JĘZYK POLSKI KLASA VIII

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny
NOWE Słowa na start! klasa 8

 

Prezentowane wymagania edukacyjne są zintegrowane z planem wynikowym autorstwa Magdaleny Lotterhoff będącym propozycją realizacji materiału zawartego w podręczniku Nowe Słowa na start! w klasie 8. Wymagania dostosowano do sześciostopniowej skali ocen.

 

Numer i temat lekcji Wymagania konieczne

(ocena dopuszczająca)

 

 

Uczeń potrafi:

Wymagania podstawowe

(ocena dostateczna)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz:

Wymagania rozszerzające

(ocena dobra)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, oraz:

Wymagania dopełniające

(ocena bardzo dobra)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą, oraz:

Wymagania wykraczające

(ocena celująca)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą, oraz:

2.

Ja w społeczeństwie

• opisać obraz

• wymienić barwy użyte przez malarza

• omówić znaczenie zastosowanych przez malarza proporcji pomiędzy ludźmi a budynkami • zinterpretować znaczenie barw • zinterpretować sposób ukazania społeczności miejskiej na obrazie

• wyrazić swoją opinię na temat obrazu

• porównać obraz z innymi tekstami kultury przedstawiającymi miasto
3.

Twórca i jego czasy. Melchior Wańkowicz

• wymienić najważniejsze elementy biografii Melchiora Wańkowicza • scharakteryzować twórczość Melchiora Wańkowicza • wskazać elementy autobiograficzne w książce Ziele na kraterze • scharakteryzować twórczość Melchiora Wańkowicza • wypowiedzieć się o wydarzeniach historycznych współczesnych autorowi
4.

Na tropach tradycji – Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (lektura obowiązkowa)

• zrelacjonować treść fragmentu utworu

• przedstawić bohaterów fragmentu utworu

• scharakteryzować bohaterów obu fragmentów utworu • omówić sposób prezentacji dworu pana Pisanki • przedstawić świat znikający polskiej szlachty z punktu widzenia narratora • stworzyć opis interesującego miejsca w swoim regionie
5.

Odpowiedzialność za słowo – Melchior Wańkowicz, Tędy i owędy

(lektura obowiązkowa)

• wyjaśnić pojęcia: literatura faktu, reportaż

• zrelacjonować treść fragmentu utworu

• przedstawić bohaterów fragmentu utworu

• wskazać zadania researchera

• scharakteryzować bohaterów fragmentu

• przedstawić sposób pracy dziennikarzy w czasopiśmie „Time”

• wyliczyć i omówić problemy, z którymi zetknęła się Marta podczas wykonywania powierzonego zadania • zinterpretować sformułowaną przez ojca Marty puentę

• wskazać wyrażenia środowiskowe, wyjaśnić ich znaczenia i określić ich funkcje w tekście

• podjąć dyskusję na temat rzetelnych źródeł informacji
6.

Być razem

• zreferować treść wiersza

• określić rodzaj literacki

• wskazać podmiot liryczny

 

• określić funkcję zwrotów do adresata

• opisać emocje wyrażane przez podmiot liryczny

• wskazać elementy tworzące atmosferę spotkania bliskich osób

• omówić funkcję skontrastowania dwóch przestrzeni: na zewnątrz i w środku przy stole

• zinterpretować wymowę wiersza

• przedstawić swoje spostrzeżenia dotyczące tworzenia atmosfery podczas spotkania bliskich sobie osób

• omówić sposób przedstawienia spotkania bliskich w wybranym tekście kultury
7.

Ludzie wobec ludzi

• zreferować treść wiersza

• określić rodzaj liryki

 

• wyjaśnić, w imieniu jakiej zbiorowości wypowiada się podmiot liryczny

• scharakteryzować tytułowych ludożerców

• zinterpretować zabieg stylistyczny zastosowany na początku wiersza

• omówić funkcję użycia słowa ludożerca w utworze

• zinterpretować zakończenie wiersza

• odnieść wymowę wiersza do rzeczywistości codziennej

• podjąć dyskusję na temat „ludożerców” w codziennej rzeczywistości

• podjąć dyskusję na temat: Czy każdy ma w sobie ludożercę?

8.

Stereotypy

• zreferować treść wywiadu

• omówić przynależność tekstu do gatunku prasowego

 

• wyjaśnić, w jaki sposób powstają stereotypy

• omówić, w jaki sposób stereotypy wpływają na nasze zachowanie

• wskazać sytuacje, w jakich stereotypy mogą być groźne

• wyjaśnić rolę indywidualnych kontaktów w zwalczaniu stereotypów

• zinterpretować znaczenie wyrażenia mentalne szufladki

• odnaleźć elementy omówione w wywiadzie w rzeczywistości codziennej

• wskazać i omówić teksty kultury prezentujące stereotypowe traktowanie jakiejś grupy
9.

Wykluczona – wpływ stereotypów na relacje między dziećmi

• zrelacjonować fragment powieści

• wypowiedzieć się na temat narratora

• określić czas i przestrzeń akcji

• scharakteryzować bohaterki występujące we fragmencie utworu

• opisać relacje pomiędzy Jaelle a innymi uczennicami

• wyjaśnić, dlaczego Jaelle nie chciała się upodobnić do rówieśniczek ze szkoły • wskazać stereotypy dotyczące społeczności romskiej przedstawione we fragmencie utworu

• przedstawić zdobyte za pomocą różnych źródeł informacje na temat społeczności romskiej

• podjąć dyskusję na temat problemów z zaakceptowaniem czyjejś inności

• wypowiedzieć swoje zdanie na temat przyczyn wrogości wobec obcych

• opisać wybrany stereotyp narodowy

• przedstawić inny tekst kultury podejmujący temat Romów

10.

Czasy nietolerancji

• wyjaśnić pojęcia:

faszyzm, rasizm

• zrelacjonować treść fragmentów utworu

• określić rodzaj narracji

• omówić znaczenie czasu i miejsca akcji dla wymowy fragmentu utworu

• omówić funkcję postaci Jessego Owensa we fragmencie utworu

• scharakteryzować Rudy’ego

• wyjaśnić przyczynę reakcji ojca na zachowanie Rudy’ego

• omówić dialog pomiędzy ojcem a synem

• zinterpretować funkcję dziecięcej naiwności Rudy’ego dla wymowy fragmentu utworu • zaprezentować sylwetkę Jessego Owensa

• na podstawie dowolnych źródeł opracować kontekst historyczny fragmentu utworu

11.

Być człowiekiem

• wyjaśnić pojęcia: aforyzm, fraszka, paradoks

• omówić przynależność gatunkową utworów Jana Sztaudyngera

• wyjaśnić znaczenie sentencji Stanisława Jerzego Leca

• wyjaśnić prawdy życiowe zawarte we fraszkach Jana Sztaudyngera

• zinterpretować tytuł zbioru

• wskazać paradoksy we fraszkach Jana Sztaudyngera i omówić je

• odnieść uniwersalne prawdy zawarte w aforyzmach i fraszkach do swojego doświadczenia • odnaleźć odzwierciedlenie jednej z prawd zawartych we fraszkach lub aforyzmach w wybranym tekście kultury i omówić dostrzeżony związek
12. i 13.

