JĘZYK ANGIELSKI KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I

Wydawnictwo: Nowa Era

Autor: Dorota Sikora-Banasik    

Nauczyciel: Edyta Klimkowska-Stempień, Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie

 

 

Let’s meet, Hello, Unit 1 My friends –   Let’s meet, Hello oraz Lekcja 1 What’s your name?

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze!

Umiejętności na poziomie dobrym

 

 

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

 

 

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów i wyrażeń: girl, boy, sit down, stand up, friends, więc nie potrafi  ich właściwie zastosować. – trochę myli słowa i wyrażenia: girl, boy, sit down, stand up, friends, raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa i wyrażenia: girl, boy, sit down, stand up, friends oraz  je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji i nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu historyjki. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej  rozumie historyjkę. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie historyjkę.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty ze wskazaniem odpowiednich postaci. – słucha nagrania i z pomocą nauczyciela wskazuje odpowiednie postaci. – uważnie słucha nagrania i wskazuje odpowiednie postaci.
Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów i zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

– nie potrafi zastosować wyrażeń It’s nice to see you! See you next time!, zwracając się do nauczyciela.  

 

– wymaga podpowiedzi i pomocy przy zastosowaniu wyrażeń It’s nice to see you! See you next time!, zwracając się do nauczyciela. – stosuje wyrażenia It’s nice to see you! See you next time!, zwracając się do nauczyciela.

 

4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie, np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki powitalnej (Hello! It’s nice to see you!

– nie potrafi zaśpiewać piosenki pożegnalnej (Goodbye! See you next time!)

– razem z nagraniem oraz w grupie śpiewa piosenkę powitalną (Hello! It’s nice to see you!

– razem z nagraniem oraz w grupie śpiewa piosenkę pożegnalną (Goodbye! See you next time!)

– samodzielnie śpiewa piosenkę powitalną (Hello! It’s nice to see you!

– samodzielnie śpiewa piosenkę pożegnalną (Goodbye! See you next time!)

Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6a. reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia; – ma kłopoty ze zrozumieniem poleceń: Stand up! Sit down! – wraz z całą grupą reaguje niewerbalnie na polecenia: Stand up! Sit down! – reaguje niewerbalnie na polecenia: Stand up! Sit down!
6b. przedstawia siebie i inne osoby – mówi, np. jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co potrafi robić; – nie potrafi się przedstawić, podając zwrot: I’m…

 

– z pomocą i podpowiedzią potrafi się przedstawić, podając zwrot: I’m…

z pomocą i podpowiedzią nauczyciela potrafi powiedzieć, skąd pochodzi;

– potrafi się przedstawić, podając zwrot: I’m…

potrafi powiedzieć, skąd pochodzi;

6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie rozumie pytania o imię (What’s your name?) ani nie potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie. – z pomocą i podpowiedzią rozumie pytanie o imię (What’s your name?) i właściwie na nie reaguje werbalnie. – rozumie pytanie o imię (What’s your name?), potrafi je zadać i na nie odpowiedzieć. 
6d. stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe (np. wita się i żegna, dziękuje, prosi, przeprasza); –  wymaga pomocy przy powitaniach i pożegnaniach  w języku angielskim. – z pomocą i podpowiedzią potrafi przywitać się  i pożegnać w języku angielskim. – potrafi samodzielnie przywitać się  i pożegnać w języku angielskim.
Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem. – nie potrafi powiązać słowa z jego graficzną formą i zapisem. – myli czytane globalnie wyrazy i wyrażenia: girl, boy, sit down, stand up, friend oraz wymaga pomocy przy ich zrozumieniu. – czyta globalnie wyrazy i wyrażenia: girl, boy, sit down, stand up, friend oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje (rozumie wyrazy).
8.Kompetencja interkulturowa, uczeń: 8a. wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka; – nie potrafi zapamiętać imion postaci z podręcznika. – trochę myli postaci z podręcznika i ich imiona.

 

– rozpoznaje postaci z podręcznika;

– potrafi nazwać bohaterów podręcznika.

8b. posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym językiem obcym. – nie wie, skąd pochodzą postaci z podręcznika. – raczej wie, skąd pochodzą postaci z podręcznika. – wie, skąd pochodzą postaci z podręcznika, i wyraża zaciekawienie innymi krajami i ich mieszkańcami.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– nie potrafi zdyscyplinować się  i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się  i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

 

 

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– stara się zdyscyplinować i współpracować z  innymi podczas zabaw i gier językowych.

    

Unit 1 My friends –  Lekcja 2 Colours

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słowa kite  ani nazw kolorów: red, yellow, orange, white, blue, więc nie potrafi  ich właściwie zastosować. – trochę myli słowo kite  i nazwy kolorów: red, yellow, orange, white, blue, raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowo kite  i nazwy kolorów: red, yellow, orange, white, blue

oraz  je rozumie i potrafi zastosować.

Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania i obejrzeniu ilustracji ma kłopoty z odpowiedzią na pytania nauczyciela dotyczące zdjęcia. – słucha nagrania, ogląda ilustracje  i przy niewielkiej pomocy odpowiada na pytania  nauczyciela dotyczące zdjęcia. – uważnie słucha nagrania, ogląda ilustrację  i bez problemów odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące zdjęcia.
Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

– nie potrafi opisać koloru przedmiotu;

– nie potrafi odpowiedzieć na zadane pytanie o kolor.

– wymaga podpowiedzi i pomocy przy opisaniu koloru przedmiotu;

– wymaga podpowiedzi i pomocy przy odpowiedzi na zadane pytanie o kolor.

– opisuje kolory przedmiotów;

– potrafi odpowiedzieć pytanie o kolor.

4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki Kites fly high. – razem z nagraniem oraz w grupie śpiewa piosenkę Kites fly high. – samodzielnie śpiewa piosenkę Kites fly high.
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6a. reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia; – ma kłopoty ze zrozumieniem poleceń typu: a (white) kite (up)! – wraz z całą grupą reaguje niewerbalnie na polecenia typu: a (white) kite (up)! – reaguje niewerbalnie na polecenia typu: a (white) kite (up)!
6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie rozumie pytania o kolor ani nie potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie. – z pomocą i podpowiedzią rozumie pytanie o kolor i właściwie na nie reaguje werbalnie. – rozumie pytanie o kolor

i właściwie na nie reaguje werbalnie.

Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – nie potrafi powiązać słowa z jego graficzną formą i zapisem. – myli czytane globalnie wyraz  kite  i nazwy kolorów: red, yellow, orange, white, blue  oraz wymaga pomocy przy ich zrozumieniu. – czyta globalnie wyraz kite  i nazw kolorów: red, yellow, orange, white, blue  oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje (rozumie wyrazy).
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– stara się zdyscyplinować i współpracować z  innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

Unit 1 My friends –  Lekcja 3  In the garden

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów ani nazw kolorów: flower, tree, pink, green, purple, black,

więc nie potrafi ich właściwie zastosować.

– trochę myli słowa i nazwy kolorów: flower, tree, pink, green, purple, black, raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa i nazwy kolorów: flower, tree, pink, green, purple, black

oraz  je rozumie i potrafi zastosować.

Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu dialogów. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej rozumie dialogi. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie dialogi.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty ze wskazaniem elementów, o których jest mowa (tree, flower).

 

– słucha nagrania i z pomocą nauczyciela wskazuje elementy, o których jest mowa (tree, flower). – uważnie słucha nagrania i samodzielnie wskazuje elementy, o których jest mowa (tree, flower).
Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

– nie potrafi opisać koloru przedmiotu w minidialogu z nauczycielem lub wypowiedzi ustnej na temat swojego rysunku;

– nie potrafi odpowiedzieć na zadane pytanie o kolor.

– wymaga podpowiedzi i pomocy przy opisaniu koloru przedmiotu w minidialogu z nauczycielem lub wypowiedzi ustnej na temat swojego rysunku;

– wymaga podpowiedzi i pomocy przy odpowiedzi na zadane pytanie o kolor.

– opisuje kolory przedmiotów w minidialogu z nauczycielem lub wypowiedzi ustnej na temat swojego rysunku;

– potrafi odpowiedzieć pytanie o kolor i podejmuje próby samodzielnego zadawania takiego pytania.

4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki Tree, tree, it’s a tree. – razem z nagraniem oraz w grupie śpiewa piosenkę Tree, tree, it’s a tree. – samodzielnie śpiewa piosenkę Tree, tree, it’s a tree.
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6a. reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia; – ma kłopoty ze zrozumieniem polecenia Look! – wraz z całą grupą reaguje niewerbalnie na polecenie Look! – reaguje niewerbalnie na polecenie Look!

– potrafi skierować na siebie uwagę nauczyciela, mówiąc: Look!

6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie rozumie pytania o kolor i nie potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie. – z pomocą i podpowiedzią rozumie pytanie o kolor i właściwie na nie reaguje werbalnie. – rozumie pytanie o kolor

i właściwie na nie reaguje werbalnie.

Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – nie potrafi powiązać słowa z jego graficzną formą i zapisem. – myli czytane globalnie wyrazy i nazwy kolorów: flower, tree, pink, green, purple, black oraz wymaga pomocy przy ich zrozumieniu. – czyta globalnie wyrazy i nazwy kolorów: flower, tree, pink, green, purple, black oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje (rozumie wyrazy).
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się  i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– stara się zdyscyplinować i współpracować z  innymi podczas zabaw i gier językowych.

               

 

 

    

Unit 1 My friends –  Review, I can

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Środki językowe Pp. pkt 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: 1a. ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele); – nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych dla przywitania, przedstawienia siebie, zadania pytania o imię innej osoby, pożegnania. – ma niewielkie problemy z zapamiętaniem oraz stosowaniem środków językowych dla przywitania, przedstawienia siebie, zadania pytania o imię innej osoby, pożegnania, wymaga pomocy i podpowiedzi nauczyciela. – posługuje się  podstawowym zasobem środków językowych dla przywitania, przedstawienia siebie, zadania pytania o imię innej osoby, pożegnania.
1e. mój dzień, moje zabawy; – nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych dla przedstawiania zabawy z latawcem oraz opisu latawca. – ma niewielkie problemy z zapamiętaniem oraz stosowaniem środków językowych dla przedstawiania zabawy z latawcem oraz opisu latawca. – posługuje się  podstawowym zasobem środków językowych dla przedstawiania zabawy z latawcem oraz opisu latawca.
1l. przyroda wokół mnie; – nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych dla określenia kolorów i obiektów przyrody.  – ma niewielkie problemy z zapamiętaniem oraz stosowaniem środków językowych dla określenia kolorów i obiektów przyrody.  – posługuje się  podstawowym zasobem środków językowych dla określenia kolorów i obiektów przyrody. 
Pp. pkt 9.Umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji. 9. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych). – nie potrafi określić, czego się nauczył. – raczej potrafi określić, czego się nauczył. – potrafi określić, czego się nauczył,  i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– nie potrafi zdyscyplinować się  ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się  i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– stara się zdyscyplinować i współpracować z  innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

Unit 2 School –  Lekcja 1 Thank you, Chatty!

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów: pencil, crayon, pen, rubber, więc nie potrafi  ich właściwie zastosować;

– ma problemy z nazywaniem cyfr od 1 do 5.

– trochę myli słowa: pencil, crayon, pen, rubber raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu;

– recytuje liczebniki 1–5, ale myli  nazwy cyfr od 1 do 5.

– zna słowa: pencil, crayon, pen, rubber oraz  je rozumie i potrafi zastosować;

– nazywa cyfry od 1 do 5.

Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji i nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu historyjki. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej  rozumie historyjkę. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie historyjkę.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty ze wskazaniem właściwego zbioru obiektów. – słucha nagrania i z pomocą nauczyciela wskazuje właściwy zbiór obiektów. – uważnie słucha nagrania i samodzielnie wskazuje właściwy zbiór obiektów.
Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

– nie potrafi zastosować nazw przyborów szkolnych ani liczebników 1–5,

zwracając się do nauczyciela w zabawie What’s this?

 

– wymaga podpowiedzi i pomocy przy zastosowaniu nazw przyborów szkolnych oraz liczebników 1–5,

zwracając się do nauczyciela w zabawie What’s this?

 

 

– stosuje wyrażenia:

nazw przyborów szkolnych oraz liczebników 1–5,

zwracając się do nauczyciela w zabawie What’s this?;

– podejmuje próby samodzielnego zadawania pytania: What’s this? 

4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki Pencil, rubber. – razem z nagraniem oraz w grupie śpiewa piosenkę Pencil, rubber. – samodzielnie śpiewa piosenkę Pencil, rubber.
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6a. reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia; – ma kłopoty ze zrozumieniem poleceń nakazujących pokazanie odpowiedniego przyboru szkolnego (np. w piosence).  – wraz z całą grupą reaguje niewerbalnie na polecenia nakazujące  pokazanie odpowiedniego przyboru szkolnego (np. w piosence).  – reaguje niewerbalnie na polecenia nakazujących pokazanie odpowiedniego przyboru szkolnego (np. w piosence). 
6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie rozumie pytania What’s this? 

ani nie potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie.

– nie rozumie pytania o ilość i nie potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie.

– z pomocą i podpowiedzią rozumie pytanie What’s this?

i właściwie na nie reaguje werbalnie.

– przy niewielkiej pomocy rozumie pytanie o ilość i potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie.

– rozumie pytanie What’s this? i właściwie na nie reaguje werbalnie.

– rozumie pytanie o ilość i poprawnie na nie reaguje.

6d. stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe (np. wita się i żegna, dziękuje, prosi, przeprasza); –  wymaga pomocy przy podziękowaniu w języku angielskim. – z pomocą i podpowiedzią potrafi podziękować w języku angielskim. – potrafi samodzielnie podziękować w języku angielskim.
Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – nie potrafi powiązać słowa z jego graficzną formą i zapisem. – myli czytane globalnie wyrazy: pencil, crayon, pen, rubber i nazwy cyfry od 1 do 5 oraz wymaga pomocy przy ich zrozumieniu. – czyta globalnie wyrazy: pencil, crayon, pen, rubber i nazwy cyfry od 1 do 5 oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje (rozumie wyrazy).
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– nie potrafi zdyscyplinować się  i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się  i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

Unit 2 School –  Lekcja 2 My classroom

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów: children, classroom, desk, chair, board, więc nie potrafi  ich właściwie zastosować. – trochę myli słowa: children, classroom, desk, chair, board, raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa: children, classroom, desk, chair, board oraz rozumie je i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji i nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu historyjki. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej  rozumie historyjkę. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie historyjkę.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty ze wskazaniem odpowiednich elementów na fotografii.

 

– słucha nagrania i z pomocą nauczyciela wskazuje odpowiednie elementy na fotografii. – uważnie słucha nagrania i samodzielnie wskazuje odpowiednie elementy na fotografii.
Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów i zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

– ma kłopoty z podaniem informacji, czego brakuje na obrazku.

 

– radzi sobie z podaniem informacji, czego brakuje na obrazku.

 

– szybko i bezbłędnie podaje informację, czego brakuje na obrazku.

 

4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki It’s a chair, chair, chair. – razem z nagraniem oraz w grupie śpiewa piosenkę It’s a chair, chair, chair. – samodzielnie śpiewa piosenkę It’s a chair, chair, chair.
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie potrafi zadać koledze/koleżance/nauczycielowi pytania What’s this?  ani na nie odpowiedzieć.

 

– wymaga podpowiedzi i pomocy przy zadawaniu koledze/ koleżance/nauczycielowi pytania What’s this?,  ale właściwie na nie reaguje. – potrafi zadać koledze/koleżance/nauczycielowi pytanie What’s this? oraz właściwie na nie reaguje.  
Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – nie potrafi powiązać słowa z jego graficzną formą i zapisem. – myli czytane globalnie wyrazy: children, classroom, desk, chair, board oraz wymaga pomocy przy ich zrozumieniu. – czyta globalnie wyrazy: children, classroom, desk, chair, board oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje (rozumie wyrazy).
Pp. pkt 8. Kompetencja interkulturowa, uczeń: 8a. wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka;

 

– nie wyraża zaciekawienia ilustracją przedstawiającą odmienną kulturowo szkołę. 

 

– jest zaciekawiony ilustracją przedstawiającą odmienną kulturowo szkołę.  – wyraża zainteresowanie i zaciekawienie ilustracją przedstawiającą odmienną kulturowo szkołę.
 

Unit 2 School –  Lekcja 3 My school bag

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów: school, schoolbag, pencil case, board, więc nie potrafi  ich właściwie zastosować. – trochę myli słowa: school, schoolbag, pencil case, board, raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa: school, schoolbag, pencil case, board oraz  je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu dialogu. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej  rozumie dialog. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie dialog.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty ze wskazaniem odpowiednich osób i elementów na zdjęciu. – słucha nagrania i z pomocą nauczyciela wskazuje odpowiednie osoby i elementy na zdjęciu. – uważnie słucha nagrania i samodzielnie wskazuje odpowiednie osoby i elementy na zdjęciu.
Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

– nie potrafi zastosować nazw przyborów szkolnych ani liczebników w trakcie gry.

 

– wymaga podpowiedzi i pomocy przy zastosowaniu nazw przyborów szkolnych oraz liczebników w trakcie gry. – stosuje nazwy przyborów szkolnych oraz liczebniki w trakcie gry.

 

4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki What have you got in your school bag? – razem z nagraniem oraz w grupie śpiewa piosenkę What have you got in your school bag? – samodzielnie śpiewa piosenkę What have you got in your school bag?
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6b. przedstawia siebie i inne osoby – mówi np. jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co potrafi robić; – nie potrafi powiedzieć, co ma w swoim szkolnym plecaczku.

 

– z pomocą i podpowiedzią potrafi powiedzieć, co ma w swoim szkolnym plecaczku. – potrafi opowiedzieć, co ma w swoim szkolnym plecaczku oraz w piórniku.

