Regulamin Wojewódzkiego Konkursu pn.: „Tradycyjne Pierniki Świąteczne - 2021"

4 listopad 2021
Kategoria Konkursy
4 listopada 2021, Komentarze Możliwość komentowania Regulamin Wojewódzkiego Konkursu pn.: „Tradycyjne Pierniki Świąteczne – 2021″ została wyłączona

 

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu pn.: „Tradycyjne Pierniki Świąteczne – 2021″

§ 1. Organizator
1. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu pn.: „Tradycyjne Pierniki Świąteczne – 2021” jest Województwo Łódzkie – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsuds kiego 8, 90-051 Łódź.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a) Organizatorze – rozumie się przez to Województwo Łódzkie,
b) Uczestniku – osoba, która złożyła zgłoszenie do udziału w Konkursie i przesłała Pracę Konkursową,
c) Mieszkańcu województwa łódzkiego – osoba fizyczna przybywającą na terenie Województwa Łódzkiego z zamiarem pobytu stałego,
d) Rodzicu Uczestnika, Prawnym Opiekunie – osoba sprawująca prawną opiekę nad niepełnoletnim uczestnikiem konkursu lub osobą nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych,
e) Konkursie – rozumie się przez to: Wojewódzki Konkurs pn.: „Tradycyjne Pierniki Świąteczne – 2021”,
3. Produkcie tradycyjnym – produkt wpisany na listę produktów tradycyjnych z województwa łódzkiego prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Lista produktów tradycyjnych z województwa łódzkiego jest dostępna na stronie www.lodzkie.pl/rolnictwo/produkty-tradycyjne-i-regionalne
4. Produkcie lokalnym – produkt pochodzący z terenu województwa łódzkiego.
5. Konkurs finansowany jest ze środków Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
6. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: konkurs.rolnictwo@lodzkie.pl lub nr tel.: 42 663 35 62; 42 291 97 46; 42 291 97 67.
7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094, z późn. zm.).
§ 2. Termin i Miejsce
1. Zgłoszenia udziału w konkursie i Prace Konkursowe należy nadsyłać w terminie od dnia ogłoszenia Konkursu do 1 grudnia 2021 r. do godziny 12.00.
2. Za datę doręczenia i zgłoszenia Prac Konkursowych przyjmuje się datę wpływu Prac Konkursowych. Po wskazanym terminie zgłoszenia Prace Konkursowe nie będą brane pod uwagę przy ocenie.
3. Wyniki Konkursu ogłoszone będą do dnia 23 grudnia 2021 r. na stronie internetowej Organizatora.
4. Konkurs prowadzony jest na terenie Województwa Łódzkiego.
§ 3. Cele i założenia Konkursu
1. Celem Konkursu jest:
a) popularyzacja i rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat produktów tradycyjnych i lokalnych pochodzących z województwa łódzkiego;
b) zachęcenie mieszkańców, dzieci i młodzieży do wykorzystywania produktów tradycyjnych i lokalnych pochodzących z województwa łódzkiego w przygotowywanych piernikach;
c) kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o kuchni regionalnej województwa łódzkiego;
d) wzmacnianie tożsamości regionalnej wśród mieszkańców województwa łódzkiego oraz wyeksponowanie charakterystyki kulinarnej regionu;
e) popularyzacja wypieków powstałych w oparciu o tradycyjne receptury;
f) budowanie i wspieranie tożsamości kulturowej i regionalnej w oparciu o ciągłość tradycji przekazywaną z pokolenia na pokolenie.
§ 4. Przebieg Konkursu
1. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku 6-15 lat.
2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
a) 6-10 lat,
b) 11-15 lat.
3. Projekty Konkursowe muszą ściśle dotyczyć tematyki Konkursu.
4. W ramach Konkursu uczestnicy muszą wykonać pod opieką dorosłych Tradycyjne Pierniki Bożonarodzeniowe, własnoręcznie zdobione oraz zaprezentować na zdjęciach efekt gotowych wypieków (ocenie podlegać będzie zarówno sposób zdobienia, jak i sposób prezentacji gotowego wypieku). Wszystkie produkty niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu Uczestnik nabywa we własnym zakresie. Organizator nie będzie zwracać kosztów ich zakupu oraz kosztów przygotowania pierników.
5. Uczestnik/Prawny Opiekun wraz ze zgłoszeniem może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia prezentujące efekt końcowy przedmiotu konkursu (zdjęcia zapisane w formacie *JPG w minimalnej rozdzielczości 1280 x 720 umożliwiającej ocenę przedmiotu konkursu).
6. Do zgłoszenia Uczestnik/Prawny Opiekun obowiązkowo dołącza przepis z wyszczególnieniem użytych składników, w tym nazw produktów tradycyjnych i lokalnych oraz ich gramatury i sposobu wykonania wypieku w formie pliku tekstowego. Nazwy produktów tradycyjnych muszą być spójne z nazwami wymienionymi na Liście Produktów Tradycyjnych z województwa łódzkiego, a nazwy produktów lokalnych muszą jednoznacznie wskazywać pochodzenie
