REGULAMIN IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ PRZEDSZKOLI NA WYKONANIE DOTYKOWEGO PLAKATU PT. „JESTEM EUROPEJCZYKIEM – TRADYCYJNE SYMBOLE KRAJÓW EUROPEJSKICH”

6 październik 2021
Kategoria Konkursy
6 października 2021, Komentarze Możliwość komentowania REGULAMIN IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ PRZEDSZKOLI NA WYKONANIE DOTYKOWEGO PLAKATU PT. „JESTEM EUROPEJCZYKIEM – TRADYCYJNE SYMBOLE KRAJÓW EUROPEJSKICH” została wyłączona

 

 

REGULAMIN

 

 IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ PRZEDSZKOLI

NA WYKONANIE DOTYKOWEGO PLAKATU

 1. „JESTEM EUROPEJCZYKIEM – TRADYCYJNE SYMBOLE KRAJÓW EUROPEJSKICH”

 

W RAMACH KAMPANII SPOŁECZNEJ

„JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE !”

Z OKAZJI MIEDZYNARODOWEGO DNIA BIAŁEJ LASKI

 

Bydgoszcz, październik 2021 r.

 ORGANIZATOR

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1  dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy – zwany dalej K-P SOSW nr 1 oraz Stowarzyszenie „Visus Supremus” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy – zwane dalej Stowarzyszenie VS.

PATRONAT HONOROWY nad kampanią objęli:

Minister Edukacji i Nauki, Instytut Pamięci Narodowej, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Pomorski Kurator Oświaty, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Bydgoszczy, Polski Komitet ds.UNESCO, Poczta Polska S.A.

 

TEMAT KONKURSU:

„JESTEM EUROPEJCZYKIEM –  TRADYCYJNE SYMBOLE KRAJÓW EUROPEJSKICH”

 

Zamknij oczy i poznaj świat w ciemności! Dłonie zastępują wzrok osobie, która nie widzi. Zaprojektuj i wykonaj dotykowy plakat, który umożliwi osobom z dysfunkcją wzroku wyobrażenie tradycyjnych symboli np. znane obiekty architektury, przedmioty użytkowe, tradycyjne potrawy itp. Pokaż swoim rówieśnikom piękno i wartości ukryte w dziedzictwie kultury europejskiej.

Konkurs jest przygotowany z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski w ramach Kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” organizowanej przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy i  Stowarzyszenie “Visus Supremus”

 

GŁÓWNY CEL KONKURSU:

 • kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową,
 • zwiększenie integracji osób, które nie widzą ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku,
 • przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów,
 • pobudzanie wyobraźni plastycznej, kreatywności, rozwijanie ekspresji twórczej,
 • kształtowanie poczucia przynależności narodowej oraz europejskiej,
 • kultywowanie dziedzictwa europejskiego.

 

 

UCZESTNICY:

Adresatami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym oraz  uczniowie szkół ogólnodostępnych i integracyjnych z terenu całej Polski. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

 

 • KATEGORIA I: dzieci w wieku przedszkolnym

Praca wykonana z pomocą osoby dorosłej.

 • KATEGORIA II: uczniowie klas I- III   

Na tym poziomie dopuszcza się wykonanie pracy przez uczestnika przy wsparciu opiekuna.

 

 • KATEGORIA III: uczniowie klas IV- VIII 

Prace wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu.

 

ZASADY OGÓLNE KONKURSU:

 1. Temat pracy dotyczy dotykowego plakatu o tematyce tradycyjnych symboli krajów europejskich.
 2. Zadaniem uczestnika jest wykonanie wypukłego plakatu dotykowego w formacie A3, umożliwiając rozróżnianie elementów przez dotyk, stymulując percepcję osób, które nie widzą (praca pozbawiona zbędnych szczegółów, ze zróżnicowaną fakturą, z odpowiednimi odległościami pomiędzy elementami).
 3. Do wykonania pracy uczestnik powinien użyć trwałych i bezpiecznych w dotyku materiałów o różnych fakturach.
 4. Prosimy o zabezpieczenie prac przed nadaniem przesyłki, gdyż uszkodzone prace nie będą brały udziału w konkursie.
 5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia prac podczas przesyłki.
 6. Prace powinny być wykonane indywidualnie, organizator nie dopuszcza prac zbiorowych.
 7. Każda praca powinna zawierać nazwę kraju europejskiego, którego symbole są przedstawione na dotykowym plakacie.
 8. Konkurs jest podzielony na dwa etapy:
 • Etap wewnętrzny wyłonienie 3 prac konkursowych z danej jednostki szkolnej/przedszkolnej            
  • 3 prac w kategorii I tj. dzieci w wieku przedszkolnym
  • 3 prace w kategorii II tj. uczniowie klas I-III
  • 3 prace w kategorii III tj. uczniowie klas IV-VIII
 • Etap ogólnopolski w ramach Kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie,                Ty zobacz mnie! ”
 1. Przesłane na konkurs prace nie będą zwracane.
 2. Każdą pracę należy podpisać imieniem, nazwiskiem, kategorią i nazwą placówki, tytułem – należy to zrobić na odwrocie plakatu.
 3. Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1) oraz  oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej (załącznik nr 2).
 4. Pracę konkursową wraz z załącznikami nr 1 i nr 2 należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Organizatora.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC:

