PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

PLAN   DOSKONALENIA  ZAWODOWEGO  NAUCZYCIELI

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W   BAŁDRZYCHOWIE

W ROKU 2024

 

Lp.

 

FORMA DOSKONALENIA

 

TEMATYKA

 

NAUCZYCIELE

KWOTY PRZEZNACZONE NA FORMĘ SZKOLENIA KWOTA WYODRĘBNIONA ‘

W BUDŻECIE GMINY

1. Szkolenia  Rady Pedagogicznej ·        Jak szybko i skutecznie

podsumować oraz zweryfikować dotychczasowe działania dydaktyczne, wychowawcze oraz organizacyjne. Jak sformułować wnioski i rekomendacje do dalszej pracy, uwzględniając kierunki polityki oświatowej oraz zmiany w prawie. Klasyfikacja śródroczna i podsumowanie I okresu jako jeden z warunków nadzoru pedagogicznego w zarządzaniu szkołą

 

·        Szkoła w chmurze – jak zarządzać i

uczyć z wykorzystaniem chmury

·        Urządzenia interaktywne w pracy

nauczyciela – środowisko MS Office 365

·         Robotyka na zajęciach lekcyjnych –

sposób na naukę i zabawę

 

·        Bezpieczeństwo w szkole lub

placówce oświatowej – procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych. Rozpoznawanie zagrożenia i postępowanie w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej

 

·        Jak ocenić umiejętności ucznia i jego

zachowanie? Kiedy i jak udzielać informacji zwrotnej wspierającej proces uczenia się uczniów?

·        Ocenianie kształtujące

·        Koniec narzekania, to początek

działania – jak pasywność przemienić w aktywność? Zdolni ale leniwi – żeby im się chciało chcieć

 

·        jak rozpoznać dziecko krzywdzone – realizacja zadań szkoły/ przedszkola w kontekście standardów ochrony małoletnich.

·        laboratoria przyszłości – steam, wykorzystanie pomocy w procesie edukacyjnym

·        zajęcia metodami aktywizującymi w szkole – niezbędny wymóg w awansie zawodowym oraz podstawowe kryterium oceny pracy nauczyciela

 

     
2.

 

Seminaria

Warsztaty

Kursy

E – learning

Zarządzanie  szkołą

 •   Tworzenie wewnątrzszkolnego 

prawa oświatowego przez organy szkoły

szansą na rozwój wiedzy i umiejętności

uczniów   

 • Zadania dyrektora w zakresie

oceny pracy nauczyciela zgodnie z nowym prawem oświatowym         

·         awans zawodowy nauczyciela po nowemu – zmiany w awansie zawodowym od 1 września 2022 r.                

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 •   Radzenie sobie z trudnymi i

prowokacyjnymi zachowaniami uczniów z zastosowaniem metody konstruktywnej konfrontacji   

 • Dialog motywujący w relacji nauczyciel – uczeń  
 • Dziecko z ADHD w klasie niezbędnik nauczyciela 
 •  Jak się uczyć? Czyli o tym, co
 • zrobić, by osiągnąć sukces edukacyjny Sposoby reagowania w

sytuacjach konfliktowych z uczniem i rodzicem

 • Zagrożenia dzieci i młodzieży w

Internecie. Jak zadbać o bezpieczeństwo uczniów .

 • Uczenie się uczniów – teoria i

praktyka . Przegląd metod sprzyjających uczeniu się

 • Komunikacja z rodzicami – jak

radzić sobie w trudnych sytuacjach?

 • Sposoby motywowania uczniów do nauki
 • Jak skutecznie zorganizować i udzielać pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub w placówce? Rola i zadania nauczyciela wychowawcy w procesie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle rozporządzenia

·        zapewnianie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom i indywidualizacja pracy w szkole jako sposób na wsparcie uczniów w kryzysie i podniesienie jakości edukacji

Rozwijanie kompetencji wychowawczych

 • Współpraca z rodzicami –

nowatorskie metody pracy

·        efektywna współpraca z rodzicami. jak rozwiązywać konflikty i prowadzić trudne rozmowy

 • Życie z pasją .Tylko szczęśliwy

Nauczyciel wychowa szczęśliwe dzieci     

 • Dopalaczom mówimy STOP –

wybieramy zdrowie

 • Kształtowanie umiejętności

wychowawczych nauczycieli niezbędnych do efektywnej współpracy z uczniami i rodzicami.

* Sytuacje konfliktowe w klasie – konstruktywne sposoby reagowania

·        motywowanie uczniów do nauki. aby uczniom chciało się chcieć. techniki motywacyjne

·        bez prac domowych, ale konstruktywnym doświadczaniem.

·        rodzic cudzoziemski w relacjach z placówką edukacyjną

 

Edukacja  zintegrowana

 • Wierszyki na splątane języki
 • Użycie chusty animacyjnej w

nauczaniu tekstów literackich

 • Zasoby internetowe

wspierające realizację podstawy programowej

 •  Kolorowy świat – różnorodne

techniki plastyczne   

 • Jak radzić sobie z zachowaniami

agresywnymi dzieci w edukacji elementarnej.