produktu z terenu województwa łódzkiego, przy czym jako produkty lokalne kwalifikowane będą również własne przetwory oraz produkty z własnego gospodarstwa/ogródka.
7. Uczestnik/Prawny Opiekun wraz ze zgłoszeniem ma obowiązek przesłać również 1 zdjęcie prezentujące produkty tradycyjne i lokalne użyte w przepisie wypieku (zdjęcie zapisane w formacie *JPG w minimalnej rozdzielczości 1280 x 720 umożliwiającej jednoznaczną identyfikację użytych produktów na zdjęciu).
8. Uczestnik/Opiekun prawny wraz ze zgłoszeniem ma obowiązek przesłać prawidłowo wypełnioną i podpisaną zgodę na udział dziecka/podopiecznego w Wojewódzkim Konkursie pn. „Tradycyjne Pierniki Świąteczne – 2021”.
9. Zgłoszenia konkursowe należy wysłać w formie wypełnionego formularza konkursowego umieszczonego na stronie internetowej www.lodzkie.pl/rolnictwo/konkurs-tradycyjne-pierniki2021.
10. Każdy z uczestników może wziąć udział w konkursie tylko raz.
11. Zgłoszona Praca Konkursowa nie może być nigdzie wcześniej publikowana i nagradzana w innych konkursach.
§ 5. Warunki uczestnictwa
1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i całkowicie dobrowolny.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku od 6 do 10 roku życia (I kategoria wiekowa) oraz od 11 do 15 roku życia (II kategoria wiekowa).
3. Warunkiem uczestnictwa w Wojewódzkim Konkursie pn.: „Tradycyjne Pierniki Świąteczne – 2021” jest przesłanie poprzez Formularz zgłoszeniowy Pracy Konkursowej w formie plików PDF/JPG lub plików tekstowych o wadze maksymalnie do 10 MB:
a) zdjęć, o których mowa w § 4 ust. 5,
b) przepisu, o którym mowa w § 4 ust. 6,
c) zdjęcia, o którym mowa § 4 ust. 7,
d) zgody, o której mowa w § 4 ust. 8.
4. Prace Konkursowe, należy przesłać do dnia 1 grudnia 2021 r. do godziny 12.00.
5. Prace Konkursowe, które wpłyną po wskazanym terminie lub zostaną dostarczone w inny sposób, niż wskazany w ust. 3 i 4 nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które do niego nie dotarły z przyczyn od niego niezależnych.
7. Ponadto organizator zastrzega sobie prawo do oceny jedynie pierwszych 150 prac w kategorii wiekowej 6-10 lat oraz pierwszych 150 prac w kategorii wiekowej 11-15 lat. W takim przypadku o ocenie decydować będzie kolejność zgłoszeń, tj. data wpływu poprzez formularz zgłoszeniowy.
8. Nie będą przyjmowane:
a) prace grupowe,
b) prace przesłane bez poprawnie kompletnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego, bez prawidłowo wypełnionej i podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego zgody na udział w konkursie,
c) prace niekompletne – tzn. nie zawierające wymaganych elementów podlegających ocenie – wymienionych w ust.3.
9. Uczestnicy Konkursu wykonują Prace Konkursowe pod opieką dorosłych.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i inne zdarzenia losowe powstałe podczas przygotowywania Prac Konkursowych.
11. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanym powyżej podmiotem w sposób stały, na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, a także osoby pozostające z nimi w bliskim stosunku.
12. W konkursie nie mogą brać udziału Laureaci Wojewódzkiego Konkursu na „Tradycyjne Pierniki Świąteczne” w 2020 r. oraz Wojewódzkiego Kulinarnego Konkursu Bożonarodzeniowego w 2020 r.
13. W Konkursie nie mogą brać udziału prace zgłoszone w Wojewódzkim Konkursie na „Tradycyjne Pierniki Świąteczne” w 2020 r. oraz Wojewódzkim Kulinarnym Konkursie Bożonarodzeniowym w 2020 r.
§ 6. Kryteria Ocen
1. Prace Konkursowe zostaną ocenione według następujących kryteriów:
a) wykorzystanie do wypieku produktów z Listy Produktów Tradycyjnych z województwa łódzkiego prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (za każdy produkt) – 3 pkt., przy czym maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów w tym zakresie to 9 pkt;
b) wykorzystanie do wypieku produktów lokalnych (za każdy produkt) – 1 pkt., przy czym maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów w tym zakresie to 10 pkt;
c) sposób ozdobienia pierników (kreatywność, estetyka) – 0-6 pkt.
d) sposób prezentacji pierników – 0-6 pkt.
2. W przypadku przyznania punktacji na podstawie ust. 1 lit. a), nie przyznaje się dodatkowego punktu na podstawie ust. 1 lit. b) za ten sam produkt użyty do wykonania Pracy Konkursowej.
