„Pomalujmy razem świat – Розмалюймо світ разом”. Nowy konkurs plastyczny Rzecznika

25 kwiecień 2022
Kategoria Aktualności, Konkursy
25 kwietnia 2022, Komentarze Możliwość komentowania „Pomalujmy razem świat – Розмалюймо світ разом”. Nowy konkurs plastyczny Rzecznika została wyłączona

 

Regulamin Konkursu Rzecznika Praw Dziecka dla szkół na prace plastyczne
z okazji Dnia Dziecka 2022
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej „Konkursem” jest Biuro Rzecznika Praw Dziecka z siedzibą
w Warszawie przy ul. Chocimskiej 6, 00-791 Warszawa, posiadające NIP 525-218-48-12 oraz REGON
016387630, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora: www.brpd.gov.pl. Wszelkie
informacje o Konkursie, zmianach w Regulaminie oraz inne komunikaty dla Uczestników Konkursu
będą zamieszczone na wskazanej stronie Organizatora, w zakładce poświęconej Konkursowi.
Przekazane w ten sposób odpowiedzi, wyjaśnienia i informacje będą wiążące dla wszystkich
Uczestników Konkursu.
4. Korespondencję konkursową należy kierować w formie elektronicznej na adres e-mail:
konkurs@brpd.gov.pl.
5. Osobą wyznaczoną do udzielania informacji o konkursie jest Łukasz Klekowski, email:
lukasz.klekowski@brpd.gov.pl.
6. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i ujętych w nim zobowiązań
Uczestnika. Uczestnicy zgłaszając Pracę Konkursową wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora w celu organizacji Konkursu i jego rozstrzygnięcia, a także eksploatacji
prac konkursowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Podanie danych jest dobrowolne, zaś Uczestnikom
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
7. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Konkursie, w tym kosztów przygotowania
Pracy Konkursowej.
§ 2 Warunki uczestnictwa, przedmiot i termin Konkursu
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce.
Zgłoszenia w Konkursie dokonuje osoba upoważniona do reprezentowania szkoły, która uprawniona
jest do zgłoszenia Prac Konkursowych – maksymalnie 3 prac konkursowych w każdej z czterech
kategorii opisanych w ust. 2 poniżej, wybranych w danej szkole do zgłoszenia w Konkursie. Prace
Konkursowe należy przesłać w postaci scanów lub fotografii załączonych do Formularza Zgłoszenia
wraz z oświadczeniami (załączniki 1 i 2 do Ogłoszenia Konkursowego) na adres poczty elektronicznej:
konkurs@brpd.gov.pl. Przeprowadzenie wstępnych etapów Konkursu i wybór/wstępna selekcja prac
podlegających zgłoszeniu do Konkursu należy do kierownictwa szkół.
2. Konkurs prowadzony będzie w czterech poniższych kategoriach:
a) klasy 0-IV szkoły podstawowej (w przypadku dzieci – obywateli Ukrainy uczęszczających do szkoły
do tej kategorii będą brane pod uwagę prace autorów w wieku 6-10 lat);
b) klasy V-VIII szkoły podstawowej (w przypadku dzieci z Ukrainy autorzy prac w wieku 11-14 lat)

