Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej  w Bałdrzychowie

na rok szkolny 2016/2017

 

 

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1270)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (t. j. Dz.U. z 2014 r.poz. 893 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie  sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 ze zm.)
 •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.),
 • Statut Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie
 • Program Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w  Bałdrzychowie

 

Plan opracowany został w oparciu o:

 

 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017.
 2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2016/2017.
 3. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej w  Bałdrzychowie .
 4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2015/2016.

 

Cele do zrealizowania

*  stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów

* praca  z  uczniem  mającym  problemy  w  nauce

*  działania szkoły  na  rzecz  zdrowia  i  bezpieczeństwa  uczniów

*  rozwijanie  czytelnictwa wśród  dzieci   

* Rozwijanie kompetencji informatycznych

 

Główne zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze na rok szkolny 2016/2017:

 •    Systematyczne uatrakcyjnianie  prowadzonych  zajęć
 •     Wdrażanie  uczniów  do  samorządności
 •     Kształcenie systemu  wartości i  postaw  patriotycznych
 •     Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości

 

 

 

 

 

 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z  dnia  15.09.2016  r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści zawartych w planie

 

 1. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.
 2. Kalendarium szkolne.
 3. Harmonogram imprez szkolnych.
 4. Harmonogram wycieczek.
 5. Harmonogram konkursów.
 6. Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

 1. PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

 

Zarządzanie i organizacja

 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom dyrekcja szkoły do końca sierpnia
Opracowanie rocznego planu pracy szkoły rada pedagogiczna do końca sierpnia
Opracowanie/modyfikacja programu wychowawczego i programu profilaktyki rada pedagogiczna do końca sierpnia
Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego dyrekcja szkoły do 15 września
Opracowanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej wszyscy nauczyciele do końca sierpnia
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły cały rok
Awans zawodowy nauczycieli dyrektor szkoły, opiekunowie staży cały rok
Promocja szkoły w środowisku lokalnym wszyscy nauczyciele cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczanie

 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Realizacja podstawy programowej wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Organizacja pracy zespołów przedmiotowych Dyrektor przewodniczący zespołów cały rok szkolny
Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych nauczyciele cały rok szkolny
Praca z uczniami mającymi trudności w nauce wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Wypracowywanie systemów motywujących uczniów do nauki wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Badanie wyników nauczania Dyrektor nauczyciele według planu nadzoru
Analiza wyników nauczania wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli wicedyrektor szkoły raz w miesiącu
Obserwacje lekcji dyrektor, według harmonogramu

 

Wychowanie

 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Realizowanie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły wszyscy nauczyciele cały rok
Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów wszyscy nauczyciele cały rok
Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek wszyscy nauczyciele cały rok
Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z  poradnią psychologiczno-pedagogicznymi wychowawcy klas cały rok
Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego opiekun samorządu cały rok
Wychowanie ekologiczne nauczyciele cały rok
Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie w środowisku lokalnym nauczyciele cały rok
Edukacja czytelnicza nauczyciele bibliotekarz cały rok

 

 

Zadania opiekuńcze

 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Organizacja opieki pedagogicznej wszyscy nauczyciele cały rok
Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej DyrektorWychowawcy cały rok
Objecie opieką zajęciami  opiekuńczymi (świetlicowymi ) wszystkich dzieci potrzebujących wychowawcy klas cały rok
Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej wychowawcy klas cały rok
Zapewnienie ciepłych posiłków /obiadów /  w szkole wychowawcy klas cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Termin Zadanie
1 września 2016 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
17 września 2016 r. 73. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
12  września 2016 r. Zebrania z rodzicami
30 września 2016 r. Klasowe obchody Dnia Chłopaka
14  października 2016 r. Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej
19  października  2016 r. Światowy  Dzień  Godności
1 listopada 2016 r. Wszystkich Świętych
07  listopada  2016 Zebranie  z  rodzicami
11 listopada 2015 r. Narodowe Święto Niepodległości
14  listopada 2016 r. Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości
16 listopada 2016 Dzień  Tolerancji
20  listopada 2016 r. Międzynarodowy  Dzień  Praw  Dziecka

