INFORMATYKA KLASA VIII

INFORMATYKA KLASA VIII

 1. Ogólne zasady oceniania uczniów

 

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. Nauczyciel powinien analizować i oceniać poziom wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania (opracowanych zgodnie z podstawą programową danego przedmiotu).
 2. Nauczyciel ma za zadanie:
  • informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie,
  • pomagać uczniowi przy samodzielnym planowaniu jego rozwoju,
  • motywować ucznia do dalszych postępów w nauce,
  • dostarczać rodzicom/opiekunom prawnym informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych zdolnościach ucznia.
 3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.
 5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych sprawdzone i ocenione prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom/opiekunom prawnym.
 6. Szczegółowe warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania określa statut
 • szkoły.

 

 1. Zasady badania wyników nauczania

 

 1. Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia.
 2. Badanie to odbywa się w trzech etapach:
  • diagnozy wstępnej,
  • diagnozy na zakończenie I semestru nauki,
  • diagnozy na koniec roku szkolnego.
 3. Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają wpływu na oceny semestralną i roczną.

 

 1. Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 8 szkoły podstawowej

 

 1. W zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów uczeń:
  • wyjaśnia, czym jest algorytm,
  • wskazuje specyfikację problemu (dane, wyniki),
  • przedstawia algorytm w postaci listy kroków oraz schematu blokowego,
  • tłumaczy, na czym polega sytuacja warunkowa w algorytmie,
  • wyjaśnia, na czym polega iteracja (powtarzanie),
  • oblicza największy wspólny dzielnik, wykorzystując algorytm Euklidesa,
  • wskazuje największą liczbę w zbiorze, stosując algorytm wyszukiwania,
  • porządkuje elementy w zbiorze metodą wybierania, połowienia i zliczania,
  • wskazuje różnice pomiędzy kodem źródłowym a kodem wynikowym (maszynowym),
  • wskazuje różnice pomiędzy kompilatorem a interpreterem,
  • omawia możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w różnych dziedzinach.
 2. W zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych uczeń:
  • buduje skrypty w programie Scratch,
  • korzysta ze zmiennych w skryptach tworzonych w programie Scratch,
  • stosuje sytuacje warunkowe w skryptach tworzonych w programie Scratch,
  • wykorzystuje iteracje w skryptach tworzonych w programie Scratch,
  • w programie Scratch buduje skrypt realizujący algorytm Euklidesa,
  • w programie Scratch tworzy skrypt wyszukujący największą liczbę ze zbioru,
  • buduje nowe bloki (procedury) w skryptach tworzonych w programie Scratch,
  • tworzy proste programy w językach C++ oraz Python wyświetlające tekst na ekranie,
  • tworzy proste programy w językach C++ oraz Python z wykorzystaniem zmiennych,
  • wykorzystuje instrukcje warunkowe w programach tworzonych w językach C++ oraz Python,
  • stosuje iteracje w programach tworzonych w językach C++ oraz Python,
  • w językach C++ oraz Python tworzy programy wyszukujące największą liczbę ze zbioru,
  • w językach C++ oraz Python tworzy programy porządkujące zbiór liczb,
  • definiuje i stosuje funkcje w programach tworzonych w językach C++ oraz Python,
  • definiuje i stosuje tablice w programach tworzonych w języku C++,
  • definiuje i stosuje listy w programach tworzonych w języku Python,
  • wydaje polecenia w trybie interaktywnym języka Python,
  • wyjaśnia, czym jest arkusz kalkulacyjny, wiersz, kolumna i komórka tabeli,
  • wskazuje adres komórki oraz zakres komórek w arkuszu kalkulacyjnym,
  • samodzielnie buduje formuły do wykonywania prostych obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym,
  • stosuje formuły wbudowane w program do wykonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym,
  • kopiuje formuły, stosując adresowanie względne, bezwzględne oraz mieszane,
  • sprawdza warunek logiczny w arkuszu kalkulacyjny, korzystając z funkcji JEŻELI,
  • dodaje oraz usuwa wiersze i kolumny w tabeli arkusza kalkulacyjnego,
  • zmienia szerokość kolumn i wysokość wierszy tabeli arkusza kalkulacyjnego,
  • zmienia wygląd komórek w arkuszu kalkulacyjnym,
  • dodaje i formatuje obramowanie komórek tabeli arkusza kalkulacyjnego,
  • scala ze sobą wiele komórek tabeli arkusza kalkulacyjnego,
  • wykorzystuje funkcję zawijania tekstu, aby zmieścić w jednej komórce dłuższe teksty,
  • zmienia format danych wpisanych do komórek arkusza kalkulacyjnego,
  • drukuje tabele utworzone w arkuszu kalkulacyjnym,
  • przedstawia na wykresie dane zebrane w tabeli arkusza kalkulacyjnego,
  • dobiera odpowiedni typ wykresu do rodzaju danych zebranych w tabeli arkusza kalkulacyjnego,
  • wstawia do dokumentu tekstowego tabelę lub wykres arkusza kalkulacyjnego,
  • wyjaśnia, czym jest mechanizm OLE,
  • wstawiając tabelę lub wykres arkusza kalkulacyjnego do dokumentu tekstowego, odróżnia obiekt osadzony od obiektu połączonego,
  • korzysta z algorytmów liniowego, warunkowego oraz iteracyjnego podczas pracy w arkuszu kalkulacyjnym,
  • sortuje dane w tabeli arkusza kalkulacyjnego w określonym porządku,
  • wyświetla tylko wybrane dane w tabeli arkusza kalkulacyjnego, korzystając z funkcji filtrowania,
  • opisuje budowę znaczników języka HTML,
  • omawia strukturę pliku HTML,
  • tworzy prostą stronę internetową w języku HTML i zapisuję ją do pliku,
  • formatuje tekst na stronie internetowej utworzonej w języku HTML,
  • dodaje obrazy, hiperłącza, wypunktowania oraz tabele do strony internetowej utworzonej w języku HTML,
  • wyjaśnia, czym jest system zarządzania treścią (CMS),
  • tworzy stronę internetową, wykorzystując system zarządzania treścią,
  • wykorzystuje motywy do ustawiania wyglądu strony utworzonej za pomocą systemu zarządzania treścią,
  • na stronie utworzonej za pomocą systemu zarządzania treścią porządkuje wpisy, korzystając z kategorii i tagów,
  • na stronie utworzonej za pomocą systemu zarządzania treścią umieszcza dodatkowe elementy (widżety),
  • wykorzystuje tzw. chmurę do przechowywania swoich plików oraz udostępniania ich innym,
  • wyjaśnia, czym jest prezentacja multimedialna i jakie ma zastosowania,
  • opisuje cechy dobrej prezentacji multimedialnej,
  • przedstawia określone zagadnienia w postaci prezentacji multimedialnej,
  • dodaje do utworzonej prezentacji multimedialnej przejścia oraz animacje,
  • wykorzystuje możliwość nagrywania zawartości ekranu do przygotowania np. samouczka,
  • montuje filmy w podstawowym zakresie: przycinanie, zmiany kolejności scen, dodawanie tekstów oraz obrazów, zapisywanie w określonym formacie.
 3. W zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi uczeń:
  • korzysta z różnych urządzeń peryferyjnych,
  • wyszukuje w internecie informacje i inne rodzaje danych (obrazy, muzykę, filmy),
  • sprawnie posługuje się urządzeniami elektronicznymi takimi jak skaner, drukarka, aparat, kamera,
  • prawidłowo nazywa programy, narzędzia i funkcje, z których korzysta,
  • wyjaśnia działanie narzędzi, z których korzysta.
 4. W zakresie rozwijania kompetencji społecznych uczeń:
  • współpracuje z innymi, wykonując złożone projekty,
  • określa etapy wykonywania złożonego projektu grupowego,
  • komunikuje się z innymi przez sieć lokalną oraz przez internet, wykorzystując komunikatory,
  • wysyła i odbiera pocztę elektroniczną,
  • selekcjonuje i krytycznie ocenia informacje znalezione w internecie,
  • omawia najważniejsze wydarzenia w historii rozwoju komputerów, internetu i oprogramowania.
 5. W zakresie przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa uczeń:
  • przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze,
  • wymienia i opisuje rodzaje licencji na oprogramowanie,
  • przestrzega licencji na oprogramowanie i materiały pobrane z internetu,
  • przestrzega zasad etycznych, korzystając z komputera i internetu,
  • dba o swoje bezpieczeństwo podczas korzystania z internetu,
  • przestrzega przepisów prawa podczas korzystania z internetu,
  • przestrzega zasad netykiety.