TECHNIKA KLASA V

  1. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 5

 

Temat Liczba godzin Treść nauczania Wymagania podstawowe

Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe

Uczeń:

Odniesienia do podstawy programowej
I. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE
1. Wszystko o papierze 2 ·   rola materiałów papierniczych w życiu codziennym

·   etapy produkcji papieru

·   rodzaje wytworów papierniczych i ich zastosowanie

·   metody obróbki papieru

·   narzędzia do obróbki papieru

·   rozpoznaje wytwory papiernicze i określa ich zalety i wady

·   racjonalnie gospodaruje materiałami papierniczymi

·   wymienia nazwy narzędzi do obróbki papieru i przedstawia ich zastosowanie

·   podaje nazwy surowców wykorzystywanych do produkcji papieru

·   omawia proces produkcji papieru

·   wyszukuje ekologiczne ciekawostki dotyczące recyklingowego wykorzystywania papieru

III.1–8

 

To takie proste! – Jesienny obrazek 1 ·   opracowanie planu pracy

·   organizacja stanowiska pracy

·   rodzaje papieru

·   narzędzia do obróbki papieru

·   przestrzeganie zasad BHP na stanowisku pracy

 

·   planuje pracę i czynności technologiczne

·   prawidłowo organizuje stanowisko pracy

·   wymienia kolejność działań i szacuje czas ich trwania

·   wykonuje zaprojektowane przez siebie przedmioty

·   właściwie dobiera materiały i ich zamienniki

·   sprawnie posługuje się narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem

·   dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy

·   przestrzega zasad BHP na stanowisku pracy

·   formułuje i uzasadnia ocenę gotowej pracy

·   samodzielnie wykonuje zaplanowany wytwór techniczny

·   rozwija zainteresowania techniczne

 

III.1–8

VI.1–5, 8, 9

2. Od włókna do ubrania 2 ·   terminy: włókno, tkanina, dzianina, ścieg

·   pochodzenie i rodzaje włókien

·   właściwości i zastosowania różnych materiałów włókienniczych

·   sposoby konserwacji ubrań

·   znaczenie symboli umieszczanych na metkach odzieżowych

·   narzędzia i przybory krawieckie

·   rodzaje ściegów krawieckich

·   planowanie i realizacja procesu technologicznego

 

·   omawia właściwości i zastosowanie różnych materiałów włókienniczych

·   podaje charakterystyczne cechy wyrobów wykonanych z włókien naturalnych i sztucznych

·   rozróżnia materiały włókiennicze – podaje zalety i wady

·   wyjaśnia znaczenie symboli umieszczanych na metkach odzieżowych

·   stosuje odpowiednie metody konserwacji ubrań

·   podaje zastosowanie przyborów krawieckich

·   ocenia swoje predyspozycje techniczne w kontekście wyboru przyszłego kierunku kształcenia

·   określa pochodzenie włókien

·   wymienia nazwy ściegów krawieckich i wykonuje ich próbki

 

III.1–8

VI.1–5

To takie proste! – Pokrowiec na telefon 1 ·    opracowanie planu pracy

·   organizowanie stanowiska pracy

·   przybory krawieckie

·   zastosowanie materiałów włókienniczych u uwzględnieniem zamienników

·   przestrzeganie zasad BHP na stanowisku pracy

 

·   planuje pracę i czynności technologiczne

·   prawidłowo organizuje stanowisko pracy

·   wymienia kolejność działań i szacuje czas ich trwania

·   wykonuje zaprojektowane przez siebie przedmioty

·   właściwie dobiera materiały i przybory krawieckie

·   sprawnie posługuje się przyborami krawieckimi zgodnie z ich przeznaczeniem

·   wymienia właściwości zamienników materiałów włókienniczych

·   dba o prządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy

·   przestrzega zasad BHP na stanowisku pracy

·   formułuje i uzasadnia ocenę gotowej pracy

·   samodzielnie wykonuje zaplanowany wytwór techniczny

·   rozwija zainteresowania techniczne

 

I.1, 2, 4, 7

IV.2, 4

VI.1–5, 8, 9

3. Cenny surowiec – drewno 2 ·    gatunki drzew

·   budowa pnia drzewa

·   etapy przetwarzania drewna

·   zastosowanie i właściwości materiałów drewnopochodnych

·   konserwacja drewna i materiałów drewnopochodnych

·   narzędzia do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych

·   bezpieczne posługiwanie się narzędziami

·   rozróżnia rodzaje materiałów drewnopochodnych

·   określa właściwości drewna i materiałów drewnopochodnych

·   stosuje odpowiednie metody konserwacji

·   podaje nazwy i zastosowania narzędzi do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych

 

·   omawia budowę pnia drzewa

·   opisuje proces przetwarzania drewna

·   wymienia nazwy gatunków drzew liściastych i iglastych

 

I.2, 4, 6, 8, 9

III.1–8

To takie proste! – Pudełko ze szpatułek 1 ·   rozpoznawanie potrzeby wykonania wytworu technicznego

·   planowanie etapów pracy

·   organizacja miejsca pracy

·   narzędzia do obróbki drewna

·   montaż poszczególnych części w całość

·   przestrzeganie zasad BHP na stanowisku pracy

 

·   planuje kolejność i czas realizacji wytworu

·   prawidłowo organizuje miejsce pracy

·   sprawnie posługuje się podstawowymi narzędziami do obróbki ręcznej

·   racjonalnie gospodaruje różnymi materiałami

·   dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy

·   samodzielnie wykonuje prace z należytą starannością i dokładnością

·   montuje poszczególne elementy w całość

·   ocenia swoje predyspozycje w kontekście wyboru przyszłego kierunku kształcenia

·   formułuje i uzasadnia ocenę gotowej pracy

·   przewiduje zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu technicznego

·   wykonuje pracę w sposób twórczy

 

III.1–8

VI.1–5, 8, 9

4. Wokół metali 2 ·   terminy: ruda, stop, metale żelazne i nieżelazne

·   sposoby otrzymywania metali

·   rodzaje i właściwości metali

·   zastosowanie metali

·   narzędzia do obróbki metali

 

·   bada właściwości metali

·   omawia zastosowanie różnych metali

·   rozpoznaje materiały konstrukcyjne

·   charakteryzuje materiały konstrukcyjne z metali

·   podaje nazwy i zastosowanie narzędzi do obróbki metali

·   wyszukuje w internecie informacje o zastosowaniu metali – śledzi postęp technologiczny

·   dobiera narzędzia do obróbki metali

·   sprawnie posługuje się podstawowymi narzędziami do obróbki ręcznej i mechanicznej

·   dba o porządek i bezpieczeństwo na stanowisku pracy

·   racjonalnie gospodaruje materiałami, dobiera zamienniki

·   wyjaśnia na czym polega recykling wyrobów metalowych

·   określa, w jaki sposób otrzymywane są metale

 

I.1, 2, 4, 6, 8, 9

III.1–8

To takie proste! – Gwiazda z drucika 1 ·   rozpoznawanie potrzeby wykonania wytworu technicznego

·   planowanie etapów pracy

·   organizacja miejsca pracy

·   narzędzia do obróbki drewna

·   montaż poszczególnych części w całość

·   przestrzeganie zasad BHP na stanowisku pracy

·   planuje kolejność i czas realizacji wytworu

·   prawidłowo organizuje miejsce pracy

·   sprawnie posługuje się podstawowymi narzędziami do obróbki ręcznej

·   racjonalnie gospodaruje różnymi materiałami

·   dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy

·   samodzielnie wykonuje prace z należytą starannością i dokładnością

·   montuje poszczególne elementy w całość

·   ocenia swoje predyspozycje w kontekście wyboru przyszłego kierunku kształcenia

·   wykonuje pracę w sposób twórczy

·   formułuje i uzasadnia ocenę gotowej pracy

·   przewiduje zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu technicznego

 

III.1–8

VI.1–5, 8, 9

5. Świat tworzyw sztucznych 2 ·   znaczenie tworzyw sztucznych w różnych dziedzinach życia

·   otrzymywanie tworzyw sztucznych

·   rodzaje i właściwości tworzyw sztucznych

·   zastosowanie tworzyw sztucznych

·   metody konserwacji tworzyw sztucznych

·   narzędzia do obróbki tworzyw sztucznych

·   sposoby łączenia tworzyw sztucznych

·   rozróżnia wyroby wykonane z tworzyw sztucznych

·   charakteryzuje różne rodzaje tworzyw sztucznych

·   określa właściwości tworzyw sztucznych, omawia ich zalety i wady

·   podaje nazwy i dobiera zastosowanie narzędzi do obróbki tworzyw sztucznych

·   stosuje odpowiednie metody konserwacji

 

·   omawia sposób otrzymywania tworzyw sztucznych

·   wymienia sposoby łączenia tworzyw sztucznych

 

I.1, 2, 4, 6, 8, 9

III.1–8

To takie proste! – Ekologiczny stworek 1 ·   rozpoznawanie potrzeby wykonania wytworu technicznego