 

 

6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie rozumie pytania What have you got in your school bag?

ani nie potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie.

– z pomocą i podpowiedzią rozumie pytanie  What have you got in your school bag?

i właściwie na nie reaguje werbalnie.

– rozumie pytanie What have you got in your school bag? i właściwie na nie reaguje werbalnie.
Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – nie potrafi powiązać słowa z jego graficzną formą i zapisem. – myli czytane globalnie wyrazy: school, schoolbag, pencil case, board oraz wymaga pomocy przy ich zrozumieniu. – czyta globalnie wyrazy: school, schoolbag, pencil case, board oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje (rozumie wyrazy).
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się  ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się  i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z  innymi podczas zabaw i gier językowych.

Pp. pkt 11. Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji.   11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.      
    

Unit 2 School –  Review, I can

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Środki językowe  Pp. pkt 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: 1c. moja szkoła; – nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych do zaprezentowania przyborów szkolnych, szkoły i klasy szkolnej. – ma niewielkie problemy z zapamiętaniem oraz stosowaniem środków językowych dla zaprezentowania przyborów szkolnych, szkoły i klasy szkolnej. – posługuje się  podstawowym zasobem środków językowych dla zaprezentowania przyborów szkolnych, szkoły i klasy szkolnej.
Pp. pkt 9.Umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji. 9. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych). – nie potrafi określić, czego się nauczył. – raczej potrafi określić, czego się nauczył. – potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

Unit 3 Toys –  Lekcja 1 My toy is great!

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

PP, pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów: toys, car, plane, ball, game, więc nie potrafi  ich właściwie zastosować. – trochę myli słowa: toys, car, plane, ball, game,  raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa: toys, car, plane, ball, game  oraz  je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

PP, pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu historyjki. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej  rozumie historyjkę. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie historyjkę.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty ze wskazaniem właściwej zabawki na ilustracji.

 

– słucha nagrania i z pomocą nauczyciela wskazuje na ilustracji właściwą zabawkę. – uważnie słucha nagrania i samodzielnie wskazuje właściwą zabawkę na ilustracji.
Mówienie

PP. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

– nie potrafi nazwać zabawki w grze dramowej.

 

 

– chętnie bierze udział w zabawie dramowej, ale wymaga podpowiedzi i pomocy przy nazwaniu zabawki pokazywanej za pomocą gestów.

 

– wspaniale naśladuje zabawę dana zabawką gestem oraz każdorazowo potrafi nazwać pokazywane zabawki.

 

PP. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie rozumie pytania What’s this? ani nie potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie. – z niewielką  podpowiedzią rozumie pytanie What’s this?

i właściwie na nie reaguje werbalnie.

– rozumie i samodzielnie zadaje pytanie What’s this? oraz właściwie na nie reaguje werbalnie.
Czytanie

Pp. pkt. 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – nie potrafi powiązać słowa z jego graficzną formą i zapisem. – myli czytane globalnie wyrazy:  toys, car, plane, ball, game oraz wymaga pomocy przy ich zrozumieniu. – czyta globalnie wyrazy: toys, car, plane, ball, game oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje (rozumie wyrazy).
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się  i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się  i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

Unit 3 Toys –  Lekcja 2 A present

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

PP, pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów: present, teddy bear, doll, truck  ani nazw cyfr od 6 do 10,

więc nie potrafi  ich właściwie zastosować.

– trochę myli słowa: present, teddy bear, doll, truck  oraz nazwy cyfr od 6 do 10, raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa: present, teddy bear, doll, truck i nazwy cyfr od 6 do 10 oraz  je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

PP, pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu wypowiedzi dzieci. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej rozumie wypowiedzi dzieci. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie wypowiedzi dzieci.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty ze wskazaniem właściwych obrazków;

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty z określeniem liczby elementów w zbiorze.

 

– słucha nagrania i z pomocą nauczyciela wskazuje właściwe obrazki;

– słucha nagrania i z pomocą nauczyciela określa liczbę elementów w zbiorze oraz kolor zbioru.

– uważnie słucha nagrania i samodzielnie wskazuje właściwe obrazki;

– z uwagą słucha nagrania i określa liczbę elementów w zbiorze oraz kolor zbioru.

 

Mówienie

PP. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

– nie potrafi zastosować nazw zabawek podczas ich losowania.

– ma kłopoty z podaniem liczby zabawek w zbiorach. 

 

 

– wymaga podpowiedzi i pomocy przy zastosowaniu nazw zabawek podczas ich losowania;

– przy pomocy nauczyciela podaje liczbę zabawek w zbiorach. 

 

– szybko i bezbłędnie stosuje nazwy zabawek podczas ich losowania;

– podaje liczbę zabawek w zbiorach. 

 

 

 

4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki Six toys out to play. – razem z nagraniem oraz w grupie śpiewa piosenkę Six toys out to play. – samodzielnie śpiewa piosenkę Six toys out to play.
PP. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie rozumie pytania o liczbę zabawek ani nie potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie. – z pomocą i podpowiedzią rozumie pytanie o liczbę zabawek

i właściwie na nie reaguje werbalnie.

– rozumie pytanie o liczbę zabawek i właściwie na nie reaguje werbalnie;

– podejmuje próby samodzielnego zadawania pytania o ilość  obiektów.

Czytanie

Pp. pkt. 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – nie potrafi powiązać słowa z jego graficzną formą i zapisem. – myli czytane globalnie wyrazy: present, teddy bear, doll, truck  oraz nazwy cyfr od 6 do 10 oraz wymaga pomocy przy ich zrozumieniu. – czyta globalnie wyrazy: present, teddy bear, doll, truck  oraz nazwy cyfr od 6 do 10 i potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje (rozumie wyrazy).
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się  ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

   

Unit 3 Toys –  Lekcja 3 My favourite toy

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

PP, pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów: guitar, trumpet, bike, train, boat oraz wyrażenie: my favourite toy,

więc nie potrafi ich właściwie zastosować.

– trochę myli słowa: guitar, trumpet, bike, train, boat oraz wyrażenie: my favourite toy, raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa: guitar, trumpet, bike, train, boat

i wyrażenie: my favourite toy oraz je rozumie i potrafi zastosować.

Rozumienie ze słuchu

PP, pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu wypowiedzi dzieci. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej rozumie wypowiedzi dzieci. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie wypowiedzi dzieci.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty ze wskazaniem właściwego zdjęcia.

 

– słucha nagrania i z pomocą nauczyciela wskazuje właściwe zdjęcie. – uważnie słucha nagrania i samodzielnie wskazuje właściwe zdjęcie.
Mówienie

PP. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

– nie potrafi powiedzieć o swojej ulubionej zabawce.

 

 

– wymaga podpowiedzi i pomocy przy mówieniu o swojej ulubionej zabawce.

 

 

– chętnie i spontanicznie mówi o swoich ulubionych zabawkach.

 

 

4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki My train! It’s my favourite toy. – razem z nagraniem oraz w grupie śpiewa piosenkę My train! It’s my favourite toy. – samodzielnie śpiewa piosenkę My train! It’s my favourite toy.
PP. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6a. reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia; – ma kłopoty ze zrozumieniem poleceń typu: What’s missing? – wraz z całą grupą reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia typu: What’s missing? – reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia typu: What’s missing?
6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie rozumie pytania What’s your favourite toy? ani nie potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie. – z pomocą i podpowiedzią rozumie pytanie What’s your favourite toy? i właściwie na nie reaguje werbalnie. – rozumie pytanie What’s your favourite toy?, właściwie na nie reaguje werbalnie oraz podejmuje próby samodzielnego zadawania tego pytania.
6e. wyraża swoje upodobania. – niechętnie wypowiada się na temat ulubionych zabawek. – podejmuje temat ulubionych zabawek. – chętnie wypowiada się na temat ulubionych zabawek.
Czytanie

Pp. pkt. 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – nie potrafi powiązać słowa z jego graficzną formą i zapisem. – myli czytane globalnie wyrazy i wyrażenia: guitar, trumpet, bike, train, boat, my favourite toy oraz wymaga pomocy przy ich zrozumieniu. – czyta globalnie wyrazy i wyrażenia: guitar, trumpet, bike, train, boat, my favourite toy oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje (rozumie wyrazy).
 

Unit 2 Toys –  Review, I can

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Środki językowe  Pp. pkt 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: 1e. mój dzień, moje zabawy; – nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych dla nazywania zabawek i mówienia o swoich zabawkach. – ma niewielkie problemy z zapamiętaniem oraz stosowaniem środków językowych dla nazywania zabawek i mówienia o swoich zabawkach. – posługuje się podstawowym zasobem środków językowych dla nazywania zabawek i mówienia o swoich zabawkach.
Pp. pkt 9.Umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji. 9. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych). – nie potrafi określić, czego się nauczył. – raczej potrafi określić, czego się nauczył. – potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

                 

 

 

 

Unit 4 Pets – Lekcja 1 I’ve got a hamster!

