JĘZYK ANGIELSKI KLASA II

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE II

Wydawnictwo: Nowa Era

Autor: Dorota Sikora-Banasik    

Nauczyciel: Edyta Klimkowska-Stempień, Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie

 

 

Hello, Unit 1 Family and friends –   Hello, Opener, Lesson 1 They’re my grandparents

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze!

Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – z trudnością przypomina sobie słowa z grupy leksykalnej: rodzina, wyuczone w klasie pierwszej;

-nie zna słów i wyrażeń: daughter, son, parents, cousin, grandparents; My name is…, I’m (7), I’m from…,  więc nie potrafi  ich właściwie zastosować.

– z niewielką pomocą przypomina sobie słowa z grupy leksykalnej: rodzina, wyuczone w klasie pierwszej

– trochę myli słowa i wyrażenia: daughter, son, parents, cousin, grandparents; My name is…, I’m (7), I’m from…, raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu.

– pamięta słowa z grupy leksykalnej: rodzina, wyuczone w klasie pierwszej, a nawet zna dodatkowe słownictwo w tym zakresie;

– zna słowa i wyrażenia: daughter, son, parents, cousin, grandparents; My name is…, I’m (7), I’m from…, oraz  je rozumie i potrafi zastosować.

Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji (np. Stand up /Sit down, Open/ Close  your book, Look at me, Listen, Point, Say)  i nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. Stand up /Sit down, Open/ Close  your book, Look at me, Listen, Point, Say)  , czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. Stand up /Sit down, Open/ Close  your book, Look at me, Listen, Point, Say)  i poprawnie na nie reaguje werbalnie oraz niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu historyjki. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej  rozumie historyjkę. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie historyjkę.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrań ma kłopoty ze wskazaniem odpowiednich postaci. – słucha nagrań i z pomocą nauczyciela wskazuje odpowiednie postaci. – uważnie słucha nagrań i wskazuje odpowiednie postaci.
Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów i zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

– nie potrafi zastosować wyrażeń Hello/ Goodbye!, zwracając się do nauczyciela;

-nie potrafi opisać osób w drzewie genealogicznym Sue.  

 

– wymaga podpowiedzi i pomocy przy wyrażeń Hello/ Goodbye!, zwracając się do nauczyciela;

– wymaga pomocy przy  opisywaniu osób w drzewie genealogicznym Sue. 

 

– stosuje wyrażenia Hello/ Goodbye!, zwracając się do nauczyciela;

-sprawnie potrafi opisać osoby w drzewie genealogicznym Sue. 

 

 

4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie, np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi wyrecytować dialogowej rymowanki (What’s your name? My name’s Justin.);

– nie potrafi zaśpiewać piosenki We’re all the same.

– razem z nagraniem oraz w grupie recytuje dialogową rymowankę (What’s your name? My name’s Justin.); 

– razem z nagraniem oraz w grupie śpiewa piosenkę We’re all the same.

– samodzielnie i w parze recytuje dialogową rymowankę (What’s your name? My name’s Justin.); 

– samodzielnie śpiewa piosenkę We’re all the same.

Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6a. reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia; – ma kłopoty ze zrozumieniem poleceń: Sit down, Open/ Close  your book, Look at me, Draw, Stand up. – wraz z całą grupą reaguje niewerbalnie na polecenia: Stand up! Sit down! – reaguje niewerbalnie na polecenia: Stand up! Sit down!
6b. przedstawia siebie i inne osoby – mówi, np. jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co potrafi robić; – nie potrafi się przedstawić, podając zwrot: I’m… ani powiedzieć ile ma lat i skąd pochodzi.

 

– z pomocą i podpowiedzią potrafi się przedstawić, podając zwrot: I’m…;

z pomocą i podpowiedzią nauczyciela potrafi powiedzieć ile ma lat i  skąd pochodzi.

– potrafi się przedstawić, podając zwrot: I’m…;

potrafi powiedzieć ile ma lat i skąd pochodzi.

6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie rozumie pytań skierowanych do siebie (What’s your name? How old are you? Where are you from?), więc  nie potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie. – z pomocą i podpowiedzią rozumie pytania skierowane do siebie (What’s your name? How old are you? Where are you from?) i właściwie na nie reaguje werbalnie. – rozumie pytania skierowane do siebie (What’s your name? How old are you? Where are you from?), potrafi je zadać i na nie odpowiedzieć. 
6d. stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe (np. wita się i żegna, dziękuje, prosi, przeprasza); –  wymaga pomocy przy powitaniach i pożegnaniach  w języku angielskim. – z pomocą i podpowiedzią potrafi przywitać się  i pożegnać w języku angielskim. – potrafi samodzielnie przywitać się  i pożegnać w języku angielskim.
Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem. – nie potrafi powiązać słowa z jego graficzną formą i zapisem. – myli czytane wyrazy i wyrażenia: mum, dad, parents, aunt, uncle, grandma, grandpa, grandparents, cousin, daughter, son oraz wymaga pomocy przy ich zrozumieniu. – czyta  wyrazy i wyrażenia: mum, dad, parents, aunt, uncle, grandma, grandpa, grandparents, cousin, daughter, son oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje (rozumie wyrazy).
Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5a. przepisuje wyrazy i proste zdania; – ma problemy ze starannym pisaniem po śladzie. – pisze po śladzie, traktując to jako ćwiczenie grafomotoryczne. – starannie i ze zrozumieniem wyrazu pisze po śladzie.
8.Kompetencja interkulturowa, uczeń: 8a. wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka; – nie potrafi zapamiętać imion postaci z podręcznika. – trochę myli postaci z podręcznika i ich imiona.

 

– rozpoznaje postaci z podręcznika;

– potrafi nazwać bohaterów podręcznika.

8b. posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym językiem obcym. – nie wie, kogo przedstawia zdjęcie w Openerze. – raczej wie, kogo przedstawia zdjęcie w Openerze. – wie, kogo przedstawia zdjęcie w Openerze i wyraża zaciekawienie innymi krajami i ich mieszkańcami.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię, podawanie wieku oraz kraju pochodzenia);

– nie potrafi zdyscyplinować się  i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię podawanie wieku oraz kraju pochodzenia);

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się  i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię podawanie wieku oraz kraju pochodzenia);

– stara się zdyscyplinować i współpracować z  innymi podczas zabaw i gier językowych.

     Unit 1 Family and friends –  Lesson 2 My neighbours

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów: twins, neighbour, street, playground, park, people, więc nie potrafi  ich właściwie zastosować. – trochę myli słowa: twins, neighbour, street, playground, park, people raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa: twins, neighbour, street, playground, park, people

oraz  je rozumie i potrafi zastosować.

Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania i obejrzeniu ilustracji ma kłopoty z odpowiedzią na pytania nauczyciela dotyczące zdjęcia ( np. What’s his name? Who are Tom and Bob? itp.) – słucha nagrania, ogląda ilustracje  i przy niewielkiej pomocy odpowiada na pytania  nauczyciela dotyczące zdjęcia ( np. What’s his name? Who are Tom and Bob? itp.). – uważnie słucha nagrania, ogląda ilustrację  i bez problemów odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące zdjęcia ( np. What’s his name? Who are Tom and Bob? itp.).
Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

– nie potrafi odpowiedzieć na pytania o przedstawione na ilustracjach i zdjęciach osoby: Who’s this?/ Who are they?   – wymaga podpowiedzi i pomocy przy odpowiedzi na pytania o przedstawione na ilustracjach i zdjęciach osoby: Who’s this?/ Who are they – potrafi odpowiedzieć na pytania o przedstawione na ilustracjach i zdjęciach osoby: Who’s this?/ Who are they
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki Walking with my parents down the street. – razem z nagraniem oraz w grupie śpiewa piosenkę Walking with my parents down the street. – samodzielnie śpiewa piosenkę Walking with my parents down the street.
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie rozumie pytań o prezentowaną osobę/y ani nie potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie. – z pomocą i podpowiedzią rozumie pytania o prezentowaną osobę/y  oraz właściwie na nie reaguje werbalnie. – rozumie pytania o prezentowaną osobę/y

i właściwie na nie reaguje werbalnie.

Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – nie potrafi powiązać słowa z jego graficzną formą i zapisem. – myli czytane  wyrazy: twins, neighbour, street, playground, park, people,   oraz wymaga pomocy przy ich zrozumieniu. – czyta wyrazy: twins, neighbour, street, playground, park, people,  oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje (rozumie wyrazy).
Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5a. przepisuje wyrazy i proste zdania; – ma problemy ze starannym pisaniem wyrazów, popełnia duże błędy (np. przekręca wyrazy). – wymaga podpowiedzi i pomocy podczas uzupełniania zdań słowami, popełnia błędy w pisowni (np. pisze fonetycznie). – bezbłędnie, starannie i ze zrozumieniem pisze wyrazy, prawidłowo uzupełnia zdania brakującym wyrazem.
5b. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; – nie potrafi ułożyć wyrazów z rozsypanych liter. -przy układaniu wyrazów z rozsypanych liter wymaga dużej pomocy. -samodzielnie (lub z niewielką pomocą) układa wyrazy z rozsypanych liter.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię, przedstawianie innych osób, pytanie o ich imiona i stopień pokrewieństwa);

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię, przedstawianie innych osób, pytanie o ich imiona i stopień pokrewieństwa);

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię, przedstawianie innych osób, pytanie o ich imiona i stopień pokrewieństwa);

– stara się zdyscyplinować i współpracować z  innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

Unit 1 Family and friends –  Lesson 3  I’m from Poland

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów ani nazw państw: Poland, Japan, Great Britain, Germany, Canada,

więc nie potrafi ich właściwie zastosować.

– trochę myli słowa i nazwy państw: Poland, Japan, Great Britain, Germany, Canada,, raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa i nazwy państw: Poland, Japan, Great Britain, Germany, Canada,

oraz  je rozumie i potrafi zastosować.

Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu dialogów. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej rozumie dialogi. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i dobrze rozumie prezentowane dialogi, umiejętnie łączy je z ilustracją.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty ze wskazaniem osób, o których jest mowa (Sumi, Leon, Justin, Adam, Nelson).

 

– słucha nagrania i z pomocą nauczyciela wskazuje osoby, o których jest mowa (Sumi, Leon, Justin, Adam, Nelson).

 

– uważnie słucha nagrania i samodzielnie wskazuje osoby, o których jest mowa (Sumi, Leon, Justin, Adam, Nelson).

-nie myli informacji o imionach prezentowanych dzieci, ich wieku i kraju pochodzenia. 

Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

– nie potrafi podać najistotniejszych informacji o osobie w wypowiedzi ustnej na temat przedstawionego w podręczniku zdjęcia.

 

– wymaga podpowiedzi i pomocy przy podawaniu najistotniejszych informacji o osobie w wypowiedzi ustnej na temat przedstawionego w podręczniku zdjęcia.

 

– prawidłowo podaje najistotniejszych informacji o osobie w wypowiedzi ustnej na temat przedstawionego w podręczniku zdjęcia.

 

4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi recytować dialogowej rymowanki: What’s your name? My name’s Sumi. – razem z nagraniem oraz w grupie recytuje dialogową rymowankę: What’s your name? My name’s Sumi. – samodzielnie i w parze recytuje dialogową rymowankę: What’s your name? My name’s Sumi, orientując się w sekwencjach pytanie/ odpowiedź.
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie rozumie pytań dotyczących ważnych informacji o osobie i nie potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie;

– nie potrafi odpowiedzieć na zadane pytanie o kraj pochodzenia.

– z pomocą i podpowiedzią rozumie pytania dotyczące ważnych informacji o osobie oraz właściwie na nie reaguje werbalnie;

– wymaga podpowiedzi i pomocy przy odpowiedzi na zadane pytanie o kraj pochodzenia;

-ma trudności z zadaniem pytania o kraj pochodzenia.

– rozumie pytania dotyczące ważnych informacji o osobie

właściwie na nie reaguje werbalnie;

-samodzielnie zadaje takie pytania i oczekuje od innych odpowiedzi;

– potrafi odpowiedzieć pytanie o kraj pochodzenia i samodzielnie zadaje takie pytanie.

Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – nie potrafi powiązać słowa z jego graficzną formą i zapisem. – myli czytane imiona dzieci  i nazwy państw oraz wymaga pomocy przy ich zrozumieniu. – czyta imona dzieci  i nazwy państw oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje (rozumie wyrazy).
Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5a. przepisuje wyrazy i proste zdania; – ma problemy ze starannym pisaniem po śladzie. – pisze po śladzie, traktując to jako ćwiczenie grafomotoryczne. – starannie i ze zrozumieniem wyrazu pisze po śladzie.
5b. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; – nie wpisuje wyrazów w ćwiczenia. – stara się wpisywać wyrazy w ćwiczenia ale popełnia błędy. – poprawnie wpisuje wyrazy w ćwiczenia.
8.Kompetencja interkulturowa, uczeń: 8a. wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka; – nie potrafi zapamiętać imion dzieci przedstawionych  w podręczniku ani krajów, z których pochodzą, nie wyraża zainteresowania prezentowanymi treściami. – trochę myli informacje o dzieciach z podręcznika i ich imiona ale orientuje się, że nie wszyscy z nich  pochodzą z Polski.

