ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BAŁDRZYCHOWIE

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO  I  KLASY   I 

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991/ tekst jednolity  Dz U z 2015 r.  poz 2156 z późniejszymi zmianami , zarządzenia  Burmistrza Poddębic oraz   statutu  Szkoły  Podstawowej  w  Bałdrzychowie / Rozdział  IX – rekrutacja  uczniów / 

  1. Do oddziału przedszkolnego i  klasy  I  przyjmuje  się  z  urzędu  – dzieci zamieszkałe  w  obwodzie

Szkoły  na podstawie zgłoszenia składanego przez rodziców / opiekunów prawnych dziecka/.

Zgłoszenie zawiera : imię i nazwisko, data urodzenia , numer PESEL dziecka , imiona i nazwisko

rodziców , adres zamieszkania rodziców i dziecka , adres poczty elektronicznej i numery telefonów

rodziców.  TERMIN  SKŁADANIA  ZGŁOSZENIA : 01.03. – 31.03.2016

  1. W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego i  klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie  przyjmowane są dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami .
  2. Rodzice /opiekunowie prawni/ dziecka składają wniosek i oświadczenie do dyrekcji szkoły.
  3. Wniosek zawiera : imię i nazwisko , datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata a w przypadku braku PESEL  serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość , imiona i nazwisko rodziców kandydata, adres zamieszkania rodziców i kandydata, adres poczty elektronicznej /jeśli posiadają/, numer telefonów rodziców .

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW :01.04 – 15.04. 2016

  1. w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły brane są pod uwagę następujące   kryteria /oświadczenia/

 

L.p.

KRYTERIA

LICZBA

PUNKTÓW

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW

1.

Kandydat  uczęszcza  do  przedszkola w obwodzie szkoły , której dotyczy postępowanie rekrutacyjne

12

Oświadczenie

2.

Kandydat uczęszcza  do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej której dotyczy postępowanie

12

Oświadczenie

3.

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej , o przyjęcie do której ubiega się kandydat.

10

4.

Dogodne położenie szkoły podstawowej , o przyjęcie do której ubiega się kandydat , względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata.

6

5.

W obwodzie szkoły podstawowej , o przyjęcie do której ubiega się kandydat , zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki .

4

  1. Termin  wywieszenia  listy  uczniów  zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych : 20.04.2016
  2. Termin wywieszenia  listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych : 27.04.2016
  3. Wzory  ZGŁOSZENIA  , WNIOSKU   do  pobrania  w  szkole