INFORMATYKA KLASA VI

INFORMATYKA  KLASA VI

 1. Ogólne zasady oceniania uczniów

 

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. Nauczyciel powinien analizować i oceniać poziom wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania (opracowanych zgodnie z podstawą programową danego przedmiotu).
 2. Nauczyciel ma za zadanie:
  • informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie,
  • pomagać uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,
  • motywować ucznia do dalszych postępów w nauce,
  • informować rodziców (opiekunów prawnych) o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.
 3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel uzasadnia ocenę w sposób określony w statucie szkoły.
 5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym).
 6. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.

 

 1. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności

 

Ocenie podlegają: sprawdziany, kartkówki, ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne, prace domowe, aktywność i praca na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.

 1. Sprawdziany mogą wymagać zapisania odpowiedzi na wydrukowanym arkuszu lub sprawdzać praktyczne umiejętności na komputerze, a ich celem jest weryfikacja wiadomości i umiejętności ucznia po realizacji działu podręcznika.
  • Sprawdzian planuje się na zakończenie działu.
  • Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (jeśli WSO nie reguluje tego inaczej).
  • Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jego zakres programowy.
  • Sprawdzian może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.
  • Reguły uzasadniania oceny ze sprawdzianu, jej poprawy oraz sposób przechowywania sprawdzianów są zgodne z WSO.
  • Sprawdzian pozwala zweryfikować wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych, od koniecznego do wykraczającego.
  • Zasady przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny są zgodne z WSO.
  • Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac.
 2. Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich jednostek lekcyjnych (maksymalnie trzech).
  • Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki.
  • Kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.
  • Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami WSO.
  • Zasady przechowywania kartkówek reguluje WSO.
 3. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:
  • wartość merytoryczną,
  • stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia,
  • dokładność wykonania polecenia,
  • staranność i estetykę.
 4. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:
  • zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,
  • właściwe posługiwanie się pojęciami,
  • zawartość merytoryczną wypowiedzi,
  • sposób formułowania wypowiedzi.
 5. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.
  • Pracę domową uczeń wykonuje na komputerze, w zeszycie lub w innej formie zleconej przez nauczyciela.
  • Brak pracy domowej jest oceniany zgodnie z umową między nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów WSO.
  • Błędnie wykonana praca domowa jest dla nauczyciela sygnałem mówiącym o konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie może być oceniona negatywnie.
  • Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, poprawność i estetykę wykonania.
 6. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane (jeśli WSO nie stanowi inaczej), zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów i minusów lub oceny.
  • Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji.
  • Minus uczeń może uzyskać m.in. za nieprzygotowanie do lekcji (np. brak podręcznika, zeszytu, plików potrzebnych do wykonania zadania), brak zaangażowania na lekcji.
  • Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów WSO.
 7. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:
  • wartość merytoryczną pracy,
  • stopień zaangażowania w wykonanie pracy,
  • estetykę wykonania,
  • wkład pracy ucznia,
  • sposób prezentacji,
  • oryginalność i pomysłowość pracy.
 8. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych i międzyszkolnych), są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WSO.

 

 1. Kryteria wystawiania ocen po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego

 

 1. Klasyfikacje semestralna i roczna polegają na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.
 2. Zgodnie z zapisami WSO nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o:
  • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z informatyki,
  • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
  • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej,
  • trybie odwołania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej.
 3. Przy wystawianiu ocen śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych w punkcie 2 (Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności) różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności. Szczegółowe kryteria wystawiania oceny klasyfikacyjnej określa WSO.

 

 1. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen

 

 1. Sprawdziany są obowiązkowe. Oceny ze sprawdzianów uczniowie mogą poprawiać raz w semestrze, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.
 2. Ocen ze sprawdzianów wyższych niż ocena dopuszczająca nie można poprawić.
 3. Ocen z kartkówek, odpowiedzi ustnych i ćwiczeń praktycznych nie można poprawić.
 4. Nauczyciel informuje ucznia o otrzymanej ocenie z ostatniej pracy bezpośrednio po jej wystawieniu.
 5. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą uzyskać szczegółowe informacje o wynikach i postępach w pracy ucznia podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielem (według harmonogramu spotkań przyjętego przez szkołę).
 6. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach (wynikające np. z nieobecności), biorąc udział w zajęciach wyrównawczych lub drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem (także online).
 7. W przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, które uniemożliwiły uzyskanie przez ucznia oceny semestralnej lub końcowej, należy stosować przepisy WSO.
 8. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej regulują przepisy WSO i rozporządzenia MEN.

 

 1. Zasady badania wyników nauczania

 

 1. Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia.
 2. Badanie to odbywa się w trzech etapach:
  • diagnozy wstępnej,
  • diagnozy na zakończenie I semestru nauki,
  • diagnozy na koniec roku szkolnego.
 3. Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają wpływu na oceny semestralną i roczną.

