REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZE OPOWIADANIE LUB BAJKĘ POD HASŁEM „TWOJE BEZPIECZNE WAKACJE”

5 maj 2022
Kategoria Aktualności, Konkursy
5 maja 2022, Komentarze Możliwość komentowania REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZE OPOWIADANIE LUB BAJKĘ POD HASŁEM „TWOJE BEZPIECZNE WAKACJE” została wyłączona

 

REGULAMIN KONKURSU
NA NAJCIEKAWSZE OPOWIADANIE LUB BAJKĘ
POD HASŁEM „TWOJE BEZPIECZNE WAKACJE”,
ORGANIZOWANEGO PRZEZ
GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Z DNIA 26 KWIETNIA 2022 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu na najciekawsze opowiadanie lub bajkę pod hasłem „Twoje bezpieczne wakacje” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 94, 00-807 Warszawa (zwany dalej
„Organizatorem”).
2. Przedmiotem Konkursu jest napisanie opowiadania lub bajki dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa podczas wakacji.
3. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie.
4. Fundatorem nagród w Konkursie, z wyłączeniem nagród dodatkowych, o których mowa w § 4 ust. 6, jest Organizator.
5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez żaden portal społecznościowy.
6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, w szczególności nad udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji, sprawują wyznaczeni pracownicy Organizatora.
7. Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat Konkursu jest: Anna ZiemińskaPucułek, adres e-mail: konkurs@gitd.gov.pl.
8. Patronat nad Konkursem objęli (zwani dalej „Partnerami Konkursu”):
1) Małżonka Prezydenta RP – Pani Agata Kornhauser-Duda – Patronat Honorowy,
2) Minister Edukacji i Nauki – udział w Komitecie Honorowym,
3) TVP info – Patronat Medialny,
4) Polskie Radio S.A. – Patronat Medialny.
§ 2. CELE KONKURSU
Celami Konkursu są:
1) popularyzowanie i utrwalanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznych zachowań podczas wakacji wśród dzieci i młodzieży;
2) promowanie właściwych postaw oraz kształtowanie kultury bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
3) kreatywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w wydarzeniach związanych z promowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
4) rozwijanie wyobraźni, kreatywności, umiejętności wypowiadania się dzieci i młodzieży;
5) promowanie osiągnięć dzieci i młodzieży uzdolnionych pisarsko/literacko;
6) szerzenie wiedzy na temat działalności Inspekcji Transportu Drogowego.
§ 3. UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży (zwanych dalej „Uczestnikami” lub indywidualnie „Uczestnikiem”), które w dacie publikacji ogłoszenia o Konkursie są uczniami klas szkoły podstawowej jednej z dwóch kategorii:
1) klasy 4-5;
2) klasy 6-7.
2. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu, rozumianą także jako akceptację dokonaną przez rodziców/prawnych opiekunów Uczestnika.
3. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika zgód zawartych w Oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, oraz jego przesłanie do Organizatora wraz
z opowiadaniem lub bajką.
4. Uczestnikami nie mogą być dzieci członków komisji konkursowej, o której mowa w § 7 ust. 3. Postanowienie to stosuje się odpowiednio w odniesieniu do Uczestników, nad którymi członek tej komisji sprawuje opiekę prawną.
5. Uczestnikiem może być osoba prowadząca działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą, o ile udział w Konkursie nie pozostaje w związku z prowadzoną przez Uczestnika działalnością.
§ 4. NAGRODA
1. W Konkursie przewidziano nagrody, w skład których wchodzi zestaw upominków edukacyjno-odblaskowych o łącznej wartości – na każdego Uczestnika, który został nagrodzony w Konkursie (zwanego dalej „Laureatem”) – nieprzekraczającej kwoty
brutto 2000 zł (słownie złotych: dwa tysiące) (zwane dalej „Nagrodą”). Nagrodę otrzyma co najmniej 3 Laureatów, z każdej kategorii, o których mowa w § 3 ust. 1, wyłonionych w sposób wskazany w § 7.
2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny ani nagrodę innego rodzaju.
3. Laureat może zrzec się Nagrody w postaci zestawu upominków, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. 
4. Warunkiem przekazania Nagrody jest dostarczenie Organizatorowi oryginału prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego Laureata oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, tj. przesłanie go
pocztą na adres Organizatora:
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Biuro Informacji i Promocji
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa
z dopiskiem: „Konkurs na opowiadanie lub bajkę”.
Koszty przesyłki pocztowej ponosi Uczestnik.
5. Dodatkowo spośród nagrodzonych prac Organizator zastrzega sobie prawo wyboru opowiadania lub bajki do publicznej prezentacji/odczytu, wraz z informacją o autorze utworu, rejestrowanej i publikowanej przez Organizatora za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w tym strony internetowej Organizatora i mediów społecznościowych.
6. Organizator zastrzega, że w ramach Konkursu mogą zostać przyznane Laureatom dodatkowe nagrody (dalej: „dodatkowe nagrody”) ufundowane przez Partnerów Konkursu. W przypadku przyznania dodatkowych nagród łączna kwota z tytułu
Nagrody i dodatkowych nagród, przypadająca na jednego Laureata, nie przekroczy kwoty, o której mowa w ust. 1.
7. Przyznanie dodatkowych nagród pozostaje wyłączną decyzją Partnerów Konkursu, w szczególności w zakresie liczby dodatkowych nagród i ich wartości. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu przyznania lub odmowy przyznania Laureatom konkursu dodatkowych nagród przez Partnerów Konkursu, wartości poszczególnych nagród oraz ich postaci, a także z powodu innych okoliczności związanych
z przyznaniem dodatkowych nagród w Konkursie.
§ 5. TERMIN I ZASADY NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie pracy wraz ze skanem lub zdjęciem (w formacie .jpg lub .pdf) podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika załącznika nr 2 do Regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie do 22 maja 2022 r. na
adres mailowy: konkurs@gitd.gov.pl. Niedotrzymanie terminu przewidzianego w zdaniu pierwszym skutkuje wykluczeniem pracy z Konkursu.
2. W treści wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 1, powinno zostać wskazane imię i nazwisko Uczestnika (autora pracy), klasa oraz tytuł pracy nadany przez Uczestnika.
3. Praca powinna być opracowana w formie elektronicznej oraz załączona do wiadomości e-mail w formacie .doc, .docx, .rtf lub .pdf, umożliwiającym weryfikację liczby znaków użytych w pracy. Organizator zastrzega, że prace w formie zdjęć i skanów zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie przez komisję, o której mowa w § 7 ust. 3.
4. Na pierwszej stronie pracy powinny znaleźć się następujące informacje:
1) imię i nazwisko Uczestnika,
2) klasa,
3) tytuł opowiadania lub bajki.
5. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi najpóźniej do 24 czerwca 2022 r. na stronie internetowej Organizatora (www.gov.pl/gitd) oraz za pomocą mediów społecznościowych.
§ 6. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest samodzielne napisanie opowiadania lub bajki pod hasłem „Twoje bezpieczne wakacje”.
2. Opowiadanie lub bajka powinno spełniać następujące warunki:
1) zawierać tytuł,
2) mieć charakter edukacyjny,
3) jednym z bohaterów ma być Krokodylek Tirek,
4) zawierać odniesienie do co najmniej trzech zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym (np. dotyczących pieszych, rowerzystów, kierowców lub pasażerów, itp.),
5) musi być poświęcone tematyce bezpieczeństwa podczas wakacji, 