c) szkoły ponadpodstawowe;
d) szkoły specjalne.
3. Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie Pracy Konkursowej na temat praw dziecka, pokazującej
przyjaźń, wspólną zabawę, rodzinę, miłość, także tę do ojczyzny. Prace można wykonać dowolną
techniką plastyczną (bez użycia programów komputerowych) – mogą to być rysunki, obrazy
malowane farbami, instalacje przestrzenne, itp.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
5. Zgłoszenie musi zawierać:
a) w tytule nazwę szkoły oraz dopisek „Konkurs z okazji Dnia Dziecka 2022”;
b) wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji szkoły Formularz Zgłoszenia,
który zawiera oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentacji szkoły pozwalające na użycie ww.
materiałów przez Organizatora Konkursu, czyli Biuro Rzecznika Praw Dziecka do promocji tegoż
Konkursu na stronie www.brpd.gov.pl, w mediach społecznościowych oraz innych mediach
współpracujących z BRPD i który stanowi załącznik numer 1 do Ogłoszenia Konkursowego;
c) krótki opis (maks. 1000 znaków) przebiegu wstępnych etapów Konkursu – preselekcji Prac
Konkursowych w szkole, czyli ile prac sporządzili i złożyli uczniowie, kto dokonywał wyboru tych
najlepszych;
d) Prace Konkursowe opatrzone imieniem i nazwiskiem Autora/max. 2 Autorów oraz
nazwą/numerem kategorii, w jakiej zgłaszana jest dana Praca Konkursowa, w postaci scanów
wybranych przez szkolne jury prac plastycznych, ewentualnie zdjęć z wystawy, o ile prace zostały
zamieszczone np. w gablocie na terenie szkoły;
e) kopie oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku dzieci z Ukrainy przebywających w
Polsce może to być także opiekun tymczasowy lub opiekun sprawujący rzeczywistą opiekę) uczniówAutorów prac zezwalające na zgłoszenie prac w Konkursie, na użycie danych Autorów prac – imienia,
nazwiska, wieku oraz szkoły, do której uczęszcza i prac w opisany powyżej sposób. Formularz
oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia Konkursowego.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji
Konkursowej, a także osoby najbliższe w stosunku do tych osób. Przez osobę najbliższą rozumie się:
małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby
pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także osoby pozostające we
wspólnym pożyciu lub pozostające w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości co do ich niezależności lub ewentualnych powiązań z Organizatorem, w
kontekście przygotowania lub organizacji Konkursu. Przedmiotowe ograniczenie odnosi się także do
osób, przy pomocy których Autor będzie tworzył Pracę Konkursową.
6. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia na stronie brpd.gov.pl do dnia 1 czerwca 2022 r. do godziny
23:59. Nadsyłanie Zgłoszeń Konkursowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2022 r.
do godziny 23:59.
7. Projekty złożone po terminie wskazanym w ust. 6 nie będą brały udziału w Konkursie.