 

– rozpoznaje dzieci z podręcznika, potrafi podać ważne informacje o nich, jest zainteresowany/a krajami z których pochodzą;

-wyraża zaciekawienie krajami prezentowanymi w podręczniku, podaje dodatkowe informacje dotyczące prezentowanych treści.

 

Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się  i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– stara się zdyscyplinować i współpracować z  innymi podczas zabaw i gier językowych.

    Unit 1 Family and friends –  Review, I can, Active Dictionary, Wonderful World, DVD Club

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Środki językowe Pp. pkt 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: 1a. ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele); – nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych dla przedstawienia siebie, podania istotnych informacji o sobie, zadania pytania o imię i wiek  innej osoby;

-nie potrafi przedstawić osób w rodzinie.

– ma niewielkie problemy z zapamiętaniem oraz stosowaniem środków językowych dla przywitania, przedstawienia siebie, podania istotnych informacji o sobie, zadania pytania o imię i wiek  innej osoby;

wymaga pomocy i podpowiedzi nauczyciela;

– potrzebuje czasu i pomocy przy przedstawianiu osób w rodzinie.

– posługuje się  podstawowym zasobem środków językowych dla przywitania, przedstawienia siebie, podania istotnych informacji o sobie, zadania pytania o imię i wiek  innej osoby;

– prezentuje osoby w rodzinie i potrafi podać stopień pokrewieństwa między nimi.

1b. moje miejsce zamieszkania (mój dom, moja miejscowość); – nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych dla przedstawiania kraju pochodzenia. – ma niewielkie problemy z zapamiętaniem oraz stosowaniem środków językowych dla przedstawiania kraju pochodzenia. – posługuje się  podstawowym zasobem środków językowych dla przedstawiania kraju pochodzenia.
8.Kompetencja interkulturowa, uczeń: 8a. wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka;

8b. posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym językiem obcym.

– nie wykazuje zainteresowania informacjami o rodzinach przedstawionych w sekcji  Wonderful World.   – wykazuje niewielkie zainteresowanie informacjami o rodzinach przedstawionych w sekcji  Wonderful World.   –wyraża zaciekawienie informacjami o rodzinach przedstawionych w sekcji  Wonderful World, wypowiada się na ten temat, posiada dodatkowe informacje.
Pp. pkt 9.Umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji. 9. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych). – nie potrafi określić, czego się nauczył. – raczej potrafi określić, czego się nauczył. – potrafi określić, czego się nauczył,  i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (wymiana informacji o imieniu, wieku, kraju pochodzenia);

– nie potrafi zdyscyplinować się  ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych (wymiana informacji o imieniu, wieku, kraju pochodzenia);

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się  i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (wymiana informacji o imieniu, wieku, kraju pochodzenia);

– stara się zdyscyplinować i współpracować z  innymi podczas zabaw i gier językowych.

Pp. pkt 11. Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji.   11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. – nie potrafi połączyć zdjęć z wyrazami w słowniczku Active Dictionary;

– ma problemy ze zrozumieniem dialogów z filmu oraz wyodrębnieniem żądanych informacji;

– ma problemy z prawidłowym wykonaniem ćwiczeń interaktywnych w Multibooku.

– wymaga pomocy przy łączeniu zdjęć z wyrazami w słowniczku Active Dictionary;

– potrzebuje więcej czasu i niewielkiej podpowiedzi aby  ze zrozumieć dialogi z filmu oraz wyodrębnić żądane informacje;

– chętnie wykonuje ćwiczenia interaktywne  w Multibooku, chociaż nie zawsze prawidłowo.

– szybko i biegle łączy zdjęcia z wyrazami w słowniczku Active Dictionary;

– nie ma problemów ze zrozumieniem dialogów z filmu oraz wyodrębnieniem żądanych informacji;

– chętnie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia interaktywne  w Multibooku.

 

Unit 2 My room –  Opener

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – z trudnością przypomina sobie słowa z grupy leksykalnej: pomieszczenia w domu, wyuczone w klasie pierwszej;

 

– z niewielką pomocą przypomina sobie słowa z grupy leksykalnej: pomieszczenia w domu, wyuczone w klasie pierwszej

 

– pamięta słowa z grupy leksykalnej: pomieszczenia w domu, wyuczone w klasie pierwszej, a nawet zna dodatkowe słownictwo w tym zakresie;
8.Kompetencja interkulturowa, uczeń: 8a. wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka;

8b. posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym językiem obcym.

– nie wykazuje zainteresowania zdjęciem wprowadzającym do tematu rozdziału.  – wykazuje niewielkie zainteresowanie zdjęciem wprowadzającym do tematu rozdziału.  –wyraża zaciekawienie ilustracją, a co za tym idzie -innymi krajami i ich mieszkańcami.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

Unit 2 My room –  Lesson 1 A new computer

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów: bed, computer, door, poster, new, old,  więc nie potrafi  ich właściwie zastosować;

 

– trochę myli słowa:  bed, computer, door, poster, new, old,  raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu;

 

– zna słowa: bed, computer, door, poster, new, old  oraz  je rozumie i potrafi zastosować;

 

Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji i nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu historyjki. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej  rozumie historyjkę. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie historyjkę.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– nie potrafi wskazać różnych obiektów zgodnie z nagraniem;

-po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty ze wskazaniem położenia różnych przedmiotów;

– po wysłuchaniu nagrania nie potrafi określić rzeczy przymiotnikami old, new.

-z niewielką pomocą potrafi wskazać obiekty zgodnie z nagraniem;

– słucha nagrania i z pomocą nauczyciela wskazuje  położenie różnych przedmiotów;

-wymaga podpowiedzi, aby po wysłuchaniu nagrania określać rzeczy przymiotnikami old, new.

– potrafi wskazać różne obiekty zgodnie z nagraniem;

– uważnie słucha nagrania i samodzielnie wskazuje wskazaniem położenie różnych przedmiotów;

-po wysłuchaniu nagrania biegle określa różne obiekty przymiotnikami old, new.

Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

– nie potrafi zastosować nazw obiektów w domu ani określić czy są nowe czy stare w zabawie polegającej na wymienianiu przedmiotów, które uczniowie mają w pokojach.

 

– wymaga podpowiedzi i pomocy przy zastosowaniu nazw obiektów w domu oraz określaniu czy są nowe czy stare w zabawie polegającej na wymienianiu przedmiotów, które uczniowie mają w pokojach.

 

 

– prawidłowo i biegle stosuje

 nazwy obiektów w domu oraz określa czy są nowe czy stare w zabawie polegającej na wymienianiu przedmiotów, które uczniowie mają w pokojach.

 

4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi wcielić się w rolę Kate lub Freda  oraz Honey i przytaczać zdań z historyjki i ćwiczenia. – ma problemy ze wcieleniem się w rolę Kate lub Freda oraz Honey i przytaczaniem zdań z historyjki i ćwiczenia. – chętnie i kreatywnie wciela się w rolę Kate lub Freda oraz Honey i przytacza zdania z historyjki i ćwiczenia.
Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – nie potrafi powiązać słowa z jego graficzną formą i zapisem. – myli czytane wyrazy: bed, computer, door, poster, new, old;

nie potrafi głośno odczytać zdań z podręcznika podczas wcielania się w postać Kate, Freda lub Honey.

– czyta i rozumie wyrazy: bed, computer, door, poster, new, old;

chętnie, głośno i poprawnie odczytuje zdania z podręcznika podczas wcielania się w postać Kate, Freda lub Honey.

Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5a. przepisuje wyrazy i proste zdania; – ma problemy ze starannym pisaniem. – stara się przepisywać wyrazy prawidłowo ale popełnia błędy (np. pisze fonetycznie). – starannie i bezbłędnie przepisuje wyrazy.
5b. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; – nie potrafi prawidłowo wpisywać wyrazów w teksty ćwiczeń.  -ma kłopoty z prawidłowym wpisywaniem wyrazów w teksty ćwiczeń.  –samodzielnie i prawidłowo wpisuje wyrazy w teksty ćwiczeń. 
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się  i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się  i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

Unit 2 My room –  Lesson 2 Maria’s bedroom

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów: lamp, picture, wall, floor, wardrobe, window, więc nie potrafi  ich właściwie zastosować. – trochę myli słowa: lamp, picture, wall, floor, wardrobe, window,  raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa: lamp, picture, wall, floor, wardrobe, window,  oraz rozumie je i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji i nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu tekstu. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej  rozumie tekst. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie tekst.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty z odpowiedzią na pytania dotyczące tekstu o pokoju Marii.

 

– słucha nagrania i z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania dotyczące tekstu o pokoju Marii. – uważnie słucha nagrania i samodzielnie odpowiada na pytania dotyczące tekstu o pokoju Marii.
Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów i zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

– ma kłopoty z podaniem informacji dotyczących swojego pokoju, przedstawionego na wykonanym przez siebie rysunku.

 

– radzi sobie z podaniem informacji dotyczących swojego pokoju, przedstawionego na wykonanym przez siebie rysunku. 

 

– szybko i bezbłędnie podaje informacje dotyczące swojego pokoju, przedstawionego na wykonanym przez siebie rysunku, wypowiada się chętnie i kreatywnie.
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki Where, oh where is my new lamp? – razem z nagraniem oraz w grupie śpiewa piosenkę Where, oh where is my new lamp? – samodzielnie śpiewa piosenkę Where, oh where is my new lamp?, jednocześnie bezbłędnie wskazując elementy na obrazku.
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie potrafi zadać koledze/koleżance/nauczycielowi pytania Where is…?  ani na nie odpowiedzieć.

 

– wymaga podpowiedzi i pomocy przy zadawaniu koledze/ koleżance/nauczycielowi pytania Where is…?  ale właściwie na nie reaguje. – potrafi zadać koledze/koleżance/nauczycielowi pytanie Where is…?  oraz właściwie na nie reaguje.  
Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – nie potrafi powiązać słowa z jego graficzną formą i zapisem, ma trudności w odczytywaniu tekstu na głos. – myli czytane głośno elementy tekstu, ale przy podpowiedzi kontynuuje czytanie.

 

– prawidłowo i ze zrozumieniem odczytuje tekst na głos. 
Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5a. przepisuje wyrazy i proste zdania; – ma problemy ze starannym pisaniem. – stara się przepisywać wyrazy prawidłowo ale popełnia błędy (np. pisze fonetycznie). – starannie i bezbłędnie przepisuje wyrazy.
5b. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; – nie potrafi uzupełnić tekstów ćwiczeń właściwymi wyrazami, popełnia błędy, nie pracuje samodzielnie;

-ma kłopot z ułożeniem zdań z rozsypanki wyrazowej, popełnia błędy, nie pracuje samodzielnie.

– stara się samodzielnie wpisywać wyrazy w tekst ćwiczeń, ale czasem popełnia błędy w ich doborze;

– wymaga podpowiedzi przy ułożeniu zdań z rozsypanki wyrazowej, popełnia błędy, ale potrafi je skorygować podczas wspólnej pracy.

– szybko i prawidłowo uzupełnia ćwiczenia brakującymi wyrazami;

– samodzielnie i biegle układa zdania z rozsypanki wyrazowej.

Pp. pkt 8. Kompetencja interkulturowa, uczeń: 8a. wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka;

 

– nie wyraża zaciekawienia ilustracją i tekstem dotyczącym meksykańskiej dziewczynki. 

 

– jest zaciekawiony ilustracją i tekstem dotyczącym meksykańskiej dziewczynki.  – wyraża zainteresowanie i zaciekawienie i tekstem dotyczącym meksykańskiej dziewczynki, chętnie się na ten temat wypowiada, posiada inne informacje dotyczące treści zajęć.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

Unit 2 My room –  Lesson 3 I can play computer games

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów i wyrażeń: play computer games, play chess, play board games, dance, draw , więc nie potrafi  ich właściwie zastosować. – czasem myli słowa i wyrażenia: play computer games, play chess, play board games, dance, draw , raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa i wyrażenia: play computer games, play chess, play board games, dance, draw ,  oraz  je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu dialogu. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej  rozumie dialog. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie dialog.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty ze wskazaniem odpowiednich osób i elementów na zdjęciu oraz z ilustrowaniem gestami różnych czynności. – słucha nagrania i z pomocą nauczyciela wskazuje odpowiednie osoby i elementy na zdjęciu oraz ilustruje gestami różne czynności.  – uważnie słucha nagrania i samodzielnie wskazuje odpowiednie osoby i elementy na zdjęciu oraz ilustruje gestami różne czynności. 
Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

– nie potrafi zastosować nazw czynności w zdaniu (według wzoru) o swoich umiejętnościach.

 

– wymaga podpowiedzi i pomocy przy zastosowaniu nazw czynności w zdaniu (według wzoru) o swoich umiejętnościach. – stosuje nazwy czynności swobodnie wypowiadając się (według wzoru) o swoich umiejętnościach.

