Szkolny program Profilaktyki

Program profilaktyczny

Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie.

 

 

Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Szkoyły Podstawowej w Bałdrzychowie i ma na celu wszechstronny rozwój ucznia, obejmuje swoim działaniem wszystkich uczniów szkoły.

 

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół:  ze zm.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej , edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

 

 

 

Wstęp

 

Profilaktyka szkolna to działania mające na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się uczniów. Obejmuje eliminowanie czynników zachowań ryzykownych oraz wzmacnianie działań chroniących przed niepożądanymi zjawiskami. Ma szczególne znaczenie wśród młodych ludzi, w których rozwija się ustalanie hierarchii wartości, kształtują się relacje z innymi ludźmi, buduje się poczucie pewności siebie.

Program będzie wspomagał wychowawczą rolę rodziny, prawidłowy rozwój uczniów oraz wskazywał sytuacje podejmowania działań interwencyjnych w sytuacji zdiagnozowanych zagrożeń.

 

W zakresie profilaktyki pierwszorzędowej obejmuje:

 • promowanie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania;
 • informowanie o skutkach zachowań ryzykownych;
 • wspieranie rozwoju zaspokajania potrzeb własnych;
 • nawiązywanie prawidłowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi;
 • zdobywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywanie konfliktów

W zakresie profilaktyki drugorzędowej obejmuje:

 • działania umożliwiające wczesną identyfikację osób z grupy podwyższonego ryzyka;
 • współpracę ze specjalistami;
 • zajęcia socjoterapeutyczne;
 • poradnictwo rodzinne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadrzędne cele szkolnego programu profilaktycznego:

Cele główne:

 

 1. Udostępnienie społeczności szkolnej informacji niezbędnej do skutecznego zapobiegania i radzenia sobie z zagrożeniami dla własnego zdrowia, jakości życia, zmniejszenie czynników ryzyka zachorowania na różne choroby.
 2. Kompetentne i szybkie reagowanie na pojawiające się w szkole sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu ludzi.
 3. Kształtowanie w uczniach umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.
 4. Budowanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia oraz instytucjami prowadzącymi wspomaganie rodziny i promującymi zdrowy styl życia.

 

Cele szczegółowe:

 1. Upowszechnianie wśród młodzieży znajomości prawa i zasad przestrzegania go.
 2. Zapobieganie wagarom.
 3. Stworzenie w szkole poczucia bezpieczeństwa.
 4. Kształtowanie w uczniach odpowiednich postaw wobec ludzi słabszych, młodszych, ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych.
 5. Tworzenie pozytywnych relacji rówieśniczych, przeciwdziałanie agresji i mobbingowi.
 1. Promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkodliwość fast foodów.
 2. Kształtowanie postaw akceptowanych społecznie.
 1. Uświadamianie zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania  z mediów.
 1. Uświadamianie uczniom negatywnych skutków działania środków psychoaktywnych, dopalaczy, napojów energetyzujących oraz następstw działania tych substancji.

10. Przygotowanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza.

11. Współpraca z rodzicami w obszarze profilaktyki – wczesna interwencja – udzielanie pomocy.

12. Zwiększanie kompetencji rodziców poprzez propagowanie instytucji udzielających pomocy w sytuacjach problemowych.

 

Program profilaktyki uwzględnia następujące działania:

 • informacyjne,
 • edukacyjne,
 • integracyjne,
 • wdrażające ustalone umiejętności,
 • interwencyjne.

 

Oczekiwane efekty:

 

 1. Uzyskanie przez uczniów wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
 2. Uczeń utożsamia się ze środowiskiem szkolnym i odczuwa korzyści płynące z prowadzenia zdrowego stylu życia.
 3. Uczeń zna zagrożenia współczesnego świata i potrafi im zapobiegać.
 4. Rodzice i nauczyciele dysponują wiedzą z zakresu profilaktyki uzależnień.
 5. Zwiększenie frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych.
 6. Świadomy udział rodziców w programach profilaktyki, warsztatach, pogadankach, akcjach profilaktycznych.