§ 3 Rozstrzygnięcie konkursu
1. Spośród nadesłanych Zgłoszeń Konkursowych 3-osobowa Komisja Konkursowa, powołana
osobnym zarządzeniem przez Rzecznika Praw Dziecka wybierze maksymalnie 100 najlepszych prac,
które następnie zostaną poddane szczegółowej ocenie.
2. Komisja oceni szczegółowo wybrane zgodnie z pkt. 1 prace na podstawie następujących kryteriów i
ich wag:
a) atrakcyjność graficzna pracy plastycznej – maksymalnie 20 pkt;
b) powiązanie koncepcji plastycznej pracy z prawami dziecka – maksymalnie 15 pkt;
c) oryginalna, nowatorska koncepcja/format pracy – maksymalnie 15 pkt.
3. Każde oceniane szczegółowo Zgłoszenie Konkursowe może uzyskać maksymalnie punktów 50.
Punkty przyznane przez komisję w poszczególnych kryteriach zostaną zsumowane. W przypadku, gdy
dwa lub więcej Zgłoszenia Konkursowe uzyskają równą ilość punktów, Komisja podejmie decyzję,
które Zgłoszenie otrzyma wyższe miejsce – w jawnym głosowaniu standardową większością głosów.
4. Komisja ogłosi listę zwycięzców, laureatów i wyróżnionych w Konkursie dnia 15 czerwca 2022 r.
Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.
5. Zwycięzcy, laureaci i wyróżnieni w Konkursie zostaną także poinformowani o jego rozstrzygnięciu
bezpośrednio przez Organizatora na podany adres e-mail Uczestnika.
6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do niewyłonienia Zwycięzców, laureatów
i wyróżnionych lub wyłonienia mniejszej ich liczby.
7. W przypadku niezgłoszenia żadnych prac do Konkursu Komisja unieważni Konkurs.
§ 4 Nagrody
1. Zwycięzcy – wybrani przez Komisję Autorzy najlepszej pracy w każdej kategorii – otrzymają za
pośrednictwem swojej szkoły zestawy nagród rzeczowych zwycięzcy, ufundowane przez Biuro
Rzecznika Praw Dziecka – zestaw nagród rzeczowych dla zwycięzcy: rower, czytnik e-booków,
słuchawki bezprzewodowe, ręcznik sportowy, zestaw do gry w ping-ponga, piłka, koszulka.
2. Laureaci – wybrani przez Komisję Autorzy dwóch pozostałych najlepszych prac w każdej kategorii –
otrzymają za pośrednictwem swojej szkoły zestawy nagród rzeczowych laureata, ufundowane przez
Biuro Rzecznika Praw Dziecka – zestaw nagród rzeczowych dla laureata: hulajnoga, czytnik e-booków,
słuchawki bezprzewodowe, ręcznik sportowy, skakanka, koszulka.
3. Autorzy pozostałych prac wybranych jako wyróżnione (z jednej lub różnych kategorii) otrzymają
zestawy nagród rzeczowych wyróżnionego – zestaw nagród rzeczowych za wyróżnienie: gra
planszowa, ręcznik, kubek, skakanka, koszulka.
4. Nagrody zostaną przesłane Laureatom za pośrednictwem szkoły lub przekazane przez
przedstawiciela Organizatora w uzgodnionym terminie.
§ 5 Dane osobowe
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Organizator
informuje, że Administratorem danych Autorów Prac Konkursowych oraz Uczestników działań konkursowych wskazanych w Formularzu Zgłoszenia lub/i oświadczeniu o zgodzie na przetwarzanie
danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Biuro Rzecznika Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie
przy ul. Chocimskiej 6, 00-791 Warszawa (dalej: „BRPD”). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony
Danych – iod@brpd.gov.pl
2. Administrator przetwarza dane Uczestników /Autorów wskazane w ww. zgodzie znajdujące się
w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja
o Działalności Gospodarczej) oraz dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres
zamieszkania, numer telefonu, nr konta bankowego – celem udziału w Konkursie.
3. W świetle powyższego Organizator informuje, że:
a) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu związanym
z przedmiotowym konkursem;
b) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji
publicznej, a także dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, podmioty świadczące na rzecz
Organizatora konkursu usługi prawne, promocyjne, analityczne, banki w zakresie realizacji płatności,
organy uprawnione do otrzymania danych osobowych Uczestnika Konkursu/Autora na podstawie
przepisów prawa, w szczególności organy kontroli.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia Konkursu, a po
tym okresie będą archiwizowane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją
kancelaryjną BRPD;
d) Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
e) Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
f) Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w Konkursie.
g) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
nie będą podlegały profilowaniu.
h) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

i) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
§ 6 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkurs zgłaszać należy na wskazany
adres poczty elektronicznej w terminie najpóźniej do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków w prawnych.
3. Reklamacja powinna zawierać imię nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis
i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia wpływu.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. W kwestiach spornych decyzje podejmuje Komisja Konkursowa. Ostateczna decyzja należy do
Rzecznika Praw Dziecka.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania nazwy/imienia, nazwiska
i informacji o Zwycięzcach Konkursu, a także umieszczenia tych informacji w materiałach
promocyjnych Organizatora.
4. W przypadku zmiany adresu e-mail, adresu itd. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie
powiadomić o tym Organizatora, pod rygorem zniesienia odpowiedzialności Organizatora za skutki
niedoręczenia uczestnikowi korespondencji i nagrody związanej z realizacją niniejszego Regulaminu.
5. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie z ważnych powodów
modyfikacji postanowień Regulaminu, jak również przerwania lub odwołania Konkurs, o czym
niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej Organizatora.

 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia konkursowego

 Formularz zgłoszenia do Konkursu na najciekawsze
prace plastyczne z okazji Dnia Dziecka 2022

IMIONA I NAZWISKA AUTORÓW PRAC, SYMBOL KLASY, DO KTÓREJ UCZĘSZCZAJĄ LUB WIEK, KATEGORIA WIEKOWA, EWENTUALNIE TYTUŁ PRACY
(JEŚLI POSIADA)
 

1……………………………………………………………………………………………

 

2……………………………………………………………………………………………

 

3……………………………………………………………………………………………

 

4…………………………………………………………………………………………..

 

5……………………………………………………………………………………………

 

6……………………………………………………………………………………………

ADRES SZKOŁY  

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

………………………………

TELEFON i ADRES EMAIL  

…………………………………………………………………………..

IMIĘ I NAZWISKO DYREKTOR/A  

………………………………….

