INFORMATYKA KLASA VII

INFORMATYKA  KLASA VII

 1. Ogólne zasady oceniania uczniów

 

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. Nauczyciel powinien analizować i oceniać poziom wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania (opracowanych zgodnie z podstawą programową danego przedmiotu).
 2. Nauczyciel ma za zadanie:
  • informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie,
  • pomagać uczniowi przy samodzielnym planowaniu jego rozwoju,
  • motywować ucznia do dalszych postępów w nauce,
  • dostarczać rodzicom/opiekunom prawnym informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych zdolnościach ucznia.
 3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.
 5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych sprawdzone i ocenione prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom/opiekunom prawnym.
 6. Szczegółowe warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania określa statut szkoły.

 

 1. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności

 

Ocenie podlegają: ćwiczenia praktyczne, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, praca na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.

 

 1. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:
  • wartość merytoryczną,
  • stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia,
  • dokładność wykonania polecenia,
  • indywidualne rozwiązania zastosowane przez ucznia,
  • staranność i estetykę.
 2. Sprawdziany są przeprowadzane w formie pisemnej i praktycznej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia.
  • Sprawdzian planuje się na zakończenie działu.
  • Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (jeśli WSO nie reguluje tego inaczej).
  • Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jej zakres programowy.
  • Sprawdzian może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.
  • Kryteria oceniania sprawdzianu, jego poprawy oraz sposób przechowywania prac są zgodne z WSO.
  • Sprawdzian umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych, od koniecznego do wykraczającego.
  • Zasady przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny są zgodne z WSO.
  • Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane po oddaniu prac.
 3. Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich jednostek lekcyjnych (maksymalnie trzech).
  • Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki.
  • Kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.
  • Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami WSO.
  • Zasady przechowywania kartkówek reguluje WSO.
 4. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie omawianego działu. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:
  • zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,
  • właściwe posługiwanie się pojęciami,
  • zawartość merytoryczną wypowiedzi,
  • sposób formułowania wypowiedzi.
 5. Praca domowa jest praktyczną, pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.
  • Pracę domową uczeń wykonuje na komputerze (i zapisuje ją w odpowiednim miejscu wskazanym przez nauczyciela) lub w innej formie zleconej przez nauczyciela.
  • Brak pracy domowej jest oceniany zgodnie z umową między nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów WSO.
  • Błędnie wykonana praca domowa jest dla nauczyciela sygnałem mówiącym o konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie może być oceniona negatywnie.
  • Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, poprawność i estetykę wykonania.
 6. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane (jeśli WSO nie stanowi inaczej), zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów i minusów.
  • Plus uczeń może uzyskać m.in. za: samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji, inicjatywę przy rozwiązywaniu problemów, znalezienie nieszablonowych rozwiązań.
  • Minus uczeń może uzyskać m.in. za nieprzygotowanie do lekcji (np. brak podręcznika, plików potrzebnych do wykonania zadania).
  • Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów WSO.
 7. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:
  • wartość merytoryczną pracy,
  • stopień zaangażowania w wykonanie pracy,
  • estetykę wykonania,
  • wkład pracy ucznia,
  • sposób prezentacji,
  • oryginalność i pomysłowość pracy.
 8. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych i międzyszkolnych), są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WSO.

 

 1. Kryteria wystawiania ocen po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego

 

 1. Klasyfikacje semestralna i roczna polegają na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.
 2. Zgodnie z zapisami WSO nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o:
  • wymaganiach edukacyjnych, które trzeba spełnić, aby uzyskać poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z informatyki,
  • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
  • trybie odwołania się od wystawionej oceny klasyfikacyjnej.
 3. Przy wystawianiu ocen śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania wiadomości z poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych w punkcie drugim różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności. Szczegółowe kryteria wystawiania oceny klasyfikacyjnej określa WSO.

 

 1. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen

 

 1. Sprawdziany teoretyczne lub sprawdziany praktycznych umiejętności w zakresie pracy na komputerze są obowiązkowe. Oceny z tych sprawdzianów uczniowie mogą poprawiać raz w semestrze, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.
 2. Oceny ze sprawdzianów praktycznych i teoretycznych wyższe niż ocena dopuszczająca nie podlegają poprawie.
 3. Ocen z kartkówek i odpowiedzi ustnych nie można poprawić.
 4. Nauczyciel informuje ucznia o ocenie z ostatniej pracy bezpośrednio po jej wystawieniu.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni mogą uzyskać szczegółowe informacje o wynikach i postępach w pracy ucznia podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielem (według harmonogramu spotkań przyjętego przez szkołę).
 6. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach (wynikające np. z nieobecności), biorąc udział w zajęciach wyrównawczych lub drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem (także online).
 7. W przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, które uniemożliwiły uzyskanie przez ucznia oceny semestralnej lub końcowej, należy stosować przepisy WSO.
 8. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej regulują przepisy WSO i rozporządzenia MEN.

