TECHNIKA KLASA VI

  1. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 6
Temat Liczba godzin Treści nauczania Wymagania podstawowe

Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe

Uczeń:

Odniesienia do podstawy programowej
1. TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU
1. Na osiedlu 1 ·    plan osiedla

·    budynki i obiekty na osiedlu

·    infrastruktura osiedla

·    rozpoznaje obiekty na planie osiedla

·    współpracuje z grupą i podejmuje różne zadania w zespole

·    świadomie i odpowiedzialnie używa wytworów technicznych

·    wymienia nazwy instalacji osiedlowych

·    przyporządkowuje urządzenia do instalacji, których są częścią

·    planuje działania prowadzące do udoskonalenia osiedla mieszkalnego

·    projektuje idealne osiedle i uzasadnia swoją propozycję

1.5,6-10

VI. 1, 5

2. Dom bez tajemnic 2 ·    rodzaje budynków mieszkalnych

·    etapy budowy domu

·    zawody związane z budową domów

·    elementy konstrukcyjne budynków mieszkalnych

·    projektowanie i budowa domu

·    dokumentacja techniczna

·    inteligentny dom

·    rozpoznaje osiągnięcia techniczne, które przysłużyły się rozwojowi postępu technicznego i komfortowi życia

·    klasyfikuje budowlane elementy techniczne

·    posługuje się słownictwem technicznym

·    posługuje się rysunkiem technicznym budowlanym

·    wymienia nazwy elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych

·    omawia zalety inteligentnego domu

·    wskazuje zalety i wady poszczególnych rodzajów budynków mieszkalnych

·    omawia kolejne etapy budowy domu

·    podaje nazwy zawodów związanych z budową domów

1.5,6, 10

III.1-3, 5, 7

IV.1, 5

3. W pokoju nastolatka 1 ·    planowanie umeblowania i wyposażenia pokoju ucznia

·    zasady funkcjonalnego urządzenia pokoju

·    kreatywne urządzanie i dekorowanie pokoju

·    renowacja mebli

·    omawia zasady funkcjonalnego urządzenia pokoju

·    rysuje plan swojego pokoju

·    planuje kolejność działań

·    właściwie dobiera narzędzia do obróbki drewna

·    sprawnie posługuje się podstawowymi narzędziami do obróbki ręcznej

·    wyróżnia w pokoju strefy do nauki, wypoczynku i zabawy

·    dostosowuje wysokość biurka i krzesła do swojego wzrostu

·    projektuje wnętrze pokoju swoich marzeń

IV.

V1-3

To takie proste! – Kokarda na Święto Niepodległości 2 ·    planowanie etapów pracy

·    przygotowywanie dokumentacji rysunkowej

·    organizacja miejsca pracy

·    narzędzia do obróbki papieru i tkanin

·    montaż poszczególnych części w całość

·    przestrzeganie zasad BHP na stanowisku pracy

·    prawidłowo organizuje stanowisko pracy

·    wypisuje kolejność działań i szacuje czas ich trwania

·    właściwie dobiera narzędzia do obróbki papieru i tkanin

·    wykonuje prace z należytą starannością i dbałością

·    dokonuje montażu poszczególnych elementów w całość

·    dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy

·    formułuje i uzasadnia ocenę gotowej pracy

·    ocenia swoje predyspozycje techniczne w kontekście wyboru przyszłego kierunku kształcenia

·    rozwija zainteresowania techniczne

  III.1-8

VI. 1-5, 8, 9

4. Instalacje i opłaty domowe 2 ·    terminy: instalacja, elektrownia, tablica rozdzielcza, bezpieczniki, ergonomia

·    budowa i zasady działania poszczególnych instalacji domowych

·    charakterystyka urządzeń pomiarowych stosowanych w gospodarstwie domowym

·    zasady odczytywania wskazań liczników wody, gazu i energii elektrycznej

·    obliczanie zużycia poszczególnych zasobów

·    zasady oszczędnego gospodarowania energią

·    rodzaje obwodów elektrycznych

•    elementy obwodu elektrycznego

·    wymienia nazwy elementów poszczególnych instalacji

·    omawia zasady działania różnych instalacji

·    rozpoznaje rodzaje liczników

•    prawidłowo odczytuje wskazania liczników

·    podaje praktyczne sposoby zmniejszenia zużycia prądu, gazu i wody

·    oblicza koszt zużycia poszczególnych zasobów

·    dokonuje pomiaru zużycia prądu, wody i gazu w określonym przedziale czasowym

·    nazywa elementy obwodów elektrycznych

·    rozróżnia symbole elementów obwodów elektrycznych

·    konstruuje z gotowych elementów elektrotechnicznych obwód elektryczny według schematu

