Ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych “Bierzmy się do dzieła!”

5 Marzec 2020
Kategoria Konkursy
5 marca 2020, Komentarze Możliwość komentowania Ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych “Bierzmy się do dzieła!” została wyłączona

I. Organizator, Fundator nagród
Organizatorem Ogólnopolskiego konkursu dla szkół podstawowych „Bierzmy się do dzieła!”
(zwanego dalej Konkursem) jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie (31-
111) przy al. Krasińskiego 11a.
II. Cel Konkursu
Konkurs realizowany jest w ramach Kampanii społeczno-edukacyjnej o charakterze
kulturalnym ,,Jesteś twórcą – masz prawo” organizowanej przez Polskie Wydawnictwo
Muzyczne z okazji jubileuszu 75-lecia działalności, mającej za zadanie zbudowanie lub
zwiększenie wśród grup docelowych świadomości na temat istnienia, wykorzystania i ochrony
praw autorskich oraz ich znaczenia w procesie twórczym oraz prowadzeniu działalności
kulturalnej i artystycznej. Priorytetem Kampanii jest uświadamianie odbiorcom projektu,
że wszystko, co tworzą, należy do nich, oraz pomoc w zrozumieniu w jaki sposób mogą się
dzielić z innymi efektami swojej pracy oraz jak mogą odpowiedzialnie, a także zgodnie
z prawem korzystać z dzieł innych, zarówno offline jak i online. Kampania ma pobudzić
dziecięcą ciekawość i kreatywność oraz zainspirować do tworzenia. Polskie Wydawnictwo
Muzyczne jako wiodąca instytucja muzyczna w Polsce oraz ekspert w dziedzinie ochrony praw
autorskich tworzy materiały oraz narzędzia, dzięki którym rodzice oraz pedagodzy otrzymują
inspirację oraz merytoryczne wsparcie do rozmów i nauczania na temat prawa autorskiego,
a media i liderzy opinii konteksty do publicznej dyskusji. Celem konkursu jest zachęcenie
uczniów szkół podstawowych do bycia twórcami i tworzenia własnych dzieł.
III. Uczestnicy Konkursu i zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych z całej Polski (dalej: Szkoły),
którzy po stworzeniu zespołów co najmniej 3 osobowych pod opieką wyznaczonego przez
Szkołę nauczyciela (dalej: Opiekun Zespołu), będą mogli zgłosić udział zespołu danej Szkoły
w Konkursie (dalej: Uczestnicy Konkursu).
2. Z każdej Szkoły może zostać zgłoszonych maksymalnie 5 prac zrealizowanych przez
odrębne zespoły konkursowe. Uczestnicy każdego zespołu wraz z Opiekunem Zespołu
nadają mu odrębną nazwę, pozwalającą na odróżnienie danego zespołu od innych
zespołów zgłoszonych przez tą samą Szkołę.
3. Opiekun Zespołu ponosi odpowiedzialność za zapoznanie uczniów z Regulaminem
Konkursu, przebieg Prac Konkursowych, zgłoszenie Zespołu do Konkursu, zawartość
merytoryczną pracy konkursowej oraz kompletność i prawidłowość przesyłanego do
Organizatora Konkursu zgłoszenia. Opiekun Zespołu zobowiązany jest przed zgłoszeniem
zespołu do Konkursu uzyskać od opiekunów prawnych uczniów biorących udział
w konkursie oraz od uczniów, którzy ukończyli lat 13 pisemne zgody na udziału Ucznia
w Konkursie, na przetwarzanie danych osobowych Ucznia i ewentualne
rozpowszechnianie wizerunku Ucznia (jeżeli znajdzie się on w Pracy Konkursowej) wraz
z oświadczeniem, które stanowi załącznik nr 1 oraz akceptacji Regulaminu.
4. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z warunkami
niniejszego Regulaminu i akceptacją jego postanowień.
5. W trakcie tworzenia Prac Konkursowych Szkoła zobowiązana jest zapewnić Uczestnikom
Konkursu bezpieczeństwo i nie narażać ich na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia.
6. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
6.1 przeprowadzenie przez Szkołę minimum 4 lekcji dot. praw autorskich, które są dostępne
na stronie www.jestestworca.pl,
6.2 stworzenie Zespołów uczniów oraz przypisanie każdemu zespołowi odrębnej nazwy,
6.3 przygotowanie autorskiej pracy zbiorowej (dalej: Praca Konkursowa).
