REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU “DOBRY OBYWATEL”

29 kwiecień 2022
Kategoria Aktualności, Konkursy
29 kwietnia 2022, Komentarze Możliwość komentowania REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU “DOBRY OBYWATEL” została wyłączona

 

REGULAMIN
PIERWSZEGO OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU “DOBRY OBYWATEL”
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Organizator Konkursu:
Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8, 01-180
Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113990, posługujący się NIP: 5250008695 oraz
REGON: 000178235 (zwany dalej: „Organizatorem”);
2. Patronat Honorowy:
Skarb Państwa – Minister Edukacji i Nauki z siedzibą przy ul. Wspólnej 1/3, 00- 529
Warszawa, NIP 7011010460, REGON 387796051 (zwany dalej: „Partnerem”);
3. Patronat:
Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki (zwany dalej:
„Patronem”).
4. Regulamin Konkursu oraz ogłoszenie o Konkursie dostępne są na stronie internetowej
gov.pl/DobryObywatel oraz na stronie internetowej Organizatora.
5. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.
6. Ocenę Prac Konkursowych powierza się, specjalnie do tego powołanej, Komisji Konkursowej
(zwanej dalej: “Komisją”).
7. Konkurs odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie, a zgłoszenie udziału w
Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu i
potwierdzeniem zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych.
8. Uczestnik, w imieniu którego działa rodzic/opiekun prawny, gwarantuje i oświadcza, że
posiada autorskie prawa majątkowe do przesłanej Pracy, może nimi swobodnie
rozporządzać oraz ich przeniesienie bądź udzielenie licencji Organizatorowi nie narusza praw
osób trzecich. Organizator jest uprawniony do weryfikacji posiadania przez Uczestnika
autorskich praw majątkowych do przesłanego Utworu.
9. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
10. Celem Konkursu jest:
a) tworzenie zachowań przygotowujących młodych ludzi do aktywnego i konstruktywnego
uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim;
b) poszerzanie wiedzy w zakresie patriotyzmu obywatelskiego;
1
c) budowanie więzi emocjonalnej dziecka z Ojczyzną;
d) inspirowanie do poszukiwań w zakresie działań obywatelskich;
e) tworzenie przestrzeni i inspiracji dla nauczycieli i opiekunów dziennych do edukacji
obywatelskiej, rozmów o patriotyzmie, Polsce, polskich tradycjach i zwyczajach;
f) przekazywanie wiedzy i umożliwienie najmłodszym uczenia się postaw obywatelskich
przez doświadczanie i zabawę;
g) rozbudzanie i rozwijanie kreatywności, wrażliwości estetycznej oraz zdolności i
umiejętności artystycznych dzieci;
h) zapewnienie alternatywnej formy twórczego spędzania czasu wolnego;
i) wymiana doświadczeń, a także upowszechnianie i prezentacja działań dzieci;
j) kształtowanie samodzielności, odwagi, zaradności, pokory oraz wiary w swoje
możliwości.
§ 2.
Przedmiot Konkursu
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie Pracy konkursowej przedstawiającej
„Dobrego obywatela” – techniką dowolną, , przez którą rozumie się w szczególności formę:
a) stworzoną z wykorzystaniem narzędzi technologicznych – stworzenie materiału
wideo, grafikę komputerową, fotografię;
b) artystyczną (plastyczną) – malowanie, szkicowanie, wyklejanie, wydzieranie itp.;
c) literacką – stworzenie utworu słownego;
d) inną forma artystyczna.
2. Prace konkursowe mogą być przygotowane w dowolnej formie elektronicznej przy użyciu
ogólnodostępnych programów komputerowych. Dopuszczalne formaty: pptx, .doc, .pdf, .jpg,
.avi, mp3, mp4, wav.
3. Praca powinna być przygotowana w języku polskim.
4. Praca musi być nowa, nigdzie niepublikowana, w szczególności nie może zawierać
materiałów powstałych na zlecenie Organizatora Konkursu, Partnera lub Patrona. Praca nie
może być kopią lub adaptacją już istniejących utworów.
§ 3.
Przebieg Konkursu
1. Konkurs trwa od 2 maja 2022 roku do 21 czerwca 2022 roku.
2. Prace konkursowe przesyłane będą w dniach 4 maja 2022 roku – 30 maja 2022 roku za
pośrednictwem strony internetowej gov.pl/DobryObywatel.