 

4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki Can you dance a happy dance? – razem z nagraniem oraz w grupie śpiewa piosenkę Can you dance a happy dance? i stara się ilustrować ją gestami. – samodzielnie śpiewa piosenkę Can you dance a happy dance? ilustrując ją gestami.
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6b. przedstawia siebie i inne osoby – mówi np. jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co potrafi robić; – nie potrafi opowiedzieć o swoich umiejętnościach.

 

– z pomocą i podpowiedzią potrafi o swoich umiejętnościach. – potrafi swobodnie opowiadać o swoich umiejętnościach. 

 

 

6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie rozumie pytania Can you …?

ani nie potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie.

– z pomocą i podpowiedzią rozumie pytanie  Can you …?

i właściwie na nie reaguje werbalnie.

– rozumie pytanie Can you …?, potrafi je zadać

i właściwie na nie reaguje werbalnie.

Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – nie potrafi powiązać słowa z jego graficzną formą i zapisem. – myli czytane wyrazy i wyrażenia: play computer games, play chess, play board games, dance, draw  oraz wymaga pomocy przy ich zrozumieniu. – czyta wyrazy i wyrażenia: play computer games, play chess, play board games, dance, draw oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje (rozumie wyrazy).
Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5a. przepisuje wyrazy i proste zdania; – ma problemy ze starannym pisaniem. – stara się przepisywać wyrazy prawidłowo ale popełnia błędy (np. pisze fonetycznie). – starannie i ze zrozumieniem pisze wyrazy.
5b. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; – nie potrafi uzupełnić tekstów ćwiczeń właściwymi wyrazami, popełnia błędy, nie pracuje samodzielnie.

 

– stara się  samodzielnie wpisywać wyrazy w tekst ćwiczeń, ale czasem popełnia błędy w ich doborze.

 

– szybko i prawidłowo uzupełnia ćwiczenia brakującymi wyrazami.

 

Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się  ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się  i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z  innymi podczas zabaw i gier językowych.

    

Unit 2 My room –  Review, I can, Active Dictionary, Wonderful World, DVD Club

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Środki językowe  Pp. pkt 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: 1b. moje miejsce zamieszkania (mój dom, moja miejscowość);

1.e. mój dzień, moje zabawy;

– nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych do zaprezentowania obiektów w domu oraz opisania swojego pokoju;

-nie zna nazw czynności i nie potrafi ich zastosować do opowiedzenia o swoich umiejętnościach.

– ma niewielkie problemy z zapamiętaniem oraz stosowaniem środków językowych dla zaprezentowania obiektów w domu oraz opisania swojego pokoju;

-myli nazwy czynności ale stara się zastosować swoją wiedzę do opowiedzenia o swoich umiejętnościach.

– posługuje się  podstawowym zasobem środków językowych dla zaprezentowania obiektów w domu oraz opisania swojego pokoju;

– zna nazwy czynności i potrafi je zastosować do opowiedzenia o swoich umiejętnościach.

Pp. pkt 9.Umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji. 9. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych). – nie potrafi określić, czego się nauczył. – raczej potrafi określić, czego się nauczył. – potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

Pp. pkt 11. Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji.   11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. – nie potrafi połączyć zdjęć z wyrazami w słowniczku Active Dictionary;

– ma problemy ze zrozumieniem dialogów z filmu oraz wyodrębnieniem żądanych informacji;

– ma problemy z prawidłowym wykonaniem ćwiczeń interaktywnych w Multibooku.

– wymaga pomocy przy łączeniu zdjęć z wyrazami w słowniczku Active Dictionary;

– potrzebuje więcej czasu i niewielkiej podpowiedzi aby  ze zrozumieć dialogi z filmu oraz wyodrębnić żądane informacje;

– chętnie wykonuje ćwiczenia interaktywne  w Multibooku, chociaż nie zawsze prawidłowo.

– szybko i biegle łączy zdjęcia z wyrazami w słowniczku Active Dictionary;

– nie ma problemów ze zrozumieniem dialogów z filmu oraz wyodrębnieniem żądanych informacji;

– chętnie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia interaktywne  w Multibooku.

Unit 3 Animals –  Opener
Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – z trudnością przypomina sobie słowa z grupy leksykalnej: zwierzęta domowe, wyuczone w klasie pierwszej;

 

– z niewielką pomocą przypomina sobie słowa z grupy leksykalnej: zwierzęta domowe, wyuczone w klasie pierwszej

 

– pamięta słowa z grupy leksykalnej: zwierzęta domowe, wyuczone w klasie pierwszej, a nawet zna dodatkowe słownictwo w tym zakresie;
8.Kompetencja interkulturowa, uczeń: 8a. wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka;

8b. posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym językiem obcym.

– nie wykazuje zainteresowania zdjęciem wprowadzającym do tematu rozdziału.  – wykazuje niewielkie zainteresowanie zdjęciem wprowadzającym do tematu rozdziału.  –wyraża zaciekawienie ilustracją, a co za tym idzie -innymi krajami i ich mieszkańcami.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

Unit 3 Animals –  Lesson 1 My tail is short

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

PP, pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów i wyrażeń: fur,brown, grey, long tail, short tail, więc nie potrafi  ich właściwie zastosować. – trochę myli słowa i wyrażenia: fur,brown, grey, long tail, short tail, raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa i wyrażenia: fur,brown, grey, long tail, short tail, oraz  je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

PP, pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu historyjki. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej  rozumie historyjkę. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie historyjkę.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty z odpowiedzią na pytania nauczyciela dotyczące historyjki.  

 

– słucha nagrania i z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące historyjki.  – uważnie słucha nagrania i prawidłowo odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące historyjki. 
Mówienie

PP. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

– nie potrafi ułożyć zagadki (według wzoru)  o zwierzęciu ani go opisać.

 

 

– wymaga pomocy przy opisywaniu zwierzęcia w zagadce (według wzoru) , posługuje się pojedynczymi słowami.

 

– samodzielnie układa zagadki o zwierzętach (według wzoru), posługując się pełnymi zdaniami.
PP. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie rozumie pytania Who’s this? ani nie potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie. – z niewielką  podpowiedzią rozumie pytanie Who’s this?

i właściwie na nie reaguje werbalnie.

– rozumie i samodzielnie zadaje pytanie Who’s this? oraz właściwie na nie reaguje werbalnie.
Czytanie

Pp. pkt. 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem;

3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– nie potrafi powiązać słowa z jego graficzną formą i zapisem. – myli czytane wyrazy   oraz wymaga pomocy przy odczytywaniu zdań z historyjki. -prawidłowo czyta wyrazy   oraz samodzielnie odczytuje zdania z historyjki.
Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5a. przepisuje wyrazy i proste zdania; – nie przepisuje wyrazów. – stara się przepisywać wyrazy, ale popełnia błędy. – poprawnie przepisuje wyrazy.
5b. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; – nie potrafi uzupełnić tekstów ćwiczeń właściwymi wyrazami, popełnia błędy, nie pracuje samodzielnie.

 

–stara się samodzielnie wpisywać wyrazy w tekst ćwiczeń, ale czasem popełnia błędy w ich doborze. –szybko i prawidłowo uzupełnia ćwiczenia brakującymi wyrazami.

 

Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się  i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się  i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

Unit 3 Animals –  Lesson 2 Wild animals

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

PP, pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów: zebra, tiger, elephant, giraffe, hippo, stripes,  więc nie potrafi  ich właściwie zastosować. – trochę myli słowa: zebra, tiger, elephant, giraffe, hippo, stripes, raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa: zebra, tiger, elephant, giraffe, hippo, strip es, rozumie je i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

PP, pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania prezentującego dzikie zwierzęta, nie rozumie tekstu. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej rozumie opisy prezentowanych zwierząt. – uważnie i z zaciekawieniem słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie wypowiedzi o zwierzętach.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty z odpowiedzią na pytania nauczyciela dotyczące tekstu.

 

– słucha nagrania i z pomocą nauczyciela odpowiada na zadane pytania dotyczące tekstu.

 

– uważnie słucha nagrania oraz prawidłowo i samodzielnie odpowiada na pytania dotyczące zwierząt prezentowanych w nagraniu.
Mówienie

PP. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

– nie potrafi zastosować nazw zwierząt ani ich opisać.

 

 

– wymaga podpowiedzi i pomocy przy zastosowaniu nazw zwierząt i ich krótkim opisie, posługuje się pojedynczymi słowami. – stara się wypowiadać na temat prezentowanych zwierząt, nazywając je i opisując.  

 

 

 

4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki o zwierzętach. – razem z nagraniem oraz w grupie śpiewa piosenkę o zwierzętach.

 

– samodzielnie śpiewa piosenkę o zwierzętach.
PP. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie rozumie zagadek o zwierzętach i nie potrafi ich rozwiązać. – z pomocą i podpowiedzią rozumie i odpowiada na zagadki o zwierzętach. – rozumie zagadki o zwierzętach i na nie odpowiada;

– podejmuje próby samodzielnego zadawania zagadki.

Czytanie

Pp. pkt. 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem;

3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– nie potrafi przeczytać zdań o zwierzętach;

-nie umie dobrać właściwych słów do odczytywanych w klasie zdań.

– myli się przy czytaniu zdań;

– wymaga pomocy przy uzupełnianiu odczytywanych zdań.

– czyta zdania o zwierzętach, w razie potrzeby uzupełniając je właściwymi słowami.
Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5a. przepisuje wyrazy i proste zdania; – ma problemy ze starannym i prawidłowym przepisywaniem wyrazów. – popełnia błędy przepisując wyrazy (np. pisze fonetycznie). – starannie i ze zrozumieniem wyrazów przepisuje je.
5b. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; – nie potrafi uzupełnić tekstów ćwiczeń właściwymi wyrazami, popełnia błędy, nie pracuje samodzielnie;

-ma kłopot z ułożeniem wyrazów z rozsypanki literowej ani zdań z rozsypanki wyrazowej, popełnia błędy, nie pracuje samodzielnie.

–stara się samodzielnie wpisywać wyrazy w tekst ćwiczeń, ale czasem popełnia błędy w ich doborze;

– wymaga podpowiedzi przy ułożeniu wyrazów z rozsypanki literowej  oraz zdań z rozsypanki wyrazowej, popełnia błędy, ale potrafi je skorygować podczas wspólnej pracy.

–szybko i prawidłowo uzupełnia ćwiczenia brakującymi wyrazami;

– samodzielnie i biegle układa wyrazy z rozsypanki literowej oraz zdania z rozsypanki wyrazowej.

Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się  ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

 

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

   

Unit 3 Animals –  Lesson 3 On the farm

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

PP, pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów: farm, cow, duck, pig, horse, lamb, więc nie potrafi ich właściwie zastosować. – trochę myli słowa: farm, cow, duck, pig, horse, lamb, raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa: farm, cow, duck, pig, horse, lamb

oraz je rozumie i potrafi zastosować.

Rozumienie ze słuchu

PP, pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu wypowiedzi dotyczących zwierząt. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej rozumie wypowiedzi dotyczące zwierząt. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie wypowiedzi dotyczących zwierząt.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty ze wskazaniem właściwego zdjęcia.

 

– słucha nagrania i z pomocą nauczyciela wskazuje właściwe zdjęcie. – uważnie słucha nagrania i samodzielnie wskazuje właściwe zdjęcie.
Mówienie

PP. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki o zwierzętach. – razem z nagraniem oraz w grupie śpiewa piosenkę o zwierzętach. – samodzielnie śpiewa piosenkę o zwierzętach.
Czytanie

Pp. pkt. 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem;

3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– nie potrafi odczytać zdań o zwierzętach ani dobrać do nich właściwe słowa.   – myli się podczas czytania, wymaga pomocy w dobieraniu do zdań właściwych słów.   – czyta zdania o zwierzętach, uzupełnia je prawidłowo oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje (rozumie wyrazy).
Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5a. przepisuje wyrazy i proste zdania; – nie przepisuje wyrazów. – stara się przepisywać wyrazy, ale popełnia błędy. – poprawnie przepisuje wyrazy.
5b. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; – nie potrafi uzupełnić tekstów ćwiczeń właściwymi wyrazami, popełnia błędy, nie pracuje samodzielnie.

 

–stara się samodzielnie wpisywać wyrazy w tekst ćwiczeń, ale czasem popełnia błędy w ich doborze.

 

 

 

–szybko i prawidłowo uzupełnia ćwiczenia brakującymi wyrazami.

 

 

Unit 3 Animals –  Review, I can, Active Dictionary, Wonderful World, DVD Club

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Środki językowe  Pp. pkt 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: 1l. przyroda wokół mnie; – nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych dla nazywania zwierząt, opisywania ich i określania co w danej chwili robią. – ma niewielkie problemy z zapamiętaniem oraz stosowaniem środków językowych dla nazywania zwierząt, opisywania ich i określania co w danej chwili robią. – posługuje się podstawowym zasobem środków językowych dla nazywania nazywania zwierząt, opisywania ich i określania co w danej chwili robią.
Pp. pkt 9.Umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji. 9. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych). – nie potrafi określić, czego się nauczył. – raczej potrafi określić, czego się nauczył. – potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

Pp. pkt 11. Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji.   11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. – nie potrafi połączyć zdjęć z wyrazami w słowniczku Active Dictionary;

– ma problemy ze zrozumieniem dialogów z filmu oraz wyodrębnieniem żądanych informacji;

– ma problemy z prawidłowym wykonaniem ćwiczeń interaktywnych w Multibooku.

