PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKYUCZNY - DZIAŁANIA

 

  1. TREŚCI I ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO
Lp. Zadania szkoły Cele Formy i sposoby realizacji zadań Termin realizacji/ kto?
1 Zapoznanie uczniów każdej klasy ze Statutem Szkoły, Programem wychowawczo-profilaktycznym, Koncepcją Pracy Szkoły i regulaminami Ustalenie zasad współżycia w grupie, ustalenie i przestrzeganie powszechnie stosowanych norm społecznych.

Opracowanie regulaminów szkolnych.

Zapoznanie uczniów z procedurami w określonych sytuacjach / zagrożeń , kryzysowych / 

Określenie systemu kar i nagród stosowanego w szkole

 

– przedstawienie dokumentów szkoły podczas lekcji wychowawczych

– omówienie zasad współżycia społecznego podczas spotkań klasowych

– wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

Wybory do samorządu uczniowskiego/wybory samorządów klasowych, bieżąca  kontrola ich działalności, wybory opiekuna samorządu.

Szkolna debata nt. prawa i wolności w szkole

Wrzesień/ nauczyciele wychowawcy
2. Przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym Rozwijanie samorządności uczniów.

Uczenie zasad demokracji.

Wzmacnianie samorządności poprzez podejmowanie własnych inicjatyw

Włączanie uczniów w procesy aktualizowania prawa wewnątrzszkolnego

 

udział w pracach Samorządu Szkolnego i klasowego

– udział uczniów w procesie planowania pracy klasy, szkoły

– reprezentowanie szkoły w czasie uroczystości lokalnych

– spotkanie z seniorami z okazji Dnia Babci i Dziadka, Święta Patrona

– zapraszanie do szkoły i spotkania z osobami niepełnosprawnymi

– zapraszanie do szkoły osób znanych , lubianych

Wrzesień, według kalendarza imprez i uroczystości/ wychowawcy, opiekun SU, Samorząd Uczniowski, pedagog, pedagog specjalny psycholog
3. Działania Wolontariatu,                    akcje charytatywne Rozwijanie empatii, zrozumienia, potrzeby pomagania innym.

Zachęcanie uczniów do uczestnictwa w wolontariacie

Tworzenie prospołecznej grupy wolontariatu

Popularyzacja działań wolontariatu

Wymaganie odpowiedzialności i udzielanie sobie wzajemnej pomocy

Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie wolności jednostki oparte na poszanowaniu osoby ludzkiej.

– organizowania pracy Rady Wolontariatu,                          nawiązywanie współpracy  ze Stowarzyszeniami, Fundacjami i organizacjami działającym na rzecz pomocy innym

– Uczestnictwo w akcjach  charytatywnych

– ukazywanie konkretnych działań , stowarzyszeń , osób

Cały rok/ Rada Wolontariatu, Samorząd Uczniowski, wychowawcy, pedagog, pedagog specjalny psycholog
4. Rozwijanie i kształtowanie tolerancji wobec inności Kształtowanie właściwych postaw w stosunku do osób niepełnosprawnych, starszych i odmiennych kulturowo.

Zapoznanie uczniów z prawami dziecka i człowieka

Budowanie więzi miedzy uczniami poprzez wartości : przyjaźń , wzajemna pomoc

– organizowanie spotkań z osobami niepełnosprawnymi

– organizowanie uroczystości i imprez promujących tolerancję wobec inności

– lekcje z wychowawcą / analiza dokumentów Deklaracja Praw człowieka , Konstytucja o Prawach Dziecka

– Organizacja uroczystości Dzień Dziecka , Dzień Praw Człowieka , Dzień Tolerancji i Życzliwości, dzień Pozdrowień, Światowy Dzień Autyzmu

Październik – czerwiec / wychowawcy, dyrekcja, pedagog, pedagog specjalny psycholog
5. Integracja uczniów cudzoziemskich/ukraińskich w szkole

 

Kształtowanie postawy tolerancji i otwartości na kulturę i język uczniów z Ukrainy – Zaznajomienie klas z kulturą kraju, z którego uczniowie do nas trafiają, 