Perswazja – sztuka językowego wywierania wpływu

• wyjaśnić pojęcia: perswazja, apel, sugestia, uzasadnienie, negocjacje, reklama, manipulacja, etyka słowa

• wymienić cechy wypowiedzi perswazyjnej

• wymienić fazy negocjacji

• wymienić sposoby nakłaniania w reklamie

• wymienić elementy etyki słowa

• odnaleźć w podanych tekstach apel, sugestię i uzasadnienie

• wymienić sposoby manipulacji

• wskazać reklamy, które nakłaniają odbiorcę do konkretnego działania

• wskazać wypowiedzi wykorzystujące manipulację

• skomponować wypowiedź perswazyjną na zadany temat

• zanalizować hasła reklamowe pod kątem adresata

• zanalizować wybrane reklamy pod kątem zabiegów manipulacyjnych

• przeprowadzić negocjacje zgodnie z podanym schematem

• ułożyć hasła reklamowe, nakłaniające do konkretnego działania

• odnaleźć w reklamach i wypowiedziach polityków elementy manipulacji i zanalizować je

• wygłosić publicznie mowę perswazyjną

14.

Słowo pisane – historia, charakterystyka, funkcja

• przedstawić najważniejsze wydarzenia z historii piśmiennictwa

• wymienić gatunki wypowiedzi prasowej

• podzielić wypowiedzi pisemne na kategorie

• rozpoznać gatunki wypowiedzi prasowej

• omówić język prasy

• wymienić cechy dobrego tekstu prasowego

• zanalizować tekst prasowy według podanych kryteriów • podjąć dyskusję na temat wad i zalet publikacji drukowanych oraz elektronicznych
15.

O grzeczności w języku

• wymienić zasady porozumiewania się w grzeczny sposób

• wymienić formy grzecznościowe

• dopasować słowa i zwroty grzecznościowe do adresata • wskazać wypowiedzi, w których zostały złamane zasady grzeczności w języku • sformułować wypowiedzi dostosowane do adresata • sformułować oficjalną mowę na zadany temat, uwzględniając wszystkie zasady grzeczności
16., 17.

Różne odmiany polszczyzny

• wymienić odmiany polszczyzny

• wskazać różnice pomiędzy odmianą oficjalną a nieoficjalną polszczyzny

• wyartykułować podane wyrazy zgodnie z normą wzorcową

• zaakcentować podane wyrazy zgodnie z normą wzorcową

• wskazać wypowiedzi należące do oficjalnej i nieoficjalnej odmiany języka

• wymienić sytuacje, w których można stosować nieoficjalną formę języka, oraz takie, w których należy stosować formę oficjalną

• wyjaśnić różnice pomiędzy normą wzorcową a normą użytkową języka

• rozpoznać wypowiedzi zgodne z normą wzorcową i normą użytkową

• stworzyć wypowiedzi zgodne z wzorcową odmianą języka • zanalizować wybrane przez siebie wypowiedzi publicystyczne pod kątem zgodności z normami językowymi
18.

Podsumowanie wiadomości

• odtworzyć najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posłużyć się terminami i pojęciami: literatura faktu, stereotyp, aforyzm, fraszka, formy grzecznościowe, polszczyzna ogólna, odmiana oficjalna, odmiana nieoficjalna

• wykorzystać najważniejsze konteksty • wyciągnąć wnioski

• określić własne stanowisko

• poprawnie zinterpretować wymagany materiał

• właściwie uargumentować

• uogólnić, podsumować i porównać

• wykorzystać bogate konteksty

• sformułować i rozwiązać problem badawczy

19.

Niepokoje egzystencjalne

• opisać, co zostało przedstawione na obrazie • omówić kompozycję dzieła

• opisać krajobraz roztaczający się przed bohaterem obrazu

• zinterpretować sposób przedstawienia bohatera • zinterpretować znaczenie barw dla wymowy obrazu

• wyjaśnić wymowę obrazu

• omówić wybrany obraz Caspara Davida Friedricha
20.

Twórca i jego czasy – Jan Kochanowski

• wyjaśnić pojęcia: renesans, humanizm

• wymienić najważniejsze etapy życia Jana Kochanowskiego

• scharakteryzować twórczość Jana Kochanowskiego

• omówić okoliczności powstania cyklu Trenów

• wskazać cechy charakterystyczne renesansu • przedstawić specyfikę Trenów Jana Kochanowskiego • w kontekście biografii i twórczości Jana Kochanowskiego omówić rzeźbę Zygmunta Trembeckiego
21., 22.

Wobec śmierci – o Trenach Jana Kochanowskiego (lektura obowiązkowa)

• wyjaśnić pojęcia: tren, porównanie homeryckie, puenta, przenośnia, symbol, peryfraza

• zrelacjonować treść trenów

• określić rodzaj liryki każdego z utworów

• wskazać adresatów wymienionych na początku Trenu I, VII i VIII

• wymienić cechy Urszulki przywołane przez podmiot liryczny w Trenie VIII

Tren I

• wyjaśnić funkcję apostrofy rozpoczynającej utwór

• wskazać porównanie homeryckie i określić jego funkcję

Tren V

• wskazać porównanie homeryckie i określić jego funkcję

• wyjaśnić przyczynę przywołania Persefony

Tren VII

• określić funkcję odwołania do ubiorów córki

• omówić funkcję wykrzyknienia w puencie utworu

Tren I

• zinterpretować metaforyczne znaczenie smoka

• omówić funkcję pytania retorycznego w zakończeniu utworu

Tren V

• zinterpretować metaforyczne znaczenie oliwki i sadownika

• zinterpretować znaczenie pytania retorycznego w puencie utworu

Tren VII

• omówić funkcję zdrobnień

• zinterpretować dwojakie znaczenie słowa skrzynka, użytego utworze

Tren VIII

• zinterpretować funkcję kontrastu w ukazaniu domu: przed i po śmierci Urszuli

Tren I

• zinterpretować znaczenie puenty

• zinterpretować wymowę utworu

Tren V

• zinterpretować wymowę utworu

Tren VII

• zinterpretować wymowę utworu

• porównać omówione treny i wyrazić swoją opinię na temat zawartego w nich ładunku emocjonalnego

• omówić wybrany tekst kultury, w którym została przedstawiona strata bliskiej osoby, i porównać go z utworami Jana Kochanowskiego
23.

W zaświatach – kontekst interpretacyjny do Trenów

• zrelacjonować treść wiersza

• wskazać podmiot liryczny w wierszu

 

• opisać sytuację liryczną

• wypowiedzieć się na temat podmiotu lirycznego

• opisać wizję zaświatów przedstawioną w wierszu

• wskazać peryfrazę i określić jej funkcję

• omówić sposób, w jaki został przedstawiony Bóg

• zinterpretować puentę wiersza • wypowiedzieć się na temat uniwersalnej prawdy o człowieku zawartej w wierszu

• omówić wizje zaświatów przedstawione w wybranych tekstach kultury

24.

Tęsknota pielgrzyma

• wyjaśnić pojęcia: hymn, refren, anafora

• zrelacjonować treść wiersza

• wskazać podmiot liryczny

• wskazać adresata lirycznego

• wypowiedzieć się na temat podmiotu lirycznego

• nazwać emocje towarzyszące podmiotowi lirycznemu

• określić funkcję adresata

• określić miejsce, w którym znajduje się podmiot liryczny oraz jego położenie względem domu

• scharakteryzować obraz Boga wyłaniający się z utworu

• określić przyczyny smutku podmiotu lirycznego

• omówić funkcję refrenu i anafory

• zinterpretować wymowę wiersza

• omówić kontekst historyczny utworu

• podjąć dyskusję na temat przyczyn i konsekwencji emigracji

25.

