Konkurs dla szkół na najciekawsze prace plastyczne z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2021

4 listopad 2021
Kategoria Konkursy
4 listopada 2021, Komentarze Możliwość komentowania Konkurs dla szkół na najciekawsze prace plastyczne z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2021 została wyłączona

Ogłoszenie o konkursie dla szkół na najciekawsze prace plastyczne z okazji
Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2021

W związku ze zbliżającym się Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, obchodzonym corocznie 20 listopada, ustanowionym uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014 r. dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak ogłasza konkurs dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na najciekawsze prace plastyczne o tematyce
związanej z prawami dziecka.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka to święto szczególne, pełne dziecięcej radości i zabawy, które pełni też inną ważną rolę. Podczas związanych z tym dniem zajęć należy informować dzieci i młodzież o tym, jakie prawa im przysługują oraz do kogo mogą się zwrócić, jeśli są łamane. Warto podkreślać także istotną rolę dorosłych – mamy i taty, babci i dziadka, ale też nauczycieli, pedagogów oraz Rzecznika Praw Dziecka – którzy powinni stać na straży tych praw, respektować je i podejmować działania mające na celu ich ochronę.

Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie powinny do dnia 17 grudnia 2021 r. zgłosić swój udział, przesyłając wypełniony formularz zgłoszenia oraz skany lub zdjęcia wybranych prac plastycznych wraz z imieniem i nazwiskiem autora (lub autorów) i informacją o kategorii wiekowej – na adres email: konkurs@brpd.gov.pl.

Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace plastyczne autorstwa uczniów w każdej z kategorii wiekowych (najlepsze zdaniem osób oceniających prace na poziomie szkoły). Organizatorzy ustalili trzy kategorie wiekowe. Dwie dotyczą szkół podstawowych:

kl. I-IV,

kl. V-VIII,

jedna przeznaczona jest dla szkół ponadpodstawowych.   

 

Regulamin Konkursu Rzecznika Praw Dziecka dla szkół na najciekawsze prace plastyczne z okazji
Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2021

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej „Konkursem” jest Biuro Rzecznika Praw Dziecka z siedzibą
w Warszawie przy ul. Chocimskiej 6, 00-791 Warszawa, posiadające NIP 525-218-48-12 oraz REGON
016387630, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora: www.brpd.gov.pl. Wszelkie
informacje o Konkursie, zmianach w Regulaminie oraz inne komunikaty dla Uczestników Konkursu
będą zamieszczone na wskazanej stronie Organizatora w zakładce poświęconej Konkursowi.
Przekazane w ten sposób odpowiedzi, wyjaśnienia i informacje będą wiążące dla wszystkich
Uczestników Konkursu.
4. Korespondencję konkursową należy kierować w formie elektronicznej na adres e-mail:
konkurs@brpd.gov.pl.
5. Osobą wyznaczoną do udzielania informacji o konkursie jest Łukasz Klekowski, email:
lukasz.klekowski@brpd.gov.pl
6. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i ujętych w nim zobowiązań Uczestnika. Uczestnicy zgłaszając Pracę Konkursową wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu organizacji Konkursu i jego rozstrzygnięcia, a także eksploatacji prac konkursowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, zaś Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
7. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Konkursie, w tym kosztów przygotowania Pracy Konkursowej.