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

PP, pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów: hamster, fish, rabbit, cat, dog, więc nie potrafi  ich właściwie zastosować. – trochę myli słowa: hamster, fish, rabbit, cat, dog, raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa: hamster, fish, rabbit, cat, dog oraz  je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

PP, pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu historyjki. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej  rozumie historyjkę. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie historyjkę.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty ze wskazaniem właściwych zwierząt na ilustracjach. – słucha nagrania i z pomocą nauczyciela wskazują właściwe zwierzęta na ilustracjach. – uważnie słucha nagrania i samodzielnie wskazują właściwe zwierzęta na ilustracjach.
Mówienie

PP. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

– ma problemy z wypowiedzią na temat posiadanego zwierzęcia domowego.

 

– wymaga podpowiedzi ale  stara się tworzyć bardzo proste i krótkie wypowiedzi dotyczące posiadanego zwierzęcia domowego (I’ve got…). – tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi dotyczące posiadanego zwierzęcia domowego (I’ve got…).
PP. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie rozumie pytania What pet have you got?

i nie potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie.

– z pomocą i podpowiedzią rozumie pytanie What pet have you got? i właściwie na nie reaguje werbalnie. – rozumie pytanie What pet have you got? i właściwie na nie reaguje werbalnie.
Czytanie

Pp. pkt. 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – nie potrafi powiązać słowa z jego graficzną formą i zapisem. – myli czytane globalnie wyrazy:  hamster, fish, rabbit, cat, dog oraz wymaga pomocy przy ich zrozumieniu. – czyta globalnie wyrazy: hamster, fish, rabbit, cat, dog oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje (rozumie wyrazy).
   

Unit 4 Pets –  Lekcja 2 Big and small

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

PP, pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów: canary, mouse, rat, small, big,

więc nie potrafi ich właściwie zastosować.

– trochę myli słowa: canary, mouse, rat, small, big, raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa: canary, mouse, rat, small, big

oraz  je rozumie i potrafi zastosować.

Rozumienie ze słuchu

PP, pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu wypowiedzi dotyczących umiejętności. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej  rozumie wypowiedzi dotyczące umiejętności. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie wypowiedzi dotyczące umiejętności.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty ze wskazaniem właściwego zdjęcia ukazującego czynności, o których mowa. – słucha nagrania i z pomocą nauczyciela wskazuje właściwe zdjęcie ukazujące czynności, o których mowa. – uważnie słucha nagrania i samodzielnie wskazuje właściwe zdjęcie ukazujące czynności, o których mowa.

 

Mówienie

PP. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

– nie potrafi ułożyć zdania o zwierzętach według podanego wzoru.

 

– wymaga podpowiedzi i pomocy przy układaniu zdań o zwierzętach według podanego wzoru. – chętnie wypowiada się i potrafi ułożyć zdania o zwierzętach według podanego wzoru.

 

 

4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki It’s a dog, it’s a big dog. – razem z nagraniem oraz w grupie śpiewa piosenkę  It’s a dog, it’s a big dog. – samodzielnie śpiewa piosenkę It’s a dog, it’s a big dog.
PP. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6b. przedstawia siebie i inne osoby – mówi np. jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co potrafi robić; – nie potrafi przedstawić zwierzęcia, które ma na myśli lub widzi na obrazku (It’s a dog. It’s big).

 

– z pomocą i podpowiedzią potrafi przedstawić zwierzę, które ma na myśli lub widzi na obrazku (It’s a dog. It’s big).

 

 

– potrafi przedstawić zwierzę, które ma na myśli lub widzi na obrazku (It’s a dog. It’s big).

 

 

6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie rozumie pytania o rozmiar zwierzęcia ani nie potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie. – rozumie pytanie o rozmiar zwierzęcia,

właściwie na nie reaguje werbalnie i podejmuje próby samodzielnego zadawania takiego pytania.

– rozumie pytanie o rozmiar zwierzęcia,

właściwie na nie reaguje werbalnie oraz potrafi samodzielnie je zadać.

Czytanie

Pp. pkt. 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – nie potrafi powiązać słowa z jego graficzną formą i zapisem. – myli czytane globalnie wyrazy: canary, mouse, rat, small, big oraz wymaga pomocy przy ich zrozumieniu. – czyta globalnie wyrazy: canary, mouse, rat, small, big oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje (rozumie wyrazy).

 

 

 

Unit 4 Pets – Lekcja 3 I can jump! 

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

PP, pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów: climb, swim, jump, run, fly, więc nie potrafi  ich właściwie zastosować. – trochę myli słowa: climb, swim, jump, run, fly, raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa: climb, swim, jump, run, fly oraz  je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

PP, pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu historyjki. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej  rozumie historyjkę. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie historyjkę.
Mówienie

PP. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

– nie potrafi zastosować wyrażenia I can, zwracając się do nauczyciela w rozmowie.

 

– wymaga podpowiedzi i pomocy przy zastosowaniu wyrażenia I can,  zwracając się do nauczyciela w rozmowie lub w zabawie.

 

– stosuje wyrażenie I can

w rozmowie z kolegą/koleżanką/nauczycielem oraz w zabawie.

4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki Hamster, fish, rabbit ora cat. – razem z nagraniem oraz w grupie śpiewa piosenkę  Hamster, fish, rabbit ora cat. – samodzielnie śpiewa piosenkę Hamster, fish, rabbit ora cat.
PP. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6a. reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia; – ma kłopoty ze zrozumieniem poleceń typu: Jump! Swim! etc. w zabawie metodą TPR. – wraz z całą grupą reaguje niewerbalnie na polecenia typu: Jump! Swim! etc. w zabawie metodą TPR. – reaguje niewerbalnie na polecenia typu: Jump! Swim! etc. w zabawie metodą TPR oraz samodzielnie takie polecenia wydaje.
6b. przedstawia siebie i inne osoby – mówi np. jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co potrafi robić; – nie potrafi wypowiedzieć się na temat swoich umiejętności (I can …) – z pomocą nauczyciela  potrafi wypowiedzieć się na temat swoich umiejętności (I can …). – potrafi samodzielnie wypowiedzieć się na temat swoich umiejętności (I can …).
6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie rozumie pytania What pet have you got? ani nie potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie;

– nie rozumie pytania Can you… ? ani nie potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie lub niewerbalnie.

– z niewielką pomocą rozpoznaje pytanie What pet have you got? i potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie;

– z pomocą i podpowiedzią rozumie pytanie  Can you… ?

i właściwie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.

– bez problemu rozumie pytanie What pet have you got? i potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie;

– rozumie pytanie Can you… ? i właściwie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.

Czytanie

Pp. pkt. 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – nie potrafi powiązać słowa z jego graficzną formą i zapisem. – myli czytane globalnie wyrazy: climb, swim, jump, run, fly oraz wymaga pomocy przy ich zrozumieniu. – czyta globalnie wyrazy: climb, swim, jump, run, fly oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje (rozumie wyrazy).
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

Unit 4 Pets – Review, I can

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Środki językowe  Pp. pkt 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: 1l. przyroda wokół mnie; – nie potrafi zapamiętać i zastosować właściwych środków językowych do mówienia o tym, jakie ma zwierzę, i opisywania tego, co ono umie robić. – ma niewielkie problemy z zapamiętaniem oraz stosowaniem środków językowych dla mówienia o tym, jakie ma zwierzę, i opisywania tego, co ono umie robić. – pamięta i stosuje wyuczone środki językowe dla mówienia o tym, jakie ma zwierzę, i opisywania tego, co ono umie robić.
Pp. pkt 9.Umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji. 9. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych). – nie potrafi określić, czego się nauczył. – raczej potrafi określić, czego się nauczył. – potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

                 

 

 

 

Unit 5 My family –  Lekcja 1  Mum and dad

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

PP, pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów: family, mum, dad, grandma, grandpa, więc nie potrafi  ich właściwie zastosować. – trochę myli słowa: family, mum, dad, grandma, grandpa,

raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu.

– zna słowa: family, mum, dad, grandma, grandpa

oraz  je rozumie i potrafi zastosować.

Rozumienie ze słuchu

PP, pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji i nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu historyjki. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej  rozumie historyjkę. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie historyjkę.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty ze wskazaniem odpowiedniej osoby  na zdjęciu.

 

– słucha nagrania i z pomocą nauczyciela wskazuje odpowiednią osobę  na zdjęciu. – uważnie słucha nagrania i samodzielnie wskazuje odpowiednią osobę  na zdjęciu.
Mówienie

PP. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

– w zabawie nie potrafi skonstruować wypowiedzi, w której prezentuje członków rodziny i przyjaciół.