– organizacja dodatkowych zajęć – język polsko – ukraiński dla uczniów z Ukrainy

– przeprowadzenie zajęć integrujących społeczność uczniowską z uczniami z Ukrainy, m.in. na temat stosunków polsko-ukraińskich, ksenofobii, tolerancji

– indywidualne rozmowy wspierające zarówno uczniów, jak i rodziców dzieci z Ukrainy

Cały rok/ nauczyciele, psycholog, pedagog, pedagog specjalny wychowawcy
6. Dążenie do osiągnięcia jak najwyższego poziomu kultury osobistej

 

Budowanie systemu wartości, opartego na rozpoznawaniu dobra i zła, wdrażanie do rozmawiania, sztuki kompromisu.

Zdecydowany brak akceptacji dla przemocy

Wdrażanie do bycia punktualnym odpowiedzialnym , obowiązkowym

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych 

Posługiwanie się na co dzień „magicznymi” słowami : proszę , dziękuje przepraszam

Kształtowanie postaw poszanowania norm, wartości i autorytetów

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro

Wspieranie poczucia wartości dziecka

– prowadzenie lekcji wychowawczych prezentujących autorytety moralne, prezentacja wartościowych filmów

– organizowanie konkursów promujących właściwe zachowania np. Konkurs na Damę i Dżentelmena, organizacja Dni Kulturalnych itp.

– zapoznanie uczniów z ABC dobrego  wychowania

– omawianie zasad dobrego wychowania / wyjazd do teatru , kina , podczas uroczystości szkolnych

wskazywanie właściwych postaw, norm i wartości

– prezentacja autorytetów

 

 

Cały rok/ nauczyciele, psycholog, pedagog, pedagog specjalny wychowawcy
7. Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej

 

Okazywanie  szacunku drugiemu  człowiekowi

Grupy społeczne

 

– poznawanie historii  swoich  rodzin , drzewo genalogiczne 

– poznawanie innych kultur , religii

– wskazywanie przykładów i wzorców w kreacjach

bohaterów literackich , filmowych , teatralnych w życiu uczniów

W mojej klasie uczę się wzajemnej akceptacji.

Cały rok/ wychowawcy, nauczyciele, pedagog, pedagog specjalny psycholog
8. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny Rola rodziny w życiu człowieka , potrzeby dzieci i ich zaspakajanie

Kultywowanie szacunku do osób starszych chorych

Podtrzymywanie więzi  rodzinnych

Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

 

 

– zajęcia z wychowawcą, psychologiem, pedagogiem

– indywidualne rozmowy z uczniami oraz rodzicami uczniów

– spotkania z pielęgniarką , lekarzem

– udział w programach , projektach

W mojej rodzinie uczę się miłości.

Jak przyjemnie spędzić czas z rodziną?

Dom jako bezpieczna przystań wspierająca rozwój dziecka

Cały rok

Wychowawcy , nauczyciele, pedagog, pedagog specjalny psycholog

9. Rozwój poszanowanie patriotyzmu i dziedzictwa narodowego, kształtowanie świadomości narodowej.

Wykazywanie autorytetów i wzorców moralnych

  Rozwijanie uczuć patriotycznych i przynależności do kraju i „małej ojczyzny”.

Promowanie symboli narodowych , ich historii . Okazywanie szacunku . Świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych

Lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu

Poznawanie historii swojego miasta i kraju ba tle Europy  i świata w różnych formach, podczas wycieczek edukacyjnych, projektów i konkursów

Kultywowanie symboli narodowych i świąt państwowych

Poznawanie polskiej kultury w tym osiągnięć duchowych i materialnych

-spotkanie z weteranami II wojny światowej

-uaktualnianie wydarzeń na tablicach informacyjnych

doskonalenie znajomości hymnu państwowego

– uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych, dbałość o właściwe zachowanie

– dbanie o odpowiedni strój w czasie świąt szkolnych, akademii

– prowadzenie strony internetowej szkoły

– opieka nad miejscami pamięci narodowej, pamięć o poległych w czasie II wojny światowej

– prowadzenie kroniki szkolnej , gazetki szkolnej

–  wycieczki edukacyjne / poznawanie miejsc związanych z historią, kultura i osiągnięciami /

