REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO ,,100-LECIE ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ”

11 październik 2021
Kategoria Konkursy
11 października 2021, Komentarze Możliwość komentowania REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO ,,100-LECIE ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ” została wyłączona

 

REGULAMIN
KONKURSU LITERACKIEGO
,,100-LECIE ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ”
organizowanego w roku obchodów Jubileuszu Archidiecezji Łódzkiej.

I
Tematyka Konkursu
Czekamy na prace literackie podejmujące poniższe tematy;
1. Powstanie i dzieje Archidiecezji Łódzkiej.
1. Działalność duszpasterska i charytatywno-dobroczynna pierwszego biskupa ks. prałata Wincentego Tymienieckiego, ordynariusza łódzkiego w latach 1921-1934.
2. Postać papieża świętego Jana Pawła II – wizyta w Łodzi.
3. Aspekty działalności duszpasterskiej, charytatywnej, ekumenicznej w Archidiecezji Łódzkiej.
4. Najważniejsze zabytki sakralne w Archidiecezji.
5. Śladami świętych, błogosławionych Sług Bożych i męczenników związanych z Archidiecezją Łódzką.

II
Patronat honorowy
Patronat Honorowy nad Konkursem objęli:
1. Arcybiskup Metropolita Łódzki – Grzegorz Ryś
2. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu – prof. Piotr Gliński
3. Marszałek Województwa Łódzkiego – Grzegorz Schreiber
4. Wojewoda Łódzki – Tobiasz Bocheński
5. Łódzki Kurator Oświaty – Waldemar Flajszer
6. Prezes Krajowej Akcji Katolickiej – Urszula Furtak
7. Prowincjał Zarządu Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych (OO. Bernardyni)- 0.Teofil Czarniak

III
Organizatorzy Konkursu
Konkurs Literacko-Religijny „100 lecie Archidiecezji Łódzkiej”, zwany dalej Konkursem, jest konkursem organizowanym przez:
Akcję Katolicką Archidiecezji Łódzkiej.
 Bernardyńską Szkołę Podstawową oraz Bernardyńskie Liceum Ogólnokoształcące im. o. Anastazego Pankiewicza w Łodzi.
 Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi.

IV
Zadania organizatorów Konkursu
1. Opracowanie regulaminu Konkursu Literackiego – Dyrekcja Bernardyńskiej Szkoły Podstawowej
oraz Bernardyńskiego Liceum Ogólnokształcącego im. o. Anastazego Pankiewicza w Łodzi.
2. Upowszechnienie Konkursu na własnych stronach internetowych:
 Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej – www.aklodz.pl,
 Wydziału Katechetycznego w Archidiecezji Łódzkiej – www.aklodz.pl,
 Bernardyńskiej Szkoły Podstawowej oraz Bernardyńskiego Liceum Ogólnokształcącego im.
o. Anastazego Pankiewicza w Łodzi -www.pankiewicz.edu.pl,
 Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego –
www.plastyklodz.pl.
3. Udział w pracach Komisji Konkursowej, weryfikacja prac, wyłonienie laureatów Konkursu.
4. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej organizacji i przebiegu Konkursu – Bernardyńska Szkoła
Podstawowa oraz Bernardyńskie Liceum Ogólnokształcące im. o. Anastazego Pankiewicza w Łodzi.
5. Przedstawienie sprawozdania z przebiegu Konkursu osobom sprawującym patronat nad Konkursem – Akcja Katolicka we współpracy z Bernardyńską Szkołą Podstawową oraz Bernardyńskim Liceum Ogólnokształcącym im. o. Anastazego Pankiewicza w Łodzi.
6. Ogłoszenie wyników Konkursu na stronach:
 www.aklodz.pl,
 www.katecheza.lodz.pl,
 www.pankiewicz.edu.pl,
 www.plastyklodz.pl.
7. Ogłoszenie miejsca, terminu uroczystego zakończenia Konkursu i wręczenia nagród.
8. Pozyskiwanie partnerów do współpracy przy organizacji Konkursu.
9. Występowanie do instytucji i organizacji o honorowe, medialne i zwykłe patronaty oraz zaproszenie osób publicznych do Honorowego Komitetu Konkursu

V
Partnerzy merytoryczni i wspierający
1. Katedra Świętego Stanisława Kostki w Łodzi.
2. Wydział Katechetyczny Archidiecezji Łódzkiej.
3. Polska Rada Ekumeniczna Oddział w Łodzi.
4. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej.
5. Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Łódzkiej.
6. Caritas Archidiecezji Łódzkiej.
7. Związek Polskich Artystów i Plastyków Oddział w Łodzi.
8. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.
9. Wydział Duszpasterstwa Młodzieży.
10. Księża Dziekani Archidiecezji Łódzkiej wspólnie z Księżmi Proboszczami swojego dekanatu.
11. PUNCS-Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego.
12. Wydział ds.Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
13. Wydział Duszpasterstwa Rodzin.
14. Wyzsze Seminarium Duchowne w Łodzi.

