REGULAMIN KONKURSU pod nazwą „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”

7 kwiecień 2022
Kategoria Aktualności, Konkursy
7 kwietnia 2022, Komentarze Możliwość komentowania REGULAMIN KONKURSU pod nazwą „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” została wyłączona

 

REGULAMIN KONKURSU
pod nazwą „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”
organizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082). oraz Archiwa Państwowe.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Konkurs pt. „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” (dalej: Konkurs), organizowany jest przez:
a) Ministra Edukacji i Nauki,
b) Archiwa Państwowe.
CEL KONKURSU
§ 2.
Celem Konkursu jest:
1) poznanie historii rodzinnej, a tym samym zainteresowanie uczniów tematyką poszukiwań genealogicznych;
2) rozbudzenie w uczniach zainteresowania kulturą i historią społeczności lokalnej, regionalnej, narodu lub państwa;
3) uwrażliwienie uczniów na kultywowanie pamięci i szacunek dla przeszłości, w tym kulturowe dziedzictwo dokumentacyjne,
na przykładzie genealogii rodziny;
4) rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości oraz umiejętności cyfrowych uczniów;

5) kształtowanie postaw patriotycznych oraz zwiększenie poczucia tożsamości narodowej uczniów;
6) propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat gromadzenia i sposobów zabezpieczania pamiątek przeszłości w archiwach rodzinnych.
PRZEDMIOT KONKURSU
§ 3.
1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie projektu edukacyjnego z elementami pracy badawczej na temat genealogii rodziny ucznia,
przedstawionego w formie drzewa genealogicznego rodziny, opracowanego na podstawie m.in. rozmów (wywiadów) z rodziną, kwerendy w archiwum rodzinnym.
2. Uczeń przygotuje projekt, o którym mowa w ust. 1, pod opieką nauczyciela uczącego w jego szkole oraz po konsultacji z archiwistami z Archiwów Państwowych.
3. Projekt powinien wpływać na rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości uczniów, w szczególności poprzez jego wykorzystanie w procesie kształcenia w ramach realizowanej przez szkołę działalności innowacyjnej.
ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
§4.
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szóstych klas szkół podstawowych z terenu całego kraju.
2. Projekt edukacyjny powinien być przygotowany przez ucznia w aplikacji dostępnej na stronie cdg.archiwarodzinne.gov.pl w taki sposób, aby mógł być zaprezentowany na zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (dostępnej pod adresem: www.zpe.gov.pl).
3. Kryteria oceny:
1) kreatywność, przedsiębiorczość i pomysłowość wykazana podczas realizacji projektu – do 15 pkt.;
2) liczba i różnorodność wykorzystanych dokumentów z opisem ich pochodzenia oraz wybór niekonwencjonalnych źródeł, w tym wykorzystanie źródeł pozyskanych w ramach konsultacji z Archiwum Państwowym – do 15 pkt;
3) umiejętność i poprawność osadzenia historii rodziny (istotne wydarzenia historyczne mające wpływ na losy rodziny) w kontekście historycznych wydarzeń społeczności lokalnej, narodu lub państwa – do 10 pkt;
4) spójność i logiczność przekazu – do 5 pkt;
5) poprawność językowa pracy – do 5 pkt;
6) przygotowana we współpracy z nauczycielem informacja o innowacyjnym sposobie wykorzystania projektu na zajęciach edukacyjnych – do 5 pkt.
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia na wykorzystanie prac konkursowych dla celów promocyjnych i związanych z ogłoszeniem wyników Konkursu.
5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu Konkursu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia oraz nauczyciela, o którym mowa w § 3 ust. 2. PRZEBIEG KONKURSU
§ 5.
1. Konkurs rozpoczął się 21 grudnia 2021 r. poprzez jego ogłoszenie na wspólnej konferencji prasowej Ministra Edukacji i Nauki oraz Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
2. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronach internetowych: Ministerstwa Edukacji i Nauki i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, jak również na stronach internetowych kuratoriów oświaty i archiwów państwowych.
3. Zgłoszenie pracy konkursowej będzie polegać na przesłaniu w aplikacji dostępnej na serwisie cdg.archiwarodzinne.gov.pl przez nauczyciela, o którym mowa w § 3
ust. 2:
1) przygotowanego przez ucznia cyfrowego drzewa genealogicznego wraz z plikami zawierającymi cyfrowe odzwierciedlenie dokumentów źródłowych wykorzystanych do przygotowania drzewa genealogicznego i informacją , o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 6,
2) oświadczeń, o których mowa w § 4 ust. 4 i 5, i jego zgody na opiekę nad realizacją zadania konkursowego przez ucznia, 

