REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „100 -LECIE ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ”

11 październik 2021
Kategoria Konkursy
11 października 2021, Komentarze Możliwość komentowania REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „100 -LECIE ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ” została wyłączona

 

OBCHODY JUBILEUSZU „100-LECIA ARCHIDIECEZJI
ŁÓDZKIEJ”
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„100 -LECIE ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ”

I
Tematyka Konkursu
Czekamy na prace plastyczne podejmujące poniższe tematy:
1. Pejzaż architektoniczny: dowolny zabytek sakralny z terenu Archidiecezji Łódzkiej.
2. Scena historyczna:
a. dowolna scena z życia i działalności biskupa – księdza Prałata Wincentego Tymienieckiego,
b. wizyta papieża Jana Pawła II w Łodzi,
c. ilustracja doniosłego wydarzenia z życiorysu wybranego świętego, błogosławionego lub męczennika związanego z Archidiecezją Łódzką.
3. Aspekty działalności duszpasterskiej, charytatywnej, ekumenicznej w Archidiecezji Łódzkiej.
Poszczególnym kategoriom wiekowym są przypisane odpowiednie techniki plastyczne opisane poniżej w tabeli w paragrafie IX.
II
Patronat honorowy
Patronat honorowy nad Konkursem objęli:
1. Arcybiskup Metropolita Łódzki – Grzegorz Ryś
2. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu – prof. Piotr Gliński
3. Marszałek Województwa Łódzkiego – Grzegorz Schreiber
4. Wojewoda Łódzki – Tobiasz Bocheński
5. Łódzki Kurator Oświaty – Waldemar Flajszer
6. Prezes Krajowej Akcji Katolickiej – Urszula Furtak
7. Prowincjał Zarządu Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce (OO. Bernardyni)-0.Teofil Czarniak

III
Organizatorzy Konkursu
Konkurs Plastyczny „100-lecie Archidiecezji Łódzkiej”, zwany dalej Konkursem, jest konkursem organizowanym przez Akcję Katolicką Archidiecezji Łódzkiej we współpracy z:
 Bernardyńską Szkołą Podstawową oraz Bernardyńskim Liceum Ogólnokształcącym im. o. Anastazego Pankiewicza w Łodzi,
 Zespołem Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi.
IV
Zadania organizatora i współorganizatorów Konkursu
1. Opracowanie regulaminu Konkursu Plastycznego (Dyrekcja ZPSP im. T. Makowskiego w Łodzi).
2. Upowszechnienie Konkursu na własnych stronach internetowych:
 Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej – www.aklodz.pl,
 Wydziału Katechetycznego w Archidiecezji łódzkiej – www.katecheza.lodz.pl,
 Bernardyńskiej Szkoły Podstawowej oraz Bernardyńskiego Liceum Ogólnokształcącego im. o. Anastazego Pankiewicza w Łodzi – www.pankiewicz.edu.pl,
 Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego – www.plastyklodz.pl.
3. Udział w pracach Komisji Konkursowej, weryfikacja prac, wyłonienie laureatów Konkursu.
4. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej organizacji i przebiegu Konkursu – Bernardyńska Szkoła Podstawowa oraz Bernardyńskie Liceum Ogólnokształcące im. o. Anastazego Pankiewicza w Łodzi.
5. Przedstawienie sprawozdania z przebiegu Konkursu osobom sprawującym patronat nad Konkursem – Akcja Katolicka we współpracy z Bernardyńską Szkołą Podstawową oraz Bernardyńskim Liceum Ogólnokształcącym im. o. Anastazego Pankiewicza w Łodzi.
6. Ogłoszenie wyników Konkursu na stronach:
 www.aklodz.pl,
 www.katecheza.lodz.pl,
 www.pankiewicz.edu.pl,
 www.plastyklodz.pl.
7. Ogłoszenie miejsca, terminu uroczystego zakończenia Konkursu i wręczenia nagród.
8. Pozyskiwanie partnerów do współpracy przy organizacji Konkursu.
9. Występowanie do instytucji i organizacji o honorowe, medialne i zwykłe patronaty oraz zapraszanie osób publicznych do Honorowego Komitetu Konkursu.
V
Partnerzy merytoryczni i wspierający
1. Katedra Świętego Stanisława Kostki w Łodzi.
2. Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej.
3. Polska Rada Ekumeniczna Oddział w Łodzi.
4. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej.
5. Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Łódzkiej.
6. Caritas Archidiecezji Łódzkiej.
7. Związek Polskich Artystów i Plastyków Oddział w Łodzi.
8. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.
9. Wydział Duszpasterstwa Młodzieży.
10. PUNCS-Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego.
11. Wydział ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
12. Wydział Duszpasterstwa Rodzin.
13. Księża Dziekani Archidiecezji Łódzkiej wspólnie z Księżmi Proboszczami ze swojego dekanatu.
14. Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi.
VI
Patronat medialny nad Konkursem
1. Biuro Prasowe Archidiecezji Łódzkiej.
2. Tygodnik Katolicki „Niedziela Łódzka”.
3. Radio Niepokalanów.
4. Zespół Redakcji Programów Katolickich Łódzkiego Ośrodka Telewizji Polskiej.
5. Radio Plus Łódź.
VII
Patronat modlitewny
1. Zgromadzenie Zakonne Karmelitanek Bosych – SS Karmelitanki Bose.
2. Klasztor Sióstr Bernardynek Łódź – SS Bernardynki Łódź.
3. Zgromadzenie Zakonne Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łodzi.
4. Siostry Zakonne Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego.
VIII
Cele Konkursu
1. Ukazanie wydarzeń historyczno-religijnych o fundamentalnym znaczeniu w dziejach Polski i kościoła łódzkiego.
2. Promowanie wartości uniwersalnych takich jak: miłość, prawda, wolność, pokój i godność człowieka, przybliżanie postaci świętych, błogosławionych Sług Bożych i męczenników związanych z ziemią łódzką.
3. Kształtowanie postawy patriotycznej i szacunku do polskiego dorobku kulturowego i tożsamości narodowej.
4. Szerzenie tolerancji religijnej i wzajemnego poszanowania.
5. Kształtowanie postawy szacunku do drugiego człowieka, zaangażowania w działalność na rzecz bliźniego oraz wierności własnym przekonaniom.
6. Zachęcanie do świadomego i odpowiedzialnego włączania się w działalność apostolską i misyjną kościoła.
7. Rozwijanie umiejętności pogłębiania i zdobywania wiedzy na drodze wyszukiwania źródeł historycznych.
8. Promowanie zdolnych i ambitnych uczniów województwa łódzkiego.
IX
4
Kto może wziąć udział w Konkursie
Konkurs jest przeznaczony dla poniższych kategorii wiekowych, kategoriom przypisane są poszczególne techniki artystyczne:
Kategoria wiekowa Przypisana technika artystyczna