– wymaga pomocy przy łączeniu zdjęć z wyrazami w słowniczku Active Dictionary;

– potrzebuje więcej czasu i niewielkiej podpowiedzi aby  ze zrozumieć dialogi z filmu oraz wyodrębnić żądane informacje;

– chętnie wykonuje ćwiczenia interaktywne  w Multibooku, chociaż nie zawsze prawidłowo.

– szybko i biegle łączy zdjęcia z wyrazami w słowniczku Active Dictionary;

– nie ma problemów ze zrozumieniem dialogów z filmu oraz wyodrębnieniem żądanych informacji;

– chętnie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia interaktywne  w Multibooku.

Unit 4 Places -Opener
Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – z trudnością przypomina sobie słowa z grup leksykalnych: jedzenie, kolory, wyuczone w klasie pierwszej.

 

– z niewielką pomocą przypomina sobie słowa z  grup leksykalnych: jedzenie, kolory, wyuczone w klasie pierwszej.

 

– pamięta słowa z grup leksykalnych: jedzenie, kolory, wyuczone w klasie pierwszej, a nawet zna dodatkowe słownictwo w tym zakresie.
8.Kompetencja interkulturowa, uczeń: 8a. wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka;

8b. posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym językiem obcym.

– nie wykazuje zainteresowania zdjęciem wprowadzającym do tematu rozdziału.  – wykazuje niewielkie zainteresowanie zdjęciem wprowadzającym do tematu rozdziału.  –wyraża zaciekawienie ilustracją, a co za tym idzie -innymi krajami i ich mieszkańcami.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 Unit 4 Places – Lesson 1 Be careful!

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

PP, pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów i wyrażeń: go, stop, cross the road, turn left, turn right, straight on, zebra crossing, więc nie potrafi  ich właściwie zastosować. – trochę myli słowa i wyrażenia: go, stop, cross the road, turn left, turn right, straight on, zebra crossing, raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa i wyrażenia: go, stop, cross the road, turn left, turn right, straight on, zebra crossing, oraz  je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

PP, pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu historyjki. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej  rozumie historyjkę. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie historyjkę.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty ze wskazaniem właściwych ilustracji. – słucha nagrania i z pomocą nauczyciela wskazuje właściwe ilustracje. – uważnie słucha nagrania i samodzielnie wskazuje właściwą ilustrację.
Mówienie

PP. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

– ma problemy ze wskazaniem  właściwej drogi (według wzoru).

 

– wymaga podpowiedzi ale  stara wskazać  właściwą drogę (według wzoru). – samodzielnie i kreatywnie podaje wskazówki jak dojść do celu (według wzoru).
PP. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie rozumie pytania Where are you?

i nie potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie.

– z pomocą i podpowiedzią rozumie pytanie Where are you? i właściwie na nie reaguje werbalnie. – rozumie pytanie Where are you? i właściwie na nie reaguje werbalnie.
Czytanie

Pp. pkt. 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem;

3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

-nie potrafi odczytać wyrazów i zwrotów związanych z poruszaniem się po mieście;

 – nie potrafi odczytać dialogu z podziałem na role.

 

– ma trudności z przeczytaniem wyrazów i zwrotów związanych z poruszaniem się po mieście;

-myli się przy czytaniu dialogu z podziałem na role oraz wymaga pomocy przy jego zrozumieniu.

– samodzielnie i ze zrozumieniem odczytuje wyrazy  i zwroty związane z poruszaniem się po mieście;

– prawidłowo czyta dialog z podziałem na role.

Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5a. przepisuje wyrazy i proste zdania; – nie przepisuje wyrazów. – stara się przepisywać wyrazy, ale popełnia błędy. – poprawnie przepisuje wyrazy.
5b. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; -ma kłopot z ułożeniem zdań z rozsypanki wyrazowej, popełnia błędy, nie pracuje samodzielnie. – wymaga podpowiedzi przy ułożeniu zdań z rozsypanki wyrazowej, popełnia błędy, ale potrafi je skorygować podczas wspólnej pracy. – samodzielnie i biegle układa zdania z rozsypanki wyrazowej.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

   

Unit 4 Places –  Lesson 2 Market on water

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

PP, pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów: market, water, food, shop, buy,  

więc nie potrafi ich właściwie zastosować.

– trochę myli słowa: market, water, food, shop, buy, raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa: market, water, food, shop, buy

oraz  je rozumie i potrafi zastosować.

Rozumienie ze słuchu

PP, pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu tekstu. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej  rozumie tekst. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie tekst.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty ze sformułowaniem odpowiedzi na pytania nauczyciela;

-ma problemy ze wskazaniem ilustracji zgodnych z nagraniem.

– słucha nagrania i z pomocą odpowiada na pytania nauczyciela;

-potrzebuje pomocy i podpowiedzi, aby wskazać ilustracje zgodne z nagraniem.

– uważnie słucha nagrania i prawidłowo ze formułuje odpowiedzi na pytania nauczyciela;

– szybko i bezbłędnie wskazuje  ilustracje zgodne z nagraniem.

 

Mówienie

PP. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

– nie potrafi określić produktów, jakie można kupić na targu oraz w sklepie z zabawkami. – wymaga podpowiedzi i pomocy przy określaniu produktów, jakie można kupić na targu oraz w sklepie z zabawkami. – chętnie wypowiada się i potrafi określić jakie produkty można kupić na targu oraz w sklepie z zabawkami.
Czytanie

Pp. pkt. 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem;

3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– nie potrafi przeczytać tekstu o targu na wodzie. – myli się przy czytaniu tekstu o targu na wodzie. – czyta głośno i poprawnie tekst o targu na wodzie.
Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5a. przepisuje wyrazy i proste zdania; – nie przepisuje wyrazów. – stara się przepisywać wyrazy, ale popełnia błędy (np. pisze fonetycznie). – poprawnie przepisuje wyrazy.
5b. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; – nie potrafi uzupełnić tekstów ćwiczeń właściwymi wyrazami, popełnia błędy, nie pracuje samodzielnie;

-ma kłopot z ułożeniem wyrazów z rozsypanki literowej, popełnia błędy, nie pracuje samodzielnie.

– stara się poprawnie  pisać wyrazy, ale popełnia błędy (np. pisze fonetycznie), stara się samodzielnie wpisywać wyrazy w tekst ćwiczeń, ale czasem popełnia błędy w ich doborze;

– wymaga podpowiedzi przy ułożeniu wyrazów z rozsypanki literowej, popełnia błędy, ale potrafi je skorygować podczas wspólnej pracy.

–szybko i prawidłowo uzupełnia ćwiczenia brakującymi wyrazami;

– samodzielnie i biegle układa wyrazów z rozsypanki literowej.

8.Kompetencja interkulturowa, uczeń: 8a. wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka;

8b. posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym językiem obcym.

– nie wykazuje zainteresowania zdjęciem oraz tekstem przedstawiającym targ na wodzie w Tajlandii.  – wykazuje niewielkie zainteresowanie zdjęciem oraz tekstem przedstawiającym targ na wodzie w Tajlandii.  –wyraża zaciekawienie ilustracją oraz tekstem przedstawiającym targ na wodzie w Tajlandii.  
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 Unit 4 Places – Lesson 3 How much is the cake?

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

PP, pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna liczebników od 11 do 16, ani słowa pound, więc nie potrafi  ich właściwie zastosować. – trochę myli liczebniki od 11 do 16 i słowo pound, raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna zna liczebników od 11 do 16  i słowo pound oraz  je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

PP, pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu dialogu. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej  rozumie dialog. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie dialog.
Mówienie

PP. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

– nie potrafi prosić o wybrany towar (według wzoru).

 

– wymaga podpowiedzi i pomocy przy proszeniu o wybrany towar (według wzoru), zwracając się do nauczyciela w rozmowie lub w zabawie.

 

– prosi  o wybrany towar (według wzoru) w zabawie – rozmowie z kolegą/koleżanką/nauczycielem oraz w zabawie.
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki Can I have a sandwich, please? – razem z nagraniem oraz w grupie śpiewa piosenkę  Can I have a sandwich, please? – samodzielnie i w parach (z podziałem na role) śpiewa piosenkę Can I have a sandwich, please?
PP. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów;

6d. stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe (np. wita się, żegna, dziękuje, prosi, przeprasza);

– nie rozumie pytania How much is …. ? ani nie potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie;

– nie potrafi poprosić o wybrany towar.

– z niewielką pomocą rozpoznaje pytanie How much is …. ? i potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie;

– z pomocą i podpowiedzią umie podać cenę różnych towarów;

– potrafi poprosić o wybrany towar metodą prób i błędów.

– bez problemu rozumie pytanie How much is …. ? i potrafi zapytać o ceny i podać ceny różnych towarów;

– swobodnie i śmiało prosi o wybrany towar.

Czytanie

Pp. pkt. 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – nie potrafi przeczytać pytań i odpowiedzi w dialogach dotyczących kupowania produktów. – myli się przy czytaniu pytań i odpowiedzi w dialogach dotyczących kupowania produktów. – swobodnie i ze zrozumieniem czyta pytania i odpowiedzi w dialogach dotyczących kupowania produktów.
Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5a. przepisuje wyrazy i proste zdania; – nie przepisuje wyrazów. – stara się przepisywać wyrazy, ale popełnia błędy. – poprawnie przepisuje wyrazy.
5b. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; – nie potrafi uzupełnić tekstów ćwiczeń właściwymi wyrazami, popełnia błędy, nie pracuje samodzielnie;

-ma kłopot z ułożeniem zdań z rozsypanki wyrazowej, popełnia błędy, nie pracuje samodzielnie.

– stara się poprawnie  pisać wyrazy, ale popełnia błędy (np. pisze fonetycznie), stara się samodzielnie wpisywać wyrazy w tekst ćwiczeń, ale czasem popełnia błędy w ich doborze;

– wymaga podpowiedzi przy ułożeniu zdań z rozsypanki wyrazowej, popełnia błędy, ale potrafi je skorygować podczas wspólnej pracy.

– poprawnie pisze wyrazy, szybko i prawidłowo uzupełnia ćwiczenia brakującymi wyrazami;

– samodzielnie i biegle układa zdania z rozsypanki wyrazowej.

8.Kompetencja interkulturowa, uczeń: 8a. wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka;

8b. posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym językiem obcym.

– nie wykazuje zainteresowania czynnościami kupowania oraz walutą Wielkiej Brytanii. – wykazuje niewielkie zainteresowanie treścią lekcji (zakupy i waluta w Wielkiej Brytanii). –wyraża zaciekawienie treścią lekcji (zakupy i waluta w Wielkiej Brytanii).
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

Unit 4 Places – Review, I can, Active Dictionary, Wonderful World, DVD Club

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Środki językowe  Pp. pkt 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: 1g. sklep; – nie potrafi zapamiętać i zastosować właściwych środków językowych do mówienia o robieniu zakupów. – ma niewielkie problemy z zapamiętaniem oraz stosowaniem środków językowych dla mówienia o robieniu zakupów. – pamięta i stosuje wyuczone środki językowe dla mówienia  o robieniu zakupów.
8.Kompetencja interkulturowa, uczeń: 8a. wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka;

8b. posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym językiem obcym.

– nie wykazuje zainteresowania informacjami o miastach świata przedstawionych w sekcji  Wonderful World.   – wykazuje niewielkie zainteresowanie informacjami o miastach świata przedstawionych w sekcji  Wonderful World.   –wyraża zaciekawienie informacjami o miastach świata przedstawionych w sekcji  Wonderful World, wypowiada się na ten temat, posiada dodatkowe informacje.
Pp. pkt 9.Umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji. 9. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych). – nie potrafi określić, czego się nauczył. – raczej potrafi określić, czego się nauczył. – potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (robienie zakupów za określona ilość funtów);

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych (robienie zakupów za określona ilość funtów);

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (robienie zakupów za określona ilość funtów);

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

Pp. pkt 11. Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji.   11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. – nie potrafi połączyć zdjęć z wyrazami w słowniczku Active Dictionary;

– ma problemy ze zrozumieniem dialogów z filmu oraz wyodrębnieniem żądanych informacji;

– ma problemy z prawidłowym wykonaniem ćwiczeń interaktywnych w Multibooku.

– wymaga pomocy przy łączeniu zdjęć z wyrazami w słowniczku Active Dictionary;

– potrzebuje więcej czasu i niewielkiej podpowiedzi aby  ze zrozumieć dialogi z filmu oraz wyodrębnić żądane informacje;

– chętnie wykonuje ćwiczenia interaktywne  w Multibooku, chociaż nie zawsze prawidłowo.

– szybko i biegle łączy zdjęcia z wyrazami w słowniczku Active Dictionary;

– nie ma problemów ze zrozumieniem dialogów z filmu oraz wyodrębnieniem żądanych informacji;

– chętnie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia interaktywne  w Multibooku.