 

 1. Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 6 szkoły podstawowej

 

 1. W zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów uczeń:
  • ustala metodę wyszukiwania najmniejszej i największej liczby z podanego zbioru,
  • ustala metodę wyszukiwania określonej liczby w podanym zbiorze.
 2. W zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych uczeń:
  • omawia możliwe zastosowania arkusza kalkulacyjnego,
  • opisuje budowę arkusza kalkulacyjnego,
  • wprowadza dane do arkusza kalkulacyjnego,
  • wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do obliczeń,
  • zmienia układ kolumn i wierszy tabeli,
  • formatuje czcionkę i wygląd tabeli,
  • sortuje dane w tabeli w określonym porządku,
  • wypełnia automatycznie komórki serią danych,
  • wyróżnia określone dane w komórkach przy pomocy formatowania warunkowego,
  • samodzielnie tworzy proste formuły obliczeniowe,
  • stosuje formuły SUMA oraz ŚREDNIA w wykonywanych obliczeniach,
  • prezentuje na wykresach dane z arkusza kalkulacyjnego,
  • zmienia wygląd wstawionego wykresu,
  • dobiera odpowiedni typ wykresu do prezentowanych danych,
  • wyjaśnia zasadę działania chmury internetowej,
  • zakłada foldery w chmurze internetowej do porządkowania gromadzonych w niej danych,
  • tworzy, edytuje i formatuje dokumenty bezpośrednio w chmurze internetowej,
  • udostępnia dokumenty znajdujące się w chmurze,
  • samodzielnie rysuje tło oraz duszki do projektu w programie Scratch,
  • buduje skrypty określające początkowy wygląd sceny i umieszczonych na niej elementów,
  • buduje skrypty wysyłające i odbierające komunikaty do sterowania grą tworzoną w programie Scratch,
  • tworzy prostą grę zręcznościową w programie Scratch,
  • wykorzystuje zmienne w projektach tworzonych w programie Scratch,
  • tworzy w programie Scratch skrypt wyszukujący największą i najmniejszą liczbę z podanego zbioru,
  • tworzy w programie Scratch skrypt wyszukujący określoną liczbę w podanym zbiorze,
  • omawia budowę interfejsu programu GIMP,
  • wyjaśnia zasadę działania warstw w obrazach tworzonych w programie GIMP,
  • tworzy i edytuje obrazy w programie GIMP, wykorzystując narzędzia z przybornika programu,
  • wykorzystuje warstwy podczas pracy w programie GIMP,
  • używa programu GIMP do tworzenia fotomontaży,
  • retuszuje zdjęcia, korzystając z programu GIMP,
  • zapisuje efekty pracy we wskazanym miejscu,
  • porządkuje zasoby w komputerze lub w innych urządzeniach.
 3. W zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi uczeń:
  • właściwie interpretuje komunikaty komputera i odpowiednio na nie reaguje,
  • wykorzystuje pomoc dostępną w programach,
  • właściwie zapisuje i przechowuje swoje prace wykonane na komputerze,
  • wyjaśnia zasadę działania poczty elektronicznej,
  • omawia elementy, z których składa się adres poczty elektronicznej,
  • samodzielnie zakłada konto poczty elektronicznej w jednym z popularnych serwisów,
  • omawia wygląd interfejsu konta pocztowego,
  • wysyła wiadomości za pomocą poczty elektronicznej,
  • korzysta z komunikatorów internetowych,
  • zapisuje tworzone projekty w różnych formatach.
 4. W zakresie rozwijania kompetencji społecznych uczeń:
  • uczestniczy w pracy grupowej, wykonując zadania i realizując projekty,
  • dba o właściwy podział obowiązków podczas pracy w grupie,
  • przestrzega zasad obowiązujących podczas współpracy z innymi,
  • przestrzega zasad netykiety, komunikując się z innymi osobami za pomocą internetu,
  • udostępnia dokumenty i foldery zgromadzone w chmurze internetowej,
  • współpracuje z innymi osobami, edytując dokumenty w chmurze internetowej,
  • wykorzystuje serwis internetowy Scratcha do dzielenia się swoimi projektami z innymi członkami tej społeczności oraz do wyszukiwania pomysłów na własne projekty.
 5. W zakresie przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa uczeń:
  • przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze,
  • stosuje zasady bezpiecznego korzystania z internetu,
  • przestrzega zasad bezpiecznej komunikacji internetowej.

 

 

 

 1. Wymagania na poszczególne oceny

 

Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na wszystkie stopnie niższe.

Wymagania na ocenę celującą obejmują stosowanie przyswojonych informacji i umiejętności w sytuacjach trudnych, złożonych i nietypowych.