Ogólnopolski Dzień Praw  Dziecka

21  listopada  2016 r. Światowy  Dzień Życzliwości i Pozdrowień
10  grudnia 2016 r. Dzień  Praw  Człowieka
  6  grudnia 2016 r. Mikołajki szkolne
22 grudnia 2016 r. Wigilia szkolna – dzień  wolny  od  zajęć  dydaktycznych
23 grudnia 2016 r.–01 grudnia 2017 r. Zimowa przerwa świąteczna
05 grudnia 2016 – 05 stycznia 2017 Procedura wystawiania ocen śródrocznych
 12 stycznia 2017 r. Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
13  stycznia  2017 Zebranie  z  rodzicami
14  stycznia  2017 Choinka  szkolna
16  –  29.01.2017 Ferie zimowe
14  luty  2017 Szkolne  walentynki
01  marca 2017 r. Narodowy  Dzień  Pamięci
07  marca  2017 Zebranie  z  rodzicami
8  marca 2017 r. Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet
  Rekolekcje szkolne
20 – 21  marca 2017 Dni  otwarte dla rodziców
20  marca 2017 r. Pierwszy Dzień Wiosny
13  –  18  kwietnia 2017 r. Wiosenna przerwa świąteczna
24  kwietnia 2017 Zebrania z rodzicami
28 maja 2017 r. Święto  Szkoły

Uroczystości związane z Dniem Matki

 07 czerwca  2017 r. Ogólne zebranie z rodzicami
01  czerwca 2017r. Uroczystości związane z Dniem Dziecka – dzień  wolny od  zajęć  dydaktycznych
01  czerwca 2017 Termin przekazania informacji uczniom i ich rodzicom o planowanych ocenach końcowych z zajęć edukacyjnych i zachowania
05 czerwca  2017 Ogólne  zebranie  z  rodzicami
25 maja  – 10 czerwca 2017 r. Procedura wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych
15  czerwca  2017 Boże  Ciało
13  czerwca 2017r. Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
23 czerwca 2017 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

 

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2016 r.,
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2016 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2016 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2017 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2017 r.,
 • Poniedziałek Wielkanocny – 17 kwietnia  2017 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2017 r.,
 • Dzień  Flagi  –  02  maja  2017 r.
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2017 r.,
 • Boże Ciało – 15  czerwca  2017 r.

 

 • Dni dodatkowo  wolne  od  zajęć  dydaktyczno – wychowawczych ustalanych  przez  dyrektora  szkoły  po  zasięgnięciu  opinii  Rady   Rodziców   , Rady  Pedagogicznej i   samorządu  szkolnego    
 1. 31 października  2016
 2. 22 grudnia 2016 –  wigilia  szkolna
 3. 02 maja 2017
 4. 02 czerwca 2017
 5. 16 czerwca .2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

 

Zadania, wydarzenia, czynności Terminy Odpowiedzialni Uwagi
Uroczysta inauguracja roku szkolnego 1 września samorząd   szkolny  
 Sprzątanie świata  24 września Maria  Burska  
 Dzień Chłopaka 30 września samorząd  szkolny  
Wybory do SU Wrzesień M. Kalas-Grzybowska  ,

M. Sowińska

 
Święto Komisji Edukacji Narodowej 14 października samorząd  szkolny  
Pomoc zwierzętom ze schroniska listopad/grudzień LOP  
Rocznica odzyskania niepodległości 14 listopada Sława   Mikołajczyk  
Andrzejki,  dyskoteka 24 – 25listopada samorząd  szkolny  
Mikołajki 6 grudnia Wychowawcy  klas  
Wigilia szkolna 22 grudnia Samorząd szkolny , Rada rodziców , nauczyciele  
Choinka  szkolna 14  stycznia samorząd szkolny  
Dzień  Babci i Dziadka   Wychowawcy  klas  
Walentynki 14  luty Samorząd  szkolny  
Dzień kobiet 8 marca Samorząd  szkolny  
Powitanie wiosny 21  marca Samorząd   szkolny  
Dni  otwarte szkoły 20 – 21  marca Rada Pedagogiczna , samorząd  szkolny  
 Światowy Dzień Zdrowia