Unit 5 Clothes – Opener
Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – z trudnością przypomina sobie słowa z grup leksykalnych: ubrania, kolory, wyuczone w klasie pierwszej.

 

– z niewielką pomocą przypomina sobie słowa z  grup leksykalnych: ubrania, kolory, wyuczone w klasie pierwszej.

 

– pamięta słowa z grup leksykalnych: ubrania, kolory, wyuczone w klasie pierwszej, a nawet zna dodatkowe słownictwo w tym zakresie.
8.Kompetencja interkulturowa, uczeń: 8a. wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka;

8b. posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym językiem obcym.

– nie wykazuje zainteresowania zdjęciem wprowadzającym do tematu rozdziału.  – wykazuje niewielkie zainteresowanie zdjęciem wprowadzającym do tematu rozdziału.  –wyraża zaciekawienie ilustracją, a co za tym idzie -innymi krajami i ich mieszkańcami.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 Unit 5 Clothes –  Lesson 1 I’m wearing my new top

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

PP, pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów: jacket, shoes, sweatshirt, top, wear,  więc nie potrafi  ich właściwie zastosować. – trochę myli słowa: jacket, shoes, sweatshirt, top, wear,  raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa: jacket, shoes, sweatshirt, top, wear oraz  je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

PP, pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji i nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu historyjki. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej  rozumie historyjkę. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie historyjkę.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty ze sformułowaniem odpowiedzi na pytania nauczyciela.

 

– słucha nagrania i z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania. – uważnie słucha nagrania i prawidłowo odpowiada na pytania do tekstu.
Mówienie

PP. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

– w zabawie nie potrafi skonstruować wypowiedzi, w której prezentuje ubrania postaci przedstawionych na ilustracjach.

 

– wymaga pomocy, aby w zabawie wypowiedzieć się, prezentując ubrania postaci przedstawionych na ilustracjach. – potrafi biegle i samodzielnie stworzyć bardzo prostą i krótką wypowiedź prezentującą ubrania postaci przedstawionych na ilustracjach.
PP. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6b. przedstawia siebie i inne osoby – mówi np. jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co potrafi robić; – nie potrafi zaprezentować ubrania wybranej postaci.

 

– z pomocą i podpowiedzią potrafi opisać, w co jest ubrana wybrana postać, posługuje się pojedynczymi słowami. – swobodnie, wypowiadając się całym zdaniem, potrafi opisać, w co jest ubrana wybrana postać.

 

6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie rozumie pytania What is she/he wearing? ani nie potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie.

 

– z pomocą i podpowiedzią rozumie pytanie What is she/he wearing? i właściwie na nie reaguje werbalnie. – rozumie pytanie What is she/he wearing? i udziela na nie wyczerpującej odpowiedzi.
Czytanie

Pp. pkt. 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – nie potrafi powiązać słowa z jego graficzną formą i zapisem;

– nie potrafi przeczytać zdania z historyjki z podziałem na role.

– myli się przy czytaniu  nazw ubrań oraz wymaga pomocy przy ich zrozumieniu;

-wymaga podpowiedzi przy głośnym czytaniu historyjki z podziałem na role.

– prawidłowo i ze zrozumieniem czyta nazwy ubrań oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje (rozumie wyrazy);

-prawidłowo, głośno i wyraźnie czyta swoją rolę w historyjce.

Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

5a. przepisuje wyrazy i proste zdania; – nie przepisuje wyrazów. – stara się przepisywać wyrazy, ale popełnia błędy (np. pisze fonetycznie). – poprawnie przepisuje wyrazy.
5b. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; – nie potrafi uzupełnić tekstów ćwiczeń właściwymi wyrazami, popełnia błędy, nie pracuje samodzielnie.

 

– stara się poprawnie  pisać wyrazy, ale popełnia błędy (np. pisze fonetycznie), stara się samodzielnie wpisywać wyrazy w tekst ćwiczeń, ale czasem popełnia błędy w ich doborze.

 

– poprawnie pisze wyrazy, szybko i prawidłowo uzupełnia ćwiczenia brakującymi wyrazami.

 

Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

   

Unit 5 Clothes –  Lesson 2  The teacher is wearing a shirt

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

PP, pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów: ponytail, glasses, trousers, uniform, shirt, więc nie potrafi ich właściwie zastosować. – trochę myli słowa: ponytail, glasses, trousers, uniform, shirt,  raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa: ponytail, glasses, trousers, uniform, shirt, oraz  rozumie je i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

PP, pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu tekstu o szkole w Afryce. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej rozumie tekst o szkole w Afryce. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i w pełni rozumie tekst o szkole w Afryce.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty ze wskazaniem właściwych obiektów na fotografiach i ilustracjach. – słucha nagrania i z pomocą nauczyciela wskazuje właściwe  obiekty na fotografiach i ilustracjach. – uważnie słucha nagrania i samodzielnie wskazuje właściwe obiekty na fotografiach i ilustracjach.
Mówienie

PP. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

– nie potrafi stworzyć wypowiedzi, w której prezentuje osoby na ilustracjach i ich ubiór;

 

 

– wymaga pomocy, aby wypowiedzieć się, prezentując osoby na ilustracjach i ich ubiór. – potrafi biegle i samodzielnie stworzyć bardzo prostą i krótką wypowiedź prezentującą osoby na ilustracjach i ich ubiór.
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki If you’re wearing a shirt today… – razem z nagraniem oraz w grupie śpiewa piosenkę If you’re wearing a shirt today… – samodzielnie śpiewa piosenkę If you’re wearing a shirt today…
PP. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie rozumie pytania What is she/he doing? ani nie potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie;

– nie potrafi poprowadzić dialogu z kolegą/ koleżanką na temat różnych czynności.

 

– z pomocą i podpowiedzią rozumie pytanie What is she/he doing? i właściwie na nie reaguje werbalnie;

-wymaga pomocy i podpowiedzi, aby poprowadzić dialog z kolegą/ koleżanką na temat różnych czynności.

– rozumie pytanie What is she/he doing? i właściwie na nie reaguje werbalnie.

– w parach, zmieniając się rolami, poprowadzi dialog z kolegą/ koleżanką na temat różnych czynności.

 

Czytanie

Pp. pkt. 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – ma problemy z czytaniem, przekręca wyrazy, nie rozumie odczytywanego tekstu lub zdań. – myli się przy czytaniu

oraz wymaga pomocy przy  zrozumieniu odczytywanego tekstu lub zdań.

– głośno i poprawnie czyta zdania i teksty

oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje ( czyta ze zrozumieniem).

Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5a. przepisuje wyrazy i proste zdania; – nie przepisuje wyrazów. – stara się przepisywać wyrazy, ale popełnia błędy. – poprawnie przepisuje wyrazy.
5b. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty;

5c. pisze bardzo proste i krótkie zdania według wzoru i samodzielnie.

– nie potrafi uzupełnić tekstów ćwiczeń właściwymi wyrazami, popełnia błędy, nie pracuje samodzielnie;

-ma kłopot z ułożeniem zdań z rozsypanki wyrazowej, popełnia błędy, nie pracuje samodzielnie.

–stara się samodzielnie wpisywać wyrazy w tekst ćwiczeń, ale czasem popełnia błędy w ich doborze;

– wymaga podpowiedzi przy ułożeniu zdań z rozsypanki wyrazowej, popełnia błędy, ale potrafi je skorygować podczas wspólnej pracy.

– poprawnie pisze wyrazy, szybko i prawidłowo uzupełnia ćwiczenia brakującymi wyrazami;

– samodzielnie i biegle układa zdania z rozsypanki wyrazowej.

8.Kompetencja interkulturowa, uczeń: 8a. wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka;

8b. posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym językiem obcym.

– nie wykazuje zainteresowania informacjami o szkole w Afryce.   – wykazuje niewielkie zainteresowanie informacjami o szkole w Afryce –wyraża zaciekawienie informacjami o szkole w Afryce, wypowiada się na ten temat, posiada dodatkowe informacje.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się  ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

Unit 5 Clothes –  Lesson 3 Is he wearing sandals?

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

PP, pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów: sandale, dress, socks oraz liczebników od 16 do 20 , więc nie potrafi ich właściwie zastosować. – trochę myli słowa: sandale, dress, socks oraz liczebniki od 16 do 20, raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa: sandale, dress, socks i  liczebniki od 16 do 20 oraz  je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

PP, pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu wypowiedzi dzieci dotyczące ubrań;

-nie potrafi wskazać odpowiedniej liczby zgodnie z nagraniem.

– stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej  rozumie wypowiedzi dzieci dotyczące ubrań;

– stara  się wskazać odpowiedniej liczby zgodnie z nagraniem, ale myli się i wymaga podpowiedzi.

– uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie wypowiedzi dzieci dotyczące ubrań;

– potrafi wskazać odpowiednią liczbę zgodnie z nagraniem .

2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty ze wskazaniem odpowiednich zdjęć. – słucha nagrania i z pomocą nauczyciela  wskazuje odpowiednie zdjęcia. – uważnie słucha nagrania i samodzielnie wskazuje odpowiednie zdjęcia.
Mówienie

PP. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

 – nie potrafi  stworzyć bardzo prostej i krótkiej wypowiedzi dotyczącej ubrań osób  na obrazku oraz swojego ubrania na rysunku. – wymaga podpowiedzi i pomocy przy skonstruowaniu bardzo prostej i krótkiej wypowiedzi dotyczącej ubrań osób  na obrazku oraz swojego ubrania na rysunku. – potrafi stworzyć bardzo prostą i krótką wypowiedź dotyczącą

ubrań osób  na obrazku oraz swojego ubrania na rysunku.

PP. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie rozumie pytania What are you wearing? ani nie potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie. – z pomocą i podpowiedzią rozumie pytanie What are you wearing? i właściwie na nie reaguje werbalnie. – rozumie pytanie What are you wearing? i właściwie na nie reaguje werbalnie.
Czytanie

Pp. pkt. 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – ma problemy z czytaniem, przekręca wyrazy, nie rozumie odczytywanego tekstu lub zdań. – myli się przy czytaniu

oraz wymaga pomocy przy  zrozumieniu odczytywanego tekstu lub zdań.

– głośno i poprawnie czyta zdania i teksty

oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje ( czyta ze zrozumieniem).

3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– nie potrafi wykorzystać przeczytanych  informacji dotyczących ubrań i ich kolorów. – z niewielką pomocą i podpowiedzią nauczyciela potrafi przeczytać  informacje dotyczące ubrań i ich kolorów oraz wykorzystać je  w toku lekcji. – potrafi przeczytać  informacje dotyczące ubrań i ich kolorów oraz prawidłowo wykorzystać je  w toku lekcji.
Pisanie  Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5a. przepisuje wyrazy i proste zdania; – ma problemy ze starannym i prawidłowym przepisywaniem wyrazów, popełnia rażące błędy. – stara się poprawnie  przepisywać wyrazy, ale popełnia błędy (np. pisze fonetycznie). – poprawnie przepisuje wyrazy.
5b. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty;

5c. pisze bardzo proste i krótkie zdania według wzoru i samodzielnie.

– nie potrafi uzupełnić tekstów ćwiczeń właściwymi wyrazami, popełnia błędy, nie pracuje samodzielnie;

-ma kłopot z ułożeniem wyrazów  z rozsypanki literowej, popełnia błędy, nie pracuje samodzielnie.

stara się samodzielnie wpisywać wyrazy i zdania w tekst ćwiczeń, ale czasem popełnia błędy w ich doborze;

– wymaga podpowiedzi przy ułożeniu wyrazów z rozsypanki literowej, popełnia błędy, ale potrafi je skorygować podczas wspólnej pracy.

– szybko i prawidłowo uzupełnia ćwiczenia brakującymi wyrazami i zdaniami;

– samodzielnie i biegle układa wyrazy  z rozsypanki literowej.

Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

 

 

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

Unit 5 Clothes –  Review, I can, Active Dictionary, Wonderful World, DVD Club

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Środki językowe  Pp. pkt 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: 1a. ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele); – nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych do prezentowania osób i ich ubiorów. – ma niewielkie problemy z zapamiętaniem oraz stosowaniem środków językowych do prezentowania osób i ich ubiorów. – posługuje się  podstawowym zasobem środków językowych do prezentowania osób i ich ubiorów.
8.Kompetencja interkulturowa, uczeń: 8a. wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka;

8b. posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym językiem obcym.

– nie wykazuje zainteresowania informacjami o  tradycyjnych strojach w różnych krajach, przedstawionych w sekcji  Wonderful World.   – wykazuje niewielkie zainteresowanie informacjami o tradycyjnych strojach w różnych krajach, przedstawionych w sekcji  Wonderful World.   –wyraża zaciekawienie informacjami o tradycyjnych strojach w różnych krajach,  przedstawionych w sekcji  Wonderful World, wypowiada się na ten temat, posiada dodatkowe informacje.
Pp. pkt 9.Umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji. 9. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych). – nie potrafi określić, czego się nauczył. – raczej potrafi określić, czego się nauczył. – potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

Pp. pkt 11. Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji.   11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. – nie potrafi połączyć zdjęć z wyrazami w słowniczku Active Dictionary;

– ma problemy ze zrozumieniem dialogów z filmu oraz wyodrębnieniem żądanych informacji;

– ma problemy z prawidłowym wykonaniem ćwiczeń interaktywnych w Multibooku.