3. W przypadku dwukrotnego użycia tego samego rodzaju produktu tradycyjnego lub lokalnego (np. masła, miodu) wyprodukowanego przez różnych producentów, punkty za produkt zostaną przyznane tylko jeden raz.
4. Liczba zdobytych punktów decyduje o kolejności przyznawania nagród.
5. W przypadku uzyskania przez Prace Konkursowe jednakowej oceny, ustalenie lokaty odbędzie się w drodze głosowania członków Komisji. W razie równej liczby głosów – rozstrzygający głos należy do Przewodniczącego.
§ 7. Komisja Konkursowa
1. Prace Konkursowe oceni Komisja Konkursowa.
2. Komisja Konkursowa zapoznaje się z Pracami Konkursowymi po ostatecznym terminie składania Prac Konkursowych.
3. Komisja Konkursowa jest niezależna w ocenie i wyborze najlepszych Prac Konkursowych.
4. Komisja Konkursowa sporządza protokół z obrad, podpisany przez wszystkich członków Komisji.
5. Obsługę organizacyjną i techniczną Komisji Konkursowej zapewnia Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
6. Wyniki Konkursu są ostateczne i wiążące, a od decyzji Komisji Konkursowej nie przewiduje się procedury odwoławczej.
§ 8. Nagrody
1. Dla laureatów Konkursu oraz osób wyróżnionych przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.
2. Nagrody zostaną przekazane drogą pocztową.
3. Przyznanych nagród nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody, ani nie udziela gwarancji jakości.
4. Laureatom Konkursu nie przysługuje możliwość przeniesienia praw do uzyskania nagrody lub upominków na osoby trzecie.
5. Laureaci Konkursu są zwolnieni z zapłaty podatku dochodowego od nagrody, gdyż jednostkowa wartość nagród nie przekracza 2 000,00 zł [art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 poz. 1428, z późn.zm.).
§ 9. Ogłoszenie wyników i wydanie nagród
1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.lodzkie.pl/rolnictwo/konkurs-tradycyjne-pierniki-2021 w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3.
2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu nagród telefonicznie lub pocztą elektroniczną na numer/adres e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym.
3. W przypadku podania w Formularzu zgłoszeniowym niepełnych lub nieprawidłowych danych kontaktowych, które uniemożliwią skontaktowanie się z laureatem lub z rodzicem/opiekunem prawnym Laureata Konkursu, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
4. Ze względu na wprowadzenie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przekazanie nagród rzeczowych może się odbyć poprzez przesłanie ich Laureatom Konkursu za pośrednictwem operatora pocztowego lub innego przewoźnika za poświadczeniem odbioru.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata. W przypadku, gdy dwukrotne dostarczenie nagrody okaże się bezskuteczne, Laureat traci prawo do nagrody.
6. Dowodem wydania nagrody będzie potwierdzenie jej odbioru w formie protokołu lub potwierdzenia odbioru przesyłki.
7. W przypadku gdy do czasu rozstrzygnięcia Konkursu zostaną zniesione szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Organizator przewiduje możliwość bezpośredniego wręczenia nagród Laureatom poprzez bezpośrednie dostarczenie nagrody lub organizację uroczystego wręczenia nagród. W takim przypadku Laureaci zostaną indywidualnie poinformowani o sposobie wręczenia nagród.
8. Organizator przewiduje przekazanie nagród rzeczowych w terminie do 31 stycznia 2022 r. § 10. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, informujemy iż:
1. Administrator danych osobowych – Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8.
2. Inspektor Ochrony Danych – Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych pisząc na adres e-mail: 
iod@lodzkie.pl lub na adres siedziby Administratora.
3. Cele przetwarzania – Dane osobowe uczestników Konkursu i ich rodziców/prawnych opiekunów przetwarzane będą w celu udziału w Konkursie w ramach działań związanych z popularyzacją wiedzy na temat żywności wysokiej jakości w województwie łódzkim. W przypadku laureatów konkursu i osób wyróżnionych w Konkursie dane będą przetwarzane w celu publikacji ich imion i nazwisk na stronie http://www.lodzkie.pl/.
4. Podstawa prawna przetwarzania
a. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit.
e) RODO w związku z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
b. Dane laureatów i osób wyróżnionych w Konkursie będą przetwarzane na podstawie ww. przepisów oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – czyli dobrowolnie wyrażonej zgody na przewarzanie danych osobowych w związku z publikacją imienia, nazwiska na stronie www.lodzkie.pl.