 


 

 1. Zasady badania wyników nauczania

 

 1. Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia.
 2. Badanie to odbywa się w trzech etapach:
  • diagnozy wstępnej,
  • diagnozy na zakończenie I semestru nauki,
  • diagnozy na koniec roku szkolnego.
 3. Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają wpływu na oceny semestralną i roczną.

 

 1. Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 7 szkoły podstawowej

 

 1. W zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów uczeń:
  • wymienia dziedziny, w których wykorzystuje się komputery,
  • opisuje sposoby reprezentowania danych w komputerze,
  • wymienia etapy rozwiązywania problemów,
  • wyjaśnia, czym jest algorytm,
  • buduje algorytmy do rozwiązywania problemów,
  • przedstawia algorytm w postaci listy kroków,
  • przedstawia algorytm w postaci schematu blokowego.
 2. W zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych uczeń: • opisuje rodzaje gra ki komputerowej,
 • wymienia formaty plików graficznych,
 • tworzy kompozycje graficzne w edytorze grafiki,
  • wykonuje zdjęcia i poddaje je obróbce oraz nagrywa filmy,
  • tworzy dokumenty komputerowe różnego typu i zapisuje je w plikach w różnych formatach,
  • wykonuje podstawowe operacje na plikach i folderach (kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, zmiana nazwy),
  • porządkuje pliki w folderach,
  • sprawdza rozmiar pliku lub folderu,
  • wykorzystuje chmurę obliczeniową podczas pracy,
  • wyszukuje w sieci informacje i inne materiały niezbędne do wykonania zadania,
  • wyjaśnia, co to znaczy programować,
  • buduje skrypty w języku Scratch, wykorzystując gotowe bloki,
  • stosuje pętlę powtórzeniową w tworzonych programach,
  • stosuje sytuację warunkową w tworzonych programach,
  • wykorzystuje zmienne podczas programowania,
  • tworzy procedury z parametrami i bez parametrów,
  • steruje żółwiem na ekranie, wykorzystując polecenia języka Logo,
  • pisze i formatuje tekst w dokumencie tekstowym,
  • umieszcza w dokumencie tekstowym obrazy oraz symbole i formatuje je,
  • łączy ze sobą teksty w edytorze tekstu,
  • wykorzystuje szablony do tworzenia dokumentów tekstowych,
  • drukuje przygotowane dokumenty oraz skanuje papierowe wersje dokumentów.
 1. W zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi uczeń:
  • korzysta z różnych urządzeń peryferyjnych,
  • wyjaśnia, czym jest sieć komputerowa i jakie pełni funkcje,
  • omawia budowę szkolnej sieci komputerowej,
  • wyszukuje w internecie informacje i dane różnego rodzaju (tekst, obrazy, muzykę, filmy),
  • sprawnie posługuje się urządzeniami elektronicznymi takimi jak skaner, drukarka, aparat fotograficzny, kamera,
  • prawidłowo nazywa programy, narzędzia i funkcje, z których korzysta,
  • wyjaśnia działanie narzędzi, z których korzysta.
 2. W zakresie rozwijania kompetencji społecznych uczeń:
  • współpracuje z innymi, wykonując złożone projekty,
  • komunikuje się z innymi przez sieć lokalną oraz przez internet, wykorzystując komunikatory,
  • wysyła i odbiera pocztę elektroniczną,
  • selekcjonuje i ocenia krytycznie informacje znalezione w internecie.
 3. W zakresie przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa uczeń:
  • przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze,
  • wymienia i opisuje rodzaje licencji na oprogramowanie,
  • przestrzega postanowień licencji na oprogramowanie i materiały pobrane z internetu,
  • przestrzega zasad etycznych, korzystając z komputera i internetu,
  • dba o swoje bezpieczeństwo podczas korzystania z internetu,
  • przestrzega przepisów prawa podczas korzystania z internetu,
  • wie, czym jest netykieta, i przestrzega jej zasad, korzystając z internetu.