KONKURS "YOY CAN DANCE"

5 październik 2021
Kategoria Konkursy
5 października 2021, Komentarze Możliwość komentowania KONKURS “YOY CAN DANCE” została wyłączona

 

Regulamin konkursu
„YOU CAN DANCE!”
§ 1 ZASADY OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu „You Can Dance!” (dalej: „Konkurs”) jest: Telewizja Polska S.A., z siedzibą w Warszawie 00-999, ul. Jana Pawła Woronicza 17, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100679, NIP 521-04- 12-987, adres e-mail: badzmyrazem@tvp.pl, nr telefonu +48 22 547 57 14. (dalej:
„Organizator”).
2. Konkurs, odbywa się w terminie od 04.10.2021 do 15.11.2021 i organizowany jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem (dalej: „Regulamin”) oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009
roku o grach hazardowych i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i
rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
4. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator.
5. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedopełnienia przez Uczestnika
jakichkolwiek obowiązków, o których mowa w Regulaminie.
7. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej
https://youcandance.tvp.pl/ w sposób umożliwiający jego pobranie i zapisanie oraz do
wglądu w siedzibie Organizatora Konkursu.
§ 2 CZAS I MIEJSCE KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 4.10.2021 o godz. 8:00 wraz z umieszczeniem na stronie
internetowej https://youcandance.tvp.pl/ Regulaminu Konkursu i kończy się dnia 15.11.2021
o godzinie 23:59.
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem
adresu mailowego Organizatora badzmyrazem@tvp.pl.
3. W Konkursie zostaną przyznane Nagrody. Organizator ogłosi wyniki Konkursu dnia
16.11.2021 na profilu facebookowym Organizatora „You Can Dance TVP”
(https://www.facebook.com/youcandancetvp).
§ 3 KOMISJA KONKURSOWA
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, wyłonienia osób biorących w nim
udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję, w skład której wejdą
3 osoby wskazane przez Organizatora.
§ 4 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, mieszkające na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, które w dniu zgłoszenia ukończyły osiemnasty rok życia,
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, pełnią funkcję Dyrektora lub Nauczyciela
w szkole podstawowej (dalej: „Uczestnik”).
2. Podanie w zgłoszeniu konkursowym prawdziwych danych, o których mowa w § 5 ust. 3
pkt 1, jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody (w przypadku
wygranej).
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy, członkowie organów
Organizatora i inne osoby uprawione do reprezentacji Organizatora oraz innych podmiotów
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby
współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały oraz członkowie ich
najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i
osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające z nimi w
faktycznym pożyciu.
4. Prace Konkursowe, o których mowa w § 5 ust. 2, mogą zostać wykorzystane w celu
przeprowadzenia Konkursu (opublikowane na profilu facebookowym Organizatora „You
Can Dance TVP” (https://www.facebook.com/youcandancetvp), a także w ramach audycji
„You Can Dance – Nowa Generacja” i „Pytanie na Śniadanie” oraz do celów promocji i
reklamy audycji „You Can Dance – Nowa Generacja”, Organizatora, jego działalności lub
poszczególnych jego jednostek (w tym zwiastuny, spoty, także abonamentowe).
§ 5 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Organizator przeprowadza Konkurs drogą mailową. Zgłoszenia przyjmowane są na adres
mailowy Organizatora badzmyrazem@tvp.pl.
2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien w terminie od 4.10.2021 do
08.11.2021 wysłać filmik na adres mailowy badzmyrazem@tvp.pl, stanowiący odpowiedź
na zadanie: „Zbierz ekipę w klasie i wytańczcie co Wam w duszy gra! Czekamy na Wasz
filmik” (dalej: „Praca Konkursowa”).