 

 

 

 

 

Moduły:

 – Bezpieczeństwo fizyczne dzieci.

– Edukacja emocjonalna.

– Uświadamianie uczniom negatywnych skutków działania środków psychoaktywnych,

dopalaczy, napojów energetyzujących oraz następstw działania tych substancji

– Profilaktyka  zdrowotna

– Realizacja zewnętrznych projektów i akcji prozdrowotnych

– Propagowanie wśród młodzieży znajomości prawa i zasad przestrzegania go

– Stwarzanie możliwości budowania właściwych relacji rówieśniczych, przeciwdziałanie

agresji, mobbingowi itp.

– Przygotowanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza

– Współpraca z rodzicami

– Współdziałanie wszystkich pracowników szkoły i rodziców w zakresie profilaktyki i

interwencji

 

Zadania programu:

 – Zapoznanie z regulaminami pracowni przedmiotowych.

– Poznanie zasad bezpieczeństwa użytkownika sprzętu pracującego z   wykorzystaniem energii elektrycznej  znajdującego się w codziennym otoczeniu.

– Poznanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

– Poznanie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.

– Zapoznanie się z ogólnymi zasadami i podstawowym sprzętem ochrony przeciwpożarowej.

– Zdobycie umiejętności rozpoznawania i odczytywania znaków powszechnej informacji i BHP znajdujących się w najbliższym otoczeniu.

– Zdobycie umiejętności stosowania się do znaków i sygnałów stosowanych w wypadku zagrożeń.

– Zapoznanie się z zasadami ruchu drogowego.

– Dostarczenie informacji na temat zgubnych skutków używania nikotyny i narkotyków.

– Ukazanie zagrożeń wynikających z sięgania po te środki.

– Pokazywanie możliwości zdrowego życia, które daje radość i satysfakcję.

– Analiza podejmowanych działań i przewidywanie ich konsekwencji.

– Rozumienie uczyć i trosk innych osób, respektowanie różnic w uczuciach.

– Samoakceptacja – postrzeganie siebie w korzystnym świetle, rozpoznawanie swoich słabych i silnych stron.

– Asertywność – przedstawianie swoich uczuć i trosk bez złości i rezygnacji.

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowy plan z zakresu bezpieczeństwa:

 1. Znaki powszechnej informacji:

– poznanie podstawowych znaków BHP znajdujących się w najbliższym otoczeniu,

– zdobycie umiejętności stosowania się do tych znaków w wypadku zagrożeń,

– zdobycie umiejętności rozpoznawania i odczytywania znaków informacji i BHP,

 1. Poznajemy sygnały alarmowe:

– zapoznanie z planem ewakuacji szkoły na wypadek zagrożenia ,

– konieczność zachowania porządku i dyscypliny podczas ewakuacji,

– numery telefonów służb ratunkowych i sposoby wzywania pomocy (eksponowanie   numerów w widocznym miejscu w szkole),

– nabycie umiejętności powiadamiania odpowiednich służb ratowniczych.

 1. Ochrona przeciwpożarowa:

– poznanie przyczyn powstawania pożarów,

– podstawowe środki gaśnicze i możliwości ich stosowania w danej sytuacji

-niebezpieczeństwa płynące z zabawy ogniem, urządzeniami elektrycznymi i gazowymi.

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy:

– podstawowe zasady bezpiecznej i higienicznej pracy w szkole,

– zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu szkolnego,

– zasady korzystania z pracowni komputerowej.

– organizowanie bezpiecznej i kulturalnej zabawy na przerwach między zajęciami

– właściwa postawa ciała podczas odrabiania lekcji i siedzenia w ławce w czasie zajęć

-omówienie zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu elektrycznego,

-poznanie procedur postępowania w razie zagrożeń.