List do Boga

• zrelacjonować treść fragmentu utworu

• określić narrację fragmentu utworu

 

• scharakteryzować bohaterów fragmentu utworu

• określić temat przewodni fragmentu utworu

• wypowiedzieć się na temat prawdziwości opowieści snutych przez panią Różę

• wskazać cechy listu we fragmencie utworu

• podjąć spekulacje na temat celu, w jakim pani Róża opowiada Oskarowi historie

• omówić relacje łączące Oskara z panią Różą

• wypowiedzieć się na temat języka, jakim posługują się bohaterowie • odnaleźć konteksty i nawiązania
26.

Korzyści z przemijania

• zrelacjonować treść wiersza

• wskazać podmiot liryczny

• wypowiedzieć się na temat podmiotu lirycznego

• wskazać stały związek frazeologiczny użyty w wierszu i omówić jego funkcję

• postawić tezę interpretacyjną

• omówić postawę podmiotu lirycznego wobec otaczającej rzeczywistości

• zinterpretować funkcję środków stylistycznych użytych w wierszu

• zinterpretować sposób ukazania przemijania w wierszu

• zanalizować obraz miłości przedstawiony w wierszu

• omówić różne sposoby przedstawienia motywu przemijania w tekstach kultury
27.

Przepis na życie

 

• wyjaśnić pojęcie ironia

• zrelacjonować treść wiersza

• wskazać podmiot liryczny

• wskazać środki stylistyczne

• omówić stosunek osoby mówiącej do formułowanych wskazówek

• wskazać w wierszu ironię

• postawić tezę interpretacyjną

• określić funkcje użytych środków stylistycznych

• wypowiedzieć się na temat osoby, która stosowałaby się do wymienionych porad

• sformułować rzeczywisty katalog zasad, którymi powinien się kierować człowiek • podjąć dyskusję na temat konsekwencji postawy nonkonformistycznej
28.

Wyrażanie opinii

• wyjaśnić pojęcia: opinia, informacja

• wymienić zasady, które powinny być przestrzegane podczas wyrażania opinii

• wyjaśnić różnicę pomiędzy opinią a informacją

• odróżnić informację od opinii

• sporządzić notatkę zawierającą informacje • sformułować opinie wraz z uzasadnieniem  
29.

Muzyka

• zrelacjonować rozwój muzyki na poszczególnych etapach historii kultury

• wymienić elementy języka muzyki

• wymienić rodzaje muzyki rozrywkowej • omówić rolę muzyki w wybranym filmie

• ocenić utwór muzyczny na podstawie podanych kryteriów

• zastosować elementy języka muzyki do analizy wybranego utworu • stworzyć prezentację na temat ulubionego muzyka bądź gatunku muzyki

• stworzyć prezentację na temat muzyki etnicznej charakterystycznej dla swojego regionu

30.

Języki środowiskowe i zawodowe

• wyjaśnić pojęcia: języki środowiskowe, języki zawodowe, kolokwializmy, profesjonalizmy • odróżnić języki środowiskowe od języków zawodowych

• wskazać kolokwializmy w podanym tekście

• wymienić przykłady języków środowiskowych języków i zawodowych

• wymienić cechy gwary uczniowskiej

• rozpoznać podane rodzaje języków środowiskowych • stworzyć dłuższą wypowiedź ustną zawierającą elementy wybranego języka środowiskowego
31.

Dialekty i gwary

• wyjaśnić pojęcia: dialekt, gwara

• wymienić istniejące w Polsce dialekty

• wskazać różnice pomiędzy gwarą a dialektem • w podanych przykładach wskazać różnice pomiędzy gwarą a językiem ogólnonarodowym • przekształcić tekst gwarowy na ogólnopolski • stworzyć minisłownik wybranej gwary
32.

O stylu wypowiedzi

• wymienić style funkcjonujące w polszczyźnie

• zreferować podstawową zasadę dobrego stylu

• wymienić cechy każdego ze stylów

• wymienić szczegółowe zasady dobrego stylu

• rozpoznać styl podanej wypowiedzi

• skorygować błędy stylistyczne w podanym tekście

• stworzyć tekst w wybranym stylu  
33. , 34.

Podsumowanie wiadomości

• odtworzyć najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posłużyć się terminami i pojęciami: porównanie homeryckie, tren, peryfraza, wyrażanie opinii, języki środowiskowe, języki zawodowe, dialekty, gwara, style wypowiedzi

• wykorzystać najważniejsze konteksty • wyciągnąć wnioski

• określić własne stanowisko

• poprawnie zinterpretować wymagany materiał

• właściwie uargumentować

• uogólnić, podsumować i porównać

• wykorzystywać bogate konteksty

• sformułować i rozwiązać problem badawczy

35.

Wzorce

• wyjaśnić pojęcia: wzorzec, kompozycja fotografii

• opisać, co znajduje się na zdjęciu

• omówić kompozycję zdjęcia • wskazać elementy pracy lekarza, które zostały wyeksponowane na zdjęciu • wypowiedzieć swoją opinię na temat fotografii i uzasadnić ją • wyjaśnić, kim był Zbigniew Religa
36.

Twórca i jego czasy – Aleksander Kamiński

• wyjaśnić pojęcia: harcerstwo, literatura podziemna

• wymienić najważniejsze etapy życia Aleksandra Kamińskiego

• omówić kontekst historyczny twórczości Aleksandra Kamińskiego • wyjaśnić genezę powstania Kamieni na szaniec • przedstawić znaczenie Kamieni na szaniec dla współczesnych autorowi odbiorców • wypowiedzieć się na temat literatury podziemnej w okupowanej Polsce
37., 38., 39., 40., 41.

Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec

(lektura obowiązkowa)

Do fragmentu utworu:

• zrelacjonować treść fragmentu utworu

Do całości utworu:

• wyjaśnić pojęcia: okupacja, Szare Szeregi, sabotaż, dywersja, literatura faktu

• zrelacjonować treść książki

• określić rodzaj narracji

• zrelacjonować przebieg akcji pod Arsenałem

Do fragmentu utworu:

• omówić świat przedstawiony we fragmencie utworu

• scharakteryzować bohaterów fragmentu utworu

Do całości utworu:

• omówić świat przedstawiony

• opisać rzeczywistość okupowanej Warszawy

• wymienić i scharakteryzować bohaterów pierwszoplanowych

• opisać perypetie bohaterów działających w małym sabotażu i w dywersji

Do fragmentu utworu:

• wyjaśnić, dlaczego Rudy czuł się szczęśliwy pomimo dojmującego bólu i świadomości zbliżającej się śmierci

Do całości utworu:

• wypowiedzieć się na temat specyfiki pokolenia, do którego należeli bohaterowie

• wskazać cechy gawędy harcerskiej i literatury faktu

Do fragmentu utworu:

• w kontekście danego fragmentu utworu zinterpretować tytuł utworu

Do całości utworu:

• podjąć dyskusję na temat celowości przeprowadzenia akcji pod Arsenałem w świetle jej skutków

• podjąć dyskusję na temat ówczesnego i współczesnego rozumienia słowa patriotyzm

• porównać sposób ukazania akcji pod Arsenałem oraz jej skutków w książce Aleksandra Kamińskiego oraz w filmie w reżyserii Roberta Glińskiego
42., 43.

Twardy charakter

• wyjaśnić pojęcia: literatura faktu, alianci

• zrelacjonować treść fragmentu utworu

• wypowiedzieć się na temat narratora

• scharakteryzować Kazimierza Daszewskiego

• wskazać cechy gatunkowe utworu • omówić kontekst historyczny utworu • porównać postawy Kazimierza Daszewskiego oraz bohaterów Kamieni na szaniec
44.