·    określa funkcję poszczególnych instalacji występujących w budynku

·    wykrywa, ocenia i usuwa nieprawidłowości w działaniu instalacji

I.6, 8-10

IV.6

VI.2

VI.6, 7

To takie proste! – Dekoracyjna kula świetlna 2 ·    rozpoznawanie potrzeby wykonania wytworu technicznego

·    planowanie etapów pracy

·    organizacja miejsca pracy

·    narzędzia do obróbki tkanin

·    montaż poszczególnych części w całość

·    przestrzeganie zasad BHP na stanowisku pracy

·    prawidłowo organizuje stanowisko pracy

·    wypisuje kolejność działań i szacuje czas ich trwania

·    właściwie dobiera narzędzia

·    sprawnie posługuje się podstawowymi narzędziami do obróbki ręcznej

·    wykonuje prace z należytą starannością i dbałością

·    dokonuje montażu poszczególnych elementów w całość

·    dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy

·    formułuje i uzasadnia ocenę gotowej pracy

·    ocenia swoje predyspozycje techniczne w kontekście wyboru przyszłego kierunku kształcenia

  III.1-8

VI.1-5, 8, 9

5. Domowe urządzenia elektryczne 1 ·    instrukcja obsługi sprzętu gospodarstwa domowego

·    zasady działania kuchenki elektrycznej, gazowej i mikrofalowej, chłodziarko-zamrażarki, zmywarki oraz pralki automatycznej

·    zastosowanie sprzętu gospodarstwa domowego

·    budowa i bezpieczna obsługa podstawowych urządzeń gospodarstwa domowego

·    określa funkcje urządzeń domowych

·    czyta ze zrozumieniem instrukcje obsługi i bezpiecznego użytkowania wybranych sprzętów gospodarstwa domowego

·    wyszukuje i interpretuje informacje techniczne na urządzeniach i opakowaniach

·    wyjaśnia zasady działania wskazanych urządzeń

·    omawia budowę wybranych urządzeń

·    wymienia zagrożenia związane z eksploatacją sprzętu AGD

·    reguluje sprzęt gospodarstwa domowego

·    sprawnie i bezpiecznie posługuje się urządzeniami elektrycznymi

  III.1-4

VI, 2

VI.6

6. Nowoczesny sprzęt na co dzień 1 ·    potrafi sklasyfikować nowoczesny sprzęt elektryczny

·    czyta i interpretuje informacje zamieszczone w instrukcjach obsługi urządzeń

·    omawia zastosowanie wybranych urządzeń elektronicznych

·    reguluje urządzenia techniczne

·    omawia zasady obsługi wybranych urządzeń

·    wyszukuje informacje na temat nowoczesnego sprzętu domowego

·    śledzi postęp techniczny

·    interpretuje informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych i ich bezawaryjności

·    wie, jak postępować ze zużytymi urządzeniami elektrycznymi

·    rozpoznaje osiągnięcia techniczne, które przysłużyły się rozwojowi postępu technicznego, a tym samym człowiekowi

·    potrafi sklasyfikować nowoczesny sprzęt elektryczny

·    czyta i interpretuje informacje zamieszczone w instrukcjach obsługi urządzeń

·    omawia zastosowanie wybranych urządzeń elektronicznych

·    reguluje urządzenia techniczne

·    omawia zasady obsługi wybranych urządzeń

·    wyszukuje informacje na temat nowoczesnego sprzętu domowego

·    śledzi postęp techniczny

·    interpretuje informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych i ich bezawaryjności

·    wie, jak postępować ze zużytymi urządzeniami elektrycznymi

·    rozpoznaje osiągnięcia techniczne, które przysłużyły się rozwojowi postępu technicznego, a tym samym człowiekowi

·    charakteryzuje budowę określonego sprzętu audiowizualnego I.9

III.4

VI.2

VI.6

II. RYSUNEK TECHNICZNY
1. Rodzaje rysunków technicznych 1 ·    przygotowanie i zastosowanie dokumentacji technicznych

·    rysunek techniczny wykonawczy i złożeniowy

·    zastosowanie rysunku technicznego

·    rozróżnia rysunek techniczny wykonawczy i złożeniowy

·    zna zastosowanie dokumentacji technicznej

·    rozumie potrzebę przygotowania dokumentacji technicznej

  I.6

IV.4

2. Rzuty prostokątne 2 ·    terminy: rzutowanie prostokątne, rzutnia, rzut główny, rzut boczny, rzut z góry

·    zasady przedstawiania przedmiotów w rzutach prostokątnych

·    wyjaśnia, na czym polega rzutowanie prostokątne

·    omawia etapy i zasady rzutowania

·    stosuje odpowiednie linie do zaznaczania konturów rzutowanych brył

·    wykonuje rzutowanie prostych brył geometrycznych, posługując się układem osi