a. Uczniowie szkół podstawowych klasy 1 – 5
Rysunek (dowolne narzędzie: ołówek, kredki, węgiel, tusz, mazak, cienkopis, piórko, na papierze), praca malarska na
papierze (farby wodne: akwarele, plakatowe, tempery), format maksymalnie do A3, (mogą być mniejsze).

b. Uczniowie szkół podstawowych klasy 6 – 8
Grafika komputerowa – uczniowie przesyłają wydruki prac – format maksymalnie 50x70cm (mogą być mniejsze).

c. Uczniowie szkół ponadpodstawowych Fotografia – uczniowie przesyłają wydruki/odbitki prac format maksymalnie 50x70cm (mogą być mniejsze).

d. Uczestnicy powyżej 20 lat – kategoria OPEN Malarstwo olejne, podłoże dowolne, format maksymalnie do 50x70cm (mogą być mniejsze).

e. Uczniowie szkół podstawowych specjalnych klasy 1-5
Rysunek (dowolne narzędzie: ołówek, kredki, węgiel, tusz, mazak, cienkopis, piórko, na papierze), praca malarska na
papierze (farby wodne: akwarele, plakatowe, tempery), format maksymalnie do A3, (mogą być mniejsze).

f. Uczniowie szkół podstawowych specjalnych klasy 6 – 8
Grafika komputerowa – uczniowie przesyłają wydruki prac – format maksymalnie 50x70cm
(mogą być mniejsze).

g. Uczniowie szkół ponadpodstawowych specjalnych
Fotografia – uczniowie przesyłają wydruki/odbitki prac format maksymalnie 50x70cm (mogą być mniejsze).

h. Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Rysunek (dowolne narzędzie – ołówek, kredki, węgiel, tusz, mazak, cienkopis, piórko, na papierze), praca malarska na papierze (farby wodne – akwarele, plakatowe, tempery), format maksymalnie do 50 x 70 cm, (mogą być
mniejsze).

i. Uczestnicy Zajęć w Domach Kultury i Centrach Zajęć Pozaszkolnych.
Collage – format prac maksymalnie 50x70cm (mogą być mniejsze). 