Nauczyciele o odpowiedzialni za poszczególne działania, pedagog, pedagog specjalny psycholog

Zgodnie z kalendarzem uroczystości i personalną odpowiedzialnością za konkretne działanie

10. Integracja i współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym Budowanie wspólnoty  środowiskowej szkoła – rodzice – organizacje działające w środowisku lokalnym 

 

– współpraca z instytucjami kultury , samorządowymi

Udział w akcjach uroczystościach  organizowanych przez władze lokalne

– współpraca z organizacjami działającymi w środowisku lokalnym

– wycieczki ,rajdy piesze , rowerowe

– spotkania z ciekawymi ludźmi , ważnymi dla regionu

Cały rok

Wychowawcy

nauczyciele, pedagog, pedagog specjalny psycholog

11. Uczeń i świat Poznanie zwyczajów i tradycji innych  krajów , narodów

Nauka języków obcych

Poznanie dorobku kulturalnego Europy, świata, kształcenie postawy tolerancji i szacunku dla innych narodów, kultur, religii

Rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”

– udział w akcjach , projektach międzynarodowych

– organizowanie wycieczek zagranicznych

– udział w konkursach literatury europejskiej

– udział w akcjach charytatywnych / UNICEF , Polska Akcja Humanitarna , CARITAS / lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, wycieczki.

Prezentowanie postaw tolerancji wobec osób innych religii i kultur.

Kształcenie możliwości porozumiewania się  w językach obcych

Wykorzystywanie pomocy dydaktycznych podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych  zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”

 

Cały rok

Wychowawcy

Nauczyciele języków obcych

Nauczyciele , pedagog, pedagog specjalny psycholog

 

12. Internet –  kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z telewizji, Internetu, komputera, telefonu komórkowego

– dostarczenie uczniom wiedzy dotyczącej zarówno korzyści, jak i zagrożeń płynących

z użytkowania komputera i Internetu oraz innych urządzeń komunikacyjnych; nabywanie przez uczniów umiejętności dostrzegania granic tych korzyści i poznawanie niebezpieczeństw, które niesie Sieć;

– przybliżenie uczniom podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z Internetu i uświadomienie bezwzględnej konieczności dostosowywania się do tych zasad;

– podnoszenie świadomości uczniów, dotyczącej ograniczeń prawnych wynikających

z korzystania z komputera i Internetu oraz ich osobistej odpowiedzialności za podejmowane działania (odpowiedzialność sprawcy, ofiary i świadka);

– przybliżenie uczniom problemu przemocy rówieśniczej w Sieci i specyfiki tego zjawiska jaką jest przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych;

– zapoznanie uczniów ze sposobami radzenia sobie z cyberprzemocą (wskazywanie miejsc, gdzie można uzyskać pomoc);

– podnoszenie poziomu świadomości uczniów w zakresie zagadnień związanych

z prawem autorskim i prawami pokrewnymi, w tym dotyczących korzystania z programów komputerowych;

•          zapoznanie z etykietą – Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie;

– reagowanie na przejawy przemocy internetowej

– realizacja zajęć dotyczących problematyki bezpiecznego korzystania z sieci w ramach godzin wychowawczych, lekcji informatyki;

– udział młodzieży w zajęciach na temat cyberprzemocy;

– realizacja programu edukacyjnego „W sieci” ?– poświęconego bezpieczeństwu młodych użytkowników Internetu;

•          Dzień Bezpiecznego Internetu – kampania informacyjna dla uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli; opracowanie folderu informacyjnego;

•          gromadzenie i udostępnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych;

•          opracowanie zasad korzystania z Internetu, z uwzględnieniem treści bezpieczeństwa, umieszczenie zasad w widocznym miejscu oraz przypominanie uczniom ich stosowania;

•          zajęcia z tablicą interaktywną, monitorem interaktywnym   z wykorzystaniem Internetu;

•          opracowywanie, gromadzenie i udostępnianie scenariuszy zajęć

                               

Cały rok

Wychowawcy

Nauczyciele , pedagog, pedagog specjalny psycholog

12. Wspólne działania szkoły i rodziców w zakresie realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego Precyzowanie wymagań stawianych uczniom, dotyczących pożądanych przez Szkołę zachowań, które zapewnią utrzymanie ładu społecznego i bezpieczeństwa uczniów.

