REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI„Świąteczna ozdoba choinkowaProfesora Einsteina”

25 Listopad 2021
Kategoria Aktualności, Konkursy
25 listopada 2021, Komentarze Możliwość komentowania REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI„Świąteczna ozdoba choinkowaProfesora Einsteina” została wyłączona

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLADZIECI„Świąteczna ozdoba choinkowaProfesora Einsteina”

§ 1.ORGANIZATOR

1.Konkurs o nazwie „Świątecznaozdoba choinkowaProfesora Einsteina” (zwany dalej Konkursem) przeprowadzany jest na podstawie niniejszego regulaminu (zwany dalej Regulaminem).2.Organizatorem  Konkursu  jest  Experymentarium  Tomasz  Kuliś,  z  siedzibą  w  Łodzi  91-002, ul.     Drewnowska     58,     Tel.     42633     52     62,NIP     7251890578, strona     internetowa: www.experymentarium.pl(zwany dalej Organizatorem).

3.W  Konkursie  nie  mogą  brać  udziału  pracownicy Organizatoraoraz  członkowie  ich  rodzin (rozumiani jako zstępni, rodzeństwo i osoby pozostające w stosunku przysposobienia).

4.Regulamin  Konkursu  jest  dostępny  w  siedzibie  Organizatora,  na  stronie  internetowej www.experymentarium.ploraz na profiluExperymentarium na Facebooku.

5.Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  Regulaminu  bez  podania  przyczyny.  Informacje o tych zmianach publikowane będą w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.

6.Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego zamknięcia lub odwołania Konkursu.

7.Sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator.

§ 2.TEMAT KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Tematem Konkursu plastycznego jest „Świąteczna ozdoba choinkowaProfesora Einsteina”.

2.Praca może zostać wykonanajako:a)forma płaska (2D)w  dowolnejtechnice  plastycznej:  rysowanie,  malowanie,  wyklejanie, wydzieranie, lepienie itp.;b)forma przestrzenna(3D).

3.Dopuszczalne formaty pracy:a)praca płaskaw formaciemaksymalnie A4(210×297mm);b)forma przestrzenna: maksymalne wymiary 20 x 20 x 20cm.

4.Konkurs  skierowany  jest  do dzieci i młodzieżyw  trzech  kategoriach  wiekowych(zwanych  dalej Uczestnikami):a)przedszkolaki;b)uczniowie klas I-III szkoły podstawowej;c)uczniowie klas IV-VIIIszkoły podstawowej.

5.Prace mogą być wykonane w domu lub na zajęciach szkolnych, klubowych,świetlicowych itp..

6.Każdy  Uczestnik  ma  prawo  do zgłoszenia  w Konkursie  jednej pracy  plastycznejlub pracy przestrzennej,będącej własnością Uczestnika,wykonanej  indywidualniei  samodzielnie,  nie prezentowanej na innych konkursach.

7.Zgłoszenie do Konkursu oznacza:

a)akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu;

b)zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  zakresie  niezbędnym  do  realizacji Konkursu;

c)wyrażenie  zgody  na  publikację  i  wykorzystanie  marketingowe  pracy  zgłoszonej w Konkursie;d)oświadczenie o samodzielności przygotowania pracy zgłoszonej w Konkursie.

8.Wszystkie prace konkursowe musząbyć opisanewedług formularza zgłoszeniowego, będącegozałącznikiem do Regulaminu. Prawidłowo wypełnionyformularz zgłoszeniowynależy dołączyć do pracy konkursowej. Brak prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej jest równoznaczny z wyłączeniem pracy z Konkursu ze względu na braki formalne.

9.Zgłoszenie pracydo Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem wszelkich majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora,bez prawa do wynagrodzenia twórcy.

10.Niedopuszczalne  jest  zgłoszenie zawierające treści/obrazy sprzeczne z prawem, naruszające dobra praw osób trzecich, naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, uważane za społecznie  niewłaściwe  oraz  sprzeczne  z  zasadami  współżycia  społecznego,  mogące  być odebrane jako społecznie naganne, nazwy własne prawem chronione, treści naruszające dobra osobiste osób trzecich.

§ 3.TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC

Zdjęcia prac konkursowych, wraz z formularzem zgłoszeniowym,należyprzesłać na adres mailowy konkurs@experymentarium.pl, do końca dnia 6grudnia2021r.,  do  godziny  2359, w tytule wpisując ”Experymentarium KONKURS”.

§ 4.ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓDI REKLAMACJE

1.Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową(dalej zwaną Komisją), której zadaniem będzie ocena Zgłoszeń przesłanych przez Uczestników oraz przyznanie Nagród. Prace będą oceniane pod względem następujących kryteriów:

a)zgodność formatu pracy;

b)zgodność pracy z tematem Konkursu;

c)samodzielność wykonania pracy;

d)kreatywność, oryginalność i staranność wykonania pracy;

e)spełnienie wymagań formalnych zawartych w Regulaminie.

2.Organizator przyzna jedną nagrodęgłównąw każdej z trzech kategorii wiekowych oraz jedną ogólną -Nagrodę Publiczności w każdej kategorii wiekowej. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczoweoraz  Vouchery  na  wybrane przez  Organizatora  atrakcje  z  jego  oferty. Nagrody rzeczowe przyznane przez Organizatora nie podlegają zamianie na inne, ani wymianie na ekwiwalent pieniężny.

3.W  celu  wyłonienia  zwycięzcy  Nagrody  Publiczności,Komisja,  wyróżni  najciekawsze  prace-maksymalnie  50prac z każdej kategorii wiekowej. Zdjęcia tych prac zostanąumieszczone  na Facebooku  na profilu Experymentarium w  dniu   13grudnia  2021r., do godziny 18:00. Nagrodę Publiczności zdobędzie praca, która otrzyma największą liczbęreakcji (polubień)od  momentu publikacji  pracy  do  dnia 20grudnia  2021r.,  do  godziny 19:59.Weryfikacja  liczby  reakcji(polubień)jest rejestrowana przez Organizatora.

4.Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na profilu Experymentarium na Facebooku oraz na stronie  internetowej  Experymentarium: www.experymentarium.pl,dnia 21grudnia  2021r.,  do godziny 22:00.

5.Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie ze skutkiem natychmiastowym lub odmowy przyznania nagrody, gdy podał on nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne dowydania nagrody, nie spełnił postanowień Regulaminu lub podjął działania sprzeczne z postanowieniami i ogólnie przyjętymi zasadami „fair play” (np. udowodnione kupowanie głosów w głosowaniu na Nagrodę Publiczności).

6.Każdemu z Uczestników przysługuje prawodo  wniesienia  pisemnej  reklamacji  w  terminie  14  dni roboczych od momentu publikacji wyników Konkursu. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę nadania przesyłki poleconej  zwierającej  reklamację.  Powyższe uprawnienia  można  zrealizować przesyłając  pismona   adres   siedziby   Experymentarium.Reklamacje  wniesione  po  upływie wyznaczonego terminu lub w inny sposób nie będą rozpatrywane.

7.Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane osobowe zgłaszającego (tj. imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, uzasadnienie oraz treść żądania reklamującego.

8.Uczestnik  wnoszący  reklamację  zostanie  powiadomiony  o  jej  rozstrzygnięciu  za  pomocą  listu poleconego najpóźniej w terminie 21 dni od otrzymania reklamacji. Decyzja  w  sprawie  reklamacji jest ostateczna.

9.Reklamacje Uczestników będą rozpatrywane na postawie Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa.

§ 5.KLAUZULA INFORMACYJNA

1.Administratorem danych osobowych jest Experymentarium Tomasz Kuliś,z siedzibą w Łodzi 91-002, ul. Drewnowska 58, NIP 7251890578.

2.Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu koordynowania i realizacji działań związanych z  przeprowadzeniem Konkursu –w szczególności wyłonienia zwycięzcy oraz przyznania  i  wydania nagród.  Experymentarium  TomaszKuliś  przekazuje  podane  dane  osobowe  upoważnionym pracownikom, w celu wykonywania p

Komentarze zablokowane.