VI
Patronat medialny nad Konkursem objęli
1. Biuro Prasowe Archidiecezji Łódzkiej.
2. Redakcja „Niedzieli Łódzkiej”.
3. Radio Niepokalanów.
4. Zespół Redakcji Programów Katolickich Łódzkiego Ośrodka Telewizji Polskiej.
5. Radio Plus Łódź.

VII
Patronat modlitewny objęli
1. Zgromadzenie Zakonne Karmelitanek Bosych – SS Karmelitanki Bose w Łodzi.
2.Klasztor Sióstr Bernardynek Łódź-SS Bernardynki w Łodzi.
3.Zgromadzenie Zakonne Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łodzi.
4.Siostry Św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego w Łodzi.

VIII
Cele Konkursu
1. Ukazanie wydarzeń historyczno-religijnych o fundamentalnym znaczeniu w dziejach Polski i kościoła łódzkiego.
2. Promowanie wartości uniwersalnych takich jak: miłość, prawda, wolność, pokój i godność człowieka, przybliżanie postaci świętych, błogosławionych, Sług Bożych i męczenników związanych z ziemią łódzką.
3. Kształtowanie postawy patriotycznej i szacunku do polskiego dorobku kulturowego i tożsamości narodowej.
4. Szerzenie tolerancji religijnej i wzajemnego poszanowania.
5. Kształtowanie postawy szacunku do drugiego człowieka, zaangażowania w działalność na rzecz bliźniego oraz wierności własnym przekonaniom.
6. Zachęcanie do świadomego i odpowiedzialnego włączania się w działalność apostolską i misyjną kościoła. 
7. Rozwijanie umiejętności pogłębiania i zdobywania wiedzy na drodze wyszukiwania źródeł historycznych.
8. Promowanie zdolnych i ambitnych uczniów województwa łódzkiego.
IX
Zakres i tematyka Konkursu
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, szkół podstawowych specjalnych i zawodowych, OPEN dla wszystkich (Warsztaty Terapii Zajęciowej) zainteresowanych tematyką Konkursu.
2. Tematyka Konkursu obejmuje ,,100-lecie działania Archidiecezji Łódzkiej’’.
 Powstanie i dzieje Archidiecezji Łódzkiej.
 Działalność duszpasterska i charytatywno-dobroczynna pierwszego biskupa – ks. prałata Wincentego Tymienieckiego, ordynariusza łódzkiego w latach 1921-1934.
 Postać Papieża Świętego Jana Pawła II – wizyta w Łodzi.
 Aspekty działalności duszpasterskiej, charytatywnej, ekonomicznej w Archidiecezji Łódzkiej.
 Najważniejsze zabytki sakralne w Archidiecezji.
 Śladami świętych, błogosławionych Sług Bożych i Męczenników związanych z Archidiecezja Łódzką.
X
Harmonogram przebiegu Konkursu.
1. Konkurs jest konkursem jednoetapowym.
2. Termin przesłania prac konkursowych przez szkoły / uczestników – do 15.11.2021 r.
3. Termin ogłoszenia wyników Konkursu przez Komisję Konkursową i podsumowania Konkursu Wyzsze Seminarium Duchowne w Łodzi ul. Stanisława Kostki – 07.12.2021 r.

XI
Tryb powoływania Komisji i Zespołów Konkursowych
1. Dyrektor placówki lub osoba przez niego wyznaczona, katecheta, nauczyciel języka polskiego lub zainteresowany nauczyciel innego przedmiotu pragnący objąć opieką merytoryczną uczestnika konkursu informuje uczniów – podopiecznych o organizacji, terminach przeprowadzenia i warunkach udziału w Konkursie.
2. Komisję Konkursową powołuje Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej
3. W skład sześcioosobowej Komisji wchodzą:
 przedstawiciele Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej jako Przewodniczący Komisji oraz członek Komisji,
 przedstawiciel Łódzkiego Kuratora Oświaty,
 przedstawiciel Bernardyńskiej Szkoły Podstawowej oraz Bernardyńskiego Liceum Ogólnokształcącego im. o. Anastazego Pankiewicza w Łodzi,
 dwóch przedstawicieli Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Łodzi im. Tadeusza Makowskiego,
 przedstawiciel Polskiej Rady Ekumenicznej Oddział w Łodzi.
4. Komisja Konkursowa powołuje Zespoły Komisji Konkursowej sprawdzające i weryfikujące prace uczniów w poszczególnych kategoriach.