Termin nadsyłania prac plastycznych upływa z dniem 29 października  2021 r.                                                     (decyduje data stempla pocztowego) 

 

Prace  należy nadesłać na adres :

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1 dla Dzieci                    i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej  im. L. Braille’a w Bydgoszczy.

 1. Krasińskiego 10, 85-008 Bydgoszcz

Z dopiskiem Konkurs plastyczny pt. „JESTEM EUROPEJCZYKIEM – TRADYCYJNE SYMBOLE KRAJÓW EUROPEJSKICH”

 

 

NAGRODY:

 1. Nadesłane prace będą oceniane po względem:
 • dostępności  do odbioru przez osoby, które nie widzą,
 • pomysłowości,
 • trwałości i estetyki,
 • oryginalności.

2.Autorom najciekawszych prac będą przyznane nagrody przez jury powołane przez Organizatora w składzie: tyflopedagogów oraz niewidomych uczniów K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy.

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Organizatora po 21 listopada 2021r.

 

PRAWA AUTORSKIE:

 1. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora konkursu, nie podlegają zwrotowi.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania, reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich w celach związanych z promocją Konkursu i działalności Organizatora,
 3. Prawa autorskie prac konkursowych, które zostaną wykorzystane do promocji pozostają własnością ich autorów.

 

UWAGI  KOŃCOWE:

 1. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści powyższego regulaminu.
 2. Organizator nie zapewnia laureatom konkursu noclegów, wyżywienia i zwrotu kosztów podróży.
 3. Laureatów i opiekunów ubezpieczają instytucje delegujące.
 4. Dodatkowych informacji nt. konkursu udzielają:

 

 • Regulamin konkursu został zatwierdzony przez autorów kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”.
 • Autorzy konkursu ponoszą odpowiedzialność za jego organizację i przebieg.

  

 Zaącznik nr 1

                     IV Ogólnopolski Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży szkól podstawowych oraz przedszkoli na wykonanie dotykowego plakatu pt. „JESREM EUROPEJCZYKIEM – TRADYCYJNE SYMBOLE KRAJÓW EUROPEJSKICH”.

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

 1. Dane uczestnika:

Imię……………………………………………………………………………

Nazwisko………………………………………………………………………

Klasa i wiek ..………………………………………………………………….

Kategoria wiekowa ……………………………………………………………

 

 1. Dane kontaktowe placówki kierującej do udziału w konkursie:

Nazwa …………………………………………………………………………

Adres (także województwo)

………………………………………………………………………………………..

Adres e-mail …………………………………………………………………..

Nr telefonu …………………………………………………………………….

Osoba do kontaktu / e-mail ……………………………………………………

 

 

                                                                                                                                                                    

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu.

Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację postanowień.

 

Miejscowość, data ………………………………………………………………………………………………………..

 

Własnoręczny podpis uczestnika konkursu  / Opiekuna prawnego uczestnika konkursu:

 

…………………………………….  /……..…………………………………..

 

  

Załącznik nr 2

                                                              IV Ogólnopolski Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży szkól podstawowych oraz przedszkoli na wykonanie dotykowego plakatu pt. „JESTEM EUROPEJCZYKIEM – TRADYCYJNE SYMBOLE KRAJÓW EUROPEJSKICH”.

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/ny ……………………………………………………………………………………………….

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (podać imię i nazwisko osoby, której dotyczy) …………………………………………………………………………….. na potrzeby informacyjne i promocyjne związane z konkursem plastycznym “JESTEM EUROPEJCZYKIEM – TRADYCYJNE SYMBOLE KRAJÓW EUROPEJSKICH” organizowanym przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28) oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 t.j. z dnia 2018.06.21).
 2. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie.
 3. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy, z tytułu wykorzystania wizerunku, głosu, wypowiedzi (podać imię i nazwisko)…………………………………………………………………………. na potrzeby określone w oświadczeniu.
 4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28) przyjmuję do wiadomości, że:

– administratorem danych jest Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a  w Bydgoszczy,

– dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonym celem i nie będą przekazywane innym administratorom danych,

– przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawianie,

– po ustaniu celu przetwarzania danych dane zostaną usunięte,

– dane podaję dobrowolnie.

 1. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez przekazanie wiadomości na adres Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy, w zakresie którego zgoda dotyczy.

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

Komentarze zablokowane.