PROGRAM REALIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

PROGRAM REALIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO W 2023/2024

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BAŁDRZDYCHOWIE

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) art. 2 pkt 4,
 • rozporządzenie MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (U. 2018 r. poz. 1675).

 

Działania związane z doradztwem zawodowym to ogół zaplanowanych i systematycznych działań podejmowanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę, których celem jest przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz wspieranie ich w tym. Działania te obejmują m.in. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, działania skierowane do rodziców i nauczycieli, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Program stanowi realizację koncepcji orientacji zawodowej, w której uwzględnia się etapy rozwojowe uczniów oraz specyfikę szkoły. Program realizacji doradztwa zawodowego to ogół działań o charakterze dydaktyczno-wychowawczym ukierunkowanych na kształtowanie u uczniów poszczególnych klas pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji poprzez poznawanie i rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie wiedzy na temat zawodów i rynku pracy.

 

Przewidziane w programie działania związane z doradztwem zawodowym są powiązane z treściami kształcenia, co umożliwia uczniom dostrzeganie związków pomiędzy tym, czego się uczą, a swoją dalszą edukacją i przyszłą karierą zawodową. W kształtowaniu orientacji zawodowej w niniejszym programie ważną rolę odgrywa rozwijanie kompetencji kluczowych w ramach podstawy programowej, tj. postaw kreatywności, przedsiębiorczości, innowacyjności i współpracy zespołowej. Nauczyciele realizujący niniejszy program orientacji zawodowej jednocześnie podejmują wspólne działania mające na celu angażowanie rodziców, innych nauczycieli, pracowników szkoły i przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego w wypracowanie efektów kształcenia zapisanych w podstawie programowej.

 

Działania wewnątrzszkolnego sytemu doradztwa zawodowego (WSDZ) umożliwiają:

 • uzyskanie przez uczniów dostępu do wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego,
 • wsparcie rodziców w związku z udzielaniem przez nich pomocy w podejmowaniu przez dzieci decyzji edukacyjno-zawodowych,
 • wzbogacenie oferty szkoły i jej promocję w obszarze działań z zakresu doradztwa zawodowego,
 • przejrzystość i ciągłość oddziaływań poprzez wskazanie osób działających na rzecz WSDZ oraz określenie zakresu ich odpowiedzialności,
 • zaplanowanie działań w cyklu kształcenia.

 

 

 

 

 

 

KLASA  0

 

Cele orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego

 

Wstępne zapoznanie dzieci z etapami edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji

 

Tematyka działań – realizowane poszczególne treści programowe

 1. Poznanie siebie

Dziecko:

1.1 określa, co lubi robić;

1.2 podaje przykłady różnych zainteresowań;

1.3 określa, co robi dobrze;

1.4 podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.

 

 

 1. Świat zawodów i rynek pracy

Dziecko:

2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;

2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które  wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby;

2.3 wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę;

2.4 podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy  i niekonwencjonalny;

2.5 opowiada o sobie w grupie rówieśniczej.

 

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Dziecko:

3.1 nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej);

3.2 nazywa czynności, których lubi się uczyć.

 

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Dziecko:

4.1 opowiada, kim chciałoby zostać;

4.2 na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu;

4.3 podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej.

 

Osoby odpowiedzialne, terminy realizacji działań

 

Dyrektor odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym, współpracuje z doradcą zawodowym, wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu orientacji zawodowej a instytucjami zewnętrznymi, zapewnia warunki do realizacji w szkole zajęć orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego oraz wspomaga realizację tych działań.

 

Nauczyciel edukacji przedszkolnej realizuje treści nauczania z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego, organizują w sali kąciki zainteresowań o tematyce edukacyjno-zawodowej przez cały rok szkolny, w trakcie bieżącej pracy z uczniami.

 

Nauczyciel – bibliotekarz organizuje cykliczne czytanie wierszy o zawodach dla najmłodszych uczniów, konkurs recytatorski o zawodach dla klasy  0  w trakcie roku szkolnego (zgodnie z kalendarzem pracy bibliotekarza).

 

Pielęgniarka współpracuje z doradcą zawodowym oraz nauczycielami i specjalistami w zakresie działań związanych z doradztwem (organizuje spotkania dotyczące dbania o zdrowie i bezpieczeństwo, kształtowania właściwych nawyków, udziela informacji zdrowotnych ważnych w kontekście zawodów) przez cały rok szkolny.