 • Jak pracować z dziećmi metodą

Kolorowej Ortografii?       

 • Ortografia i gramatyka na serio i

na wesoło 

 • Gimnastyka mózgu – zabawy

rozwijające kreatywność i logiczne myślenie

 • Edukacja przyrodnicza w szkole i poza szkołą – pomysły na ciekawe projekty edukacyjne
 • W krainie literek – wspomaganiu

dzieci w pisaniu

 • Świat pełen nut – zabawy muzyczne na dywanie

Edukacja  przedmiotowa    

 • Myśl twórczo – bądź kreatywny ćwiczenia dla ucznia   
 •  Wirtualna  matematyka   
 •      Podstawy tańców

użytkowych – współczesnych. Aktywizacja uczniów do ruchu poprzez taniec

 •   Nordic Walking jako forma aktywności ruchowej   
 • Chacha a może samba? Jak ćwiczyć w parach i solo
 • Tańcz solo – latynoskie rytmy i tańce
 •  Scratch – wizualny język

programowania dla dzieci i młodzieży               

 •    Narzędzia internetowe dla

każdego – mapy myśli, diagramy, infografika            

 • Grywalizacja wkracza do

matematyki             

·        jak rozwijać wśród uczniów umiejętność uczenia się

 • Kreatywna edukacja    
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego                              
 • Wspierające oceniania prac

pisemnych  uczniów na lekcjach języka polskiego z uwzględnieniem kryteriów egzaminacyjnych    

 •   Egzamin ósmoklasisty z języka

polskiego – rozwiązania praktyczne                     

 • Twórcze pisanie – dla uczniów i nauczycieli. Sztuka słowa w praktyce
 • Doświadczenia z fizyki w szkole

podstawowej                           

 • Edukacja przyrodnicza podczas

wycieczek i zajęć terenowych

                                       

 • Weekendy z English Teaching

                            

 • Rozbudź swoją kreatywność czyli

Jak sprawić, by lekcje stały się ciekawsze? 

 • Multimedialne i interaktywne narzędzia edukacji dla każdego. XIA – darmowy edytor aktywnych obrazów i gier

Rozwijanie umiejętności wykorzystywanych w działaniach poza dydaktycznych

 • Turystyka rowerowa i piesza       
 •                        
 •                                                         
 

Jarosław  Ignaczak

 

 

 

Jarosław Ignaczak

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, pedagog, pedagog specjalny

psycholog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas zainteresowani nauczyciele

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas zainteresowani nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zainteresowani nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zainteresowani  nauczyciele

   
3. Kursy

Szkolenia

Kongresy

 

Szkolenia realizujące kierunki polityki oświatowej państwa

·        Prawda, dobro i piękno – w

drodze do dojrzałości i odpowiedzialnych decyzji

·        Prawda, dobro i piękno we

współczesnym systemie wartości

·        Szacunek, odpowiedzialność i

miłość, jako elementy wspomagania wychowawczej roli rodziny

·        wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, w odniesieniu do realizacji kierunku polityki oświatowej .

·        Ochrona i wzmacnianie zdrowia

psychicznego dzieci i młodzieży w placówce oświatowej

·        Szacunek, odpowiedzialność i

miłość jako elementy wspomagania wychowawczej roli rodziny

·        Wsparcie  uczniów w sytuacji

kryzysowej – wykorzystanie dostępnych narzędzi i metod

·        Wspomaganie przez szkołę

wychowawczej roli rodziny – wdrażanie i przykłady realizacji

·        wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w internecie m.in z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

·        W jaki sposób kształtować u

uczniów krytyczne podejście do świata cyfrowego

 

·        Laboratoria przyszłości – 3w1 w metodologii STEAM

·        rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „laboratoria przyszłości”.

·        Tablice interaktywne i monitory

multimedialne cyfrowym środowiskiem pracy nauczyciela

·        Koniec z e-wykluczeniem

dorosłych, czyli jak rozbić cyfrowy mur?

·        Cyfrowy imigrant, czy tubylec? Jak

 kształtować umiejętności cyfrowe u nauczycieli i uczniów

·        Cyfrowi przyjaciele nauczyciela –

canva, wordwall, learningapps, padlet, mentimeter, sway

 

·        Jakość kształcenia i jej wpływ na

sukces edukacyjny uczniów

 

·        Podnoszenie jakości kształcenia

oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

 

 

Zainteresowani nauczyciele

   

 

 

KOSZTY    PODRÓŻY  –  DELEGACJE 

 

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BAŁDRZYCHOWIE ZOSTAŁ POZYTYWNIE ZAOPINIOWANY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNA  UCHWAŁĄ NR 12 Z DNIA 28.11.2022