PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BAŁDRZYCHOWIE 2023 / 2024

 

Plan pracy Szkoły Podstawowej  w Bałdrzychowie

na rok szkolny 2023 / 2024

  Podstawa prawna:

 • Ustawa z  dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo  Oświatowe / Dz. U 2017 poz. 59 /
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1270)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Dz. U. 2017 poz. 170
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Dz. U 2017 poz. 1646
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Dz. U 2015 poz. 843
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. 1189  – tekst  jednolity  z  póź. zm. /
 • Statut Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie

 

Plan opracowany został w oparciu o:

 

 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024.
 2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2023/2024.
 3. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2022/2023.

 

Cele do zrealizowania

*  stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów

* praca  z  uczniem  mającym  problemy  w  nauce

*  działania szkoły  na  rzecz  zdrowia  i  bezpieczeństwa  uczniów

*  rozwijanie  czytelnictwa wśród  dzieci   

podniesienie jakości edukacji matematycznej , przyrodniczej i informatycznej

* bezpieczeństwo w Internecie , Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych .

* Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły

 

Główne zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze na rok szkolny 2023/2024:

 • Systematyczne uatrakcyjnianie  prowadzonych  zajęć
 • Wdrażanie  uczniów  do  samorządności
 • Kształcenie systemu  wartości i  postaw  patriotycznych
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości

 Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły zatwierdzony Uchwałą nr    Rady Pedagogicznej z  dnia  31.08.2023  r.

 

 

 

 

 

 Spis treści zawartych w planie

 

 1. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.
 2. Kalendarium szkolne.
 3. Harmonogram imprez szkolnych.
 4. Harmonogram wycieczek.
 5. Harmonogram konkursów.
 6. Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej.

 

 

 1. PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

 

Zarządzanie i organizacja

 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom dyrekcja szkoły do końca sierpnia
Opracowanie rocznego planu pracy szkoły rada pedagogiczna do końca sierpnia
Opracowanie programu profilaktyczno – wychowawczego rada pedagogiczna do końca września
Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego dyrekcja szkoły do 15 września
Opracowanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej wszyscy nauczyciele do 15.09.
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły cały rok
Awans zawodowy nauczycieli dyrektor szkoły, mentor cały rok
Promocja szkoły w środowisku lokalnym wszyscy nauczyciele cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nauczanie

 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Realizacja podstawy programowej wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Organizacja pracy zespołów przedmiotowych Dyrektor przewodniczący zespołów cały rok szkolny
Współpraca z nauczycielami specjalistami,  poradnią psychologiczno-pedagogiczną i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych nauczyciele cały rok szkolny
Praca z uczniami mającymi trudności w nauce wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Wypracowywanie systemów motywujących uczniów do nauki wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Badanie wyników nauczania Dyrektor nauczyciele według planu nadzoru
Analiza wyników nauczania wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli  dyrektor raz w miesiącu
Obserwacje lekcji dyrektor, według harmonogramu

 

 

Wychowanie

 Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Realizowanie programu profilaktyczno – wychowawczego wszyscy nauczyciele cały rok
Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów wszyscy nauczyciele cały rok
Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek wszyscy nauczyciele cały rok
Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z  poradnią psychologiczno-pedagogicznymi wychowawcy klas cały rok
Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego opiekun samorządu cały rok
Wychowanie ekologiczne nauczyciele cały rok
Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie w środowisku lokalnym nauczyciele cały rok
Edukacja czytelnicza nauczyciele bibliotekarz cały rok

 

  Zadania opiekuńcze

 Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Organizacja opieki pedagogicznej wszyscy nauczyciele cały rok
Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor Wychowawcy cały rok
Objecie opieką zajęciami  opiekuńczymi (świetlicowymi ) wszystkich dzieci potrzebujących wychowawcy klas cały rok
Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej wychowawcy klas cały rok
Zapewnienie ciepłych posiłków /obiadów /  w szkole wychowawcy klas cały rok

 

 

 1. KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Termin Zadanie
04.09.2023 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
14.09.2023 r. Akcja „Sprzątanie  Świata”
17.09.2023 r. 84. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
 19.09.2023 r. Zebrania z rodzicami
30.09.2023 r. Klasowe obchody Dnia Chłopaka
13.10.2023 r. Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

Ślubowanie klasy I

01.11.2023 r. Wszystkich  Świętych Akcja „Szkoła Pamięta”
07.11.2023 Zebranie dla rodziców  – konsultacje
10.11.2023 r. Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