 

Metody i formy Tematyka działań – realizowane poszczególne treści programowe realizacji działań

 

Metody:

1) wywiad, kwestionariusz, ankiety

2) zajęcia grupowe z zastosowaniem metod aktywizujących w pracy z uczniami, dobieranych z uwzględnieniem m.in. wieku uczestników zajęć oraz celów, jakie mają być osiągnięte (np. aktywizujące problemowe – burza mózgów, dyskusja, metoda dramy – inscenizacje i odgrywanie ról, metody aktywizujące testowe – kwestionariusze, ankiety, testy, metody audiowizualne – filmy edukacyjne, zasoby Internetu, programy multimedialne, prezentacje multimedialne, treningi umiejętności społecznych, mini wykłady, pogadanki, techniki plastyczne, metody wzmacniające – myślenie kreatywne, gry i zabawy);

3) wycieczki tematyczne (w tym do zakładów pracy);

4) projekty edukacyjne (np. dzień talentów);

5) spotkania i warsztaty dla rodziców i z rodzicami na temat tego, jak rozmawiać z dziećmi o ich przyszłości edukacyjno-zawodowej;

6) uroczystości, imprezy;

7) spotkania z przedstawicielami różnych zawodów w uzgodnieniu z rodzicami i doradcą zawodowym;

 

Formy pracy adresowane do nauczycieli – specjalistów:

1) warsztaty dla nauczycieli z zakresu poradnictwa zawodowego;

2) indywidualne spotkania z doradcą zawodowym;

3) udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez doradcę zawodowego;

4) udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASY   I – III 

 

CELE ORIENTACJI ZAWODOWEJ I DORADZTWA ZAWODOWEGO  :

            Wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji

 

 

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ORIENTACJI ZAWODOWEJ   I DORADZTWA ZAWODOWEGO SKIEROWANA DO UCZNIÓW

 

 

1) badanie zapotrzebowania na działania doradcze w klasie – określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

2) realizacja treści nauczania z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego w trakcie bieżącej pracy z uczniami (rozbudzenie świadomości konieczności planowania własnego rozwoju i kariery zawodowej, umożliwianie poznania siebie i swoich predyspozycji zawodowych);

3) współpraca wychowawców klas w zakresie realizowania zajęć orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów;

4) organizacja konkursów zawodoznawczych;

5) organizowanie kącików, wystaw o tematyce edukacyjno-zawodowej;

6) współpraca doradcy zawodowego z innymi nauczycielami i specjalistami – udzielanie porad i konsultacji indywidualnych;

7) kontakt z rodzicami w kontekście wykonywanego przez nich zawodu oraz możliwości zaproszenia klas do ich miejsca pracy;

8) organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów (zgodnie z realizowanymi treściami podstawy programowej);

9) organizowanie uroczystości i imprez szkolnych z przedstawicielami instytucji rynku pracy;

10) projekty edukacyjne – wzmacnianie postawy samodzielności i odpowiedzialności uczniów;

11) nawiązanie i utrzymanie kontaktu z różnymi osobami (w kontekście poznawania różnych zawodów i dziedzin, jakimi zajmują się inni), spotkania z ciekawymi ludźmi z różnych sektorów: bezpieczeństwa i ratownictwa, demokracji i dialogu społecznego, dobroczynności, działalności międzynarodowej, działań strażniczych, edukacji i wychowania, ekologii i zrównoważonego rozwoju, ekonomii społecznej i rynku pracy, kultury i historii, mediów, nauki i techniki, nowych technologii, ochrony zdrowia, polityki społecznej, rozwoju lokalnego, sportu i hobby; wolontariat, współpraca z biznesem, współpraca z uczelniami.

 

 

TEMATYKA DZIAŁAŃ – REALIZOWANE POSZCZEGÓLNE TREŚCI PROGRAMOWE

 

 1. Poznanie siebie

Uczeń:

1.1 opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać;

1.2 prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób;

1.3 podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi;

1.4 podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach;

1.5 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.

 

 1. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;

2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach;

2.3 opisuje, czym jest praca, i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych przykładach;

2.4 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje;

2.5 opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu;

2.6 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny.