3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 10 czerwca 2022 roku.
4. W Konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 2,5-6 lat uczęszczające do przedszkoli
publicznych i niepublicznych, jak również oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas 0-III
publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (dalej „Uczestnicy”).
5. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą w dwóch kategoriach:
● Pierwsza kategoria – Dzieci w wieku 2,5-6 lat,
● Druga kategoria – Uczniowie klas 0-III szkół podstawowych.
6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie wymogów formalnych, a więc
przesłanie w formie cyfrowej Pracy konkursowej wraz z wypełnionym formularzem
zgłoszeniowym i dołączonymi zgodami, stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do niniejszego
Regulaminu, za pośrednictwem strony internetowej gov.pl/DobryObywatel, poprzez
kliknięcie przycisku „Wyślij” w terminie do dnia 30 maja 2022 r. do godziny 23:59.
7. W przypadku, gdy do Konkursu zgłaszane będą prace wykonane w formie wideo, które ze
względu na swoją wielkość nie będą mogły zostać załączone wraz z formularzem
zgłoszeniowym, Organizator przewiduje możliwość udostępnienia takiej pracy Konkursowej
na platformie Facebook placówki, która zgłasza pracę. W takiej sytuacji post zawierający
zgłoszoną Pracę konkursową musi być publiczny i zawierać oznaczenia #DobryObywatel,
#IBE, a bezpośredni link do tego postu należy przesłać do Organizatora wraz z wypełnionym
formularzem zgłoszeniowym i dołączonymi zgodami za pośrednictwem ww. strony
internetowej.
8. Do Konkursu Uczestnicy zgłaszani są przez Nauczycieli prowadzących lub Dyrekcję placówki
za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
9. Do Konkursu w kategorii dzieci w wieku 2,5-6 lat przyjmowane są Prace konkursowe
wykonywane grupowo.
10. Do Konkursu w kategorii uczniowie klas 0-III prace Konkursowe przyjmowane są zarówno
indywidualne, jak i grupowe.
11. W przypadku prac grupowych obowiązuje jeden wspólny dla całej Pracy konkursowej
formularz zgłoszeniowy, jednak Załącznik nr 1 i 2 do Konkursu musi zostać uzupełniony
i podpisany oddzielnie dla każdego Uczestnika przez jego rodzica/opiekuna prawnego.
12. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę. Uczestnik będący
współautorem pracy grupowej nie może nadesłać pracy indywidualnej.
3
13. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu Konkursu oraz
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez rodzica/opiekuna prawnego
Uczestnika.
§ 4.
Komisja Konkursowa i kryteria oceniania prac
1. Komisja Konkursowa wykonywać będzie czynności związane z oceną Prac zgłoszonych
do Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców.
2. Komisja będzie liczyła 5 członków powołanych przez Organizatora Konkursu.
3. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, który będzie kierował jej
pracami oraz Sekretarza.
4. Komisja dokonuje oceny złożonych przez Uczestników Konkursu dokumentów
oraz podejmuje decyzje o:
a) dyskwalifikacji Uczestnika Konkursu;
b) wyłonieniu Laureatów Konkursu;
c) zmianie Regulaminu;
d) interpretacji zapisów Regulaminu;
e) przyznawaniu nagród specjalnych i wyróżnień.
5. Przewodniczący kieruje pracą Komisji Konkursowej, ustala miejsce i terminy obrad
oraz harmonogram prac.
6. Sekretarz Komisji Konkursowej odpowiada za stronę organizacyjną obrad, w tym za obsługę
dokumentacyjną.
7. Zgłoszenia do Konkursu będą rozpatrywane jednoetapowo, w oparciu o kryterium takie jak:
a) Spełnienie wymogów formalnych – warunek konieczny;
b) Zgodność pracy z tematem – 1-5 punktów;
c) Oryginalność/kreatywność – 1-5 punktów;
d) Wartość merytoryczna pracy – 1-5 punktów;
e) Walory estetyczne – 1-5 punktów.
8. Każdy z członków Komisji przydziela pracom punkty w skali 1-5 dla każdego ze wskazanych
kryteriów. Całkowita suma punktów stanowi ocenę pracy konkursowej.
