EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KLASA VIII

 

 

 

Przedmiotowe zasady oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa

w Szkole Podstawowej  w Bałdrzychowie

 

 

I. Wstęp

 

 • 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa [zwany dalej PZO]
  zgodny jest z Zasadami Wewnętrznego Oceniania w Szkole Podstawowej w Bałdrzychowie.

 

 • 2. Wymagania edukacyjne sformułowane zostały w oparciu o Podstawę Programową MEN oraz program dla II etapu edukacyjnego „Żyję i działam bezpiecznie”.

 

 • 3. PZO jest omówiony i przedstawiony uczniom podczas pierwszych zajęć (na początku roku szkolnego). PZO jest dostępny dla uczniów i rodziców. Jest umieszczony na stronie internetowej spbaldrzychow.poddebice.pl.

 

II. PZO zawiera :

 

 • skalę ocen i kryteria oceniania zgodne z wymaganiami programowymi na poszczególne oceny szkolne,
 • rodzaje aktywności, których efekty będą podlegały sprawdzaniu i ocenianiu,
 • ocenianie półroczne i końcoworoczne,
 • sposób dokumentacji i analizy osiągnięć uczniów,
 • sposób ewaluacji PZO.

 

III. Skala ocen. Kryteria oceniania

 

 • 4. Na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa ustalone są kryteria oceniania i skala ocen zgodnie z kryteriami zapisanymi w dokumencie – Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.

 

IV. Sposoby oceniania

 

 • 5. Ocenianie postępów ucznia jest dokonywane systematycznie, w różnych formach, przy zachowaniu warunków zapewniających obiektywność oceny.

 

 

 • 6. Ocenianie obejmuje następujące formy uczenia się:
 • testy,
 • sprawdziany,
 • kartkówki,
 • odpowiedzi ustne,
 • prace domowe,
 • umiejętności praktyczne udzielania pierwszej pomocy (np. resuscytacja krążeniowo-oddechowa wykonywana na fantomie, układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,opatrywanie ran, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wezwanie fachowej pomocy, ocena sytuacji)
 • aktywność ucznia na zajęciach (zarówno grupową, jak i indywidualną)

      _  udział w zawodach i konkursach

 

 • 7. Odpowiedzi ustne są jedną z form oceniania bieżącego:
 • uczeń może być pytany z materiału obejmującego 2 tematy z podręcznika,
 • w ocenie odpowiedzi ustnej uwzględnione zostają następujące umiejętności: rzeczowość wypowiedzi,stosowanie odpowiedniej argumentacji , poprawność wypowiedzi.
 • aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami”. Za 3 zgromadzone „plusy” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywna praca w grupach.

 

 • 8. Prace pisemne
  Pod pojęciem „pracy  pisemnej” rozumie się zarówno krótkie formy       pisemne (tzw. kartkówki), jak i sprawdziany, prace klasowe.
 • kartkówka obejmuje wiadomości i umiejętności z 2 tematów z podręcznika, ostatnio zrealizowanych. Taka forma pracy pisemnej nie wymaga wcześniejszej zapowiedzi i  nie może być poprawiana.
 • sprawdziany i testy winny być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisane w dzienniku lekcyjnym. Uczniom zostaje wówczas przedstawiony rodzaj i zakres sprawdzanych wiadomości i umiejętności.
 • obowiązują następujące kryteria oceny z sprawdzianu, testu:

 

0 – 29% – niedostateczny (1)

30 – 49% – dopuszczający (2)

50 – 69% – dostateczny (3)

70 – 89% – dobry (4)

90 – 95% – bardzo dobry (5)

96 – 100% – celujący (6)

 

 

 • Kartkówki, sprawdziany, testy są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać kartkówki, sprawdzianu, testu z całą klasą, to musi to uczynić w terminie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie dłuższym niż dwutygodniowym od momentu powrotu do szkoły.
 • Wyniki kartkówki, sprawdzianu, testu uczeń powinien poznać w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie.
 • Poprawa dotyczy sprawdzianów i testów ocenionych na „niedostateczny”, „dopuszczający”, „dostateczny” lub „dobry”. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia sprawdzian lub test tylko dwa razy w ciągu semestru. Uczeń z poprawy może otrzymać co najwyżej ocenę bardzo dobrą. Zgłoszenie poprawy jest równoznaczne z podjęciem jej próby (uczeń traci szansę na wybór kolejnych poprawianych prac klasowych, chyba, że powodem była choroba).
 • Kartkówki nie podlegają poprawie.
 • Prace pisemne są do wglądu u nauczyciela przedmiotu.
 • Na koniec półrocza nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych (uczeń pracuje sumiennie cały rok szkolny).

