REGULAMIN XXII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PROJEKT KARTKI POCZTOWEJ O TEMATYCE ŚWIĄTECZNEJ I ZIMOWEJ PT.: “TEN MAGICZNY CZAS…”

13 listopad 2023
Kategoria Aktualności, Konkursy
13 listopada 2023, Komentarze Możliwość komentowania REGULAMIN XXII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PROJEKT KARTKI POCZTOWEJ O TEMATYCE ŚWIĄTECZNEJ I ZIMOWEJ PT.: “TEN MAGICZNY CZAS…” została wyłączona

REGULAMIN XXII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PROJEKT KARTKI POCZTOWEJ O TEMATYCE ŚWIĄTECZNEJ I ZIMOWEJ PT.: “TEN MAGICZNY CZAS…” DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM ORAZ SZKOLNYM

 

 1. Organizatorzy konkursu:
  – Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.
 2. Cele konkursu:
  – promowanie wśród uczniów zainteresowań filatelistycznych,
  – rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności uczniów.
 3. Adresaci konkursu:
  I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym,
  II grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy I-III,
  III grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VIII.
 4. Wymagania konkursowe:
  – prace powinny być wykonane na jednej stronie papieru technicznego w formacie A5,
  – prace powinny zawierać treści nawiązujące do tematu konkursu,
  – technika wykonania: ołówek, kredka, flamaster, farba (akwarelowa, olejna, akrylowa),
  – prace nie mogą zawierać elementów 3D i brokatu,
  – każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.

UWAGA! DO KAŻDEJ PRACY NALEŻY DOŁĄCZYĆ INFORMACJĘ O AUTORZE (w formie wypełnionej tabelki na odwrocie każdej z prac, wzór tabeli zamieszczony w załączniku):
– imię nazwisko,
– wiek i klasa,
– telefon kontaktowy do opiekuna prawnego/ rodzica/ wychowawcy – placówka przedszkolna/ szkolna, z adresem oraz kontaktem telefonicznym.
Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie razem z pracą konkursową oświadczenia zamieszczonego w załączniku oraz na stronie internetowej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu: www.muzeum.wroclaw.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz zgody na przetwarzanie danych (RODO) określone są w załączniku do regulaminu.

 1. Termin nadsyłania prac konkursowych:
  – ostateczny termin nadsyłania lub osobistego złożenia prac konkursowych ustala się na godzinę 14:00 dnia27listopada 2023 roku,
  – nie obowiązuje data stempla pocztowego,
  – po upływie tego terminu organizatorzy powołają komisję do oceny prac i przyznania nagród.

Prace należy dostarczyć na aktualny adres korespondencyjny:
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu,
ul. Z. Krasińskiego 1
50-954 Wrocław

 1. Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród:
  – ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 6 grudnia 2023roku,
  – nazwiska laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej Muzeum, (www.muzeum.wroclaw.pl) oraz portalu Facebook,
  – laureaci pierwszych trzech miejsc w każdej grupie otrzymają dyplomy i nagrody niespodzianki. Przewidujemy również wyróżnienia.

– wybrane prace laureautów zostaną wydane w formie kartki pocztowej,
– wzięcie udziału w konkursie wiąże się z jednoznacznym udzieleniem zgody na wykorzystanie pracy do wydania przedmiotowej kartki pocztowej,
– w sprawie odbioru lub wysyłki nagród będziemy się kontaktować po ogłoszeniu wyników.

 1. Postanowienia końcowe:
  – sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu,
  – organizator nie zwraca prac konkursowych,
  – ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu,
  – przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu,
  – dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać pod numerem telefonu: 71 3469582 – Dział Edukacji i Promocji lub pisząc na adres email: edukacja@muzeum.wroclaw.pl.

Regulamin zatwierdzono w dniu 27.10.2023 roku.

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie razem z pracą konkursową oświadczenia zamieszczonego na stronie internetowej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu: www.muzeum.wroclaw.pl oraz przeniesieniem autorskich praw majątkowych na projekt (załączniki poniżej)

Zachęcamy do udziału w konkursie!