6.4 zgłoszenie Pracy Konkursowej według zasad określonych w niniejszym Regulaminie,
dołączenie do zgłoszenia prawidłowo wypełnionych i podpisanych przez uprawnione
osoby dokumentów, stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu.
IV. Przedmiot Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie przez Uczestników Konkursu Pracy Konkursowej,
która w kreatywny sposób wykorzystuje i przekazuje wiedzę na temat tego kim jest twórca
oraz czym jest dzieło.
2. Praca Konkursowa nie może: naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich, dobrych
obyczajów, zawierać treści uznanych powszechnie za obraźliwe, wulgarne,
dyskryminacyjne, rasistowskie lub nawołujących do nienawiści.
3. Praca Konkursowa może być wykonana w dowolnej formie np. graficznej, literackiej, audiowizualnej itd. (np. musical, teledysk, film, opowiadanie, scenariusz teatralny, projekt
graficzny).
4. Prace powinny być przygotowane w oparciu o wiedzę zaczerpniętą z materiałów
edukacyjnych zawartych na stronie www.jestestworca.pl.
5. Przesłanie pracy na Konkurs oznacza zrzeczenie się praw autorskich do pracy na rzecz
Organizatora – i zgodę na jej ewentualną publiczną prezentację w całości lub w części,
według wyboru Organizatora.
6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania Prac
Konkursowych z oznaczeniem Szkoły, która zgłosiła daną Pracę i nazwy Zespołu Uczniów
(bez ograniczeń terytorialnych, na czas nieokreślony) na następujących polach eksploatacji:
– publicznego wykonania, wyświetlania i odtwarzania Pracy Konkursowej (w tym m.in.
zdjęć/ prezentacji/ nagrania audio – video),
– sporządzania cyfrowego zapisu Pracy Konkursowej i jej publiczne udostępnianie w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w całości lub części, w miejscu i czasie
wybranym przez siebie, między innymi za pośrednictwem stron internetowych
zarządzanych przez Organizatora i w mediach społecznościowych,
– wprowadzenia Pracy Konkursowej do własnej, elektronicznej bazy danych, w postaci
oryginalnej, w całości lub części i udostępniania w sieci Internet,
– wykorzystanie Pracy Konkursowej lub jej fragmentów w innym nagraniu audio – video,
audycji, prezentacji, wywiadzie, reportażu (np. z obrad jury, eventu finałowego, itp.),
jako integralna część tego nagrania audio – video, audycji, wywiadu, reportażu i nadawanie
i reemitowanie drogą przewodową, bezprzewodową przez stację naziemną lub za
pośrednictwem satelity,
– wykorzystywanie Pracy Konkursowej w sieciach komunikacyjnych lub multimedialnych
i wykonywania zależnych praw autorski do Prac Konkursowych na w/w polach eksploatacji,
do rozpowszechniania do celów promocyjnych i handlowych Kampanii i Organizatora
Konkursu (np. w newsletterze, broszurach, ulotkach itp.) .
V. Zasady i przebieg Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się 23 stycznia 2020 r. a kończy w dniu jego rozstrzygnięcia tj.
23 kwietnia 2020 r.
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy:
2.1 Przeprowadzić minimum 4 lekcje w oparciu o scenariusze zamieszczone na stronie
www.jestestworca.pl.
2.2 Pobrać formularz zgłoszenia do konkursu ze strony www.jestestworca.pl a następnie
czytelnie wypełnić wymagane dane oraz złożyć zamieszczone w nim oświadczenia
(dalej: Formularz);
2.3 Przygotować Pracę Konkursową do wysyłki pocztowej (np. zapisać pracę konkursową
na nośniku danych pendrive oraz podpisać przyjętą nazwą Zespołu Konkursowego);
2.4 Formularz wraz z Pracą Konkursową, przesłać na adres Organizatora:
Polskie Wydawnictwo Muzyczne
al. Krasińskiego 11a
31-111 Kraków
z dopiskiem „Bierzmy się do dzieła!”. Koszt przesyłki ponosi nadawca.
lub
lub przesłać drogą elektroniczną z adresu e:mail Szkoły lub Opiekuna Zespołu wraz
ze skanem Formularza na adres: dodziela@jestestworca.pl. W takim przypadku
Szkoła na prośbę Organizatora Konkursu będzie zobowiązana do niezwłocznego
doręczenia podpisanego Formularza w oryginale, w terminie wyznaczonym przez
Organizatora do jego siedziby, pod rygorem dyskwalifikacji z Konkursu.