Akcja „Do Hymnu”

16.11.2023 Dzień  Tolerancji
20.11.2023 r. Międzynarodowy  Dzień  Praw  Dziecka

Ogólnopolski Dzień Praw  Dziecka

21.11.2023r. Światowy  Dzień Życzliwości i Pozdrowień
06.12.2023 r. Mikołajki szkolne
10.12.2023 r. Dzień  Praw  Człowieka
19.12.2023 r. Zebranie dla rodziców  – konsultacje
22.122024 r. Wigilia szkolna – dzień  wolny  od  zajęć  dydaktycznych
23.12.2023 r. 01.01.2024 r. Zimowa przerwa świąteczna
13.12.2023 – 05.01.2024 Procedura wystawiania ocen śródrocznych
11.01.2024 r. Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
25.01.2024 r. Zebranie  z  rodzicami
26.01.2024 r. Choinka  szkolna
29.01.– 11.02.2024 r. Ferie zimowe
14.02.2024 r. Szkolne  walentynki
  Rekolekcje szkolne
08.03. 2024 r. Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet
Marzec 2024 r. Dni  otwarte dla rodziców
21.03.2024 r. Pierwszy Dzień Wiosny
26.03.2024 r. Zebranie dla  rodziców – konsultacje  
28.03.– 02.04.2024 r. Wiosenna przerwa świąteczna
07.05.2024 r. Zebranie dla rodziców – konsultacja
20.05.2024 r. Termin przekazania informacji uczniom i ich rodzicom o planowanych ocenach końcowych z zajęć edukacyjnych i zachowania
  Egzaminy klasy VIII
20-29.05.2024 r.  

Święto Rodziny – Uroczystości związane z Dniem Matki, Ojca

30.05.2024 r Boże Ciało
03.06.2024 r. Uroczystości związane z Dniem Dziecka
   
  Ogólne
01 – 20.06.2024 r. Procedura wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych
17.06.2024 r. Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
21.06.2024 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

 

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2023 r.,
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2023 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2023 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2024 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2024 r.,
 • Poniedziałek Wielkanocny – 01 kwietnia  2024 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2024 r.,
 • Dzień  Flagi  –  02  maja  2024 r.
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2024 r.,
 • Boże Ciało – 30 maja 2024 r.

 

 • Dni dodatkowo  wolne  od  zajęć  dydaktyczno – wychowawczych ustalanych  przez  dyrektora  szkoły  po  zasięgnięciu  opinii  Rady   Rodziców   , Rady  Pedagogicznej i   samorządu  szkolnego 

 

 1. 12.2023 – Wigilia szkolna dzień bez teczki
 2. 29-30.04.2024
 3. 05.2024
 4. 05.2024
 5. 06.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

 

Zadania, wydarzenia, czynności Terminy Odpowiedzialni Uwagi
Uroczysta inauguracja roku szkolnego 4 września samorząd   szkolny  
 Sprzątanie świata  18 września Sławomir Kaczanowski  
 Dzień Chłopaka 30 września samorząd  szkolny  
Wybory do SU Wrzesień A. Chołys  ,

S. Mikołajczyk

 
Święto Komisji Edukacji Narodowej 14 października samorząd  szkolny  
Pomoc zwierzętom ze schroniska listopad/grudzień LOP  
Rocznica odzyskania niepodległości 14 listopada Sława Mikołajczyk

Edyta Klimkowska Stempień

 
Andrzejki,  dyskoteka 24 – 25listopada samorząd  szkolny  
Mikołajki 6 grudnia Wychowawcy  klas  
Wigilia szkolna 22 grudnia Samorząd szkolny , Rada rodziców , nauczyciele  
Choinka  szkolna 12  luty samorząd szkolny  
Dzień  Babci i Dziadka  21-28. stycznia Wychowawcy  klas  
Walentynki 12  luty Samorząd  szkolny  
Dzień kobiet 8 marca Samorząd  szkolny  
Powitanie wiosny 21  marca Samorząd   szkolny  
Dni  otwarte szkoły 20 – 22  marca Rada Pedagogiczna , samorząd  szkolny  
 Światowy Dzień Zdrowia

Światowy Dzień  Ziemi

24  kwietnia PCK , LOP  
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci Kwiecień / maj Agnieszka Klimkowska