 

– wymaga pomocy, aby w zabawie wypowiedzieć się, prezentując członków rodziny i przyjaciół. – potrafi biegle i samodzielnie stworzyć bardzo prostą i krótką wypowiedź prezentującą członków rodziny i przyjaciół.
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki This is my family. – razem z nagraniem oraz w grupie śpiewa piosenkę This is my family. – samodzielnie śpiewa piosenkę This is my family.
PP. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6a. reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia; – ma kłopoty ze zrozumieniem poleceń typu: Open/ close your eyes. – wraz z całą grupą reaguje niewerbalnie na polecenia typu: Open/ close your eyes. – reaguje niewerbalnie na polecenia typu: Open/ close your eyes.
6b. przedstawia siebie i inne osoby – mówi np. jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co potrafi robić; – nie potrafi przedstawić członków swojej rodziny i przyjaciół.

 

– z pomocą i podpowiedzią potrafi przedstawić członków swojej rodziny i przyjaciół. – swobodnie potrafi przedstawić członków swojej rodziny i przyjaciół.

 

6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie rozumie pytania Who’s this? ani nie potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie.

 

– z pomocą i podpowiedzią rozumie pytanie Who’s this? i właściwie na nie reaguje werbalnie. – rozumie pytanie Who’s this? i właściwie na nie reaguje werbalnie.

 

6d. stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe (np. wita się i żegna, dziękuje, prosi, przeprasza); – nie rozumie pytania How are you? ani nie potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie.

 

– z pomocą i podpowiedzią rozumie pytanie How are you? i właściwie na nie reaguje werbalnie. – rozumie pytanie How are you?, potrafi je zadać oraz właściwie na nie zareagować werbalnie.
Czytanie

Pp. pkt. 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – nie potrafi powiązać słowa z jego graficzną formą i zapisem. – myli czytane wyrazy: family, mum, dad, grandma, grandpa oraz wymaga pomocy przy ich zrozumieniu. – czyta wyrazy: family, mum, dad, grandma, grandpa oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje (rozumie wyrazy).
3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– ma problemy z odczytaniem informacji w dymkach historyjki. – wraz z nagraniem odczytuje wypowiedzi w dymkach historyjki i je rozumie. – samodzielnie potrafi odczytać zdania w dymkach historyjki i zrozumieć podane w nich informacje.
Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

5a. przepisuje wyrazy i proste zdania; – ma problemy ze starannym pisaniem po śladzie. – pisze po śladzie, traktując to jako ćwiczenie grafomotoryczne. – starannie i ze zrozumieniem wyrazu pisze po śladzie.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

   

Unit 5 My family –  Lekcja 2  This is my brother

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

PP, pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów: brother, sister, baby, uncle, aunt, więc nie potrafi ich właściwie zastosować. – trochę myli słowa: brother, sister, baby, uncle, aunt, raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa: brother, sister, baby, uncle, aunt oraz  je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

PP, pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu wypowiedzi o rodzinie. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej rozumie wypowiedzi o rodzinie. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie wypowiedzi o rodzinie.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty ze wskazaniem właściwych osób na fotografiach. – słucha nagrania i z pomocą nauczyciela wskazuje właściwe osoby na fotografiach. – uważnie słucha nagrania i samodzielnie wskazuje właściwe osoby na fotografiach.
Mówienie

PP. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

– nie potrafi stworzyć wypowiedzi, w której prezentuje członków rodziny.

 

– wymaga pomocy, aby wypowiedzieć się, prezentując członków rodziny. – potrafi biegle i samodzielnie stworzyć bardzo prostą i krótką wypowiedź prezentującą członków rodziny.
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki This is my family. Uncle and Aunt… – razem z nagraniem oraz w grupie śpiewa piosenkę This is my family. Uncle and Aunt… – samodzielnie śpiewa piosenkę This is my family. Uncle and Aunt…
PP. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6b. przedstawia siebie i inne osoby – mówi np. jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co potrafi robić; – nie potrafi przedstawić członków swojej rodziny i przyjaciół.

 

– z pomocą i podpowiedzią potrafi przedstawić członków swojej rodziny i przyjaciół. – swobodnie potrafi przedstawić członków swojej rodziny i przyjaciół.

 

6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie rozumie pytania Who’s this? ani nie potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie.

 

– z pomocą i podpowiedzią rozumie pytanie Who’s this? i właściwie na nie reaguje werbalnie. – rozumie pytanie Who’s this? i właściwie na nie reaguje werbalnie.

 

Czytanie

Pp. pkt. 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – nie potrafi powiązać słowa z jego graficzną formą i zapisem. – myli czytane globalnie wyrazy i wyrażenia: brother, sister, baby, uncle, aunt

oraz wymaga pomocy przy ich zrozumieniu.

– czyta globalnie wyrazy i wyrażenia: brother, sister, baby, uncle, aunt

oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje (rozumie wyrazy).

Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

5a. przepisuje wyrazy i proste zdania; – ma problemy ze starannym pisaniem po śladzie. – pisze po śladzie, traktując to jako ćwiczenie grafomotoryczne. – starannie i ze zrozumieniem wyrazu pisze po śladzie.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się  ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

Unit 5 My family –  Lekcja 3  My house

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

PP, pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów: house, kitchen, bathroom, living room, bedroom, więc nie potrafi ich właściwie zastosować. – trochę myli słowa: house, kitchen, bathroom, living room, bedroom, raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa: house, kitchen, bathroom, living room, bedroom oraz  je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

PP, pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu wypowiedzi chłopca. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej  rozumie wypowiedź chłopca. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie wypowiedź chłopca.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty ze wskazaniem, w jakim pomieszczeniu znajduje się dana osoba. – słucha nagrania i z pomocą nauczyciela określa, w jakim pomieszczeniu znajduje się dana osoba. – uważnie słucha nagrania i samodzielnie wskazuje, w jakim pomieszczeniu znajduje się dana osoba.
Mówienie

PP. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

 – nie potrafi  stworzyć bardzo prostej i krótkiej wypowiedzi dotyczącej domu i osób się w nim znajdujących. – wymaga podpowiedzi i pomocy przy skonstruowaniu bardzo prostej i krótkiej wypowiedzi dotyczącej domu i osób się w nim znajdujących. – potrafi stworzyć bardzo prostą i krótką wypowiedź dotyczącą domu i osób się w nim znajdujących.

 

PP. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6a. reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia; – ma kłopoty ze zrozumieniem poleceń typu: Brother, go to the kitchen. – wraz z całą grupą reaguje niewerbalnie na polecenia typu: Brother, go to the kitchen.    – reaguje niewerbalnie na polecenia typu: Brother, go to the kitchen. 
6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie rozumie pytania Where is …? ani nie potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie. – z pomocą i podpowiedzią rozumie pytanie Where is …? i właściwie na nie reaguje werbalnie. – rozumie pytanie Where is …? i właściwie na nie reaguje werbalnie.
Czytanie

Pp. pkt. 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – nie potrafi powiązać słowa z jego graficzną formą i zapisem. – myli czytane wyrazy: house, kitchen, bathroom, living room, bedroom

oraz wymaga pomocy przy ich zrozumieniu.

– czyta globalnie wyrazy: house, kitchen, bathroom, living room, bedroom oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje (rozumie wyrazy).
3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– nie potrafi odczytać nazw pomieszczeń w domu ani wykorzystać tych informacji w zabawie. – z niewielką pomocą i podpowiedzią nauczyciela potrafi odczytać nazwy pomieszczeń w domu i wykorzystać te informacje w zabawie. – potrafi odczytać nazwy pomieszczeń w domu i wykorzystać te informacje w zabawie.
Pisanie  Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5a. przepisuje wyrazy i proste zdania; – ma problemy ze starannym pisaniem po śladzie. – pisze po śladzie, traktując to jako ćwiczenie grafomotoryczne. – starannie i ze zrozumieniem wyrazu pisze po śladzie.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

 

 

Unit 5 My family–  Review, I can

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Środki językowe  Pp. pkt 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: 1a. ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele); – nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych do przedstawiania swoich bliskich. – ma niewielkie problemy z zapamiętaniem oraz stosowaniem środków językowych dla przedstawiania swoich bliskich. – posługuje się  podstawowym zasobem środków językowych dla przedstawiania swoich bliskich.
1b. moje miejsce zamieszkania (mój dom, moja miejscowość); – nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych do mówienia o swoim domu. – ma niewielkie problemy z zapamiętaniem oraz stosowaniem środków językowych dla mówienia o swoim domu. – posługuje się  podstawowym zasobem środków językowych dla mówienia o swoim domu.
1k. moje samopoczucie; – nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych dla mówienia o swoim samopoczuciu – ma niewielkie problemy z zapamiętaniem oraz stosowaniem środków językowych dla mówienia o swoim samopoczuciu – posługuje się  podstawowym zasobem środków językowych dla mówienia o swoim samopoczuciu
Pp. pkt 9.Umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji. 9. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych). – nie potrafi określić, czego się nauczył. – raczej potrafi określić, czego się nauczył. – potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

Unit 6 My body –  Lekcja 1 Big feet

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

PP, pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów: hands, feet, leg, arm, tummy, więc nie potrafi  ich właściwie zastosować. – trochę myli słowa: hands, feet, leg, arm, tummy, raczej je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa: hands, feet, leg, arm, tummy oraz je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

PP, pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu historyjki. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej  rozumie historyjkę. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie historyjkę.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty ze wskazaniem właściwego misia na ilustracji oraz rozpoznaniem części ciała, o których mowa.