3) oświadczeń rodzica/opiekuna prawnego ucznia, o których mowa w § 4 ust. 4 i 5 oraz § 5 ust. 6, 4) zgody, o której mowa w § 5 ust. 5 pkt. 5.
4. Za termin wykonania pracy konkursowej uznaje się moment przesłania jej w aplikacji, o której mowa w § 4 ust. 2, wraz z kompletem wymaganych materiałów. Pracę można przesłać w aplikacji w terminie od 31 stycznia do 4 maja 2022 r.
5. Prace konkursowe zawierają następujące informacje:
1) dane autora (imię i nazwisko ucznia);
2) imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ucznia składającego oświadczenia, o których mowa w § 4 ust. 4 i 5;
3) nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń (województwo, miasto, ulicę);
4) email i numer telefonu do kontaktu;
5) imię i nazwisko nauczyciela, o którym mowa w § 3 ust. 2, jego zgodę na opiekę nad realizacją zadania konkursowego przez ucznia oraz
oświadczenia, o których mowa w § 4 ust. 4 i 5.
6. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich osób trzecich oraz naruszać praw do ochrony danych osobowych. Na rodzicu/opiekunie prawnym ucznia spoczywa obowiązek otrzymania zgód od żyjących członków rodziny na przetwarzanie ich danych osobowych w Konkursie.
7. Prace konkursowe przesłane w aplikacji po terminie 4 maja 2022 r. nie będą brane pod uwagę. 
OCENA PRAC
§ 6.
1. Oceny i wyboru najlepszych prac, dokonuje się dwuetapowo na poziomie wojewódzkim i centralnym.
2. Prace uczniów ze szkół położonych na obszarze właściwości kuratorium oświaty ocenia Komisja Wojewódzka złożona z przedstawicieli kuratorium i archiwów państwowych (występujących terytorialnie na obszarze działania danego kuratorium).

3. Przedstawicieli kuratorium oświaty wyznacza właściwy kurator oświaty, natomiast przedstawicieli archiwów – właściwy Dyrektor Archiwum Państwowego.
4. Ustala się następujące składy liczbowe Komisji Wojewódzkich:
1) Województwo dolnośląskie, przedstawiciele: Archiwum Państwowego we Wrocławiu (2) i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (2);
2) Województwo kujawsko-pomorskie, przedstawiciele: Archiwów Państwowych w Bydgoszczy (1), Toruniu (1) i Kuratorium Oświaty w
Bydgoszczy (2);
3) Województwo lubelskie, przedstawiciele: Archiwów Państwowych w Lublinie (1), Zamościu (1) i Kuratorium Oświaty w Lublinie (2);
4) Województwo lubuskie, przedstawiciele: Archiwów Państwowych w Gorzowie Wlkp. (1), Zielonej Górze (1) i Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.(2); 
5) Województwo łódzkie, przedstawiciele: Archiwów Państwowych w Łodzi (1), Piotrkowie Trybunalskim (1) i Kuratorium Oświaty w Łodzi (2);
6) Województwo małopolskie, przedstawiciele: Narodowego Archiwum Państwowego w Krakowie (2) i Kuratorium Oświaty w Krakowie (2);
7) Województwo mazowieckie, przedstawiciele: Archiwów Państwowych w Płocku (1), Siedlcach (1), Warszawie (1) i Kuratorium Oświaty w Warszawie (3);
8) Województwo opolskie, przedstawiciele: Archiwum Państwowego w Opolu (1) i Kuratorium Oświaty w Opolu (1);
9) Województwo podkarpackie, przedstawiciele: Archiwów Państwowych w Przemyślu (1), Rzeszowie (1), Kielcach (1) i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (3);
10)Województwo podlaskie, przedstawiciele: Archiwów Państwowych w Białymstoku (1) i Suwałkach (1) i Kuratorium Oświaty w Białymstoku (2);
11)Województwo pomorskie, przedstawiciele: Archiwów Państwowych w Gdańsku (1), Koszalinie (1), Malborku (1) i Kuratorium Oświaty w Gdańsku (3);
12)Województwo śląskie, przedstawiciele: Archiwów Państwowych w Częstochowie (1), Katowicach (1) i Kuratorium Oświaty w Katowicach (2);