– wymaga pomocy przy łączeniu zdjęć z wyrazami w słowniczku Active Dictionary;

– potrzebuje więcej czasu i niewielkiej podpowiedzi aby  ze zrozumieć dialogi z filmu oraz wyodrębnić żądane informacje;

– chętnie wykonuje ćwiczenia interaktywne  w Multibooku, chociaż nie zawsze prawidłowo.

– szybko i biegle łączy zdjęcia z wyrazami w słowniczku Active Dictionary;

– nie ma problemów ze zrozumieniem dialogów z filmu oraz wyodrębnieniem żądanych informacji;

– chętnie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia interaktywne  w Multibooku.

 

 

Unit 6 Free time – Opener
Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – z trudnością przypomina sobie słowa z grupy leksykalnej: czynności, wyuczone w klasie pierwszej.

 

– z niewielką pomocą przypomina sobie słowa z  grupy leksykalnej: czynności, wyuczone w klasie pierwszej.

 

– pamięta słowa z grupy leksykalnej: czynności, wyuczone w klasie pierwszej, a nawet zna dodatkowe słownictwo w tym zakresie.
8.Kompetencja interkulturowa, uczeń: 8a. wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka;

8b. posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym językiem obcym.

– nie wykazuje zainteresowania zdjęciem wprowadzającym do tematu rozdziału.  – wykazuje niewielkie zainteresowanie zdjęciem wprowadzającym do tematu rozdziału.  –wyraża zaciekawienie ilustracją, a co za tym idzie -innymi krajami i ich mieszkańcami.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

Unit 6 Free time –  Lesson 1 I like riding my bike

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

PP, pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów i wyrażeń: ride a bike, watch TV, listen to music, text a friend, every day, at the weekend, więc nie potrafi  ich właściwie zastosować. – trochę myli słowa i wyrażenia: ride a bike, watch TV, listen to music, text a friend, every day, at the weekend, raczej je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa i wyrażenia: ride a bike, watch TV, listen to music, text a friend, every day, at the weekend  oraz je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

PP, pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu historyjki. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej  rozumie historyjkę. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie historyjkę.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania historyjki ma kłopoty ze wskazaniem właściwych ilustracji;

– nie potrafi wyodrębnić właściwych informacji na temat spędzania wolnego czasu przez Johna i Annę.

 

– słucha nagrania historyjki i z pomocą nauczyciela wskazuje właściwe ilustracje;

– stara się  wyodrębnić właściwe informacje na temat spędzania wolnego czasu przez Johna i Annę, ale wymaga pomocy.

 

– uważnie słucha nagrania historyjki i samodzielnie wskazuje właściwe ilustracje;

– samodzielnie wyodrębnia ze słuchanego tekstu  właściwe informacje na temat spędzania wolnego czasu przez Johna i Annę.

 

Mówienie

PP. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

– nie potrafi stworzyć  bardzo prostej i krótkiej wypowiedzi według wzoru o tym, jak spędza wolny czas. – wymaga pomocy przy stworzeniu bardzo prostej i krótkiej wypowiedzi według wzoru o tym, jak spędza wolny czas. – tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru o sposobie, w jaki spędza wolny czas.

 

PP. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6b. przedstawia siebie i inne osoby – mówi np. jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co potrafi robić;

6.e. wyraża swoje upodobania.

– nie potrafi  prowadzić z koleżanką/ kolegą dialogu na temat zajęć w wolnym czasie i tego, co lubi robić.

 

– z pomocą i podpowiedzią potrafi, za pomocą pojedynczych słów, uczestniczy w dialogu na temat spędzania wolnego czasu i tego, co lubi robić. – kreatywnie, w parze, zamieniając się rolami potrafi prowadzić dialog na temat spędzania wolnego czasu i tego, co lubi robić.
Czytanie

Pp. pkt. 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – ma problemy z czytaniem, przekręca wyrazy, nie rozumie odczytywanego tekstu lub zdań. – myli się przy czytaniu

oraz wymaga pomocy przy  zrozumieniu odczytywanego tekstu lub zdań.

– głośno i poprawnie odczytuje zdania i teksty.

 

Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5a. przepisuje wyrazy i proste zdania; – ma problemy ze starannym i prawidłowym przepisywaniem wyrazów, popełnia rażące błędy. – stara się poprawnie  przepisywać wyrazy, ale popełnia błędy (np. pisze fonetycznie). – poprawnie przepisuje wyrazy.
  5b. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty;

5c. pisze bardzo proste i krótkie zdania według wzoru i samodzielnie.

– nie potrafi uzupełnić tekstów ćwiczeń właściwymi wyrazami, popełnia błędy, nie pracuje samodzielnie.

 

-stara się samodzielnie wpisywać wyrazy i zdania w tekst ćwiczeń, ale czasem popełnia błędy w ich doborze.

 

– szybko i prawidłowo uzupełnia ćwiczenia brakującymi wyrazami i zdaniami.

 

Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

Unit 6 Free time –  Lesson 2 I ride a skateboard

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

PP, pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów: slow, fast, win, race, skateboard, więc nie potrafi ich właściwie zastosować. – trochę myli słowa: slow, fast, win, race, skateboard,

raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu.

– zna słowa: slow, fast, win, race, skateboard, oraz  je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

PP, pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu tekstu. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej  rozumie tekst. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie tekst.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty z odpowiedzią na pytania nauczyciela.

 

– słucha nagrania i z pomocą nauczyciela formułuje odpowiedzi na pytania. – uważnie słucha nagrania i samodzielnie odpowiada na pytania nauczyciela.
Mówienie

PP. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

– nie potrafi stworzyć wypowiedzi (według wzoru)  na temat zajęć w czasie wolnym.

 

– wymaga podpowiedzi i pomocy przy wypowiedzi (według wzoru)  na temat zajęć w czasie wolnym.

 

–tworzy bardzo prostą i krótką, lecz spójną wypowiedź (według wzoru)  na temat zajęć w czasie wolnym.

 

4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi recytować rymowanki My bike is fast. – razem z nagraniem oraz w grupie recytuje rymowankę My bike is fast. – samodzielnie recytuje rymowankę My bike is fast, oddając odpowiednią intonacją nastrój wesoły i smutny.
Czytanie

Pp. pkt. 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – ma problemy z czytaniem, przekręca wyrazy, nie rozumie odczytywanego tekstu lub zdań. – myli się przy czytaniu

oraz wymaga pomocy przy  zrozumieniu odczytywanego tekstu lub zdań.

– głośno i poprawnie czyta zdania i teksty

oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje ( czyta ze zrozumieniem).

Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5a. przepisuje wyrazy i proste zdania; – nie przepisuje wyrazów. – stara się przepisywać wyrazy, ale popełnia błędy. – poprawnie przepisuje wyrazy.
5b. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty;

5c. pisze bardzo proste i krótkie zdania według wzoru i samodzielnie.

– nie potrafi uzupełnić tekstów ćwiczeń właściwymi wyrazami, popełnia błędy, nie pracuje samodzielnie;

-ma kłopot z ułożeniem zdań z rozsypanki wyrazowej, popełnia błędy, nie pracuje samodzielnie.

–stara się samodzielnie wpisywać wyrazy w tekst ćwiczeń, ale czasem popełnia błędy w ich doborze;

– wymaga podpowiedzi przy ułożeniu zdań z rozsypanki wyrazowej, popełnia błędy, ale potrafi je skorygować podczas wspólnej pracy.

–szybko i prawidłowo uzupełnia ćwiczenia brakującymi wyrazami;

– samodzielnie i biegle układa zdania z rozsypanki wyrazowej.

Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

Unit 6 Free time –  Lesson 3 My weekend

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

PP, pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów i wyrażeń: read a book, call grandma, do homework, play the piano, więc nie potrafi  ich właściwie zastosować. – trochę myli słowa i wyrażenia:  read a book, call grandma, do homework, play the piano, raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa i wyrażenia: : read a book, call grandma, do homework, play the piano

oraz je rozumie i potrafi zastosować.

Rozumienie ze słuchu

PP, pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu dialogu na temat spędzania wolnego czasu. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej rozumie dialog na temat spędzania wolnego czasu. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie dialog na temat spędzania wolnego czasu.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania nie potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu lub określić mianem True/ False zdania wypowiadane przez nauczyciela. – słucha nagrania i z pomocą nauczyciela stara się odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu lub określić mianem True/ False zdania wypowiadane przez nauczyciela. – uważnie słucha nagrania i potrafi samodzielnie odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu lub określić mianem True/ False zdania wypowiadane przez nauczyciela.
Mówienie

PP. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki:  I do a lot of things every day. – razem z nagraniem oraz w grupie śpiewa piosenkę:  I do a lot of things every day. – samodzielnie śpiewa piosenkę:  I do a lot of things every day.
Czytanie

Pp. pkt. 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem;

3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– ma problemy z czytaniem, przekręca wyrazy, nie rozumie odczytywanego tekstu lub zdań;

-– nie radzi sobie z czytaniem tekstu z obrazkami zamiast niektórych słów.

– myli się przy czytaniu

oraz wymaga pomocy przy  zrozumieniu odczytywanego tekstu lub zdań;

-z podpowiedziami ze strony nauczyciela czyta tekst z obrazkami zamiast niektórych słów.

– głośno i poprawnie czyta zdania i teksty

oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje ( czyta ze zrozumieniem);

-samodzielnie i poprawnie czyta tekst z obrazkami zamiast niektórych słów.

Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5a. przepisuje wyrazy i proste zdania; – nie przepisuje wyrazów. – stara się przepisywać wyrazy, ale popełnia błędy. – poprawnie przepisuje wyrazy.
5b. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty;

5c. pisze bardzo proste i krótkie zdania według wzoru i samodzielnie.

– nie potrafi uzupełnić tekstów ćwiczeń właściwymi wyrazami i zdaniami, popełnia błędy, nie pracuje samodzielnie.

 

-stara się samodzielnie wpisywać wyrazy i zdania w tekst ćwiczeń, ale czasem popełnia błędy w ich doborze.

 

– poprawnie przepisuje wyrazy, szybko i prawidłowo uzupełnia ćwiczenia brakującymi wyrazami i zdaniami.

 

Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

Unit 6 Free time – Review, I can, Active Dictionary, Wonderful World, DVD Club

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Środki językowe  Pp. pkt 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: 1e. mój dzień, moje zabawy;

1g. mój czas wolny i wakacje;

1j. sport;

– nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych dla opowiedzenia o zabawach w wolnym czasie. – ma niewielkie problemy z zapamiętaniem oraz stosowaniem środków językowych dla opowiedzenia o zabawach w wolnym czasie. – posługuje się  podstawowym zasobem środków językowych dla opowiedzenia o zabawach w wolnym czasie.
1k. moje samopoczucie; – nie potrafi zapamiętać i zastosować właściwych środków językowych dla opowiedzenia o swoich emocjach. – ma niewielkie problemy z zapamiętaniem oraz stosowaniem środków językowych dla opowiedzenia o swoich emocjach. – posługuje się  podstawowym zasobem środków językowych dla opowiedzenia o swoich emocjach.
8.Kompetencja interkulturowa, uczeń: 8a. wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka;

8b. posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym językiem obcym.

– nie wykazuje zainteresowania informacjami o zabawach dzieci,  przedstawionych w sekcji  Wonderful World.   – wykazuje niewielkie zainteresowanie informacjami o zabawach dzieci, przedstawionych w sekcji  Wonderful World.   –wyraża zaciekawienie informacjami o zabawach dzieci,  przedstawionych w sekcji  Wonderful World, wypowiada się na ten temat, posiada dodatkowe informacje.
Pp. pkt 9.Umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji. 9. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych). – nie potrafi określić, czego się nauczył. – raczej potrafi określić, czego się nauczył. – potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– nie potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

Pp. pkt 11. Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji.   11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. – nie potrafi połączyć zdjęć z wyrazami w słowniczku Active Dictionary;

– ma problemy ze zrozumieniem dialogów z filmu oraz wyodrębnieniem żądanych informacji;

– ma problemy z prawidłowym wykonaniem ćwiczeń interaktywnych w Multibooku.

– wymaga pomocy przy łączeniu zdjęć z wyrazami w słowniczku Active Dictionary;

– potrzebuje więcej czasu i niewielkiej podpowiedzi aby  ze zrozumieć dialogi z filmu oraz wyodrębnić żądane informacje;

– chętnie wykonuje ćwiczenia interaktywne  w Multibooku, chociaż nie zawsze prawidłowo.

– szybko i biegle łączy zdjęcia z wyrazami w słowniczku Active Dictionary;

– nie ma problemów ze zrozumieniem dialogów z filmu oraz wyodrębnieniem żądanych informacji;

– chętnie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia interaktywne  w Multibooku.

Unit 7  Sports – Opener
Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – z trudnością przypomina sobie słowa z grupy leksykalnej: czynności, wyuczone w klasie pierwszej.

