KONKURS LITERACKI "Polska smakuje na wakacjach"

22 Czerwiec 2020
Kategoria Konkursy
22 czerwca 2020, Komentarze Możliwość komentowania KONKURS LITERACKI “Polska smakuje na wakacjach” została wyłączona

W obecnych czasach rynek spożywczy oferuje konsumentom, w tym także tym młodym, produkty żywnościowe z całego świata. Jednak sięganie po krajowe wyroby, to zdrowy przejaw wspierania rodzimych producentów, których produkty często przewyższają jakością te zagraniczne. Świadomy wybór przez konsumentów polskich produktów żywnościowych, zwiększenie ich rozpoznawalności oraz zbudowanie silnej marki potwierdzającej wysoką jakość tych produktów, to główny cel wszystkich działań promocyjnych i informacyjnych prowadzonych zarówno przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

W ramach tych działań wprowadzono markę „Polska smakuje” oraz znak „PRODUKT POLSKI” mające na celu ułatwienie konsumentom identyfikację produktów wytworzonych z polskich surowców. Przyczyniają się one  do budowania patriotyzmu konsumenckiego i wsparcia sprzedaży polskiej żywności. Budowanie w powyższym zakresie świadomości wśród dzieci i młodzieży determinuje zachowania i postawy konsumenckie w dorosłym wieku.

Stąd właśnie nasza inicjatywa i zaproszenie uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie pod hasłem „Polska smakuje na wakacjach”. Jego głównym celem jest zachęcenie młodych ludzi do poszukiwania w odwiedzanych w okresie wakacji zakątkach Polski, tradycyjnych lokalnych produktów żywnościowych lub polskich potraw regionalnych, a następnie opisanie tych poszukiwań w formie opowiadania.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o możliwie szerokie upowszechnienie informacji o konkursie wśród uczniów szkół podstawowych, jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego.

 

Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach:

1.    W kategorii uczniów klas II – III

2.    W kategorii uczniów klas IV – VII

         Prace należy nadsyłać od 21.09.2020 do 16.10.2020 roku. Prace nadesłane przed terminem lub po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej www.kowr.gov.pl w zakładce informacje z regionu.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu Konkursu Literackiego

Polska smakuje na wakacjach”

 

 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu
„Polska smakuje na wakacjach”

 

Jako przedstawiciel ustawowy/inna osoba uprawniona do reprezentowania

 

…………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka, nazwa i adres szkoły, klasa)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(numer telefonu i adres email rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika)

 1. Wyrażam zgodę na udział dziecka w organizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (dalej jako KOWR) w Konkursie „Polska smakuje na wakacjach” w celu i na zasadach określonych w treści Regulaminu Konkursu „Polska smakuje na wakacjach”.
 2. Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych (w zakresie imienia i nazwiska adresu email, numeru telefonu kontaktowego) oraz danych osobowych ww. dziecka (w zakresie imienia, nazwiska, klasy i nazwy placówki, do której uczęszcza ww. dziecko) zgodnie
  z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
  z 04.05.2016 r. str. 1) dalej jako RODO, w celach związanych ze zgłoszeniem i udziałem dziecka w ww. Konkursie, zgodnie z jego Regulaminem.
 3. W przypadku gdy ww. dziecko zostanie Laureatem Konkursu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dotyczących adresu doręczenia nagrody, który udostępnię Organizatorowi po otrzymaniu informacji o przyznaniu nagrody.
 4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie przez Organizatora zgłoszonej Pracy Konkursowej w dowolnej formie i bez ograniczeń czasowych,
  w celach promocyjno- informacyjnych oraz dokumentujących działalność Organizatora w zakresie wykonywania jego zadań realizowanych w interesie publicznym, w tym w szczególności w zakresie prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych w celu realizacji zadań Organizatora, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia z dnia 10 lutego 2017r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. 2020 r., poz. 481, z późn. zm.) oraz danych osobowych dziecka identyfikujących go jako autora zgłoszonej Pracy konkursowej w zakresie: imienia i nazwiska klasy i nazwy placówki do której uczęszcza ww. dziecko.

Oświadczam, że:

 • zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania moich danych osobowych i danych osobowych dziecka zawartej
  w § 12 Regulaminu Konkursu.
 • zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu „Polska smakuje na wakacjach” i w pełni go akceptuję,
 • zgłoszona do Konkursu Praca nie była kiedykolwiek publikowana i nagradzana i jest wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich – jednocześnie zobowiązuję się do ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu wad prawnych pracy konkursowej,
 • zgłoszona do Konkursu praca konkursowa jest wynikiem indywidualnej twórczości ww. dziecka oraz że przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych, wolnych od wad prawnych, obciążeń lub roszczeń osób trzecich, w szczególności wynikających z przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej.

 

 

 

 

……………………………………                                 ………………………………………………………………………

Miejscowość i data                                    Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Komentarze zablokowane.