Szkolny Program Wychowawczy

SZKOŁA  PODSTAWOWA  W  BAŁDRZYCHOWIE

 

 

 

 

 

 

SZKOLNY  PROGRAM  WYCHOWAWCZY

 

 

 

 

Celem  wychowania  jest  prowadzenie  do  pełnego rozwoju  osobistego  , do  bycia  człowiekiem  uczciwym , umiejącym żyć  z  innymi  i  dla  innych.

 

 

Chcemy:

Wykształcić dobrego i mądrego człowieka

otwartego na świat i ludzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawą  tworzenia  Szkolnego  Programu  Wychowawczego  są  następujące  akty  prawne:

 • Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U 1997 nr 78, poz. 483 ze zm.);
 • Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U 2015. poz. 2156 ze zm.);
 • Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.);
 • Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.;
 • Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U z dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 977 );
 • Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej,edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
 • Statut   szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadaniem programu wychowawczego szkoły jest kształtowanie odpowiedzialnej osobowości ucznia w oparciu o:

•        empatię wobec drugiego człowieka;

•        dojrzałe i sprawne funkcjonowanie we współczesnym świecie;

•        wykorzystywanie wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu problemów;

•        samodzielność;

•        dbanie o zdrowie swoje i innych.

 

Zadania wychowawcze

1.       Kształtowanie potencjału intelektualnego (dążenie do prawdy, znajomość własnych wartości, poszukiwanie i rozwój zainteresowań, ciekawość poznawcza, kreatywność).

2.       Rozwijanie uczuć i emocji (kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, świadome dokonywanie wyborów, rozwój kultury osobistej i kultury słowa, tolerancja i poszanowanie dla różnych religii, kultur i tradycji).

3.       Komunikacja społeczna (formy komunikacji, poszanowanie dla drugiego człowieka, akceptacja praw drugiego człowieka, asertywność, utrwalanie bezpiecznych zachowań, kształtowanie dyscypliny, umiejętność pracy w zespole, inicjowanie własnej aktywności, kształtowanie inicjatywności i przedsiębiorczości, poszanowanie dorobku własnego narodu i lokalnej społeczności, aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym klasy, szkoły, środowiska, rozwijanie samodyscypliny).

4.       Kształtowanie systemu wartości (obiektywna ocena własnego zachowania, przestrzeganie norm społeczno-moralnych, tworzenie hierarchii wartości, kształtowanie własnej odpowiedzialności, wypracowywanie twórczych postaw, kształtowanie wrażliwości na walory estetyczne i wartości moralne).

5.       Dojrzałość fizyczna (dbanie o własne ciało, profilaktyka zdrowia fizycznego i psychicznego, kształtowanie prawidłowych postaw wobec przyrody, umiejętność radzenia sobie z problemami, dojrzałość społeczna).

 

 

OBSZARY  DZIAŁANIA  WYCHOWAWCZEGO:

 

 • I.       Uczeń jako jednostka
 • II.      Uczeń w klasie
 • III.     Wychowanie regionalne
 • IV.     Wychowanie patriotyczne i obywatelskie
 • V.      Uczeń i świat
 • VI.     Wychowanie ekologiczne
 • VII.    Edukacja czytelnicza i medialna
 • VIII.   Rozwijanie samorządności uczniów
 • IX.     Przygotowanie do życia w rodzinie
 • X.      Współpraca z rodzicami
 • XI.     Opieka nad uczniami.
 • XII.    Przeciwdziałanie agresji
 • XIII.   Dbamy  o  zdrowie
 • XIV    Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców

 

 I UCZEŃ  JAKO  JEDNOSTKA 

ZADANIA  WYCHOWAWCZE

FORMY  REALIZACJI

 

Utrwalanie zasad  kultury  osobistej i dobrego wychowania uczniów , kultura języka , unikanie wulgaryzmów , dbałość o wygląd zewnętrzny

 

 

 • zapoznanie uczniów z ABC dobrego wychowania
 • Omawianie zasad dobrego wychowania w różnych miejscach i sytuacjach : wyjścia do kina , teatru , uroczystości szkolne , wycieczki
 • O czym świadczą wulgaryzmy , czym można je zastąpić
 • Posługiwanie się na co dzień słowami : proszę , dziękuję , przepraszam .
 • Dzień ZYCZLIWOŚCI
 

Wdrażanie do bycia punktualnym , odpowiedzialnym , obowiązkowym , sumiennym , zaradnym , dociekliwym  oraz przestrzeganie zasad fair play

 • Ukazywanie efektów płynących z systematyczności , punktualności , odpowiedzialności , zaradności .
 • Zawieranie  kontraktów klasowych .
 • Przestrzeganie w czasie lekcji wychowania fizycznego zasad fair play , bhp
 • Rozwijanie twórczych działań wśród uczniów.
 