5. Okres przechowywania danych – Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji Konkursu, a następnie zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub do czasu zakończenia realizacji zadania.
6. Odbiorcy danych.
a. W przypadku laureatów odbiorcą danych osobowych będą:
i. użytkownicy strony: http://www.lodzkie.pl/,
ii. dostawcy i podmioty zapewniające obsługę IT,
iii. organ administracji publicznej uprawniony do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa (właściwy urząd skarbowy);
b. Dane pozostałych uczestników nie będą udostępniane.
7. Prawa osób, których dane dotyczą: Osoby biorące udział w Konkursie posiadają prawo:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 17 i 18 RODO;
b. w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, prawo do wniesienia sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO) wobec przetwarzania
dotyczących danych osobowych w związku ze swoją szczególną sytuacją; 
c. w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, prawo do wycofania zgody w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
d. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych – Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o wynikach Konkursu i przyznaniu nagród. Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
§ 11. Licencja
1. Uczestnik oświadcza, że przesłana Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich i jest wolne od obciążeń jakimikolwiek prawami tych osób.
2. Uczestnik udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej od dnia jego przekazania drogą elektroniczną. Licencja udzielona jest nieodpłatnie. Prace Konkursowe mogą być wykorzystane i powielane do różnych publikacji bez dodatkowej zgody autorów.
3. Organizator ma prawo do wykorzystania Prac Konkursowych w celach promocyjnych, wizerunkowych, archiwalnych, informacyjnych oraz dla popularyzacji wiedzy na temat żywności wysokiej jakości w województwie łódzkim a także ma prawo do korzystania i upowszechniania w nieograniczonej liczbie nadań i wielkości nakładów oraz bez ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych;
b) w zakresie publikacji i rozpowszechniania utworu w całości lub w części oraz jego opracowań – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych
naziemnych, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, popularyzacji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów, wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych
i komputerowych;
c) w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu, oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez
podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie;
d) w zakresie wykorzystania we wszelkich formach komunikacji, popularyzacji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub popularyzacyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub popularyzacyjnych takich, jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe,
rozpowszechnianie w sieci Internet.
4. Udzielona licencja ma charakter niewyłączny i upoważnia do udzielania sublicencji bez ograniczeń terytorialnych.
5. Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie praw zależnych do Pracy Konkursowej przez Organizatora.
§ 12. Postanowienia końcowe
1. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone Prace Konkursowe zawierające treści niezgodne z prawem, nieobyczajne, wzbudzające kontrowersje oraz mogące prowadzić do naruszenia praw innych osób.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in., wskutek awarii łączy internetowych, zgłoszenia utracone, uszkodzone, lub złożone po upływie określonego terminu.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Uczestników Konkursu.
4. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
5. Postanowienia Regulaminu stanowią podstawę do przeprowadzenia Konkursu, a ich interpretacja należy do Komisji Konkursowej.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Sprawy Regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa, której decyzje są ostateczne.
7. Regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej Organizatora, który zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, a także do przerwania Konkursu lub jego zakończenia bez dokonania wyboru zwycięskich projektów, w każdym momencie, bez podawania przyczyn. 
Regulamin dostępny jest na stronie www.lodzkie.pl/rolnictwo/konkurs-tradycyjne-pierniki-2021.
8. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie

 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY  DO  KONKURSU  : 

 https://elodzkie.pl/ankiety/wojewodzki-konkurs-pn-tradycyjne-pierniki-swiateczne-2021 

– wypełniamy i wysyłamy elektronicznie 

 

OŚWIADCZENIA

 

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………………………..

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:………………………………………………………..

 

Akceptuję Regulamin i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego ………………………………………………………………………………… w Wojewódzkim Konkursie pn. „Tradycyjne Pierniki Świąteczne – 2021” organizowanym przez Województwo Łódzkie – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego na zasadach określonych w treści Regulaminu.

 

……………………………………………………

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO.

 

……………………………………………………

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

Wyrażam zgodę na podawanie przez administratora danych osobowych do publicznej wiadomości imienia i nazwiska mojego dziecka/podopiecznego  …………………..……………..
w celu publikacji wyników na stronie www.lodzkie.pl, jako laureata Wojewódzkiego Konkursu pn. „Tradycyjne Pierniki Świąteczne – 2021”.

 

……………………………………………………

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

Oświadczam, że:

 1. Praca konkursowa mojego dziecka/podopiecznego …………………………………………………… została wykonana pod nadzorem osoby dorosłej.
 2. Zgłoszona do Konkursu Praca nie była kiedykolwiek publikowana przez osoby trzecie i jest wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich – jednocześnie zobowiązuję się do ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu wad prawnych pracy konkursowej.
 3. Przekazana praca dziecka jest wynikiem indywidualnej twórczości dziecka oraz przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych, wolnych od wad prawnych, obciążeń lub roszczeń osób trzecich, w szczególności wynikających z przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej.

……………………………………………………

(podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, informujemy iż:

 1. Administrator danych osobowych – Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8.
 2. Inspektor Ochrony Danych – Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@lodzkie.pl lub na adres siedziby Administratora.
 3. Cele przetwarzania – Dane osobowe uczestników Konkursu i ich rodziców/prawnych opiekunów przetwarzane będą w celu udziału w Konkursie w ramach działań związanych z popularyzacją wiedzy na temat żywności wysokiej jakości w województwie łódzkim. W przypadku laureatów konkursu i osób wyróżnionych w Konkursie dane będą przetwarzane w celu publikacji ich imion i nazwisk na stronie http://www.lodzkie.pl/.
 4. Podstawa prawna przetwarzania
  1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
  2. Dane laureatów i osób wyróżnionych w Konkursie będą przetwarzane na podstawie ww. przepisów oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – czyli dobrowolnie wyrażonej zgody na przewarzanie danych osobowych w związku z publikacją imienia, nazwiska na stronie lodzkie.pl.
 5. Okres przechowywania danych – Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji Konkursu, a następnie zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub do czasu zakończenia realizacji zadania.
 6. Odbiorcy danych.
  1. W przypadku laureatów odbiorcą danych osobowych będą:
   1. użytkownicy strony: http://www.lodzkie.pl/,
   2. dostawcy i podmioty zapewniające obsługę IT,
 • organ administracji publicznej uprawniony do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa (właściwy urząd skarbowy);
 1. Dane pozostałych uczestników nie będą udostępniane.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą: Osoby biorące udział w Konkursie posiadają prawo:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 17 i 18 RODO;
  2. w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, prawo do wniesienia sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO) wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych w związku ze swoją szczególną sytuacją;
  3. w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, prawo do wycofania zgody w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
   00- 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 2. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych – Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o wynikach Konkursu i przyznaniu nagród. Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