X
Harmonogram przebiegu Konkursu
1. Konkurs jest konkursem jednoetapowym.
2. Termin przesłania przez szkoły/uczestników prac konkursowych do 15.11.2021 r.
3. Zakończenie Konkursu, podanie wyników i wręczenia nagród 7.12.2021 r. miejsce- Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi ul. Św. Stanisława Kostki 14
XI
Tryb powoływania Komisji i Zespołów Konkursowych
1. Dyrektor placówki lub osoba przez niego wyznaczona, katecheta, nauczyciel plastyki lub zainteresowany nauczyciel innego przedmiotu pragnący objąć opieką merytoryczną uczestnika Konkursu informuje uczniów – podopiecznych o organizacji, terminach przeprowadzenia
i warunkach udziału w Konkursie.
2. Komisję Konkursową powołuje Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej.
3. W skład sześcioosobowej Komisji wchodzą: przedstawiciel Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej jako przewodniczący komisji oraz członek komisji, przedstawiciel Łódzkiego Kuratora Oświaty, przedstawiciel Bernardyńskiej Szkoły Podstawowej i Bernardyńskiego
Liceum Ogólnokształcącego im. o. Anastazego Pankiewicza w Łodzi, dwóch przedstawicieli Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi oraz przedstawiciel Polskiej Rady Ekumenicznej Oddział w Łodzi.
4. Komisja Konkursowa powołuje Zespoły Komisji Konkursowej sprawdzające i weryfikujące prace uczniów w poszczególnych kategoriach.
XII
Informacje organizacyjne i tryb zgłoszenia przystąpienia do Konkursu Plastycznego
1. Informacje organizacyjne:
 zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez uczestnika samodzielnej pracy plastycznej,
 uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę,
 wymiary prac nie mogą przekroczyć formatów podanych w regulaminie,
 udział w konkursie jest bezpłatny,
 szkoły nadsyłają prace na własny koszt,
 Organizator Konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie pracy,
 prace muszą być nadesłane zgodnie z podaną w regulaminie datą (decyduje data stempla pocztowego: 15.11.2021),
 prace, które biorą udział w konkursie muszą być pracami własnymi, nieprzedstawianymi wcześniej na innych konkursach,
 uczeń samodzielnie przygotowuje pracę konkursową zgodną z regulaminem pod opieką merytoryczną nauczyciela – opiekuna,
 praca plastyczna powinna być podpisana na odwrocie w prawym górnym rogu: imię i nazwisko autora, wiek autora, tytuł pracy, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,
 do pracy należy załączyć KARTĘ UCZESTNIKA – w przypadku Uczestnika pełnoletniego – załącznik nr 2, w przypadku Uczestnika niepełnoletniego – załącznik nr 3,
 Karta Uczestnika niepełnoletniego zawiera oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, że dziecko/podopieczny jest autorem pracy, że uczeń i rodzic/opiekun prawny zapoznali się z regulaminem i akceptują go, że rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie
danych, na publikację pracy i bezpłatne przeniesienie praw autorskich majątkowych i do wykorzystania zgłoszonego dzieła w zakresie wymienionym w Regulaminie konkursu w pkt. PRAWO AUTORSKIE,
 Karta Uczestnika pełnoletniego zawiera oświadczenie ucznia pełnoletniego, że jest autorem pracy, że uczeń zapoznał się z regulaminem i akceptuje go, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych, na publikację pracy i bezpłatne przeniesienie praw autorskich
majątkowych i do wykorzystania zgłoszonego dzieła w zakresie wymienionym w Regulaminie konkursu w pkt. PRAWO AUTORSKIE,
 Uczeń przekazuje pracę opiekującemu się nim nauczycielowi. Nauczyciel sporządza listę uczestników (załącznik nr 1), zbiera wypełnione karty uczestników, pakuje i wysyła prace na adres organizatora w terminie do 15.11.2021 r. z dopiskiem Konkurs Plastyczny na
adres:
Bernardyńska Szkoła Podstawowa im. o. Anastazego Pankiewicza
ul. bł. A. Pankiewicza 15
91-738 Łódź
2. Autorzy prac z kategorii OPEN nadsyłają prace we własnym zakresie według wymienionych w regulaminie zasad (także obowiązuje załączenie Karty Uczestnika – załącznik nr 2)
3. Prace nadesłane/dostarczone na konkurs stają się własnością Organizatorów Konkursu i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw i publikacji (też elektronicznych).
Nadsyłając pracę na Konkurs, rodzic /opiekun prawny autora zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie przez Organizatorów, w tym na zamieszczenie przez Organizatorów imienia i nazwiska autora pracy, wieku, klasy oraz danych szkoły, do której uczęszcza, a nauczyciele
opiekujący się uczestnikiem imienia i nazwiska nauczyciela – opiekuna. 
4. Laureatami Konkursu zostaje 3 uczniów w każdej kategorii wiekowej, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. W przypadku równej liczby punktów liczba laureatów może być większa.
5. W pracach Komisji Konkursowej oraz w Zespołach Komisji Konkursowej nie mogą brać udziału nauczyciele, których uczniowie biorą udział w Konkursie.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie nadsyłanych prac, powstałe w wyniku transportu pocztowego, stąd zaleca się troskliwe ich opakowanie
7. Prace nagrodzone pozostają własnością Organizatora i będą wykorzystane do celów promocyjnych, natomiast pozostałe prace, nienagrodzone, uczestnicy odbierają osobiście z siedziby organizatora (Bernardyńska Szkoła Podstawowa im. o. Anastazego Pankiewicza,
ul. bł. A. Pankiewicza 15, 91-738 Łódź) w ciągu 2 miesięcy od daty ogłoszenia wyników. Prace nieodebrane w podanym terminie przechodzą na własność organizatora Konkursu.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany i uszczegółowienia regulaminu.
9. Ustalenia Komisji są ostateczne i nie podlegają trybowi odwoławczemu.