Budowanie i utrwalanie poczucia własnej wartości

 • Ukazywanie mocnych stron ucznia , jego możliwości i zdobytych już umiejętności .
 • Udział w zajęciach pozalekcyjnych .
 • Udział w konkursach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych.
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych (porażki szkolne).
 

Kształtowanie postawy aktywności , samodzielności, otwartości , tolerancji .

 • Stworzenie warunków do rozwijania własnych zainteresowań .
 • Udział uczniów w konkursach , rozgrywkach .
 • Lekcje twórczości w podejściu do tematu , podkreślenia tego co dobre , ładne i piękne .
 • Angażowanie uczniów w prace na rzecz środowiska i szkoły.

 

 

 

 

II  UCZEŃ  W  KLASIE

 

ZADANIA  WYCHOWAWCZE

 

 

FORMY  REALIAZACJI

 Kształtowanie umiejętności współdziałania i przestrzegania norm współżycia  w grupie społecznej.

Wdrażanie i nauka przestrzegania regulaminu wewnętrznego szkoły , zasad zachowania w czasie lekcji i na przerwie .

Organizowanie zajęć integrujących zespół klasowy.

 • Opracowanie i wdrażanie kontraktów dotyczących zasad zachowania w klasie , szkole oraz konsekwencji jego nieprzestrzegania .
 • Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia
 • Organizacja imprez klasowych.
 • W czasie godzin wychowawczych : Jaka jest moja klasa , co to znaczy dobra klasa  , jaka rolę pełni w klasie każdy uczeń ? , Co możemy zrobić , żeby nasza klasa była jeszcze lepsza.
 • Pogadanki na temat : Sztuka właściwego komunikowania się .
 • Gry i zabawy integracyjne.
 • Imprezy klasowe, wycieczki
 • Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze prowadzone metodami aktywizującymi.
 Nauka rozwiązywania konfliktów , zachowań asertywnych , przyjmowanie opinii i krytyki
 • warsztaty i zajęcia  w temacie Asertywnośc i negocjacje jako nieagresywne sposoby  rozwiązywania konfliktów.
 • Pogadanki dotyczące tolerancji i wzajemnego zrozumienia.
 • Spotkanie z psychologiem.
 • Kształtowanie umiejętności dialogu ,słuchanie innych, prezentowanie własnych poglądów.
 • Zachęcanie rodziców do udziału w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.
Budowanie więzi między uczniami poprzez wskazywanie takich wartości jak : przyjaźń , koleżeństwo , wzajemny szacunek , zdolność empatii , wyrażanie uczuć , udzielanie pomocy w nauce i trudnych sytuacjach życiowych .
 • „Co to znaczy być przyjacielem , kolegą , co to jest tolerancja ,  empatia”.
 • Szukanie wzorów w oparciu o literaturę , obserwację życia.
 • Dostrzeganie plusów wynikających z faktu , że się różnimy , zainteresowaniami , wyglądem , zdolnościami.
 • Organizacja  pomocy  w  nauce.
Wzmacnianie wśród  uczniów  więzi ze szkołą
 • Imprezy  klasowe
 • Biwaki , wycieczki
 • Działalność

 

III   WYCHOWANIE  REGIONALNE

 

ZADANIA WYCHOWAWCZE

FORMY  REALIZACJI

 

Poznanie  dziejów miejscowości i regionu .

 • Udział w rajdzie pieszym szlakiem Marii Konopnickiej.
 • Wycieczka do Muzeum Marii Konopnickiej w Bronowie.
 • Wykonywanie gazetek, plakatów związanych z naszą miejscowością, gminą.

 

 

Pielęgnowanie tradycji  regionalnych

 

 • Udział w obchodach Dni Poddębic , udział w konkursach plastycznych , literackich.
 • Udział w zawodach i imprezach sportowych .
 • Aktywne uczestnictwo w obchodach świąt narodowych, regionalnych i szkolnych.
 • Kultywowanie obrzędów religijnych – jasełka, szkolne spotkanie wigilijne.
 