XII
Informacje organizacyjne i tryb zgłoszenia przystąpienia do Konkursu Literackiego
1.Informacje organizacyjne:
 Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez uczestnika samodzielnej pracy literackiej.
 Uczestnikiem konkursu w danej kategorii wiekowej może zostać każdy uczeń.
 Udział w konkursie jest bezpłatny.
 Prace, które biorą udział w konkursie, muszą być pracami własnymi, nieprzedstawianymi wcześniej na innych konkursach.
 Prace musza być nadesłane zgodnie z podaną w regulaminie datą 15.11 2021 (decyduje data stempla pocztowego).
 Uczeń samodzielnie pod opieką merytoryczną nauczyciela – opiekuna przygotowuje w domu pracę konkursową zgodną z regulaminem:
 forma dowolna (np. poetycka lub prozatorska: opowiadanie, reportaż, felieton, esej, pamiętnik),
 motyw przewodni pracy powinien być związany z tematem konkursu.
 Praca konkursowa musi być spisana w formie drukowanej, nie może być dłuższa niż 4 strony A4, czcionka 12, odstęp 1,5 wiersza. 
 Praca literacka powinna być oznaczona na tytułowej stronie w prawym górnym rogu wg kolejności: imię i nazwisko autora, wiek autora, tytuł pracy klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.
 do pracy należy załączyć KARTĘ UCZESTNIKA – w przypadku Uczestnika pełnoletniego – załącznik numer 2, w przypadku Uczestnika niepełnoletniego – załącznik numer 3.
Karta Uczestnika niepełnoletniego zawiera oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, że dziecko/podopieczny jest autorem pracy, że uczeń i rodzic/opiekun prawny zapoznali się z regulaminem i akceptują go, że rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych, na
publikację pracy i bezpłatne przeniesienie praw autorskich majątkowych i do wykorzystania zgłoszonego dzieła w zakresie wymienionym w Regulaminie konkursu w pkt. PRAWO AUTORSKIE. Karta Uczestnika pełnoletniego zawiera oświadczenie ucznia pełnoletniego,
że jest autorem pracy, że uczeń zapoznał się z regulaminem i akceptuje go, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych, na publikację pracy i bezpłatne przeniesienie praw autorskich majątkowych i do wykorzystania zgłoszonego dzieła w zakresie wymienionym w Regulaminie konkursu w pkt. PRAWO AUTORSKIE. Uczeń przekazuje pracę opiekującemu się nim nauczycielowi.
Nauczyciel sporządza listę uczestników (załącznik numer 1), zbiera wypełnione karty uczestników, pakuje i wysyła prace na adres organizatora w terminie do 15.11.2021 r. z dopiskiem „Konkurs Literacki” na adres:
Bernardyńska Szkoła Podstawowa im. o. Anastazego Pankiewicza
ul. bł. A. Pankiewicza 15
91-738 Łódź
2. Autorzy prac z kategorii OPEN nadsyłają prace we własnym zakresie według wymienionych w regulaminie zasad (także obowiązuje załączenie Karty Uczestnika – załącznik nr 2).
3. Prace nadesłane/dostarczone na konkurs stają się własnością Organizatorów Konkursu i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw i publikacji (także elektronicznych).
4. Nadsyłając pracę na konkurs rodzic /opiekun prawny autora zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie przez Organizatorów, w tym na zamieszczenie przez Organizatorów imienia i nazwiska autora pracy, wieku, klasy oraz danych szkoły, do której uczęszcza oraz imienia,
i nazwiska nauczyciela-opiekuna.
6
5. W przypadku osób niepełnoletnich do pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie opiekuna prawnego o zapoznaniu się z regulaminem, zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych dziecka, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
6. Laureatami Konkursu zostaje 3 uczniów w każdej kategorii wiekowej, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. W przypadku równej liczby punktów liczba laureatów może być większa.
7. W pracach Komisji Konkursowej ani w jej Zespołach nie mogą brać udziału nauczyciele, których uczniowie biorą udział.
8. Prace nagrodzone pozostają własnością Organizatora i będą wykorzystane do celów promocyjnych, natomiast pozostałe prace nienagrodzone uczestnicy odbierają osobiście z siedziby organizatora (Bernardyńska Szkoła Podstawowa im. o. Anastazego Pankiewicza, ul. bł. o. A.Pankiewicza 15, 91-738 Łódź) w ciągu 2 miesięcy od daty ogłoszenia wyników. Prace nieodebrane w podanym terminie przechodzą na własność organizatora Konkursu.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie nadsyłanych prac, powstałe w wyniku transportu pocztowego, stąd zaleca się troskliwe ich opakowanie. Materiały przesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i są przesyłane na koszt i ryzyko własne uczestnika.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany w celu uszczegółowienia regulaminu.
XIII
Kryteria oceny prac konkursowych
1. Prace uczniów oceniane są w kategoriach wiekowych:
 Uczniowie szkół podstawowych – klasy 4-6 (10-13 lat).
 Uczniowie szkół podstawowych (13-16 lat).
 Uczniowie szkół ponadpodstawowych (16-20 lat).
 OPEN – dla wszystkich.
2. Prace uczniów w obu etapach oceniane są w skali 0 – 30 punktów wg następujących kryteriów:
 Zawartość treściowo-problemowa 0-10 pkt.
 Umiejętność wykorzystania różnorodnych źródeł 0-5 pkt.
 Kompozycja i oryginalność ujęcia tematu 0-10 pkt.
 Poprawność językowa 0-5 pkt.
3. Prace uczniów powinny spełniać wymagania określone w regulaminie.
4. Prace uczniów niespełniające wymagań określonych w regulaminie nie będą oceniane przez Komisję.

