STATUT SZKOŁY

 

 

 

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

w Bałdrzychowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna

 

Postanowienia ogólne:

Szkoła Podstawowa zwana w dalszej części Statutu „Szkołą” jest szkołą publiczną
w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia                2017 r. poz. 59) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy, która:

 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
 • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 • realizuje ustalone dla szkoły podstawowej:
  1. programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego;
  2. ramowy plan nauczania.
 • realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.
 • umożliwia uzyskanie świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły.
 • ukończenie szkoły podstawowej umożliwia dalsze kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.
 • szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

 

 

 • 1
 1.  Nazwa szkoły – Szkoła Podstawowa  w Bałdrzychowie. 
 1. Typ szkoły – ośmioletnia szkoła podstawowa.
 2. Siedziba szkoły, adres: Bałdrzychów  13A ,  99-200 Poddębice.
 3. Organ prowadzący, siedziba – Gmina Poddębice reprezentowana przez  Burmistrza Poddębic.
 4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, Łódzki Kurator Oświaty z siedzibą w Łodzi .
 5. Szkoła posiada stronę internetową, adres: sp.baldrzychowpoddebice.pl, adres poczty elektronicznej baldrzychow3@wp.pl , telefon  43 678 30 43  fax 43 678 30 43 .
 6. Szkoła posiada numery NIP: 828 12 82 051     REGON: 001161610.

 

 • 2

1.Cykl szkolny wynosi osiem lat, zgodnie z ramowym planem nauczania.

 1. Do obwodu szkoły, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/152/2012 z dnia 8 sierpnia 2012r. należą następujące miejscowości: Bałdrzychów , Busina , Busina Kolonia , Feliksów Nowy , Feliksów Stary , Lipki , Podgórcze , Pudłówek , Pudłów Nowy , Pudłów Stary , Pustkowie , Zagórzyce , Góra Bałdrzychowska , Kolonia Góra Bałdrzychowska .
 2. Do szkoły oraz do oddziału przedszkolnego mogą być przyjmowani za zgodą dyrektora uczniowie spoza obwodu, jeśli istnieją ku temu warunki. Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w Regulaminie Rekrutacji. Zawarte w nim terminy rekrutacji ustala organ prowadzący.
 3. Dziecko może spełniać obowiązek szkolny poza szkołą pod warunkiem uzyskania przez rodziców zezwolenia dyrektora szkoły. Rodzice na podstawie pisemnego oświadczenia są zobowiązani do zapewnienia dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym.
 • 3
 1. Szkoła realizuje cele i  zadania wynikające z  przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.
 2. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie i wykonywanie zadań, uwzględniających optymalne warunki rozwoju uczniów poprzez:
 • Opracowanie tygodniowego planu zajęć, zgodnego z zasadami bezpieczeństwa i higieny zdrowia;
 • Organizację obowiązkowych, pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych, w tym zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć z doradztwa zawodowego;
 • Zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych mogą być zorganizowane za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady rodziców i rady pedagogicznej;
 • Zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczanego przedmiotu i rodzaju zajęć;
 • Dążenie do stworzenia uczniom możliwości osiągania jak najlepszych wyników nauczania i zachowania, do maksymalnego opanowania i utrwalenia wiadomości objętych programem nauczania i realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego, uzyskanie świadectwa;
 • Umożliwienie uczniom, na podstawie odrębnych przepisów, realizację indywidualnego programu lub toku nauki;
 • Przestrzeganie zasad oceniania, zgodnych z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów po klasie VIII oraz Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania stanowiących załącznik do statutu szkoły;
 • Organizowanie współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, a także innymi poradniami specjalistycznymi dla dzieci i ich rodziców;
 • Organizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: rozwijających zainteresowania uczniów oraz wyrównujących deficyty rozwojowe i edukacyjne;
 • Uwzględnianie w pracy z dziećmi i młodzieżą zasad i form wychowania i profilaktyki;
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym organizowanie zajęć rewalidacyjnych, kompensacyjno-korekcyjnych i innych;
 • Prowadzenie form opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie;
 • Organizowanie uroczystości szkolnych rozwijających uczucia patriotyczne, kształtujące system wartości;
 • Uwzględnianie w zasadach i formach współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie wychowania i profilaktyki oraz uwzględnianie ich prawa do znajomości zadań szkoły, przepisów prawa oświatowego w zakresie współpracy rodziców (prawnych opiekunów) ze szkołą.
 • Realizuje obowiązek dziecka w wieku 6 lat do rocznego przygotowania przedszkolnego, organizuje pracę oddziału przedszkolnego oraz prowadzi nadzór nad realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów poprzez:
 • Ustalanie harmonogramu dyżurów nauczycieli, pełnionych podczas przerw w budynku i na boisku szkolnym;
 • Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie pobytu w szkole oraz w czasie wyjazdów i wycieczek szkolnych; Szczegółowe zasady organizowania wycieczek znajdują się w Regulaminie Organizowania Wycieczek Szkolnych .
 • Zapewnienie opieki uczniom podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych;
 • Omawianie zasad bezpieczeństwa podczas lekcji wychowawczych i zajęć z poszczególnych przedmiotów nauczania;
 • Promowanie zdrowego trybu życia i ochrony zdrowia;
 • Systematyczne organizowanie szkoleń dla nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Szkolenie pracowników szkoły w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • Układanie planu zajęć, zgodnego z zasadami higieny pracy.
 1. Szkoła realizuje zadania wynikające z Programu wychowawczo-profilaktycznego, który stanowi załącznik do statutu szkoły.
 2. Program wychowawczo-profilaktyczny ma na celu wspierać prawidłowy rozwój dziecka i kształtować właściwe postawy oraz zapobiegać zaburzeniom tego rozwoju lub minimalizować skutki tych zaburzeń.
 3. W szkole istnieją regulaminy , procedury dotyczące zachowań uczniów , współpracy nauczyciel – uczeń , cyberprzemocy , zachowań agresywnych itp.
 4. W sytuacji zagrożenia, sytuacji kryzysowej, zwłaszcza w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor szkoły odpowiada za organizację i realizację zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.

1). Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa dyrektor po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego wprowadza nauczanie hybrydowe dla wybranych oddziałów lub poziomów albo nauczanie zdalne dla całej szkoły.

2).  Zajęcia z wykorzystaniem metod i  technik kształcenia na odległość realizowane są z wykorzystaniem:                                                                                                                                             

 1. a) materiałów i funkcjonalnych, zintegrowanych platform edukacyjnych udostępnionych i rekomendowanych przez MEN,
 2. b) materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych,
 3. c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
 4. d) platform edukacyjnych oraz innych materiałów wskazanych przez nauczyciela, w tym: podręczników, kart pracy, zeszytów oraz zeszytów ćwiczeń.

3). Komunikacja nauczyciel – uczeń lub nauczyciel – rodzic odbywać się może:

 1. a) za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz strony Internetowej szkoły,
 2. b) drogą telefoniczną poprzez rozmowy lub e -smsy,
 3. c) drogą mailową lub na zamkniętej grupie Faceeboka, Massengera, Discord lub innych komunikatorów założonych na potrzeby edukacji zdalnej,
 4. d) poprzez platformę Office 365 – Teams
 5. d) poprzez aplikacje umożliwiające przeprowadzenie videokonferencji.

4). Nauczanie zdalne odbywa się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

5). Nauczyciele realizują podstawę programową wg planów nauczania, z możliwością ich modyfikacji niezbędną do przyjętych metod i form pracy nauki na odległość.

6). Podczas planowania zajęć nauczyciele zobowiązani są  do realizowania treści z podstawy programowej. Planując jednostkę lekcyjną uwzględniają przepisy BHP oraz potrzeby i uczniów z ograniczeniami psychofizycznymi, w tym skierowanych do kształcenia specjalnego.

