FIZYKA przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu fizyka   w Szkole Podstawowej  w Bałdrzychowie

 

 I. Wstęp

 • 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z fizyki [zwany dalej PZO]
  zgodny jest z Zasadami Wewnętrznego Oceniania w Szkole Podstawowej w Bałdrzychowie.
 • 2. Wymagania edukacyjne sformułowane zostały w oparciu o Podstawę Programową MEN oraz program dla II etapu edukacyjnego „Spotkania z fizyką”.
 • 3. PZO jest omówiony i przedstawiony uczniom podczas pierwszych zajęć (na początku roku szkolnego). PZO jest dostępny dla uczniów i rodziców. Jest umieszczony na stronie internetowej spbaldrzychow.poddebice.pl.

II. PZO zawiera :

 • skalę ocen i kryteria oceniania zgodne z wymaganiami programowymi na poszczególne oceny szkolne,
 • rodzaje aktywności, których efekty będą podlegały sprawdzaniu i ocenianiu,
 • ocenianie półroczne i końcoworoczne,
 • sposób dokumentacji i analizy osiągnięć uczniów,
 • sposób ewaluacji PZO.

III. Skala ocen. Kryteria oceniania

 • 4. Na zajęciach fizyki ustalone są kryteria oceniania i skala ocen zgodnie z kryteriami zapisanymi w dokumencie – Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.

IV. Sposoby oceniania

 • 5. Ocenianie postępów ucznia jest dokonywane systematycznie, w różnych formach, przy zachowaniu warunków zapewniających obiektywność oceny.
 • 6. Ocenianie obejmuje następujące formy aktywności uczenia się:
 • prace klasowe,
 • sprawdziany,
 • kartkówki,
 • odpowiedzi ustne,
 • prace domowe,
 • prezentacje wykonanych doświadczeń, przyrządów, referatów, projektów
 • aktywność ucznia na zajęciach (zarówno grupową, jak i indywidualną)
 • 7. Odpowiedzi ustne są jedną z form oceniania bieżącego:
 • uczeń może być pytany z materiału obejmującego 3 tematy z podręcznika,
 • w ocenie odpowiedzi ustnej uwzględnione zostają następujące umiejętności: posługiwanie się językiem fizycznym, poprawność zapisu.
 • aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami”. Za 5 zgromadzonych „plusów” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywna praca w grupach.
 • 8. Prace pisemne są najistotniejszą formą oceny postępów ucznia.
  Pod pojęciem „pracy  pisemnej” rozumie się zarówno krótkie formy       pisemne (tzw. kartkówki), jak i sprawdziany, prace klasowe.
 • kartkówka obejmuje wiadomości i umiejętności z 3 tematów z podręcznika, ostatnio zrealizowanych. Taka forma pracy pisemnej nie wymaga wcześniejszej zapowiedzi i nie może być poprawiana.
 • sprawdziany krótsze winny być zapowiedziane z jedno lub dwudniowym wyprzedzeniem. Uczniom zostaje wówczas przedstawiony rodzaj i zakres sprawdzanych umiejętności. Na prośbę uczniów sprawdzian może odbyć się w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem, uczniowie z prośbą muszą wystąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym bezpośrednio pierwotny termin.
 • prace klasowe z całego działu winny być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisane w dzienniku lekcyjnym. Uczniom zostaje wówczas przedstawiony rodzaj i zakres sprawdzanych umiejętności. Na prośbę uczniów praca klasowa może odbyć się w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem, uczniowie z prośbą muszą wystąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym bezpośrednio pierwotny termin.
 • obowiązują następujące kryteria oceny z sprawdzianu, pracy klasowej:

0 – 29% – niedostateczny (1)

30 – 49% – dopuszczający (2)

50 – 69% – dostateczny (3)

70 – 89% – dobry (4)

90 – 97% – bardzo dobry (5)

98 – 100% – celujący (6)

 