Zapoznanie z ciekawymi ludźmi ważnymi dla  regionu.

 

 • Spotkania na terenie  szkoły.
 • Poszukiwanie informacji poprzez wywiady pracę w bibliotece .
 • Uzupełnianie księgozbioru biblioteki szkolnej.
 

Kształtowanie postaw wrażliwych na piękno regionu .

 

 • Wycieczki piesze , rowerowe , autokarowe do ciekawych miejsc w okolicy.
 • Udział w konkursach o regionie .
 

Integracja i współpraca szkoły w środowisku  lokalnym .

 • Współpraca z instytucjami kulturalnymi , samorządowymi w regionie .
 • Zapraszanie przedstawicieli władz na uroczystości szkolne.
 • Udział w akcjach organizowanych przez władze lokalne , instytucje samorządowe i jednostki kultury.
 • Współpraca z instytucjami lokalnymi: koło gospodyń , OSP , parafia św. Idziego.

 

IV  WYCHOWANIE  PATRIOTYCZNE  I  OBYWATELSKIE

 

 

ZADANIA  WYCHOWAWCZE

 

 

FORMY  REALIZACJI

 

Budzenie miłości do ojczyzny i poczucia wspólnoty narodowej.

 • poznawanie symboli narodowych , ich historii i znaczenia. Okazywanie im szacunku.
 • Udział w uroczystościach patriotycznych , obchodach ważnych rocznic organizowanych na terenie szkoły i regionu.
 • Stwarzanie sytuacji o charakterze intelektualnym i uczuciowym sprzyjających ukształtowaniu trwałych postaw miłości do Ojczyzny, identyfikacji z narodem i społecznością lokalną.
 • Uczenie szacunku do symboli i tradycji narodowych.
 • Zwiedzanie miejsc ważnych dla historii Polski.
 

Pielęgnowanie i tworzenie tradycji szkoły.

 

 • Poznanie polskich tradycji i zwyczajów .
 • Prowadzenie działań w celu przyjęcia patrona szkoły,
 • Organizowanie uroczystości klasowych.
 • Udział w akcjach charytatywnych.
 • Prowadzenie kroniki i foto kroniki szkoły.

 

 

Aktywny udział uczniów w życiu szkoły.

 • Pełnienie przez uczniów ról społecznych w klasie i w szkole .
 • Współorganizacja imprez szkolnych.
 • Godne reprezentowanie szkoły w konkursach , olimpiadach i zawodach sportowych.
 • Wydawanie gazetki szkolnej.
 

Kształtowanie  postaw prorodzinnych , tolerancji i szacunku wobec inności.

 

 • Poznawanie przeszłości swojej rodziny .
 • Okazywanie szacunku osobom starszym.
 • Organizacja imprez szkolnych z udziałem członków rodziny .
 • Poznawanie odmiennych kultur , religii i poglądów .

V  UCZEN  I  ŚWIAT

 

ZADANIA  WYCHOWAWCZE

FORMY  REALIZACJI

 

Umożliwieni e uczniom poznania krajów Europy , Świata .Poznawanie ich języków , tradycji , symboli narodowych. Wzbudzanie u uczniów zainteresowań kulturą innych narodów .

 

 • Poznawanie tradycji i zwyczajów innych  krajów .
 • Udział w akcjach przeprowadzanych na całym świecie: sprzątanie świata , Dzień Ziemi , Dzień Wiosny w Europie .
 • Wycieczki i obozy.
 • Udział w Festiwalu Różnorodności Europejskich .

 

 

Nawiązywanie współpracy z krajami Unii Europejskiej Współpraca z regionami partnerskimi Powiatu Poddębickiego.

 

 

 

 • Współpraca z okolicznymi szkołami w celu nawiązania współpracy ze szkołami z innych krajów europejskich.
 • Udział w warsztatach dotyczących państw UE
 • Organizowanie konkursów dotyczących państw wspólnoty  europejskiej.

 

Przybliżenie uczniom warunków życia dzieci w krajach 3-go świata.     • Akcje charytatywne dla dzieci z biednych

krajów afrykańskich.