§ 2 Warunki uczestnictwa i termin Konkursu
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce, zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona do reprezentowania szkoły.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Zgłoszenie musi zawierać:
a) w tytule nazwę szkoły oraz dopisek „Konkurs plastyczny z okazji ODPD”;
b) wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji szkoły Formularz Konkursowy, który stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu Konkursu;
c) krótki opis (maks. 2000 znaków) przebiegu konkursu w szkole, czyli ile prac zrobili uczniowie I z jakich klas, kto dokonywał wyboru tych najlepszych etc.;
d) załączniki w postaci scanów wybranych przez szkolne jury prac plastycznych, ewentualnie zdjęć z wystawy, o ile prace zostały zamieszczone np. w gablocie na terenie szkoły, opatrzone imieniem i nazwiskiem autora/ autorów;
e) oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentacji szkoły pozwalające na użycie ww. materiałów przez Organizatora Konkursu, czyli Biuro Rzecznika Praw Dziecka do promocji tegoż konkursu na stronie brpd.gov.pl, w mediach społecznościowych oraz innych mediach współpracujących z BRPD, a także kopie oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych uczniów-autorów prac zezwalające na zgłoszenie prac w konkursie, na użycie danych autorów prac – imienia, nazwiska, wieku oraz szkoły, do której uczęszcza i prac w opisany powyżej sposób. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie komisji konkursowej,
a także osoby najbliższe w stosunku do tych osób. Przez osobę najbliższą rozumie się: małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu lub pozostające w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do ich niezależności lub ewentualnych powiązań z Organizatorem, w kontekście przygotowania lub organizacji Konkursu. Przedmiotowe ograniczenie odnosi się także do osób, przy pomocy których Uczestnik będzie tworzył pracę konkursową.
6. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia na stronie brpd.gov.pl do dnia 17 grudnia 2021 do godziny 23:59.
Nadsyłanie Zgłoszeń Konkursowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2021 do godziny 23:59.
7. Projekty złożone po terminie wskazanym w ust. 6 nie będą brały udziału w Konkursie.

§ 3 Rozstrzygnięcie konkursu
1. Spośród nadesłanych Zgłoszeń Konkursowych 3-osobowa komisja konkursowa, powołana osobnym zarządzeniem przez Rzecznika Praw Dziecka wybierze po maksymalnie 20 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, które następnie zostaną poddane szczegółowej ocenie.
2. Komisja oceni szczegółowo wybrane zgodnie z pkt. 1 prace na podstawie następujących kryteriów i ich wag:
a) atrakcyjność graficzna pracy plastycznej – maksymalnie 15 pkt;
b) powiązanie koncepcji plastycznej pracy z prawami dziecka, w szczególności z Konwencją ONZ
o prawach dziecka – maksymalnie pkt 15;
b) oryginalna, nowatorska koncepcja/format pracy – maksymalnie punktów 10;
c) walory edukacyjne pracy dla uczniów z tej samej kategorii wiekowej – maksymalnie punktów 10.
3. Każde oceniane szczegółowo Zgłoszenie Konkursowe może uzyskać maksymalnie punktów 50. Punkty przyznane przez poszczególnych członków komisji w poszczególnych kryteriach zostaną zsumowane, a następnie zostanie ustalona średnia arytmetyczna. Tak ustalona liczba punktów w ramach poszczególnych kryteriów zostanie zsumowana. W przypadku, gdy dwa lub więcej Zgłoszenia Konkursowe uzyskają równą ilość punktów, jury podejmie decyzję, które Zgłoszenie otrzyma wyższe miejsce – w jawnym głosowaniu standardową większością głosów.
4. Komisja ogłosi listę zwycięzców, laureatów i wyróżnionych w konkursie do dnia 10 stycznia 2022 r.
Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora. Zwycięzcy, laureaci i wyróżnieni w Konkursie zostaną także poinformowani o jego rozstrzygnięciu bezpośrednio przez Organizatora na podany adres e-mail Uczestnika.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do niewyłonienia Zwycięzców, laureatów i wyróżnionych lub wyłonienia mniejszej ich liczby.
6. W przypadku niezgłoszenia żadnych prac do Konkursu Komisja unieważni Konkurs. 