Małgorzata Sowińska

 
Święto 1 maja    Święto Konstytucji 3 maja dzień Flagi  6  maja Agnieszka Kucińska Antoniak    
Święto  RODZINY Maj czerwiec 2022 Wychowawcy  klas , samorząd szkolny Rada Rodziców  
Dzień Dziecka    Dzień Sportu 1  czerwiec Samorząd   szkolny 

 Jarosław Ignaczak Sławomir Kaczanowski

 
Apel Papieski   Piotr Chołys  
Wyjazd zielona szkoła, wycieczki, biwaki Czerwiec Nauczyciele , uczniowie  
Zdobywanie karty rowerowej czerwiec uczniowie  klasy IV  
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 24 czerwca Samorząd szkolny  

 

  W czasie roku szkolnego realizowane będą szkolne uroczystości, obchody i podejmowane działania urozmaicające działania wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne związane z realizacją świąt nietypowych:

08.09.2023      Dzień Marzyciela

09.09.2023      Światowy dzień Pierwszej Pomocy

15.09.2023      Międzynarodowy Dzień Kropki

19.09.2023      Dzień Emotikona

20.09.2023      Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka,

21.09.2023      Dzień Kapsla

23.09.2023      Dzień Spadającego Liścia

27.09.2023      Światowy dzień Turystyki

28.09.2023      Światowy Dzień Jabłka, Światowy Dzień Morza

29.09.2023      Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

01.10.2023      Światowy Dzień Ptaków, Międzynarodowy Dzień Muzyki

16.10.2023      Dzień Papieża Jana Pawła II, Światowy Dzień Żywności, Dzień Chleba

20.10.2023      Światowy Dzień Owoców i Warzyw, Dzień Szelek

21.10.2023      Dzień Bez Skarpetek, Światowy dzień kartofla

25.10.2023      Dzień Kundelka, Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt, Światowy Dzień Opery

31.10.2023      Światowy Dzień Oszczędzania

03.11.2023      Dzień Kanapki

05.11.2023      Dzień Postaci z Bajek

08.11.2023      Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania

12.11.2023      Międzynarodowy Dzień Łamańców Językowych

16.11.2023      Dzień Tolerancji

20.11.2023      Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

21.11.2023      Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

22.11.2023      Dzień Kredki

25.11.2023      Dzień Pluszowego Misia

05.12.2023      Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

12.12.2023      Dzień Guzika

15.12.2023      Dzień Herbaty

17.01.2024      Światowy Dzień Pizzy

18.01.2024      Dzień Kubusia Puchatka

29.01.2024      Dzień Składanki i łamigłówki, Dzień Puzzli

02.02.2024      Dzień Naleśnika

17.02.2024      Dzień Kota

06.03.2024      Dzień Olimpijczyka

12.03.2024      Dzień Matematyki

18.03.2024      Światowy Dzień Recyklingu

20.03.2024      Światowy Dzień Szczęścia

21.03.2024      Światowy Dzień Zespołu Downa

22.03.2024      Światowy Dzień Wody

27.03.2024      Międzynarodowy  Dzień Teatru

30.03.2024      Godzina Dla Ziemi

31.03.2024      Światowy Dzień Budyniu

02.04.2024      Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci

04.04.2024      Dzień Marchewki

06.04.2024      Światowy Dzień Sportu

07.04.2024      Światowy Dzień Zdrowia

12.04.2024      Dzień Czekolady

13.04.2024      Dzień Scrabble

17.04.2024      Dzień Kostki Rubika

24.04.2024      Europejski Dzień Śniadania

29.04.2024      Międzynarodowy Dzień Tańca

04.05.2024      Międzynarodowy dzień Strażaka

05.05.2024      Dzień Europy

09.05.2024      Dzień Unii Europejskiej

15.05.2024      Międzynarodowy Dzień Rodzin; Dzień Niezapominajki;  Dzień Polskiej Muzyki i Plastyki

17.05.2024      Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania Dla Dzieci

18.05.2024      Międzynarodowy Dzień Muzeów

19.05.2024      Dzień Dobrych Uczynków

20.05.2024      Światowy Dzień Pszczół

24.05.2024      Europejski Dzień Parków Narodowych

25.05.2024      Dzień Królewny

26.05.2024      Dzień Samolotów z Papieru

30.05.2024      Światowy Dzień Soku

31.05.2024      Dzień Bociana Białego, Światowy Dzień Bez Tytoniu

01.06.2024      Dzień Mleka , Dzień Bułki

03.06.2024      Dzień Dobrej Oceny, Światowy Dzień Roweru

05.06.2024      Światowy Dzień Ochrony Środowiska

09.06.2024      Dzień Przyjaciela

 