• Udział w konkursie misyjnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI  WYCHOWANIE  EKOLOGICZNE .

 

ZADANIA  WYCHOWAWCZE

FORMY  REALIZACJI

 

Kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych.

 

 • Organizacja konkursów wiedzy ekologicznej.
 • Wprowadzenie innowacji o tematyce ekologicznej .
 • Obchody  Dnia Ziemi
 • Ekspozycja gazetek , plakatów na temat degradacji środowiska i sposobów zapobiegania jej.

 

 

Wdrażanie do dbałości o własne środowisko.

 

 • Udział w akcji „Sprzątanie Świata” .
 • Zbieranie i segregowanie surowców wtórnych : makulatury , nakrętek, baterii.
 • Dbałość o tereny zielone w najbliższej okolicy.
 • Udział w działaniach ekologicznych.
 • Współpraca z kołem łowieckim Słonka
 • Działalność LOP.
 

Uświadamianie konieczności ochrony przyrody

 

 • Wycieczki krajoznawcze ,
 • Oglądanie filmów o tematyce przyrodniczej .
 • Przeprowadzanie  zajęć na temat  ochrony przyrody.
 • Wyrabianie postaw opiekuńczych w stosunku do zwierząt domowych i dzikich.

 

 

 

 

 

 

 

 

VII  EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA

 

ZADANIA WYCHOWAWCZE

FORMY REALIZACJI

 

Wykształcenie umiejętności samodzielnego wyboru i korzystania ze zbiorów bibliotecznych

 

 • Zachęcanie uczniów do czytania i  korzystania z zasobów biblioteki .
 • Konkursy czytelnicze
 • Zajęcia czytelniczo – informacyjne.
 • Wycieczka do Biblioteki Publicznej w Poddębicach.

 

 

Kształtowanie i utrwalanie nawyków kulturalnego obcowania z książką , czasopismem , gazetą .

 

 • Czytanie czasopism dla dzieci i młodzieży , kącik nowości czytelniczych
 • Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”
 • Prenumerata czasopism młodzieżowych.
 • Ekspozycja interesujących i dostosowanych do grup wiekowych czasopism.
 • Zachęcanie do spędzania czasu wolnego z książką.
 

Przygotowanie do rozumienia języka mediów

 

 

 • Powołanie zespołu redakcyjnego i wydawanie gazetki „Lokomotywa”.
 • Uświadamianie o właściwym wyborze programów telewizyjnych dla odpowiednich  grup  wiekowych.
 • Pisanie samodzielnych opowiadań, wierszyków, rymowanek i publikacja w gazetce szkolnej.
Rozbudzenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z edukacją .
 • Czytanie lektur szkolnych i czasopism .
 • Wzbogacanie księgozbioru.
 • Prowadzenie rozmów o zainteresowaniach uczniów i wskazywanie im odpowiedniej  literatury.
 • Uświadomienie rodzicom konieczności czytania w różnych okolicznościach.

 

 

 

VIII  ROZWIJANIE SAMORZADNOŚCI  UCZNIÓW

 

 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

 

 

FORMY REALIZACJI

 

Pamiętamy o przeszłości

 • Uroczystości szkolne : 1 IX , 14 X , 11 XI , 3 V, 18 V
 • Przeprowadzanie zajęć edukacyjnych związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi
 

Żyjemy teraźniejszością , udział w akcjach charytatywnych

 • Włączenie zespołów klasowych do akcji : „Góra grosza” , Korek dla …
 • W przededniu Świąt Bożego Narodzenia pamiętamy o samotnych i starszych.
 • Wzmacnianie samorządności poprzez podejmowanie własnych inicjatyw(paczka dla samotnej osoby).
 

Pielęgnowanie tradycji szkoły

 • Czynny  udział  uczniów  w uroczystościach szkolnych : Inauguracja roku szkolnego , Ślubowanie klasy pierwszej , Andrzejki , Mikołajki , Spotkania opłatkowe , Dzień  Babci i Dziadka, wigilia szkolna, Dzień Matki , Dzień Dziecka, Święto szkoły, Dzień Ojca, Pożegnanie klasy VI  , Choinka szkolna , powitanie wiosny

 

 

Dokonywanie trafnych wyborów

 • Wybór samorządów klasowych .
 • Zabawy karnawałowe , andrzejkowe , dyskoteki
 • Udział szkoły w imprezach organizowanych w okolicy
 