 

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1 uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności;

3.2 wskazuje treści, których lubi się uczyć;

3.3 wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich.

 

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

4.1 opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić;

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując podstawowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą.

 

METODY I FORMY REALIZACJI DZIAŁAŃ

Metody:

1) wywiad, kwestionariusz, ankiety

2) zajęcia grupowe z zastosowaniem metod aktywizujących w pracy z uczniami, dobieranych z uwzględnieniem m.in. wieku uczestników zajęć oraz celów, jakie mają być osiągnięte (np. aktywizujące problemowe – burza mózgów, dyskusja, metoda dramy – inscenizacje i odgrywanie ról, metody aktywizujące testowe – kwestionariusze, ankiety, testy, metody audiowizualne – filmy edukacyjne, zasoby Internetu, programy multimedialne, prezentacje multimedialne, treningi umiejętności społecznych, mini wykłady, pogadanki, techniki plastyczne, metody wzmacniające – myślenie kreatywne, gry i zabawy);

3) wycieczki tematyczne (w tym do zakładów pracy);

4) projekty edukacyjne (np. dzień talentów);

5) spotkania i warsztaty dla rodziców i z rodzicami na temat tego, jak rozmawiać z dziećmi o ich przyszłości edukacyjno-zawodowej;

6) uroczystości, imprezy;

7) spotkania z przedstawicielami różnych zawodów w uzgodnieniu z rodzicami i doradcą zawodowym;

8) grupowe zajęcia z doradcą zawodowym, np. konkursy zawodoznawcze, wieczór gier i łamigłówek.

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE, TERMINY REALIZACJI DZIAŁAŃ

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej realizują treści nauczania z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego, prowadzą klub absolwenta, przygotowują uczniów do udziału w konkursach, np. zawodoznawczych,  organizują w sali kąciki zainteresowań o tematyce edukacyjno-zawodowej przez cały rok szkolny, w trakcie bieżącej pracy z uczniami.

 

Nauczyciel – bibliotekarz organizuje cykliczne czytanie wierszy o zawodach dla najmłodszych uczniów, konkurs recytatorski o zawodach dla klas I-III w trakcie roku szkolnego (zgodnie z kalendarzem pracy bibliotekarza).

 

Dyrektor odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym, współpracuje z doradcą zawodowym, wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu orientacji zawodowej a instytucjami zewnętrznymi, zapewnia warunki do realizacji w szkole zajęć orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego oraz wspomaga realizację tych działań.

 

 

 

 

 

KLASY  IV – VI

 

CELE ORIENTACJI ZAWODOWEJ I DORADZTWA ZAWODOWEGO  :

 

Poznawanie własnych zasobów, zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy uczniów wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz pasji

 

 

 

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ORIENTACJI ZAWODOWEJ   I DORADZTWA ZAWODOWEGO SKIEROWANA DO UCZNIÓW

 

1) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

2) eksponowanie treści z zakresu nauczania z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;

3) włączenie do planów wychowawczych zagadnień z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;

4) współpraca z wychowawcami klas w ramach realizowania działań z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów;

5) realizacja tematów związanych z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym;

6) włączanie się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych i zawodowych (informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty);

7) współpraca z rodzicami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;

8) współpraca doradcy zawodowego z innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;

9) wskazywanie uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;

10) udzielanie uczniom informacji o możliwościach korzystania z usług doradcy zawodowego;

11) opracowanie, aktualizowanie i udostępnianie zasobów biblioteki szkolnej, dotyczących doradztwa zawodowego;

12) organizowanie dla uczniów spotkań z pielęgniarką szkolną dotyczących dbania o zdrowie i bezpieczeństwa oraz kształtowania właściwych nawyków – adekwatnych do zawodów wybieranych przez uczniów;

14) umożliwienie poznania i współdziałania z organizacjami pozarządowymi, np. w formie wolontariatu (w kontekście poznawania różnych zawodów i dziedzin, jakimi zajmują się inni), spotkania z ciekawymi ludźmi z różnych sektorów: bezpieczeństwa i ratownictwa, demokracji i dialogu społecznego, dobroczynności, działalności międzynarodowej, działań strażniczych, edukacji i wychowania, ekologii i zrównoważonego rozwoju, ekonomii społecznej i rynku pracy, kultury i historii, mediów, nauki i techniki, nowych technologii, ochrony zdrowia, polityki społecznej, rozwoju lokalnego, sportu i hobby; wolontariat, współpraca z biznesem, współpraca z uczelniami.