 1. Bawimy się bezpiecznie i kulturalnie:

– zasady bezpiecznej i kulturalnej zabawy podczas przerw międzylekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć na korytarzach i boisku szkolnym,

– uświadamianie uczniów o konsekwencjach niebezpiecznych zabaw,

– zwrócenie uwagi na koleżeńską i opiekuńczą postawę wobec młodszych kolegów

– zasady bezpiecznego korzystania ze zbiorników wodnych(kąpiele, skoki do wody, zabawy na lodzie).

 1. Bezpieczna wycieczka:

– zasady organizowania bezpiecznych wycieczek szkolnych,

– regulamin zachowania się na wycieczkach bliższych i dalszych,

– uświadomienie uczniom konieczności bezwzględnego przestrzegania postanowień regulaminu wycieczki.

 1. Bezpieczne poruszanie się po drodze:

– poznanie znaków drogowych,

– zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego,

– nabywanie umiejętności oceny sytuacji na drodze i zaplanowania odpowiedniego postępowania,

– sprawne reagowanie w niebezpiecznych sytuacjach na drodze,

– poznanie zasad bezpiecznego oczekiwania na autobus.

 1. Higiena mojego umysłu:

– zapoznanie się z pojęciem higieny ciała i umysłu,

– określenie wpływu czynników środowiska naturalnego, sztucznego i społecznego na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka,

– uświadomienie na temat reakcji organizmu ludzkiego na działanie tych czynników,

– sposoby radzenia sobie w sytuacjach wywołujących stres,

– wspieranie zdrowego stylu życia przez właściwą organizację czasu wolnego.

 1. Bezpieczeństwo młodego rowerzysty:

– poznanie zasad bezpiecznego poruszania się rowerem,

– zdobycie umiejętności prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym,

– uświadamianie uczniom potrzeby uczenia się przepisów ruchu drogowego i    konieczności ich przestrzegania,

– pozytywne zaliczenie egzaminu na kartę rowerową – klasa IV.

 

 1. 10.  Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy i postępowania w razie wypadków:

– zaznajomienie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy,

– zdobycie umiejętności postępowania w nagłych wypadkach,

– właściwe powiadamianie służb ratownictwa medycznego,

– szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

-znajomość instytucji i organizacji niosących pomoc

 

 

Szczegółowy plan z zakresu profilaktyki uzależnień: Uświadamianie uczniom negatywnych skutków działania środków psychoaktywnych,

    dopalaczy, napojów energetyzujących oraz następstw działania tych substancji

 

 1. Zagrożenia okresu dojrzewania – presja grupy.

– pozycja w grupie rówieśniczej,

– cechy dobrego kolegi,

– potrzeba znalezienia prawdziwego przyjaciela,

– ćwiczenie postawy asertywności,

– redukowanie negatywnych skutków wynikających z zagrożenia dzieci przemocą  w szkole i poza nią.

 1. Realizacja programu antynikotynowego.

– przekazanie rzetelnych informacji o szkodliwym działaniu tytoniu,

– uświadomienie uczniom, że nie muszą zgadzać się na bycie biernym palaczem,

– uwrażliwienie dzieci na szkodliwość dymu  papierosowego ,

– uwrażliwienie dzieci na ,miejsca , w których mogą być narażone na dym papierosowy

 1. Profilaktyka picia alkoholu.

– ukazanie przyczyn sięgania przez ludzi po alkohol,

– przekazanie informacji czym jest choroba alkoholowa i jak trudno ją leczyć,

– negatywny wpływ alkoholu na rozwój fizyczny i psychiczny młodego organizmu,

– opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych.