Światowy Dzień  Ziemi

24  kwietnia PCK , LOP  
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci Kwiecień / maj Samorząd  szkolny, Izabela  Grubska   Małgorzata Sowińska  
Dzień Flagi 4  maja       Wszyscy  nauczyciele  
Święto 1 maja    Święto Konstytucji 3 maja  4  maja Sława  Mikołajczyk  
Święto  szkoły 28 maja Wychowawcy  klas , samorząd szkolny Rada Rodziców  
Dzień Dziecka    Dzień Sportu 02  czerwca Samorząd   szkolny  Jarosław Ignaczak  
Apel Papieski   Piotr Chołys  
Wyjazd zielona szkoła, wycieczki, biwaki Czerwiec Nauczyciele , uczniowie  
Zdobywanie karty rowerowej czerwiec uczniowie  klasy IV  
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 23 czerwca Samorząd szkolny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. PLAN WYCIECZEK SZKOLNYCH

 

 

Lp. Klasa Kierownik wycieczki Miejsce, cel wycieczki Termin wycieczki
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        
18.        
19.        
20.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. HARMONOGRAM KONKURSÓW
Lp. Nazwa konkursu Osoby odpowiedzialne za organizację Termin konkursu/imprezy sportowej Uwagi
Etap szkolny Etap rejonowy Etap wojewódzki
1. Powiatowy Konkurs ortograficzny nauczyciele II-III język polski        
2. Potyczki matematyczne Izabela Grubska        
3. Konkurs przyrodniczy matematyczny Pryzmat Izabela Grubska Maria Burska        
4. Wojewódzki konkurs matematyczny Izabela  Grubska        
5. Konkurs recytatorski literatura zagraniczna Nauczyciele 0-III język polski        
6. Wojewódzki Konkurs języka polskiego Małgorzata  Sowińska        
7. Wojewódzki Konkurs języka angielskiego Agnieszka Lange – Kujawa        
8. Konkurs recytatorski PDKiS Nauczyciele 0-III język polski        
9.            

 

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

 

Lp. Termin Tematyka/cel
1. Sierpień Organizacyjne – przygotowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017
2. Wrzesień Nadzór  Pedagogiczny Omówienie  sprawdzianu  zewnętrznego – ewaluacja  wewnętrzna
3. Październik Jak zapewnić  dyscyplinę , ład i uwagę w  klasie
4. Listopad Szkoleniowe – Jak  zwiększyć koncentrację  uczniów
5. Grudzień Szkoleniowe – nowoczesne  technologie
6. Styczeń/luty Klasyfikacyjne – klasyfikacja śródroczna, podsumowanie półrocznej pracy szkoły
7. Luty Szkoleniowe – sposoby motywowania uczniów – wypracowanie spójnego systemu wzmocnień pozytywnych
8. Marzec Szkoleniowe – jak  radzić  sobie  z  zachowaniami  agresywnymi  uczniów
10. Maj Szkoleniowe –  twórczy  nauczyciel i dziecko
11. Czerwiec Klasyfikacyjne – klasyfikacja roczna, podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017
12. Czerwiec / lipiec Diagnoza i ewaluacja pracy szkoły za rok szkolny 2016 / 2017

 

 

 

 

GODZINY  URZĘDOWANIA  DYREKTORA  SZKOŁY :

 

 

PONIEDZIAŁEK :                09:00 – 15:00  

WTOREK:                          09:00 – 15:00

ŚRODA                               09:00 – 15:00

CZWARTEK                       09:00 – 15:00

PIĄTEK                               08:00 – 13:00

 

 

 

GODZINY  PRACY  BIBLIOTEKI  I  CZYTELNI :

 

 

PONIEDZIAŁEK :                                            09:30 – 11:30

 

WTOREK :                                                     10:30 – 11:30

 

ŚRODA :                                                         09:30 – 11:30

 

CZWARTEK :                                                  09:30 – 11:30

 

PIĄTEK :                                                         09:30 – 11:30

 

 

 

 

PRZYDZIAŁ  ORGANIZACJI  SZKOLNYCH :

 

SAMORZĄD  SZKOLNY                                                      Maria  Kalas – Grzybowska   . Małgorzata  Sowińska  

 

PCK – WIEWIÓRKA                                                           Agata  Chołys , Beata  Sokolnicka  

 

LOP                                                                                      Maria  Burska , Sława  Mikołajczyk

 

DOŻYWIANIE                                                                      Izabela  Grubska

 

KOORDYNATOR  ds. BEZPIECZEŃSTWA                        Małgorzata  Sowińska

 

GAZETKA  SZKOLNA „LOKOMOTYWA”                         Slawa Mikołajczyk , Małgorzata  Sowińska

 

BHP                                                                                      Izabela  Grubska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KADRA  PEDAGOGICZNA:

 

Jarosław  Ignaczak                                      dyrektor  szkoły   wychowanie  fizyczne

 

Beata  Sokolnicka                                        wychowanie  przedszkolne

 

Maria Kalas – Grzybowska                        nauczanie zintegrowane – wychowawca klasa II

 

Agata  Chołys                                               nauczanie zintegrowane – wychowawca klasa III , etyka klasy I – III

                                                                   

Maria  Burska                                              przyroda , zajęcia świetlicowe – wychowawca klasa IV

 

Izabela  Grubska                                          matematyka , biblioteka

                                                                 

Małgorzata  Sowińska                               język polski  , wychowawca  klasa V

 

Piotr  Chołys                                                 religia

 

Agnieszka  Lange – Kujawa                       język  angielski klasy IV – VI  ,

 

Paweł    Malczuk                                             język  angielski  klasy 0 – III 

 

Sława  Mikołajczyk                                     zajęcia  komputerowe  II – VI , zajęcia techniczne  IV – VI

                                                                       historia klasy IV – VI ,  wychowawca  klasa VI

 

Dorota  Sowińska                                        plastyka , muzyka IV – VI

 

Renata Meyer – Bramowska                     wychowanie  do  życia  w  rodzinie

 

Izabela  Marszałek                                      zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze

 

 

 

 

 

 

ZADANIA ZWIAZANE Z POLITYKA KADROWĄ

 

*     Terminy zawierania umów o prace z nauczycielami             ostatni tydzień sierpnia 2016

 

*     Rozmowy z pracownikami, decyzje o ich dalszym zatrudnieniu lub zwolnieniu  ,konsultacje ze związkami

       zawodowymi:                                                                        od marca do maja 2017

 

 

 ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

Ogólne  zebrania  z  rodzicami                                                                             12.09.2016

13.01.2017

                                                                                                                                   05.06.2017                                             

 

Comiesięczne  spotkania  z  wychowawcami i nauczycielami                       07.11.2016

07.03.2017

24.04.2017

 

 

 

DZIAŁANIA ZWIAZANE Z AWANSEM ZAWODOWYM

 

ZŁOŻENIE  WNIOSKU – do  01.09.2016

 

PLAN  ROZWOJU:

 • Nauczyciel  stażysta w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć
 • Nauczyciel kontraktowy i mianowany plan rozwoju załącza do wniosku

 

ZATWIERDZENIE  PLANU  ROZWOJU :

 • Dyrektor zatwierdza projekt planu rozwoju  w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU :

 • Nauczyciel składa w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu .

 

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA :

 • Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi projekt oceny w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu .

 

OPINIA  RADY  RODZICÓW

     *  Powinna  przedstawić w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o dokonywanej   ocenie pracy. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania.

 

OCENA  DOROBKU  ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA ZA OKRES STAŻU :

 • dokonuje dyrektor szkoły w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania przez nauczyciela odbywającego staż.

 

ZŁOŻENIE   WNIOSKU  O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

 

INFORMACJA O TERMINIE  I MIEJSCU  ROZMOWY :

*  14 dni przed datą  posiedzenia  komisji

 

 

DZIAŁANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I WŁASCIWYCH

WARUNKÓW NAUKI I PRACY:

 

Przegląd  – kontrola  komisji bezpieczeństwa stan przygotowania szkoły pod względem  bezpieczeństwa do  rozpoczynającego  się  roku  szkolnego :                                                    30.08.2016

                                                                                                                                  27.01.2017

 

Badania okresowe                                                                            zgodnie  z  terminami

 

Szkolenia pracowników z BHP:                                           wg potrzeb pracowników nowozatrudnionych

 

– Sprawdzenie stanu pomocy dydaktycznych, czy są bezpieczne i czy spełniają  wymagane normy:

                                                                                                                                   05.09.2016

 

TERMINY PRZYGOTOWANIA SPRAWOZDAN, RAPORTÓW I  INFORMACJI

 

 Termin składania sprawozdań  SIO:

dane statystyczne na dzień 10.09.2009.                                                           15.09.2016.

dane statystyczne na dzień 30.09.2009.                                                           03.10.2016.

Termin tworzenia planu nadzoru pedagogicznego                                         15.09.2016

Sprawozdanie z planu nadzoru                                                                           31.01.2017

                                                                                                                          Do  31.08.2017