REGULAMIN KONKURSU „Polskie rocznice” 100 rocznica urodzin Jana Pawła II 100 rocznica bitwy warszawskiej 40 rocznica powstania NSZZ „ Solidarność”

29 Czerwiec 2020
Kategoria Konkursy
29 czerwca 2020, Komentarze Możliwość komentowania REGULAMIN KONKURSU „Polskie rocznice” 100 rocznica urodzin Jana Pawła II 100 rocznica bitwy warszawskiej 40 rocznica powstania NSZZ „ Solidarność” została wyłączona

I. Organizator:
NSZZ „Solidarność” Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej.
II. Adresat konkursu:
Uczniowie ze szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych
województwa łódzkiego.
III. Cele konkursu
• – rozwijanie zainteresowań młodzieży szkolnej tematyką historii Polski,
• – posługiwanie się wiedzą historyczną i jej propagowanie,
• – analizowanie i syntetyzowanie faktów historycznych w różnych formach aktywności uczniów
• – umacnianie poczucia więzi patriotycznych,
• – wyciąganie wniosków z historii własnego narodu.
IV. Tematy i forma prac:
1. Szkoła podstawowa klasy I – VI.
„Niech zstąpi Duch Twój. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”
Przedstaw w formie pracy plastycznej ( plakat, grafika, komiks)
– „Swoje rozumienie słów Papieża Jana Pawła II”.
2. Szkoła podstawowa klasy VII – VIII.
Napisz rozprawkę na temat: „Bohaterstwo Polaków – “Cud nad Wisłą?”.
3. Szkoły ponadpodstawowe.
Esej: Realizacja w latach 1980 – 1989, przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
” Solidarność” przesłania Papieża Jana Pawła II: “Niech zstąpi Duch Twój.
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”
V. Zasady uczestnictwa.
1. Każda szkoła może zgłosić do konkursu dowolną liczbę uczestników.
2. Prace uczniów wraz z wypełnioną kartą informacyjną prosimy złożyć lub przesłać
/data stempla pocztowego nie może być późniejsza !/ do dnia 7 listopada 2020 roku,
do siedziby NSZZ ”Solidarność” MSOiW Ziemi Łódzkiej.
3. Zgłoszenie zostanie przyjęte jedynie w przypadku dostarczenia prawidłowo wypełnionej
karty uczestnictwa.
4. Komisja Konkursowa oceni uczestników zgodnie z podziałem na kategorie.

VI. Struktura i przebieg konkursu oraz nagrody.
Konkurs przebiega jednoetapowo.
Przeprowadzi go Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.
Do konkursu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani, zgłoszeni w terminie uczniowie
przysyłający swoje prace.
Komisja Konkursowa ustali listę laureatów I, II i III miejsca w każdej kategorii.
Dopuszcza się również możliwość przyznania wyróźnień.
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe (ufundowane w miarę możliwości finansowych sponsorów).
VII. Zgłaszanie uczniów do konkursu
Kartę zgłoszenia uczestnictwa dołączoną do każdej pracy, przesyłamy bądź składamy:
NSZZ “Solidarność” Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej,
ul. Kamińskiego 18, 90-229 Łódź.
Dopuszczamy też elektroniczne przesyłanie prac, oprócz prac plastycznych,
na adres lodz@oswiata-solidarnosc.pl przy czym karta uczestnictwa
musi być skanem zgodnego z opisem prawidłowo wypełnionego oraz podpisanego załącznika.
Ewentualny telefon kontaktowy: 42 677-26-26.
VIII. Sposób i termin ogłaszania wyników
Wyniki konkursu oraz data i miejsce oficjalnej uroczystości wręczenia nagród i dyplomów,
zostaną podane do publicznej wiadomości uczestników po ostatecznych obradach komisji,
nie później niż 1 grudnia 2020 roku. Laureaci oraz ich szkoły zostaną powiadomieni telefonicznie.
IX. Uwagi końcowe
✓ Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w kraju, uniemożliwiającą przeprowadzenie
konkursu, organizator zastrzega sobie możliwość odwołania bądź unieważnienia konkursu.
✓ Każdy uczeń przystępując do eliminacji konkursowych musi być uczniem danej szkoły
/organizator może zażądać do wglądu ważną legitymację szkolną/.
✓ Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.
✓ Uważa się za obowiązkowy udział laureatów we wręczaniu nagród.
✓ Za dokonane w celach dokumentacji i promocji konkursu, jak również publikacji prac,
nagrań fonograficznych, radiowych bądź telewizyjnych, uczestnicy nie mogą wnosić
żadnych roszczeń, w tym finansowych.
✓ Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
oraz nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w celach konkursowych – realizacji,
rozstrzygnięcia konkursu, wydania nagrody lub dyplomu, jak również umieszczenie
wizerunku i nazwiska laureatów w protokole końcowym konkursu, na stronie internetowej
oraz dla potrzeb organizacji i promocji przedsięwzięcia /zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych RODO/. Dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności.
✓ Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich
sprostowania czy modyfikacji.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Nazwa i adres placówki:
Imię i nazwisko uczestnika (wpisać drukowanymi literami):
Wiek uczestnika oraz klasa:
Tytuł pracy:
Kategoria i forma pracy:
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, telefon kontaktowy oraz adres e –mail
(wpisać drukowanymi literami) oraz podpis nauczyciela:
Akceptacja Dyrektora Szkoły (podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły)
Uwaga! Jedna karta zgłoszenia = jeden uczestnik konkursu.
Uczestnicy oraz Rodzice i Nauczyciele zgłaszanych Uczniów, składając swój podpis
potwierdzają, iż zapoznali się z regulaminem konkursu i zgadzają się z jego
zapisami.
……………….. ……………………………………. ……………..…………………..
data podpis rodzica podpis uczestnika

Komentarze zablokowane.