9. W przypadku równej sumy punktów prac, o przyznaniu tytułu Laureata zadecyduje
przeprowadzone głosowanie wśród członków Komisji.
10. Członkowie Komisji, po dokonaniu weryfikacji formalnej prac, dokonują oceny merytorycznej
prac. Prace niespełniające wymogów formalnych określonych niniejszym Regulaminem, nie
będą podlegały ocenie merytorycznej przez Komisję.
11. Po zakończeniu prac Komisji, Sekretarz Komisji sporządza protokół jej posiedzenia.
Załącznikiem do protokołu posiedzenia Komisji jest zbiorcze zestawienie wyników oceny
formalnej i zbiorcze zestawienie wyników oceny merytorycznej Prac, zawierające liczbę
przyznanych punktów dla poszczególnych Prac.
12. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§ 5.
Nagrody i ogłoszenie wyników
1. Organizator przyzna nagrody Autorom, lub grupie Autorów trzech najlepszych prac oraz 10
wyróżnień w obu kategoriach wiekowych (dalej: Laureatom).
2. Przewiduje się także dyplomy dla Laureatów oraz dla nauczycieli prowadzących.
3. Każdy z Laureatów, lub grupa Laureatów, w obu kategoriach wiekowych otrzyma nagrody
rzeczowe o wartości nieprzekraczającej kolejno:
1 miejsce – 1000 zł
2 miejsce – 700 zł
3 miejsce – 500 zł
Wyróżnienie – 300 zł.
4. Instytut Badań Edukacyjnych przyzna nagrody rzeczowe w kategorii Dzieci w wieku 2,5-6 lat
uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
5. Ministerstwo Edukacji i Nauki przyzna nagrody rzeczowe w kategorii Uczniowie klas 0-III szkół
podstawowych.
6. Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki przyzna po
jednej nagrodzie specjalnej w obu kategoriach wiekowych za najbardziej kreatywną Pracę
Konkursową.
7. Lista Laureatów i zwycięskie prace Konkursowe, zostaną opublikowane na stronie
internetowej i mediach społecznościowych Organizatora.
8. Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny czy na inną
nagrodę rzeczową.
9. Rodzice lub opiekunowie prawni Laureatów zostaną poinformowani o wynikach Konkursu w
dniu 10 czerwca 2022 roku za pośrednictwem wiadomości email. W tej samej wiadomości
załączone zostanie zaproszenie na Uroczystość wręczenia nagród Laureatom w Ministerstwie
Edukacji i Nauki.
10. Dyrektorzy lub nauczyciele prowadzący, którzy zgłaszali zwycięskie prace poproszeni zostaną
o przesłanie oryginałów prac oraz papierowych wersji podpisanych przez
Rodziców/opiekunów prawnych zgód za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres
Organizatora. Oryginały prac zbierane będą w celu ich ekspozycji podczas wręczenia nagród,
które będzie mieć miejsce w Ministerstwie Edukacji i Nauki, ul. Wspólna 1/3, 00-529
Warszawa.
11. Wręczenie nagród wszystkim Laureatom w obu kategoriach wiekowych odbędzie się 21
czerwca 2022 roku w Ministerstwie Edukacji i Nauki, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące wręczenia nagród zostaną przesłane do
Nauczycieli/Dyrektorów i rodziców/opiekunów prawnych Laureatów drogą mailową.
12. Koszty transportu oraz inne koszty związane z uczestnictwem w Konkursie i przybyciem
Laureatów, Nauczycieli/Dyrektorów oraz rodziców/opiekunów prawnych na uroczystość
wręczenia nagród nie będą przez Organizatora, ani Patrona czy Partnera Konkursu
refundowane.
§ 6
Prawa autorskie
1. Każdy Uczestnik, składając Pracę konkursową, oświadcza, że przysługują mu majątkowe prawa
autorskie do zgłoszonej pracy.
2. Uczestnik, który zgłosił Pracę konkursową bez zgody właściciela autorskich praw majątkowych
lub umocowania autora/współautorów albo z przekroczeniem takiego umocowania, jest
odpowiedzialny wobec Organizatora, Partnera oraz Patrona Konkursu z tytułu wszelkich
zgłoszonych roszczeń.
3. Organizator, Partner oraz Patron Konkursu będą przestrzegać praw autorskich do nadesłanych
Prac w zakresie ich udostępnienia wraz z podaniem nazwisk autorów.