6) nie przekraczać objętości 3000 znaków (bez spacji oraz nie wliczając tytułu pracy). Zalecane jest, aby tekst został sporządzony czcionką Times New Roman, rozmiar 14.
3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi Uczestników, niepublikowanymi wcześniej oraz nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.
4. Tematyka prac powinna być ściśle związana z tematem i celami Konkursu.
5. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę. W przypadku przesłania przez Uczestnika większej liczby prac, komisja, o której mowa w § 7 ust. 3, ma prawo dokonać wyboru jednej pracy podlegającej ocenie. Pozostałe prace zostaną odrzucone.
6. Prace niespełniające wymogów, o których mowa w ust. 1 – 4 oraz w § 5 ust. 3, a także dostarczone po wyznaczonym przez Organizatora terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1, zostaną odrzucone.
7. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem pracy ponosi Uczestnik.
§ 7. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny, a uczestnictwo dobrowolne.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz napisanie i nadesłanie pracy zgodnie z postanowieniami Regulaminu, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 Regulaminu.
3. O przyznaniu Nagrody decyduje komisja konkursowa (zwana dalej „Komisją”), w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora i Partnerów Konkursu, w drodze analizy poprawności wykonania pracy przez Uczestników w sposób, o którym mowa
w § 6 ust. 1 – 4. Komisja będzie oceniać zgodność pracy z tematem, oryginalność i pomysłowość oraz ogólne wrażenia literackie, takie jak kompozycja, fabuła, forma narracji.
4. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
5. Spośród nadesłanych prac Organizator wyłoni co najmniej trzech Laureatów w każdej kategorii, o której mowa w § 3 ust. 1.
6. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych.
7. Brak przesłania oryginału oświadczenia wskazanego w § 4 ust. 4 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia Laureatów powoduje utratę przez Laureata prawa do Nagrody oraz dodatkowych nagród, jeżeli zostaną przyznane.
8. Nagroda oraz dodatkowe nagrody, jeżeli zostaną przyznane, zostaną wysłane poszczególnym Laureatom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora oryginału oświadczenia wskazanego w § 4 ust. 4.
9. Nagroda oraz dodatkowe nagrody, jeżeli zostaną przyznane, zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą albo za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Laureata.
§ 8. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego
adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac, jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek, itp.
§ 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora oraz Partnerów Konkursu wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, wydania Nagród Laureatom i ogłoszenia informacji o Laureatach.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Niewskazanie danych będzie skutkować brakiem możliwości dostarczenia ewentualnej Nagrody oraz dodatkowych nagród, jeżeli zostaną
przyznane.
4. W momencie usunięcia danych Uczestnik traci możliwość uczestnictwa w Konkursie.
5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Główny Inspektor Transportu Drogowego.
6. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
§ 10. PRAWA ORGANIZATORA
Na potrzeby popularyzacji celów Konkursu i problematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym Organizator zastrzega sobie prawo bezterminowego, bezpłatnego reprodukowania i wykorzystywania nagrodzonych prac w następujący sposób:
1) używania i wykorzystywania w działalności promocyjnej oraz informacyjnej Organizatora;
2) utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami graficznymi i audiowizualnymi;
3) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych;
4) publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych
i zamkniętych, organizowanych przy udziale bądź uczestnictwie Organizatora;
5) wydawania i rozpowszechniania we wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych materiałach Organizatora;
6) umieszczania w Internecie (w szczególności na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych).
§ 11. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania lub przebiegu Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia wydania Nagrody.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie podlega rozpatrzeniu.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs na najciekawsze opowiadanie lub bajkę pod hasłem „Twoje bezpieczne wakacje” z dnia 26 kwietnia 2022 r.” – obowiązuje data wpływu do Organizatora. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
5. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w ust. 1 – 4, nie będą rozpatrywane.
§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem rozstrzyga Organizator, a w pozostałych kwestiach stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
2. Spory związane z organizacją lub przebiegiem Konkursu będą rozwiązywane w pierwszej kolejności polubownie, a w przypadku braku takiej możliwości przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, w tym zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych.
4. Regulamin został zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego i obowiązuje od dnia 26 kwietnia 2022 r. do odwołania.
Załączniki do Regulaminu:

1. Klauzula informacyjna.
2. Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu o wyrażeniu  zgody na uczestnictwo w Konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych, o znajomości i akceptacji postanowień Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na wykorzystanie pracy i przeniesienie autorskich praw majątkowych na Organizatora.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Klauzula informacyjna
Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
1. Administratorem danych osobowych jest Główny Inspektor Transportu Drogowego, mający siedzibę w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 94.
2. Mogą się Państwo skontaktować z Administratorem w następujący sposób:
1) listownie na adres siedziby Administratora: 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 94,
2) poprzez ESP: adres skrytki ePUAP: /canard_gitd/skrytka,
3) e-mailem: info@gitd.gov.pl,
4) telefonicznie: 22 22 04 000,
5) faksem: 22 22 04 899.
3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym realizacji Państwa praw przez Administratora, mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób:
1) listownie na adres siedziby Administratora: 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 94
(z dopiskiem „ochrona danych osobowych”),
2) poprzez ESP: adres skrytki ePUAP: /canard_gitd/skrytka,
3) e-mailem: iod@gitd.gov.pl.
4. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w związku z:
1) organizacją Konkursu, w tym publikacją listy Laureatów, prezentacją nagrodzonych prac oraz wysyłką Nagród na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
2) rozpatrzeniem reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody wyrażonej w Oświadczeniu rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu, wyłącznie w celach związanych z realizacją Konkursu na zasadach opisanych w Regulaminie Konkursu
oraz w ramach działań podjętych w związku z jego organizacją, w tym prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu i przyznania Nagród.
6. Dane mogą być udostępnianie przez Organizatora:
1) przedstawicielom Partnerów Konkursu uczestniczącym w pracach Komisji na potrzeby oceny prac i wyłonienia Laureatów Konkursu,
2) poczcie lub firmom realizującym przesyłki kurierskie w celu dostarczenia Nagród.
Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa:
1) w związku z obowiązkiem prawnym Organizatora wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
2) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Organizatora w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Organizatora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem
okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
8. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych Uczestnikowi przysługuje:
1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych osobowych,
3) prawo usunięcia danych osobowych,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do przenoszenia danych,
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
7) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Mają Państwo w dowolnym momencie prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Dane osobowe  będą przechowywane do czasu wycofania Państwa zgody na ich przetwarzanie.
Następnie dane te będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, które zostały wydane na podstawie przepisów prawa.
10. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4 powyżej i jest niezbędne do przeprowadzenia Konkursu.
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Załącznik nr 2 do Regulaminu
Wyrażenie poniższej zgody oraz podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.
Dane opiekuna:                                                                                              Dane Uczestnika Konkursu:
/
(imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu, adres e-mail)              (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu / klasa )