 

– z niewielką pomocą przypomina sobie słowa z  grupy leksykalnej: czynności, wyuczone w klasie pierwszej.

 

– pamięta słowa z grupy leksykalnej: czynności, wyuczone w klasie pierwszej, a nawet zna dodatkowe słownictwo w tym zakresie.
8.Kompetencja interkulturowa, uczeń: 8a. wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka;

8b. posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym językiem obcym.

– nie wykazuje zainteresowania zdjęciem wprowadzającym do tematu rozdziału.  – wykazuje niewielkie zainteresowanie zdjęciem wprowadzającym do tematu rozdziału.  –wyraża zaciekawienie ilustracją, a co za tym idzie -innymi krajami i ich mieszkańcami.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

Unit 7 Sports  –  Lesson 1 Do you like horse-riding? 

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

PP, pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna nazw sportów: basketball, football, volleyball, tennis, horse-riding, więc nie potrafi ich właściwie zastosować. – trochę nazwy sportów: basketball, football, volleyball, tennis, horse-riding, raczej je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna nazwy sportów: basketball, football, volleyball, tennis, horse-riding, oraz je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

PP, pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami;

 

– ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu historyjki,

 

– stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej rozumie historyjkę. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie historyjkę.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje. -myli się w określaniu upodobań sportowych  bohaterów historyjki, nie potrafi potrafi dokończyć zdania typu: Snap likes…, Kate loves…;

-nie rozumie i nie rozpoznaje podczas słuchania zwrotów dotyczących sportowych upodobań dzieci.

– rozumie jakie upodobania sportowe mają bohaterowie historyjki, potrafi dokończyć zdania typu: Snap likes…, Kate loves…

wymaga pomocy przy zrozumieniu i  rozpoznaniu podczas słuchania zwrotów dotyczących sportowych upodobań dzieci, myli się, nie pracuje samodzielnie.

– rozumie jakie upodobania sportowe mają bohaterowie historyjki, potrafi samodzielnie sformułować zdania typu: Snap likes…, Kate loves…

-rozumie i rozpoznaje podczas słuchania zwrotów dotyczących sportowych upodobań dzieci.

Mówienie

PP. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

– nie potrafi wypowiedzieć się według wzoru na temat dyscyplin sportu, które lubi  i tych , których nie lubi.

 

– wymaga podpowiedzi i pomocy przy zbudowaniu wypowiedzi według wzoru  na temat dyscyplin sportu, które lubi  i tych , których nie lubi. – tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru na temat dyscyplin sportu, które lubi, których nie lubi i, które uwielbia.
PP. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów;

6.e. wyraża swoje upodobania.

– nie rozumie pytań o upodobania sportowe: Do you like…? ani nie potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie. – z pomocą i podpowiedzią rozumie pytania o upodobania sportowe: Do you like…? i właściwie na nie reaguje werbalnie, odpowiadając jednym słowem. – rozumie pytania  o podobania sportowe: Do you like…? I odpowiada na nie całym zdaniem.
Czytanie

Pp. pkt. 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – ma problemy z czytaniem, przekręca wyrazy, nie rozumie odczytywanego tekstu lub zdań. – myli się przy czytaniu

oraz wymaga pomocy przy  zrozumieniu odczytywanego tekstu lub zdań.

– głośno i poprawnie czyta zdania i teksty

oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje ( czyta ze zrozumieniem).

Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5a. przepisuje wyrazy i proste zdania; – nie przepisuje wyrazów. – stara się przepisywać wyrazy, ale popełnia błędy. – poprawnie przepisuje wyrazy.
5b. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty;

5c. pisze bardzo proste i krótkie zdania według wzoru i samodzielnie.

– nie potrafi uzupełnić tekstów ćwiczeń właściwymi wyrazami i zdaniami, popełnia błędy, nie pracuje samodzielnie.

 

-stara się samodzielnie wpisywać wyrazy i zdania w tekst ćwiczeń, ale czasem popełnia błędy w ich doborze. – poprawnie przepisuje wyrazy, szybko i prawidłowo uzupełnia ćwiczenia brakującymi wyrazami i zdaniami.

 

Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

Unit 7 Sports  –  Lesson 2 Football

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

PP, pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów i wyrażeń: kick hard, score a goal, fall, match, favourite sport, sometimes,  więc nie potrafi ich właściwie zastosować. – trochę myli słowa i wyrażenia: kick hard, score a goal, fall, match, favourite sport, sometimes,  raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa i wyrażenia: kick hard, score a goal, fall, match, favourite sport, sometimes oraz  je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

PP, pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu wypowiedzi dotyczącej chłopca- piłkarza. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej rozumie wypowiedzi dotyczącej chłopca- piłkarza. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie wypowiedzi dotyczącej chłopca- piłkarza.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty z odpowiedzią na pytania szczegółowe, zadane przez nauczyciela.

 

– słucha nagrania i z pomocą nauczyciela radzi sobie z odpowiedzią na pytania szczegółowe, zadane przez nauczyciela, odpowiada jednym słowem lub zwrotem. – uważnie słucha nagrania i wyczerpująco odpowiada  na pytania szczegółowe, zadane przez nauczyciela.
Mówienie

PP. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
Czytanie

Pp. pkt. 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – ma problemy z czytaniem, przekręca wyrazy, nie rozumie odczytywanego tekstu lub zdań. – myli się przy czytaniu

oraz wymaga pomocy przy  zrozumieniu odczytywanego tekstu lub zdań.

– głośno i poprawnie czyta zdania i teksty

oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje ( czyta ze zrozumieniem).

3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– ma problemy z odczytaniem elementów rozsypanki i ułożeniem z nich zdań. – przy pomocy nauczyciela odczytuje elementy rozsypanki i układa z nich zdania metoda prób i błędów. – samodzielnie potrafi odczytać elementy rozsypanki i ułożyć z nich zdania.  
Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5a. przepisuje wyrazy i proste zdania; – nie przepisuje wyrazów. – stara się przepisywać wyrazy, ale popełnia błędy. – poprawnie przepisuje wyrazy.
5b. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty;

5c. pisze bardzo proste i krótkie zdania według wzoru i samodzielnie.

– nie potrafi uzupełnić tekstów ćwiczeń właściwymi wyrazami i zdaniami, popełnia błędy, nie pracuje samodzielnie;

-ma kłopot z ułożeniem wyrazów z rozsypanki literowej ani zdań z rozsypanki wyrazowej, popełnia błędy, nie pracuje samodzielnie.

-stara się samodzielnie wpisywać wyrazy i zdania w tekst ćwiczeń, ale czasem popełnia błędy w ich doborze;

– wymaga podpowiedzi przy ułożeniu wyrazów z rozsypanki literowej  oraz zdań z rozsypanki wyrazowej, popełnia błędy, ale potrafi je skorygować podczas wspólnej pracy.

– poprawnie przepisuje wyrazy, szybko i prawidłowo uzupełnia ćwiczenia brakującymi wyrazami i zdaniami;

– samodzielnie i biegle układa wyrazy z rozsypanki literowej oraz zdania z rozsypanki wyrazowej.

 

8.Kompetencja interkulturowa, uczeń: 8a. wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka;

8b. posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym językiem obcym.

– nie wykazuje zainteresowania zdjęciem i tekstem dotyczącym chłopca- piłkarza z Brazylii. – wykazuje niewielkie zainteresowanie zdjęciem i tekstem dotyczącym chłopca- piłkarza z Brazylii. –wyraża zaciekawienie ilustracją i tekstem dotyczącym chłopca- piłkarza z Brazylii.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

Unit 7 Sports  –  Lesson 3 In winter I play ice hockey

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

PP, pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów i wyrażeń: winter, ride a sledge, ice hockey, skiing, ice skating, więc nie potrafi ich właściwie zastosować. – trochę myli słowa i wyrażenia: winter, ride a sledge, ice hockey, skiing, ice skating, raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa i wyrażenia: winter, ride a sledge, ice hockey, skiing, ice skating oraz  je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

PP, pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu dialogu na temat sportów zimowych. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej  rozumie dialog na temat sportów zimowych. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie dialog na temat sportów zimowych.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty ze wskazaniem właściwej osoby lub odpowiedzeniem na pytania nauczyciela.

 

– słucha nagrania i z pomocą nauczyciela potrafi wskazać właściwe osoby i odpowiedzieć (jednym słowem lub frazą) na pytania nauczyciela.

 

– uważnie słucha nagrania i samodzielnie wskazuje właściwe osoby i wyczerpująco odpowiada na pytania nauczyciela.

 

Mówienie

PP. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki o sportach zimowych. – razem z nagraniem oraz w grupie  potrafi zaśpiewać piosenkę o sportach zimowych. – samodzielnie recytuje śpiewa piosenkę o sportach zimowych.
PP. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie rozumie pytania What’s your favourite sport?  ani nie potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie. – z pomocą i podpowiedzią rozumie pytanie What’s your favourite sport?i właściwie na nie reaguje werbalnie. – rozumie pytanie What’s your favourite sport? i właściwie na nie reaguje werbalnie oraz potrafi je zadać.
6.e. wyraża swoje upodobania. – nie radzi sobie z  prowadzeniem dialogu na temat swoich upodobań co do sportów zimowych. – stara się prowadzić dialog z koleżanką/ kolegą na temat swoich upodobań co do sportów zimowych, ale wymaga przy tym pomocy i podpowiedzi. – sprawnie prowadzi dialog z koleżanką/ kolegą na temat swoich upodobań co do sportów zimowych, zamieniając się rolami.
Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem;

3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– ma problemy z czytaniem, przekręca wyrazy, nie rozumie odczytywanego tekstu lub zdań. – myli się przy czytaniu

oraz wymaga pomocy przy  zrozumieniu odczytywanego tekstu lub zdań.

– głośno i poprawnie czyta zdania i teksty

oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje ( czyta ze zrozumieniem).

3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– ma problemy z odczytaniem zdań z dialogów. – myli się czytając, ale  odczytuje zdania z dialogów. – samodzielnie potrafi odczytać zdania z dialogów.
Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5a. przepisuje wyrazy i proste zdania; – popełnia rażące błędy przy przepisywaniu wyrazów i zdań. – stara się poprawnie  przepisywać wyrazy i zdania, ale popełnia błędy (np. pisze fonetycznie). – poprawnie przepisuje wyrazy i zdania.
5b. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty;

5c. pisze bardzo proste i krótkie zdania według wzoru i samodzielnie.

– nie potrafi uzupełnić tekstów ćwiczeń właściwymi wyrazami Lu zdaniami, popełnia błędy, nie pracuje samodzielnie.

 

-stara się samodzielnie wpisywać wyrazy lub zdania w tekst ćwiczeń, ale czasem popełnia błędy w ich doborze.

 

-szybko i prawidłowo uzupełnia ćwiczenia brakującymi wyrazami i zdaniami.

 

8.Kompetencja interkulturowa, uczeń: 8a. wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka;

8b. posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym językiem obcym.

– nie wykazuje zainteresowania zdjęciem i tekstem dotyczącym dziewczynki z Kanady. – wykazuje niewielkie zainteresowanie zdjęciem i tekstem dotyczącym dziewczynki z Kanady. –wyraża zaciekawienie ilustracją i tekstem dotyczącym dziewczynki z Kanady.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

Unit 7 Sports  –  Review, I can, Active Dictionary, Wonderful World, DVD Club

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Środki językowe  Pp. pkt 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:        
1e. mój dzień, moje zabawy; 1h. mój czas wolny i wakacje;

1j. sport;

– nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych dla rozmowy o ulubionych sportach, w tym zimowych. – ma niewielkie problemy z zapamiętaniem oraz stosowaniem środków językowych dla rozmowy o ulubionych sportach, w tym zimowych. – kreatywnie i w miarę swobodnie, w ramach wyuczonych schematów uczestniczy w  rozmowach o ulubionych sportach, w tym zimowych.
8.Kompetencja interkulturowa, uczeń: 8a. wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka;

8b. posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym językiem obcym.

– nie wykazuje zainteresowania informacjami o sportach,  przedstawionych w sekcji  Wonderful World.   – wykazuje niewielkie zainteresowanie informacjami o sportach,  przedstawionych w sekcji  Wonderful World.   –wyraża zaciekawienie informacjami o sportach,  przedstawionych w sekcji  Wonderful World, wypowiada się na ten temat, posiada dodatkowe informacje.
Pp. pkt 9.Umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji. 9. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych). – nie potrafi określić, czego się nauczył. – raczej potrafi określić, czego się nauczył. – potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

Pp. pkt 11. Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji.   11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. – nie potrafi połączyć zdjęć z wyrazami w słowniczku Active Dictionary;

– ma problemy ze zrozumieniem dialogów z filmu oraz wyodrębnieniem żądanych informacji;

– ma problemy z prawidłowym wykonaniem ćwiczeń interaktywnych w Multibooku.

– wymaga pomocy przy łączeniu zdjęć z wyrazami w słowniczku Active Dictionary;

– potrzebuje więcej czasu i niewielkiej podpowiedzi aby  ze zrozumieć dialogi z filmu oraz wyodrębnić żądane informacje;

– chętnie wykonuje ćwiczenia interaktywne  w Multibooku, chociaż nie zawsze prawidłowo.

