JĘZYK POLSKI KLASA V

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

NOWE Słowa na start! klasa 5

 

Prezentowane wymagania edukacyjne są zintegrowane z planem wynikowym autorstwa Lidii Bancerz, będącym propozycją realizacji materiału zawartego w podręczniku NOWE Słowa na start! w klasie 5. Wymagania dostosowano do sześciostopniowej skali ocen.

 

 

Numer i temat lekcji Wymagania konieczne

(ocena dopuszczająca)

 

Uczeń potrafi:

Wymagania podstawowe

(ocena dostateczna)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz:

Wymagania rozszerzające

(ocena dobra)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, oraz:

Wymagania dopełniające

(ocena bardzo dobra)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą, oraz:

Wymagania wykraczające

(ocena celująca)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą, oraz:

2. Szukam przyjaciela na dobre i na złe • wymienić kolory występujące na obrazie

• wskazać postacie występujące na obrazie

• zaprezentować postacie przedstawione na obrazie

• określić czas i miejsce sytuacji przedstawionej na obrazie

• określić kolory dominujące na obrazie

• opisać sytuację przedstawioną na obrazie

• określić elementy statyczne i dynamiczne obrazu

• opisać pierwszy i drugi plan obrazu

• wymienić wartości ważne w życiu człowieka na podstawie dzieła sztuki

• określić nastrój obrazu i uzasadnić swoją wypowiedź • opowiedzieć o sposobach spędzania wolnego czasu z przyjaciółmi

• przedstawić własne zdanie na temat sytuacji sprzyjających nawiązywaniu przyjaźni

• nadać inny tytuł obrazowi i uzasadnić swoją opinię

3. Czy kumpel to już przyjaciel? • przeczytać wiersz głośno

• wymienić bohaterów wiersza

• zdefiniować wers i strofę

• podać wyrazy bliskoznaczne do słowa kumpel

• skorzystać ze słownika języka polskiego

• przeczytać wiersz głośno, wyraźnie

• przedstawić bohaterów utworu

• wskazać w tekście wiersza wers i strofę

• wyszukać w tekście elementy opisu bohatera utworu

• przeczytać wiersz, podkreślając głosem ważne słowa

• określić temat wiersza

• wskazać w tekście wiersza rymy

• określić 3–4 cechy bohatera utworu

• zastosować wyrazy bliskoznaczne do słowa kumpel

• przeczytać wiersz, stosując odpowiednie tempo i intonację

• określić podmiot liryczny

• określić nastrój utworu

• wskazać w tekście wiersza porównania

• opisać uczucia wyrażone w utworze

• określić cechy bohatera utworu

• wyjaśnić, w jakim celu zostały użyte w wierszu porównania

• sporządzić notatkę w formie schematu

• opisać wygląd i cechy swojego przyjaciela

4. Przyjaźń poddana próbie • czytać głośno

• wymienić bohaterów utworu

• powiedzieć 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohaterów utworu

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• wskazać w tekście utworu wersy, strofy

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora

• opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze z punktu widzenia bohatera utworu

• wskazać rymy w tekście utworu

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• wyjaśnić, jak rozumie ostatnie wersy utworu

• stworzyć komiks

• zaprezentować informacje o autorze

• podać przykłady z życia codziennego przyjaźni wystawionej na próbę

• wyjaśnić, jak rozumie pojęcie prawdziwa przyjaźń

• ułożyć w grupie kodeks przyjaźni

• stworzyć spójne opowiadanie

5. i 6. Jak stać się prawdziwym przyjacielem? • czytać głośno

• wymienić bohaterów utworu

• powiedzieć 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohaterów utworu

• wskazać miejsce wydarzeń

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• określić 2–3 cechy bohaterów utworu

• opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• wykorzystać w praktyce poznane słownictwo

• czytać z podziałem na role, stosując odpowiednie tempo i intonację

• określić cechy bohaterów utworu

• odróżnić narrację pierwszoosobową od trzecioosobowej

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• określić uczucia bohaterów

• wziąć aktywny udział w rozmowie

• określić problematykę utworu

• wyjaśnić, jak rozumie słowa: Wielki ciężar spadł mu z serca

7. i 8. Piszemy opowiadanie z dialogiem • wskazać elementy wyróżniające opowiadanie

• komponować początek opowiadania

• podejmować próby redagowania prostego opowiadania twórczego

• podejmować próby wprowadzania do opowiadania krótkiego dialogu

• wyszukać w tekście informacyjnym najważniejsze wiadomości

• ułożyć prosty plan wydarzeń

• zredagować proste opowiadanie twórcze

• wprowadzić do opowiadania dialog

• w wypowiedzi pisemnej podejmować próby wydzielania akapitów

• zredagować opowiadanie twórcze

• zredagować opowiadanie zgodnie z planem

• wprowadzić do opowiadania dialog, stosując poprawną interpunkcję

• w wypowiedzi pisemnej zastosować trójdzielną kompozycję

• w wypowiedzi pisemnej wydzielić akapity

• zredagować opowiadanie, zachowując kolejność wydarzeń i trójdzielną kompozycję wypowiedzi

• wskazać, jaką funkcję może pełnić dialog w wypowiedzi

• samodzielnie i zgodnie z wymogami dotyczącymi tej formy wypowiedzi zredagować poprawne i wyczerpujące opowiadanie twórcze z dialogiem, unikając powtórzeń
9. O głoskach, literach i sylabach • odróżnić głoskę od litery

• odróżnić literę od sylaby

• odróżnić samogłoskę od spółgłoski

• określić liczbę głosek w wyrazie

• dzielić wyrazy na sylaby

• wskazywać spółgłoski i samogłoski

• określać liczbę głosek, liter i sylab w wyrazie

• samodzielnie określać samogłoski i spółgłoski

• samodzielnie określać liczbę głosek, liter i sylab w każdym wskazanym wyrazie

• samodzielnie i poprawnie dzieli wyrazy na sylaby, wskazując różne możliwości podziału
10. Odróżniam głoski miękkie od twardych • podzielić wyraz na głoski, litery i sylaby

• zreferować informacje o głoskach miękkich i twardych

• wskazać spółgłoski miękkie i twarde

• odróżnić spółgłoski miękkie od twardych

• zapisać wyrazy ze spółgłoskami miękkimi

• określić spółgłoski miękkie i twarde

• poprawnie zapisać wyrazy ze spółgłoskami miękkimi

• samodzielnie określić spółgłoski miękkie i twarde

• wyjaśnić, do jakich nieporozumień może prowadzić niepoprawne zapisywanie wyrazów ze spółgłoskami miękkimi

• bezbłędnie zapisać liczebniki ze spółgłoskami miękkimi
11. Z miłości do zwierząt • czytać głośno

• wymienić bohaterów utworu

• powiedzieć 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• skorzystać ze słownika języka polskiego, aby odnaleźć potrzebne informacje

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohaterów utworu

• określić 3–4 cechy głównego bohatera utworu

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• określić cechy głównego bohatera utworu

• opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• określić narratora w pierwszej i w drugiej części utworu

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohatera utworu

• wyrazić swój sąd o bohaterze i jego zachowaniu

• porównać doświadczenia bohaterów z własnymi

• aktywnie uczestniczyć w rozmowie

• samodzielnie i zgodnie z wymogami dotyczącymi tej formy wypowiedzi zredagować opowiadanie twórcze, czyniąc narratorem zwierzę

• wyrazić swój sąd na temat trafności rysunku zamieszczonego na okładce książki

• sformułować wypowiedź argumentacyjną

12. i 13. Co znajdziemy w encyklopedii? • rozpoznać tekst informacyjny

• wskazać elementy hasła encyklopedycznego

• odróżnić tekst informacyjny od tekstu literackiego

• określić elementy hasła encyklopedycznego

• odczytać skróty stosowane w encyklopedii

• określić cechy tekstu informacyjnego

• określić, pod jakimi hasłami należy szukać określonych informacji

• wyszukać wskazane hasła w encyklopedii tradycyjnej

• wyszukać wskazane hasła w encyklopedii on-line

• korzystać z encyklopedii tradycyjnej i on-line

• wyjaśnić, z jakiej encyklopedii lepiej korzystać i uzasadnić swoje zdanie

• zapisać pozyskane informacje na różne sposoby

• samodzielnie korzystać z encyklopedii tradycyjnej i on-line, wyszukując potrzebne informacje

• zebrać informacje na temat encyklopedii znajdujących się w bibliotece szkolnej

14. i 15. Dlaczego warto pomagać innym? • czytać głośno

• wymienić bohaterów utworu

• określić 2–3 cechy bohatera

• wymienić wydarzenia przedstawione w utworze

• skorzystać ze słownika języka polskiego

• czytać głośno i cicho

• rozpoznać opowiadanie

• przedstawić bohaterów utworu

• sformułować 3–4 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• podjąć próbę zredagowania planu wydarzeń

• odróżniać pytania otwarte i zamknięte

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora

• określić czas wydarzeń

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze • określić cechy bohatera

• zredagować plan wydarzeń

• czytać głośno i cicho, stosując odpowiednie tempo i intonację

• określić charakterystyczne cechy opowiadania

• ciekawie opowiadać o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• wyrazić swój sąd o bohaterze i jego zachowaniu

• porównać doświadczenia bohatera z własnymi

• formułować do tekstu pytania otwarte i zamknięte

• podać przykłady działań wolontariuszy

• sformułować argumenty przemawiające za tym, że warto pomagać

• przedstawić pomysły na ciekawe i pożyteczne spędzanie wolnego czasu

16. Kim jesteśmy w internecie? • czytać głośno

• wymienić bohaterów utworu

• określić 2–3 cechy bohatera

• wymienić wydarzenia przedstawione w utworze

• czytać głośno i cicho

• rozpoznać opowiadanie

• przedstawić bohaterów utworu

• sformułować 3–4 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora

• określić miejsce i czas wydarzeń

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohatera

• wyjaśnić, z jakiego powodu bohater w e-mailach podaje się za inną osobę

• czytać głośno i cicho, stosując odpowiednie tempo i intonację

• określić charakterystyczne cechy opowiadania

• ciekawie opowiadać o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• wyrazić swój sąd o bohaterze i jego zachowaniu

• porównać doświadczenia bohatera z własnymi

• zredagować rady dla osoby, która udaje kogoś innego

• analizować ilustrację do tekstu

• korzystając ze słownika, wyjaśnić znaczenie słów: pozer, szpan, trendy

• przedstawić pomysły na ciekawe spędzanie wolnego czasu bez komputera i smartfona

17. Porozmawiasz ze mną? • wymienić różne sposoby komunikowania się w internecie

• wymienić zasady obowiązujące osoby korzystające z komunikowania się za pomocą internetu

• podjąć próbę zredagowania SMS-a do kolegi

• rozpoznać różne sposoby komunikowania się w internecie

• zredagować SMS-a do kolegi

• wypowiadzieć się na temat własnych sposobów komunikowania się z innymi

• podawać przykłady udogodnień i zagrożeń wynikających z komunikowania się w internecie

• wyjaśnić, dlaczego ludzie chętnie korzystają z internetu

• zredagować SMS-a do nauczyciela

• wskazać wady i zalety korzystania z komunikatorów

• określić udogodnienia i zagrożenia wynikające z komunikowania się w internecie

• włączyć się do dyskusji na forum

• sformułować zasady właściwego zachowania się w internecie

• podać różnice między językiem młodzieżowym a językiem literackim

• wyjaśnić znaczenie słów: hejter, trollowanie

• zredagować komentarz do podanego posta

• pracując w grupie, przygotować w formie makiety projekt klasowej strony internetowej

18. Jak napisać e-mail? • odróżnić list elektroniczny od listu tradycyjnego

• wymienić zasady pisania listów elektronicznych

• podjąć próbę zredagowania e-maila do kolegi

• zredagować e-maila do kolegi

• stosować niektóre zasady pisania listów elektronicznych

• poprawnie zredagować e -maila do kolegi

• zapisać adres e-mailowy

• stosować zasady pisania listów elektronicznych

• określić temat wiadomości

• stosować zwroty do adresata i zwroty pożegnalne

• informować odbiorcę o przesyłaniu plików w załączniku

• uzupełnić list elektroniczny wskazanymi wyrazami w odpowiedniej formie

• podać zasady pisania listów zgodnie z etykietą językową

• poprawnie zapisać adres e-mailowy

• trafnie określić temat wiadomości

• stosować poprawne zwroty do adresata

• stosować pożegnalne zwroty grzecznościowe

• informować poprawnie odbiorcę o przesyłaniu plików w załączniku

• pisać poprawnie pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym

• zredagować e-maila do osoby dorosłej lub instytucji
19. Czasownik we własnej osobie • wskazywać czasowniki wśród innych części mowy