3. Wraz z nadesłaną Pracą Konkursową należy obligatoryjnie:
1) podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, stanowisko), numer telefonu oraz dane
szkoły podstawowej, którą Uczestnik reprezentuje: nazwa szkoły i miejscowość,
2) załączyć:
a) zgody wszystkich osób pełnoletnich, których wizerunek, wypowiedzi oraz
artystyczne wykonania utrwalone zostały w ramach Pracy Konkursowej, na
nieodpłatną publikację ich wizerunków, wypowiedzi i artystycznych wykonań w
zakresie określonym niniejszym Regulaminem, udzielone na formularzu, którego
wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu,
b) zgody rodziców lub opiekunów prawnych wszystkich dzieci, których wizerunek,
wypowiedzi oraz artystyczne wykonania utrwalone zostały w ramach Pracy
Konkursowej, na nieodpłatną publikację ich wizerunków, wypowiedzi i
artystycznych wykonań w zakresie określonym niniejszym Regulaminem,
udzielone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu,
3) w przypadku wykorzystania w Pracy Konkursowej utworu muzycznego lub słownomuzycznego – wskazać autora tekstu, kompozytora muzyki, wykonawców oraz
producenta fonogramu (płyty muzycznej).
4. Brak któregokolwiek z elementów zgłoszenia, o których mowa w ust. 3 powyżej,
powoduje wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursie.
5. Komisja dokona oceny prawidłowości Prac Konkursowych z Regulaminem, po czym
prawidłowo zgłoszone Prace Konkursowe zostaną opublikowane na profilu facebookowym
Organizatora „You Can Dance TVP” (https://www.facebook.com/youcandancetvp), wraz z
podaniem nazwy szkoły i jej miejscowości.
6. W Konkursie zwycięża 6 Prac Konkursowych, które w chwili zakończenia Konkursu dnia
15.11.2021 o godz. 23:59 zdobędą najwięcej „lajków” na profilu facebookowym
Organizatora „You Can Dance TVP” (https://www.facebook.com/youcandancetvp).
7. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni przez Organizatora dnia 16.11.2021 w poście na
profilu facebookowym Organizatora „You Can Dance TVP”
(https://www.facebook.com/youcandancetvp), przy wykorzystaniu danych podanych
podczas wysyłania zgłoszenia konkursowego.
§ 6 ZASADY PRZESYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Przesłanie Pracy Konkursowej oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego
Regulaminu.
2. Praca Konkursowa nie może być krótsza niż 15 sekund i dłuższa niż 4 minuty.
3. Na Pracy Konkursowej zarejestrowane muszą być minimum 3 osoby.
4. Pracę Konkursową może przesyłać wyłącznie osoba, o której mowa w § 4 ust. 1 z
zastrzeżeniem § 4 ust. 3.
5. Z każdej szkoły podstawowej może być nadesłana tylko jedna Praca Konkursowa.
6. Przesyłając Pracę Konkursową Uczestnik oświadcza, że jest autorem wysłanych
materiałów lub uzyskał zgodę twórców tych materiałów i udziela Organizatorowi, z
chwilą przesłania Pracy Konkursowej na adres mailowy Organizatora
badzmyrazem@tvp.pl, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji, bez możliwości
wypowiedzenia, do korzystania i rozporządzania filmem, o którym mowa w § 5 ust. 2
Regulaminu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w całości lub w części, w tym
do zamieszczenia go na profilu facebookowym Organizatora „You Can Dance TVP”
(https://www.facebook.com/youcandancetvp) oraz w audycjach „You Can Dance –
Nowa Generacja”, „Pytanie na Śniadanie”, do wyprodukowania materiałów
promocyjnych, oraz do korzystania z niego w ramach audycji „You Can Dance – Nowa
Generacja”, „Pytanie na Śniadanie” oraz materiałów promocyjnych. Udzielenie licencji
obejmuje następujące pola eksploatacji:
1) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera
lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy jakąkolwiek techniką, w tym zapisu
magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką
analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach,
w tym nośnikach audio lub wideo, nośnikach papierowych lub podobnych,
światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach
komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;
2) wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt. 1) –
wprowadzanie ich do obrotu, najem, użyczanie;
3) wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym:
a) wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii
przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem
satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub
innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w
sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w
jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub
formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych,
multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych;
b) wszelkie publiczne udostępnianie filmu w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez
stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne
lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym
także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek
technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w
serwisach wymienionych w lit. a),
c) wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie.