 1. Zajęcia w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie:
 • zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
 • temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,
 • zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
 • nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż określone w pkt 1-3

 

 • 4

1.Cele i zadania oddziału przedszkolnego:                                                     

1)wspieranie rozwoju dziecka zgodnie z jego potrzebami i możliwościami rozwojowymi, w szczególności poprzez: pomoc w rozwijaniu umiejętności, naukę rozróżniania tego, co jest dobre, a co złe, kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, dbanie o sprawność fizyczną dzieci;

2) rozwijanie szacunku dla rodziców, rodzeństwa, osób starszych i innych,

 

3)wspieranie rodziców w procesie rozwoju dziecka,

 

4)przygotowanie do nauki w szkole podstawowej.

 

 1. Do zadań oddziału przedszkolnego należy w szczególności:

 

1)rozwijanie umiejętności dziecka, jego zainteresowań,

 

2)rozpoznawanie trudności w wychowaniu i nauce dziecka,

 

3)wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 

4)organizowanie bezpłatnej i dobrowolnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć korekcyjnych, wyrównawczych, konsultacji i porad.

 

3.Dziecko przebywające w oddziale przedszkolnym pozostaje pod opieką wykwalifikowanego nauczyciela, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci.

 

4.W oddziale przedszkolnym nie stosuje się żadnych zabiegów leczniczych, nie podaje leków, z wyjątkiem udzielenia pierwszej pomocy.

 

5.Podczas wycieczek i wyjazdów dzieci pozostają pod opieką odpowiedniej liczby nauczycieli, w zależności od liczby wychowanków.

 

6.Dzieci są przyprowadzane i odbierane z oddziału przez rodziców lub inne osoby wskazane pisemnie przez rodziców/opiekunów oraz dowożone autokarem pod opieką opiekuna dowozów i doprowadzane a także odbierane z przystanków przez rodziców lub inne osoby wskazane przez rodziców lub opiekunów.

 

7.Oddział przedszkolny nie wyda dziecka, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że rodzic lub inna upoważniona osoba jest pod wpływem alkoholu czy narkotyków lub orzeczono wobec niej zakaz kontaktowania się z dzieckiem.

 

8.W oddziale przedszkolnym organizowana jest nauka religii i etyki.

 

9.Oddział przedszkolny organizuje zajęcia dodatkowe w terminach ustalonych przez dyrektora placówki.

 

10.Szkoła realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 1. Szczegółowe zasady działania i organizacji zajęć oddziału przedszkolnego znajdują się w Regulaminie Oddziału  Przedszkolnego
 • 5

 

 1. Organami szkoły są:
  • Dyrektor;
  • Rada Pedagogiczna;
  • Samorząd Uczniowski;
  • Rada Rodziców;
 2. Współpracujące ze sobą organy szkoły mają prawo do:
 • podejmowania działań i decyzji w ramach swoich ustawowych kompetencji;
 • przepływu informacji między organami;
 • rozwiązywania sporów między organami.
 1. Formami rozwiązywania ewentualnych sporów pomiędzy organami szkoły są:
 • rozmowy mediacyjne między przedstawicielami organów, które weszły w konflikt;
 • wniosek do dyrektora szkoły, przedstawiający przyczynę konfliktu wynikłą między organami;
 • powołanie przez dyrektora szkoły komisji rozstrzygającej spór, składającej się z dwóch przedstawicieli każdego z organów pozostających w sporze.
 1. Sposób rozwiązywania sporów między organami:

1)  komisja rozstrzygająca spory między organami rozpatruje przyczynę konfliktu w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku do dyrektora szkoły;

2) każda ze stron konfliktu może odwołać się na piśmie za pośrednictwem dyrektora do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub do organu prowadzącego szkołę, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji komisji;

3) jeżeli jedną ze stron sporu jest dyrektor, wówczas konflikt rozstrzyga organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący, w zależności od przedmiotu sporu.