 

Zgoda na wykorzystanie projektu kartki pocztowej
oraz wizerunku dziecka
Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego
1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie
projektu mojego dziecka …………………………………………………….………….. nadesłanego na 22
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT KARTKI POCZTOWEJ O
TEMATYCE ŚWIĄTECZNEJ I ZIMOWEJ PT.: “TEN MAGICZNY CZAS…” DLA DZIECI W
WIEKU PRZEDSZKOLNYM ORAZ SZKOLNYM. Zgoda dotyczy wydania kartki pocztowej oraz jej
rozpowszechniania. Zgoda obejmuje opublikowanie danych osobowych dziecka: imienia i nazwiska,
skan pracy, nazwy placówki do której uczęszcza, wizerunku poprzez zamieszczanie zdjęć i filmów
wideo na stronie internetowej Muzeum oraz na profilu Muzeum na stronie społecznościowej w
serwisie Facebook pod adresem www.facebook.com/MPiTWr/ oraz w serwisie Instagram pod
adresem www.instagram.com/mpit_wroclaw/ jak i również poprzez ogólnodostępne środki
masowego przekazu, a także poprzez umieszczenie zdjęć w wydawnictwach i folderach Muzeum w
celu promocji i udokumentowania działalności statutowej i edukacyjnej Muzeum oraz
zaprezentowania osiągnięć i umiejętności dziecka.
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, 50-954 Wrocław ul. Z. Krasińskiego 1, pragnie
poinformować, że serwery serwisu Facebook oraz serwisu Instagram znajdują się w Stanach
Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które
w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Pani/a dane oraz dane dziecka
zostaną przetransferowane przez serwisy Facebook i Instagram na jego serwery w celu stworzenia
kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisów.
Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu
do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
…………………………………………………………………………………………..
(Data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego dziecka)

 

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest Muzeum
Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, 50-954 Wrocław ul. Z. Krasińskiego 1,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – nr tel. 71 3436765 e-mail: iod@muzeum.wroclaw.pl
3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka – uczestnika zajęć, korzystającego z oferty
Muzeum w zakresie wynikających z celów statutowych, przetwarzane będą w celu udokumentowania
działalności statutowej i edukacyjnej oraz promocji Muzeum, a także osiągnięć i umiejętności dziecka
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana oraz danych osobowych dziecka będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmy
wspierające obsługę informatyczną
5) dane osobowe przekazane zostaną do państwa trzeciego: serwery serwisu Facebook oraz serwisu
Instagram znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu
ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu
ochrony. Pani/a dane oraz dane dziecka zostaną przetransferowane przez serwisy Facebook
i Instagram na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w
celach związanych z działalnością serwisów.
6) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
7) ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do
przenoszenia danych
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może
skutkować niemożliwością otrzymywania ofert z informacjami o wydarzeniach kulturalnych w
Muzeum.
Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz dziecka w
zakresie wynikającym ze statutu Muzeum, a w szczególności w zakresie tej formy jego działalności, z
której korzystam ja lub moje dziecko, którego jestem reprezentantem ustawowym w celu
otrzymywania (właściwe zaznaczyć znakiem X):
[ ] TAK
[ ] TAK
[ ] NIE
[ ] NIE
ofert o wydarzeniach organizowanych i współorganizowanych przez Muzeum
informacji o konkursach
[ ] TAK [ ] NIE ankiet
Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………….……..
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna* (niepotrzebne skreślić)
………………………………………………………………………………………………………….
Nr tel., e-mail ……………………………………………………………………….….…….
Data i podpis …………………………………………………………………………..

 

INFORMACJA O AUTORZE
KONKURS NA PROJEKT KARTKI POCZTOWEJ O TEMATYCE ŚWIĄTECZNEJ I ZIMOWEJ
PT.: “TEN MAGICZNY CZAS…”
(PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I
PRZYKLEIĆ NA DRUGĄ STRONĘ PRACY)
IMIĘ I NAZWISKO
WIEK I KLASA
TELEFON KONTAKTOWY DO OPIEKUNA
PRAWNEGO/RODZICA/WYCHOWAWCY
PLACÓWKA SZKOLNA/PRZEDSZKOLNA Z
ADRESEM I NUMEREM TELEFON

 

Komentarze zablokowane.