 

Uwzględnienie na zebraniach z rodzicami tematów z zakresu wychowania, adekwatnych do problemów klasowych.

Zorganizowanie w szkole akcji informacyjnej o szczepieniach

Przedstawienie rodzicom podstawowe dokumenty szkolne

Ustalenie zasad współpracy i kontaktów rodzic – nauczyciel

Zapoznanie rodziców z zakresem udzielanej pomocy przez specjalistów szkoły , poradni psychologiczno-pedagogicznej 

Zachęcanie  rodziców do uczestnictwa w wyjazdach szkolnych i ich organizacji

– Angażowanie rodziców do wspólnego rozwiazywania problemów

Wspomaganie wychowanków w rozwoju fizycznym , psychicznym , społecznym , duchowym

Wykrywanie zagrożeń dla tychże obszarów

 

 

– działania nauczycieli, dyrekcji i pracowników szkoły mające na celu bezpieczeństwo uczniów: dyżury nauczycieli, opracowywanie procedur
i reagowania w sytuacjach zagrażających życiu
i bezpieczeństwu uczniów

– przeprowadzenie ankiety na temat poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole

– angażowanie rodziców do uczestnictwa
i współorganizowania uroczystości i wyjazdów klasowych, szkolnych

– udział rodziców w ewaluacji działań szkoły odnośnie:

* skuteczności realizowanych zadań edukacyjnych i wychowawczych

* wewnątrzszkolnego systemu oceniania

* zaangażowanie rodziców do pracy przy realizacji zamierzeń wychowawczych

– udział rodziców w tworzeniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

– udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, klasowych

– współpraca z rodzicami w planowaniu działań wychowawczych oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów dziecka

– przekazanie rodzicom informacji na temat praw i obowiązków ucznia

– przekazywanie rodzicom informacji na temat metod oddziaływań wychowawczych

– uświadomienie szkodliwości nadopiekuńczej postawy, liberalnego wychowania itp.

– uczestnictwo rodziców w lekcjach otwartych, warsztatach artystycznych

– nagradzanie rodziców wyróżnieniami i dyplomami za pracę na rzecz szkoły

– organizowanie zajęć z wychowawcą oraz ze specjalistami / pedagog , psycholog /

– organizacja imprez służących integracji środowiska / święto szkoły , wigilia , biwaki , pikniki , festyny , dyskoteki.

– monitoring wizyjny

Cały rok/ wychowawcy, rodzice, dyrekcja, pedagog, psycholog

 

2 razy w roku szkolnym

pedagog, pedagog specjalny, psycholog

 

 

 

13. Udział uczniów w konkursach, zawodach sportowych i innych formach prezentacji własnych umiejętności, wiedzy

Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów

Promowanie zainteresowań i pasji uczniowskich.

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach

Stwarzanie okazji do przeżywania sukcesu i rozpoznawania własnych osiągnięć

Rozwijanie zainteresowań, pasji i uzdolnień uczniów oraz przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym /motywowanie do nauki/ w ramach zajęć pozalekcyjnych

 

– organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych, organizowanie zawodów sportowych, prezentacja projektów edukacyjnych na forum szkoły, organizowanie wystaw prac uczniowskich

– zajęcia pozalekcyjne

– dodatkowe  karty pracy , zadania do realizacji

– zajęcia wyrównawcze

– rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez organizację turniejów matematycznych, gier i zabaw, matematyka na wesoło, za pan brat z matematyką

– udział w konkursach, zawodach sportowych

– zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne według zapotrzebowania uczniów

Cały rok/ nauczyciele, pedagog, pedagog specjalny psycholog
14. Rozwijanie i kształtowanie edukacji ekologicznej Przybliżenie uczniom problematyki konieczności ochrony środowiska naturalnego.

Ukazanie wpływu codziennych czynności i zachowań na stan środowiska naturalnego.