 

 1. PLAN WYCIECZEK SZKOLNYCH

 

 

Lp. Klasa Kierownik wycieczki Miejsce, cel wycieczki Termin wycieczki
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        

 

 

 

 1. HARMONOGRAM KONKURSÓW
Lp. Nazwa konkursu Osoby odpowiedzialne za organizację Termin konkursu/imprezy sportowej Uwagi
Etap szkolny Etap rejonowy Etap wojewódzki
1. Powiatowy Konkurs ortograficzny nauczyciele II-III język polski        
2. Potyczki matematyczne Włodzimierz Bienias        
3.   Włodzimierz Bienias        
4. Wojewódzki konkurs matematyczny Włodzimierz Bienias        
5.   Nauczyciele 0-III język polski        
6. Wojewódzki Konkurs języka polskiego Małgorzata  Sowińska        
7. Wojewódzki Konkurs języka angielskiego Agnieszka Maciejewska        
8. Konkurs recytatorski PDKiS Nauczyciele 0-III język polski        
9.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

 

Lp. Termin Tematyka/cel
1. Sierpień Organizacyjne – przygotowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024
2. Wrzesień Nadzór  Pedagogiczny 
3. Październik  
4. Listopad Nowoczesne technologie w pracy nauczyciela . Wykorzystanie pomocy multimedialnych w procesie nauczania, aktywne i atrakcyjne metody nauczania i uczenia się. Bezpieczeństwo w Internecie
5. Grudzień Spotkanie z panią psycholog

Utrzymanie porządku w klasie

6. Styczeń/luty Klasyfikacyjne – klasyfikacja śródroczna, podsumowanie półrocznej pracy szkoły
7. Luty  
8. Kwiecień  
10. Maj  
11. Czerwiec Klasyfikacyjne – klasyfikacja roczna, podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022
12. Czerwiec / lipiec Diagnoza i ewaluacja pracy szkoły za rok szkolny 2023 / 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GODZINY  URZĘDOWANIA  DYREKTORA  SZKOŁY :

 

 

PONIEDZIAŁEK :                                 09:00 – 15:00  

WTOREK:                                09:00 – 15:00

ŚRODA                                    09:00 – 15:00

CZWARTEK                             09:00 – 15:00

PIĄTEK                                    08:00 – 13:00

 

 

 

GODZINY  PRACY  BIBLIOTEKI  I  CZYTELNI :

 

 

PONIEDZIAŁEK                        07:30 – 11:40

WTOREK                                 12:50 – 15:30

CZWARTEK                             07:30 – 10:40

 

 

 

 

PRZYDZIAŁ  ORGANIZACJI  SZKOLNYCH :

 

SAMORZĄD  SZKOLNY                                                      Beata Staszczyk, Włodzimierz Bienias  

 

PCK – WIEWIÓRKA                                                            Agata Chołys    

 

LOP                                                                                      Sławomir Kaczanowski , Maria Kalas – Grzybowska

 

DOŻYWIANIE                                                                      Kinga Krzeszewska

 

STRONA INTERNETOWA, FACEBOOK                       Edyta Klimkowska – Stempień

 

 PROTOKOŁY                                                              Sławomir Kaczanowski

 

BHP                                                                                    Sławomir Kaczanowski

 

REKRUTACJA                                                              Włodzimierz Bienias

 

 Dworactwo zawodowe                                            Katarzyna Stempień

 

Profilaktyka uzależnień.                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KADRA  PEDAGOGICZNA:

 

Jarosław  Ignaczak                               dyrektor  szkoły   wychowanie  fizyczne

 

Kinga Krzeszewska                                 wychowanie  przedszkolne

 

Agata   Chołys                                      edukacja wczesnoszkolna – wychowawca klasa I ,

 

Beata Staszczyk                                 edukacja wczesnoszkolna  – wychowawca klasa II

 

Maria Kalas – Grzybowska                            edukacja wczesnoszkolna  – wychowawca klasa III, 

 

Marlena Gortat                                    geografia V – VIII , przyroda IV

                                                                 