 

 

Wykaz produktów wpisanych na listę produktów tradycyjnych z województwa łódzkiego oraz produktów żywnościowych wysokiej jakości z regionu łódzkiego nagrodzonych w konkursach

l.p. kategoria wg regulaminu wpisu / kategoria wg konkursu produkt osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wytwarzające dany produkt rolny, środek spożywczy czy napój spirytusowy kategoria produktu
1 produkty mleczne zsiadłe mleko z Dionizowa Klimeko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
2 produkty mleczne Tworóg z Dionizowa Klimeko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
3 produkty mleczne Kozi twaróg z Eufeminowa osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
4 produkty mleczne Ser twarogowy szczercowski Rolniczo-Pracownicza Spółdzielnia Mleczarska w Szczercowie produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
5 produkty mleczne Ser twarogowy z siary osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
6 produkty mleczne Sery kozie z Drużbina osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
7 produkty mleczne Twaróg tradycyjny Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głuchowie produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
8 produkty mięsne Wędzonki z Tronin osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
9 produkty mięsne Kiełbasa z Tronin osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
10 produkty mięsne Kiełbasa swojska z oczkiem z Zaborowa Zakład Przetwórstwa Mięsnego Daniel Czapnik produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
11 produkty mięsne Kaszanka z Dzietrznik osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
12 produkty mięsne Kiełbasa z Dzietrznik osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
13 produkty mięsne Wędzonki z Dzietrznik osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
14 produkty mięsne Kiełbasa chłopska z Kazimierza osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
15 produkty mięsne Kaszanka gryczana gospodarza z Kazimierza osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
16 produkty mięsne Wędzonki z Księżych Młynów osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
17 produkty mięsne Baleron wędzony z Zaborowa Zakład Przetwórstwa Mięsnego Daniel Czapnik produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
18 produkty mięsne Boczek wędzony łuskany z Szadku Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Szadku produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
19 produkty mięsne Boczek wędzony z Bilskiej Woli osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
20 produkty mięsne Boczek wędzony z Zaborowa Zakład Przetwórstwa Mięsnego Daniel Czapnik produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
21 produkty mięsne Gęś owsiana z Bogusławic osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
22 produkty mięsne Jagnięcina ze świniarki osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
23 produkty mięsne Jordanowska kiełbasa jałowcowa AR-KOS Sp. z o. o. produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
24 produkty mięsne Karczek pieczony z Białej Góry Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Stanisław Katusza produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
25 produkty mięsne Kaszanka Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Stanisław Katusza produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
26 produkty mięsne Kaszanka cienka Zakład Przetwórstwa Mięsnego GROT sp. j. produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
27 produkty mięsne Kiełbasa bilska osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
28 produkty mięsne Kiełbasa chłopska osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
29 produkty mięsne Kiełbasa felinowska Jacek Podgórniak PRZETWÓRSTWO MIĘSNO – WĘDLINIARSKIE produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
30 produkty mięsne Kiełbasa nadolska tradycyjnie wędzona osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
31 produkty mięsne Kiełbasa sołtysa z Bilskiej Woli osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
32 produkty mięsne Kiełbasa swojska z Białej Góry Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Stanisław Katusza produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
33 produkty mięsne Kiełbasa z Księżych Młynów osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
34 produkty mięsne Kiełbasy szadkowskie wędzone podsuszane Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Szadku produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
35 produkty mięsne Nadolski boczek tradycyjnie wędzony osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
36 produkty mięsne Pachwina wędzona z Szadku Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Szadku produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