 

Ocena
Stopień dopuszczający
Uczeń:
Stopień dostateczny
Uczeń:
Stopień dobry
Uczeń:
Stopień bardzo dobry
Uczeń:
•  wprowadza do arkusza kalkulacyjnego dane różnego rodzaju,

•  zmienia szerokość kolumn arkusza kalkulacyjnego,

•  formatuje tekst w arkuszu kalkulacyjnym,

•  wykonuje proste obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym, wykorzystując formuły,

•  wstawia wykres do arkusza kalkulacyjnego,

•  tworzy i wysyła wiadomość e-mail,

•  komunikuje się ze znajomymi, korzystając z programu Skype,

•  umieszcza własne pliki w usłudze OneDrive lub innej chmurze internetowej,

•  tworzy foldery w usłudze OneDrive,

•  buduje w Scratchu proste skrypty określające początkowy wygląd sceny,

•  buduje w Scratchu skrypty określające początkowy wygląd duszków umieszczonych na scenie,

•  tworzy w Scratchu zmienne i nadaje im nazwy,

•  wykorzystuje blok z napisami „zapytaj” oraz „i czekaj” do wprowadzania danych i nadawania wartości zmiennym,

•  tworzy w Scratchu skrypty, korzystając ze strony https://scratch.mit.edu,

•  tworzy proste obrazy w programie GIMP,

•  zmienia ustawienia kontrastu oraz jasności obrazów w programie GIMP.

•  zmienia kolory komórek arkusza kalkulacyjnego,

•  wypełnia kolumnę lub wiersz arkusza kalkulacyjnego serią danych, wykorzystując automatyczne wypełnianie,

•  tworzy formuły, korzystając z adresów komórek,

•  formatuje wykres wstawiony do arkusza kalkulacyjnego,

•  zakłada konto poczty elektronicznej,

•  stosuje zasady netykiety podczas korzystania z poczty elektronicznej,

•  przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas komunikacji w internecie,

•  tworzy dokumenty bezpośrednio w usłudze OneDrive,

•  tworzy w Scratchu własne tło sceny,

•  tworzy w Scratchu własne duszki,

•  buduje w Scratchu skrypty zmieniające wygląd duszka po jego kliknięciu,

•  buduje w Scratchu skrypty przypisujące wartości zmiennym,

•  wykorzystuje bloki z kategorii Wyrażenia do sprawdzania, czy zostały spełnione określone warunki,

•  zakłada konto w serwisie społeczności użytkowników Scratcha,

•  wykorzystuje warstwy do tworzenia obrazów w programie GIMP,

•  dobiera narzędzie zaznaczenia do fragmentu obrazu, który należy zaznaczyć,

•  kopiuje i wkleja fragmenty obrazu do różnych warstw.

•  dodaje nowe arkusze do skoroszytu,

•  kopiuje serie danych do różnych arkuszy w skoroszycie,

•  sortuje dane w arkuszu kalkulacyjnym w określonym porządku,

•  wykorzystuje formuły SUMA oraz ŚREDNIA do wykonywania obliczeń,

•  dodaje lub usuwa elementy wykresu wstawionego do arkusza kalkulacyjnego,

•  wysyła wiadomość e-mail do wielu odbiorców, korzystając z opcji Do wiadomości oraz Ukryte do wiadomości,

•  korzysta z wyszukiwarki programu Skype,

•  dodaje obrazy do dokumentów utworzonych bezpośrednio w usłudze OneDrive,

•  buduje w Scratchu skrypty nadające komunikaty,

•  buduje w Scratchu skrypty reagujące na komunikaty,

•  wykorzystuje blok z napisem „Powtórz” do wielokrotnego wykonania serii poleceń,

•  wykorzystuje blok decyzyjny z napisami „jeżeli” i „to” lub „jeżeli”, „to” i „w przeciwnym razie” do wykonywania poleceń w zależności od tego, czy określony warunek został spełniony,

•  wykorzystuje bloki z kategorii Wyrażenia do tworzenia rozbudowanych skryptów sprawdzających warunki,

•  udostępnia skrypty utworzone w Scratchu w serwisie społeczności użytkowników Scratcha,

•  podczas pracy w programie GIMP zmienia ustawienia wykorzystywanych narzędzi,

•  wykorzystuje w programie GIMP narzędzie Rozmycie Gaussa, aby zmniejszyć czytelność fragmentu obrazu.

•  zmienia nazwy arkuszy w skoroszycie,

•  zmienia kolory kart arkuszy w skoroszycie,

•  wyróżnia określone dane w arkuszu kalkulacyjnym, korzystając z Formatowania warunkowego,

•  stosuje Sortowanie niestandardowe, aby posortować dane w arkuszu kalkulacyjnym według większej liczby kryteriów,

•  tworzy własny budżet, wykorzystując arkusz kalkulacyjny,

•  dobiera typ wstawianego wykresu do rodzaju danych,

•  wykorzystuje narzędzie Kontakty do zapisywania często używanych adresów poczty elektronicznej,

•  instaluje program Skype na komputerze i loguje się do niego za pomocą utworzonego wcześniej konta,

•  udostępnia dokumenty utworzone w usłudze OneDrive koleżankom i kolegom oraz współpracuje z nimi podczas edycji dokumentów,

•  tworzy w Scratchu prostą grę zręcznościową,

•  buduje w Scratchu skrypty wyszukujące najmniejszą i największą liczbę w danym zbiorze,

•  buduje w Scratchu skrypt wyszukujący określoną liczbę w danym zbiorze,

•  samodzielnie modyfikuje projekty znalezione w serwisie społeczności użytkowników Scratcha,

•  dostosowuje stopień krycia warstw obrazów, aby uzyskać określone efekty,

•  tworzy w programie GIMP fotomontaże, wykorzystując warstwy.