KONKURS PLASTYCZNY NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ 2020

17 Luty 2020
Kategoria Konkursy
17 lutego 2020, Komentarze Możliwość komentowania KONKURS PLASTYCZNY NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ 2020 została wyłączona

Konkurs Plastyczny na Kartkę Wielkanocną 2020

Organizator: Poddębicki Dom Kultury i Sportu
Uczestnicy:
Przedszkolaki grup sześciolatków, dzieci klas 0 działających przy Szkołach Podstawowych, uczniowie Szkół Podstawowych, i Szkół Ponadpodstawowych z terenu Miasta i Gminy Poddębice.
Cel:
⦁ tworzenie kompozycji plastycznych związanych z polskimi obrzędami,
⦁ nawiązanie do polskich i chrześcijańskich tradycji obchodzenia świąt
⦁ Wielkanocy
⦁ kształcenie poczucia wartości dziedzictwa kulturowego i odpowiedzialności za jego trwanie,
⦁ prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży,
⦁ stworzenie możliwości powszechnego udziału młodzieży uzdolnionej w dziedzinie sztuk plastycznych w konfrontacji z rówieśnikami.
Tematyka:
Samodzielne opracowanie kartki wielkanocnej oddającej nastrój i atmosferę towarzyszącą świętom Wielkanocy .
Wymogi dotyczące prac:
⦁ uczestnik konkursu może zgłosić indywidualnie 1 prace,
⦁ kartki należy wykonać w formie płaskiej z dowolnego materiału i w dowolnej technice (farby, kredki, pastele, wycinanka, wyklejanka itp.),
⦁ format prac: kartka składana o wymiarach 15x11cm (wielkość kopertowa),
⦁ każda praca, bez względu na sposób dostarczenia, powinna zostać opisana według wzoru: a) imię i nazwisko, b) wiek, c) szkoła.
Kryteria oceniania prac:
Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę:
⦁ samodzielność wykonania prac – zwłaszcza prac młodszych dzieci,
⦁ pomysłowość, innowacyjne podejście do tematu,
⦁ różnorodność wykorzystanych materiałów,
⦁ zgodność pracy z tematem,
⦁ estetyka wykonania i wkład pracy,
⦁ różnorodność wykorzystanych materiałów,
⦁ ogólny wyraz artystyczny pracy.
Terminy:
⦁ składanie prac razem z załącznikiem RODO  do 20 marca 2020 r. na adres Poddębickiego Domu Kultury i Sportu; ul. Mickiewicz 9/11; 99-200 Poddębice; tel.517 667 947
⦁ wręczenie nagród dla laureatów podczas podsumowania – kwiecień 2020 r. (o konkretnym terminie laureaci zostaną poinformowani poprzez szkoły)
Postanowienia końcowe:
• termin zgłaszania prac jest ostateczny,
• organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac oraz ich publikowania i reprodukowania (z podaniem danych osobowych autora) bez wypłacania honorariów autorskich,
• organizatorzy zastrzegają sobie prawa interpretacji niniejszego regulaminu,
• zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na:

 

 1. przetwarzanie przez administratora, którym jest Poddębicki Dom Kultury i Sportu w Poddębicach moich danych osobowych oraz danych osobowych mojej córki / mojego syna

………………………………………………………………………………………………………………

(czytelnie IMIĘ I NAZWISKO uczestnika)

 

………………………………………………………………………………………………………………

 (czytelnie DATA URODZENIA uczestnika)

 

………………………………………………………………………………………………………………

 (czytelnie ADRES ZAMIESZKANIA uczestnika)

 

………………………………………………………………………………………………………………

 (czytelnie NR TELEFONU rodzica/opiekuna)

 

Konkurs Plastyczny „Kartka Wielkanocna 2020”

 

w celu  realizacji zadań z zakresu  działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i sportowej;

 

 1. wykorzystywanie wizerunku mojej córki / mojego syna utrwalonego podczas zajęć, konkursów, turniejów sportowych i uroczystości na stronie internetowej Poddębickiego Domu Kultury i Sportu w Poddębicach, tablicach, wystawach, w gazetkach i kronikach szkolnych.

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

 

(czytelnie PODPIS rodzica/opiekuna prawnego)

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poddębicki Dom Kultury i Sportu z siedzibą w Poddębicach przy ul. Mickiewicza 9/11, 99-200 Poddębice, reprezentowany przez Dyrektora;
 • inspektorem ochrony danych w Poddębickim Domu Kultury i Sportu w Poddębicach jest Pan Krzysztof Jasiakkontakt telefoniczny pod nr 697-021-576 lub za pośrednictwem adresu e-mail administratora: pdkis@op.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i sportowej wykonywanej przez administratora oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia          w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mailowy: pdkis@op.pl;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z realizacją zadań administratora w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i sportowej;
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

 

…………………………………………………………………………………..

(czytelnie PODPIS rodzica/opiekuna prawnego)

Komentarze zablokowane.