PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Plan nadzoru pedagogicznego

Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie

w roku szkolnym 2023/2024

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900),
 • Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2198),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1551 ze zm.)

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

 1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
 3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
 5. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.
 6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
 7. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
 8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
 9. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 10. Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych

           warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im.

           świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz

           beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw

           oświaty i wychowania.

 

 

 

 

REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO

 

 1. Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach lekcyjnych oraz korzystanie z wypracowanych źródeł porozumiewania się na odległość także     podczas nauki stacjonarnej – wykorzystanie wyposażenia zakupionego w programie     „Laboratoria przyszłości”.

 

 1. Należy systematycznie i systemowo doskonalić kompetencje cyfrowe u nauczycieli różnych przedmiotów.

 

 1. Wzmożenie działań polegających na wychwytywaniu i eliminowaniu niewłaściwych, agresywnych zachowań uczniów.

 

 1. Edukacja matematyczna rozwijanie umiejętności na każdym etapie nauki, poprzez wykorzystywanie nowoczesnych metod pracy w poszerzaniu wiedzy uczniów / gry stolikowe, możliwość wykorzystania kodów QR, matematyczny pokój zagadek, platformy do wykorzystania podczas zajęć matematycznych, quizy interaktywne/.

 

 1. Zachęcanie uczniów do większej aktywności w planowaniu i realizowaniu własnych działań poprzez udział w Samorządzie Szkolnym, organizacjach szkolnych i wolontariat

 

 1. Uczniowie wymagają motywacji, zachęcenia do samodzielnych działań, wyniki egzaminu ósmoklasisty nie są satysfakcjonujące.

 

 1. W dalszym ciągu należy czynić starania, aby poprawiać wizerunek szkoły w

środowisku lokalnym, wzmocnić współpracę ze stowarzyszeniami, instytucjami i firmami środowiska lokalnego.

 

 1. Kontynuować działania mające na celu wdrażanie uczniów z Ukrainy do polskiego systemu szkolnego / dodatkowe lekcje, zajęcia, kółka spotkania/.

 

 1. Podejmować działania mające na celu integrację uczniów polskich i ukraińskich.

 

 1. Podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia.

 

 

 

 1. Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 55 Prawa oświatowego, w trybie planowanych lub doraźnych działań.
 2. Dyrektor szkoły lub w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:
 • kontroluje:
  • przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki,
  • przebieg procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce oraz efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;
 • wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
  • diagnozę pracy szkoły lub placówki,
  • planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,
  • prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad.
 • Źródła planowania nadzoru:
 1. Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w ubiegłym roku szkolnym:
 • poprawa efektów nauczania przez: ełną realizację podstawy programowej,
 • systematyczny nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły nad prawidłową realizacją zadań wykonywanych przez nauczycieli, w szczególności dotyczących właściwie dobranych i skutecznych metod pracy,
 • organizację zajęć dodatkowych uwzględniającą potrzeby, uzdolnienia i zainteresowania uczniów. 1. Położenie większego nacisku na wykorzystanie technik informacyjnych w procesie  edukacyjnym ,
 • zwiększenie efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach   zajęć edukacyjnych, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, rewalidacyjnych  oraz  korekcyjno-kompensacyjnych i logopedycznych,
 • kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych ,
 • kształcenie umiejętności matematycznych, językowych i przyrodniczych u uczniów,
 • kształtowanie innowacyjności i kreatywności uczniów,
 • wspieranie działań wolontariatu wśród uczniów ,
 • uczniowie wymagają motywacji, zachęcenia do samodzielnych działań, wyniki egzaminu ósmoklasisty nie są satysfakcjonujące

 

 1. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa – kontrola:
 • zgodności z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych;
 1. Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego, Rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek, Ustawa Prawo oświatowe:
 2. procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się,
 3. uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
 4. uczniowie są aktywni,
 5. kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne,
 6. szkoła lub placówka wspomagają rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Zawartość planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2023/2024

Lp. Zakres realizacji – forma nadzoru Numer załącznika Uwagi
1. Ocena pracy nauczycieli 1  
2. Obserwacja zajęć nauczycieli 2  
3. Wspomaganie rozwoju zawodowego – plan WDN 3  
4. Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa 4  
5. Harmonogram poprawy efektów nauczania 5  

 

Kontrola będzie dotyczyć przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa regulujących działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz innej działalności statutowej szkoły, z uwzględnieniem:

 1. realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania,
 2. przestrzegania praw człowieka oraz upowszechniania wiedzy o nich,
 3. zapewnienia młodzieży bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 4. kontroli prowadzonej przez nauczycieli dokumentacji pedagogicznej,
 5. monitorowania wybranych obszarów pracy nauczycieli,
 6. zgodności z przepisami prawa realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie,
 7. zgodności z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych,
 8. zgodności z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

Wspomaganie nauczycieli ma na celu:

 1. organizowanie szkoleń i narad zgodnie z potrzebami szkoły,
 2. opracowanie planu WDN,
 3. finansowe wspieranie i motywowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 4. inspirowanie nauczycieli do wprowadzania innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych,
 5. pomoc nauczycielom w zdobyciu kolejnego stopnia awansu zawodowego.

 

 

Załącznik nr 1

Ocena pracy nauczycieli

Lp. Rodzaj oceny Zakres realizacji Terminy Osoby Organizacja badań, techniki pozyskiwania informacji / narzędzia
1. Ocena dorobku zawodowego Dokumentowanie działań nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego z uwzględnieniem zmienionych od 1 września 2022 r. przepisów:

a)     ocena planów rozwoju pod kątem zgodności z planem pracy szkoły,

b)     ocena projektów i programów edukacyjnych,

c)     wykorzystanie przez nauczycieli technologii informacyjno-komunikacyjnych

Cały rok szkolny Nauczyciele odbywający staż Kontrola działań nauczyciela opiekuna stażu, kontrola dokumentacji związanej z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego, obserwacje, ankietowanie
     
               

Załącznik nr 2               Obserwacja zajęć nauczycieli

Cel obserwacji

Tematyka obserwacji

Ocena efektów pracy nauczyciela w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego lub opiekuńczego.

Cele obserwacji:

a)     gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i stopniu realizacji przez niego zadań edukacyjnych,

b)     wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz wzajemne dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem,

c)     diagnoza realizacji wybranych zadań edukacyjnych,

d)     ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego na podstawie bezpośredniej obserwacji umiejętności, postaw i prezentowanej wiedzy uczniów.

Obserwacji mogą podlegać:

a)     zajęcia z uczniami, spotkania z rodzicami, imprezy szkolne

1.     Kształtowanie u uczniów umiejętności uczenia się.

2.     Tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się.

3.     Informowanie uczniów o celach uczenia się.

4.     Dostosowanie metod pracy do potrzeb ucznia, grupy i oddziału.

5.     Diagnozowanie potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów, sposobów uczenia się oraz sytuacji społecznej każdego ucznia.

6.     Angażowanie wszystkich uczniów podczas zajęć.

7.     Zachęcanie każdego ucznia do podejmowania różnych aktywności.

8.     Umiejętność pracy zespołowej.

9.     Realizacja podstawy programowej.

10.  Stosowanie metod aktywizujących uczniów.

11.  Stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

12.  Poziom osiągania przez nauczyciela wyznaczonych celów.

13.  Wykorzystanie czasu zajęć edukacyjnych.

14.  Stosowanie pomocy dydaktycznych.

15.  Celowość zadawania prac domowych – dostosowanie do indywidualnych możliwości ucznia

 

Plan obserwacji lekcji i zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2023/2024

 

     
     
     
NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA TERMIN UWAGI
Andrzejewska Agnieszka XI 2023 INFORMATYKA
Bienias Włodzimierz XI 2023  
Boniecka – Wincenciak Beata I 2023  
Chołys   Agata III 2024  
Chołys  Piotr III 2024  
Gortat Marlena X 2023  
Kaczanowski Sławomir XII 2023  
Kalas – Grzybowska Maria  XII 2023  
Klimkowska Agnieszka IV 2024  
Krzeszewska Kinga X 2023 ; II 2024  
Kucińska Antoniak Agnieszka XI 2023  
Lange – Kujawa Agnieszka III 2024  
Ludwiczak Małgorzata IV 2024  
Maciejewska Agnieszka X 2023; II 2024  
Meyer Bramowska  Renata XI 2024  
Nowak  Roman XI 2024  
Olczyk Dominika X 2023, II 2024, V 2024  
Pająk Emilia XII 2023, V 2024  
Pawlak  Monika XII 2024  
Skrzypczak  Edyta II 2024  
Sobańda Małgorzata XI 2024  
Sowińska Małgorzata III 2024  
Staszczyk Beata IV 2024  
Stempień Katarzyna II 2024  