 1. Narkotyki – konsekwencja pierwszego razu.

– przyczyna zażywania narkotyków,

– ukazanie mechanizmu uzależnienia,

– potrzeba pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom,

5. Dopalacze

–  jak  działają – objawy  używania

–  ryzyko  związane  z  używaniem  dopalaczy

6. Udział uczniów w pogadankach, warsztatach i innych formach poznawania środków

          uzależniających i konsekwencji ich spożywania, np.:

– środków psychoaktywnych,

– dopalaczy,

– tytoniu,

– alkoholu,

– narkotyków,

– leków stosowanych powszechnie do leczenia infekcji (acodin, tussipect,) oraz preparatów

typu „sesja”,

– napojów energetyzujących.

7.    Organizowanie w szkole uroczystości poświęconych obchodom, np.:

– dni uzależnień i AIDS,

– dni bez tytoniu,

= dni bez alkoholu,

–  bez samochodu.

8   Bieżące informowanie uczniów o negatywnych skutkach zażywania tytoniu, alkoholu,

środków psychoaktywnych, napojów energetyzujących.

9   Zwracanie uwagi na drugie śniadanie uczniów i promowanie zdrowego odżywiania.

10   Organizowanie przedstawień profilaktycznych oraz prenumerata czasopism promujących

zdrowy styl życia.

11   Organizacja spotkań z wybranymi (w zależności od diagnozy środowiska szkolnego)

specjalistami zajmującymi się uzależnieniami.

12   Kontynuowanie współpracy z instytucjami zajmującymi się leczeniem uzależnień.

13   Udział uczniów w konkursach związanych z tematyką zagrożeń współczesnego świata.

 

 

Szczegółowy plan z zakresu edukacji emocjonalnej:

 

 1. Świadomość własnych uczuć.

– ustalenie wspólnych zasad pracy w grupie,

– integracja grupy, stworzenie miłej atmosfery,

– uświadomienie podstawowych uczuć wyrażanych w życiu codziennym,

 1. Nazywanie uczuć innych – Empatia

– poszczególne uczucia w tworzeniu układów międzyludzkich,

– sposoby wyrażania własnych uczuć,

– wzbogacanie słownictwa związanego z wyrażaniem uczuć,

– rozpoznanie i rozumienie przeżywanych przez siebie uczuć.

 1. Panowanie nad emocjami. Komunikat „Ja”.

– ukazanie sposobów wyrażania uczuć społecznie akceptowanych,

– prezentacja budowy komunikatu „Ja” oraz właściwe zastosowanie w określonych sytuacjach,

 1. Aktywna słuchanie. Ja i Ty.

– różne formy wypowiedzi akceptujące uczucia,

– akceptacja uczuć własnych i cudzych,

 1. Z czego jestem zadowolony, co u siebie lubię.

– kształtowanie umiejętności uświadamiania swoich mocnych stron oraz ich nazywanie,

– uświadamianie konieczności zaakceptowania słabości i wad dla budowania poczucia własnej wartości,

– wykorzystanie pozytywnych cech charakteru w życiu codziennym,

 1. Problem klasy.

– ukazanie konsekwencji typowych form rozwiązywania konfliktów,

– rozwiązywanie problemów i konfliktów zaistniałych w społeczności klasowej i szkolnej,

– wdrażanie do samodzielnego rozwiązywania drobnych konfliktów i nieporozumień,

– zdobywanie umiejętności przedstawiania swojego punktu widzenia bez agresji wobec innych

– propagowanie pomocy koleżeńskiej wśród uczniów( w ramach zespołów klasowych, świetlica szkolna).

Profilaktyka zdrowotna.

 1. Zdrowy tryb życia.

–    znaczenie ruchu na świeżym powietrzu,

–  właściwe odżywianie się (kształtowanie nawyków higienicznego i kulturalnego spożywania posiłków)

–    higiena osobista w domu i szkole

–    unikanie palenia papierosów i innych szkodliwych zachowań,

–    odpowiednia ilość snu

–    umiejętne planowanie codziennych zajęć.

 

2.Zagrożenia chorobami zakaźnymi.