·   planowanie etapów pracy

·   organizacja miejsca pracy

·   narzędzia do obróbki tworzyw sztucznych

·   dobór materiałów odpadowych z tworzyw sztucznych

·   montaż poszczególnych części w całość

·   przestrzeganie zasad BHP na stanowisku pracy

·   planuje kolejność i czas realizacji wytworu

·   prawidłowo organizuje miejsce pracy

·   sprawnie posługuje się podstawowymi narzędziami do obróbki ręcznej

·   racjonalnie gospodaruje różnymi materiałami

·   dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy

·   samodzielnie wykonuje prace z należytą starannością i dokładnością

·   montuje poszczególne elementy w całość

·   segreguje i wykorzystuje materiały odpadowe do wykonania prac wytwórczych

·   ocenia swoje predyspozycje w kontekście wyboru przyszłego kierunku kształcenia

·   wykonuje pracę w sposób twórczy

·   formułuje i uzasadnia ocenę gotowej pracy

·   przewiduje zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu technicznego

 

III.1–8

VI.1–5, 8, 9

6. Kompozyty – materiały przyszłości 1 ·   termin: kompozyty

·   znaczenie materiałów kompozytowych w różnych dziedzinach życia

·   istota technologii kompozytowych

·   budowa i właściwości materiałów kompozytowych

·   zastosowanie kompozytów

·   konserwacja materiałów kompozytowych

·   nowe osiągnięcia techniczne związane z materiałami kompozytowymi

·   śledzi postęp techniczny

·   wymienia technologie kompozytów i ich rodzaje

·   komunikuje się językiem technicznym

·   określa zalety i wady materiałów kompozytowych

·   wymienia metody konserwacji kompozytów

·   ocenia swoje predyspozycje w kontekście wyboru przyszłego kierunku kształcenia

 

·   wyszukuje w internecie informacje na temat współczesnych materiałów kompozytowych, ciekawostki oraz nowe wynalazki techniczne

·   klasyfikuje materiały kompozytowe

·   rozpoznaje osiągnięcia techniczne, które przysłużyły się rozwojowi postępu technicznego

 

I.1, 2, 4, 6, 8, 9

III.1–8

Powtórzenie wiadomości o materiałach 1 ·   wybrane właściwości materiałów: papieru, włókien, drewna, metali, tworzyw sztucznych, materiałów kompozytowych

·   przykłady zastosowań materiałów

·   rozpoznaje materiały i ich rodzaje

·   wymienia właściwości różnych materiałów

·   podaje przykłady zastosowania różnych materiałów

 

  III.1–3
To umiem! – Podsumowanie 1 ·   zastosowanie materiałów włókienniczych, papieru, tworzyw sztucznych, metali, materiałów kompozytowych

·   znajomość narzędzi do obróbki metali

·   rozpoznawanie elementów budowy pnia drzewa oraz części składowych tkaniny

·   wskazuje narzędzia przydatne do obróbki metali

·   określa pochodzenie i zastosowanie materiałów

·   podaje przykłady wyrobów z różnych materiałów

 

·   nazywa elementy budowy pnia drzewa oraz składniki materiałów włókienniczych

 

III.1–3
II. RYSUNEK TECHNICZNY
1. Jak powstaje rysunek techniczny? 1 ·   znaczenie rysunku technicznego w technice

·   rodzaje rysunków technicznych

·   zastosowanie różnych rodzajów rysunków

·   analiza rysunków wykonawczych i złożeniowych zawartych w instrukcjach obsługi i katalogach

·   narzędzia kreślarskie i pomiarowe

·   technika wykonania oraz wykonanie prostych rysunków w postaci szkiców

·   klasyfikuje rodzaje rysunków

·   czyta rysunki wykonawcze i złożeniowe

·   posługuje się narzędziami do rysunku technicznego

·   wykonuje proste szkica techniczne

 

·   omawia zastosowanie rysunku technicznego w życiu codziennym

·   wyjaśnia zastosowanie różnych rodzajów rysunków

 

I.6, 10

IV.2

2. Pismo techniczne 1 ·   zastosowanie pisma technicznego

·   wymiary liter i cyfr

·   posługiwanie się pismem technicznym

 

·   wyjaśnia zastosowanie pisma technicznego

 

·   odwzorowuje pismem technicznym poszczególne litery i cyfry

·   określa wysokość i szerokość znaków pisma technicznego

·   stosuje pismo techniczne do zapisania określonych wyrazów

·   dba o estetykę tekstów zapisanych pismem technicznym

IV.1

V.1

3. Elementy rysunku technicznego 2 ·   termin: normalizacja

·   znormalizowane elementy rysunku technicznego; format arkuszy rysunkowych, linie rysunkowe i wymiarowe, podziałka, tabliczka rysunkowa

