21 kwiecień 2022
Kategoria Aktualności, Konkursy
21 kwietnia 2022, Komentarze Możliwość komentowania została wyłączona

 

XVIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny 
,,Zamiast tępić zło, lepiej szerzyć dobro”  Antoine de Saint – Exupóry
Temat: Prawda i dobro zawsze zwycięża.
Organizatorzv konkursu :
– Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie.
Honorowy patronat nad przebiegiem i organizacją konkursu objął Wójt Gminy Osiaków.
cele konkursu:
I. Ukazanie dobra i prawdy jako fundamentów funkcjonowania współczesnego człowieka.
2. Przedstawienie problemów i zagrożeń współczesnego świata jako okazji do czynienia dobra.
3. Kształowanie umiejętności wczuwania się w sytuację innych ludzi – reagowanie na krzywdę i niesprawiedliwość.
4. Rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć w formie prac plastycznych.
5. Indywidualna interpretacja przedstawiona różnymi środkami wyrazu plastycznego.
6. Rozbudzenie aktywności i wrażliwości plastycznej wśród uczestników konkursu.
7 . Wymiana doświadczeń artystycznych i metodycznych wśród nauczycieli prowadzących zajęcia plastyczne.
II. Warunki udziału w konkursie:
1. W konkursie mogą uczestniczyć:
– szkoły podstawowe.
2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
. klasy I-III,
. klasy IV-VI,
. klasy VII – VIII.
3. Technika i format pracy dowolna.
4. Forma pracy dowolna.
5. Honorowane prace indywidualne.
6. Termin nadsyłania prac – 31 maja 2022 roku. Decyduje data wpłynięcia pracy  (prace nadesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie).
7 . Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy. Dyplomy są przewidziane także dla nauczycieli będących opiekunami laureatów konkursu.
8. Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystego podsumowania
7 czerwca2022 roku w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie przy uI. Wieluńskiej l4.
Skład komisji konkursowej :
1. Przedstawiciel Wójta Gminy Osjaków
2. Dyrektor szkoły
3. Artysta plastyk
4. Nauczyciel plastyki
5. Pedagog szkolny

Uwagi końcowe:
1. Konkurs jest bezpłatny.
2. Każda Praca powinna być opisana na odwrocie. Opis powinien zawierać: imię i nazwisko autora pracy, klasę, do której uczęszcza, nazwisko nauczyciela/opiekuna ucznia, adres szkoły  i telefon kontaktowy.
3. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac nadesłanych w konkursie oraz nie wysyłania nagród dla laureatów i osób wyróżnionych drogą  pocztową.
4. Nie odebrane podczas uroczystego podsumowania nagrody przechodzą na własność organizatora.
5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez opiekuna prawnego uczestnika zgody na Przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z art. 13 ust. 1iust.2orazart. 14 ust. 1iust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 20161679 z dnia 27 kwietnia 2O16 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek§v”1l 95l46lWE.
5. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się, w przypadku zdobycia nagrody, na opublikowanie danych i wizerunku na stronie internetowej szkoły i w lokalnych mediach (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1).
6. Brak opisu pracy i oświadczenia dyskwalifikuje pracę.
Z góry dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie
Adres nadsyłania prac:
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych
ul. Częstochowska 24
98-320 Osjaków
tel/fax. 431842 33 I7

 

Załączniknr I      oświadczenie
Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki*  ………………………………………………………………………………w XVIII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym ,,Prawda i dobro zawsze zwycięża”.
W związku z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych i wizerunku mojego w/w dziecka zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ż0|61679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE.   
Jestem świadomy/a, iż udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie pracy na stronie internetowej szkoły i w lokalnych mediach.
Nadmieniam, iż zapoznałem/łam się z Regulaminem XVIII Wojewódzkiego Konkursu  Plastycznego ,,Prawda i dobro zawsze zwycięża”

i akceptuję go w pełni.

 

 

………………………………………………………………………….
(Czytelny podpis rodzica opiekuna, tel. kontaktowy)

Komentarze zablokowane.