Uwrażliwienie na związek degradacji środowiska ze zdrowiem człowieka.

Wskazanie na sposoby dbania o przyrodę ożywioną i nieożywioną.

Zmiany klimatu, zagrożenia dla Planety

Biała i Zielona energia

Ogrody deszczowe , małą retencja

 

 

– udział w akcjach np.: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, zbiórka surowców wtórnych, segregacja odpadów, udział uczniów w konkursach ekologicznych

– praca koła ekologicznego

– organizowanie zajęć w terenie. Realizacja ścieżki ekologicznej

– pogadanki tematyczne

– organizacja konkursów wiedzy ekologicznej

– organizacja wycieczek krajoznawczych

– dbałość o tereny  zielone w najbliższej  okolicy

– ekspozycja gazetek , plakatów o tematyce ekologicznej

– omawianie zagadnień segregacji  odpadów

– współpraca z organizacjami ekologicznymi

-dbałość o tereny zielone w najbliższej okolicy

-ekspozycja gazetek, plakatów o tematyce ekologicznej

– omawianie zagadnień segregacji odpadów

-współpraca z organizacjami ekologicznymi

udział w projektach, akcjach i wyzwaniach

– energia ze źródeł odnawialnych

– zasady ochrony i retencji wody

 

Październik, kwiecień/ nauczyciel przyrody, biologii, wychowawcy
15. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów. Rozwijanie potrzeby czytania, kształtowanie umiejętności wyboru ciekawych książek i publikacji. – konkursy pięknego czytania w kl.1-3 i 4-8         

– prezentowanie najciekawszych pozycji czytelniczych dla dzieci i młodzieży                        

– spotkania z autorami książek dla dzieci i młodzieży

-wzbogacanie księgozbioru , wskazywanie uczniom ciekawych książek

– promowanie czasopism dla dzieci

– lekcje biblioteczne , wycieczki do bibliotek

– udział w  konkursach , akcjach , projektach

– apele z okazji Światowego dnia książki

– omawianie i prezentowanie książek przez nauczycieli , rodziców , osoby ze środowiska lokalnego

udział w „Maratonie czytania”, „Cała Polska czyta dzieciom”,

 

Październik – marzec/ nauczyciel biblioteki, wychowawcy dyrekcja.
16. Kierowanie przyszłością ucznia-doradztwo zawodowe Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej oraz wymagań rynku pracy.

Wpływ uczenia się na dalsze losy ucznia  – absolwenta.

Warsztaty dla klasy VIII prowadzone przez nauczyciela doradztwa zawodowego nauka poszukiwania pracy, analizy ofert, nauka wypełniania dokumentów związanych z podjęciem pracy zawodowej, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej przed podjęciem pracy.

Spotkania, prelekcje, wywiady.

Udział w targach edukacyjnych

 

Pedagog szkolny, pedagog specjalny psycholog,  nauczyciel doradztwa, nauczyciel języka polskiego drugie półrocze zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanych przez nauczycieli.
17. Promowanie zdrowego trybu życia

Działania profilaktyczne

Właściwe odżywianie , rola i znaczenie sportu w życiu człowieka

Cyberprzemoc

Odbudowanie i umocnienie u uczniów prawidłowych relacji w grupie klasowej, poczucie wspólnoty (reintegracja)

Informacja o sposobach przemieszczania się na terenie szkoły, wejściach i wyjściach z budynku szkolnego oraz o zasadach bezpieczeństwa w szatniach i toaletach

-zajęcia profilaktyczne, spotkania z policjantem, lekarzem , psychologiem, pedagogiem, jednostkami samorządu terytorialnego, specjalistami stacji sanitarno-epidemiologicznej

-spotkanie z pielęgniarką, dietetykiem, inspektorem sanitarnym

-organizowanie wystaw, prezentacji, przedstawień profilaktycznych, pikników edukacyjnych, warsztatów, prelekcji

-przeprowadzanie diagnozy w zakresie występowania w szkole  czynników chroniących i czynników ryzyka

-prelekcje dotyczące szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, używania dopalaczy i narkotyków