 

– słucha nagrania i z pomocą nauczyciela wskazuje właściwego misia na ilustracji oraz rozpoznaje części ciała, o których mowa. – uważnie słucha nagrania i samodzielnie wskazuje właściwego misia na ilustracji oraz rozpoznaje części ciała, o których mowa.
Mówienie

PP. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

– nie potrafi stworzyć  bardzo prostej i krótkiej wypowiedzi według wzoru o swoich stopach i dłoniach. – wymaga pomocy przy stworzeniu bardzo prostej i krótkiej wypowiedzi według wzoru o swoich stopach i dłoniach. – tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru o sobie.

 

PP. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6b. przedstawia siebie i inne osoby – mówi np. jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co potrafi robić; – nie potrafi  wypowiedzieć się na temat swoich części ciała ani o swoim wyglądzie.

 

– z pomocą i podpowiedzią potrafi, za pomocą pojedynczych słów, wypowiedzieć się na temat swoich części ciała i o swoim wyglądzie. – potrafi wypowiedzieć się na temat swoich części ciała i opowiedzieć o  swoim wyglądzie.

 

Czytanie

Pp. pkt. 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – nie potrafi powiązać słowa z jego graficzną formą i zapisem. – myli czytane wyrazy: hands, feet, leg, arm, tummy oraz wymaga pomocy przy ich zrozumieniu. – czyta wyrazy: hands, feet, leg, arm, tummy

oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje (rozumie wyrazy).

3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– ma problemy z odczytaniem informacji w dymkach historyjki. – wraz z nagraniem odczytuje wypowiedzi w dymkach historyjki i je rozumie. – samodzielnie potrafi odczytać zdania w dymkach historyjki i zrozumieć podane w nich informacje.
Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5a. przepisuje wyrazy i proste zdania; – ma problemy ze starannym pisaniem po śladzie. – pisze po śladzie, traktując to jako ćwiczenie grafomotoryczne. – starannie i ze zrozumieniem wyrazu pisze po śladzie.
 

Unit 6 My body –  Lekcja 2 I’ve got two eyes

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

PP, pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów: eyes, ears, mouth, nose, head, więc nie potrafi ich właściwie zastosować. – trochę myli słowa: eyes, ears, mouth, nose, head,

raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu.

– zna słowa: eyes, ears, mouth, nose, head oraz  je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

PP, pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu opisu stworka. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej  rozumie opis stworka. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie opis stworka.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty ze wskazaniem właściwych elementów twarzy.

 

– słucha nagrania i z pomocą nauczyciela wskazuje właściwe elementy twarzy. – uważnie słucha nagrania i samodzielnie wskazuje właściwe elementy twarzy.
Mówienie

PP. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

– nie potrafi stworzyć wypowiedzi opisującej własnoręcznie wykonaną maskę.

 

– wymaga podpowiedzi i pomocy przy opisie własnoręcznie wykonanej maski. – opisując własnoręcznie wykonaną maskę,  tworzy bardzo prostą i krótką, lecz spójną wypowiedź.

 

4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenek I’ve got two small eyes ani Chunky, the teddy bear. – razem z nagraniem oraz w grupie śpiewa piosenki I’ve got two small eyes oraz Chunky, the teddy bear. – samodzielnie śpiewa piosenki I’ve got two small eyes oraz Chunky, the teddy bear.
PP. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6b. przedstawia siebie i inne osoby – mówi np. jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co potrafi robić; – nie potrafi  wypowiedzieć się na temat swojego wyglądu (opis twarzy).

 

– z pomocą i podpowiedzią potrafi, za pomocą pojedynczych słów, wypowiedzieć się na temat swojego wyglądu (opis twarzy).

 

– potrafi opowiedzieć o  swoim wyglądzie (opis twarzy).

 

Czytanie

Pp. pkt. 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – nie potrafi powiązać słowa z jego graficzną formą i zapisem. – myli czytane wyrazy: eyes, ears, mouth, nose, head oraz wymaga pomocy przy ich zrozumieniu. – czyta wyrazy: eyes, ears, mouth, nose, head oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje (rozumie wyrazy).
Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5a. przepisuje wyrazy i proste zdania; – ma problemy ze starannym pisaniem po śladzie. – pisze po śladzie, traktując to jako ćwiczenie grafomotoryczne. – starannie i ze zrozumieniem wyrazu pisze po śladzie.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

Unit 6 My body –  Lekcja 3 I’m happy

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

PP, pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów i wyrażeń: (I’m) happy, sad, surprised, scared, angry, więc nie potrafi  ich właściwie zastosować. – trochę myli słowa i wyrażenia: (I’m) happy, sad, surprised, scared, angry, raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa i wyrażenia: (I’m) happy, sad, surprised, scared, angry

oraz je rozumie i potrafi zastosować.

Rozumienie ze słuchu

PP, pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu wypowiedzi dzieci. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej rozumie wypowiedzi dzieci. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie wypowiedzi dzieci.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty z określeniem uczuć dzieci przedstawionych na ilustracjach. – słucha nagrania i z pomocą nauczyciela stara się określić uczucia dzieci przedstawionych na ilustracjach. – uważnie słucha nagrania i potrafi samodzielnie określić uczucia dzieci przedstawionych na ilustracjach.
Mówienie

PP. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

– nie potrafi zastosować wyrażeń nazywających uczucia  w zabawie z

kolegą/koleżanką/nauczycielem.

– wymaga podpowiedzi i pomocy przy zastosowaniu wyrażeń nazywających uczucia  w zabawie z

kolegą/koleżanką/nauczycielem.

– stosuje wyrażenia nazywające uczucia w zabawie z

kolegą/koleżanką/nauczycielem.

 

4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi wyrecytować rymowanki: I’m happy, I’m sad. – razem z nagraniem oraz w grupie recytuje rymowankę: I’m happy, I’m sad. – samodzielnie recytuje rymowankę: I’m happy, I’m sad.
PP. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6b. przedstawia siebie i inne osoby – mówi np. jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co potrafi robić; – nie potrafi przedstawić swoich uczuć.

 

– z pomocą i podpowiedzią potrafi przedstawić swoje uczucia.

 

 

– swobodnie potrafi przedstawić swoje uczucia.

 

 

Czytanie

Pp. pkt. 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – nie potrafi powiązać słowa z jego graficzną formą i zapisem. – myli czytane wyrazy i wyrażenia: (I’m) happy, sad, surprised, scared, angry oraz wymaga pomocy przy ich zrozumieniu. – czyta wyrazy i wyrażenia: (I’m) happy, sad, surprised, scared, angry oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje (rozumie wyrazy).
Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5a. przepisuje wyrazy i proste zdania; – ma problemy ze starannym pisaniem po śladzie. – pisze po śladzie, traktując to jako ćwiczenie grafomotoryczne. – starannie i ze zrozumieniem wyrazu pisze po śladzie.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

Unit 6 My body –  Review, I can

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Środki językowe  Pp. pkt 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: 1a. ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele); – nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych dla opowiedzenia o swoim ciele i wyglądzie. – ma niewielkie problemy z zapamiętaniem oraz stosowaniem środków językowych dla opowiedzenia o swoim ciele i wyglądzie. – posługuje się  podstawowym zasobem środków językowych dla opowiedzenia o swoim ciele i wyglądzie.
1k. moje samopoczucie; – nie potrafi zapamiętać i zastosować właściwych środków językowych dla opowiedzenia o swoich emocjach. – ma niewielkie problemy z zapamiętaniem oraz stosowaniem środków językowych dla opowiedzenia o swoich emocjach. – posługuje się  podstawowym zasobem środków językowych dla opowiedzenia o swoich emocjach.
Pp. pkt 9.Umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji. 9. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych). – nie potrafi określić, czego się nauczył. – raczej potrafi określić, czego się nauczył. – potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– nie potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

Unit 7 the weather  –  Lekcja 1 What’s the weather like?

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

PP, pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów i wyrażeń: (It’s) sunny, rainy, snowy, windy, cloudy, więc nie potrafi ich właściwie zastosować. – trochę myli słowa i wyrażenia: (It’s) sunny, rainy, snowy, windy, cloudy, raczej je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa i wyrażenia: (It’s) sunny, rainy, snowy, windy, cloudy oraz je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

PP, pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu historyjki. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej rozumie historyjkę. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie historyjkę.
Mówienie

PP. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

– nie potrafi określić, jak jest pogoda, w języku angielskim.

 

– wymaga podpowiedzi i pomocy przy zbudowaniu wypowiedzi określającej, jaka jest pogoda.

