KLAUZULA

 

„Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie z siedzibą w Bałdrzychowie pod numerem 13 A

prowadzi monitoring wizyjny obiektów położonych w Bałdrzychowie 13 A oraz teren wokół

nich w celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz osób przebywających

na monitorowanym terenie, zapobieganie aktom agresji, niszczenia mienia i kradzieży,

rejestracji zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy szkody lub kradzieży i odzyskaniu

utraconego mienia. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowi art. 108 a ustawy z

dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2021.1082 t.j. z dnia 2021.06.17).

Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie. Kontakt z

powołanym Inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail:

iod@poddebice.pl. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres

nieprzekraczający 30 dni. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny

uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie

internetowej Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie oraz w Biuletynie Informacji

Publicznej.”