Sławomir Kaczanowski                          wychowanie fizyczne  , zajęcia świetlicowe – wychowawca klasa V ,

biologia

 

Włodzimierz Bienias                                      matematyka  ,  wychowawca  klasy  VII

                                                                 

Małgorzata  Sowińska                       język polski  , wychowawca IV

 

Piotr  Chołys                                       religia

 

Agnieszka  Lange – Kujawa                język  niemiecki klasa  VII,

 

Agnieszka Maciejewska                    język  angielski  klasy 0 – VIII , wychowawstwo kl. VI

                                                                  

Małgorzata Ludwicza                                    plastyka  IV – VII

 

Agnieszka  Andrzejewska                  Fizyka   kl. VII  edukacja informatyczna II – III

 

Edyta Skrzypczak                               Chemia   kl. VII

 

Renata Meyer – Bramowska             wychowanie  do  życia  w  rodzinie , etyka

 

Emilia Pająk                                      nauczyciel wspomagający proces uczenia klasa IV

 

Roman Nowak                                   muzyka IV – VII

 

Małgorzata  Sobańda                        technika IV – VI

 

Dominika  Olczyk                               Nauczyciel wspomagający proces uczenia klasa I, logopeda        

 

Beata Boniecka – Wincenciak           Pedagog specjalny

 

Monika  Pawlak                                 Pedagog

 

Katarzyna Stempień                          Doradztwo zawodowe, psycholog

 

 

                                  

 

 

  

 

 

ZADANIA ZWIAZANE Z POLITYKA KADROWĄ

 

*     Terminy zawierania umów o prace z nauczycielami             ostatni tydzień sierpnia 2023

 

*     Rozmowy z pracownikami, decyzje o ich dalszym zatrudnieniu lub zwolnieniu  ,konsultacje ze związkami

       zawodowymi:                                                                        od marca do maja 2024

 

 

 

 ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

Ogólne  zebrania  z  rodzicami                                                                            

19.09.2023

25.01.2024

28.05.2024

Comiesięczne  spotkania  z  wychowawcami i nauczycielami   

24.10.2023

12.12.2023

26.03.2024

28.03.2022

 

 

 

DZIAŁANIA ZWIAZANE Z AWANSEM ZAWODOWYM

 

ZŁOŻENIE  WNIOSKU – do  01.09.2022

 

PLAN  ROZWOJU:

 • Nauczyciel  stażysta w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć
 • Nauczyciel kontraktowy i mianowany plan rozwoju załącza do wniosku

 

ZATWIERDZENIE  PLANU  ROZWOJU :

 • Dyrektor zatwierdza projekt planu rozwoju  w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU :

 • Nauczyciel składa w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu .

 

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA :

 • Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi projekt oceny w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu .

 

OPINIA  RADY  RODZICÓW

     *  Powinna  przedstawić w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o dokonywanej   ocenie pracy. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania.

 

OCENA  DOROBKU  ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA ZA OKRES STAŻU :

 • dokonuje dyrektor szkoły w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania przez nauczyciela odbywającego staż.

 

ZŁOŻENIE   WNIOSKU  O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

 

INFORMACJA O TERMINIE  I MIEJSCU  ROZMOWY :

*  14 dni przed datą  posiedzenia  komisji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I WŁASCIWYCH

WARUNKÓW NAUKI I PRACY:

 

Przegląd  – kontrola  komisji bezpieczeństwa stan przygotowania szkoły pod względem  bezpieczeństwa do  rozpoczynającego  się  roku  szkolnego :                                                    31.08.2023

                                                                                                                                  14.02.2024

 

Badania okresowe                                                                            zgodnie  z  terminami

 

Szkolenia pracowników z BHP:                                           wg potrzeb pracowników nowozatrudnionych

 

– Sprawdzenie stanu pomocy dydaktycznych, czy są bezpieczne i czy spełniają  wymagane normy:

                                                                                                                                   05.09.2023

 

TERMINY PRZYGOTOWANIA SPRAWOZDAN, RAPORTÓW I  INFORMACJI

 

 Termin składania sprawozdań  SIO:

dane statystyczne na dzień 10.09.2020.                                                           15.09.2023

dane statystyczne na dzień 30.09.2020.                                                           03.10.2023

Termin tworzenia planu nadzoru pedagogicznego                                         15.09.2023

Sprawozdanie z planu nadzoru                                                                           15.02.2024

                                                                                                                          Do  31.08.2024