(adres do korespondencji)
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka
……………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko dziecka
i w związku z jego/jej* uczestnictwem w Konkursie na najciekawsze opowiadanie lub bajkę pod hasłem „Twoje bezpieczne wakacje” organizowanego przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego
wyrażam zgodę na przetwarzanie jego/jej* danych osobowych w związku z prowadzonym Konkursem. Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: komunikatu/informacji/notatki prasowej dystrybuowanej i publikowanej w mass mediach oraz przez instytucje administracji publicznej i inne podmioty
współpracujące z GITD, materiałów informacyjnych publikowanych na stronach internetowych, konferencji, wystaw, działalności edukacyjnej i promocyjnej, wydawnictw okazjonalnych, folderów, poradników, ulotek, kalendarzy, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m. in.: drukiem, analogowo,
cyfrowo.
Niniejsza zgoda obejmuje również zgodę na udostępnianie danych osobowych przedstawicielom Partnerów Konkursu uczestniczącym w pracach Komisji na potrzeby oceny prac i wyłonienia Laureatów Konkursu. 
Jestem świadoma/świadomy, że w każdym momencie mogę wycofać swoją zgodę. Ponadto mam świadomość, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej wycofaniem.

Oświadczam że:
1) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy dziecka przez Organizatora, m. in. na publikację, a także prezentowanie,
2) złożoną na Konkurs pracę dziecko wykonało osobiście i nie jest ona obciążone wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich,
3) z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi Konkursu Uczestnik nieodpłatnie, bez ograniczenia w czasie, przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do tej pracy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), na wszystkich znanych na dzień przeniesienia prawa polach eksploatacji, w szczególności na:
a) rozpowszechnianie pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, w tym zamieszczanie w Internecie;
b) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej dowolna techniką i w dowolnej liczbie egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych;
c) przechowywanie i przekazywanie pracy konkursowej w tym w szczególności wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi z wykorzystaniem Internetu;
d) wydawanie i rozpowszechnianie we wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych materiałach Organizatora;
4) z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi Konkursu Uczestnik przenosi nieodpłatnie na Organizatora Konkursu wyłączne prawo opracowywania pracy konkursowej oraz zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy konkursowej.
Oświadczam, że dobrowolnie podaję swoje i dziecka dane osobowe w powyżej wskazanych celach i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie.
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
Oświadczam, że moje dziecko:
 nie prowadzi działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych albo
 prowadzi działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale jego udział w Konkursie nie pozostaje w związku z prowadzoną przez nie działalnością.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu organizowanego przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego i w pełni go akceptuję w imieniu swoim i Uczestnika Konkursu, którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym.
Oświadczam, że w całości przeczytałem/am treść powyższej klauzuli informacyjnej i w pełni ją rozumiem.

 

(miejscowość, data)                                                                                                (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Komentarze zablokowane.