Geniusz czarodziejski

• zrelacjonować treść fragmentów utworu • wymienić słabe i mocne strony charakteru Steve’a Jobsa • omówić stosunek autora tekstu do opisywanego bohatera • podjąć dyskusję na temat pożądanych cech lidera • przedstawić wybraną postać, która wykazuje cechy dobrego lidera
45.

Czy można być świętym?

• wyjaśnić pojęcie apostrofa

• zrelacjonować treść wiersza

• określić rodzaj liryki

• wskazać adresatów wiersza

• wypowiedzieć się na temat podmiotu lirycznego • postawić tezę interpretacyjną

• wskazać środki stylistyczne i określić ich funkcję

• zinterpretować wymowę wiersza

 

• przedstawić sylwetkę św. Franciszka z Asyżu
46.

Zbuntowany

• wyjaśnić pojęcie idealizm

• zrelacjonować treść fragmentów

• określić rodzaj narracji

• scharakteryzować głównego bohatera

• określić stany emocjonalne rozmawiających postaci

• wskazać powody wydalenia bohatera ze szkoły

• omówić stosunek bohatera do rzeczywistości

• wskazać w bohaterze cechy idealisty

• zinterpretować marzenie chłopaka dotyczące jego przyszłości • omówić wybrane dzieło filmowe przedstawiające motyw buntu młodych ludzi
47.

Ratować innych

• wyjaśnić pojęcie wywiad

• zrelacjonować treść wywiadu

• wyjaśnić, czym dla bohatera wywiadu jest rodzina

• wskazać elementy obyczajowości strażaków

• przedstawić wartości, jakimi kierowali się strażacy

• omówić konsekwencje, jakie poniósł Stanisław Trojanowski w wyniku akcji ratowniczej • zinterpretować rozmowę strażaka z synem • przybliżyć wydarzenia, które rozegrały się w Nowym Jorku 11 września 2001 roku
48.

Po co nam autorytety?

• wyjaśnić pojęcie wywiad

• zrelacjonować treść wywiadu

• wyliczyć zasady, którymi warto się kierować podczas poszukiwania autorytetu

• wskazać różnice pomiędzy autorytetem a guru

• omówić rolę autorytetu we współczesnym świecie

• zanalizować wywiad pod kątem sposobu zadawania pytań przez dziennikarkę

• podjąć dyskusję na temat współczesnych autorytetów

• podjąć dyskusję na temat traktowania celebrytów jako autorytety

• przedstawić swój autorytet i uzasadnić wybór
49., 50.

Sprawozdanie z filmu i spektaklu

• wymienić elementy, które powinny się znaleźć we wstępie, w rozwinięciu i w zakończeniu sprawozdania • stworzyć plan sprawozdania ostatnio obejrzanego filmu lub spektaklu • wyselekcjonować informacje przydatne do sporządzenia sprawozdania

 

• stworzyć pisemne sprawozdanie z filmu bądź spektaklu  
51., 52.

Recenzja

• wymienić elementy, z których składa się recenzja

• odróżnić recenzję od sprawozdania

• stworzyć plan recenzji • wyselekcjonować informacje przydatne do sporządzenia recenzji • ocenić poszczególne elementy dzieła

• stworzyć recenzję wybranego filmu

 
53.

Telewizja

• zrelacjonować etapy rozwoju telewizji

• wskazać momenty przełomowe w rozwoju telewizji

• podać przykłady gatunków telewizyjnych

• scharakteryzować wybrane programy telewizyjne • omówić specyfikę języka przekazu telewizyjnego • ocenić wybrany program telewizyjny według podanych kryteriów

• porównać różne przykłady tego samego gatunku telewizyjnego

• wypowiedzieć się na temat roli telewizji w życiu swoich rówieśników

• podjąć dyskusję na temat jakości i funkcji reklam telewizyjnych

• przygotować prezentację na temat swojego ulubionego serialu

54.

Treść i zakres wyrazu

• wyjaśnić pojęcia: treść wyrazu, zakres wyrazu

• odróżnić treść od zakresu wyrazu

• wyjaśnić zależność pomiędzy treścią a zakresem wyrazu

 

• porównać treść i zakres wyrazu w podanych przykładach • podane wyrazy zastąpić słowami o bogatszej treści

• podane wyrazy zastąpić słowami o szerszym zakresie

 
55.

Rodzaje wyrazów ze względu na znaczenie

• wyjaśnić pojęcia: synonim, antonim, homonim, wyraz wieloznaczny, eufemizm • zastąpić podane wyrazy synonimami

• podać antonimy do danych wyrazów

• wyjaśnić różnice pomiędzy wyrazami wieloznacznymi a homonimami

• wyjaśnić znaczenie podanych eufemizmów

• podać różne znaczenia danych wyrazów  
56.

Neologizmy i archaizmy

• wymienić rodzaje neologizmów i zapożyczeń • podzielić neologizmy na kategorie

• odnaleźć neologizmy w tekście

• wyjaśnić znaczenie podanych neologizmów • wskazać archaizmy w przysłowiach i wyjaśnić ich znaczenie  
57., 58.

Podsumowanie wiadomości

• odtworzyć najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posłużyć się terminami i pojęciami: wojenna literatura faktu, apostrofa, sprawozdanie z filmu i spektaklu, recenzja, synonimy, antonimy, homonimy, wyrazy wieloznaczne, neologizmy, archaizmy

• wykorzystać najważniejsze konteksty • wyciągnąć wnioski

• określić własne stanowisko

• poprawnie zinterpretować wymagany materiał

• właściwie uargumentować

• uogólnić, podsumować i porównać

• wykorzystywać bogate konteksty

• sformułować i rozwiązać problem badawczy

59.

Polskość

• podać informacje na temat Wystaw Światowych EXPO

• opisać Pawilon Polski

• opisać tradycyjne i nowoczesne elementy Pawilonu Polskiego

 

• określić związek wzornictwa budynku z Polską i polskością

• wypowiedzieć się na temat wartości związanych z polskością, jakie warto promować za granicą

   
60.

Twórca i jego czasy. Adam Mickiewicz

• wyjaśnić pojęcia: szlachta, Wielka Emigracja, epopeja narodowa

• wymienić najważniejsze etapy życia Adama Mickiewicza

• scharakteryzować twórczość Adama Mickiewicza • omówić genezę Pana Tadeusza • wymienić cechy epopei obecne w Panu Tadeuszu • zanalizować obraz Dietricha Montena
61., 62., 63., 64., 65. i 66.

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz

(lektura obowiązkowa)

• wyjaśnić pojęcia: epopeja, inwokacja, szlachta, dworek szlachecki, komizm, ironia

Do fragmentu utworu:

• zrelacjonować treść fragmentu

• wskazać adresatów inwokacji

Do całości utworu:

• zrelacjonować treść utworu

• wymienić obyczaje szlacheckie opisane w utworze

Do fragmentu utworu:

• wypowiedzieć się na temat narratora fragmentu utworu

Do całości utworu:

• opisać strukturę społeczną szlachty polskiej

• scharakteryzować Jacka Soplicę, Hrabiego, Sędziego i Gerwazego

• wymienić wydarzenia historyczne przywołane w koncercie Jankiela

• wymienić cechy gatunkowe utworu

Do fragmentu utworu:

• wskazać, w jaki sposób inwokacja nawiązuje do tradycji eposu homeryckiego

Do całości utworu:

• wypowiedzieć się na temat sposobu przedstawienia społeczności dobrzyńskiej

• wskazać komizm w sposobie przedstawienia niektórych bohaterów

Do fragmentu utworu:

• zanalizować sposób przedstawienia ojczyzny w inwokacji

• zanalizować elementy wystroju dworku szlacheckiego w kontekście tradycji i patriotyzmu

Do całości utworu:

• podjąć dyskusję na temat zalet i wad szlachciców przedstawionych w utworze

• zinterpretować częste pojawianie się w utworze słowa ostatni

• zinterpretować tytuł utworu

• omówić kontekst historyczny, w jakim powstało dzieło, oraz kontekst historyczny wydarzeń przedstawionych w utworze

• podjąć dyskusję na temat przyczyn określenia dzieła Mickiewicza epopeją narodową, skoro opisana została tam tylko jedna warstwa społeczna

• porównać tekst Adama Mickiewicza z reżyserską wizją Andrzeja Wajdy

67.