 

 • 9. Umiejętności praktycznego udzielania pierwszej pomocy (RKO na fantomie, pozycja bezpieczna, pierwsza pmoc w nagłych wypadkach). Ocenie podlega wiedza, praktyczne wykonanie zadania, (ocena bezpieczeństwa, ocena stanu poszkodowanego, wezwanie pomocy, właściwe udzielenie pierwszej pomocy w danej sytuacji, udzielenie wsparcia poszkodowanemu), postawa na lekcji, umiejętność współpracy w grupie.

 

 • 10. Zeszyt powinien być prowadzony systematycznie i starannie tak, aby służył do utrwalania i powtarzania wiadomości (czytelność pisma i poprawność treści merytorycznych). Jeżeli uczeń nie jest obecny na lekcji, jest zobowiązany do bieżącego uzupełniania zeszytu. W razie dłuższej nieobecności (minimum tydzień) spowodowanej np. chorobą, termin uzupełniania zeszytu uczeń uzgadnia z nauczycielem. Nie przewiduje się oceny za prowadzenie zeszytu, ale ocenia się go opisowo. Uczeń jest zobowiązany przynosić zeszyt na każdą lekcję.

Oceniane będą prace domowe.

 • 11. Praca w grupach również podlega ocenie. Członkowie grupy otrzymują zwykle jednakowe oceny. Może się zdarzyć, że uczeń wyróżniający się w pracy grupy otrzyma ocenę podwyższoną, a inny (mniej zaangażowany) – obniżoną. Przy ocenie tej formy pracy stosuje się następujące kryteria: poprawność merytoryczna wykonanego zadania, stopień wykorzystania dostępnych źródeł, zaangażowanie w pracę grupy, pomysłowość i staranność, sposób prezentacji efektów końcowych.

 

 • 12. Wszystkie oceny są jawne.

 

 • 13. Sposoby informowania o osiągnięciach i postępach
 1. Uczniów:
 • ustne uzasadnienie oceny,
 • recenzje prac pisemnych,
 • publikowanie wyników konkursów,
 1. Rodziców:
 • rozmowa indywidualna,
 • udostępnienie prac do wglądu,
 • korespondencja, dziennik elektroniczny
 • świadectwo.

 

 • 14. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie. Powinien uczynić to na początku lekcji. Kolejne trzecie nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną i każde następne również. Termin „nieprzygotowanie” obejmuje zarówno nieopanowanie materiału, jak i brak zeszytu przedmiotowego , pracy domowej. W przypadku, gdy uczeń częściej nie przynosi podręcznika lub zeszytu nauczyciel winien jest dociec przyczyn i podjąć odpowiednie kroki. Jeżeli uczeń nie zgłosi nieprzygotowania na początku lekcji, a nauczyciel zauważy, że z tego obowiązku się nie wywiązał wówczas otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

 • 15. W przypadku dłuższej (dłużej niż tydzień),usprawiedliwionej nieobecności nauczyciel może zezwolić na zgłoszenie kolejnego (więcej niż trzeciego) nieprzygotowania. Uczeń winien jednak ustalić z nauczycielem termin i zakres zaliczenia materiału, zrealizowanego podczas nieobecności ucznia.

 

 • 16. Skala ocen:

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalone się według skali  (zgodnej z zapisami w rozporządzeniu MEN  ) :

6 – celujący,

5 – bardzo dobry,

4 – dobry,

3 – dostateczny,

2 – dopuszczający,

1 – niedostateczny.

Ocena klasyfikacji semestralnej i rocznej jest oceną pełną – nie można stosować znaków „+”  i „-”.

 

     & 17. Osiągnięcia uczniów są dokumentowane w dzienniku elektronicznym jako oceny bieżące, natomiast kartkówki, sprawdziany i prace klasowe gromadzone i przechowywane są w segregatorach oraz przechowywane do końca roku szkolnego.

 

     & 18. Raz w roku nauczyciel przeprowadza wśród uczniów i rodziców ewaluację dotyczącą PZO w celu zdiagnozowania jego funkcjonowania i wprowadzania uzasadnionych zmian.

 

V. Uwagi końcowe

 

 • 20. We wszystkich kwestiach, nie ujętych w PZO, obowiązują stosowne punkty ZWO.