§ 4 Nagrody
1. Zwycięzcy – wybrani przez Komisję autorzy najlepszej pracy w każdej kategorii wiekowej – otrzymają za pośrednictwem swojej szkoły zestawy nagród rzeczowych zwycięzcy, ufundowane przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka.
Zestawy nagród rzeczowych zwycięzcy będą obejmowały: rower, namiot plażowy, czytnik e-booków,
słuchawki bezprzewodowe, ręcznik sportowy, zestaw do gry w badmintona, zestaw do gry w pingponga, piłkę, koszulkę sportową, czapkę z daszkiem, itp.
2. Laureaci – wybrani przez Komisję autorzy dwóch pozostałych najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej – otrzymają za pośrednictwem swojej szkoły zestawy nagród rzeczowych laureata, ufundowane przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka.
Zestawy nagród rzeczowych laureata będą obejmowały: zestaw do darta, namiot plażowy, czytnik ebooków, słuchawki bezprzewodowe, ręcznik sportowy, zestaw do gry w badmintona, zestaw do gry w ping-ponga, piłkę, koszulkę sportową, czapkę z daszkiem, itp.
3. Autorzy pozostałych 10 prac wybranych jako wyróżnione (z jednej lub różnych kategorii wiekowych)
otrzymają zestawy nagród rzeczowych wyróżnionego.
Zestawy nagród rzeczowych wyróżnionego będą obejmowały: czytnik e-booków, słuchawki bezprzewodowe, ręcznik sportowy, zestaw do gry w badmintona, zestaw do gry w ping-ponga, piłkę, koszulkę sportową, czapkę z daszkiem, itp.
4. Nagrody zostaną przekazane Laureatom w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

§ 5 Dane osobowe
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Organizator informuje, że Administratorem danych Autorów Zgłoszeń Konkursowych oraz Uczestników działań konkursowych wskazanych w formularzu konkursowym lub/i oświadczeniu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Biuro Rzecznika Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 6, 00-791 Warszawa (dalej: „BRPD”). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – iod@brpd.gov.pl
2. Administrator przetwarza dane Uczestników Konkursu wskazane w ww. zgodzie znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, nr konta bankowego – celem udziału w Konkursie.
3. W świetle powyższego Organizator informuje, że:
a) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu związanym z przedmiotowym konkursem;
b) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, a także dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, podmioty świadczące na rzecz Organizatora konkursu usługi prawne, promocyjne, analityczne, banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania danych osobowych Uczestnika Konkursu na podstawie przepisów prawa, w szczególności organy kontroli.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia Konkursu, a po tym okresie będą archiwizowane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną BRPD;
d) Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
e) Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
f) Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w Konkursie.
g) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
h) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
i) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
§ 6 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkurs zgłaszać należy na wskazany adres poczty elektronicznej w terminie najpóźniej do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków w prawnych.
3. Reklamacja powinna zawierać imię nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia wpływu.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. W kwestiach spornych decyzje podejmuje Komisja Konkursowa. Ostateczna decyzja należy do Rzecznika Praw Dziecka.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania nazwy/imienia, nazwiska i informacjio Zwycięzcach Konkursu, a także umieszczenia tych informacji w materiałach promocyjnych Organizatora.
4. W przypadku zmiany adresu e-mail, adresu itd. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora, pod rygorem zniesienia odpowiedzialności Organizatora za skutki niedoręczenia uczestnikowi korespondencji i nagrody związanej z realizacją niniejszego Regulaminu.
5. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie z ważnych powodów modyfikacji postanowień Regulaminu, jak również przerwania lub odwołania Konkurs, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej Organizatora.