– szybko i biegle łączy zdjęcia z wyrazami w słowniczku Active Dictionary;

– nie ma problemów ze zrozumieniem dialogów z filmu oraz wyodrębnieniem żądanych informacji;

– chętnie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia interaktywne  w Multibooku.

Unit 8 How are you? –Opener
Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – z trudnością przypomina sobie słowa z grup leksykalnych: kolory, części ciała, uczucia, wyuczone w klasie pierwszej.

 

– z niewielką pomocą przypomina sobie słowa z  grup leksykalnych: kolory, części ciała, uczucia, wyuczone w klasie pierwszej.

 

– pamięta słowa z grup leksykalnych: kolory, części ciała, uczucia, wyuczone w klasie pierwszej, a nawet zna dodatkowe słownictwo w tym zakresie.
8.Kompetencja interkulturowa, uczeń: 8a. wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka;

8b. posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym językiem obcym.

– nie wykazuje zainteresowania zdjęciem wprowadzającym do tematu rozdziału.  – wykazuje niewielkie zainteresowanie zdjęciem wprowadzającym do tematu rozdziału.  –wyraża zaciekawienie ilustracją, a co za tym idzie -innymi krajami i ich mieszkańcami.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

Unit 8 How are you? –  Lesson 1 How are you?

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

PP, pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów: cry, ill, afraid, better, why,  więc nie potrafi  ich właściwie zastosować. – trochę myli słowa: cry, ill, afraid, better, why, raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa: cry, ill, afraid, better, why oraz  je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

PP, pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu historyjki. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej  rozumie historyjkę. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie historyjkę.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty z odpowiedzią na pytania szczegółowe zadane przez nauczyciela.

 

– słucha nagrania i z pomocą nauczyciela potrafi odpowiedzieć na pytania szczegółowe zadane przez nauczyciela. – uważnie słucha nagrania i samodzielnie potrafi odpowiedzią na pytania szczegółowe zadane przez nauczyciela.
Mówienie

PP. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki How are you today? – razem z nagraniem oraz w grupie śpiewa piosenkę How are you today? – samodzielnie śpiewa piosenkę How are you today?
PP. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów;

6d. stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe (np. wita się, żegna, dziękuje, prosi, przeprasza);

– nie rozumie pytania Do you like …? i nie potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie;

– nie potrafi zapytać kogoś o samopoczucie ani odpowiedzieć na takie pytanie.

– z pomocą i podpowiedzią rozumie pytanie Do you like …?

i właściwie na nie reaguje werbalnie;

– stara się pytać kogoś o samopoczucie oraz odpowiedzieć na takie pytanie. ale wymaga pomocy i niewielkiej podpowiedzi.

– rozumie pytanie Do you like …? i właściwie na nie reaguje werbalnie;

– swobodnie pyta kogoś o samopoczucie ani odpowiedzieć na takie pytanie.

Czytanie

Pp. pkt3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; 

3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– ma problemy z czytaniem, przekręca wyrazy, nie rozumie odczytywanego tekstu lub zdań. – myli się przy czytaniu

oraz wymaga pomocy przy  zrozumieniu odczytywanego tekstu lub zdań.

– głośno i poprawnie czyta zdania i teksty

oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje ( czyta ze zrozumieniem).

3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– ma problemy z odczytaniem informacji w dymkach historyjki. – wraz z nagraniem odczytuje wypowiedzi w dymkach historyjki i je rozumie. – samodzielnie potrafi odczytać zdania w dymkach historyjki i zrozumieć podane w nich informacje.
Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5a. przepisuje wyrazy i proste zdania; – popełnia rażące błędy przy przepisywaniu wyrazów. – stara się przepisywać wyrazy, ale popełnia błędy (np. pisze fonetycznie). – starannie i poprawnie przepisuje wyrazy.
5b. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty;

5c. pisze bardzo proste i krótkie zdania według wzoru i samodzielnie.

– nie potrafi uzupełnić tekstów ćwiczeń właściwymi wyrazami lub zdaniami, popełnia błędy, nie pracuje samodzielnie;

-ma kłopot z ułożeniem zdań z rozsypanki wyrazowej, popełnia błędy, nie pracuje samodzielnie.

–stara się samodzielnie wpisywać wyrazy lub zdania  w tekst ćwiczeń, ale czasem popełnia błędy w ich doborze;

– wymaga podpowiedzi przy ułożeniu zdań z rozsypanki wyrazowej, popełnia błędy, ale potrafi je skorygować podczas wspólnej pracy.

–szybko i prawidłowo uzupełnia ćwiczenia brakującymi wyrazami lub zdaniami;

– samodzielnie i biegle układa zdania z rozsypanki wyrazowej.

Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

   Unit 8 How are you? –  Lesson 2  Minako is ill 

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

PP, pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów i wyrażeń: headache, earache, sore throat, be well, get better,  więc nie potrafi ich właściwie zastosować. – trochę myli słowa i wyrażenia: headache, earache, sore throat, be well, get better,  raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa i wyrażenia: headache, earache, sore throat, be well, get better oraz  je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

PP, pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu tekstu o chorej dziewczynce. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej  rozumie tekst o chorej dziewczynce. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie w zrozumieniu tekst o chorej dziewczynce.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty z odpowiedzią na pytania zadane przez nauczyciela.

 

– słucha nagrania i z pomocą nauczyciela potrafi odpowiedzieć na pytania zadane przez nauczyciela. – uważnie słucha nagrania i wyczerpująco odpowiada na pytania zadane przez nauczyciela.
Mówienie

PP. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki o różnych dolegliwościach. – razem z nagraniem oraz w grupie śpiewa piosenkę o różnych dolegliwościach. – samodzielnie śpiewa piosenkę o różnych dolegliwościach.
Czytanie

Pp. pkt3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem;

3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– ma problemy z czytaniem, przekręca wyrazy, nie rozumie odczytywanego tekstu lub zdań;

-nie radzi sobie z przeczytaniem  zdania i wskazaniem pasujących do nich zdjęć.

– myli się przy czytaniu

oraz wymaga pomocy przy  zrozumieniu odczytywanego tekstu lub zdań;

– wymaga pomocy, aby wskazać pasujące do przeczytanych  zdań zdjęcia.

– głośno i poprawnie czyta zdania i teksty

oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje ( czyta ze zrozumieniem);

-umie przeczytać zdania i wskazać pasujące do nich zdjęcia.

Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5a. przepisuje wyrazy i proste zdania; – popełnia rażące błędy przy przepisywaniu wyrazów.  – stara się poprawnie  przepisywać wyrazy, ale popełnia błędy (np. pisze fonetycznie). – poprawnie przepisuje wyrazy.
5b. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty;

5c. pisze bardzo proste i krótkie zdania według wzoru i samodzielnie.

– nie potrafi uzupełnić tekstów ćwiczeń właściwymi wyrazami lub zdaniami, popełnia błędy, nie pracuje samodzielnie;

-ma kłopot z ułożeniem wyrazów z rozsypanki literowej oraz zdań z rozsypanki wyrazowej, popełnia błędy, nie pracuje samodzielnie.

-stara się samodzielnie wpisywać wyrazy lub zdania  w tekst ćwiczeń, ale czasem popełnia błędy w ich doborze;

– wymaga podpowiedzi przy ułożeniu wyrazów z rozsypanki literowej oraz zdań z rozsypanki wyrazowej, popełnia błędy, ale potrafi je skorygować podczas wspólnej pracy.

–szybko i prawidłowo uzupełnia ćwiczenia brakującymi wyrazami lub zdaniami;

– samodzielnie i biegle układa wyrazy z rozsypanki literowej oraz zdania z rozsypanki wyrazowej.

Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

Unit 8 How are you? –  Lesson 3 I’m wearing a helmet

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

PP, pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów: rollerblading, helmet, summer, knee pads, often, więc nie potrafi ich właściwie zastosować. – trochę myli słowa: rollerblading, helmet, summer, knee pads, often,  raczej je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa: rollerblading, helmet, summer, knee pads, of ten  oraz je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

PP, pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu wypowiedzi. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej  rozumie wypowiedzi. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie wypowiedzi.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty ze wskazaniem właściwej fotografii.

 

– słucha nagrania i z pomocą nauczyciela potrafi wskazać właściwą fotografię. – uważnie słucha nagrania i samodzielnie potrafi wskazać właściwą fotografię.
Mówienie

PP. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
  4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności; – potrafi wypowiedzieć na temat obrazków przedstawiającego różne sporty wyłącznie jednym słowem lub frazą. – potrafi ułożyć zdanie na temat obrazków, nazywając różne sporty. – potrafi ułożyć krótkie wypowiedzi na temat obrazków, nazywając różne sporty.
PP. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów;

6e. wyraża swoje upodobania.

– nie rozumie pytania What’s your favourite sport?  ani nie potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie. – z pomocą i podpowiedzią rozumie pytanie What’s your favourite sport?i właściwie na nie reaguje werbalnie. – rozumie pytanie What’s your favourite sport? i właściwie na nie reaguje werbalnie oraz potrafi je zadać.
Czytanie

Pp. pkt3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem;

3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– ma problemy z czytaniem, przekręca wyrazy, nie rozumie odczytywanego tekstu lub zdań. – myli się przy czytaniu

oraz wymaga pomocy przy  zrozumieniu odczytywanego tekstu lub zdań.

– głośno i poprawnie czyta zdania i teksty

oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje ( czyta ze zrozumieniem).

Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5a. przepisuje wyrazy i proste zdania; – przy przepisywaniu popełnia rażące błędy. – stara się poprawnie  przepisywać wyrazy, ale popełnia błędy (np. pisze fonetycznie), – poprawnie przepisuje wyrazy.
5b.pisze pojedyncze wyrazy i zwroty;

5c. pisze proste i krótkie zdania według wzoru i samodzielnie.

– nie potrafi uzupełnić tekstów ćwiczeń właściwymi wyrazami i zdaniami, popełnia błędy, nie pracuje samodzielnie.

 

-stara się samodzielnie wpisywać i zdania wyrazy w tekst ćwiczeń, ale czasem popełnia błędy w ich doborze.

 

-szybko i prawidłowo uzupełnia ćwiczenia brakującymi wyrazami lub zdaniami.

 

Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

Unit 8 How are you? –  Review, I can, Active Dictionary, Wonderful World, DVD Club

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Środki językowe  Pp. pkt 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: 1h. mój czas wolny i wakacje; – nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych dla opowiedzenia o zajęciach w wolnym czasie. – ma niewielkie problemy z zapamiętaniem oraz stosowaniem środków językowych dla opowiedzenia o zajęciach w wolnym czasie. – posługuje się  podstawowym zasobem środków językowych dla opowiedzenia o zajęciach w wolnym czasie.
1j.sport; – nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych dla poinformowania o lubianych przez siebie sportach. – ma niewielkie problemy z zapamiętaniem oraz stosowaniem środków językowych dla poinformowania o lubianych przez siebie sportach. – posługuje się  podstawowym zasobem środków językowych dla poinformowania o o lubianych przez siebie sportach.
1k. moje samopoczucie; – nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych dla opowiedzenia o swoim samopoczuciu. – ma niewielkie problemy z zapamiętaniem oraz stosowaniem środków językowych dla opowiedzenia o o swoim samopoczuciu. – posługuje się  podstawowym zasobem środków językowych dla opowiedzenia o swoim samopoczuciu.
8.Kompetencja interkulturowa, uczeń: 8a. wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka;

8b. posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym językiem obcym.

– nie wykazuje zainteresowania informacjami o dzieciach z różnych krajów świata, przedstawionych w sekcji  Wonderful World.   – wykazuje niewielkie zainteresowanie informacjami o dzieciach z różnych krajów świata, przedstawionych w sekcji  Wonderful World.   –wyraża zaciekawienie informacjami o dzieciach z różnych krajów świata, przedstawionych w sekcji  Wonderful World, wypowiada się na ten temat, posiada dodatkowe informacje.
Pp. pkt 9.Umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji. 9. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych). – nie potrafi określić, czego się nauczył. – raczej potrafi określić, czego się nauczył. – potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– nie potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

Pp. pkt 11. Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji.   11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. – nie potrafi połączyć zdjęć z wyrazami w słowniczku Active Dictionary;

– ma problemy ze zrozumieniem dialogów z filmu oraz wyodrębnieniem żądanych informacji;

– ma problemy z prawidłowym wykonaniem ćwiczeń interaktywnych w Multibooku.

– wymaga pomocy przy łączeniu zdjęć z wyrazami w słowniczku Active Dictionary;

– potrzebuje więcej czasu i niewielkiej podpowiedzi aby  ze zrozumieć dialogi z filmu oraz wyodrębnić żądane informacje;

– chętnie wykonuje ćwiczenia interaktywne  w Multibooku, chociaż nie zawsze prawidłowo.

– szybko i biegle łączy zdjęcia z wyrazami w słowniczku Active Dictionary;

– nie ma problemów ze zrozumieniem dialogów z filmu oraz wyodrębnieniem żądanych informacji;

– chętnie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia interaktywne  w Multibooku.