Polski patriotyzm

 

• wyjaśnić pojęcia: martyrologia, postawa obywatelska

• zrelacjonować treść wywiadu

• wymienić cechy nowoczesnego patriotyzmu • wskazać źródła tradycyjnego pojmowania patriotyzmu

• porównać patriotyzm tradycyjny i patriotyzm nowoczesny w kontekście współczesnej rzeczywistości

• sformułować definicję współczesnego patriotyzmu • podjąć dyskusję na temat postaw patriotycznych
68.

Twórca i jego czasy. Stefan Żeromski

• wyjaśnić pojęcie rusyfikacja

• wymienić najważniejsze etapy życia Stefana Żeromskiego

• przedstawić okoliczności powstania Syzyfowych prac • przedstawić tematy poruszane w utworze • omówić kontekst społeczno-historyczny twórczości Żeromskiego  
69., 70., 71., 72., 73.

Stefan Żeromski, Syzyfowe prace

(lektura obowiązkowa)

Do fragmentu utworu:

• wyjaśnić pojęcie rusyfikacja

• zrelacjonować fragment powieści

Do całości utworu:

• wyjaśnić pojęcia: zabory, rusyfikacja

• zrelacjonować treść powieści

Do fragmentu utworu:

• scharakteryzować Bernarda Zygiera

Do całości utworu:

• omówić świat przedstawiony

• scharakteryzować Marcina Borowicza i Andrzeja Radka

• wymienić metody rusyfikacji przedstawione w powieści

Do fragmentu utworu:

• wypowiedzieć się na temat przyczyn lekceważenia przez uczniów lekcji języka polskiego

Do całości utworu:

• przedstawić sytuację społeczeństwa polskiego po powstaniu styczniowym

• omówić sposoby walki z rusyfikacją przedstawione w utworze

• zinterpretować tytuł powieści

Do fragmentu utworu:

• omówić i zanalizować reakcje uczniów na recytację Reduty Ordona

Do całości utworu:

• zanalizować skutki zabiegów rusyfikacyjnych

• przedstawić postawy członków polskiej społeczności wobec działań zaborców i zanalizować ich przyczyny

• podjąć dyskusję na temat potrzeby zachowywania tożsamości narodowej
74.

Polska moim domem

• wyjaśnić pojęcie superbohater

• zrelacjonować treść utworu

• wymienić cechy Kapitana Polski

• wyjaśnić pochodzenie nazwy Kapitan Polska

• omówić sposób przedstawienia Polski w utworze

• wyjaśnić funkcję nawiązania do wydarzeń z historii Afryki

• zinterpretować wymowę utworu • porównać przedstawionego w utworze Kapitana Polskę do Kapitana Ameryki
75.

Oczami obcokrajowca

• zrelacjonować treść fragmentu • wymienić rytuały związane z polską gościnnością • opisać różnice pomiędzy mentalnością niemiecką a polską

• wypowiedzieć się na temat stylu fragmentu utworu

• zanalizować przyczyny komizmu poszczególnych fragmentów • podjąć dyskusję na temat różnic w mentalności przykładowych narodowości

• podjąć dyskusję na temat stereotypowego postrzegania mentalności innych narodowości

76.

Tęsknota za Polską

• wyjaśnić pojęcia: emigracja, mała ojczyzna

• zrelacjonować treść piosenki

• wypowiedzieć się na temat podmiotu lirycznego

• porównać rzeczywistość londyńską i lwowską

• postawić tezę interpretacyjną

• wskazać wyrazy nacechowane emocjonalnie i omówić ich funkcję

• wyjaśnić funkcję użycia regionalizmów w utworze

• zinterpretować przesłanie utworu • przytoczyć i omówić wybrany tekst kultury poruszający temat małej ojczyzny
77., 78. i 79.

Przemówienie

• wymienić cechy różnych rodzajów przemówień

• wymienić elementy niezbędne do przygotowania przemówienia

• przedstawić elementy, z których powinno się składać dobrze skomponowane przemówienie

• przygotować plan przemówienia

• wyliczyć strategie zdobycia przychylności słuchaczy, sposoby prezentacji argumentów i formułowania zakończenia przemówienia • zanalizować przykładowe przemówienia pod kątem tematu i stosowanych strategii

• wygłosić przemówienie

 
80.

Komiks

• przedstawić historię komiksu • omówić język komiksu

• przedstawić różnice pomiędzy komiksem amerykańskim a komiksem europejskim

• przedstawić wybrany komiks i ocenić go według podanych kryteriów • porównać wybrane komiksy i ocenić je według podanych kryteriów • stworzyć projekt komiksu

• przedstawić film inspirowany komiksem i omówić jego specyfikę

81. i 82.

Odmienne części mowy – powtórzenie wiadomości

• wymienić odmienne części mowy • scharakteryzować odmienne części mowy

• określić cechy charakterystyczne deklinacji trudnych rzeczowników

• odnaleźć nieosobowe formy czasownika w tekście i określić je

• dokonać właściwej deklinacji rzeczowników

• właściwie odmienić i stopniować przymiotniki

• właściwie określić formy czasownika osobowego

• właściwie określić formy zaimków i poprawnie je stosować

• właściwie nazywać rodzaje liczebników

 
83.

Nieodmienne części mowy – powtórzenie wiadomości

• wymienić nieodmienne części mowy • scharakteryzować nieodmienne części mowy

• wskazać spójniki, przed którymi stawiamy przecinek

• wskazać przysłówki, które podlegają stopniowaniu • rozpoznać nieodmienne części mowy  
84.

Pisownia nie z różnymi częściami mowy

• wymienić części mowy pisane łącznie z partykułą nie

• wskazać, które części mowy pisze się rozdzielnie z partykułą nie

• zastosować poznane zasady w praktyce • skorygować tekst pod względem pisowni partykuły nie z różnymi częściami mowy • stworzyć tekst, stosując różne części mowy z partykułą nie  
85., 86.

Podsumowanie wiadomości

• odtworzyć najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posłużyć się terminami i pojęciami: epopeja, inwokacja, przemówienie, odmienne części mowy, nieodmienne części mowy

• wykorzystać najważniejsze konteksty • wyciągnąć wnioski

• określić własne stanowisko

• poprawnie zinterpretować wymagany materiał

• właściwie uargumentować

• uogólnić, podsumować i porównać

• wykorzystać bogate konteksty

• sformułować i rozwiązać problem badawczy

87.

Utopie

• wyjaśnić pojęcie kadr

• opisać, co widzi na fotografii

• omówić kompozycję kadru • wskazać elementy fantastyczne na fotografii • zinterpretować kolorystykę i światło na fotografii

• zinterpretować wymowę kadru

• wypowiedzieć się na temat filmu Kraina jutra
88.