 

– tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi, określając, jaka jest pogoda za oknem lub na ilustracji.
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki What’s the weather like today? – razem z nagraniem oraz w grupie śpiewa piosenkę What’s the weather like today? – samodzielnie śpiewa piosenkę What’s the weather like today?
PP. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6a. reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia; – ma kłopoty ze zrozumieniem poleceń typu: Let’s play! – wraz z całą grupą reaguje niewerbalnie na polecenia typu: Let’s play! – reaguje niewerbalnie na polecenia typu: Let’s play!
6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie rozumie pytania What’s the weather like today? ani nie potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie. – z pomocą i podpowiedzią rozumie pytanie What’s the weather like today? i właściwie na nie reaguje werbalnie. – rozumie pytanie What’s the weather like today?

i właściwie na nie reaguje werbalnie.

Czytanie

Pp. pkt. 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – nie potrafi powiązać słowa z jego graficzną formą i zapisem. – myli czytane wyrazy i wyrażenia: (It’s) sunny, rainy, snowy, windy, cloudy oraz wymaga pomocy przy ich zrozumieniu. – czyta wyrazy i wyrażenia:  (It’s) sunny, rainy, snowy, windy, cloudy  oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje (rozumie wyrazy).
Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5a. przepisuje wyrazy i proste zdania; – ma problemy ze starannym pisaniem po śladzie. – pisze po śladzie, traktując to jako ćwiczenie grafomotoryczne. – starannie i ze zrozumieniem wyrazu pisze po śladzie.
5b. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; __________ _____________ – podejmuje próby samodzielnego pisania wyrazów według wzoru.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

Unit 7 The weather  –  Lekcja 2 It’s cold!

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

PP, pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów i wyrażeń: (It’s) hot, cold, warm, foggy, wet, więc nie potrafi ich właściwie zastosować. – trochę myli słowa i wyrażenia: (It’s) hot, cold, warm, foggy, wet, raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa i wyrażenia: (It’s) hot, cold, warm, foggy, wet oraz  je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

PP, pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu wypowiedzi. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej rozumie wypowiedzi. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie wypowiedzi.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty z dobraniem zestawu ilustracji do tekstu.

 

– słucha nagrania i z pomocą nauczyciela radzi sobie z dobraniem zestawu ilustracji do tekstu. – uważnie słucha nagrania i samodzielnie  dobiera zestaw ilustracji do tekstu.
Mówienie

PP. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

– nie potrafi określić, jaka jest pogoda, w języku angielskim.

 

– wymaga podpowiedzi i pomocy przy zbudowaniu wypowiedzi określającej, jaka jest pogoda.

 

– tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi, określając, jaka jest pogoda za oknem lub na ilustracji.

 

PP. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie rozumie pytania What’s the weather like today? ani nie potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie. – z pomocą i podpowiedzią rozumie pytanie  What’s the weather like today? i właściwie na nie reaguje werbalnie. – rozumie pytanie What’s the weather like today?

i właściwie na nie reaguje werbalnie.

6e. wyraża swoje upodobania. – nie potrafi podać, jaką pogodę lubi.

 

– przy niewielkiej pomocy nauczyciela potrafi  podać, jaką pogodę lubi.

 

– umie powiedzieć, jaką pogodę lubi. 
Czytanie

Pp. pkt. 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – nie potrafi powiązać słowa z jego graficzną formą i zapisem. – myli czytane wyrazy i wyrażenia: (It’s) hot, cold, warm, foggy, wet oraz wymaga pomocy przy ich zrozumieniu. – czyta wyrazy i wyrażenia: (It’s) hot, cold, warm, foggy, wet oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje (rozumie wyrazy).
3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– ma problemy z odczytaniem informacji o pogodzie. – przy pomocy nauczyciela odczytuje informacje o pogodzie. – samodzielnie potrafi odczytać informacje o pogodzie.
Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5a. przepisuje wyrazy i proste zdania; – ma problemy ze starannym pisaniem po śladzie. – pisze po śladzie, traktując to jako ćwiczenie grafomotoryczne. – starannie i ze zrozumieniem wyrazu pisze po śladzie.
5b. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; __________ _____________ – podejmuje próby samodzielnego pisania wyrazów według wzoru.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

Unit 7 The weather  –  Lekcja 3 Put on a sweater

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

PP, pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów i wyrażeń: (Put on/ Take off) shorts, T– shirt, skirt, hat, sweater, jeans, więc nie potrafi ich właściwie zastosować. – trochę myli słowa i wyrażenia: (Put on/ Take off) shorts, T– shirt, skirt, hat, sweater, jeans, raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa i wyrażenia: (Put on/ Take off) shorts, T– shirt, skirt, hat, sweater, jeans oraz  je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

PP, pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu wypowiedzi dzieci. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej  rozumie wypowiedzi dzieci. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie wypowiedzi dzieci.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty ze wskazaniem osoby  ubranej jak w podanym opisie.

 

– słucha nagrania i z pomocą nauczyciela potrafi wskazać osoby ubrane jak w podanym opisie.

 

– uważnie słucha nagrania i samodzielnie wskazuje osoby ubrane jak w podanym opisie.

 

Mówienie

PP. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi wyrecytować rymowanki  It’s hot, it’s hot. Shorts, shorts. – razem z nagraniem oraz w grupie  potrafi wyrecytować rymowankę  It’s hot, it’s hot. Shorts, shorts. – samodzielnie recytuje rymowankę  It’s hot, it’s hot. Shorts, shorts.
PP. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6a. reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia; – ma kłopoty ze zrozumieniem poleceń: Put on. Take off. – wraz z całą grupą reaguje niewerbalnie  i werbalnie na polecenia:  Put on. Take off. – reaguje niewerbalnie i werbalnie  na polecenia: Put on. Take off.
6b. przedstawia siebie i inne osoby – mówi np. jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co potrafi robić; – nie potrafi powiedzieć ogólnie, w co jest ubrany.

 

– z pomocą i podpowiedzią potrafi, pojedynczymi słowami, podać ogólnie, w co jest ubrany.

 

– potrafi podać ogólnie, w co jest ubrany, posługując się poznanymi nazwami ubrań i podając ich kolory.

 

 

6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie rozumie pytania What’s the weather like? oraz What have you got? (w odniesieniu do ubrania) ani nie potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie. – z pomocą i podpowiedzią rozumie pytania What’s the weather like? oraz What have you got? (w odniesieniu do ubrania) i właściwie na nie reaguje werbalnie. – rozumie pytania What’s the weather like? oraz What have you got? (w odniesieniu do ubrania)

i właściwie na nie reaguje werbalnie.

Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – nie potrafi powiązać słowa z jego graficzną formą i zapisem. – myli czytane wyrazy i wyrażenia: Put on/ Take off) shorts, T– shirt, skirt, hat, sweater, jeans oraz wymaga pomocy przy ich zrozumieniu. – czyta wyrazy i wyrażenia: Put on/ Take off) shorts, T– shirt, skirt, hat, sweater, jeans oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje (rozumie wyrazy).
3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– ma problemy z odczytaniem informacji dotyczących pogody i właściwego do niej ubioru. – wraz z nagraniem odczytuje informacje dotyczące pogody i właściwego do niej ubioru. – samodzielnie potrafi odczytać informacje dotyczące pogody i właściwego do niej ubioru.
Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5a. przepisuje wyrazy i proste zdania; – ma problemy ze starannym pisaniem po śladzie. – pisze po śladzie, traktując to jako ćwiczenie grafomotoryczne. – starannie i ze zrozumieniem wyrazu pisze po śladzie.
5b. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; __________ _____________ – podejmuje próby samodzielnego pisania wyrazów według wzoru.
                 

 

 

 

Unit 7 The weather  –  Review, I can

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Środki językowe  Pp. pkt 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: 1a. ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele); – nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych dla opisywania ubioru swojego i różnych osób. – ma niewielkie problemy z zapamiętaniem oraz stosowaniem środków językowych dla opisywania ubioru swojego i różnych osób. – posługuje się  podstawowym zasobem środków językowych dla opisywania ubioru swojego i różnych osób.
1e. mój dzień, moje zabawy; – nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych dla proponowania zabaw odpowiednich przy różnej pogodzie. – ma niewielkie problemy z zapamiętaniem oraz stosowaniem środków językowych dla proponowania zabaw odpowiednich przy różnej pogodzie. – posługuje się  podstawowym zasobem środków językowych dla proponowania zabaw odpowiednich przy różnej pogodzie.
1l. przyroda wokół mnie; – nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych dla określenia pogody. – ma niewielkie problemy z zapamiętaniem oraz stosowaniem środków językowych dla określenia pogody. – posługuje się  podstawowym zasobem środków językowych dla określenia pogody.
Pp. pkt 9.Umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji. 9. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych). – nie potrafi określić, czego się nauczył. – raczej potrafi określić, czego się nauczył. – potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

Unit 8 Food –  Lekcja 1 I like oranges!

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

PP, pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów: orange, apple, banana, pear, onion, więc nie potrafi  ich właściwie zastosować. – trochę myli słowa: orange, apple, banana, pear, onion, raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa: orange, apple, banana, pear, onion oraz  je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

PP, pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu historyjki. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej  rozumie historyjkę. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie historyjkę.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty ze wskazaniem właściwego zbioru owoców.