–    postępowanie w przypadku wystąpienia choroby,

–    higiena w najbliższym otoczeniu,

–    informacje dla rodziców i dzieci.

3Świadomość zagrożeń w otaczającym świecie.

–    negatywny wpływ mediów na zdrowie uczniów ze szczególnym uwzględnieniem internetu,

–    asertywna postawa wobec nałogów,

–    podnoszenie ogólnej wiedzy o własnym zdrowiu i sposobach dbania o nie

–    nadużywanie leków.

 

 1. Zajęcia z pedagogiem szkolnym na temat organizacji wolnego czasu.
 1. Propagowanie aktywności sportowej, zachęcanie do udziału w czynnym uprawianiu sportu na zajęciach SKS, kołach sportowych, klubach sportowych.
 2. Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i zawodach sportowych.
 3. Nauka walki fair-play.
 4. Organizacja zajęć z pielęgniarką szkolną i lekarzem, dotyczących higieny osobistej, chorób przenoszonych drogą płciową, inicjacji seksualnej, sposobów zapobiegania niechcianej ciąży.
 5. Organizacja zajęć umożliwiających aktywny tryb życia, np. rajdy rowerowe, udział w biegach przełajowych, udział w zajęciach terenowych monitorujących stan środowiska lokalnego.
 6. Zapoznawanie młodzieży z zasadami zdrowego żywienia i odżywiania się – udział uczniów w projektach szkolnych.
 7. Udział uczniów w kołach promujących aktywny i zdrowy styl życia, np. koło ekologiczne, przyrodnicze, GLOBE, SKS, PCK.

Kontynuowanie współpracy z instytucjami promującymi aktywny i zdrowy styl życia, np. Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Ligą Ochrony Przyrody, klubami sportowymi, Instytutem Żywienia

 

 

Propagowanie wśród młodzieży znajomości prawa i zasad przestrzegania go

 

 1. Zapoznanie uczniów z dokumentami określającymi pracę szkoły:
 2. Pogadanki z policją o tematyce:
 3. Godziny z wychowawcą o tematyce:
 4. Konsekwentnie stosowane przez nauczycieli procedur w określonych sytuacjach niezgodnych z prawem wewnątrzszkolnym, zgodnie z wypracowanymi i przyjętymi w szkole procedurami.
 5. Zapoznanie uczniów z prawami dziecka i człowieka, analiza odpowiednich dokumentów, np. Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o Prawach Dziecka – lekcje z wychowawcą i lekcje WOS.
 • statutem,
 • wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania,
 • regulaminem szkoły,
 • procedurami określającymi sytuacje zagrożenia w szkole,
 • zasadami postępowania w sytuacjach kryzysowych.
 • odpowiedzialności karnej nieletniego,
 • bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 • obowiązków ucznia,
 • systemu kar i nagród stosowanego w szkole.

6. Organizacja uroczystości, np. Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, Dzień Dziecka.

7. Włączanie uczniów w procesy aktualizowania prawa wewnątrzszkolnego, poprzez uczestnictwo

przedstawicieli samorządu szkolnego w pracach zespołu ds. zmian w dokumentach szkolnych.

8.Organizacja apeli szkolnych, dotyczących wychowawczych spraw i działań szkoły w tym obszarze.

 

 

 

Stwarzanie możliwości budowania właściwych relacji rówieśniczych, przeciwdziałanie  agresji, mobbingowi itp.

 

1   Organizowanie zajęć z wychowawcą przy współpracy pedagoga i psychologa szkolnego na

temat:

– sposobów rozwiązywania konfliktów,

– asertywności,

– budowania poczucia własnej wartości,

– sposobów diagnozowania własnej inteligencji – na podstawie inteligencji wielorakiej Howarda Gardnera,

– form mediacji,

-komunikacji interpersonalnych.

2    Organizacja zajęć warsztatowych z zakresu:

– bullyingu;

– cyberbullyingu;

– flamingu;

– trollowania.

3    Organizowanie imprez służących integracji środowiska szkolnego:

–  wycieczki szkolne, zielone i białe szkoły, ogniska, rajdy, biwaki, pikniki, festyny, zabawy szkolne, zajęcia integracyjne dla klas pierwszych.

4    Aktywne i systematyczne pełnienie dyżurów nauczycielskich podczas przerw

międzylekcyjnych.

5   Uczestniczenie w VII edycji Programu Szkoła bez Przemocy, obchody Dnia bez Przemocy –

uroczystość szkolna.

6 Systematyczne i zgodne z procedurami reagowanie wszystkich pracowników szkoły na wszelkie       formy i przejawy agresji w szkole

 

Przygotowanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza

a)      Propagowanie idei wolontariatu.

b)      Organizowanie w szkole i środowisku lokalnych akcji charytatywnych.

c)      Zachęcanie uczniów do uczestnictwa w wolontariacie organizowanym przez stosowne instytucje.

d)      Mobilizowanie uczniów do uczestniczenia w konkursach i turniejach popularyzujących wolontariat.

 

Wpółpraca z rodzicami

1. Przedstawienie rodzicom podstawowych dokumentów regulujących pracę szkoły, np.:

 • statut szkoły,
 • wewnątrzszkolne zasady oceniania,
 • program wychowawczy,
 • program profilaktyki,
 • regulamin szkoły.
 1. Ustalenie zasad kontaktowania się z rodzicami uczniów.
 2. Zachęcenie rodziców do współpracy we wspólnym rozwiązywaniu problemów wychowawczych zaistniałych w szkole.
 1. Zapoznanie rodziców z zakresem udzielanej pomocy przez specjalistów szkolnych (pedagog, psycholog, logopeda, socjoterapeuta, doradca zawodowy).
 2. Przedstawienie harmonogramu spotkań z wychowawcami i dni otwartych w szkole.
 3. Zapoznanie rodziców z tematyką profilaktycznych spotkań organizowanych przez szkolę dla rodziców.
 4. Zachęcenie do organizowania i uczestnictwa we wspólnych wyjazdach i imprezach szkolnych.

Współdziałanie wszystkich pracowników szkoły i rodziców w zakresie profilaktyki i  interwencji

 1. Udział nauczycieli i specjalistów szkolnych w konferencjach, warsztatach i szkoleniach, dotyczących profilaktyki uzależnień.
 1. Rozwijanie współpracy z instytucjami promującymi zdrowy styl życia i oferujących pomoc w zakresie profilaktyki uzależnień.
 2. Systematyczny rozwój współpracy z rodzicami, radą rodziców w zakresie profilaktyki.

4. Kontynuowanie dobrej praktyki szkolnej w obszarze wymiany doświadczeń i informacji      zakresie szeroko pojętej profilaktyki, obejmującej zagadnienia i problemy szkolne.

Doskonalenie  kompetencji  i poszerzanie wiedzy nauczycieli  i  rodziców

1.Szkolenia , warsztaty dotyczące prawidłowości  rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci .

2.Rozpoznawanie wczesnych objawów używania środków i substancji psychotropowych , suplementów diety i leków

3.Dostarczanie aktualnych informacji na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych związanych z przeciwdziałaniem używaniu substancji psychoaktywnych i środków zastępczych.

4.Doskonalenie nauczycieli w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej

5.Poszerzenie kompetencji w zakresie realizacji edukacji zdrowotnej , zdrowego żywienia oraz zapobieganiu zaburzeniom odżywiania .

 1. Zwiększenie kompetencji rodziców  w  zakresie zdrowego stylu życia .

Uwagi o realizacji programu:

Program jest otwarty i może podlegać modyfikacjom, w zależności od wyników ewaluacji. Przedstawione działania realizują wszyscy pracownicy szkoły.