7. Uczestnik udziela Organizatorowi prawa do zestawiania filmu z innymi utworami,
skracania, wprowadzania zmian ze względów programowych, w zakresie pól eksploatacji
wymienionych w ust. 6. Organizator ma prawo korzystania, w sposób i na polach
eksploatacji określonych w ust. 6, z filmu (w tym w ramach audycji „You Can Dance –
Nowa Generacja”, „Pytanie na Śniadanie”) lub jego fragmentów do celów reklamy i
promocji audycji „You Can Dance – Nowa Generacja”, Organizatora, jego działalności
lub poszczególnych jego jednostek (w tym zwiastuny, spoty, także abonamentowe, itp.).
8. W przypadku filmu włączonego do audycji „You Can Dance – Nowa Generacja”,
„Pytanie na Śniadanie”, Organizatorowi przysługuje prawo udzielania sublicencji do
filmu w ramach korzystania i rozporządzania ww. audycjami.
9. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania wyboru spośród odebranych Prac
Konkursowych i opublikowania wyłącznie niektórych z nich.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do publikacji przesłanych Prac
Konkursowych, w szczególności odrzucenia Prac Konkursowych, których jakość
wykonania powoduje, że Praca jest nieostra lub niskiej rozdzielczości.
11. Praca Konkursowa nie może zawierać treści bezprawnych, kontrowersyjnych i
naruszających zasady dobrych obyczajów (przykładowo: treści obraźliwych,
obscenicznych, pornograficznych). W wypadku naruszenia niniejszego postanowienia
Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do publikacji lub usunięcia Pracy
Konkursowej.
12. Wysyłając Pracę Konkursową Uczestnik oświadcza, że:
1) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu,
2) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
3) pełni w szkole podstawowej, którą reprezentuje, funkcję Dyrektora lub Nauczyciela,
4) jest twórcą lub uzyskał zgodę twórców wysłanej Pracy Konkursowej i w związku z
tym jest uprawniony do korzystania z Pracy Konkursowej,
5) uzyskał zgodę wszystkich osób, których wizerunek, wypowiedzi oraz artystyczne
wykonania utrwalone zostały w ramach Pracy Konkursowej, na nieodpłatną
publikację ich wizerunków, wypowiedzi i artystycznych wykonań w zakresie
określonym niniejszym Regulaminem, zgodnie z treścią formularza stanowiącego
załącznik nr 1 do Regulaminu,
6) uzyskał zgodę rodziców lub opiekunów prawnych wszystkich dzieci, których
wizerunek, wypowiedzi oraz artystyczne wykonania utrwalone zostały w ramach
Pracy Konkursowej, na nieodpłatną publikację ich wizerunków, wypowiedzi i
artystycznych wykonań w zakresie określonym niniejszym Regulaminem, zgodnie z
treścią formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu,
7) Praca Konkursowa nie narusza przepisów obowiązującego prawa,
8) bierze odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związane z wykorzystaniem
Pracy Konkursowej przez Organizatora w zakresie określonym niniejszym
Regulaminem, w szczególności roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich, praw
pokrewnych, prawa do wizerunku oraz wynikające z faktu wykorzystania w Pracy
Konkursowej nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji,
9) wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanej Pracy Konkursowej w zakresie oraz na
polach eksploatacji określonych w ust. 6 – 8 powyżej,
10)wyraża zgodę na oznaczenie Pracy Konkursowej nazwą szkoły i miejscowości,
podanymi przez niego przy przesyłaniu Pracy Konkursowej lub też udostępniania jej
anonimowo w zależności od decyzji Organizatora.