 

 

TEMATYKA DZIAŁAŃ – REALIZOWANE POSZCZEGÓLNE TREŚCI PROGRAMOWE

 

 1. Poznawanie własnych zasobów

Uczeń:

1.1 określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje;

1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia;

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość;

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.

 

 1. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach;

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka;

2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe;

2.4 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;

2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.

 

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój indywidualny sposób nauki;

3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;

3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy.

 

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

4.1 opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych;

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą.

 

 

 

METODY I FORMY REALIZACJI DZIAŁAŃ

 

 

 

Metody:

1) badanie zapotrzebowania na działania doradcze w klasie (wywiad, kwestionariusz, ankiety),

2) warsztaty z psychologiem lub pedagogiem i uczniów doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, współdziałania w grupie, radzenia sobie ze stresem;

3) udostępnianie informacji o zawodach, szkołach;

4) spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, udzielanie indywidualnych porad uczniom;

5) organizowanie wycieczek;

6) spotkania z przedstawicielami różnych zawodów w uzgodnieniu z rodzicami i doradcą zawodowym;

7) grupowe zajęcia z doradcą zawodowym,

 

Formy pracy adresowane do nauczycieli:

1) warsztaty dla nauczycieli z zakresu poradnictwa zawodowego;

2) indywidualne spotkania z doradcą zawodowym;

3) pomoc w opracowaniu scenariuszy zajęć realizowanych podczas godzin wychowawczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASY   VII – VIII

 

 

CELE ORIENTACJI ZAWODOWEJ I DORADZTWA ZAWODOWEGO  :

 

Przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji

 

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ORIENTACJI ZAWODOWEJ   I DORADZTWA ZAWODOWEGO SKIEROWANA DO UCZNIÓW

 

1) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

2) diagnozowanie zapotrzebowania uczniów, rodziców i nauczycieli na działania związane z doradztwem zawodowym;

3) konsultacje indywidualne z uczniami i rodzicami – pomoc uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

4) organizowanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły, podnoszącej efektywność prowadzonych działań związanych z doradztwem;

5) realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego – grupowe zajęcia z doradcą i wynikające z ramowego planu nauczania, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uczniami;

6) organizowanie wspomagania realizacji działań z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;

7) współpraca z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej ucznia;

8) organizowanie szkolnych targów edukacyjnych, festiwalu zawodów;

9) pomaganie uczniom w przygotowaniu teczek, portfolio;

10) prowadzenie kół zainteresowań;

11) organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy;

12) informowanie o ofercie kształcenia w szkołach programowo wyższych, o wydarzeniach takich jak targi edukacyjne;

13) organizowanie wycieczek zawodoznawczych;

14) umożliwienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowych poprzez strony internetowe, Facebook, tablice informacyjne, e-dziennik;

15) organizowanie zajęć w świetlicy szkolnej, związanych z orientacją zawodową;

16) organizowanie kącików zawodoznawczych, w np. świetlicy szkolnej;

17) udostępnianie materiałów multimedialnych (np. gier edukacyjnych, filmów, e-zasobów), ułatwiających samopoznanie, podejmowanie decyzji edukacyjnych;

18) realizacja projektów edukacyjnych tematycznie powiązanych z orientacją zawodową oraz doradztwem zawodowym;

19) organizowanie imprez o charakterze zawodoznawczym, np. konkursów, festiwali, prezentacji zawodów;

20) organizowanie różnych akcji z innymi szkołami, np. targów szkół, mini targów pracy, spotkań z uczniami tych szkół, kontakt z doradcą zawodowym (koordynatorem doradztwa zawodowego) i z pozostałymi nauczycielami;

21) możliwość współdziałania z organizacjami pozarządowymi (np. w formie wolontariatu) w kontekście poznawania różnych zawodów i dziedzin, jakimi zajmują się inni, spotkania z ciekawymi ludźmi z różnych sektorów: bezpieczeństwa i ratownictwa, demokracji i dialogu społecznego, dobroczynności, działalności międzynarodowej, działań strażniczych, edukacji i wychowania, ekologii i zrównoważonego rozwoju, ekonomii społecznej i rynku pracy, kultury i historii, mediów, nauki i techniki, nowych technologii, ochrony zdrowia, polityki społecznej, rozwoju lokalnego, sportu i hobby; wolontariat, współpraca z biznesem, współpraca z uczelniami;

22) spotkania z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) – wskazanie uczniom, jak skutecznie poszukiwać pracy, jak sporządzić dokumenty aplikacyjne, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jakie wymogi stawiają pracodawcy kandydatom do pracy.