Prawdziwa utopia

• zrelacjonować treść fragmentu utworu • wymienić zasady panujące w Utopii • porównać funkcjonujący w Utopii system społeczny ze znanym mu rzeczywistym systemem • podjąć dyskusję na temat tego, dlaczego do rzeczywistości codziennej nie można wprowadzić systemu obowiązującego w Utopii • podjąć dyskusję na temat życia w świecie idealnym
89.

Moralność a prawo

• wyjaśnić pojęcie antyutopia

• zrelacjonować treść fragmentów utworu

• określić rodzaj narracji

• omówić świat przedstawiony w utworze

• omówić sytuację, w której znalazła się bohaterka

• omówić sposób sprawowania władzy w Panem

• wyjaśnić, na czym polega dylemat Katniss

• wskazać cechy antyutopii w opisywanym świecie

• wyjaśnić, jaką funkcję pełnią Głodowe Igrzyska w świecie Panem • stworzyć prezentację na temat różnych form antyutopii przedstawionych w tekstach kultury
90.

Utopia a szczęście

• zrelacjonować treść fragmentów utworu

 

• omówić świat przedstawiony w utworze

• scharakteryzować społeczność Następnych

• przedstawić stosunek bohaterów do Następnych

• zinterpretować zachowanie Stana pod koniec fragmentu utworu • wskazać pozytywne i negatywne aspekty sposobu życia w Zagrodzie • stworzyć opowiadanie, opisujące jeden dzień w Zagrodzie

• podjąć dyskusję na temat zacytowanego przez Stana zdania

91.

Idealne społeczeństwo

• wyjaśnić pojęcia: alegoria, utopia

• zrelacjonować treść fragmentów utworu

• scharakteryzować Boxera

• omówić zachowanie kota i klaczy

• wskazać cechy utopii w początkowym opisie farmy

• wyjaśnić przyczyny dystansu osła Benjamina w stosunku do powszechnego szczęścia

• omówić kontekst historyczny utworu

• określić funkcję knura Napoleona dla wymowy fragmentu utworu

• zinterpretować plakat filmowy

• omówić analogie pomiędzy historią Rosji sowieckiej a wydarzeniami opisanymi w Folwarku zwierzęcym

92.

Odzyskać raj

• zrelacjonować treść wiersza

• określić rodzaj liryki

• wskazać podmiot liryczny

• wypowiedzieć się na temat podmiotu lirycznego

• wskazać środki stylistyczne

• postawić tezę interpretacyjną

• określić funkcję środków stylistycznych użytych w wierszu

• zinterpretować znaczenie próśb podmiotu lirycznego

• zinterpretować wymowę utworu • omówić wybrany tekst kultury opisujący sposób postrzegania świata przez osobę pogrążoną w żałobie
93.

Człowiek idealny

• wyjaśnić pojęcie science fiction

• zrelacjonować fragment powieści

• określić rodzaj narracji

• omówić świat przedstawiony w utworze

• wyjaśnić, na czym polegał eksperyment opisany we fragmencie oraz dlaczego się nie powiódł

• wskazać cechy pozwalające zaliczyć powieść do gatunku science fiction • podjąć dyskusję na temat czynników kształtujących charakter człowieka • wyjaśnia pojęcie genetyka
94.

Scenariusz filmowy

 

• wyjaśnić pojęcie didaskalia

• wymienić elementy wchodzące w skład scenariusza

• wybrać scenę z dowolnej książki, która nadaje się na scenariusz • zredagować nagłówki scen i wskazówki sceniczne • stworzyć przekonujące dialogi

• nadać gotowemu scenariuszowi odpowiedni kształt graficzny

 
95.

Film

• przedstawić najważniejsze momenty w historii kina

• wyjaśnić pojęcia: kadr, plan filmowy, ujęcie, scena, montaż, scenariusz

• podać przykłady filmów należących do poszczególnych gatunków filmowych • wskazać w wybranych filmach cechy klasyfikujące je do poszczególnych gatunków • zanalizować język filmu w wybranym dziele

• ocenić wybrane dzieło filmowe według podanych kryteriów

• przygotować prezentację na temat wybranej postaci związanej z filmem

• stworzyć scenariusz filmowy spełniający wymogi wybranej konwencji gatunkowej

96., 97.

Wypowiedzenie i jego części – powtórzenie wiadomości

• wymienić główne i drugorzędne części zdania

• podzielić wypowiedzenia na zdania i równoważniki zdań

• rozpoznać w tekście równoważniki zdań

• wskazać podmiot i orzeczenie w zdaniu

• odnaleźć w tekście drugorzędne części zdania

• określić właściwy szyk przydawki w zdaniu • uzupełnić zdania przydawkami w odpowiednim szyku

• dokonać rozbioru logicznego zdania

 
98., 99.

Zdanie złożone i zdanie wielokrotnie złożone – powtórzenie wiadomości

• wymienić rodzaje zdań podrzędnie złożonych

• wymienić rodzaje zdań współrzędnie złożonych

 

• przekształcić zdania w imiesłowowe równoważniki zdania

• rozpoznać rodzaje zdań złożonych podrzędnie i współrzędnie

• wymienić zasady stosowania przecinka w zdaniach złożonych współrzędnie

• przekształcić zdania pojedyncze w zdania złożone

• podzielić zdania złożone współrzędnie na zdania składowe

 

• przeredagować tekst ze zbyt rozbudowanymi zdaniami złożonymi

• sporządzić wykres zdania złożonego

 
100., 101.

Podsumowanie wiadomości

• odtworzyć najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posłużyć się terminami i pojęciami: alegoria, scenariusz filmowy, części zdania, wypowiedzenie, wypowiedzenie złożone

• wykorzystać najważniejsze konteksty • wyciągnąć wnioski

• określić własne stanowisko

• poprawnie zinterpretować wymagany materiał

• właściwie uargumentować

• uogólnić, podsumować i porównać

• wykorzystać bogate konteksty

• sformułować i rozwiązać problem badawczy

102.

Życiowe wybory

• wyjaśnić pojęcia: mural, motyw biblijny, street art

• opisać mural

• wskazać motyw biblijny, do którego nawiązuje dzieło • zinterpretować symbolikę barw użytych przez artystkę

• wyjaśnić tytuł muralu

• zinterpretować wymowę dzieła • omówić wybrany przykład street artu
103.

Twórca i jego czasy. Henryk Sienkiewicz

• wymienić najważniejsze etapy życia Henryka Sienkiewicza • przedstawić genezę powieści Quo vadis

 

• wypowiedzieć się na temat twórczości Henryka Sienkiewicza

• omówić kontekst powstania powieści historycznych

• przedstawić recepcję powieści Quo vadis  
104., 105., 106., 107., 108.

Henryk Sienkiewicz, Quo vadis

(lektura obowiązkowa)

Do fragmentu utworu:

• wyjaśnić pojęcia: pierwsi chrześcijanie, Cesarstwo Rzymskie

• zrelacjonować treść fragmentu

Do całości utworu:

• wyjaśnić pojęcie powieść historyczna

• zrelacjonować treść powieści

• określić rodzaj narracji

Do fragmentu utworu:

• scharakteryzować Winicjusza i Petroniusza

• wymienić wartości najważniejsze dla Rzymian

Do całości utworu:

• omówić świat przedstawiony

• wskazać cechy powieści historycznej

• scharakteryzować bohaterów pierwszoplanowych

• opisać obyczajowość starożytnych Rzymian

Do fragmentu utworu:

• opisać emocje, które targały Winicjuszem

Do całości utworu:

• przedstawić konsekwencje, z którymi wiązał się wybór religii chrześcijańskiej

• omówić sposób życia pierwszych chrześcijan

• omówić przyczyny, przebieg i konsekwencje pożaru Rzymu

• opisać przemianę wewnętrzną Winicjusza

Do fragmentu utworu:

• porównać wiarę Rzymian i chrześcijan

Do całości utworu:

• zinterpretować tytuł powieści

• przedstawić dwa sposoby pojmowania miłości w ujęciu antycznym i chrześcijańskim

• omówić wybraną adaptację Quo vadis

• podjąć dyskusję na temat poświęcenia życia dla idei, w którą się wierzy

• porównać pierwszych chrześcijan ze współczesnymi wyznawcami Jezusa z Nazaretu

109.

