Konkurs literacki „ZOSTAŃ BAŚNIOPISARZEM”

7 kwiecień 2022
Kategoria Aktualności, Konkursy
7 kwietnia 2022, Komentarze Możliwość komentowania Konkurs literacki „ZOSTAŃ BAŚNIOPISARZEM” została wyłączona

Konkurs literacki „ZOSTAŃ BAŚNIOPISARZEM”

 

 1. Organizator, miejsce i czas trwania konkursu

 

 1. Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 100/102, zwana dalej Organizatorem konkursu.
 2. Konkurs organizowany jest na terenie województwa łódzkiego.
 3. Konkurs trwa od 2 kwietnia do 16 maja 2022. Ogłoszenie listy laureatów nastąpi
  do dnia 1 czerwca 2022 r. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie www.wbp.lodz.pl oraz lodzkieczyta.pl .
 4. Cele konkursu
 5. Popularyzacja twórczości Hansa Christiana Andersena skierowanej do dzieci i młodzieży.
 6. Rozwijanie kompetencji literackich dzieci i młodzieży.
 7. Propagowanie czytelnictwa.
 8. Prezentacja umiejętności artystycznych dzieci i propagowanie ich osiągnięć.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie, na warunkach określonych w regulaminie, mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VIII.
 2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu
  w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 3. Zasady konkursu i tematyka prac
 4. Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie kontynuacji wybranej baśni autorstwa
  Ch. Andersena. Przygotowany literacki sequel musi logicznie nawiązywać do wybranego baśniowego utworu duńskiego pisarza.
 5. Tekst musi być napisany w języku polskim.
 6. Praca konkursowa musi zostać przygotowana przez jedną osobę.
 7. Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnej formie literackiej, może zostać napisana prozą lub wierszem.
 8. Praca konkursowa nie może przekroczyć 2000 znaków. Tekst może zostać napisany odręcznie lub na komputerze. Praca konkursowa musi zostać wykonana w formie papierowej.
 9. Aby wziąć udział w konkursie, należy pracę konkursową, w formie papierowej – wraz
  z formularzem zgłoszeniowym – dostarczyć osobiście lub przesłać do 16 maja 2022 r.
  na adres:

Dział Dziecięcy (w organizacji) Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź z dopiskiem: Konkurs literacki: „Zostań baśniopisarzem”.

7 . Na ocenę pracy będą miały wpływ: 

− zgodność z tematem konkursu,

− walory literackie i artystyczne,

− oryginalność tekstu,

− poprawność stylistyczna i językowa.

 1. Decyzję o przyjęciu na konkurs nadesłanego materiału konkursowego podejmuje Organizator.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających wymogów określonych niniejszym regulaminem.
 3. Nadesłanie przez uczestnika pracy na konkurs jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie przesłanej pracy konkursowej.
 4. Nadesłanie pracy przez uczestnika oznacza, iż praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani dóbr chronionych prawem.
 5. Prace bez wypełnionego formularza zgłoszeniowego nie zostaną przyjęte do konkursu.
 6. Zgłaszane do konkursu prace nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych osób trzecich
  i ogólnie przyjętych  norm  obyczajowych.  Nie  mogą  też  zawierać  treści  obscenicznych
  i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne.
 7. Nadesłane prace nie będą odsyłane do autorów i przechodzą na własność Organizatora.
 8. W konkursie mogą brać  udział  jedynie  te  prace,  które  nie  zostały  nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

 

 1. Wyłonienie laureatów konkursu, nagrody 
 2. Wyboru najlepszych prac dokona jury wskazane przez Organizatora konkursu.
 3. Jury przyzna 3 nagrody (I, II, III miejsce).
 4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
 6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 1 czerwca 2022 roku.
  6. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej WBP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.
 7. Nagrody będą do obioru w siedzibie Organizatora w Dziale Dziecięcym (w organizacji) – wejście C. Laureaci o szczegółach związanych z odbiorem nagród zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

 1. Wykorzystanie prac

 

 1. Autor przenosi na Bibliotekę autorskie prawa majątkowe przekazanej pracy na polach eksploatacji w zakresie:
 2. a) Udostępnienia pracy online (w całości lub w części) na stronach internetowych
  Biblioteki, Facebooku Biblioteki i kampanii „Łódzkie Czyta” w celu popularyzacji.
 3. b) Udostępniania pracy (w całości lub w części) w „Biuletynie Informacji
  Bibliotecznych i Kulturalnych” w formie drukowanej i online dostępnej na stronie
 4. c) Upublicznienia we wszelkich materiałach promujących konkurs, również w mediach.
 5. Przekazanie pracy przez uczestnika oznacza, iż jest jego autorem oraz że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do nadesłanej pracy konkursowej, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. Dostarczając pracę, uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora konkursu do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator konkursu w związku z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi praw autorskich do pracy lub innych dóbr osobistych osób trzecich.

 

VII. Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych w stosunku do danych osobowych uczestników konkursu „Zostań baśniopisarzem” oraz rodzica/rodziców lub opiekuna/opiekunów prawnych udzielających zgody i podpisujących formularz zgłoszeniowy i oświadczenie dotyczące konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź, tel. 42 6366835, sekretariat@wbp.lodz.pl.
 2. Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym do czego mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Rodzic/rodzice, opiekun/opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników konkursu mają prawo wglądu do treści danych swoich dzieci.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w konkursie.
 5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby,
  której dane dotyczą, oraz art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia UE 2016/679 (RODO)
  w przypadku realizacji praw autorskich:
 6. a) Dane przechowywane będą przez czas ustalony zgodnie z rzeczowym wykazem akt lub do okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, zależnie który okres jest dłuższy.
 7. b) Uczestnik konkursu oraz rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników konkursu, których dane dotyczą, mają prawo wnioskować o dostęp do danych, ich sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, sprzeciwić się przetwarzaniu ze względu na swoją szczególną sytuację, gdy przetwarzanie następuje w ramach sprawowania władzy publicznej.
 8. c) Zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w każdym momencie,
  ale przetwarzanie do czasu wycofania zgody będzie legalne.
 9. d) Dane osobowe (nawet te niepublikowane) będą udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, informatyczne, usługi porządkowania, archiwizowania i niszczenia dokumentów.
 10. e) Uczestnikowi konkursu oraz rodzicowi/rodzicom lub opiekunowi/opiekunom prawnym niepełnoletnich uczestników konkursu, którego dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Administrator zachęca jednak w razie pytań i wątpliwości do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej iodo@wbp.lodz.pl.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora konkursu oraz na stronie www.wbp.lodz.pl.
 2. Przekazując pracę pełnoletni uczestnik konkursu oraz rodzic/rodzice
  lub opiekun/opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników konkursu potwierdzają, że akceptują wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

3.Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 2. Pytania w sprawie konkursu można kierować do Katarzyny Sztajnert, Agnieszki Piątkowskiej i Ewy Nowak-Wawrzyniak z Działu Dziecięcego (w organizacji) WBP w Łodzi
  (e-mail: dzieciecy@wbp.lodz.pl , e_wawrzyniak@wbp.lodz.pl lub tel. 42 663 03 50).

 

 

Formularz zgłoszeniowy „ZOSTAŃ BAŚNIOPISARZEM” – konkurs zorganizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

 

Dane uczestnika konkursu:

 

 • Imię: ………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 • Nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………

 

 • Rok urodzenia: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 • Nazwa Szkoły: ……………………………………………………………………………………………………………..

 

 • E-mail Szkoły: …………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Dane rodzica/rodziców albo opiekuna/opiekunów niepełnoletniego uczestnika konkursu:

 

 • Imię: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 • Nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………………………

 

 • Tel.: …………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 • E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Oświadczenie

 

 

W związku z udziałem dziecka w konkursie „ZOSTAŃ BAŚNIOPISARZEM” organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, potwierdzam zapoznanie się z regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie jego postanowienia.

                                                           ……………………………………………………………………………………………………………………

Data i czytelny podpis rodzica albo opiekuna niepełnoletniego autora pracy

 

 

Przekazując pracę konkursową zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych dziecka (Regulamin konkursu, p. VII. „Ochrona danych osobowych”). Informację przeczytałem/am, zrozumiałem/am, pracę konkursową przesyłam świadomie i dobro­wolnie.

 

               ..……………………………………………………………………………………………………………………

Data i czytelny podpis rodzica albo opiekuna niepełnoletniego autora pracy

 

Wyrażam zgodę na udostępnienie pracy konkursowej zgodnie z zasadami określonymi w pkt VI.1) Regulaminu. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z regulaminem Facebooka, na treść którego organizator nie ma wpływu. Dane będą przetwarzane poza obszarem Unii Europejskiej. Zgoda jest dobrowolna i można jej nie wyrazić.  (Tak/Nie)

                                       

 

………………………………………………………………………………………………………………………

Data i czytelny podpis rodzica albo opiekuna niepełnoletniego autora pracy

 

 

Na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę na (proszę odpowiedni punkt zakreślić):
1) oznaczenie pracy konkursowej uczestnika konkursu jego imieniem, nazwiskiem i nazwą szkoły             (Tak / Nie)

2) oznaczenie konkursowej uczestnika konkursu pseudonimem  …………………….. i nazwą szkoły               (Tak / Nie)
3) udostępnienie pracy konkursowej uczestnika konkursu anonimowo (opublikujemy nazwę szkoły)        (Tak / Nie)

              

                                                                                                       ..……………………………………………………………………………………………………………………

                             Data i czytelny podpis rodzica albo opiekuna niepełnoletniego autora pracy

 

Komentarze zablokowane.