 

Załącznik nr 3   Wspomaganie rozwoju zawodowego – plan WDN

Lp. Formy doskonalenia zawodowego Tematyka szkolenia Liczba nauczycieli Planowany

termin

1. Posiedzenie rady pedagogicznej Organizacyjne – przygotowanie pracy szkoły 2023/2024 Wszyscy nauczyciele sierpień
2. Posiedzenie rady pedagogicznej Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego Wszyscy nauczyciele Do 15 września
3. Posiedzenie rady pedagogicznej Klasyfikacyjne / śródroczne i roczne / Wszyscy nauczyciele Styczeń czerwiec
1. Warsztaty metodyczne Wykorzystanie zasobów pomocy dydaktycznych w ramach laboratoriów przyszłości. Praca z nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi  Wszyscy nauczyciele październik
2. Szkolenie rady pedagogicznej Ocenianie kształtujące  Wszyscy nauczyciele grudzień
3. Szkolenie rady pedagogicznej Bezpieczeństwo w szkole  Wszyscy nauczyciele styczeń
4. Szkolenie rady pedagogicznej Jak skutecznie zachęcać uczniów do aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju innych uczniów? Wszyscy nauczyciele marzec
5. Warsztaty metodyczne Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania  Wszyscy nauczyciele Kwiecień
6. Szkolenie rady pedagogicznej Promocja i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły Wszyscy nauczyciele maj

 

Załącznik nr 4

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej,

wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły

Czynności kontrolne Termin Dokumentacja Osoba kontrolująca
Kontrola dokumentacji wychowawczej Cały rok szkolny Dokumenty prowadzone przez wychowawców Dyrektor
Kontrola systematyczności i różnorodności  oceniania Cały rok szkolny Dzienniki lekcyjne i dzienniki innych zajęć Dyrektor
Kontrola prowadzenia dokumentacji nauczania Listopad Księgi uczniów, księgi ewidencji, arkusze nauczania Dyrektor
Kontrola realizacji programów nauczania / podstawy programowej Cały rok szkolny Podstawa programowa, program nauczania, plan nauczania Dyrektor
Prawidłowość pełnienia dyżurów przez nauczycieli Cały rok szkolny Obserwacja – dokumentacja Dyrektor
Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków w czasie przerw międzylekcyjnych  

Cały rok

 

Obserwacja – dokumentacja

 

Dyrektor

Kontrola dokumentacji wycieczek szkolnych Każdorazowo Szczegółowa dokumentacja wszystkich wycieczek – zgodnie z arkuszem kontroli Dyrektor
Kontrola stanu technicznego obiektu szkoły Cały rok szkolny Dokumentacja techniczna, protokoły, przeglądy Dyrektor
Kontrola zgodności z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych Cały rok szkolny Dokumentacja prowadzona przez nauczycieli specjalistów Dyrektor
Kontrola zgodności z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw Cały rok szkolny Dokumentacja związana z przyjęciem uczniów oraz prowadzeniem kształcenia Dyrektor
Analiza testów , sprawdzianów prac klasowych z matematyki, języków oraz przedmiotów przyrodniczych – częstotliwość i różnorodność oceniania.  

Cały rok

 

Sprawdziany, prace klasowe, testy , dokumentacja nauczycieli

 

Dyrektor

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce Cały rok Dokumentacja nauczycieli – obserwacja Dyrektor
Motywowanie uczniów do nauki, rozwijanie kreatywności i innowacyjności w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych  

Cały rok

 

Obserwacje, dokumentacja nauczycieli

 

Dyrektor

 

Załącznik nr 5

Harmonogram poprawy efektów nauczania

Etapy monitorowania postępów uczniów Forma Klasa Termin
Analiza i interpretacja wyników Opracowanie wniosków i rekomendacji wynikających z analizy wyników egzaminów VIII sierpień–listopad 2023 r.
Diagnoza poziomu wiedzy uczniów Testy , sprawdziany , diagnozy

Matematyka VI – VII ; Język polski IV – V

Język angielski  VI

IV – VII Cały rok szkolny
Analiza wyników nauczania Posiedzenia rady pedagogicznej I–VII Śródroczne i roczne podsumowanie wyników nauczania
Diagnoza poziomu wiedzy i umiejętności uczniów klas I- III . Diagnozy przygotowane przez wydawnictwo Nowa Era, Ogólnopolskie Sprawdziany Trzecioklasistów oraz testy szybkiego czytania.