2.5 W jednej kopercie/ e-mailu może znajdować się wyłącznie 1 Praca Konkursowa.
3. Termin nadsyłania prac upływa 27 marca 2020 r. o godz. 23:59. Zgłoszenia nadesłane po
upływie w/w terminu, jak również nie spełniające warunków niniejszego regulaminu nie
będą brane pod uwagę i nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu. Datą zgłoszenia jest
data wpływu przesyłki do siedziby Organizatora Konkursu.
4. Oceny prac konkursowych oraz wyboru zwycięskiej pracy dokona 5-cio osobowe Jury
powołane przez Organizatora Konkursu.
5. Jury zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięskiej Pracy. Decyzje Jury są ostateczne
i nie przysługuje od nich odwołanie.
6. Ogłoszenie wyników nastąpi 23 kwietnia 2020 r. i zostanie opublikowane na stronie
www.jestestworca.pl .
7. Nadesłane prace, w tym również nośniki danych po zakończeniu Konkursu nie będą
odsyłane do Uczestników Konkursu i pozostaną do dyspozycji Organizatora.
VI. Nagrody
1. Organizator nagrodzi jedną Szkołę przyznając jej nagrodę rzeczową w postaci sprzętu audiovideo. Gwarancji na nagrody udziela ich sponsor.
2. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani na ich ekwiwalent pieniężny.
3. Nagroda dla Szkoły w postaci sprzętu audio-video zostanie wysłana do zwycięskiej Szkoły
pocztą kurierską w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku na koszt Organizatora Konkursu.
4.Organizator zastrzega sobie również prawo przyznania nagród specjalnych.
VII. Regulacje prawne
Do niniejszego Konkursu stosuje się postanowienia Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednie przepisy o podatku dochodowym
od osób fizycznych.
VIII. Dane osobowe
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”)
informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych Opiekuna Zespołu i Uczestników Zespołów
Konkursowych jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie (31-111) przy Al. Krasińskiego
11A. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z
Organizatorem pod emailem: iod@pwm.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.
2) Będziemy przetwarzać dane osobowe w celach i na podstawach prawnych wskazanych
poniżej:
a) w celu organizacji przeprowadzenia Konkursu,
b) w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o podatkach, rachunkowości, i
innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO.
3) Dane osobowe będą przechowywane:
a) dla celu przeprowadzenia organizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzcy Konkursu, wydania
nagrody zwycięzcy Konkursu przez czas niezbędny do realizacji tego przedsięwzięcia,
b) dla celu wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa, przez czas wskazany w
przepisach.
4) Dane osobowe mogą być przekazane odbiorcom, w przypadkach przewidzianych prawem,
m.in. w sytuacji korzystania przez nas z usług podwykonawców, tzw. procesorów (np. obsługa
informatyczna). Podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze polecenie i nie
wykorzystują danych do własnych celów.
5) Zgodnie z RODO, każdemu czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do: dostępu do
swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych,
usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia
danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6) Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie. Podanie nieprawdziwych lub
błędnych danych, o których mowa w części VIII.2 Regulaminu, a także inne uchybienia po
stronie Opiekuna Zespołu lub Szkoły powodujące niemożliwość identyfikacji lub oceny
spełniania przez Zespół warunków wynikających z niniejszego Regulaminu skutkują
wykluczeniem z Konkursu, w tym także utratą prawa do nagrody, która pozostaje wówczas do
wyłącznej dyspozycji Organizatora.
7) Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.
Wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(prawnie usprawiedliwiony interes administratora) przysługuje Uczestnikowi Konkursu
uprawnienie do wniesienia sprzeciwu.
2. Organizator Konkursu zbiera następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko Opiekuna Zespołów, Uczniów przypisanych do Zespołu
Projektowego;
b) adres e-mail Opiekuna Zespołu,
c) imiona, wiek Uczniów oraz oznaczenie szkoły i klasy do której uczęszczają;
IX. Postanowienia końcowe
1. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje
Organizator Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, do
zmian dat wyznaczających realizację Konkursu oraz do zawieszenia lub przerwania
Konkursu bez podania przyczyny.
3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres dodzieła@jestestworca.pl
5. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.jestestworca.pl

Komentarze zablokowane.