13. Organizator informuje, iż dane osobowe Uczestnika oraz wszystkich osób, których
wizerunek i wypowiedzi oraz artystyczne wykonania utrwalone zostały na materiałach
przesłanych przez Uczestnika przetwarzane będą wyłącznie w ramach prowadzonej przez
Organizatora działalności artystycznej.
14. W związku z faktem, iż Praca Konkursowa stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dane osobowe autora oraz
wszystkich osób, których wizerunek i wypowiedzi oraz artystyczne wykonanie utrwalono
w filmie, wykorzystane będą przez Organizatora na podstawie przepisów tejże ustawy i
przez okresy w niej przewidziane.
§ 7 NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie za zajęcie pierwszego miejsca są:
1) nagroda pieniężna w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy
złotych) brutto,
2) wizyta Idy Nowakowskiej, Roksany Węgiel i Agustina Egurroli w placówce szkoły
podstawowej, do której uczęszczają uwiecznione na zwycięskiej Pracy Konkursowej
osoby. Podczas spotkania będzie możliwość rozmowy, wspólnego tańca, zebrania
autografów i nagrania wspólnych zdjęć lub filmików,
3) wyemitowanie zwycięskiej Pracy Konkursowej i ewentualnie materiału filmowego
dokumentującego wspólne spotkanie w szkole, o którym mowa w pkt 2, w odcinku
finałowym audycji „You Can Dance – Nowa Generacja”,
4) oryginalne bluzy „You Can Dance – Nowa Generacja”, o przybliżonej wartości około
150 zł brutto, dla każdej osoby uwiecznionej na Pracy Konkursowej.
2. Nagrodami w Konkursie za zajęcie drugiego miejsca są:
1) nagroda pieniężna w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
brutto,
2) oryginalne bluzy „You Can Dance – Nowa Generacja”, o przybliżonej wartości około
150 zł brutto, dla każdej osoby uwiecznionej na Pracy Konkursowej.
3. Nagrodami w Konkursie za zajęcie trzeciego miejsca są:
1) nagroda pieniężna w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
brutto,
2) oryginalne bluzy „You Can Dance – Nowa Generacja”, o przybliżonej wartości około
150 zł brutto, dla każdej osoby uwiecznionej na Pracy Konkursowej.
4. Nagrodami w Konkursie za zajęcie miejsc od czwartego do szóstego są oryginalne
bluzy „You Can Dance – Nowa Generacja”, o przybliżonej wartości około 150 zł brutto,
dla każdej osoby uwiecznionej na Pracy Konkursowej.
5. Zwycięzca nagrody głównej zobligowany jest do umożliwienia i zorganizowania wizyty,
o której mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej, w placówce szkoły podstawowej, którą
reprezentuje, w dniu 17.11.2021 lub 18.11.2021. Decyzja o ostatecznym wyborze daty
wizyty należy do Organizatora.
6. Nagrody pieniężne za zajęcie miejsc od 1 do 3 zostaną zrealizowane przelewem na konto
szkoły wskazane przez Zwycięzcę Konkursu, w ciągu 90 dni od daty zakończenia
Konkursu.
7. Nagrody niepieniężne za zajecie pierwszego miejsca w Konkursie zostaną zrealizowane
i przekazane w placówce szkoły podczas wizyty, o której mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej .
8. Nagrody niepieniężne za miejsc od 2 do 6 zostaną wysłane pocztą polską lub kurierem w
ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu na adres szkoły.
9. Organizator nie odpowiada za błędne podanie danych przez Zwycięzców Konkursu,
uniemożliwiające przesłanie Nagrody. W przypadku nieodebrania Nagrody przez
Zwycięzcę Konkursu, nie będą podejmowane kolejne próby dostarczenia Nagrody przez
Organizatora.
10. Nie jest możliwe wypłacenie Zwycięzcy Konkursu równowartości nagrody niepieniężnej
w gotówce.
11. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do uiszczenia należnego podatku od nagród, o ile
taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa.