 

 

 

 

 

 • 6
 1. Dyrektor szkoły w szczególności:
 • kieruje bieżącą działalnością szkoły, odpowiada za wszystkie sprawy szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny, przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • realizuje uchwały rady pedagogicznej, czuwa nad ich zgodnością z prawem oświatowym;
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez radę rodziców i radę pedagogiczną, ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych;
 • organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
 • opracowuje arkusz organizacji szkoły, uwzględniając przepisy prawa oświatowego, zasięgając opinii zakładowych organizacji związkowych, arkusz zatwierdza organ prowadzący po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć w szkole;
 • wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 • przewodniczy radzie pedagogicznej, prowadzi zebrania rady;
 • nagradza uczniów, nauczycieli oraz wymierza kary dyscyplinujące;
 • odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów;
 • stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, w szczególności harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza, dydaktyczna lub opiekuńcza;
 • współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.
 1. Dyrektor decyduje w sprawach zatrudniania oraz zwalniania nauczycieli i pracowników szkoły.
 2. Dyrektor decyduje w sprawach występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i pracowników szkoły, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej.

 

 

 

 

 • 7
 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, realizującym zadania wynikające ze statutu.
 2. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt statutu oraz jego zmian.
 3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności.
 4. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole.
 5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać także udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Formą akceptacji przez Radę Pedagogiczną zaproszeń jest przyjęcie porządku obrad.
 6. Przewodniczący Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi zebrania.
 7. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 8. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane także na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 jej członków.
 9. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 10. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  • zatwierdzanie planów pracy szkoły;
  • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
  • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy szkoły;
  • możliwość wystąpienia z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole;
  • wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawa.
 11. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 • projekt planu finansowego;
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom i pracownikom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia, wolontariuszy i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły.
 1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. O wstrzymaniu wykonania uchwał dyrektor zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.
 5. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 6. Z zebrań Rady Pedagogicznej sporządza się protokół.
 • 8
 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Samorząd ustala regulamin swojej działalności, zgodny ze statutem szkoły.
 4. Samorząd współpracuje z innymi organami szkoły i opiniuje we wszystkich sprawach dotyczących przestrzegania i realizacji praw ucznia.
 5. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
  • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  • prawo redagowania i wydawania własnej gazetki szkolnej,
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.
 6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu, może w tym celu wyłonić ze swego składu Radę Wolontariatu.
 7. Do zadań Rady Wolontariatu należy:
 • koordynowanie zadań z zakresu wolontariatu;
 • diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym lub lokalnym;
 • opiniowanie oferty działań;
 • decydowanie o konkretnych działaniach do realizacji.
 1. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów, w tym szacunek do drugiego człowieka, uwrażliwia na potrzeby osób potrzebujących, rozwija empatię oraz aktywizuje współpracę z organizacjami pozarządowymi.
 2. Rada Wolontariatu działa na podstawie opracowanego regulaminu.

 

 • 9
 1. W szkole działa Rada Rodziców reprezentująca ogół rodziców.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad klasowych, wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danej klasy;
 3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Rada Rodziców ustala swój regulamin pracy, a w szczególności:
 • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
 • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oraz przedstawicieli poszczególnych rad klasowych;
 • sposoby współpracy z radami klasowymi i innymi organami szkoły.
 1. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należą:
 • występowanie do dyrektora, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;
 • uchwalanie w porozumieniu z  Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do uczniów oraz dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów i ich środowiska, obejmujących treści i działania o charakterze profilaktycznym, skierowane do uczniów i ich rodziców:
 1. jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny;
 2. program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
 • opiniowanie planu finansowego szkoły;
 • współdziałanie z nauczycielami i dyrektorem szkoły w zakresie zapoznania z zamierzeniami dydaktycznymi i wychowawczymi w klasie i w szkole;
 • uzyskiwanie rzetelnych informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka, w tym wskazaniu sposobów uczenia się dziecka;
 • zapoznania z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania i klasyfikowania uczniów;
 • uzyskiwanie wsparcia w zakresie wychowania i dalszego kształcenia dziecka.
 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 2. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa
 3. Fundusze Rady Rodziców mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców.
 4. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz do dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby, posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców.