·   wykonuje rysunek w podanej podziałce

·   rozróżnia linie rysunkowe i wymiarowe

·   omawia zastosowanie poszczególnych linii

·   rysuje i prawidłowo uzupełnia tabliczkę rysunkową

 

·   oblicza wielkość formatów rysunkowych w odniesieniu do formatu A4

·   określa format zeszytu przedmiotowego

 

IV.1, 2, 5, 6
4. Szkice techniczne 2 ·   zasady sporządzania odręcznych szkiców technicznych

 

·   uzupełnia i samodzielnie wykonuje proste szkice techniczne

·   wyznacza osie symetrii narysowanych figur

·   wykonuje szkic techniczny przedmiotu z zachowaniem właściwej kolejności działań

 

·   omawia kolejne etapy szkicowania

 

I.6, 7

IV.2

To umiem! – Podsumowanie 1 ·   posługiwanie się pismem technicznym

·   sporządzanie odręcznych szkiców technicznych

·   poprawnie wykonuje szkic techniczny

 

·   stosuje pismo techniczne do zapisania określonych wyrazów

 

IV.2
III. ABC ZDROWEGO ŻYCIA
1. Zdrowie na talerzu 1 ·   terminy: piramida zdrowego żywienia, składniki odżywcze

·   rodzaje i funkcje składników odżywczych

·   zasady racjonalnego żywienia

·   podaje wartość odżywczą wybranych produktów na podstawie informacji z ich opakowań

 

·   interpretuje piramidę zdrowego żywienia

·   wymienia produkty dostarczające określonych składników odżywczych

·   charakteryzuje podstawowe grupy składników pokarmowych

·   określa znaczenie poszczególnych składników odżywczych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka

·   ustala, które produkty powinny być podstawą diety nastolatków

IV.6
2. Sprawdź, co jesz 1 ·   termin: żywność ekologiczna

·   dodatki chemiczne występujące w żywności

·   symbole, którymi są oznaczane substancje chemiczne dodawane do żywności

 

·   odczytuje z opakowań produktów informacje o dodatkach chemicznych

 

·   opisuje i ocenia wpływ techniki na odżywianie

·   odróżnia żywność przetworzoną od nieprzetworzonej

·   wskazuje zdrowsze zamienniki produktów zawierających dodatki chemiczne

IV.6
3. Jak przygotować zdrowy posiłek? 1 ·   obróbka wstępna artykułów spożywczych

·   zasady bezpieczeństwa sanitarnego

·   metody obróbki i konserwacji żywności

·   rozpoznawanie osiągnięć technicznych, które wpływają na poprawę komfortu życia

·   stosuje zasady bezpieczeństwa sanitarnego

·   wymienia sposoby konserwacji żywności

·   charakteryzuje sposoby konserwacji produktów spożywczych

 

·   omawia etapy wstępnej obróbki żywności

·   wykonuje zaplanowany projekt kulinarny

 

I.8–10
To takie proste! – Tortilla pełna witamin 1 ·   planowanie etapów pracy

·   organizacja miejsca pracy

·   narzędzia do obróbki warzyw

·   dobór składników potrawy

·   łączenie składników w całość

·   przestrzeganie zasad BHP na stanowisku pracy

 

·   planuje kolejność i czas realizacji wytworu

·   prawidłowo organizuje miejsce pracy

·   właściwie dobiera narzędzia do obróbki produktów spożywczych

·   dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy

·   samodzielnie wykonuje prace z należytą starannością i dokładnością

·   ocenia swoje predyspozycje w kontekście wyboru przyszłego kierunku kształcenia

·   wykonuje pracę w sposób twórczy

·   formułuje i uzasadnia ocenę gotowej pracy

 

I.7, 8, 10

VI.2–4

To umiem! – podsumowanie 1 ·   rodzaje i funkcje składników odżywczych

·   zasady racjonalnego żywienia

·   zapotrzebowanie energetyczne

·   dodatki chemiczne występujące w żywności

·   metody obróbki i konserwacji żywności

 

·   odróżnia żywność przetworzoną od nieprzetworzonej

·   charakteryzuje sposoby konserwacji żywności

 

·   wyjaśnia terminy: składniki odżywcze, zapotrzebowanie energetyczne, zdrowe odżywianie

·   przyporządkowuje nazwy produktów do odpowiednich składników odżywczych

·   przestawia zasady właściwego odżywiania według piramidy zdrowego żywienia

·   wymienia nazwy substancji dodawanych do żywności

I.8, 9

IV.6