4. Z chwilą zgłoszenia danej pracy do Konkursu, uczestnik nieodpłatnie przenosi na Organizatora
prawo własności do egzemplarza pracy konkursowej.
5. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji, z prawem do sublicencji, na
wykorzystanie tej pracy konkursowej, nieograniczonej terytorialnie, na wszystkich polach
eksploatacji, których wykorzystanie jest konieczne do przeprowadzenia konkursu, w
szczególności na następujących polach:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej – wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy pracy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem, na którym pracę konkursową utrwalono, a także
zwielokrotnionych egzemplarzy pracy – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału
lub zwielokrotnionych egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne
wystawienie, wyświetlenie i pokazywanie, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.Uczestnik
udziela powyższej licencji na czas nieoznaczony
6. Z chwilą rozstrzygnięcia Konkursu i przekazania nagrody, Uczestnik nagrodzonej Pracy
konkursowej. przenosi na Organizatora, Partnera oraz Patrona Konkursu autorskie prawa
majątkowe do zgłoszonej pracy oraz prawa zależne, w tym prawo do opracowania Utworu
poprzez jego adaptację lub przerobienie. Autorskie prawa majątkowe do Utworu wraz z prawami
zależnymi, przechodzą na Organizatora, Partnera oraz Patrona Konkursu oraz dają prawo do
nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania Utworem powstałym w wyniku
wykonania i zgłoszenia Utworu, w tym zezwolenie na rozporządzanie i korzystanie z opracowania
utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia dodatkowych opłat. Organizator, Partner oraz Patron
Konkursu nabywają autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji:
1) używanie i wykorzystanie w działalności statutowej oraz wszelkiej innej działalności
promocyjnej, reklamowej oraz informacyjnej dotyczącej tematyki energooszczędności,
2) druk np. screenów scen lub innych fragmentów w dowolnej liczbie oraz formie publikacji
w dowolnym nakładzie,
3) utrwalanie jakąkolwiek techniką audiowizualną (w tym: fotografia, audio, wideo),
niezależnie od standardu, systemu i formatu, przepisanie utrwaleń na inną technikę, rodzaj
zapisu, system, nośnik wraz z prawem do zwielokrotniania utrwalonych egzemplarzy lub ich
części,
4) publiczne prezentowanie i nadawanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej
lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od
standardu, systemu, formatu, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity, transmisję
przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych;
wykonywanie lub odtwarzanie służące do celów informacyjnych i marketingowych, na
wewnętrznych i zewnętrznych pokazach, jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu,
systemu i formatu oraz zamieszczanie w Internecie, w szczególności na stronach
internetowych Organizatora, Partnera oraz Patrona, a także portalach dedykowanych,
5) wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii tych zapisów,
6) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie komputerowego zapisu w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
7) opracowanie, aranżację, przystosowanie, zmianę układu lub jakąkolwiek inną zmianę
w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotniania rezultatów tych zmian.
Uczestnik ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich do Pracy
konkursowej po przekazaniu go Organizatorowi.
7. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego Zgłoszenia konkursowego dla celów dokonania
oceny prac, przeprowadzenia Konkursu oraz dla celów promocyjnych Organizatora, Partnera oraz
Patrona Konkursu na stronach internetowych tych podmiotów w mediach społecznościowych lub
innych materiałach promocyjnych.
8. Z chwilą przesłania Zgłoszenia, Uczestnik zezwala na korzystanie z Prac Konkursowych w zakresie
wskazanym w ust. 3 powyżej zarówno z podaniem jego nazwy, jak również bez podania jego
nazwy.
9. Zgłaszając prace na Konkurs rodzice lub opiekunowie prawni zgadzają się na ekspozycję prac w
trakcie uroczystości wręczenia nagród, które będzie mieć miejsce w Ministerstwie Edukacji i
Nauki, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, oraz w mediach społecznościowych Instytutu Badań
Edukacyjnych oraz Partnera i Patrona.
10. Organizator ma prawo do udzielenia innym instytucjom wspierającym Konkurs upoważnienia do
korzystania z praw autorskich do prac Konkursowych zgłoszonych przez Uczestników Konkursu.