§ 8 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w
szczególności zaś Uczestników, którzy:
1) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie,
2) wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty
elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników,
3) zamieszczają treści nieobyczajne, dyskryminujące ze względu na płeć lub naruszające
prawa osób trzecich, stosują wulgaryzmy, używają treści obrażających przekonania
religijne, mniejszości narodowe, polityczne lub ze względu na płeć,
4) nie są osobami pełnoletnimi w dniu zgłoszenia,
5) nie pełnią funkcji Dyrektora lub Nauczyciela w szkole podstawowej.
2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie,
Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem poprzez wskazane przez niego sposoby
komunikacji (np. prowadzić korespondencję mailową). Podczas takiego kontaktu
Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących
jego udziału w Konkursie.
§ 9 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu oraz osób, które zrealizują
otrzymaną Nagrodę jest Organizator Konkursu tj. Telewizja Polska S.A., z siedzibą w
Warszawie 00-999, ul. Jana Pawła Woronicza 17, zarejestrowana w Rejestrze
Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100679,
NIP 521-04-12-987.
2. Administrator przetwarza dane w celu organizacji Konkursu, weryfikacji spełnienia
warunków uczestnictwa w Konkursie, przyjęcia i oceny Prac Konkursowych, wyłonienia i
publikacji jego Zwycięzców oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jest art. 6 ust. 1 lit. f
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (dalej:
Rozporządzenie), tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, którym
w niniejszym przypadku jest przeprowadzenie konkursu i wyłonienie Laureatów.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie.
5. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu. Powyższe uprawnienia można realizować w sposób opisany w ust. 7 poniżej.
6. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie danych
osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
7. Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Organizatora można kontaktować
się mailowo, pod adresem rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja
Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony
Danych”.
8. Dane osobowe przetwarzane są w okresie trwania Konkursu, a po jego zakończeniu dla
zabezpieczenia roszczeń, w okresie przedawnienia roszczeń, według okresów wskazanych w
przepisach szczególnych.
9. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące dane
osobowe: imię i nazwisko, stanowisko w szkole, numer telefonu, nazwa szkoły i jej
miejscowość.
10. Dane Uczestnika nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, ani nie będą poddawane profilowaniu.
11. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza
Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowej.
12. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa.
13. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż nazwa i miejscowość szkoły oraz Praca
Konkursowa zostaną opublikowane na profilu Facebook Organizatora oraz podczas audycji
„You Can Dance – Nowa Generacja”, „Pytanie na Śniadanie”.
§ 10 REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Konkursu będą przyjmowane w terminie 1 dnia roboczego od daty
ogłoszenia wyników na adres mailowy badzmyrazem@tvp.pl.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 1 dnia roboczego od daty odebrania reklamacji
przez Organizatora.
3. Uczestnicy Konkursu składający reklamację zostaną powiadomieni mailowo o sposobie
jej rozwiązania w terminie 1 dnia roboczego od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję.
§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są
postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w trakcie jego
trwania po uprzednim poinformowaniu Uczestników Konkursu. Zmiany Regulaminu
wchodzą w życie z chwilą publikacji nowego Regulaminu.
3. Niniejszy Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook
ani współprowadzony z Facebook. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że
dostarcza przesyłane informacje Administratorowi, a nie Facebook. Informacje dostarczone
przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w działaniu
systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przy przesyłaniu Prac Konkursowych.
Nieprawidłowości te nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Uczestników.
5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu,
Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

ZAŁACZNIK NR  1

Miasto …………….., dnia …………………………..
OŚWIADCZENIE – ZGODA NA WYKORZYSTANIE
WIZERUNKU/WYPOWIEDZI/ARTYSTYCZNEGO WYKONANIA W MATERIALE
FILMOWYM
Dane osobowe:
Imię i nazwisko …………………………………………………………………..
PESEL ………………………………………………………………………………….