13)Województwo świętokrzyskie, przedstawiciele: Archiwów Państwowych w Kielcach (1), Radomiu (1) i Kuratorium Oświaty w Kielcach (2);
14)Województwo warmińsko-mazurskie, przedstawiciele: Archiwów Państwowych w Malborku (1), Olsztynie (1), Suwałkach (1) i Kuratorium
Oświaty w Olsztynie (3);
15)Województwo wielkopolskie, przedstawiciele: Archiwów Państwowych w Kaliszu (1), Lesznie (1), Poznaniu (1) i Kuratorium Oświaty w Poznaniu (3);
16)Województwo zachodniopomorskie, przedstawiciele: Archiwów Państwowych w Koszalinie (1), Szczecinie Kuratorium Oświaty w Szczecinie (2).
5. Każda Komisja Wojewódzka wyłania 3 najlepsze prace ocenione na podstawie kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 3, przygotowane przez uczniów, zwanych dalej „finalistami”.
6. Komisje Wojewódzkie ogłaszają listę finalistów na stronach internetowych kuratoriów i archiwów państwowych właściwych ze względu na miejsce położenia szkoły, najpóźniej w dniu 31 maja 2022 r.
7. Kapitułę Konkursu tworzą: po dwóch przedstawicieli Ministra Edukacji i Nauki i Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz czterech przedstawicieli Archiwów Państwowych.
8. W Kapitule Konkursu przedstawicieli Ministra Edukacji i Nauki wyznacza Minister Edukacji i Nauki, natomiast przedstawicieli Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i Archiwów Państwowych – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.
9. Kapituła Konkursu na podstawie kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 3, wyłania trzech laureatów Konkursu i dwunastu uczniów wyróżnionych w Konkursie.
10. Kapituła Konkursu ogłosi listę laureatów Konkursu i uczniów wyróżnionych w Konkursie na stronach internetowych: Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Archiwów Państwowych do dnia 30 czerwca 2022 r.
11. Komisje oraz Kapituła, o których mowa odpowiednio w § 6 ust. 4 i 7, podejmują decyzje na posiedzeniach stacjonarnych zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos odpowiednio przewodniczącego Komisji albo Kapituły. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji oraz członkowie Kapituły wybierają spośród siebie przewodniczącego.

12. Z posiedzeń Komisji oraz z posiedzeń Kapituły sporządza się protokół, który podpisuje odpowiednio przewodniczący Komisji albo przewodniczący Kapituły.
13. Decyzje Komisji Wojewódzkich i Kapituły Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
14. Ze względu na szczególną sytuację występującą na obszarze województwa lub kraju, stanowiącą obiektywną przeszkodę w organizacji stacjonarnego posiedzenia, o którym mowa w ust. 11, posiedzenie może odbywać się za pośrednictwem narzędzi do komunikacji zdalnej.
NAGRODY
§ 7.
1. Laureaci Konkursu oraz uczniowie wyróżnieni w Konkursie, o których mowa w § 6 ust. 10, otrzymują nagrody rzeczowe.
2. Nagrody rzeczowe otrzymują również nauczyciele będący opiekunami merytorycznymi laureatów i uczniów wyróżnionych.
3. W przypadku rezygnacji przez laureata albo ucznia wyróżnionego z nagrody przyznanej w Konkursie, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przekazania tej nagrody innemu finaliście Konkursu, który spełnił wszystkie wymagania konkursowe. Decyzję podejmuje Kapituła Konkursu.
4. W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa laureata, wyróżnionego ucznia lub nauczyciela w gali finałowej, laureat, wyróżniony uczeń lub nauczyciel mogą wskazać osobę, która w ich imieniu odbierze nagrodę lub wybrać możliwość przekazania nagrody drogą korespondencyjną.
5. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim ani wypłacenie równowartości nagrody.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD
§ 8.
1. O wynikach Konkursu Organizatorzy poinformują laureatów Konkursu oraz uczniów wyróżnionych telefonicznie lub drogą mailową, na numer telefonu lub adres email, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 4.
2. O miejscu i terminie wręczenia nagród laureaci Konkursu oraz uczniowie wyróżnieni zostaną powiadomieni przez Organizatorów telefonicznie lub drogą mailową , na numer telefonu lub adres email, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 4.