Instytucją wspierającą Konkurs jest każdy podmiot (instytucja, fundacja, przedsiębiorstwo,
partner) znajdujący się na liście ogłoszonej przez Organizatora jako Partner lub Patron Konkursu.
Organizator ogłosi listę instytucji wspierających za pośrednictwem mediów społecznościowych i
swojej strony internetowej.
§ 7
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów
technicznych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych
lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu – o
wszelkich zmianach w regulaminie uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani
przez Organizatora za pomocą poczty elektronicznej.
b) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
c) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim
uczestnika Konkursu, w tym odmówić mu przyznania Nagrody, który naruszył postanowienia
niniejszego Regulaminu.
4. Zastrzega się, że ani Organizator ani Partner czy Patron nie ponoszą odpowiedzialności
za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie było można
przewidzieć lub którym nie można było zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia
zdarzeń losowych.
5. Zastrzega się, że ani Organizator ani Partner czy Patron nie ponoszą odpowiedzialności
za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej,
w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przez
Uczestników.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7. Integralną część regulaminu stanowią załączniki:
a) Załącznik nr 1 – oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie praw
autorskich na Organizatora Konkursu;
b) Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

 

Załącznik nr 1
Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu majątkowych praw autorskich do Prac konkursowych
zgłoszonych w ramach
Pierwszego Ogólnopolskiego Konkursu „Dobry Obywatel”
……………………………………………………..
Imię i nazwisko Uczestnika
……………………………………………………..
……………………………………………………..
Adres zamieszkania Uczestnika
Jako rodzic/opiekun prawny Uczestnika Pierwszego Ogólnopolskiego Konkursu „Dobry Obywatel”, oświadczam,
iż jestem uprawniony do przeniesienia majątkowych praw autorskich do pracy Konkursowej, zwanej dalej
„Utworem”, który został stworzony przez moje dziecko/podopiecznego w zakresie wskazanym w niniejszym
oświadczeniu.
Z chwilą zgłoszenia danej pracy do konkursu, uczestnik nieodpłatnie przenosi na Organizatora prawo własności
do egzemplarza pracy konkursowej. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji, z
prawem do sublicencji, na wykorzystanie tej pracy konkursowej, nieograniczonej terytorialnie, na wszystkich
polach eksploatacji, których wykorzystanie jest konieczne do przeprowadzenia konkursu, w szczególności na
następujących polach:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy pracy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem, na którym pracę konkursową utrwalono, a także zwielokrotnionych
egzemplarzy pracy – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub zwielokrotnionych
egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wystawienie,
wyświetlenie i pokazywanie, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.Uczestnik udziela powyższej licencji
na czas nieoznaczony
Autorskie prawa majątkowe do Utworu, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania Utworu poprzez
jego adaptację lub przerobienie Utworu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, w odniesieniu do nagrodzonych prac z chwilą przekazania nagrody, zostają przeniesione
na Organizatora, Partnera oraz Patrona Konkursu.
Autorskie prawa majątkowe do Utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora, Partnera oraz
Patrona Konkursu oraz dają prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania Utworem
powstałym w wyniku wykonania i zgłoszenia Utworu, w tym zezwolenie na rozporządzanie i korzystanie z
opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia dodatkowych opłat. Organizator, Partner oraz Patron
Konkursu nabywają autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji:
1) używanie i wykorzystanie w działalności statutowej oraz wszelkiej innej działalności promocyjnej,
reklamowej oraz informacyjnej dotyczącej tematyki energooszczędności,
2) druk np. screenów scen lub innych fragmentów w dowolnej liczbie oraz formie publikacji w dowolnym
nakładzie,
3) utrwalanie jakąkolwiek techniką audiowizualną (w tym: fotografia, audio, wideo), niezależnie od
standardu, systemu i formatu, przepisanie utrwaleń na inną technikę, rodzaj zapisu, system, nośnik
wraz z prawem do zwielokrotniania utrwalonych egzemplarzy lub ich części,
4) publiczne prezentowanie i nadawanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub
bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu,
systemu, formatu, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity, transmisję przewodową lub
bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych; wykonywanie lub odtwarzanie
służące do celów informacyjnych i marketingowych, na wewnętrznych i zewnętrznych pokazach,
jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu oraz zamieszczanie w Internecie, w
szczególności na stronach internetowych Organizatora, Partnera oraz Patrona, a także portalach
dedykowanych,
5) wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii tych zapisów,
6) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie komputerowego zapisu w całości lub w części jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie,
7) opracowanie, aranżację, przystosowanie, zmianę układu lub jakąkolwiek inną zmianę w zapisie
komputerowym, z prawem do zwielokrotniania rezultatów tych zmian.
Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie Zgłoszenia konkursowego dla celów dokonania oceny prac,
przeprowadzenia Konkursu oraz dla celów promocyjnych Organizatora, Partnera oraz Patrona Konkursu na
stronach internetowych tych podmiotów, w mediach społecznościowych lub innych materiałach promocyjnych,
jak również na ekspozycję prac w trakcie uroczystości wręczenia nagród, które będzie mieć miejsce w
Ministerstwie Edukacji i Nauki, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, oraz w mediach społecznościowych
Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Partnera i Patrona.
Zezwalam Organizatorowi, Partnerowi oraz Patronowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu w
zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora Konkursu uprawnienie do udzielania w tym
zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu. Niniejszym oświadczam, że w związku
z wykonaniem Utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora
Konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.
………………………………………………………………………
Data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

Załącznik nr 2
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie jest Instytut Badań Edukacyjnych z
siedzibą przy ul. Górczewskiej 8, 01-180 Warszawa.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować z Inspektorem Ochrony
Danych (IOD) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: iod@ibe.edu.pl, lub listownie na adres Instytut
Badań Edukacyjnych, ul. Górczewskiej 8, 01-180 Warszawa.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu w związku z prowadzoną działalnością
edukacyjno-informacyjną w ramach upowszechniania wiedzy, w tym w celu poinformowania Laureatów
o wynikach Konkursu oraz komunikacji w związku z przekazaniem nagród, podstawą prawną
przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
b. opublikowania informacji o Laureatach (imię, nazwisko, wiek, nazwa placówki, praca konkursowa) oraz
ich wizerunku, który zostanie utrwalony podczas rozdania nagród. Dane zostaną upublicznione na
stronie internetowej Administratora oraz na profilach w mediach społecznościowych (np. Facebook) na
podstawie zgody uczestnika konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
c. wypełnienia obowiązków podatkowych w związku z przyznaniem nagrody oraz archiwizacji
dokumentacji, co stanowi obowiązek prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
d. dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
Okres przetwarzania danych:
Dane będą przetwarzane przez okres organizacji Konkursu, a następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie z
przepisami prawa.
Odbiorcami danych osobowych są:
Ministerstwo Edukacji i Nauki, które jako Patron wspiera IBE w organizacji Konkursu.
Dane Laureatów mogą zostać udostępnione fundatorom nagród (Ministerstwo Edukacji i Nauki, Rada Dzieci i
Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki) jako odrębnym administratorom danych, w
związku z koniecznością dopełnienia przez te podmioty wymogów formalnych i prawnych.
W pozostałym zakresie dane mogą zostać udostępnione dostawcy infrastruktury informatycznej niezbędnej do
przeprowadzenia Konkursu oraz usługodawcom pocztowym.
Przysługują Państwu następujące prawa:
a. prawo żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania sprostowania
(poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania – na zasadach i w
przypadkach przewidzianych w przepisach RODO;
b. osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie
zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej
osoby przed jej cofnięciem;
c. w zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w celu realizacji prawnie
uzasadnionych interesów, informujemy o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu na
przetwarzanie z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją;
d. w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów, przysługuje
Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

Jako rodzic/opiekun prawny ………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko uczestnika)
urodzonego (-ej) dnia ………………………………………………………………………………………….
adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego ………………………………………………………………………..
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego Dziecka/Podopiecznego – autora pracy, w tym na
publikację na stronie internetowej i mediach społecznościowych Organizatora, Partnera i Patrona.
…………………………………………………………………………
Data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego
2. Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska mojego
Dziecka/Podopiecznego jako autora pracy wraz z jego wiekiem i nazwą szkoły/przedszkola w związku z
udziałem w ww. Konkursie na stronie internetowej i mediach społecznościowych Organizatora,
Partnera i Patrona.
…………………………………………………………………………
Data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

Komentarze zablokowane.