37 produkty mięsne Pasztetowa z Nadolnej w pętkach osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
38 produkty mięsne Pasztety z Głowna “KOWAL” – Aleksandra Kowalska produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
39 produkty mięsne Salceson gospodarza Zakład Przetwórstwa Mięsnego GROT sp. j. produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
40 produkty mięsne Słonina wędzona z Szadku Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Szadku produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
41 produkty mięsne Szynka cygańska zwana niedźwiedzią z Zaborowa Zakład Przetwórstwa Mięsnego Daniel Czapnik produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
42 produkty mięsne Szynka domowa z Bilskiej Woli osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
43 produkty mięsne Szynka wieluńska z lagi Jacek Podgórniak Przetwórstwo Mięsno – Wędliniarskie produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
44 produkty mięsne Wędzone kiełbasy jordanowskie AR-KOS Sp. z o. o. produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
45 produkty mięsne Wędzonka z beczki Zakład Przetwórstwa Mięsnego GROT sp. j. produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
46 produkty mięsne Wędzonki szadkowskie Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Szadku produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
47 produkty rybołówstwa Karp z Grabi Gospodarstwo rybackie „Nad Grabią” produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
48 produkty rybołówstwa Ryby wędzone tradycyjnie z Woli Moszczenickiej osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
49 warzywa i owoce Dmosiński dżem z malin Łukasz Ceroń produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
50 warzywa i owoce Chrzan nadwarciański po staropolsku Przetwórstwo Owoców i Warzyw DROS
Marian Błaszczyk Spółka Jawna
produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
51 warzywa i owoce Chrzan znad Środkowej Warty, w laskach osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
52 warzywa i owoce Ćwikła z chrzanem po łowicku Firma Bracia Urbanek
Andrzej i Jacek Urbanek Spółka Jawna
produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
53 warzywa i owoce Kapusta kiszona w całych głowach Przedsiębiorstwo Hektor Sp. Z O.O. produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
54 warzywa i owoce Kompot wiśniowy po łowicku Firma Bracia Urbanek
Andrzej i Jacek Urbanek Spółka Jawna
produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
55 warzywa i owoce Konfitura agrestowa z Osse Feliksowy Dworek produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
56 warzywa i owoce Konfitura wiśniowa z Kałęczewa Tłocznia soków z owoców i warzyw
Wiatrowy Sad Grażyna Wiatr
produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
57 warzywa i owoce Konfitura z żurawiny z Osse Feliksowy Dworek produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
58 warzywa i owoce Nagawskie jabłka pieczone z sokiem osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
59 warzywa i owoce Ogórek kwaszony spod Wielunia Przetwórstwo Owoców i Warzyw DROS
Marian Błaszczyk Spółka Jawna
produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
60 warzywa i owoce Ogórki kiszone z Rogowa osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
61 warzywa i owoce Ogórki konserwowe po łowicku Firma Bracia Urbanek
Andrzej i Jacek Urbanek Spółka Jawna
produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
62 warzywa i owoce Ogórki kwaszone po łowicku Firma Bracia Urbanek
Andrzej i Jacek Urbanek Spółka Jawna
produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
63 warzywa i owoce Pikantna konfitura z dzikiego wina Feliksowy Dworek produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
64 warzywa i owoce Powidła śliwkowe łowickie Firma Bracia Urbanek
Andrzej i Jacek Urbanek Spółka Jawna
produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
65 warzywa i owoce Powidła śliwkowe z Kałęczewa Tłocznia soków z owoców i warzyw
Wiatrowy Sad Grażyna Wiatr
produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
66 warzywa i owoce Powidła z papierówek z Kobylnik osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
67 warzywa i owoce Przecier ogórkowy po łowicku Firma Bracia Urbanek
Andrzej i Jacek Urbanek Spółka Jawna
produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
68 warzywa i owoce Szczaw konserwowy po łowicku Firma Bracia Urbanek
Andrzej i Jacek Urbanek Spółka Jawna
produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
69 Wyroby piekarnicze i cukiernicze Babka drożdżowa znad Mrogi osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
70 Wyroby piekarnicze i cukiernicze Babka gotowana osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
71 Wyroby piekarnicze i cukiernicze Chleb dmosiński na tradycyjnym zakwasie osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