XIII
Kryteria oceny prac konkursowych
1. Prace uczestników oceniane są w kategoriach wiekowych, opisanych w paragrafie IX, tabela.
2. Prace uczniów we wszystkich kategoriach oceniane są w skali 0-10 punktów, wg następujących kryteriów:
 Zawartość treściowo-problemowa.
 Umiejętność korzystania ze źródeł historycznych, opracowań, artykułów przy ilustrowaniu sceny historycznej lub zabytku.
 Oryginalność ujęcia tematu.
 Wartości artystyczne.
3. Prace uczniów powinny spełniać wymagania określone w regulaminie.
4. Prace uczniów niespełniające wymagań określonych w regulaminie nie będą oceniane przez Komisję.
XIV
Dokumentacja Konkursu
1. Dokumentacja z przebiegu Konkursu zostanie złożona w Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej, ul. Skorupki 3.
2. Dokumentację z przebiegu prac Komisji Konkursowych stanowią: protokoły z przebiegu Konkursu, listy uczestników Konkursu i laureatów Konkursu.
3. Protokół z eliminacji Konkursu Plastycznego powinien być wypełniony na załącznikach nr 4, 5.
XV
Nagrody
1. Laureatom Konkursu Komisja Konkursowa przyzna 1, 2, lub 3 miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych. Komisja ma prawo przyznać miejsca ex aequo.
2. Laureatom Konkursu zostaną przyznane nagrody książkowe, rzeczowe i Dyplomy Laureatów Konkursu Plastycznego ,,100 – lecie Archidiecezji Łódzkiej”.
3. Dla Laureatów przeprowadzone zostanie w ramach nagrody spotkanie z artystą-plastykiem. 
4. Nauczyciele-opiekunowie, którzy wezmą udział w organizacji Konkursu w swoich szkołach otrzymają podziękowania i zaświadczenia o przygotowywaniu swoich uczniów do Konkursu.
XVI
Prawa autorskie
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo i możliwość nieodpłatnego, nieograniczonego w czasie i w zakresie terytorium, wykorzystania nadesłanych prac (lub ich fragmentów), do publikacji w prasie, Internecie lub prezentacji w innych mediach.
2. Autorzy nagrodzonych prac, w ramach otrzymanej w Konkursie nagrody, zobowiązują się przenieść autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wskazanych w umowie oraz udzielą zezwolenia do wykonywania przez Organizatora praw osobistych w części
dotyczących udzielania zezwoleń na opracowania projektów i dokonywania modyfikacji.
3. Zgłoszone prace konkursowe ani w części, ani w całości nie mogą być udostępnione publicznie ani w inny sposób rozpowszechniane przed datą publicznego ogłoszenia wyników Konkursu.
4. Ustalenia powyższe nie naruszą osobistego prawa autorskiego autorów nadesłanych prac konkursowych.
5. Uczestnik Konkursu oświadczy i zagwarantuje, iż korzystanie przez Organizatora przesłanej pracy nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych.
6. W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie Laureat wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonej pracy bez ograniczeń terytorialnych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, wieku w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora lub Współorganizatora, w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m.in. drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i TV

Komentarze zablokowane.