DANE OSOBOWE
§ 9.
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”,
Organizator informuje, że:
1) administratorem danych osobowych ucznia, nauczyciela, o którym mowa w § 3 ust. 2, oraz rodzica/opiekuna prawnego ucznia jest Dyrektor Archiwum Akt Nowych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Hankiewicza 1;
2) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych nauczyciel lub rodzic/opiekun prawny ucznia może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Archiwum Akt
Nowych wysyłając informację na adres e-mail: iod@aan.gov.pl;
3) dane osobowe uczniów, nauczycieli i rodziców/opiekunów prawnych ucznia są przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w szczególności
do:
a) sporządzenia listy uczestników, kart ocen dla Komisji Konkursowych i Kapituły, protokołu Konkursu, listy odbioru nagród, listy finalistów, laureatów i uczniów wyróżnionych oraz nagrodzonych nauczycieli,
b) stworzenia plakatów, bannerów,
c) napisania relacji prasowych,
d) utworzenia galerii zdjęć na stronach internetowych,
e) produkcji materiału fotograficznego,
f) kontaktu z nauczycielami lub rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia;
4) podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udział w Konkursie będzie niemożliwy. Nauczyciel i rodzice/opiekunowie prawni ucznia wyrażają zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e mail: nauczyciela, ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia. W przypadku ucznia nie posiadającego
zdolności do czynności prawnych (mniej niż 13 lat), konieczne jest składanie oświadczeń podpisanych przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia w jego imieniu;
5) nauczyciel lub rodzic/opiekun prawny ucznia wyraża zgodę na publikację swoich/ucznia danych osobowych (imię i nazwisko, wizerunek) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.

6) dane osobowe ucznia, nauczyciela lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia mogą być udostępniane:
a) upoważnionym przez Administratora pracownikom i współpracownikom, w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków, 
b) podmiotom przetwarzającym, wykonującym zadania w imieniu Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia danych
osobowych, w szczególności podmiotom informatycznym świadczącym usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych,
c) Ministerstwu Edukacji i Nauki, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, archiwum państwowemu, kuratorium oświaty,
d) instytucjom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa;
7) dane osobowe są przetwarzane do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją celu przetwarzania oraz warunkowane długością okresów przechowywania dokumentów, określoną w przepisach kancelaryjnych Archiwum
Akt Nowych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
8) nauczycielowi lub rodzicom/opiekunom prawnym ucznia przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem ograniczenia tych praw w związku z wywiązywaniem się Administratora z prawnego obowiązku wymagającego dalszego przetwarzania danych osobowych;
9) nauczyciel lub rodzic/opiekun prawny ucznia może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych wysyłając na adres e-mail: iod@aan.gov.pl wiadomość o temacie “Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu. Cofnięcie zgody przez nauczyciela lub rodzica/ opiekuna prawnego ucznia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w
Konkursie, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora;
10) nauczycielowi lub rodzicowi/opiekunowi prawnemu ucznia przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
11) administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii;
12) dane udostępnione przez nauczyciela lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, tzw. profilowaniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10.
1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie w Konkursie danych osobowych nauczyciela, ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia. Cofnięcie zgody, o której mowa w § 9 pkt. 9, jest równoznaczne z wycofaniem się z udziału w Konkursie.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania lub zawieszenia z ważnych przyczyn.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązują się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscu, w którym został opublikowany Regulamin Konkursu.

Komentarze zablokowane.