 • Kartkówki, sprawdziany, prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać kartkówki, sprawdzianu, pracy klasowej z całą klasą, to musi to uczynić w terminie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie dłuższym niż dwutygodniowym od momentu powrotu do szkoły.
 • Wyniki kartkówki, sprawdzianu, pracy klasowej uczeń powinien poznać w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie.
 • Poprawa dotyczy prac klasowych ocenionych na „niedostateczny”, „dopuszczający”, „dostateczny” lub „dobry”. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia pracę klasową tylko dwa razy w ciągu semestru. Uczeń z poprawy może otrzymać co najwyżej ocenę bardzo dobrą. Zgłoszenie poprawy jest równoznaczne z podjęciem jej próby (uczeń traci szansę na wybór kolejnych poprawianych prac klasowych, chyba, że powodem była choroba).
 • Nauczyciel będzie wpisywał ocenę z kartkówki, sprawdzianu, prac klasowych do zeszytu przedmiotowego, prace klasowe, sprawdziany i kartkówki będą zostawiane w klasie, gdzie rodzic może dokonać wglądu.
 • Na koniec półrocza nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych (uczeń pracuje sumiennie cały rok szkolny).
 • 9. Za udział w konkursach szkolnych uczeń otrzymuje „plus”, a trzy takie znaczki składają się na cząstkową ocenę bardzo dobry. Za odniesione sukcesy w konkursach szkolnych (miejsca I-III) lub wyróżnienie uczeń otrzymuje cząstkową ocenę celującą. Za zakwalifikowanie się do konkursów wyższego szczebla i zajęcie w nich punktowanego miejsca uczeń otrzymuje cząstkową ocenę celującą. Za znaczne sukcesy w konkursach gminnych, powiatowych lub ogólnopolskich ocena końcowa zostaje podniesiona o 1 np. z bardzo dobrej do celującej.
 • 10. Zeszyt powinien być prowadzony systematycznie i starannie tak, aby służył do utrwalania i powtarzania wiadomości (czytelność pisma i poprawność treści merytorycznych). Jeżeli uczeń nie jest obecny na lekcji, jest zobowiązany do bieżącego uzupełniania zeszytu. W razie dłuższej nieobecności (minimum tydzień) spowodowanej np. chorobą, termin uzupełniania zeszytu uczeń uzgadnia z nauczycielem. Nie przewiduje się oceny za prowadzenie zeszytu, ale ocenia się go opisowo. Uczeń jest zobowiązany przynosić zeszyt na każdą lekcję.
 • 11. Praca w grupach również podlega ocenie. Członkowie grupy otrzymują zwykle jednakowe oceny. Może się zdarzyć, że uczeń wyróżniający się w pracy grupy otrzyma ocenę podwyższoną, a inny (mniej zaangażowany) – obniżoną. Przy ocenie tej formy pracy stosuje się następujące kryteria: poprawność merytoryczna wykonanego zadania, stopień wykorzystania dostępnych źródeł, zaangażowanie w pracę grupy, pomysłowość i staranność, sposób prezentacji efektów końcowych.
 • 12. Wszystkie oceny są jawne.
 • 13. Sposoby informowania o osiągnięciach i postępach
 1. Uczniów:
 • ustne uzasadnienie oceny,
 • recenzje prac pisemnych,
 • publikowanie wyników konkursów,
 1. Rodziców:
 • rozmowa indywidualna,
 • udostępnienie prac do wglądu,
 • korespondencja, dziennik elektroniczny
 • świadectwo.

 14. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie. Powinien uczynić to na początku lekcji. Kolejne trzecie nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną i każde następne również. Termin „nieprzygotowanie” obejmuje zarówno nieopanowanie materiału, jak i brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń , pracy domowej. W przypadku, gdy uczeń częściej nie przynosi podręcznika lub zeszytu nauczyciel winien jest dociec przyczyn i podjąć odpowiednie kroki. Jeżeli uczeń nie zgłosi nieprzygotowania na początku lekcji, a nauczyciel zauważy, że z tego obowiązku się nie wywiązał wówczas otrzymuje ocenę niedostateczną.

 • 15. W przypadku dłuższej (dłużej niż tydzień),usprawiedliwionej nieobecności nauczyciel może zezwolić na zgłoszenie kolejnego (więcej niż trzeciego) nieprzygotowania. Uczeń winien jednak ustalić z nauczycielem termin i zakres zaliczenia materiału, zrealizowanego podczas nieobecności ucznia.
 • 16. Skala ocen:

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalone się według skali  (zgodnej z zapisami w rozporządzeniu MEN  ) :

6 – celujący,

5 – bardzo dobry,

4 – dobry,

3 – dostateczny,

2 – dopuszczający,

1 – niedostateczny.

Ocena klasyfikacji semestralnej i rocznej jest oceną pełną – nie można stosować znaków „+”  i „-”.

 • 17. Jeżeli na koniec roku uczeń chce otrzymać ocenę wyższą od ustalonej przez nauczyciela, może pisać sprawdzian z zakresu materiału nauczania obejmujący umiejętności i wiadomości z całego roku w terminie ustalonym z nauczycielem (nie później niż 5 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej).

     & 18. Osiągnięcia uczniów są dokumentowane w dzienniku elektronicznym jako oceny bieżące, natomiast kartkówki, sprawdziany i prace klasowe gromadzone i przechowywane są w segregatorach oraz przechowywane do końca roku szkolnego.

     & 19. Raz w roku nauczyciel przeprowadza wśród uczniów i rodziców ewaluację dotyczącą PZO w celu zdiagnozowania jego funkcjonowania i wprowadzania uzasadnionych zmian.

V. Uwagi końcowe

 • 20. We wszystkich kwestiach, nie ujętych w PZO, obowiązują stosowne punkty ZWO.