Kryteria ocen uczniów szkół specjalnych
1. Prace uczniów oceniane są w kategoriach wiekowych:
 Uczniowie podstawowych szkół specjalnych – klasy 4-6 (10-13 lat).
 Uczniowie podstawowych szkół specjalnych (13-16 lat).
 Uczniowie ponadpodstawowych szkół specjalnych (16-20 lat).
 OPEN – dla wszystkich.
2. Prace uczniów w obu etapach oceniane są w skali 0 – 30 punktów wg następujących kryteriów:
 Zawartość treściowo-problemowa 0-10 pkt.
 Umiejętność wykorzystania różnorodnych źródeł 0-5 pkt.
 Kompozycja i oryginalność ujęcia tematu 0-10 pkt.
 Poprawność językowa 0-5 pkt.
3. Prace uczniów powinny spełniać wymagania określone w regulaminie.
4. Prace uczniów niespełniające wymagań określonych w regulaminie nie będą oceniane przez Komisję.

XIV
Dokumentacja Konkursu
1. Dokumentacja z przebiegu Konkursu zostanie złożona w Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej, ul. Skorupki 3.
2. Dokumentację z przebiegu prac Komisji Konkursowych stanowią: protokoły z przebiegu Konkursu, listy uczestników Konkursu i laureatów Konkursu.
3. Protokół z eliminacji Konkursu Literackiego powinien być wypełniony na załącznikach nr 4, 5.

XV
Nagrody
1. Zwycięzcom Konkursu Komisja Konkursowa przyzna 1, 2 lub 3 miejsce oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych. Komisja ma prawo przyznać miejsca ex aequo.
2. Laureatom Konkursu zostaną przyznane nagrody książkowe, rzeczowe i Dyplomy Laureatów Konkursu Literackiego „100-lecie Archidiecezji Łódzkiej”.
3. Wszyscy finaliści otrzymają Dyplomy Uczestnictwa w Konkursie Literackim ,,100-lecie Archidiecezji Łódzkiej”
4. Nauczyciele – opiekunowie, którzy wezmą udział w organizacji Konkursu w swoich szkołach, otrzymają podziękowania i zaświadczenia o przygotowywaniu swoich uczniów do Konkursu.

XVI
Tryb odwoławczy.
1. Uczestnicy, ich opiekunowie i rodzice mają prawo wglądu do ocenianych prac, bez możliwości ich kopiowania i fotografowania, w czasie dwóch dni od ogłoszenia wyników, w miejscu i w godzinach określonych przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
2. Komisja sporządza protokół z odwołania.
3. Zastrzeżenia powinny być rozpatrzone w terminie 7 dni, licząc od dnia ich wniesienia.
4. Zastrzeżenia wniesione z naruszeniem terminu nie będą rozpatrywane.
5. Ostateczne decyzje w sprawach spornych nieobjętych regulaminem podejmuje przewodniczący Komisji Konkursowej.

Komentarze zablokowane.