·    rozpoznaje prawidłowo narysowane rzuty prostokątne określonych brył

·    przygotowuje dokumentację rysunkową w rzutach

·    rozróżnia poszczególne rzuty: główny, boczny i z góry IV.3
3. Rzuty aksono- metryczne 2 ·    terminy: rzutowanie aksonometryczne, izometria, dimetria ukośna i prostokątna

·    podstawy rzutowania przestrzennego

·    określa, na czym polega rzutowanie aksonometryczne

·    wymienia nazwy rodzajów rzutów aksonometrycznych

·    omawia kolejne etapy przedstawiania brył w rzutach aksonometrycznych

·    odróżnia rzuty izometryczne od rzutów w dimetrii ukośnej

·    uzupełnia rysunki brył w izometrii i dimetrii ukośnej

·    wykonuje rzuty izometryczne i dimetryczne ukośne brył

·    przedstawia wskazane przedmioty w izometrii i dimetrii ukośnej

·    kreśli rzuty aksonometryczne bryły przedstawionej w rzutach prostokątnych IV.3
4. Wymiarowanie rysunków technicznych 2 ·    zasady wymiarowania rysunków technicznych

·    linie, liczby i znaki wymiarowe

·    nazywa wszystkie elementy zwymiarowanego rysunku technicznego

·    prawidłowo stosuje linie, znaki i liczby wymiarowe

·    rysuje i wymiaruje rysunki brył

·    rysuje i wymiaruje wskazany przedmiot

·    czyta rysunki wykonawcze i złożeniowe

·    przygotowuje dokumentację rysunkową

 

 

 

 

 

  IV.3, 4, 6
III. ABC WSPÓŁCZESNEJ TECHNIKI
1. Elementy elektroniki 2 ·    określa, na czym polega rzutowanie aksonometryczne

·    wymienia nazwy rodzajów rzutów aksonometrycznych

·    omawia kolejne etapy przedstawiania brył w rzutach aksonometrycznych

·    odróżnia rzuty izometryczne od rzutów w dimetrii ukośnej

·    uzupełnia rysunki brył w izometrii i dimetrii ukośnej

·    wykonuje rzuty izometryczne i dimetryczne ukośne brył

·    przedstawia wskazane przedmioty w izometrii i dimetrii ukośnej

•    rozpoznaje elementy elektroniczne (rezystory, diody, tranzystory, kondensatory, cewki)

•    określa właściwości elementów elektronicznych

•    zna zasady segregowania i przetwarzania odpadów oraz materiałów elektrotechnicznych

·    wyszukuje w okolicy punkty prowadzące  zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego III.1, 2, 3, 8
To takie proste! – Sekrety elektroniki 2 ·    instrukcja montażowa zestawów mechanicznych i elektronicznych

·    podstawowe narzędzia do montażu modeli

·    urządzenia do pomiaru podstawowych wartości elektrycznych

·    umiejętność pracy w grupie

·    elektroniczne elementy konstrukcyjne

·    kryteria oceny poprawności wykonania modeli

·    dobiera uzgodniony w zespole zestaw konstrukcyjny zgodnie z zainteresowaniami

·    współpracuje z grupą i podejmuje różne role w zespole

·    czyta rysunki schematyczne i instrukcje montażowe

·    rozpoznaje materiały elektrotechniczne oraz elektroniczne (rezystory, diody, tranzystory, kondensatory, cewki)

·    projektuje i konstruuje modele urządzeń technicznych

·    wybiera i dostosowuje narzędzia do montażu modeli

·    stosuje różnorodne sposoby połączeń

·    dokonuje montażu poszczególnych części w całość

·    ocenia swoje predyspozycje techniczne w kontekście wyboru przyszłego kierunku kształcenia

  I.1-10

III.1, 5, 6

IV.5, 7

V.3

VI.7-9

2. Nowoczesny świat techniki 2 ·    wpływ postępu technicznego na funkcjonowanie współczesnego człowieka

·    przykłady i zastosowanie mechatroniki

·    zastosowanie nowoczesnych urządzeń i robotów w przemyśle

·    zasady współdziałania elementów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych

·    zagrożenia współczesnej cywilizacji wynikające z postępu technicznego

·    postrzega środowisko techniczne jako dobro materialne stworzone przez człowieka

·    identyfikuje elementy techniczne w otoczeniu

·    rozpoznaje osiągnięcia techniczne, które przysłużyły się człowiekowi

·    wyjaśnia zasady współdziałania elementów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych

·    charakteryzuje współczesne zagrożenia cywilizacji spowodowane postępem technicznym

·    zna różne przykłady zastosowania mechatroniki w życiu codziennym

·    zna zasady bezpiecznego posługiwania się dronem

V.1-3