Twórca i jego dzieło. Sławomir Mrożek

• wyjaśnić pojęcie emigracja

• wymienić najważniejsze etapy życia Sławomira Mrożka

• wymienić tematy, którymi Sławomir Mrożek zajmował się w swojej twórczości • wypowiedzieć się na temat twórczości artysty

• zaprezentować relacje przebywającego na emigracji Mrożka z krajem

• omówić sposób opisywania rzeczywistości w dziełach artysty  
110.

Być kimś innym.

Sławomir Mrożek, Artysta

(lektura obowiązkowa)

• wyjaśnić pojęcie alegoria

• zrelacjonować treść opowiadania

• określić rodzaj narracji

• wypowiedzieć się na temat narratora

• wyjaśnić postawę Koguta

• skomentować zachowanie Lisa

• omówić alegoryczne znaczenie występujących postaci

• wskazać elementy komizmu

• odnieść postawę Koguta do wyobrażenia na temat artysty

• sformułować morał

• podjąć dyskusję na temat sposobu postrzegania artystów

• porównać utwór Sławomira Mrożka z wybraną bajką zwierzęcą

111.

Bez wyboru

• wyjaśnić pojęcia: pokolenie, tragizm

• zrelacjonować treść wiersza

• określić rodzaj liryki

• wypowiedzieć się na temat podmiotu lirycznego

• wskazać środki stylistyczne

• opisać, jak podmiot liryczny wyobraża sobie swoja przyszłość

• postawić tezę interpretacyjną wiersza

• omówić funkcję środków stylistycznych

• omówić kontekst historyczny utworu

 

• zinterpretować funkcję kontrastów w wierszu

• wyjaśnić, na czym polegał tragizm pokolenia, do którego należał Krzysztof Kamil Baczyński

• podjąć dyskusję na temat sensu umierania za „wielkie sprawy”

• przedstawić wybrany tekst kultury dotyczący tragizmu pokolenia, do którego należał Krzysztof Kamil Baczyński

112.

Trudna sytuacja

• zrelacjonować treść fragmentu utworu

• nazwać rodzaj narracji

 

• omówić świat przedstawiony

• scharakteryzować Alicję

• omówić relacje pomiędzy Alicją a Klaudią

• wyjaśnić przyczyny buntu Alicji wobec zaistniałej sytuacji

 

• porównać reakcje bohaterów fragmentu utworu na zaistniałą sytuację • podjąć dyskusję na temat reakcji na sytuacje niezależne od nas
113.

Iść własną drogą

• wyjaśnić pojęcia: marzenie, los, Własna Legenda, przypowieść

• zrelacjonować treść fragmentów

• scharakteryzować głównego bohatera

• wyjaśnić, dlaczego Król Salem przybył do młodzieńca

• wskazać cechy przypowieści we fragmentach utworu

• wymienić cechy człowieka kierującego się Własną Legendą

• omówić uniwersalną prawdę o człowieku przedstawioną we fragmencie utworu

 

• podjąć dyskusję na temat tego, co kieruje ludzkim życiem: wolny wybór, przypadek czy los?
114.

Nie warto się buntować

• zrelacjonować treść wiersza

• określić rodzaj liryki

• wypowiedzieć się na temat podmiotu lirycznego

• wskazać środki stylistyczne użyte w utworze

 

• omówić relację pomiędzy podmiotem lirycznym a światem

• omówić funkcje środków stylistycznych użytych w utworze

• omówić konsekwencje buntu przedstawione w wierszu

• zanalizować przesłanie utworu • podjąć dyskusję na temat konsekwencji zachowania „postawy wyprostowanej”
115.

Podanie

• wyjaśnić pojęcie podanie

• wymienić elementy, które powinny się znaleźć na podaniu

• zgromadzić argumenty przydatne do uzasadnienia prośby • skorygować błędnie napisane podanie

• napisać podanie w zeszycie

• zredagować oficjalne podanie przy użyciu komputera z prośbą o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  
116.

Internet

 

• przedstawić historię internetu

• wymienić gatunki wypowiedzi internetowych

• wyjaśnić pojęcia związane z rzeczywistością internetu

• omówić funkcję internetu • wyjaśnić przyczynę popularności konkretnych serwisów internetowych

• scharakteryzować język wypowiedzi internetowych

• przedstawić wybrany blog

• wskazać korzyści i zagrożenia związane z internetem

• ocenić wypowiedź internetową według podanych kryteriów

• podjąć dyskusję na temat sposobów chronienia prywatności w internecie

• przedstawić swoje wyobrażenia na temat przyszłości internetu

117., 118.

Fonetyka – powtórzenie wiadomości

• wyjaśnić pojęcia: głoska, litera, ubezdźwięcznienie, udźwięcznienie, uproszczenie grupy spółgłoskowej

• przedstawić podział głosek

• wymienić zasady poprawnego akcentowania w języku polskim

• rozpoznać rodzaje głosek na przykładach

• poprawnie podzielić wyrazy na sylaby

• wskazać wyrazy, w których nastąpiło uproszczenie grupy spółgłoskowej

• wskazać upodobnienia wewnątrzwyrazowe

• skorygować błędy w podziale wyrazów

• poprawnie zaakcentować wyrazy stanowiące wyjątek od powszechnej reguły

• określić kierunek upodobnienia

• skorygować błędy w akcentowaniu

 
119., 120.

Słowotwórstwo – powtórzenie wiadomości

• wyjaśnić pojęcia: wyraz podstawowy, wyraz pochodny, temat słowotwórczy, formant, przedrostek, przyrostek, wrostek, formant zerowy, oboczność, rodzina wyrazów, rdzeń, wyraz pokrewny, oboczność, złożenia, zrosty

• wymienić kategorie słowotwórcze

• wyjaśnić znaczenie podanych wyrazów pochodnych

• utworzyć przymiotniki od rzeczowników

• przyporządkować wyraz pochodny do kategorii słowotwórczej

• wskazać wyrazy należące do jednej rodziny

• wskazać w podanych parach wyrazów wyraz podstawowy i wyraz pochodny

• wskazać formant w wyrazie pochodnym

• podkreślić w rodzinie wyrazów rdzeń i wskazać oboczności

• rozpoznać złożenia i zrosty na podanych przykładach

• dokonać analizy słowotwórczej podanych wyrazów

• utworzyć wyrazy należące do konkretnych kategorii słowotwórczych

• sporządzić wykresy rodziny wyrazów

• omówić funkcję łącznika w przymiotnikach złożonych

 
121., 122.

Podsumowanie wiadomości

• odtworzyć najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posługiwać się terminami i pojęciami: powieść historyczna, podanie, fonetyka, typy głosek, akcent, upodobnienia, uproszczenia, słowotwórstwo, wyraz pochodny, typy formantów, rodzina wyrazów, wyrazy złożone

• wykorzystać najważniejsze konteksty • wyciągnąć wnioski

• określić własne stanowisko

• poprawnie zinterpretować wymagany materiał

• właściwie uargumentować

• uogólnić, podsumować i porównać

• wykorzystywać bogate konteksty

• sformułować i rozwiązać problem badawczy

123.