 

  • Wyrażam zgodę na udział naszej szkoły w Konkursie i akceptuję Regulamin Konkursu, organizowanego przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka.
  • Oświadczam, że przesłane prace plastyczne są nowe i oryginalne. Przyjmuję pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia Pracy do Konkursu lub naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych jurorów szkolnych oraz moich, a zawartych w Formularzu Zgłoszenia. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwi udział w konkursie. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną zawartą w Regulaminie. Oświadczam, że przesłane materiały zdjęciowe i tekstowe (w tym zdjęcia wystawy i prac oraz opis działań z okazji konkursu) zostały wytworzone za wiedzą i zgodą osób na nich przedstawionych i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa. Oto lista pozostałych materiałów nadesłanych na konkurs (np. opis i zdjęcia z wystawy):

 

NAZWA PLIKU/LINK TYP (np. doc, jpg, wmv) i WIELKOŚĆ PLIKU
1.  
2.  

 

Do oświadczenia dołączam …………………… (liczba kopii) kopie oświadczeń rodziców/opiekunów uczniów, których dane osobowe oraz prace plastyczne zostały użyte na wyżej wymienionych materiałach, udzielających zezwolenia zgłoszenie prac w konkursie, na użycie ich oraz danych ich autorów w materiałach promujących działania i akcje szkolne, takie jak przeprowadzenie i promocja Konkursu Rzecznika Praw Dziecka na najciekawsze prace plastyczne z okazji Dnia Dziecka 2022.

 

 …………………………………                                                                 …………………………………….

     data i miejscowość                                                               podpis osoby reprezentującej szkołę

 

 

 

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia konkursowego
Formularz oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego autora pracy
(w przypadku dzieci z Ukrainy może to być także opiekun tymczasowy
lub opiekun sprawujący rzeczywistą opiekę)
Podpisanie niniejszego formularza oznacza, że rodzic lub opiekun prawny dziecka – autora pracy
(w przypadku dzieci z Ukrainy przebywających w Polsce może to być także opiekun tymczasowy lub
opiekun sprawujący rzeczywistą opiekę):
1) wyraża zgodę na jego udział w Konkursie na najciekawsze prace plastyczne z okazji Dnia Dziecka
2022 r. organizowanym przez Rzecznika Praw Dziecka, w szczególności na zgłoszenie jego pracy
w ww. Konkursie;
2) zapoznał się z Regulaminem Konkursu i wyraża zgodę na jego postanowienia oraz akceptuje
opisane zasady Konkursu;
3) potwierdza, że spełnia on wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, oraz
wyraża niezbędne ku temu zgody, w szczególności wskazane poniżej;
4) wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych umieszczonych w
zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu
Konkursu;
5) wyraża zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska dziecka – autora pracy,
nazwy miejscowości, w której zamieszkuje i szkoły, do której uczęszcza, zgłaszającej jego pracę do
konkursu w informacjach o Konkursie i jego wynikach oraz publikacjach i materiałach drukowanych w
związku z organizacją Konkursu, włączając w to publikację w publikacjach elektronicznych, na
stronach internetowych, na mediach społecznościowych, wystawach, etc.;
6) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych dziecka – autora
pracy umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia dokumentacji konkursowej i realizacji
konkursu. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie i jest udzielana nieodpłatnie;
7) wyraża zgodę na wykorzystanie zgłoszonej pracy plastycznej dziecka – autora pracy przez
Organizatora oraz jej publikację i rozpowszechnianie, w szczególności w celach konkursowych i
promocyjnych, takich jak rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie, formie i zasięgu
terytorialnym, publikacja w sieci Internet, publikacja w innych materiałach promocyjnych,
prezentowanie na wystawach, z zastrzeżeniem ujawnienia nazwiska autora w sposób zwyczajowo
przyjęty. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. I jest udzielana nieodpłatnie;
8) oświadcza, że jest świadomy dobrowolności podania danych oraz, że został poinformowany o
prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.
1000 ze zm.); Ustawa z dnia 4.02.1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z2019 r.
poz. 1231, z 2020 r. poz. 288).
………………………………… ………………………………………………..
data i miejscowość podpis

Komentarze zablokowane.