• wymienić osoby, liczby i rodzaje czasownika

• odróżniać czasowniki w czasach przeszłym, teraźniejszym i przyszłym

• określać osobę i liczbę czasownika

• określać rodzaj czasownika • odmieniać czasowniki przez liczby i osoby

• stosować czasowniki w czasach przeszłym i teraźniejszym w odpowiednich formach

• rozpoznać autora wypowiedzi na podstawie formy czasownika

• określać osobę, liczbę i rodzaj czasownika

• stosować odpowiednie formy czasowników w czasie przyszłym

• określa, jaką funkcję w wypowiedzi pełni czasownik

• zredagować krótkie teksty, używając poprawnych form czasu przyszłego

• samodzielnie i bezbłędnie określać osobę, liczbę, rodzaj, czas czasownika

20. Wskazuję formy osobowe i nieosobowe czasownika • wskazać bezokoliczniki

• wskazać czasowniki w formie osobowej

• uzupełnić tekst odpowiednimi formami czasowników

• odróżnić bezokoliczniki od czasowników w formie osobowej

• wskazać nieosobowe formy czasownika

• przekształcić wypowiedzenie z nieosobowymi formami czasownika, tak aby wskazać wykonawcę czynności

• odróżnić nieosobowe formy czasownika od form osobowych

• zredagować opis ilustracji, używając form zakończonych na –no i –to

• zredagować przepis, używając bezokoliczników

• wyjaśnić cel stosowania form nieosobowych czasownika

• przekształcić tekst, używając osobowych form czasownika

• zgodnie z określonym celem wypowiedzenia stosować nieosobowe formy czasownika

• zredagować tekst, używając form zakończonych na –no i –to

21. Poprawnie stosuję czasowniki w różnych trybach • wymienić tryby czasownika

• odmieniać czasownik przez osoby i liczby w trybie orzekającym

• wskazać czasowniki w trybach orzekającym, rozkazującym i przypuszczającym

• odmieniać czasownik przez osoby i liczby w trybach rozkazującym i przypuszczającym

• określić tryb czasownika występującego w zdaniu

• układać zdania z czasownikiem w trybach rozkazującym i przypuszczającym

• odróżnić czasowniki w trybie orzekającym od tych w trybie rozkazującym i przypuszczającym

• ułożyć zdania na określony temat, stosując określony tryb czasownika

• poprawnie odmienić czasowniki przez osoby w trybach orzekającym, przypuszczającym i rozkazującym

• przekształcić zdania z czasownikami w trybie orzekającym w formę poleceń

• zredagować krótki tekst o swoich planach lub marzeniach, używając trybu przypuszczającego

• wskazać intencję wypowiedzi

22. Piszemy poprawnie wyrazy z cząstką by • wskazać formę osobową czasownika w trybie przypuszczającym

• wymienić zasady zapisywania cząstki by z czasownikami w formie osobowej i bezokolicznikami

• poprawnie zapisać cząstkę by z czasownikami w formie osobowej

• odróżnić formę osobową czasownika w trybie przypuszczającym od innych form czasownika

• wymienić zasady zapisywania cząstki by ze spójnikami

• zastosować zasady zapisywania cząstki by z czasownikami w formie osobowej i z bezokolicznikami

• stosować w zdaniach odpowiednie formy czasowników z cząstką by i poprawnie je zapisywać

• poprawnie zapisywać cząstkę by ze spójnikami

• bezbłędnie zapisać cząstkę by z czasownikami w formie osobowej, przed czasownikami, z bezokolicznikami i ze spójnikami • przekształcać wypowiedzenia, stosując łączną lub rozdzielną pisownię cząstki by
23. Wikipedia od kuchni • rozpoznać tekst informacyjny

• czytać głośno tekst informacyjny

• wskazać w tekście informacje na temat Wikipedii

• odróżnić tekst informacyjny od tekstu literackiego

• czytać głośno i cicho

• wynotowywać najważniejsze informacje

• objaśnić, czym jest Wikipedia

• określić różnice między encyklopedią PWN a wolną encyklopedią

• wyszukać określone hasła w Wikipedii

• sporządzić notatkę na temat Wikipedii

• wyszukać określone informacje w Wikipedii

• sporządzić notatkę w określonej formie na temat kryteriów, które musi spełniać artykuł w Wikipedii

• wyjaśnić, dlaczego warto korzystać z Wikipedii i uzasadnić swoje zdanie

• wyszukać w internecie informacje, jakie kryteria musi spełniać tekst oznaczony jako Artykuł na medal

• samodzielnie korzystać z Wikipedii

26. Powiedz mi, co czujesz • wymienić kolory występujące na obrazie

• wymienić postacie występujące na obrazie

• zaprezentować postacie przedstawione na obrazie

• określić czas i miejsce sytuacji przedstawionej na obrazie

• określić kolory dominujące na obrazie

• opisać sytuację przedstawioną na obrazie

• wymienić elementy pejzażu

• określić elementy statyczne i dynamiczne obrazu

• opisać pierwszy i drugi plan obrazu

• ciekawie opowiedzieć o sytuacji przedstawionej na obrazie

• określić nastrój obrazu i uczucia, jakie wywołuje, uzasadnić swoją wypowiedź

• opowiedzieć o sposobach spędzania wolnego czasu w gronie rówieśników

• omówić elementy sztuki plastycznej: plan, barwy, kompozycję, światło, ruch

• nadać inny tytuł obrazowi i uzasadnić swoją opinię

27. Mój klucz do szczęścia • czytać utwór głośno

• określić podmiot liryczny

• wskazać wersy, epitety • wskazać porównanie

• czytać utwór głośno, wyraźnie

• przedstawić podmiot liryczny

• wskazać porównanie

• rozpoznać w tekście epitety i wyjaśnić ich funkcję

• nazwać uczucia, jakie wyraża utwór

• czytać utwór, podkreślając głosem ważne słowa

• określić temat utworu

• scharakteryzować podmiot liryczny

• wymienić uczucia, jakie wyraża utwór

• wyszukać w tekście radę, jakiej udziela osoba mówiąca

• czytać utwór, stosując odpowiednie tempo i intonację

• rozpoznać w tekście porównania i wyjaśnić ich funkcję

• wskazać wartości w wierszu

• zaprezentować informacje o autorce wiersza

• wymyślić własne przykłady porównań

• wyjaśnić, jak rozumie sformułowanie klucz do szczęścia

28. Nie mówię tego dosłownie • czytać utwór głośno

• zdefiniować podmiot liryczny

• wskazać wersy, strofy, rymy

• zdefiniować przenośnie

• odtworzyć wiersz z pamięci

• czytać utwór głośno, wyraźnie

• przedstawić podmiot liryczny

• wskazuje w tekście wiersza wersy, strofy, rymy

• odczytać znaczenie przenośnych zestawień słów

• wygłosić wiersz z pamięci

• czytać utwór, podkreślając głosem ważne słowa

• określić temat utworu

• określić podmiot liryczny

• stosować przenośne zestawienia słów w zdaniach • wygłosić wiersz z pamięci w odpowiednim tempie, z prawidłową dykcją

• czytać utwór, stosując odpowiednie tempo i intonację

• rozpoznać w tekście przenośnie i wyjaśnić ich funkcję

• deklamować wiersz, odpowiednio modulując głos

• zaprezentować informacje o autorze

• wymyślić własne przenośnie

• opisać w przenośny sposób przedmioty, obrazy

29. Nazywam uczucia i opisuję ich przejawy • czytać głośno

• wymienić bohaterów utworu

• określić 2 cechy bohatera

• wymienić wydarzenia przedstawione w utworze

• czytać głośno i cicho

• rozpoznać opowiadanie

• przedstawić bohaterów utworu

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wyjaśnić znaczenie powiedzenia czuć do kogoś miętę

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora

• określić miejsce i czas wydarzeń

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohatera

• wyjaśnić znaczenie wskazanych stałych związków wyrazowych

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze • wyrazić swój sąd o bohaterze utworu i jego zachowaniu

• porównać doświadczenia bohatera z własnymi

• wyjaśnić znaczenie wskazanych stałych związków wyrazowych i zastosować je w zdaniach

• przedstawić określone emocje za pomocą mimiki

• nazwać uczucia na podstawie obserwacji lub opisu zachowania

• odróżnić stopień intensywności określonych emocji

30. i 31. Piszemy sprawozdanie • skomponować początek sprawozdania – okoliczności wydarzenia • podejmować próby redagowania sprawozdania z wydarzenia

• stworzyć plan sprawozdania

• odróżnia w planie sprawozdania z wycieczki informacje ważne od mniej istotnych

• zredagować sprawozdanie z wydarzenia zgodnie z planem

• skomponować zakończenie sprawozdania – opinię o wydarzeniu

• w wypowiedzi pisemnej podejmować próby wydzielania akapitów

• zredagować sprawozdanie z wycieczki do Krakowa na podstawie fotografii

• w wypowiedzi pisemnej zastosować trójdzielną kompozycję

• w wypowiedzi pisemnej wydzielić akapity

• wykorzystać wskazówki i rady w trakcie tworzenia sprawozdania

• zredagować sprawozdanie z ostatniego wydarzenia, w którym uczestniczyła klasa, zachowując kolejność wydarzeń i trójdzielną kompozycję wypowiedzi

• gromadzić informacje, korzystając z różnych źródeł

• samodzielnie i zgodnie z wymogami dotyczącymi tej formy wypowiedzi zredagować poprawne sprawozdanie z wydarzenia, unikając powtórzeń
32. Co dwie kropki, to nie jedna • wskazać dwukropek w tekście

• wymienić zastosowanie dwukropka

• stosować dwukropek przed wyliczaniem • stosować dwukropek przed wprowadzaniem dialogu

• stosować dwukropek przed wprowadzaniem cytatu

• stosować dwukropek zgodnie z zasadami interpunkcji • bezbłędnie zapisać tekst, stosując w odpowiednich miejscach dwukropek
33. Zdobywamy szczyty wrażliwości • czytać głośno i cicho

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora utworu

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić 2–3 cechy głównej bohaterki utworu

• nazywać emocje bohaterki

• czytać głośno i cicho, stosując odpowiednie tempo i intonację

• opowiedzieć ciekawie o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterki utworu

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• wziąć czynny udział w rozmowie

• przedstawić własne zdanie na temat tego, dlaczego trudno jest rozmawiać o śmierci

• porównać doświadczenia bohaterki z własnymi

34. Emocje w słowach • wyjaśnić, czym są zdrobnienia i zgrubienia

• tworzyć zdrobnienia

• wskazać rzeczowniki wśród innych części mowy 

• wskazać zdrobnienia, zgrubienia i wyrazy neutralne

• tworzyć zdrobnienia i zgrubienia od wskazanego rzeczownika

• odróżniać nacechowanie emocjonalne wyrazów

• stosować w wypowiedzeniach zdrobnienia i zgrubienia

• odróżniać zgrubienia o charakterze żartobliwym od zgrubień pogardliwych • zredagować kilkuzdaniowy tekst, celowo stosując zgrubienia i zdrobnienia
35., 36. i 37. Rzeczownik bez tajemnic • wymienić liczby, rodzaje i przypadki rzeczownika

• zdefiniować rzeczowniki własne i pospolite

• przedstawić zasadę pisowni wielką literą rzeczowników własnych

• odmieniać rzeczowniki zakończone na –um

• określać rodzaj rzeczownika

• odmieniać rzeczownik przez liczby i przypadki

• wskazywać rzeczowniki własne i pospolite

• stosować zasadę pisowni wielką literą rzeczowników własnych

• odróżniać rzeczowniki występujące tylko w liczbie pojedynczej od rzeczowników występujących tylko w liczbie mnogiej

• stosować rzeczowniki w odpowiednich formach

• określić rzeczowniki własne i pospolite

• przedstawiać własne przykłady rzeczowników własnych i pospolitych

• stosować w wypowiedzeniach poprawne formy rzeczowników występujących tylko w liczbie pojedynczej lub tylko w liczbie mnogiej

• określać przypadek i liczbę danego rzeczownika

• odróżniać rzeczowniki własne od pospolitych

• poprawnie zapisywać rzeczowniki własne i pospolite

• stosować w wypowiedzeniach poprawne formy rzeczowników o nieregularnej odmianie

• rozpoznać rodzaj rzeczowników sprawiających trudności i poprawnie używać różnych form tych wyrazów, a w przypadku wątpliwości korzystać ze słownika

• samodzielnie i bezbłędnie zapisać rzeczowniki własne

• opracować ilustrowany słowniczek rzeczowników o nietypowej odmianie

38. Kłopoty z dorosłymi • czytać głośno i cicho

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora utworu

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić 2–3 cechy głównych bohaterów utworu

• nazwać emocje bohaterów

• czytać utwór, stosując odpowiednie tempo i intonację

• opowiadać ciekawie o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• porównać doświadczenia bohaterów z własnymi

• wyrazić swój sąd na temat postępowania dorosłych wobec dzieci

• zredagować list prywatny, w którym wyrazi określone emocje

• zredagować opowiadanie twórcze

39. Jak pokonać złość? • przeczytać utwór głośno

• określić podmiot liryczny w utworze

• wskazać bohatera utworu

• przeczytać wiersz głośno, wyraźnie

• przedstawić podmiot liryczny w wierszu

• wskazać adresata utworu

• określić 2 cechy bohatera utworu

• przeczytać wiersz, podkreślając głosem ważne słowa

• określić temat wiersza

• scharakteryzować podmiot liryczny w wierszu

• określić adresata utworu

• określić cechy bohatera utworu

• przeczytać wiersz tak, aby oddać emocje bohatera, stosując odpowiednie tempo i intonację

• określić sposoby radzenia sobie ze złością bohatera wiersza

• wyjaśnić sens sformułowań o znaczeniu przenośnym i poprawnie je zastosować

• wyrecytować wiersz

• zaprezentować własne sposoby radzenia sobie ze złością

40. i 41. Piszemy poprawnie ę lub ą w zakończeniu wyrazów • przedstawić zasady pisowni ę i ą w zakończeniach wyrazów i w pisowni istot niedorosłych • poprawnie zapisywać ę w zakończeniach 1. osoby liczby pojedynczej czasowników w czasach teraźniejszym i przyszłym

• poprawnie zapisywać ą w zakończeniach 3. osoby liczby mnogiej czasowników w czasach teraźniejszym i przyszłym

• poprawnie zapisywać ę w zakończeniach biernika liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju żeńskiego

• poprawnie zapisywać ą w zakończeniach biernika i narzędnika liczby pojedynczej rzeczowników i przymiotników

• poprawnie zapisać ę w nazwach istot niedorosłych

• poprawnie zapisać 1. osobę liczby pojedynczej czasów teraźniejszego i przyszłego czasowników: wiedzieć, powiedzieć, jeść, umieć, rozumieć

• bezbłędnie zapisywać ę i ą w zakończeniach wyrazów
42. Z jakich elementów jest zbudowany wyraz odmienny? • odróżniać części mowy odmienne od nieodmiennych

• odmieniać rzeczownik przez przypadki

• oddzielać końcówki od tematu fleksyjnego

• samodzielnie oddzielać końcówki od tematu fleksyjnego • zaznaczać końcówkę zerową

• wskazywać tematy oboczne

• określać oboczności

• samodzielnie zaznaczać końcówkę zerową

• samodzielnie wskazywać tematy oboczne

• samodzielnie określać oboczności

• korzystając ze słownika języka polskiego, samodzielnie ustalić rzeczowniki, które w dopełniaczu mają dwie poprawne formy
43. Uczymy się pięknie recytować teksty • przedstawić zasady dobrej recytacji

• recytować tekst opanowany pamięciowo

• recytować głośno, wyraźnie

• analizować tekst przygotowany do recytacji

• wyraźnie wymawiać grupy spółgłoskowe i zakończenia wyrazów

• recytować w odpowiednim tempie

• dostosowywać oddech do recytowanego tekstu

• wygłaszać tekst z odpowiednim napięciem emocjonalnym • samodzielnie przygotować piękną recytację wybranego utworu

• wziąć udział w konkursie recytatorskim

44. i 45. W zalewie reklam • czytać tekst publicystyczny ze zrozumieniem

• odróżnić tekst reklamowy od innych rodzajów tekstów

• przedstawić znaczenie słowa reklama

• podać przykłady reklam

• omówić problem przedstawiony w tekście

• wyjaśnić pochodzenie słowa reklama

• podać cechy hasła reklamowego

• objaśnić sposób wpływania reklam na nasze życie • układać własne hasła reklamowe wybranych przedmiotów • opracować reklamę ulubionego przedmiotu
48. Wpływ obecności ludzi na nasze działania • wymienić kolory występujące na obrazie

• wymienić postacie występujące na obrazie

• zaprezentować postacie przedstawione na obrazie

• określić czas i miejsce sytuacji przedstawionej na obrazie

• określić dominujące na obrazie kolory

• opisać sytuację przedstawioną na obrazie

• opisać w 2–3 zdaniach gesty i mimikę przedstawionych postaci

• nazwać 2–3 emocje wyrażone przez postacie ukazane na obrazie

• określić kolory dominujące na obrazie

• opisać gesty i mimikę przedstawionych postaci

• określić emocje wyrażone przez bohaterów

• nadać inny tytuł obrazowi

• określić nastrój obrazu i uzasadnić swoją wypowiedź

• wypowiedzieć własne zdanie na temat zachowania postaci przedstawionych na obrazie

• omówić elementy sztuki plastycznej: plan, barwy, kompozycję, światło, ruch

49. Chłopięcy świat • skorzystać ze słownika języka polskiego

• poszerzyć zasób słownictwa

• skorzystać z różnych źródeł informacji

• prowadzić rozmowę na temat głównych postaci występujących w książce • zaplanować szczegółowo uważny sposób poznania treści lektury

• wnioskować na podstawie tekstu

• zaprezentować informacje o autorze lektury • samodzielnie realizować projekt
50. W świecie chłopców z Placu Broni • określić, gdzie rozgrywają się wydarzenia • wymienić głównych bohaterów i krótko ich charakteryzuje

• opisać miejsce zabaw chłopców i czynności, którymi się zajmowali

• podać cel założenia Związku Zbieraczy Kitu • opisać procedury ustalone przez Związek Zbieraczy Kitu • ocenić procedury ustalone przez Związek Zbieraczy Kitu
47. Jedni rozkazują, drudzy słuchają i wykonują • czytać głośno

• wymienić bohaterów występujących we fragmencie utworu

• powiedzieć 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych we fragmencie w utworze

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohaterów występujących we fragmencie utworu

• określić kilka cech głównego bohatera utworu

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych we fragmencie utworu

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora

• wskazać elementy świata przedstawionego

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• określić cechy głównego bohatera utworu

• opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• przedstawić bohaterów głównych i drugoplanowych we fragmencie utworu

• ciekawie opowiedzieć o przedstawionych wydarzeniach

• określić cechy bohaterów utworu

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• porównać doświadczenia bohaterów z własnymi

• określić wątek główny i wątki poboczne utworu

• identyfikować utwór jako powieść

• zredagować wypowiedź na temat ulubionej książki, używając słów: wątek, akcja, bohater główny, bohaterowie drugoplanowi

• wyczerpująco wypowiadać się na temat wydarzeń przedstawionych w tekście, odwołując się do znajomości całej lektury

52. Przyjaciele i wrogowie – chłopcy z Placu Broni i czerwone koszule • wypisać imiona bohaterów należących do grupy chłopców z Placu Broni i do grupy czerwonych koszul

• opisać przebieg bitwy o Plac Broni

• wskazać chłopca, którego uważa za najważniejszą postać w powieści • wymienić sposoby walki z przeciwnikiem akceptowane przez przywódców oraz przez nich odrzucane • omówić postępowania Feriego Acza wobec z grupy oraz Nemeczka • ocenić postępowanie Feriego Acza wobec z grupy oraz Nemeczka

• uzasadnić wybór bohatera, którego uważa za najważniejszą postać w powieści

53. Okropna zdrada – o Gerebie • wymienić cechy charakteru Gereba • wyjaśnić, jaki był powód zdrady chłopca

• określić, w jaki sposób Boka zareagował na zdradę kolegi

• wytłumaczyć, dlaczego Feri Acz nie zgodził się na nieuczciwą propozycję rozwiązania konfliktu • podać powody, które skłoniły Deża do powrotu do drużyny chłopców z Placu Broni

• wziąć udział w dyskusji na dany temat

• ocenić postępowanie Gereba

• formułować kontrargumenty podważające stanowisko przeciwników w dyskusji

54. Niepozorny bohater – Nemeczek • wyjaśnić, czym Erno Nemeczek wyróżniał się spośród rówieśników

• wymienić zachowania kolegów, które sprawiały chłopcu największą przykrość

• określić sposób traktowania Nemeczka przez Bokę • wytłumaczyć, co Nemeczek chciał udowodnić chłopcom • wskazać, w jaki sposób bohaterskie zachowanie Nemeczka wpłynęło na postawę innych chłopców

• opisać reakcje Feriego Acza i Boki związane ze śmiercią Erna

• sformułować opinię o książce i ją uzasadnia
55. Autorytet czy idol? • czytać głośno

• zdefiniować autorytet

• wyjaśnić, kim jest idol

• zredagować 1–2 zdania notatki

• czytać głośno i cicho

• odróżnić autorytet od idola

• zredagować prostą notatkę

• czyta ze zrozumieniem tekst publicystyczny

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• podać przykłady autorytetów

• zredagować notatkę

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• wyjaśnić, kto jest autorytetem i uzasadnić swój wybór

• zredagować notatkę w określonej formie

• wypowiada się na temat roli autorytetów w życiu codziennym

• przygotować plakat przedstawiający znaną osobę

• wyjaśnić znaczenie słów: kultura masowa, popkultura, fascynacja

56. Kto jest pierwszym wzorem dla dziecka? • przeczytać utwór głośno

• określić podmiot liryczny w utworze

• wskazać bohaterkę utworu

• wskazać w tekście wiersza epitet

• przeczytać wiersz głośno, wyraźnie

• przedstawić podmiot liryczny w wierszu

• wskazać adresata utworu

• określić 2 cechy bohaterki utworu

• wskazać w tekście wiersza epitety i porównanie

• przeczytać wiersz, podkreślając głosem ważne słowa

• określić temat wiersza

• scharakteryzować podmiot liryczny w wierszu

• określić adresata utworu

• określić cechy bohaterki utworu

• wskazać w tekście wiersza porównania

• przeczytać wiersz tak, aby oddać wyrażone emocje, stosując odpowiednie tempo i intonację

• przedstawić bohaterkę utworu

• określić funkcję epitetów i porównań w wierszu

• wypowiedzieć się na temat uczuć przedstawionych w wierszu

• zaprezentować informacje o autorze wiersza

• wymyślić własne przykłady epitetów

• narysować ilustrację do wybranego fragmentu wiersza (przekład intersemiotyczny)

• wyjaśnić, jak rozumie ostatnie dwa wersy wiersza

57. Wiersz o pewnym czarodzieju • przeczytać utwór głośno

• określić podmiot liryczny w utworze

• wskazać bohatera utworu

• wskazać w wierszu wersy, strofy, rymy

• wskazać w tekście wiersza epitet

• przeczytać wiersz głośno, wyraźnie

• przedstawić podmiot liryczny w wierszu

• określić 2–3 cechy bohatera utworu

• wskazać w tekście wiersza porównanie

• przeczytać wiersz, podkreślając głosem ważne słowa

• określić temat wiersza

• scharakteryzować podmiot liryczny

• określić adresata utworu

• określić cechy bohatera utworu

• wskazać przenośnię

• przeczytać wiersz, stosując odpowiednie tempo i intonację

• określić funkcję środków stylistycznych

• wyjaśnić, jak rozumie porównanie ojca do czarodzieja

• określić nastrój utworu

• zaprezentować informacje o autorze wiersza
58. Droga Lewego do sławy • czytać głośno

• nazwać bohatera tekstu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• zdefiniować dedykację

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohatera tekstu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w tekście

• wyjaśnić tekst dedykacji

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohatera tekstu

• porównać doświadczenia bohatera z własnymi

• określić funkcję dedykacji

• przedstawić funkcję wyrazów zdrobniałych

• czytać głośno i cicho, stosując odpowiednie tempo i intonację

• określić cechy bohatera

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w tekście

• wyrazić swój sąd o bohaterze i jego zachowaniu

• porównać doświadczenia bohatera z własnymi

• wyszukać w internecie informacje o Robercie Lewandowskim i sporządzić na ten temat notatkę
59. i 60. Zasady pisania tekstów publicystycznych • czytać głośno

• wskazać bohaterów tekstu

• zdefiniować tekst publicystyczny

• wymienić swoje zainteresowania

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohaterów tekstu

• wskazać tekst publicystyczny

• przedstawić w 2–3 zdaniach swoje zainteresowania

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić cechy bohaterów tekstu

• odróżnić tekst publicystyczny od tekstu literackiego

• przedstawić swoje zainteresowania, osiągnięcia i sukcesy

• czytać głośno i cicho, stosując odpowiednie tempo i intonację

• porównać doświadczenia bohaterów z własnymi

• określić cechy tekstu publicystycznego

• ciekawie zaprezentować swoje zainteresowania, osiągnięcia i sukcesy

• przedstawić zalety i wady popularności kanałów YouTube
61. O przymiotniku słów parę • wskazać przymiotniki wśród innych części mowy • odmieniać przymiotniki przez liczby i przypadki • określić rodzaj przymiotnika w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej

• zastosować przymiotnik w odpowiednich formach

• stosować poprawne formy przymiotników zakończonych na –cy, –dzy, –czy, –ży w mianowniku liczby pojedynczej i mnogiej • zredagować opis ilustracji, używając jak najwięcej przymiotników w poprawnej formie
62. i 63. Wyższy i najwyższy – o stopniowaniu przymiotników • wymienić stopnie przymiotnika

• rozpoznać stopień przymiotnika

• stopniować przymiotniki w sposób prosty regularny

• odróżnić stopniowanie proste od opisowego

• stopniować przymiotniki w sposób prosty nieregularny

• stopniować przymiotniki w sposób opisowy

• rozpoznać przymiotniki, które się nie stopniują

• tworzyć formy stopnia wyższego i najwyższego wskazanych przymiotników • zredagować tekst, stosując jak najwięcej przymiotników w różnych stopniach w poprawnej formie
64. W jaki sposób realizować swoje marzenia? • czytać głośno

• wskazać bohaterkę tekstu

• wskazać najważniejsze wydarzenia przedstawione w tekście • wskazać swoje ulubione postacie filmowe

• czytać głośno i cicho

• wskazać miejsce i czas wydarzeń

• przedstawić bohaterkę tekstu

• przedstawić w 2–3 zdaniach wydarzenia

• przedstawić swoją ulubioną postać filmową

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• określić cechy bohaterki tekstu

• opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w tekście

• przedstawić swoje ulubione postacie filmowe

• czytać głośno i cicho, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w tekście

• wyrazić swój sąd o bohaterce i jej zachowaniu

• ciekawie zaprezentować swoje ulubione postacie filmowe

• opisać bohatera filmowego, którego zachowanie jest godne naśladowania i uzasadnić swoje zdanie
65. Zgłębiamy tajniki pracy filmowców • wymienić osoby tworzące film

• wskazać swój ulubiony film

• opowiedzieć w kilku zdaniach swój ulubiony film

• poszerzyć zakres słownictwa związanego z kinematografią

• przedstawić osoby tworzące film i opisać ich pracę

• określić 1–2 cechy osób wykonujących zawody związane z filmem

• opowiedzieć o swoim ulubionym filmie

• określić cechy osób, wykonujących zawody związane z filmem

• wynotować twórców swojego ulubionego filmu

• ciekawie opowiedzieć o swoim ulubionym filmie

• wymienić kilka nazwisk współczesnych twórców filmowych
66. Co w filmie piszczy? • czytać głośno

• wskazać bohatera w tekście

• powiedzieć 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w tekście

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohatera występującego w tekście

• określić kilka cechy głównego bohatera

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora

• wskazać elementy świata przedstawionego

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• określić cechy głównego bohatera

• opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiadać o przedstawionych wydarzeniach

• wyrazić swój sąd o bohaterze i jego zachowaniu

• wyjaśnić, na czym polega przygotowanie oprawy dźwiękowej do filmu

• podaje własne pomysły zaprezentowania określonych dźwięków w szkolnym przedstawieniu
67. Zdobywamy wiedzę o gatunkach filmowych • zdefiniować gatunki filmowe

• wskazać przykłady filmów danego gatunku filmowego

• wskazać swój ulubiony film

• rozróżnić gatunki filmowe • przedstawić swój ulubiony film lub gatunek filmowy • wskazać przykłady filmów z każdego gatunku filmowego

• zaprezentować swój ulubiony gatunek filmowy

• określić charakterystyczne cechy poszczególnych gatunków filmowych

• zaprezentować swój ulubiony gatunek filmowy i uzasadnić swoje zdanie

• opowiedzieć o swojej wizycie w kinie

• przedstawić zasady kulturalnego zachowania się w kinie

• zredagować wypowiedź na temat swojego ulubionego gatunku filmowego
68. Byliśmy w kinie i teatrze • wymienić elementy sprawozdania z filmu lub ze spektaklu

• zebrać najważniejsze informacje o wybranym filmie

• skomponować początek sprawozdania – okoliczności zapoznania się z dziełem

• zebrać informacje o wybranym filmie

• skomponować zakończenie sprawozdania – opinię o dziele

• zredagować sprawozdanie z filmu lub spektaklu

• stosować trójdzielną kompozycję w wypowiedzi pisemnej

• wydzielać akapity w wypowiedzi pisemnej

• zredagować sprawozdanie z filmu lub spektaklu, zachowując odpowiednią kompozycję wypowiedzi • samodzielnie i zgodnie z wymogami dotyczącymi tej formy wypowiedzi zredagować poprawne sprawozdanie z filmu, unikając powtórzeń
69. i 70. Liczymy na języku polskim • wskazać liczebniki wśród innych części mowy

• zdefiniować liczebniki główne i porządkowe

• odróżnić liczebniki główne od porządkowych

• wskazać liczebniki zbiorowe

• stosować poprawne formy liczebników głównych i porządkowych

• stosować poprawne formy liczebników zbiorowych

• stosować poprawne formy liczebników wielowyrazowych • zredagować informację o wycieczce klasowej, używając liczebników w odpowiednich formach

• samodzielnie korzystać ze słownika języka polskiego lub poprawnej polszczyzny

71. Kropka czy bez kropki? • podać zasady stawiania kropki po cyfrze arabskiej oznaczającej liczebnik porządkowy

• podać zasady stawiania kropki w zapisie dat

• przedstawić zasady stawiania kropki po cyfrze arabskiej oznaczającej liczebnik porządkowy • stosować kropkę w zapisie dat cyframi rzymskimi i arabskimi

• stosować kropkę po liczebnikach porządkowych

• zawsze poprawnie zastosować kropkę w zapisie dat cyframi rzymskimi i arabskimi

• zawsze poprawnie zastosować kropkę po liczebnikach porządkowych

• bezbłędnie pod względem interpunkcji zapisać tekst zawierający daty i liczebniki porządkowe
72. Ortograficzne potyczki – pisownia wyrazów z ó i u • wymienić zasady ortograficzne pisowni ó i u

• poprawnie zapisać wyrazy zakończone na -ów, -ówka, -ówna

• zastosować zasady ortograficzne pisowni ó i u

• tworzyć formy pokrewne i poprawnie zapisywać wyrazy z ó wymiennym

• poprawnie zapisywać wyrazy zakończone na –uj, uje, –unek, –us, –usz, –uch, –ura, –ulec

• korzystać ze słownika ortograficznego

• poprawnie zapisywać zdrobnienia

• poprawnie zapisywać wyrazy z ó niewymiennym

• samodzielnie i sprawnie korzystać ze słownika ortograficznego

• poprawnie zapisać wszystkie wyrazy z trudnością ortograficzną (pisownia ó i u)

75. Historia malowana pędzlem • wymienić kolory występujące na obrazie

• nazwać postać przedstawioną na obrazie

• zdefiniować portret

• przedstawić elementy przedstawione na obrazie

• określić czas i miejsce sytuacji przedstawionej na obrazie

• odróżnić portret od pejzażu i martwej natury

• określić kolory dominujące na obrazie

• określić źródło światła

• opisać elementy stroju postaci przedstawionej na obrazie

• zaprezentować bohatera przedstawionego na obrazie

• opisać gesty i mimikę postaci

• określić emocje wyrażone przez bohatera

• określić nastrój, jaki wywołuje obraz

• zaprezentować inne dzieła malarskie o tematyce historycznej

• wypowiedzieć własne zdanie na temat postaci przedstawionej na obrazie

• omówić elementy sztuki plastycznej: plan, barwy, kompozycję, światło, ruch

76. i 77.

Poznajemy Wandę, co nie chciała Niemca

• czytać głośno

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• zdefiniować legendę

• zdefiniować wyrazy wieloznaczne

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wymienić charakterystyczne cechy legendy

• wskazać wyrazy wieloznaczne

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić 2–3 cechy głównej bohaterki utworu

• wskazać w tekście 2 charakterystyczne cechy legendy

• objaśnić znacznie słów, które mają wiele znaczeń

• ułożyć pytania i odpowiedzi do tekstu

• objaśnić sens wyrazów wieloznacznych

• czytać głośno i cicho, stosując odpowiednie tempo i intonację

• rozpoznać czytany utwór jako legendę i wskazać charakterystyczne cechy legendy

• ciekawie opowiadać o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterki utworu i wyjaśnić, dlaczego księżniczka nie przyjęła oświadczyn Rytgiera

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• wskazać własne przykłady wyrazów wieloznacznych

• zebrać argumenty potwierdzające słuszność decyzji podjętej przez Wandę lub argumenty przemawiające za tym, że bohaterka mogła podjąć inną decyzję

• samodzielnie korzystać ze słownika języka polskiego

78. Spotkanie z królewną Wandą, która ma sekrety • czytać głośno

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• zdefiniować legendę

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohaterów utworu

• wskazać bohaterów realistycznych i fantastycznych

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wymienić charakterystyczne cechy legendy

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• przedstawić realistycznych i fantastycznych bohaterów utworu

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić po 2–3 cechy bohaterów utworu

• wskazać w tekście 2 charakterystyczne cechy legendy

• czytać głośno i cicho, stosując odpowiednie tempo i intonację

• rozpoznać czytany utwór jako legendę i wskazać charakterystyczne cechy legendy

• ciekawie opowiadać o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów utworu

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• wskazać fragmenty tekstu, które mogą wywołać rozbawienie czytelnika

• zredagować opowiadanie twórcze, w którym przedstawi zakończenie historii Wandy, Rydygiera i smoka
79. i 80. Niespodziewana lekcja historii • czytać głośno

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze • zdefiniować legendę

• wymienić zasady zachowania się w muzeum

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze • przedstawić 2–3 zasady zachowania się w muzeum

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić po 2–3 cechy bohaterów utworu

• wymienić poznane na wycieczkach szkolnych muzea

• przedstawić zasady zachowania się w muzeum

• czytać głośno i cicho, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów utworu i ich relacje

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• wymienić znane lub znajdujące się w pobliżu muzea

• wyjaśnić zasady zachowania się w muzeum

• wyszukać w bibliotece lub internecie informacje o faktach historycznych przedstawionych w utworze i sporządzić na ten temat krótką notatkę

• wyszukać w bibliotece lub internecie informacje o muzeach znajdujących się w pobliżu miejscowości, w której mieszka

• pracując w grupie, zaplanować wycieczkę do wybranego muzeum

81. Co słychać i widać w Żelazowej Woli? • przeczytać wiersz głośno

• określić podmiot liryczny w wierszu

• wskazać wers, strofę i rym

• określić adresata utworu

• zdefiniować uosobienie

• przeczytać wiersz głośno, wyraźnie

• przedstawić podmiot liryczny w wierszu

• wskazać w tekście wiersza wersy, strofy i rymy

• wskazać adresata utworu

• wskazać uosobienie w wierszu

• przeczytać wiersz, podkreślając głosem ważne słowa

• określić temat wiersza

• scharakteryzować adresata utworu

• scharakteryzować podmiot liryczny

• wskazać uosobienia w wierszu

• określić nastrój utworu

• przeczytać wiersz, oddając nastrój utworu i stosując odpowiednie tempo i intonację

• nazwać uczucia, jakie wyraża utwór

• wskazać uosobienia i określić ich funkcję w wierszu

• zaprezentować informacje o Fryderyku Chopinie

• wymyślić własne przykłady uosobień

82. i 83. O lirycznym wpisie do pamiętnika • przeczytać wiersz głośno

• określić podmiot liryczny w wierszu

• rozpoznać wers, strofę i rym

• wskazać adresata utworu

• zdefiniować uosobienie, epitet, zdrobnienie

• odtworzyć wiersz z pamięci

• przeczytać wiersz głośno, wyraźnie

• przedstawić podmiot liryczny w wierszu

• wskazać w tekście wiersza wersy, strofy i rymy

• wskazać adresata utworu

• wskazać uosobienie, epitet, zdrobnienie w wierszu

• wygłosić wiersz z pamięci

• przeczytać wiersz, podkreślając głosem ważne słowa

• określić temat wiersza

• określić adresata utworu

• scharakteryzować podmiot liryczny

• wskazać uosobienia, epitety, zdrobnienia w wierszu

• określić nastrój utworu

• recytować wiersz w odpowiednim tempie, z prawidłową dykcją

• przeczytać wiersz, oddając nastrój utworu i stosując odpowiednie tempo i intonację

• nazwać uczucia, jakie wyraża utwór

• wskazać uosobienia, epitety, zdrobnienia i określić ich funkcje w wierszu

• recytować wiersz głośno, wyraźnie, oddając nastrój utworu

• zaprezentować informacje o autorze wiersza

• w wybranej formie (plakat, film, prezentacja) przedstawić to, za czym najbardziej by tęsknił, gdyby opuścił swój kraj

84. Grzeczność zawsze w cenie! • przeczytać utwór głośno

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• wskazać wersy i rymy

• przeczytać utwór głośno, wyraźnie

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wskazać w tekście wiersza wersy i rymy

• przeczytać utwór, podkreślając głosem ważne słowa

• określić osobę mówiącą w utworze

• określić temat utworu

• zaprezentować bohaterów utworu

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• przedstawić zwyczaje szlacheckie ukazane w utworze

• przeczytać utwór, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów utworu i ich relacje

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• opisać zwyczaje szlacheckie ukazane w utworze

• zaprezentować informacje o autorze utworu

• napisać do gazetki szkolnej artykuł pod tytułem: „Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą”

85. Grzybobranie jako ważny obyczaj szlachecki • czytać głośno i cicho

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• wymienić grzyby ukazane w utworze

• czytać z odpowiednią artykulacją i uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze • przedstawić grzyby ukazane w utworze

• czytać głośno, wyraźnie

• określić temat utworu

• określić osobę mówiącą

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić grzyby ukazane w utworze

• wskazać epitety i porównania

• czytać utwór, stosując odpowiednie tempo i intonację

• opowiada o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• opisać grzyby ukazane w utworze

• określić funkcję epitetów i porównań

• na podstawie informacji uzyskanych od osób starszych przygotować notatkę o zwyczajach związanych z posiłkami
86. Opisujemy krajobraz • wymienić najważniejsze elementy opisu krajobrazu

• wymieniać wyrazy opisujące wygląd krajobrazu

• opisać ustnie krajobraz w 2–3 zdaniach

• dobierać wyrazy bliskoznaczne

• dobierać przymiotniki określające kolory, kształty

• zredagować opis krajobrazu według wzoru

• wydzielać akapity w wypowiedzi pisemnej

• zredagować opis krajobrazu

• stosować sformułowania określające położenie i ukształtowanie terenu oraz rozmieszczenie poszczególnych elementów krajobrazu

• stosować odpowiednią kompozycję w wypowiedzi pisemnej

• zredagować opis krajobrazu, zachowując poszczególne elementy: informacje ogólne, rozmieszczenie poszczególnych elementów krajobrazu, emocje wywołane widokiem

• wyrazić emocje wywołane widokiem

• samodzielnie i zgodnie z wymogami dotyczącymi tej formy wypowiedzi zredagować opis krajobrazu, unikając powtórzeń i zachęcając innych do odwiedzenia opisywanego miejsca
87. Jak tu teraz nie wspomnieć o przysłówku?

 

• wskazać przysłówki wśród innych części mowy

• wymienić stopnie przysłówka

• wskazać przysłówki w stopniu równym, wyższym i najwyższym

• wyszukać przysłówki w tekście

• rozpoznać przysłówki pochodzące od przymiotników

• tworzyć stopień wyższy i najwyższy wskazanych przysłówków

• tworzyć przysłówki od przymiotników

• posługiwać się przysłówkami w zdaniu

• stopniować przysłówki w sposób prosty i opisowy

• określić znaczenie przysłówków w zdaniu

• stopniować przysłówki w sposób prosty regularny i nieregularny

• zredagować tekst z wykorzystaniem celowo dobranych przysłówków w różnych stopniach
88. Nad i ale – znam te słowa doskonale • wskazać spójniki wśród innych części mowy

• wskazać przyimki wśród innych części mowy

• zdefiniować wyrażenia przyimkowe

• rozpoznać spójniki i przyimki wśród innych części mowy

• rozpoznać wyrażenia przyimkowe

• rozróżniać wyrażenia przyimkowe wskazujące na miejsce i wskazujące na czas • określić znaczenie przyimków w zdaniu

• określić funkcję spójnika w wypowiedzi

• zredagować tekst z wykorzystaniem wyrażeń przyimkowych

• poprawnie używać przyimka na przed nazwami niektórych państw w bierniku i miejscowniku, np. na Węgry, na Cypr, na Kubę, na Litwę, na Łotwę, na Słowację

89. i 90. Jakie więzi łączyły synów Bolesława Chrobrego? • czytać głośno

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić po 2–3 cechy bohaterów utworu

• czytać utwór, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów utworu i ich relacje

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• wyszukać w bibliotece lub w internecie informacje o synach Bolesława Chrobrego i sporządzić na ich temat notatkę

• wyjaśnić, czym charakteryzuje się język utworu

91. Ojczyzna w sercu Marcina Kozery • czytać głośno i cicho

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić 2–3 cechy głównego bohatera utworu

• czytać głośno utwór, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiadać o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohatera utworu

• wyrazić swój sąd o bohaterze i jego zachowaniu

• zaprezentować informacje o autorce utworu

• zredagować kilkuzdaniową wypowiedź, w której przedstawi swoje zdanie na temat tego, co to znaczy czuć się Polakiem

• stworzyć rebusy do podanych wyrazów z trudnością ortograficzną

92. i 93. Wspomnienie czasów wojny • czytać głośno

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• czytać głośno i cicho

• wskazać narratora

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• podać skojarzenia związane z wojną

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy głównej bohaterki utworu

• określić sposób rozmowy ojca z córką

• wyjaśnić określenia przypisane matce

• czytać głośno utwór, stosując odpowiednie tempo i intonację

• opisać narratora

• ciekawie opowiadać o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów utworu i ich relacje

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• pracując w grupie, przygotować spis książek opowiadających o II wojnie światowej z perspektywy dziecka

• przeanalizować styl tekstu

94. Ile prawdy jest w przysłowiach? • czytać głośno

• zdefiniować przysłowie

• wskazać przysłowia w tekście

• czytać głośno i cicho

• odczytać znaczenie przysłów

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• dobrać odpowiednie przysłowie do określonej sytuacji

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• wyjaśnić wartość przysłów

• przedstawić treść wybranych przysłów w formie rysunków i rebusów

• omówić znaczenie przysłów w kulturze narodu

95. Wiem o wypowiedzeniach, że… • zdefiniować zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące

• wskazać zdania i równoważniki zdań

• wskazać zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące

• konstruować zdania pytające

• wskazać zdania i równoważniki zdań

• konstruować równoważniki zdań

• odróżnić zdania oznajmujące od pytających i rozkazujących

• przekształcić zdania oznajmujące na rozkazujące

• podać różnice między zdaniami a równoważnikami zdań

• przekształcać równoważniki zdań na zdania

• stosować odpowiednie znaki interpunkcyjne

• przekształcać zdania na równoważniki zdań

 

• zredagować dialog, w którym zastosuje różne rodzaje wypowiedzeń

 

96. Wykrzyknik – znak pełen emocji! • wymienić zasady użycia wykrzyknika • stawiać wykrzyknik po okrzykach, zawołaniach, rozkazach • stawiać wykrzyknik po wypowiedzeniach wyrażających silne uczucia • stosować wykrzyknik zgodnie z zasadami interpunkcji • bezbłędnie zapisać tekst z trudnościami interpunkcyjnymi (wykrzyknik)

• werbalnie wyrazić swoje intencje

• przekazać zamierzony cel tekstu

97. Ortograficzne przygody z rz i ż • wymienić zasady ortograficzne pisowni rz i ż

• poprawnie zapisać wyrazy zakończone na –arz, –erz, –mistrz, –mierz

• zastosować zasady ortograficzne pisowni rz i ż

• poprawnie zapisywać wyrazy z ż po l, ł, r, n

• tworzyć formy pokrewne i poprawnie zapisywać wyrazy z rz i ż wymiennym

• korzystać ze słownika ortograficznego

• poprawnie zapisywać wyrazy z rz i ż niewymiennym

• poprawnie zapisywać rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone na -eż, –, –erz, –arz

• zapisać poprawnie wszystkie podane wyrazy z trudnościami ortograficznymi (pisownia rz i ż)

• samodzielnie i sprawnie korzystać ze słownika ortograficznego

100. Wyobraźnia artystki – Herkules i złota łania • wymienić kolory występujące na obrazie

• wymienić postacie występujące na obrazie

• przedstawić elementy realistyczne i fantastyczne występujące na obrazie

• określić czas i miejsce sytuacji przedstawionej na obrazie

• określić dominujące na obrazie kolory i źródło światła

• opisać postacie przedstawione na obrazie

• opisać sytuację przedstawioną na obrazie

• określić nastrój, jaki wywołuje obraz

• opisać sposób przedstawienia ruchu

• opisać umieszczone na obrazie elementy realistyczne i fantastyczne

• opisać pierwszy i drugi plan obrazu

• omówić elementy sztuki plastycznej: plan, barwy, kompozycję, światło, ruch

• ułożyć krótkie opowiadanie o wydarzeniach rozgrywających się w miejscu przedstawionym na obrazie

101. Atlantyda, czyli „tam albo nie tam” • przeczytać wiersz głośno

• określić podmiot liryczny w wierszu

• zdefiniować wers, strofę

• zdefiniować pytanie retoryczne

• przeczytać wiersz głośno, wyraźnie

• przedstawić podmiot liryczny w wierszu

• wskazać w tekście wiersza wersy, strofy

• wskazać pytanie retoryczne

• przeczytać wiersz, podkreślając głosem ważne słowa

• określić temat wiersza

• scharakteryzować podmiot liryczny

• wskazać pytania retoryczne

• określić nastrój utworu

• przeczytać wiersz, oddając nastrój utworu i stosując odpowiednie tempo i intonację

• nazwać uczucia, jakie wyraża utwór

• określić funkcję pytań retorycznych w wierszu

• zaprezentować informacje o autorce wiersza

• w wybranej formie plastycznej (plakat, obraz, rysunek) przedstawić Atlantydę

102. i 103. Początki świata według Greków • czytać głośno i cicho

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• wymienić wydarzenia i postacie realistyczne i fantastyczne

• zdefiniować mit

• czytać z odpowiednią artykulacją i uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wskazać wydarzenia i postacie realistyczne i fantastyczne

• wymienić charakterystyczne cechy mitu

• czytać głośno, wyraźnie

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić wydarzenia i postacie realistyczne i fantastyczne

• wskazać w tekście 2 charakterystyczne cechy mitu

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów utworu

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• rozpoznać czytany utwór jako mit i wskazać w nim charakterystyczne cechy

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• korzystając z różnych źródeł, wyszukać informacje o historii powstania świata według mitologii słowiańskiej lub chińskiej

• zredagować opowiadanie twórcze o tym, skąd się wziął np. śnieg, grad, huragan

104. Z wizytą na Olimpie – poznajemy greckich bogów • wymienić bogów greckich

• wymienić atrybuty bogów greckich

• wskazać bogów greckich i ich atrybuty

• łączyć bogów greckich z ich atrybutami

• przedstawić bogów greckich i wymienić ich atrybuty

• opisać Olimp i jego mieszkańców

• określić cechy mieszkańców Olimpu i przedstawić ich relacje • zaprojektować i narysować atrybuty dla siebie i kilku najbliższych osób

• wyszukać w Słowniku mitów i tradycji kultury Władysława Kopalińskiego informacje o Olimpie i Hadesie

105. Po stracie córki – porozmawiajmy o uczuciach matki • czytać głośno i cicho

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• wymienić wydarzenia i postacie realistyczne i fantastyczne

• zdefiniować mit

• czytać z odpowiednią artykulacją i uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wskazać wydarzenia i postacie realistyczne i fantastyczne

• wymienić charakterystyczne cechy mitu

• czytać głośno, wyraźnie

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić wydarzenia i postacie realistyczne i fantastyczne

• wskazać w tekście 2 charakterystyczne cechy mitu

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów utworu

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• rozpoznać czytany utwór jako mit i wskazać w nim charakterystyczne cechy

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• zredagować opowiadanie twórcze, w którym przedstawi własne wyjaśnienie zmian pór roku
106. i 107. Daremny trud Syzyfa – o karze za zuchwałość • czytać głośno i cicho

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• zdefiniować wydarzenia i postacie realistyczne i fantastyczne

• zdefiniować mit

• zdefiniować związek frazeologiczny

• czytać z odpowiednią artykulacją i uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wskazać wydarzenia i postacie realistyczne i fantastyczne

• wymienić charakterystyczne cechy mitu

• wskazać związek frazeologiczny

• czytać głośno, wyraźnie

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić wydarzenia i postacie realistyczne i fantastyczne

• wskazać w tekście 2 charakterystyczne cechy mitu

• objaśniać znaczenie związków frazeologicznych

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów utworu

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• rozpoznać czytany utwór jako mit i wskazać w nim charakterystyczne cechy

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• stosować w wypowiedziach związki frazeologiczne

• wyjaśnić przenośne znaczenie wyrażenia syzyfowa praca
108. Frazeologizm poprawny czy błędny • wyszukać związki frazeologiczne w słowniku frazeologicznym • odczytać znaczenia związków frazeologicznych i podać przykłady ich zastosowania • zastąpić wskazane sformułowania związkami frazeologicznymi

• odczytać skróty i oznaczenia słownikowe

• korzystać ze słownika frazeologicznego

• podjąć próby korzystania z internetowych wersji słownika

• samodzielnie i sprawnie korzystać ze słownika frazeologicznego

• korzystać z internetowych wersji słownika

• ukazać dosłowne znaczenie wskazanych związków frazeologicznych, ilustrując je w humorystyczny sposób

109. Krótko i zwięźle lub dłużej i ciekawiej • zdefiniować główne części zdania – podmiot i orzeczenie

• zdefiniować zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte

• wskazać główne części zdania – podmiot i orzeczenie

• wskazać zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte

• wskazać określenia należące do grupy podmiotu i do grupy orzeczenia

• odróżnić zdanie pojedyncze rozwinięte od nierozwiniętego

• ustalić, które określenia należą do grupy podmiotu, a które – do grupy orzeczenia

• uzupełnić określeniami wykresy zdań pojedynczych rozwiniętych

• sporządzić wykresy zdań pojedynczych rozwiniętych

• samodzielnie wykonać wykresy wskazanych zdań pojedynczych rozwiniętych
110. Pan przecinek przychodzi z wizytą • czytać ze zrozumieniem teksty informacyjne

• podać zasady użycia przecinka w zdaniu pojedynczym

• wskazać spójniki, przed którymi należy postawić przecinek

• wskazać spójniki, przed którymi nie należy stawiać przecinka

• stosować przecinek przed określonymi spójnikami

• nie stosować przecinka przed określonymi spójnikami

• stosować przecinek po okrzykach i rzeczownikach w wołaczu • stosować przecinek zgodnie z zasadami interpunkcji • bezbłędnie zapisać tekst z trudnościami interpunkcyjnymi (przecinek)
111. i 112. Wyczyny Heraklesa • czytać głośno i cicho

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• zdefiniować, czym są wydarzenia i postacie realistyczne oraz fantastyczne

• zdefiniować mit

• czytać z odpowiednią artykulacją i uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wskazać wydarzenia i postacie realistyczne i fantastyczne

• wymienić charakterystyczne cechy mitu

• czytać głośno, wyraźnie

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić wydarzenia i postacie realistyczne i fantastyczne

• wskazać w tekście 2 charakterystyczne cechy mitu

• zredagować plan wydarzeń

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów utworu

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• rozpoznać czytany utwór jako mit i wskazać w nim charakterystyczne cechy

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• wyjaśniać, co łączy Heraklesa z Supermanem i Spider-Manem

• wyjaśnić znaczenie wyrażenia stajnia Augiasza

113. Opowiem, jak było • wyjaśnić, czym jest opowiadanie odtwórcze

• ustnie opowiadać, zachowując kolejność wydarzeń

• zredagować początek opowiadania

• ustnie opowiadać, zachowując trójdzielną kompozycję wypowiedzi

• zredagować opowiadanie na podstawie historyjki obrazkowej

• zredagować opowiadanie zgodnie z planem • zredagować opowiadanie odtwórcze

• stosować odpowiednią kompozycję w wypowiedzi pisemnej

• wydzielać akapity w wypowiedzi pisemnej

• samodzielnie i zgodnie z wymogami dotyczącymi tej formy wypowiedzi zredagować poprawne i wyczerpujące opowiadanie odtwórcze, unikając powtórzeń
114. Jak Ariadna pomogła Tezeuszowi? • czytać głośno i cicho

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• wyjaśnić, czym różnią się wydarzenia i postacie realistyczne od fantastycznych

• zdefiniować mit

• czytać z odpowiednią artykulacją i uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wskazać wydarzenia i postacie realistyczne i fantastyczne

• wymienić charakterystyczne cechy mitu

• czytać głośno, wyraźnie

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić wydarzenia i postacie realistyczne i fantastyczne

• wskazać w tekście 2 charakterystyczne cechy mitu

• sporządzić notatkę

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów utworu

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• rozpoznać czytany utwór jako mit i wskazać w nim charakterystyczne cechy

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• wyjaśnić przenośne znaczenie wyrażenia nić Ariadny
115. Pijemy nektar, jemy ambrozję i zbieramy laury • wskazać związki frazeologiczne wywodzące się z mitologii • wyjaśnić pochodzenie wskazanych związków frazeologicznych • stosować związki frazeologiczne wywodzące się z mitologii • wskazać nawiązania do mitologii, np. w hasłach reklamowych • przygotować pytania i zadania na konkurs „Znawca mitologii greckiej”
116. Dramat w przestworzach • czytać głośno i cicho

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• wyjaśnić, czym różnią się wydarzenia i postacie realistyczne od fantastycznych

• zdefiniować mit

• czytać z odpowiednią artykulacją i uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wskazać wydarzenia i postacie realistyczne i fantastyczne

• wymienić charakterystyczne cechy mitu

• czytać głośno, wyraźnie

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić wydarzenia i postacie realistyczne i fantastyczne

• wskazać w tekście 2 charakterystyczne cechy mitu

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów utworu

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• rozpoznać czytany utwór jako mit i wskazać w nim charakterystyczne cechy

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• narysować ilustrację do mitu

• wyjaśnić znaczenie związku frazeologicznego ikarowe loty

• zredagować kilkuzdaniową wypowiedź, w której wyjaśni, dlaczego artyści częściej czynią bohaterem swoich dzieł Ikara, a nie Dedala

117. i 118. Spotkanie z podmiotami szeregowym i domyślnym • zdefiniować podmiot szeregowy

• zdefiniować podmiot domyślny

• wskazać podmiot szeregowy

• wskazać podmiot domyślny

• określić rodzaj podmiotu we wskazanym zdaniu • przekształcać tekst, unikając powtórzeń poprzez wprowadzenie podmiotu domyślnego • bezbłędnie rozpoznawać podmiot szeregowy i podmiot domyślny
119. Praktyka czyni mistrza – ćwiczymy pisownię wyrazów z ch i h • wymienić zasady ortograficzne pisowni ch i h

• poprawnie zapisać wyrazy z ch na końcu wyrazu

• zastosować zasady ortograficzne pisowni ch i h

• poprawnie zapisywać wyrazy z h w środku wyrazu

• tworzyć formy pokrewne i poprawnie zapisywać wyrazy z h wymieniającym się na g, z, ż

• korzystać ze słownika ortograficznego

• poprawnie zapisać wyrazy z h niewymiennym • zapisać poprawnie wszystkie podane wyrazy z trudnościami ortograficznymi (pisownia ch i h)

• samodzielnie i sprawnie korzystać ze słownika ortograficznego

122. Jakie drogowskazy odnajdziemy w książkach? • wymienić kolory występujące na obrazie

• wymienić postacie występujące na obrazie

• zaprezentować postacie przedstawione na obrazie

• określić miejsce przedstawione na obrazie

• określić kolory dominujące na obrazie i źródło światła

• opisać miejsce przedstawione na obrazie

• opisać sytuację przedstawioną na obrazie

• opisać pierwszy i drugi plan obrazu

• nadać inny tytuł obrazowi

• określić nastrój obrazu i uczucia, jakie wywołuje, uzasadnić swoją wypowiedź

• wyjaśnić związek tematyki obrazu z tytułem rozdziału

• omawiać elementy sztuki plastycznej: plan, barwy, kompozycję, światło, ruch

123. i 124. Zbójca o wrażliwym sercu • czytać głośno, z podziałem na role

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• zdefiniować wersy, strofy, rymy

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wskazać w tekście wiersza wersy, strofy, rymy

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora utworu

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić 2–3 cechy zbójcy

• określić w tekście wiersza rytm

• czytać cicho, głośno i z podziałem na role

• określić cechy bohaterów utworu i ich relacje

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• ciekawie opowiadać o wydarzeniach przedstawionych w utworze • określić nastrój utworu

• zaprezentować informacje o autorze wiersza

• zaprezentować mową ciała emocje dzieci

125. i 126. Co jest w życiu najważniejsze? • czytać głośno i cicho

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• wyjaśnić, czym różnią się wydarzenia i postacie realistyczne od fantastycznych

• zdefiniować baśń

• czytać z odpowiednią artykulacją i uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wskazać wydarzenia i postacie realistyczne i fantastyczne

• wymienić charakterystyczne cechy baśni

• czytać głośno, wyraźnie i cicho oraz z podziałem na role

• określić narratora utworu

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić wydarzenia i postacie realistyczne i fantastyczne

• określić 2–3 cechy głównej bohaterki utworu

• wskazać w tekście 2 charakterystyczne cechy baśni

• przedstawić fragmenty tekstu w pracy plastycznej

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów utworu

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• rozpoznać czytany utwór jako baśń i wskazać w nim charakterystyczne cechy baśni

• porównać doświadczenia bohaterów z własnymi

• wyjaśnić, co według autora utworu jest najwyższą wartością
127. Katarynka – spotkanie z lekturą i jej autorem • określić czas i miejsce wydarzeń w utworze • wymienić bohaterów i krótko o nich opowiedzieć • scharakteryzować bohaterów utworu • skorzystać z różnych źródeł informacji

• selekcjonować informacje na temat pisarza

• zredagować notatkę na temat życia i twórczości Bolesława Prusa
128. Z wizytą u pana mecenasa • określić, gdzie rozgrywają się wydarzenia opisane w utworze i jakie postacie w nim występują • zaprezentować pana Tomasza i opracowuje notatkę o tym bohaterze w formie mapy myśli

• opisać stosunek pana Tomasza do katarynek

• scharakteryzować usposobienie pana Tomasza

• wyjaśnić, jak pan Tomasz czuł się w domu przy ulicy Miodowej

• opisać mieszkanie bohatera

• przedstawić okoliczności, w jakich bohater odkrył, że mała sąsiadka jest niewidoma • przedstawić swoje zdanie o tym, czy pan Tomasz w mieszkaniu na Miodowej był szczęśliwy i uzasadnić opinię
129. Nowe mieszkanki ulicy Miodowej • wyjaśnić, kim były nowe sąsiadki pana Tomasza i czym się zajmowały

• opisać warunki, w jakich mieszkały sąsiadki

• wypowiedzieć się na temat dziewczynki, utraty przez nią wzroku i odbioru świata po chorobie

 

• przedstawić, jak mała bohaterka spędzała czas i czym próbowała się cieszyć •wytłumaczyć, dlaczego w nowym domu dziewczynka nie czuła się dobrze

• określić, w jaki sposób matka dziewczynki okazywała córce uczucia i dlaczego wobec choroby córki była bezradna

• scharakteryzować relacje między matką i córką
130. Historia niezwykłej przemiany • czytać głośno i cicho

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze • zdefiniować nowelę

• zdefiniować punkt kulminacyjny

• określić, czym jest puenta

• czytać z odpowiednią artykulacją i uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wymienić charakterystyczne cechy noweli

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora utworu

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić 2–3 cechy głównej bohaterki utworu

• wskazać w tekście 2 charakterystyczne cechy noweli

• wskazać w utworze punkt kulminacyjny

• wskazać w utworze puentę

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów utworu

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• rozpoznać czytany utwór jako nowelę i wskazać w nim charakterystyczne cechy noweli

• wyjaśnić, jak rozumie puentę utworu

• porównać doświadczenia bohaterów z własnymi

• zaproponować inny tytuł dla fragmentu tekstu

• zredagować opowiadanie twórcze o dalszych losach bohaterów

131. Jak ciekawie opowiadać? • zredagować opowiadanie twórcze

• wprowadzać dialogi

• planować przebieg wydarzeń, sporządzając plan

• wprowadzać dialogi

• zredagować opowiadanie twórcze

• zachować trójdzielność kompozycji opowiadania

• określić wydarzenie będące punktem kulminacyjnym opowiadania

• planować zaskakujące zakończenie (puentę)

• stosować sformułowania nadające wydarzeniom dynamiczny charakter

• wprowadzić wydarzenie będące punktem kulminacyjnym opowiadania

• wprowadzić zaskakujące zakończenie (puentę)

• samodzielnie i zgodnie z wymogami dotyczącymi tej formy wypowiedzi zredagować opowiadanie twórcze, np. dotyczące dalszych losów wybranego bohatera literackiego

• świadomie i celowo stosować odpowiednie sposoby urozmaicenia swojego opowiadania

132. Po co nam przydawki? • zdefiniować przydawkę

• wymienić pytania, na które odpowiada przydawka

• stosować przydawki w zdaniu

• wskazać przydawkę w zdaniu

• rozpoznać części mowy, którymi jest wyrażona przydawka

• ustalić pytania, na które odpowiada przydawka • zaznaczać przydawki na wykresach zdań pojedynczych • wyjaśnić znaczenie przydawek w zdaniu

• ułożyć hasła reklamujące wybrane produkty i wyjaśnić znaczenie występujących w nich przydawek

• bezbłędnie sporządzać wykresy zdań pojedynczych i zaznaczać w nich przydawki

133. Jak rozjaśnić obraz świata? • przeczytać wiersz głośno

• określić podmiot liryczny w wierszu

• zdefiniować przenośnię

• przeczytać wiersz głośno, wyraźnie

• przedstawić podmiot liryczny w wierszu

• wskazać w tekście wiersza przenośnie

• przeczytać wiersz, podkreślając głosem ważne słowa

• określić temat wiersza

• scharakteryzować podmiot liryczny

• wyjaśnić, co oznaczają przenośnie: otchłań ulicy, przepaść krawężnika

• wymienić 2 uczucia, które wyraża utwór

• zinterpretować ostatnią zwrotkę utworu przez przekład intersemiotyczny

• przeczytać wiersz, stosując odpowiednie tempo i intonację

• wskazać przenośnie i określić ich funkcję

• wyrazić swój sąd o bohaterze wiersza

• porównać doświadczenia bohatera z własnymi

• określa uczucia wyrażone w wierszu

• zaprezentować informacje o autorze wiersza

• opowiadać o swojej działalności w szkolnym wolontariacie

134. i 135. Jacy jesteśmy? • czytać głośno

• wymienić bohaterów tekstu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w tekście

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wymienić po 2–3 cechy opisujące bohaterów

• czytać głośno, wyraźnie

• określić narratora

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• przedstawić temat rozmowy prowadzonej przez bohaterów

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów utworu

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• porównać doświadczenia bohaterów z własnymi

• zastosować słownictwo określające przeżycia bohaterów i oceniające ich postawy

• samodzielnie i zgodnie z wymogami dotyczącymi tej formy wypowiedzi, zredagować opowiadanie twórcze o dalszych losach bohatera

• wyjaśnić, co sądzi o zasadzie nauczyciela: Nigdy nie rezygnuj, jeśli uważasz, że słuszność leży po twojej stronie i uzasadnić swoje zdanie

136. Czy można żyć bez mediów? • czytać głośno

• wymienić bohaterów tekstu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w tekście

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• określić zasady panujące w rodzinie Zwarowców

• czytać głośno, wyraźnie

• określić narratora

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić zasady panujące w domu narratorki

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów utworu

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• wyrazić swój sąd o bohaterach

• określić zasady panujące w jego domu

• wyjaśnić, co sądzi o słowach mamy: Rozrywka jest z ludźmi, a nie z urządzeniami i uzasadnić swoje zdanie

• pracując w grupie, ustalić wady i zalety wpływu mediów na życie współczesnych rodzin

137. i 138. Prasa w naszym życiu • zdefiniować gazetę i czasopismo

• wymienić swoje ulubione czasopismo

• odczytać tytuł, numer i datę wydania

• wymienić osoby tworzące gazety i czasopisma

• określić, czym są nagłówek, lid

• wskazać gazety i czasopisma

• wskazywać rodzaje prasy ze względu na częstotliwość ukazywania się

• poprawnie zapisywać tytuły czasopism

• przedstawić swoje ulubione czasopismo

• wymienić osoby tworzące gazety i czasopisma i określić ich pracę

• wynotować twórców swojego ulubionego czasopisma

• wskazać w wybranym artykule nagłówek, lid, fakty, opinie

• wymienić etapy przygotowania gazety lub czasopisma

• odróżniać gazety i czasopisma

• rozróżniać rodzaje prasy ze względu na częstotliwość ukazywania się

• zaprezentować swoje ulubione czasopismo

• opisać pracę osób tworzących gazety i czasopisma

• określić cechy osób, wykonujących zawody związane z prasą

• odróżniać fakty od opinii

• określić etapy przygotowania gazety lub czasopisma

• rozróżniać rodzaje prasy ze względu na tematykę

• rozróżniać rodzaje prasy ze względu na odbiorcę

• ciekawie zaprezentować swoje ulubione czasopismo

• ciekawie opowiedzieć o etapach przygotowania gazety lub czasopisma

• pracując w grupie, przygotować wystawę ulubionych czasopism

• zaprezentować zawartość wybranego czasopisma, np. Victor Junior

• przygotować artykuł do gazetki szkolnej

• określić wady i zalety czasopism drukowanych i w wersji on-line

139. i 140. Czym dopełnić zdanie? • zdefiniować dopełnienie

• zdefiniować okolicznik

• stosować dopełnienie i okolicznik w zdaniu

• wskazać dopełnienie w zdaniu

• wskazać okolicznik w zdaniu

• rozpoznać części mowy, którymi jest wyrażone dopełnienie

• rozpoznać części mowy, którymi jest wyrażony okolicznik

• ustalić, na jakie pytania odpowiada dopełnienie

• ustalić, na jakie pytania odpowiada okolicznik

• zaznaczać dopełnienie i okolicznik na wykresach zdań pojedynczych • wyjaśnić znaczenie dopełnienia i okolicznika w zdaniu

• bezbłędnie sporządzać wykresy zdań pojedynczych i zaznaczać dopełnienia i okoliczniki

141. Kiedy używamy wielokropka? • podać zasady użycia wielokropka • stawiać wielokropek w nawiasie kwadratowym, zaznaczając opuszczony fragment cytowanego tekstu • stawiać wielokropek po wypowiedzeniach niedokończonych z powodu emocji • stosować wielokropek zgodnie z zasadami interpunkcji • bezbłędnie zapisać tekst z trudnościami interpunkcyjnymi (wielokropek)
142. Nie, nie i jeszcze raz nie • podać zasady ortograficzne pisowni nie z czasownikami, rzeczownikami, przymiotnikami i przysłówkami • stosować zasady ortograficzne pisowni nie z czasownikami i przymiotnikami • stosować zasady ortograficzne pisowni nie z rzeczownikami i przysłówkami • poprawnie zapisać wyrazy z przeczeniem nie • zapisać poprawnie wszystkie podane wyrazy z trudnościami ortograficznymi (pisownia nie z różnymi częściami mowy)

• samodzielnie i sprawnie korzystać ze słownika ortograficznego

145. Z kim wyruszyć w nieznane? • wymienić kolory występujące na obrazie

• wymienić postacie występujące na obrazie

• określić miejsce przedstawione na obrazie

• zaprezentować postacie przedstawione na obrazie

• określić czas i miejsce przedstawione na obrazie

• opisać miejsce przedstawione na obrazie

• określić kolory dominujące na obrazie i źródło światła

• opisać sytuację przedstawioną na obrazie

• objaśnić rolę przedstawionych przedmiotów

• ułożyć dialog osób przedstawionych na obrazie

• opisać postacie ukazane na obrazie

• określić, czy obraz jest realistyczny, czy fantastyczny, uzasadnić swoje zdanie

• opisać dominujące na obrazie kolory, kształty, źródło światła

• opisać kompozycję obrazu

• określić nastrój, jaki wywołuje obraz

• ciekawie opowiedzieć o sytuacji przedstawionej na obrazie

• wymyślić własny tytuł dla obrazu

• wyjaśnić związek tematyki obrazu z tytułem rozdziału

• omówić elementy sztuki plastycznej: plan, barwy, kompozycję, światło, ruch

146. Smak przygody • przeczytać utwór głośno

• wskazać podmiot liryczny

• zdefiniować wers i strofy

• podać definicje rymów dokładnych i niedokładnych

• zdefiniować refren

• zdefiniować przenośnie i epitety

• zdefiniować piosenkę

• przeczytać utwór głośno, wyraźnie

• przedstawić podmiot liryczny

• wskazać w tekście wersy i strofy

• wskazać rymy dokładne i niedokładne

• wskazać w utworze refren

• wskazać w tekście epitety

• wskazać cechy piosenki

• przeczytać utwór, podkreślając głosem ważne słowa

• odróżniać rymy dokładne od niedokładnych

• określić temat utworu

• określić podmiot liryczny

• wskazać w tekście przenośnie

• wymienić 2 uczucia, jakie wyraża utwór

• określić cechy piosenki

• przeczytać utwór, stosując odpowiednie tempo i intonację

• określić funkcję epitetów i przenośni w utworze

• wyjaśnić, jaką rolę odgrywa w życiu wyobraźnia

• narysować krainę fantazji
147. i 148. Dlaczego warto czytać książki? • czytać głośno i cicho

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• zdefiniować adaptację

• czytać z odpowiednią artykulacją i uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wskazać postacie realistyczne i fantastyczne

• wymienić charakterystyczne cechy adaptacji

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora utworu

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić 2–3 cechy głównego bohatera utworu

• wyjaśnić pojęcie adaptacja

• przedstawić fragmenty tekstu w pracy plastycznej

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiadać o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów utworu

• określić postacie realistyczne i fantastyczne

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• porównać doświadczenia bohaterów z własnymi

• podać przykłady innych adaptacji

• samodzielnie i zgodnie z wymogami dotyczącymi tej formy wypowiedzi zredagować opowiadanie twórcze o dalszych losach bohatera

• pracując w grupie, sporządzić listę książek zasługujących na uwagę młodego czytelnika

149. Witajcie w Narnii – w krainie po drugiej stronie… szafy • prowadzić rozmowę na temat głównych postaci występujących w książce

• korzystać ze słownika języka polskiego

• poszerzyć zasób słownictwa

• wnioskować na podstawie tekstu

• odczytać tekst za pomocą przekładu intersemiotycznego

• zaplanować szczegółowo uważny sposób poznania treści lektury • skorzystać z różnych źródeł informacji • przybliżyć życie i twórczość Clive’a Staplesa Lewisa

• samodzielnie zrealizaować projekt

150. Światy po jednej i po drugiej stronie szafy • określić, kiedy i gdzie toczyła się akcja powieści, zanim Łucja odkryła tajemnicze przejście w szafie • wskazać, który świat przedstawiony w utworze można uznać za realistyczny, a który – za fantastyczny

• opisać, jak wyglądała Narnia

• wymienić przykłady postaci realistycznych i fantastycznych występujących w lekturze

• wypowiedzieć się na temat tego, jak długo trwały wydarzenia w Narnii, a ile czasu zajmowały w świecie, z którego pochodzą dzieci

• wytłumaczyć, dlaczego rodzeństwo początkowo nie wierzyło w opowieści Łucji

• porówanać życie rodzeństwa przed odkryciem Narnii i po nim

• opisać wygląd postaci, którą mógłby spotkać w Narnii

• wymyślić nazwę dla mieszkańca Narnii na podstawie opisu koleżanki lub kolegi

151. Bohaterowie opowieści • wziąć udział w pracy grupy nad stworzeniem plakatu obrazującego wybraną osobę spośród rodzeństwa • przedstawić Białą Czarownicę

• wymienić cechy charakteru Aslana

• scharakteryzować Edmunda i wyjaśnić, co sprawiło, że stał on się podatny na słowa Czarownicy

• wymienić wartości, którymi kierowało się rodzeństwo, pomagając mieszkańcom Narnii

• przeanalizować przemianę Edmunda

• porównać Narnię pod rządzami Czarownicy i po ich upadku

• wybierać swoją ulubioną postać i uzasadnić jej wybór
152. Walka dobra ze złem • przestawić dwa obozy, na jakie byli podzieleni mieszkańcy królestwa Narnii i wyjaśnić, z czego to wynikało • objaśnić, o co Piotr, Edmund, Zuzanna i Łucja walczyli z Białą Czarownicą • wyjaśnić, kto w Narnii był uosobieniem zła i uzasadnia swoją odpowiedź • wymienić przedstawione w utworze przedmioty, postacie lub wydarzenia, które wywołują skojarzenia ze znanymi baśniami

• wytłumaczyć przesłanie utworu

• określić, dlaczego w baśniach pojawiają się nierzeczywiste postacie, przedmioty, wydarzenia
153. W Narnii przygody nigdy się nie kończą! • czytać głośno i cicho

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• czytać z odpowiednią artykulacją i uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wskazać postacie realistyczne i fantastyczne

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora utworu

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić 2–3 cechy bohaterów utworu

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiadać o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów utworu

• określić postacie realistyczne i fantastyczne

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• porównać doświadczenia bohaterów z własnymi

• przedstawić inne powieści fantasy

• wyjaśnić, dlaczego powieści fantasy znajdują wielu czytelników

154. Jak napisać dedykację? • zredagować dedykację według wzoru • zredagować dedykację, uwzględniając konieczne elementy

• pisać krótko, zwięźle i konkretnie

• stosować zwroty grzecznościowe

• stosować odpowiednią kompozycję i układ graficzny

• zredagować dedykację odpowiednią do sytuacji i adresata

• uzasadnić, że dedykacja to tekst użytkowy przydatny w podtrzymywaniu więzi społecznych

• samodzielnie i zgodnie z wymogami dotyczącymi tej formy wypowiedzi zredagować oryginalną dedykację
155. Jak są powiązane wyrazy w zdaniu? • zdefiniować związek główny i związki poboczne

• wskazać w zdaniu związek główny

• wskazywać związki wyrazowe

• wskazać w związkach wyrazowych wyrazy określane i określające

• wskazać w zdaniu związki poboczne

• tworzyć związki wyrazowe

• wypisać ze zdania związki poboczne

• rozwijać zdania pojedyncze nierozwinięte w zdania pojedyncze rozwinięte

• wskazywać w utworzonym zdaniu związek główny i związki poboczne

• pracując w grupie, ułożyć dialog tematycznie związany z kinematografią i wykorzystać w nim czasowniki, o których mowa w tekście Gramatyka w praktyce, s. 301
156. Martyna na dachu świata! • czytać głośno i cicho

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• czytać z odpowiednią artykulacją i uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych

• przedstawić bohaterkę utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wskazać postacie realistyczne i fantastyczne

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora utworu

• określa temat tekstu

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić 2–3 cechy bohaterki utworu

• wskazuje zastosowane w tekście porównania i epitety

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiadać o wydarzeniach przedstawionych w tekście

• określić cechy bohaterki

• wyrazić swój sąd o bohaterce i jej zachowaniu

• określić uczucia bohaterki

• określa funkcje wskazanych w tekście porównań i epitetów

• zaprezentować informacje o autorce dziennika

• zredagować wypowiedź zatytułowaną „Kartka z mojego dziennika”

157. Wyprawa pełna emocji, czyli Tomek i Huck na tropie skarbu • czytać głośno i cicho

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• zdefiniować powieść przygodową

• zdefiniować nadawcę i odbiorcę komunikatu

• czytać z odpowiednią artykulacją i uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wymienić charakterystyczne cechy powieści przygodowej

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora utworu

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić 2–3 cechy bohaterów utworu

• określić tekst jako powieść przygodową

• określić nadawcę i odbiorcę komunikatu na skale

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiadać o wydarzeniach przedstawionych w utworze • określa cechy bohaterów

• opisać uczucia bohaterów

• podać inne przykłady powieści przygodowej

• zaprezentować informacje o autorze książki

• zachęcić rówieśników do przeczytania całej lektury, prezentując inne przygody Tomka Sawyera

158. i 159. Niezwykła tajemnica zamku • czytać głośno i cicho

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• zdefiniować powieść przygodową

• czytać z odpowiednią artykulacją i uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wymienić charakterystyczne cechy powieści przygodowej

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora utworu

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić 2–3 cechy bohatera utworu

• określić tekst jako powieść przygodową

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiadać o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów

• opisać uczucia Paragona w czasie nocnej wyprawy na zamek

• podać inne przykłady powieści przygodowej

• zredagować opowiadanie twórcze o dalszych losach Paragona lub wykonać ćwiczenie 8, s. 311

• wyczerpująco wypowiedzieć się na temat wydarzeń przedstawionych w utworze, odwołując się do znajomości całej lektury

160. Zgłębiamy tajniki pracy radiowców • wymienić osoby tworzące audycje radiowe

• wyjaśnić pojęcia: emisja, ramówka, program cykliczny

• wymienić osoby tworzące audycje radiowe i określić ich pracę

• używać w zdaniach pojęć: emisja, ramówka, program cykliczny

• opisać pracę osób tworzących audycje radiowe

• określić cechy osób wykonujących zawody związane z radiem

• odróżniać rodzaje audycji radiowych

• wypowiadać się na temat swojej ulubionej audycji radiowej

• w wypowiedzi posługiwać się pojęciami: emisja, ramówka, program cykliczny

• wymienić osoby tworzące audycje radiowe i opisać ich pracę

• określić cechy osób wykonujących zawody związane z radiem

• ciekawie opowiadać o swojej ulubionej audycji radiowej

• wskazać podobieństwa i różnice między radiem a telewizją

• korzystając z internetu, ustalić dni i godziny nadawania audycji radiowych dla dzieci i młodzieży w dowolnej stacji radiowej
161. i 162. Tworzymy zdania złożone współrzędnie i podrzędnie • zdefiniować zdania złożone współrzędnie

• zdefiniować zdania złożone podrzędnie

• zdefiniować zdania składowe w zdaniu złożonym

• układać zdania złożone ze zdań składowych

• wskazać zdanie złożone współrzędnie

• wskazać zdanie złożone podrzędnie

• wskazać zdania składowe w zdaniu złożonym

• wskazać zdanie nadrzędne i zdanie podrzędne w zdaniu złożonym podrzędnie

• odróżniać zdania złożone współrzędnie od zdań złożonych podrzędnie

• wskazać zdanie nadrzędne i zdanie podrzędne w zdaniu złożonym podrzędnie

• stosować odpowiednie spójniki, łącząc zdania pojedyncze w złożone

• odróżnić wykres zdania złożonego współrzędnie od wykresu zdania złożonego podrzędnie

• wykonywać wykresy zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie

• odróżniać zdania złożone współrzędnie od zdań złożonych podrzędnie i samodzielnie wykonywać ich wykresy
163. Gdzie postawić przecinek w zdaniu złożonym? • wymienić zasady użycia przecinka w zdaniu

• wymienić spójniki, przed którymi należy postawić przecinek

• wymienić spójniki, przed którymi nie należy stawiać przecinka

• zastosować zasady użycia przecinka w zdaniu

• skorzystać ze słownika

 

• poprawnie oddzielać przecinkiem zdania składowe • stosować przecinek zgodnie z zasadami interpunkcji • bezbłędnie zapisać tekst z trudnościami interpunkcyjnymi (przecinek)
164. Kiedy mała, a kiedy wielka litera? • wymienić zasady ortograficzne pisowni wielką literą imion, nazwisk, pseudonimów, przezwisk, tytułów, nazw świąt i dni świątecznych

• wymienić zasady pisowni małą literą nazw obrzędów i zwyczajów

• wymienić zasady pisowni wielką literą nazw państw, miast, dzielnic, regionów, mieszkańców państw, regionów, kontynentów i planet

• zastosować zasady ortograficzne pisowni wielką literą imion, nazwisk, pseudonimów, przezwisk, tytułów, nazw świąt i dni świątecznych

• stosować zasady pisowni małą literą nazw obrzędów i zwyczajów

• stosować zasady pisowni wielką literą nazw państw, miast, dzielnic, regionów, mieszkańców państw, regionów, kontynentów i planet

• wymienić zasady pisowni wielką literą nazw gwiazd, planet i ich mieszkańców

• wymienić zasady pisowni małą literą spójników i przyimków występujących wewnątrz tytułów

• wyszukiwać podane hasła w słowniku ortograficznym

• poprawnie zapisywać imiona, nazwiska, pseudonimy, przezwiska, tytuły, nazwy świąt i dni świątecznych

• poprawnie zapisywać wielką literą nazwy państw, miast, dzielnic, regionów, mieszkańców państw, regionów, kontynentów i planet

• stosować zasady pisowni wielką literą nazw gwiazd, planet i ich mieszkańców

• stosować zasady pisowni małą literą spójników i przyimków występujących wewnątrz tytułów

• korzystać ze słownika ortograficznego

• poprawnie zapisywać małą literą przymiotniki utworzone od nazw własnych

• poprawnie zapisywać wielką literą nazwy gwiazd, planet i ich mieszkańców

• samodzielnie korzystać ze słownika ortograficznego

• zapisać poprawnie wszystkie podane wyrazy z trudnościami ortograficznymi (pisownia wielką i małą literą)

• wyjaśnić, z czego wynika pisownia małą literą wyrazów ocean spokojny, japonka, węgierka

167. Jak artysta przedstawił pogodne życie? • wymienić kolory występujące na obrazie

• wymienić postacie występujące na obrazie

• określić miejsce przedstawione na obrazie

• zaprezentować postacie przedstawione na obrazie

• określić czas i miejsce przedstawione na obrazie

• określić kolory dominujące na obrazie i źródło światła

• opisać miejsce przedstawione na obrazie

• opisać sytuacje przedstawione na obrazie

• opisać pejzaż i ukazane na obrazie postacie

• określić, czy obraz jest realistyczny, czy fantastyczny, uzasadnić swoje zdanie

• opisać dominujące na obrazie kolory, kształty, źródło światła

• opisać kompozycję obrazu

• określić nastrój, jaki wywołuje obraz

• określić nastrój obrazu i uczucia, jakie wywołuje, uzasadnić swoją wypowiedź

• omówić elementy sztuki plastycznej: plan, barwy, kompozycję, światło, ruch

• namalować własny obraz zatytułowany „Pogodne życie”

168. Zawód nauczyciel • opowiedzieć o swoich emocjach i refleksjach związanych z piosenką Dzień jeden w roku • określić nastrój panujący w utworze

 

• wskazać wartości związane z Wigilią Bożego Narodzenia

• objaśnić zastosowane w tekście przenośnie

• określić funkcję powtarzanych w utworze wersów i zwrotek

 

• odnaleźć nagranie piosenki w wykonaniu Czerwonych Gitar i opowiedzieć o swoich wrażeniach związanych z tym utworem
170. Czego dziadkowi do szczęścia potrzeba? • wymienić bohaterów tekstu i krótko się o nich wypowiedzieć • określić potrzeby oraz doświadczenia bohaterów tekstu i łączącą ich relację

 

• odczytać znaczenie frazeologizmu poczuć się jak w niebie

 

• w identyfikacji problematyki utworu odwołać się do własnych doświadczeń • uczestniczyć w rozmowie na temat roli dziadków w życiu uczniów oraz sytuacji starszych osób we współczesnym świecie
171. Wielkanoc – święta pełne radości • przedstawić tematykę utworu • określić nastrój panujący w utworze

• zredagować świąteczne życzenia

• wskazać zastosowane w utworze środki stylistyczne: epitety, zdrobnienie, uosobienie • określić funkcję środków stylistycznych w utworze • wypowiada się na temat wielkanocnych zwyczajów i symboli
172. Jakie święto obchodzimy 3 maja? • wskazać temat utworu i • określić nastrój panujący w utworze • odwołać się do własnych doświadczeń oraz wiedzy związanych ze świętem Konstytucji 3 maja • objaśnić przenośnię • uczestniczy w rozmowie na temat patriotyzmu
173. Mama – najpiękniejsza istota na świecie • wymienić bohaterów tekstu • określić stosunek narratora do jego mamy • wskazać zastosowane w tekście sformułowania – bezpośredniego zwrotu do adresata i zwrotów charakterystycznych dla języka potocznego • zredagować opis twarzy bliskiej mu osoby

• wyjaśnić funkcję zastosowanych w tekście sformułowań – bezpośredniego zwrotu do adresata i zwrotów charakterystycznych dla języka potocznego

• uczestniczyć w rozmowie na temat potrzeb i marzeń mam

Opracowała: Lidia Bancerz