 

 

 

 

TEMATYKA DZIAŁAŃ – REALIZOWANE POSZCZEGÓLNE TREŚCI PROGRAMOWE

 1. Poznawanie własnych zasobów

Uczeń

1.1 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;

1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);

1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;

1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych;

1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;

1.6 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji;

1.7 określa własną hierarchię wartości i potrzeb.

 

 1. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;

2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;

2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy;

2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;

2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;

2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;

2.7 dokonuje autoprezentacji.

 

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;

3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych zasobów;

3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej;

3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

 

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;

4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;

4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy;

4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów.

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE, TERMINY REALIZACJI DZIAŁAŃ

 

Dyrektor odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym, współpracuje z doradcą zawodowym, wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu orientacji zawodowej a instytucjami zewnętrznymi, zapewnia warunki do realizacji w szkole zajęć orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego oraz wspomaga realizację tych działań.

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej realizują treści nauczania z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego, prowadzą klub absolwenta, przygotowują uczniów do udziału w konkursach, np. zawodoznawczych, prowadzą koła zainteresowań, zajęcia dodatkowych, organizują w sali kąciki zainteresowań o tematyce edukacyjno-zawodowej przez cały rok szkolny, w trakcie bieżącej pracy z uczniami.

 

Nauczyciel – bibliotekarz organizuje cykliczne czytanie wierszy o zawodach dla najmłodszych uczniów, konkurs recytatorski o zawodach dla klas I-III w trakcie roku szkolnego (zgodnie z kalendarzem pracy bibliotekarza).

 

Nauczyciel – wychowawca włącza w zajęcia realizowane w świetlicy treści z zakresu orientacji zawodowej, organizuje kąciki zawodoznawcze, rozpoznaje i wspiera uzdolnienia dzieci przez cały rok szkolny.

 

Pielęgniarka współpracuje z doradcą zawodowym oraz nauczycielami i specjalistami w zakresie działań związanych z doradztwem (organizuje spotkania dotyczące dbania o zdrowie i bezpieczeństwo, kształtowania właściwych nawyków, udziela informacji zdrowotnych ważnych w kontekście zawodów) przez cały rok szkolny.

 

 

METODY I FORMY REALIZACJI DZIAŁAŃ

 

Metody:

1) wywiad, kwestionariusz, ankiety

2) zajęcia grupowe z zastosowaniem metod aktywizujących w pracy z uczniami, dobieranych z uwzględnieniem m.in. wieku uczestników zajęć oraz celów, jakie mają być osiągnięte (np. aktywizujące problemowe – burza mózgów, dyskusja, metoda dramy – inscenizacje i odgrywanie ról, metody aktywizujące testowe – kwestionariusze, ankiety, testy, metody audiowizualne – filmy edukacyjne, zasoby Internetu, programy multimedialne, prezentacje multimedialne, treningi umiejętności społecznych, mini wykłady, pogadanki, techniki plastyczne, metody wzmacniające – myślenie kreatywne, gry i zabawy);

3) wycieczki tematyczne (w tym do zakładów pracy);

4) projekty edukacyjne (np. dzień talentów);

5) spotkania i warsztaty dla rodziców i z rodzicami na temat tego, jak rozmawiać z dziećmi o ich przyszłości edukacyjno-zawodowej;

6) uroczystości, imprezy;

7) spotkania z przedstawicielami różnych zawodów w uzgodnieniu z rodzicami i doradcą zawodowym;

8) grupowe zajęcia z doradcą zawodowym, np. konkursy zawodoznawcze, wieczór gier i łamigłówek.

 

Formy pracy adresowane do nauczycieli – specjalistów:

1) warsztaty dla nauczycieli z zakresu poradnictwa zawodowego;

2) indywidualne spotkania z doradcą zawodowym;

3) udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez doradcę zawodowego;

4) udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego.