IV WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY "Dziś uczeń – jutro programista"

18 Luty 2020
Kategoria Konkursy
18 lutego 2020, Komentarze Możliwość komentowania IV WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY “Dziś uczeń – jutro programista” została wyłączona

REGULAMIN   IV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO

                     “Dziś uczeń – jutro programista”

  

 1. Organizator:

  Szkoła Podstawowa nr 120  im. Konstytucji 3 Maja w Łodzi,
  91-503 Łódź,  ul. Centralna 40, Tel./faks 42 659-71-20

    Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu:
 Wanda Fibakiewicz ( n- el  edukacji wczesnoszkolnej) mail:   

 w.fibakiewicz@sp120.elodz.edu.pl

 Katarzyna Buchman ( n-el  informatyki) mail: k.buchman@sp120.elodz.edu.pl

 

 1. Honorowy Patronat Łódzkiego Kuratora Oświaty

 2. Adresat konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas drugich i trzecich oraz czwartych, piątych
i szóstych szkół podstawowych z województwa łódzkiego.

 1. Cele konkursu
 2. Rozwijanie wśród uczniów uzdolnień i umiejętności informatycznych.
 3. Podnoszenie kompetencji uczniów z zakresu 
 4. Aktywizowanie uczniów do samodzielnej pracy.
 5. Rozwijanie twórczej aktywności.
 6. Propagowanie zasad savoir vivre wśród dzieci i młodzieży.
 7. Promowanie czytelnictwa.
 8. Inspirowanie dzieci do działań kreatywnych.
 9. Promowanie umiejętności prezentowania własnych pomysłów.
 10. Rozwijanie sieci współpracy między szkołami województwa łódzkiego.

 

 1. Przebieg konkursu
 2. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
  1. kategoria 1 – uczniowie klas II i III szkół podstawowych
  2. kategoria 2 – uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych
 3. W kategorii 1 polecenie konkursowe brzmi:

„Wykonaj w programie Paint, nie używając gotowych elementów (nie kopiując z Internetu, nie używając skanów itp.), projekt strony tytułowej do swojej ulubionej książki. Pamiętaj o wszystkich elementach.”

 1. W kategorii 2 polecenie konkursowe to:

Wykonaj w programie Scratch pracę na temat: „W kręgu savoir vivre”. Forma pracy dowolna – może to być zarówno interaktywny podręcznik, jak  opowiedziana historia, quiz, gra lub inny wytwór inwencji ucznia. Ważne jest, by przedstawione zostały co najmniej 3 zasady savoir vivre i pojawiły się minimum 2 różne tła.

Istotne jest ciekawe i innowacyjne podejście do tematu. Grafika może pochodzić jedynie z galerii Scratch lub być wykonana samodzielnie; zabronione jest kopiowanie jej z Internetu.

 1. Prace w obydwu kategoriach powinny być wykonane indywidualnie i bez pomocy opiekunów. Muszą to być samodzielne prace uczniów.
 2. Szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace w każdej kategorii.
 3. Do pracy powinna być dołączona metryczka z danymi ucznia i opiekuna
  (załącznik 2).

 

 1. Komisja konkursowa 

W skład Komisji Konkursowej wchodzą :

 1. przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Łodzi,
 2. doradca metodyczny z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,
 3. Lider zespołu metodycznego ds. Edukacji Informatycznej, programowania i kodowania ŁCDNiKP,
 4. nauczyciel techniki SP120 w Łodzi,
 5. nauczyciel bibliotekarz SP120 w Łodzi.
 1. Przedmiot oceny konkursowej
  Kryteria oceniania:
 1. zgodność pracy z kryteriami konkursu,
 2. oryginalność i kreatywność w podejściu do tematu,
 3. poprawność merytoryczna,
 4. pomysłowość,
 5. estetyka wykonania,
 6. dobór odpowiednich materiałów, narzędzi, efektów.
 1. Terminarz konkursu, sposób dostarczenia prac

 

Konkurs trwa od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2020 roku 

 1. Prace konkursowe – kategoria 1 „Strona tytułowa”: wydruk i wersję elektroniczną należy dostarczyć do siedziby organizatora w godzinach pracy sekretariatu SP nr 120 (8.00 – 15.00) do dnia 30 kwietnia 2020 r. (wersja elektroniczna może zostać dostarczona mailem na adres w.fibakiewicz@sp120.elodz.edu.pl).
 2. Do każdej pracy powinna być załączona karta zgłoszenia do konkursu zawierająca dane osobowe ucznia oraz jego opiekuna z ramienia szkoły, wraz ze zgodą rodziców na przetwarzanie danych osobowych ich dziecka w związku z udziałem w konkursie „Dziś uczeń – jutro programista”.
 3. Prace konkursowe – kategoria 2  „Praca w  Scratch”:  należy przesłać pocztą elektroniczną na adres k.buchman@sp120.elodz.edu.pl  do dnia 30 kwietnia 2020r. (każdorazowo odsyłany jest mail zwrotny z informacją, że praca dotarła).
 4. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną zaproszone na uroczyste podsumowanie konkursu, które odbędzie na terenie Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi w dniu 18 maja 2020r. Organizatorzy zastrzegają sobie w szczególnych okolicznościach prawo do zmiany formy wręczenia nagród na wysyłkową.

 

 1. Miejsce przeprowadzenia konkursu
 1. Komisja dokona oceny prac w terminie 11 – 12 maja roku  w Szkole Podstawowej nr 120  przy ul. Centralnej 40 w Łodzi.  

 

 1. Sposób i termin ogłaszania wyników

Wyniki IV Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego zostaną umieszczone     na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 120 do 14 maja 2020r.
(www.sp120lodz.pl)  w zakładce Konkursy.

 

 1. Nagrody
 1. W każdej kategorii zostaną wyłonione miejsca I, II i III. Komisja dopuszcza przyznanie maksymalnie 5 wyróżnień w każdej kategorii. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody (miejsca I-III nagrody rzeczowe, wyróżnienia – nagrody książkowe).
 2. Nauczyciele wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych uczniów zostaną uhonorowani podziękowaniami.

 

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 120 im. Konstytucji 3 Maja, ul. Centralna 40, 91-503 Łódź,
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@sp120.elodz.edu.pl, adres
  do korespondencji: Inspektor ochrony danych, Szkoła Podstawowa nr 120 im. Konstytucji 3Maja, ul. Centralna 40, 91-503 Łódź.
 3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu udziału Pani/Pana dziecka w konkursie międzyszkolnym „Dziś uczeń – jutro programista”.
 4. W celu realizacji konkursu dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą być udostępniane dostawcom usług teleinformatycznych zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające realizację konkursu, oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 5. Dane osobowe Pani/Pana dzieci nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
 6. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane przez Administratora do końca roku szkolnego 2019/2020.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dzieci przysługuje Pani/Panu: prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 

 • Uwagi końcowe
 1. O godzinie PODSUMOWANIA KONKURSU szkoły laureatów zostaną powiadomione drogą elektroniczną.
 2. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.
 3. Komisja zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród specjalnych.
 4. Akceptacja regulaminu konkursu oraz dostarczenie prac konkursowych jest jednoczesną zgodą na publikację wyników na stronie internetowej szkoły.
 5. Opiekun uczniów zgłoszonych prac jest zobowiązany do uzyskania zgody od rodziców uczniów uczestniczących w konkursie informatycznym na publikowanie wizerunku dziecka podczas prezentacji zdjęć z rozdania nagród na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 120.

 

 

Organizatorzy z góry dziękują wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

Komentarze zablokowane.