REGULAMIN Konkursu „Europejski Quiz Finansowy”

3 listopad 2021
Kategoria Konkursy
3 listopada 2021, Komentarze Możliwość komentowania REGULAMIN Konkursu „Europejski Quiz Finansowy” została wyłączona

 

Zasady rekrutacji uczniów  do V edycji Konkursu „Europejski Quiz Finansowy”, rok szkolny 2021/2022

1. Organizatorem Konkursu “Europejski Quiz Finansowy” (zwanego dalej Konkursem lub EQF) jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości z siedzibą przy ul. Solec 38 lok. 104, 00-394 Warszawa, NIP 526-00-38-522, KRS 0000110584 (zwana dalej Organizatorem). Projekt jest realizowany we współpracy z Związkiem Banków Polskich i Europejską Federacją Bankową.
2. Celem Konkursu jest zainteresowanie młodzieży oraz podniesienie ich wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania własnymi finansami, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i znajomości systemu bankowego.
3. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas VII i VIII (w wieku 13-15 lat), którzy posiadają zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.
4. Szkoła zainteresowana uczestnictwem w Europejskim Quizie Finansowym powinna złożyć deklarację uczestnictwa. Rekrutację uczniów do Konkursu szkoła przeprowadza w terminie do 31.12.2021 r.
5. Rekrutacja uczniów do Konkursu EQF:
a) Rekrutację uczniów do Konkursu przeprowadza szkoła pod nadzorem nauczyciela koordynującego Konkurs.
b) Celem rekrutacji jest powołanie dwuosobowych zespołów, które zostaną zgłoszone do Konkursu
EQF i będą reprezentowały swoje szkoły w poszczególnych etapach Konkursu (etap wojewódzki, półfinał i finał). Każda szkoła może zgłosić do Konkursu jeden dwuosobowy zespół (reprezentację szkoły) lub większą liczbę zespołów (tj. reprezentacje klasowe).
c) Zgłoszenia zespołów:
ZGŁOSZENIE 1 ZESPOŁU, tj. reprezentacji szkoły 
Szkoła w dowolny sposób wybiera 2 uczniów, których następnie powołuje w skład dwuosobowego Zespołu. Uczniowie mogą pochodzić z dwóch różnych klas. lub
ZGŁOSZENIE KILKU ZESPOŁÓW DO KONKURSU, tj. reprezentacji klasowych Szkoła ma prawo zgłosić do Konkursu tyle zespołów, ile w danej szkole jest klas 7 i 8 (tj. 1 dwuosobowy zespół z każdej klasy 7 i 8, która chce przystąpić do EQF). Organizator rekomenduje by w każdej klasie zainteresowanej udziałem w EQF przeprowadzić eliminacje klasowe, w wyniku których zostanie wyłoniona dwójka najlepszych uczniów z klasy. Wybór sposobu przeprowadzenia eliminacji klasowych Organizator pozostawia do decyzji szkoły (ustnie/pisemnie, itp.). Na wniosek szkoły Fundacja Warszawski Instytut Bankowości udostępni testy z pytaniami konkursowymi (wraz z kluczem odpowiedzi), które będą pomocne Warszawski Instytut Bankowości w przeprowadzeniu ww. eliminacji. Testy zostaną przekazane drogą mailową w formie pliku
Word lub jako test w aplikacji Kahoot!. Podczas eliminacji uczniowie rywalizują indywidualnie, tj. każdy uczeń rozwiązuje test samodzielnie. Skład dwuosobowych zespołów tworzą uczniowie, którzy osiągną najlepsze wyniki z testu. Nauczyciel może skorzystać z innych dostępnych
narzędzi/aplikacji, które pozwolą wyłonić klasowe zespoły.
6. Deklaracja uczestnictwa:
Formularz „Deklaracja uczestnictwa szkoły w EQF 2020/2021” zostanie opublikowany na stronie:
https://eqf.wib.org.pl
W formularzu należy wskazać:
a) dane szkoły
b) dane nauczyciela, który będzie odpowiedzialny za rekrutację uczniów i kontakt z Organizatorem
c) czy szkoła jest zainteresowana otrzymaniem od Organizatora testu do eliminacji klasowych oraz przybliżony termin przeprowadzenia rekrutacji (w związku z koniecznością przesłania testu przez Organizatora)
7. Zgłoszenia zespołów do Konkursu Europejski Quiz Finansowy (w terminie do 31.12.2021):
Po przeprowadzeniu rekrutacji w szkole nauczyciel koordynujący konkurs EQF zgłasza szkolne zespoły do Konkursu oraz podaje liczbę uczestników, którzy wzięli udział w szkolnej rekrutacji.
W przypadku zgłoszenia 1 zespołu, tj. reprezentacji szkolnej należy wpisać dwa. W przypadku przeprowadzenia eliminacji klasowych w klasach 7 i 8 należy wpisać łączną liczbę uczniów ze wszystkich klas, które przystąpiły do EQF. Link do formularza zgłoszeniowego zespołów do Konkursu EQF zostanie opublikowany na początku grudnia na stronie: https://eqf.wib.org.pl
8. Kontakt w sprawie EQF odbywa się poprzez dedykowany mail: eqf@wib.org.p

Komentarze zablokowane.