Kultura osobista – moja przepustka do dorosłości

 • Zajrzyj  do siebie – poznaj siebie , swoje potrzeby i potrzeby innych.
 • Rozejrzyj się wokół – poznaj potrzeby innych
 • Wzajemne przysługi .
 • W zgodzie z innymi – negocjacje

 

 

 

 

 

IX  PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

 

 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

 

 

FORMY  REALIZACJI

 

Podstawowe funkcje  rodziny

 • Rola  rodziny w życiu człowieka – potrzeby dzieci i zaspokajanie ich.
 • Miejsce dziecka w rodzinie – właściwy stosunek do osób starych i chorych.
 • Więź rodzinna(podejmowanie określonych zadań i obowiązków).
 Higiena w okresie dojrzewania
 • zróżnicowanie indywidualne
 • niestabilność emocjonalna
 • różnice i podobieństwa między dziewczętami i chłopcami
 • akceptacja i szacunek dla ciała
 • dbanie o higienę osobistą w okresie dojrzewania
 • przestrzeganie praw i obowiązków uczniów
Istota koleżeństwa i przyjaźni
 • wzajemny  szacunek
 • udzielanie sobie pomocy
 • zgodna współpraca na lekcjach, przyjmowanie określonych ról i zadań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  WSPÓŁPRACA  Z  RODZICAMI

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

FORMY REALIZACJI

 

Zebrania rodziców z wychowawcami klas

 • Spotkania comiesięczne , rozmowy indywidualne .
 • Rozmowy uświadamiające rodziców o potrzebach i problemach ich dzieci
 

Festyny

 • Pomoc w organizacji festynów.
 • Prezentacja własnych pomysłów i zainteresowań
 Imprezy sportowe
 • pomoc przy organizacji
 • Pomoc w sędziowaniu
 • Udział rekreacyjnej formie zawodów
 

Wycieczki biwaki

 • Pomoc w organizacji

 

 Uroczystości klasowe i szkolne
 • Pomoc rodziców  w organizacji uroczystości

 

 

Współpraca rodziców z radą pedagogiczną

 • Udział przedstawicieli rady rodziców w posiedzeniach rady pedagogicznej
 • Współudział w tworzeniu programów i planów pracy .
 • Dostosowanie godzin świetlicowych do potrzeb rodziców
 

Pedagogizacja  rodziców

 

 • Budowanie  poczucia własnej wartości oraz doskonalenie zachowań asertywnych
 • Jak skutecznie sobie radzić z zachowaniem agresywnym
 • Co powinni wiedzieć rodzice o czytaniu na etapie wczesnoszkolnym
 • Nagradzanie i karanie w wychowaniu
 • Rola telewizji, internetu w wychowaniu dziecka.
 • Dojrzałość szkolna sześciolatka
Współpraca  w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia
 • Realizacja akcji i programów prozdrowotnych
 • Pogadanki z lekarzem , pielęgniarką , dietetykiem

XI  OPIEKA  NAD  UCZNAIMI

 

 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

 

 

FORMY REALIZACJI

 

Praca z uczniem zdolnym

 • przygotowywanie do udziału w konkursach
 • Koła zainteresowań
 • Zajęcia pozalekcyjne
 • Dodatkowe karty pracy i zadania do pracy na lekcjach
 

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze .
 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
 • Indywidualizacja wymagań w procesie dydaktycznym
 • Motywowanie uczniów do efektywniejszej i pracy i pokonywania trudności.
 • Zajęcia logopedyczne.
 • Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dzieci(zajęcia wyrównawcze).
 

Pomoc dla uczniów mających trudna sytuację materialna

 • Współpraca z organizacjami charytatywnymi .
 • Pozyskiwanie instytucji wspomagających finansowo uczniów
 • Współpraca z fundacjami
 

Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze

 • Organizowanie warsztatów dotyczących rozwiązywania konfliktów  (warsztaty w PDKiS).
 • Rozmowy z rodzicami
 • Rozmowy wychowawcze z uczniami
 • Konsultacje z Poradnią
 • Pedagogizacja rodziców
 • Wspieranie uczniów w pracy nad rozwojem własnej osobowości.

 

 

 

 

 

 

 XII  PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE FORMY REALIZACJI
 

Ukształtowanie prospołecznych postaw uczniów.