 

– słucha nagrania i z pomocą nauczyciela potrafi wskazać właściwy zbiór owoców. – uważnie słucha nagrania i samodzielnie potrafi wskazać właściwy zbiór owoców.
Mówienie

PP. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

– nie radzi sobie z  tworzeniem bardzo prostych i krótkich wypowiedzi według wzoru, mówiąc o owocach, które lubi. – wymaga pomocy przy tworzeniu bardzo prostych i krótkich wypowiedzi według wzoru, mówiąc o owocach, które lubi.  – tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, mówiąc o owocach, które lubi.
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki Do you like apples? – razem z nagraniem oraz w grupie śpiewa piosenkę Do you like apples? – samodzielnie śpiewa piosenkę Do you like apples?
PP. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie rozumie pytania Do you like …? i nie potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie. – z pomocą i podpowiedzią rozumie pytanie Do you like …?

i właściwie na nie reaguje werbalnie.

– rozumie pytanie Do you like …? i właściwie na nie reaguje werbalnie.
6e. wyraża swoje upodobania. – nie potrafi podać, jakie owoce lubi. – stara się podać, jakie owoce lubi, ale wymaga pomocy i niewielkiej podpowiedzi. – swobodnie wypowiada się na temat jedzenia, które lubi i którego nie lubi.
Czytanie

Pp. pkt3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – nie potrafi powiązać słowa z jego graficzną formą i zapisem. – myli czytane wyrazy: orange, apple, banana, pear, onion oraz wymaga pomocy przy ich zrozumieniu. – czyta wyrazy: orange, apple, banana, pear, onion oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje (rozumie wyrazy).
3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– ma problemy z odczytaniem informacji w dymkach historyjki. – wraz z nagraniem odczytuje wypowiedzi w dymkach historyjki i je rozumie. – samodzielnie potrafi odczytać zdania w dymkach historyjki i zrozumieć podane w nich informacje.
Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5a. przepisuje wyrazy i proste zdania; – ma problemy ze starannym pisaniem po śladzie. – pisze po śladzie, traktując to jako ćwiczenie grafomotoryczne. – starannie i ze zrozumieniem wyrazu pisze po śladzie.
5b. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; – nie przepisuje wyrazów. – stara się przepisywać wyrazy, ale popełnia błędy. – poprawnie przepisuje wyrazy.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się ani współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

 

   

Unit 8 Food –  Lekcja 2  Super sandwiches

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

PP, pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów: sandwich, cheese, tomato, meat, więc nie potrafi ich właściwie zastosować. – trochę myli słowa: sandwich, cheese, tomato, meat, raczej  je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa: sandwich, cheese, tomato, meat oraz  je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

PP, pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu dialogu. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej  rozumie dialog. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie dialog.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty z określeniem, co dane osoby lubią, a czego nie.

 

– słucha nagrania i z pomocą nauczyciela potrafi podać, co dane osoby lubią, a czego nie. – uważnie słucha nagrania i samodzielnie wskazuje, co dane osoby lubią, a czego nie.
Mówienie

PP. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki Yummy sandwich. – razem z nagraniem oraz w grupie śpiewa piosenkę Yummy sandwich. – samodzielnie śpiewa piosenkę Yummy sandwich.
PP. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie rozumie pytania Do you like …? ani nie potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie. – z pomocą i podpowiedzią rozumie pytanie Do you like …?,

właściwie na nie reaguje werbalnie oraz stara się je zadawać.

– umie zadać pytanie Do you like …? i na nie odpowiedzieć.
6e. wyraża swoje upodobania. – nie potrafi podać, jakie jedzenie  lubi. – stara się podać, jakie jedzenie lubi, ale wymaga pomocy i niewielkiej podpowiedzi. – swobodnie wypowiada się na temat jedzenia, które lubi i którego nie lubi.
Czytanie

Pp. pkt3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – nie potrafi powiązać słowa z jego graficzną formą i zapisem. – myli czytane wyrazy: sandwich, cheese, tomato, meat oraz wymaga pomocy przy ich zrozumieniu. – czyta wyrazy: sandwich, cheese, tomato, meat oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje (rozumie wyrazy).
Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5a. przepisuje wyrazy i proste zdania; – ma problemy ze starannym pisaniem po śladzie. – pisze po śladzie, traktując to jako ćwiczenie grafomotoryczne. – starannie i ze zrozumieniem wyrazu pisze po śladzie.
5b. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; – nie przepisuje wyrazów. – stara się przepisywać wyrazy, ale popełnia błędy. – poprawnie przepisuje wyrazy.
 

Unit 8 Food –  Lekcja 3 Party time! 

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

PP, pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7a. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów: cake, handle, guest, party, więc nie potrafi ich właściwie zastosować. – trochę myli słowa: cake, handle, guest, party, raczej je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa: cake, handle, guest, party oraz je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

PP, pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. – raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych reakcji werbalnych i niewerbalnych. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji i poprawnie na nie reaguje werbalnie i niewerbalnie.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, wymaga pomocy w zrozumieniu wypowiedzi. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i raczej  rozumie wypowiedzi. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie wypowiedzi.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– po wysłuchaniu nagrania ma kłopoty z określeniem, w jakim wieku są mówiące osoby. – słucha nagrania i z pomocą nauczyciela potrafi podać, w jakim wieku są mówiące osoby. – uważnie słucha nagrania i samodzielnie potrafi podać, w jakim wieku są mówiące osoby.
Mówienie

PP. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie potrafi poprawnie powtórzyć wyrazów ani zdań. – powtarza wyrazy i zdania. – szybko i bezbłędnie powtarza wyrazy i zdania.
PP. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6b. przedstawia siebie i inne osoby – mówi np. jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co potrafi robić; – nie potrafi powiedzieć, ile ma lat. – z pomocą i podpowiedzią potrafi powiedzieć, ile ma lat. – potrafi samodzielnie powiedzieć, ile ma lat.
6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie rozumie pytania How old are you? ani nie potrafi na nie właściwie zareagować werbalnie. – z pomocą i podpowiedzią rozumie pytanie How old are you?

i właściwie na nie reaguje werbalnie.

– rozumie pytanie How old are you?, potrafi je zadać i na nie odpowiedzieć.

 

6d. stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe (np. wita się i żegna, dziękuje, prosi, przeprasza); –  wymaga pomocy przy składaniu życzeń urodzinowych

w języku angielskim.

– z pomocą i podpowiedzią potrafi złożyć życzenia urodzinowe w języku angielskim. – potrafi samodzielnie złożyć życzenia urodzinowe w języku angielskim.
Czytanie

Pp. pkt3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkow z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – nie potrafi powiązać słowa z jego graficzną formą i zapisem. – myli czytane wyrazy: cake, handle, guest, party

oraz wymaga pomocy przy ich zrozumieniu.

– czyta wyrazy: cake, handle, guest, party

oraz potrafi właściwie zastosować przeczytane informacje (rozumie wyrazy).

3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– ma problemy z odczytaniem informacji w dymkach dialogu. – z pomocą nauczyciela odczytuje wypowiedzi w dymkach. – samodzielnie potrafi odczytać zdania w dymkach dialogu.
Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5a. przepisuje wyrazy i proste zdania; – ma problemy ze starannym pisaniem po śladzie. – pisze po śladzie, traktując to jako ćwiczenie grafomotoryczne. – starannie i ze zrozumieniem wyrazu pisze po śladzie.
5b. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; – nie przepisuje wyrazów. – stara się przepisywać wyrazy, ale popełnia błędy. – poprawnie przepisuje wyrazy.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych;

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych;

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

Unit 8 Food –  Review, I can

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Środki językowe  Pp. pkt 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: 1a. ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele); – nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych dla podania swojego wieku. – ma niewielkie problemy z zapamiętaniem oraz stosowaniem środków językowych dla podania swojego wieku. – posługuje się  podstawowym zasobem środków językowych dla podania swojego wieku.
1f. jedzenie; – nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych dla poinformowania o tym, co lubi i czego nie lubi jeść. – ma niewielkie problemy z zapamiętaniem oraz stosowaniem środków językowych dla poinformowania o tym, co lubi i czego nie lubi jeść. – posługuje się  podstawowym zasobem środków językowych dla poinformowania o tym, co lubi i czego nie lubi jeść.
1i. święta i tradycje, mój kraj; – nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych dla opowiedzenia o przyjęciu urodzinowym. – ma niewielkie problemy z zapamiętaniem oraz stosowaniem środków językowych dla opowiedzenia o przyjęciu urodzinowym. – posługuje się  podstawowym zasobem środków językowych dla opowiedzenia o przyjęciu urodzinowym.
Pp. pkt 9.Umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji. 9. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych). – nie potrafi określić, czego się nauczył. – raczej potrafi określić, czego się nauczył. – potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – nie radzi sobie podczas wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– nie potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ma problemy ze skupieniem i zaangażowaniem przy wykonywaniu ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– nie zawsze potrafi zdyscyplinować się i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– ze skupieniem i zaangażowaniem podchodzi do wykonywania ćwiczeń komunikacyjnych (przedstawianie się, pytanie o imię);

– stara się zdyscyplinować i współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.