-spotkanie ze specjalistami

-ankiety, wywiady, obserwacje, analiza dokumentacji, rozmowy indywidualne

– biwaki, wycieczki rajdy: przygotowywanie zdrowych posiłków

-warsztaty kulinarne

– omówienie z uczniami zasad panujących w szkole, pouczenie o sposobach postępowania w poszczególnych sytuacjach, a zwłaszcza o konieczności noszenia osłony nosa i ust  w częściach wspólnych, dezynfekcji rąk i innych ważnych zasadach społecznego bezpieczeństwa w czasach epidemii

-poszerzenie wiedzy uczniów na temat wpływu sytuacji kryzysowej na funkcjonowanie w szkole oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą

-Dzień Sportu, zajęcia o zdrowym stylu odżywiania się oraz znaczeniu ruchu w życiu człowieka prowadzone przez wychowawców

-zwiększenie atrakcyjności zajęć z wychowania fizycznego

-promowanie zdrowego stylu życia, dbałości  i odpowiedzialność za zdrowie fizyczne i psychiczne innych

 

Cały rok

Wychowawcy , pielęgniarka , psycholog, pedagog, pedagog specjalny, nauczyciele wf, nauczyciele biologii przyrody

18. Rozwijanie zachowań asertywnych i empatycznych Ćwiczenie prawidłowych postaw i zachowań uczniów w grupie rówieśniczej: uszanowanie zdania innych, obrona własnego zdania; umiejętność odmowy w przypadku niewłaściwych propozycji, dokonywanie trafnych wyborów.

Rozwijanie umiejętności słuchania i zabierania głosu. Przeciwdziałanie przejawom niedostosowania społecznego.

Uzmysłowienie szkodliwości spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków i dopalaczy , substancji odurzających , środków zastępczych , nowych substancji psychoaktywnych 

Propagowanie pozytywnych relacji społecznych między nauczycielami a uczniami , personelem szkoły i rodzicami

Budowanie więzi ze szkołą i nauczycielami

Negacja egoizmu

Ukierunkowanie na odpowiedzialność za siebie i innych

– realizacja wybranych programów profilaktycznych,

– nawiązywanie współpracy z policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądem rodzinnym, poradniami rodzinnymi

– udział nauczycieli , specjalistów rodziców w szkoleniach dotyczących profilaktyki uzależnień

– systematyczny rozwój  współpracy  na linii uczeń – nauczyciel – rodzic

– wymiana doświadczeń na polu szeroko rozumianej profilaktyki

– szukanie wzorców w oparciu o literaturę , bohaterów obecnych czasów

– przeprowadzenie diagnozy w zakresie występowania w szkole czynników chroniących i czynników ryzyka

– prelekcje dotyczące szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, używania dopalaczy i narkotyków

– spotkania ze specjalistami

Okolicznościowe spotkania / choinka , Wigilia szkolna , apele , wycieczki , pikniki , wyjazdy do kina , teatru /

Pomoc koleżeńska

Cały rok/ wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog, pedagog specjalny
19. Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu

 

Korygowanie wad postawy oraz wymowy.

Kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie. Zwracanie uwagi na utrzymanie higieny ciała. Dbanie o schludny wygląd zewnętrzny.

 

Wpajanie zdrowego stylu życia, odżywiania i wypoczynku. Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego.

Kształtowanie sprawności fizycznej.

Zachowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczną drogę do szkoły.

 

– zorganizowanie zajęć z gimnastyki korekcyjnej i zajęć logopedycznych

– ustalenie tematów zajęć lekcji wychowawczych, realizujących edukację zdrowotną.

– spotkania z pielęgniarką , prelekcje dla uczniów i rodziców

– pogadanki na temat organizowania czynnego wypoczynku w czasie wolnym, organizacja konkursów dotyczące zdrowego stylu życia.

– udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach  sportowo – rekreacyjnych , zawodach sportowych

– organizacja wycieczek  rowerowych

– prowadzenie zajęć wychowania komunikacyjnego. Przeprowadzenie egzaminu

– spotkanie z policjantem

Cały rok/ pielęgniarka, wychowawcy, nauczyciele, pedagog, pedagog specjalny psycholog