72 Wyroby piekarnicze i cukiernicze Chleb gospodarski z Mrogi osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
73 Wyroby piekarnicze i cukiernicze Chleb gryczany Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” w Piątku produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
74 Wyroby piekarnicze i cukiernicze Chleb kozacki z Ozorkowa Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” w Ozorkowie produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
75 Wyroby piekarnicze i cukiernicze Chleb łęczycki żytni razowy pełnoziarnisty osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
76 Wyroby piekarnicze i cukiernicze Chleb nagawski wiecznie świeży osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
77 Wyroby piekarnicze i cukiernicze Chleb razowy parzony z Ozorkowa Zakład Piekarsko-Ciastkarski Dana Sp.j. produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
78 Wyroby piekarnicze i cukiernicze Chleb razowy z Doliny Mrogi z ziarnami zbóż osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
79 Wyroby piekarnicze i cukiernicze Chleb staropolski z doliny Mrogi osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
80 Wyroby piekarnicze i cukiernicze Chleb wiejski łęczycki osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
81 Wyroby piekarnicze i cukiernicze Chleb wiejski na zakwasie z pieca ceglanego z Białej osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
82 Wyroby piekarnicze i cukiernicze Chleby żytnie szadkowskie osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
83 Wyroby piekarnicze i cukiernicze Chleb żytni razowy pełnoziarnisty z Białej osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
84 Wyroby piekarnicze i cukiernicze Chleb żytni świątnicki osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
85 Wyroby piekarnicze i cukiernicze Chleb żytni z mlekiem P.P.U.H. Agnieszka Gajda – Sokołowska produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
86 Wyroby piekarnicze i cukiernicze Ciastka ze skwarek (słoninki) osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
87 Wyroby piekarnicze i cukiernicze Ciastka zwijane z marmoladą osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
88 Wyroby piekarnicze i cukiernicze Jabłecznik znad Mrogi osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
89 Wyroby piekarnicze i cukiernicze Obrzędowy chleb z Doliny Mrogi osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
90 Wyroby piekarnicze i cukiernicze Obwarzanki tomaszowskie Wyrób i Sprzedaż Obwarzanków Mariola Krzysztofik produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
91 Wyroby piekarnicze i cukiernicze Pączki tradycyjne osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
92 Wyroby piekarnicze i cukiernicze Piernikowa chatka znad rzeki Mrogi osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
93 Wyroby piekarnicze i cukiernicze Piernik z marchwi osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
94 Wyroby piekarnicze i cukiernicze Rogaliki drożdżowe bez cukru osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
95 Wyroby piekarnicze i cukiernicze Rogaliki z powidłami śliwkowymi z okolic Mrogi osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
96 Wyroby piekarnicze i cukiernicze Sernik z Nagawek osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
97 Wyroby piekarnicze i cukiernicze Szarlotka z Nagawek osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
98 Wyroby piekarnicze i cukiernicze Tatarczuch z Radomska osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
99 Wyroby piekarnicze i cukiernicze Wyborowa krówka bełchatowska MAJAMI Sp. z o.o. Sp. k. produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
100 Oleje i tłuszcze Masło nagawskie osoba fizyczna produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
101 Oleje i tłuszcze Masło tradycyjne naturalne szczercowskie Rolniczo-Pracownicza Spółdzielnia Mleczarska w Szczercowie produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
102 Oleje i tłuszcze Masło z Głuchowa Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głuchowie produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
103 Miody Piotrkowski miód wielokwiatowy Stanisław Jastrzębski gm. Moszczenica produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
104 Miody Miody z doliny rzeki Bzury Rejonowe Koło Pszczelarzy
w Łęczycy
produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
105 Miody Miody z doliny rzeki Mrogi Michał Ceroń, gm. Dmosin produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
106 Miody Miody z gminy Żelechlinek PASIEKA “NOWICKI” produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego
107 Miody Miód Ziemi Brzezińskiej, Wzniesień Łódzkich i Rawki Rejonowe Koło Pszczelarzy
w Brzezinach
produkt tradycyjny Województwa Łódzkiego

Komentarze zablokowane.