 

 • 10

 Organizacja oddziału przedszkolnego

 1. Dziecko zameldowane w obwodzie szkoły, które w danym roku kalendarzowym kończy 6

    lat, realizuje obowiązek rocznego przygotowania do obowiązku szkolnego uczęszczając na

    zajęcia w oddziale przedszkolnym lub w przedszkolu. W przypadku wolnych miejsc do

    oddziału mogą być przyjmowane dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 5 lat.

 

2.Organizację pracy oddziału określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora szkoły.

 

3.Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25.

 

4.Czas trwania zajęć w oddziale to 60 minut.

 

5.Czas trwania zajęć dydaktycznych w oddziale uzależniony jest od wieku dzieci i wynosi:

-dla dzieci w wieku sześciu i pięciu lat – około 30 minut.

 

6.Oddział przedszkolny pracuje w oparciu o rozporządzenie o organizacji roku szkolnego.

 

7.Czas pracy oddziału to: od godziny 7:30 do 12:30. Szkoła może organizować zajęcia dodatkowe za zgodą rodziców, np. religia lub etyka.

 

8.Oddział przedszkolny sprawuje opiekę nad dziećmi, stosuje metody pracy odpowiednie do ich rozwoju oraz potrzeb.

 

9.Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

10.Nauczyciel dokonuje wyboru programu wychowania przedszkolnego spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych do użytku.

 

11.Zajęcia w oddziale są dokumentowane na podstawie odrębnych przepisów.

                                                                      

 

 • 11

Organizacja pracy szkoły

 1. Do szkoły uczęszczają w zasadzie uczniowie od 7 roku życia do 15 lat, nie później niż do

    18 roku życia.

 

 1. Do klasy pierwszej  ośmioletniej  szkoły  podstawowej    przyjmowane  są  dzieci,  które

    w danym  roku  kalendarzowym  kończą  7  lat  i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a  

    także na wniosek rodziców dzieci w wieku 6 lat, jeżeli w roku poprzedzającym były objęte

    wychowaniem przedszkolnym  i  wykazują  psychofizyczną  dojrzałość  do  podjęcia nauki

    szkolnej lub  posiadają pozytywną  opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Do szkoły przyjmuje się:

  

1) z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

 

2)na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w danym oddziale są wolne miejsca.

 1. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia i jest podzielony na dwa okresy: od 1 września do 15 stycznia – pierwsze półrocze oraz od 16 stycznia do dnia zakończenia zajęć w danym roku – drugie półrocze.

  1.) W sytuacji zagrożenia, sytuacji kryzysowej, zwłaszcza w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii i innych czynników  dyrektor szkoły po uzgodnieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję zmieniającą termin zakończenia pierwszego półrocza w innym późniejszym terminie ustalonym z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

5.Terminy rozpoczęcia i  kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.

6.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, zaopiniowany przez związki zawodowe, organ sprawujący nadzór pedagogiczny i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę.

7.Organizacje stałych, obowiązkowych  zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

8.Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

9.Oddziały tworzy się zgodnie z ramowymi planami nauczania.

10.Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przerwy międzylekcyjne trwają od 5 do 20 minut.

 1. w uzasadnionych przypadkach, inne zajęcia poza godzinami lekcyjnymi mogą być prowadzone w czasie od 30 – 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas ich trwania, ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć szkoły,
 2. czas trwania zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący, mając na uwadze tygodniowy czas trwania tych zajęć.

11.W szkole mogą być prowadzone zajęcia pozalekcyjne, w tym: koła zainteresowań, dodatkowa nauka języków obcych, zespoły instrumentalne, zajęcia sportowe i inne.

12.W szkole organizuje się dla danego oddziału lub grupy międzyoddziałowej zajęcia wychowania do życia w rodzinie.

13.Jeśli rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą pisemną rezygnację z zajęć wychowania do życia w rodzinie, wówczas uczeń niepełnoletni nie uczestniczy w wyżej wymienionych zajęciach, a dyrektor zapewnia opiekę świetlicową dla tego ucznia podczas odbywanych zajęć.

14.Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani ukończenie szkoły.