Niniejszym oświadczam, iż wyrażam nieodpłatnie zgodę, dobrowolnie i świadomie, na mój
udział w konkursie pt.: „You Can Dance!”, organizowanym przez Telewizję Polską S.A. z
siedzibą w Warszawie 00-999, ul. Jana Pawła Woronicza 17, zarejestrowana w Rejestrze
Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987, w tym
nagraniu audiowizualnym, które zostanie zgłoszone do konkursu.
W związku z powyższym, niniejszym udzielam Telewizji Polskiej S.A. zgody na nieodpłatne,
wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) wykorzystanie
(rozpowszechnianie) mojego wizerunku, wypowiedzi oraz artystycznego wykonania,
utrwalonych w ramach nagrania audiowizualnego, o którym mowa wyżej, w całości lub w części,
w tym do zamieszczenia na profilu facebookowym Telewizji Polskiej S.A. „You Can Dance TVP”
(https://www.facebook.com/youcandancetvp) oraz w audycjach „You Can Dance – Nowa
Generacja”, „Pytanie na Śniadanie”, w tym również w celu wyprodukowania materiałów
promocyjnych, oraz do korzystania z nich w ramach audycji „You Can Dance – Nowa Generacja”,
„Pytanie na Śniadanie” oraz materiałów promocyjnych. Udzielenie zgody obejmuje następujące pola
eksploatacji:
1) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub
innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy jakąkolwiek techniką, w tym zapisu
magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową
lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach
audio lub wideo, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych,
optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach
zapisów i pamięci;
2) wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt. 1) – wprowadzanie
ich do obrotu, najem, użyczanie;
3) wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym:
a) wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej
lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach
kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach
przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub
kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym
analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym
także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub
telekomunikacyjnych;
b) wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za
pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy
danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu
otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub
bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w lit. a),
c) wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie.
Jednocześnie wyrażam zgodę na korzystanie przez Telewizję Polską S.A. z mojego wizerunku,
wypowiedzi oraz artystycznego wykonania (lub ich fragmentów), utrwalonych w ramach
nagrania audiowizualnego, w sposób i na polach eksploatacji określonych wyżej, do celów reklamy
i promocji audycji „You Can Dance – Nowa Generacja”, Telewizji Polskiej S.A., jej działalności lub
poszczególnych jej jednostek (w tym zwiastuny, spoty, także abonamentowe, itp.).
Przyjmuję do wiadomości, że Telewizji Polskiej S.A. przysługuje prawo decydowania o formie i
czasie wykorzystywania ww. nagrania audiowizualnego – w całości lub w postaci dowolnych
fragmentów, oraz przysługuje jej prawo do zestawiania go z innymi utworami, skracania,
wprowadzania zmian ze względów programowych – w zakresie pół eksploatacji wymienionych
powyżej. Równocześnie Telewizji Polskiej S.A. przysługuje prawo do przenoszenia praw
wynikających z niniejszego oświadczenia na inne podmioty w ramach korzystania i rozporządzania
audycjami „You Can Dance – Nowa Generacja”, „Pytanie na Śniadanie”.
Oświadczam, że jestem pełnoletni(a) i nieograniczony(a) w zdolności do czynności prawnych.
Oświadczam również, że w całości przeczytałem/am treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż:
1) Administratorem moich (dalej: „Uczestnik”) danych osobowych (łącznie jako: „Dane”)
udostępnionych w niniejszym oświadczeniu oraz w związku z udziałem w nagraniu
audiowizualnym jest Telewizja Polska S.A z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17,
00-999 Warszawa, jako podmiot przetwarzający dane osobowe (dalej: „Administrator”) na
wszystkich etapach realizacji konkursu.
2) Administrator przetwarza Dane w celu i w zakresie niezbędnym do przyjęcia nagrań
audiowizualnych do konkursu oraz ich wykorzystania, zgodnie z treścią niniejszego
Oświadczenia.
3) Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), Telewizja Polska
S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, jako Administrator
informuje, iż Dane Uczestnika przetwarzane są na postawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda
Uczestnika wyrażona na podstawie niniejszego oświadczenia.