Dostrzec piękno

• wyjaśnić pojęcie sztuka współczesna

• opisać, co przedstawia obraz

• omówić kompozycję obrazu • odnieść kompozycję obrazu do masowości obecnej we współczesnej kulturze • podjąć dyskusję na temat współczesnej kultury

• wypowiedzieć się na temat specyfiki sztuki współczesnej

• przygotować na podstawie wybranych źródeł prezentację na temat twórczości Warhola
124.

Natura okiem poety

• zrelacjonować treść wiersza

• określić rodzaj liryki w wierszu Rymkiewicza

 

• wskazać opisy przejawów wiosny w treści wiersza

• wskazać środki stylistyczne

• postawić tezę interpretacyjną

• omówić funkcje środków stylistycznych zastosowanych w wierszu

• wskazać nawiązania biblijne

• zinterpretować funkcję światła w wierszu

• omówić przesłanie wiersza

• stworzyć prezentację na temat ogrodów w różnych czasach i kulturach
125.

Zatrzymać piękno

• zreferować treść fragmentu utworu

• wskazać, co szkodziło pięknej twarzy Nino

• wyjaśnić pojęcie powiastka filozoficzna

• wyjaśnić, dlaczego Nino schował twarz do kuferka

• wyjaśnić znaczenie frazeologizmów: stracić twarz, zachować twarz, twarzą w twarz

• omówić pytania zadane przez uczonego Kru

• wskazać cechy powiastki filozoficznej

 

• wyjaśnić symboliczne znaczenie chowania twarzy

• omówić przenośne znaczenie powiastki

 

• zinterpretować powiastkę w kontekście mitu o Narcyzie

• podjąć dyskusję na temat pogoni za pięknem cielesnym

126.

Piękno pośród brzydoty

• wyjaśnić pojęcia: obóz koncentracyjny, piękno duchowe

• zrelacjonować treść fragmentu

• określić rodzaj narracji

• wypowiedzieć się na temat narratorki

• scharakteryzować Suli

• omówić kontekst historyczny

• omówić znaczenie przywoływania tekstów antycznych w obozie koncentracyjnym

• wypowiedzieć się na temat decyzji Suli

• zanalizować tekst pod względem przeżywanych przez bohaterów emocji • podjąć dyskusję na temat istnienia wartości uniwersalnych
127.

Piękno zwykłych rzeczy

• zreferować przeczytany wiersz

• określić rodzaj liryki

• wskazać bohaterów wiersza

• wypowiedzieć się na temat podmiotu lirycznego

• wskazać środki stylistyczne

• postawić tezę interpretacyjną

• omówić funkcję słownictwa i środków stylistycznych dla wymowy wiersza

• zinterpretować tytuł wiersza

• zinterpretować znaczenie wiersza

• zinterpretować tytuł wiersza

• stworzyć własną wypowiedź, wydobywającą piękno codziennego przedmiotu

• omówić sposób uwznioślenia codzienności w wybranym tekście kultury
128.

Ukryte piękno

• zrelacjonować treść fragmentu utworu

• określić czas i miejsce opisane we fragmencie utworu

• scharakteryzować Myszkę i jej rodzinę

• omówić zachowania rodziców zdradzające ich stosunek do dziecka

• wskazać różnice w postawach obojga rodziców względem Myszki

• podzielić tekst na części dotyczące najważniejszych problemów

• omówić funkcję bajki o Kopciuszku w tekście

• zinterpretować tytuł powieści

• podjąć dyskusję na temat społecznego odbioru ludzi z zespołem Downa

• omówić wybrany tekst kultury podejmujący problem społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością

129.

Sens tworzenia

• zrelacjonować treść wiersza

• wskazać adresata lirycznego

• określić relacje pomiędzy podmiotem lirycznym a adresatem lirycznym

• wskazać środki stylistyczne w wierszu

• postawić tezę interpretacyjną

• omówić funkcję środków stylistycznych w wierszu

• zinterpretować puentę utworu

• zinterpretować wymowę utworu

• zanalizować obraz Johna Williama Waterhouse’a
130., 131.

Życiorys, CV

• wyjaśnić pojęcia: życiorys, CV (Curriculum vitae)

• wymienić elementy, z których składają się życiorys i CV

• zgromadzić informacje, które powinny się znaleźć w życiorysie i CV • uporządkować informacje niezbędne do sporządzenia życiorysu i CV

• skorygować błędy w podanych życiorysie i CV

• na podstawie życiorysu zredagować oficjalne CV  
132., 133.

List motywacyjny

• wyjaśnić pojęcie list motywacyjny

• wymienić elementy, z których składa się list motywacyjny

• zgromadzić informacje do listu motywacyjnego, który będzie odpowiedzią na podane ogłoszenia

 

• uporządkować informacje potrzebne do listu motywacyjnego

 

• ocenić rzetelność i wiarygodność podanych listów motywacyjnych

• zredagować list motywacyjny

 
134.

Fotografia

• przedstawić najważniejsze wydarzenia z historii fotografii

• wymienić rodzaje fotografii

• wskazać przykłady fotografii należących do danych kategorii • ocenić wybraną fotografię według podanych kryteriów

• wypowiedzieć się na temat roli światła w fotografii

• zanalizować wybraną fotografię

• omówić fotografię Charlesa Ebbeta

• zanalizować wybraną fotografię artystyczną
135., 136.

O imionach i nazwiskach

• wymienić obrzędy nadawania imion

• wymienić języki, z których wywodzą się imiona

• zrelacjonować historię nadawania nazwisk

• zrelacjonować zasady odmiany nazwisk żeńskich i nazwisk małżeństw

• wytłumaczyć znaczenie podanych imion słowiańskich

• użyć imion w wołaczu

• poprawnie odmienić nazwiska

• zanalizować swoje imię z uwzględnieniem podanych kryteriów

• zanalizować różne nazwiska pod kątem ich pochodzenia

• wypowiedzieć się na temat mody na konkretne imiona • wyjaśnić znaczenie imion biblijnych
137.

O nazwach miejscowości

• wymienić rodzaje nazw miejscowości

• zreferować zasadę zapisu dwuczłonowych nazw miejscowych

• właściwie odmienić nazwy miejscowości • wyjaśnić pochodzenie podanych nazw miejscowości • utworzyć nazwy mieszkanki i mieszkańca danego miasta  
138. i 139.

Najczęstsze błędy językowe

• przedstawić podział błędów językowych

• poprawnie odczytać podane wyrazy

 

• poprawnie odmienić podane słowa

• właściwie sformułować związki frazeologiczne

• w podanych przykładach wskazać sylaby akcentowane

• skorygować błędy w podanych tekstach

• odnaleźć w zdaniach błędnie użyte wyrazy

• odnaleźć błędy stylistyczne w tekście i skorygować je

• wskazać pleonazmy w podanych wyrażeniach  
140., 141

Podsumowanie wiadomości

• odtworzyć najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posłużyć się terminami i pojęciami: życiorys, CV, list motywacyjny, nazwy miejscowe, typy błędów językowych

• wykorzystać najważniejsze konteksty • wyciągnąć wnioski

• określić własne stanowisko

• poprawnie zinterpretować wymagany materiał

• właściwie uargumentować

• uogólnić, podsumować i porównać

• wykorzystać bogate konteksty

• sformułować i rozwiązać problem badawczy