 

     *   Zapoznanie uczniów klas pierwszych z regulaminem szkolnym- Prawa i obowiązki ucznia.

*  Przypomnienie zapisów regulaminu szkolnego uczniom klas starszych.

*   Zapoznanie uczniów z Konwencją Praw Dziecka oraz Powszechną Deklaracją Praw Człowieka.

*    Cykl zajęć na temat tolerancji.

 

Wspieranie rodziny w zakresie ochrony dzieci przed przemocą.

 • „Zagrożenie  przemocą we współczesnym świecie” -prelekcja dla rodziców i nauczycieli.
 • „Przemoc w środkach masowego przekazu” -prelekcja dla rodziców i nauczycieli.
 •  Zapoznanie rodziców z procedurami postępowania wychowawczego w przypadku wystąpienia zjawiska przemocy lub agresji wśród uczniów.
 

Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole.

 • Procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych, kradzieży, pobicia.
 • Przeprowadzenie cyklu pogadanek dotyczących unikania agresji i przemocy w relacjach z rówieśnikami.
 • Wyświetlanie filmów nt. przemocy i agresji
 • Zaproszenie pracownika Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej celem przeprowadzenia zajęć na temat nieagresywnych zachowań.
 • „Kto może mi pomóc?” -pogadanka o sposobach i możliwościach uzyskania pomocy oraz wsparcia w przypadku agresji.
 • Poprawa dyscypliny na zajęciach i przerwach.
 • Konsekwencje jakie niosą przemoc i agresja -spotkanie z policjantem.
 • Dyżury uczniowskie
 • „Bezpieczna przerwa” – uwrażliwienie uczniów na pozytywne zachowania podczas przerw międzylekcyjnych

XII  DBAMY   O  ZDROWIE 

 

 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE FORMY REALIZACJI
 

Zdrowo się  odżywiamy

 

 

 

•  pogadanki, dyskusje , projekty

•  plansze i reklamy

•  artykuły prasowe i gazetki

klasowe , szkolne

 

 Diagnozowanie swoich potrzeb, nawyków i kształtowanie umiejętności określania ich wpływu na zdrowie. Promowanie wartości zdrowego stylu życia:

 

 

 

       •  pogadanki, dyskusje

•  spotkania z pielęgniarką szkolną

•  wdrażanie do realizacji zadań programu profilaktyki

 

Doskonalenie sprawności fizycznej

 

 

 

•  udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych sekcjach sportowych

•  udział w zawodach sportowych

Aktywne spędzanie wolnego czasu:

 

 

 

•  plansze i reklamy

•  artykuły prasowe i gazetki

klasowe , szkolne

•  festyny , wycieczki rowerowe ,

 

 

 

 

 

 

 

XIII WZMACNIANIE  KOMPETENCJI  WYCHOWAWCZYCH NAUCZYCIELI  I  RODZICÓW

 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE FORMY REALIZACJI
 

Pogłębiamy  nasze  wiadomości

 

 

 

•  szkolenia

•  warsztaty

 

 

 

 

Monitoring i ewaluacja

 

Monitoring programu wychowawczego prowadzony jest na bieżąco przez dyrektora szkoły, wychowawców klasowych, pedagoga, psychologa. Poddawany jest systematycznej ewaluacji i modyfikowany zgodnie z zaistniałymi sytuacjami, ma charakter otwarty. Ewaluacja programu dokonywana będzie na zakończenie każdego roku szkolnego. Bieżący monitoring i roczna ewaluacja pozwala na określenie mocnych i słabych stron podjętych oddziaływań wychowawczych.

Narzędzia monitorujące: obserwacja zachowań uczniów, aktywności, dyskusje z uczniami i z rodzicami, analiza wytworów uczniów, dokumentów szkolnych, wywiady z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.

Narzędzia ewaluacyjne: informacje udzielane przez nauczycieli, uczniów i rodziców, sprawozdania wychowawców z realizacji planów wychowawczych, informacje zebranych podczas spotkań z rodzicami, informacje dotyczące współpracy z instytucjami wspomagającymi, sprawozdania opiekunów kółek i przewodniczących zespołów samokształceniowych, ankiety dla uczniów, ankiety dla rodziców, wywiad (dyrektor szkoły, rada rodziców) obserwacja i ocena zachowań.