4) Dane Uczestnika będą przetwarzane przez Administratora przez czas nieokreślony, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub
do czasu cofnięcia zgody.
5) Uczestnikowi przysługuje prawo do:
a) uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach
przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych;
b) żądania sprostowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych
Danych;
c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – przy czym żądanie zostanie
spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania;
d) przenoszenia danych, tj. aby dane osobowe zostały przesłane przez Administratora
bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
6) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie wnioski, pytania i żądania
związane z przetwarzaniem Danych, w tym żądania skorzystania z praw wskazanych w pkt
5, powinny być kierowane na adres e-mail rodo@tvp.pl oraz pocztą tradycyjną na adres:
Telewizja Polska S.A., adres korespondencyjny: Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza
17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem: “do Inspektora Ochrony Danych/YCD”.
7) Uczestnikowi przysługuje także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku
stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
8) Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie. Niepodanie Danych
uniemożliwi udział w konkursie.
9) Dane Uczestnika nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, ani nie będą poddawane profilowaniu.
10) Administrator nie będzie przekazywać Danych Uczestnika do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
11) Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie organom publicznym uprawnionym na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
CZYTELNY PODPIS: __________________

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

Miasto …………….., dnia …………………………..
OŚWIADCZENIE – ZGODA NA WYKORZYSTANIE
WIZERUNKU/WYPOWIEDZI/ARTYSTYCZNEGO WYKONANIA W MATERIALE
FILMOWYM
Dane osobowe rodzica lub opiekuna prawnego:
Imię i nazwisko …………………………………………………………………..
PESEL ………………………………………………………………………………….
Dane osobowe dziecka:
Imię i nazwisko …………………………………………………………………..
PESEL ………………………………………………………………………………….
Niniejszym oświadczam, iż wyrażam nieodpłatnie zgodę, dobrowolnie i świadomie, na udział
mojego dziecka w konkursie pt.: „You Can Dance!”, organizowanym przez Telewizję Polską
S.A. z siedzibą w Warszawie 00-999, ul. Jana Pawła Woronicza 17, zarejestrowana w Rejestrze
Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987, w tym
nagraniu audiowizualnym, które zostanie zgłoszone do konkursu.
W związku z powyższym, niniejszym udzielam Telewizji Polskiej S.A. zgody na nieodpłatne,
wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) wykorzystanie
(rozpowszechnianie) wizerunku, wypowiedzi oraz artystycznego wykonania mojego dziecka,
utrwalonych w ramach nagrania audiowizualnego, o którym mowa wyżej, w całości lub w części,
w tym do zamieszczenia na profilu facebookowym Telewizji Polskiej S.A. „You Can Dance TVP”
(https://www.facebook.com/youcandancetvp) oraz w audycjach „You Can Dance – Nowa
Generacja”, „Pytanie na Śniadanie”, w tym również w celu wyprodukowania materiałów
promocyjnych, oraz do korzystania z nich w ramach audycji „You Can Dance – Nowa Generacja”,
„Pytanie na Śniadanie” oraz materiałów promocyjnych. Udzielenie zgody obejmuje następujące pola
eksploatacji:
1) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub
innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy jakąkolwiek techniką, w tym zapisu
magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową
lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach
audio lub wideo, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych,
optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach
zapisów i pamięci;
2) wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt. 1) – wprowadzanie
ich do obrotu, najem, użyczanie;
3) wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym:
a) wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej
lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach
kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach
przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub
kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym
analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym
także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub
telekomunikacyjnych;
b) wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za
pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy
danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu
otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub
bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w lit. a),
c) wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie.
Jednocześnie wyrażam zgodę na korzystanie przez Telewizję Polską S.A. z wizerunku, wypowiedzi
oraz artystycznego wykonania mojego dziecka (lub ich fragmentów), utrwalonych w ramach
nagrania audiowizualnego, w sposób i na polach eksploatacji określonych wyżej, do celów reklamy
i promocji audycji „You Can Dance – Nowa Generacja”, Telewizji Polskiej S.A., jej działalności lub
poszczególnych jej jednostek (w tym zwiastuny, spoty, także abonamentowe, itp.).