 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia konkursowego
Formularz zgłoszenia do Konkursu na najciekawsze
prace plastyczne z okazji ODPD 2021
IMIONA I NAZWISKA AUTORÓW PRAC, SYMBOL KLASY, DO KTÓREJ
UCZĘSZCZAJĄ, KATEGORIA WIEKOWA, EWENTUALNIE TYTUŁ
PRACY (JEŚLI POSIADA)
1……………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………………………..
5……………………………………………………………………………………………
6……………………………………………………………………………………………
ADRES SZKOŁY
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
………………………………
TELEFON i ADRES EMAIL
…………………………………………………………………………..
IMIĘ I NAZWISKO DYREKTOR/A
………………………………….
• Wyrażam zgodę na udział naszej szkoły w Konkursie i akceptuję Regulamin Konkursu,
organizowanego przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka.
• Oświadczam, że przesłane prace plastyczne są nowe i oryginalne. Przyjmuję pełną
odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia Pracy do
Konkursu lub naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych jurorów szkolnych oraz moich,
a zawartych w Formularzu Zgłoszenia. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak brak
zgody uniemożliwi udział w konkursie. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą
informacyjną zawartą w Regulaminie. Oświadczam, że przesłane materiały zdjęciowe
i tekstowe (w tym zdjęcia wystawy i prac oraz opis działań z okazji konkursu z okazji ODPD)
zostały wytworzone za wiedzą i zgodą osób na nich przedstawionych i nie naruszają praw
osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa. Oto lista pozostałych materiałów
nadesłanych na konkurs (np. opis i zdjęcia z wystawy):
NAZWA PLIKU/LINK TYP (np. doc, jpg, wmv) i WIELKOŚĆ PLIKU
1.
2.
Do oświadczenia dołączam …………………… (liczba kopii) kopie oświadczeń
rodziców/opiekunów uczniów, których dane osobowe oraz prace plastyczne zostały użyte na
wyżej wymienionych materiałach, udzielających zezwolenia zgłoszenie prac w konkursie, na
użycie ich oraz danych ich autorów w materiałach promujących działania i akcje szkolne, takie
jak przeprowadzenie i promocja Konkursu Rzecznika Praw Dziecka na najciekawsze prace
plastyczne z okazji ODPD.
………………………………… …………………………………….
data i miejscowość podpis osoby reprezentującej szkołę

 

 

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia konkursowego
Formularz oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego autora pracy
Podpisanie niniejszego formularza oznacza, że rodzic lub opiekun prawny dziecka – autora pracy:
1) wyraża zgodę na jego udział w Konkursie na najciekawsze prace plastyczne z okazji ODPD 2021 organizowanym przez Rzecznika Praw Dziecka, w szczególności na zgłoszenie jego pracy w ww. Konkursie;
2) zapoznał się z Regulaminem Konkursu i wyraża zgodę na jego postanowienia oraz akceptuje opisane zasady Konkursu;
3) potwierdza, że spełnia on wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, oraz wyraża niezbędne ku temu zgody, w szczególności wskazane poniżej;
4) wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu, zgodnie z postanowieniami
Regulaminu Konkursu;
5) wyraża zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska dziecka – autora pracy, nazwy miejscowości, w której zamieszkuje i szkoły, do której uczęszcza, zgłaszającej jego pracę do konkursu we wszelkich informacjach o Konkursie i jego wynikach oraz publikacjach i materiałach drukowanych w związku z organizacją Konkursu, włączając w to publikację w publikacjach elektronicznych, na stronach internetowych, na mediach społecznościowych, wystawach, etc.;
6) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych dziecka – autora pracy umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia dokumentacji konkursowej i realizacji konkursu. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie i jest udzielana nieodpłatnie;
7) wyraża zgodę na wykorzystanie zgłoszonej pracy plastycznej dziecka – autora pracy przez Organizatora oraz jej publikację i rozpowszechnianie, w szczególności w celach konkursowych i promocyjnych, takich jak rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie, formie i zasięgu terytorialnym, publikacja w sieci Internet, publikacja w innych materiałach promocyjnych, prezentowanie na wystawach, z zastrzeżeniem ujawnienia nazwiska autora w sposób
zwyczajowo przyjęty. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. I jest udzielana nieodpłatnie;
8) oświadcza, że jest świadomy dobrowolności podania danych oraz, że został poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) Ustawa z dnia 4.02.1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288)

 

………………………………… ……………………………………………………….
data i miejscowość podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Komentarze zablokowane.