Przyjmuję do wiadomości, że Telewizji Polskiej S.A. przysługuje prawo decydowania o formie i
czasie wykorzystywania ww. nagrania audiowizualnego – w całości lub w postaci dowolnych
fragmentów, oraz przysługuje jej prawo do zestawiania go z innymi utworami, skracania,
wprowadzania zmian ze względów programowych – w zakresie pół eksploatacji wymienionych
powyżej. Równocześnie Telewizji Polskiej S.A. przysługuje prawo do przenoszenia praw
wynikających z niniejszego oświadczenia na inne podmioty w ramach korzystania i rozporządzania
audycjami „You Can Dance – Nowa Generacja”, „Pytanie na Śniadanie”.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż:
1) Administratorem moich danych osobowych (dalej: „Przedstawiciel”) oraz danych
osobowych mojego dziecka (dalej: „Uczestnik”) danych osobowych (łącznie jako: „Dane”)
udostępnionych w niniejszym oświadczeniu oraz w związku z udziałem Uczestnika w
nagraniu audiowizualnym jest Telewizja Polska S.A z siedzibą w Warszawie, ul. J. P.
Woronicza 17, 00-999 Warszawa, jako podmiot przetwarzający dane osobowe (dalej:
„Administrator”) na wszystkich etapach realizacji konkursu.
2) Administrator przetwarza Dane w celu i w zakresie niezbędnym do przyjęcia nagrań
audiowizualnych do konkursu, a w przypadku danych Uczestnika także ich wykorzystania,
zgodnie z treścią niniejszego Oświadczenia.
3) Zgodnie z treścią art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”),
Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa,
jako Administrator informuje, iż Dane Przedstawiciela i Uczestnika przetwarzane są na
postawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda Przedstawiciela wyrażona na podstawie
niniejszego oświadczenia.
4) Na potrzeby realizacji konkursu przetwarzane są następujące Dane Uczestnika: imię i
nazwisko, PESEL, wizerunek, umiejętności artystyczne, aktorskie i wokalne, dane szkoły
zgłaszającej nagranie audiowizualne. Źródłem pochodzenia Danych Uczestnika jest
Przedstawiciel.
5) Dane Uczestnika będą przetwarzane przez Administratora przez czas nieokreślony, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub
do czasu cofnięcia zgody, Dane Przedstawiciela będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
6) Przedstawicielowi i Uczestnikowi przysługuje prawo do:
a) uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach
przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych;
b) żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych
Danych;
c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – przy czym żądanie zostanie
spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania;
d) przenoszenia danych, tj. aby dane osobowe zostały przesłane przez Administratora
bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
7) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie wnioski, pytania i żądania
związane z przetwarzaniem Danych, w tym żądania skorzystania z praw wskazanych w pkt
6, powinny być kierowane na adres e-mail rodo@tvp.pl oraz pocztą tradycyjną na adres:
Telewizja Polska S.A., adres korespondencyjny: Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza
17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem: “do Inspektora Ochrony Danych/YCD”.
8) Przedstawicielowi i Uczestnikowi przysługuje także prawo do złożenia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
– w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
9) Podanie Danych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do konieczne do udziału w
konkursie. Niepodanie Danych uniemożliwi udział w konkursie. Podanie Danych przez
Przedstawiciela jest dobrowolne.
10) Dane Przedstawiciela i Uczestnika nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, ani nie będą poddawane profilowaniu.
11) Administrator nie będzie przekazywać Danych Przedstawiciela i Uczestnika do państw
trzecich lub organizacji międzynarodowych.
12) Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie organom publicznym uprawnionym na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
CZYTELNY PODPIS: __________________

Komentarze zablokowane.