15.Szkoła umożliwia organizację wyjazdów i wycieczek szkolnych na zasadach ustalonych w regulaminie wycieczek i wyjazdów.

16.Szkoła zapewnia korzystanie uczniów z bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach umowy    .

 

 • 12

Zasady sprawowania opieki nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 1. Dyrektor Szkoły zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie poprzez działania opiekuńcze i wychowawcze w szkole, które koordynowane są przez pedagoga szkolnego, przy współpracy wszystkich pracowników szkoły.
 2. Szczególną opieką obejmuje się uczniów:
  • niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,         i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zwanych dalej „uczniami niepełnosprawnymi”;
  • niedostosowanych społecznie;
  • zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
  • ze szczególnymi uzdolnieniami;
  • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
  • z zaburzeniami komunikacji językowej;
  • z przewlekłymi chorobami;
  • w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych;
  • z niepowodzeniami edukacyjnymi;
  • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
  • z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
  • rodzicami/ prawnymi opiekunami ucznia;
  • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
  • placówkami doskonalenia nauczycieli;
  • innymi szkołami i placówkami;
  • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
 • ucznia za zgodą jego rodziców/ prawnych opiekunów – jednak w przypadku podejrzewania o przemoc wobec ucznia, należy podjąć działania zgodne z procedurą postępowania wobec przemocy w rodzinie – procedura Niebieskiej Karty lub bezpośrednio zgłosić podejrzenie do Sądu Rodzinnego;
 • rodziców/ prawnych opiekunów dziecka lub ucznia;
 • nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
 • poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 • dyrektora szkoły;
 • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania;
 • pracownika socjalnego;
 • asystenta rodziny;
 • kuratora sądowego.
 1. W ramach sprawowanej opieki nad dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych szkoła zapewnia:
  • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów;
  • zajęcia specjalistyczne;
  • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne i socjoterapeutyczne;
  • integrację dzieci lub uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi lub uczniami pełnosprawnymi;
  • przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym;
  • opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny;
  • dokonuje się diagnozy predyspozycji, uzdolnień i talentów uczniów oraz dostosowuje się ofertę szkoły do ich potrzeb;
  • prowadzi się zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów, dostosowane do ich potrzeb;
  • indywidualizuje się pracę na lekcjach, dostosowując zadania do potrzeb uczniów.

 

 1. W Szkole zatrudnia się pedagoga i psychologa
 • Do zadań pedagoga szkolnego i psychologa należy:
 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole i oddziale przedszkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży;
 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologicznopedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
 6. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w realizacji zadań z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 7. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych oraz interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 8. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 9. rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;
 10. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i wychowawców;
 11. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 12. udzielanie rodzicom uczniów indywidualnych porad w rozwiązywaniu trudności wychowawczych;
 13. wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;
 • Pedagog prowadzi dokumentację swojej pracy zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. W Szkole zatrudnia się logopedę.
 • Do zadań logopedy należy:
 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
 2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
 4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz innych specjalistów w:
 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły;
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Do zadań pedagoga specjalnego w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

 1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz  uczniami w:

 1. a) rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 975 i 1079),
 2. b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 3. c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
 4. d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

2) współpraca z zespołem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 1. a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym

barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły

lub placówki,

 1. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
 2. c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia

oraz jego możliwości psychofizycznych,

 1. d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom;

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, o których mowa w § 4 ust. 3 oraz w § 5;

6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

szkoły lub placówki w zakresie zadań określonych w pkt 1–5.”.

 

 

 

 • 13
 1. W szkole działa biblioteka, której celem jest:
  • kształtowanie kultury czytelniczej uczniów, rozwijanie potrzeb czytelniczych
   i informacyjnych, prowadzenie akcji promujących czytelnictwo i konkursów szkolnych dla uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości.
  • tworzenie warunków do poszukiwania, selekcjonowania, porządkowania
   i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną m. in. poprzez:
 2. przeprowadzanie lekcji z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego;
 3. wspomaganie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli, dokształcanie
  i doskonalenie zawodowe nauczycieli;
 4. tworzenie i wzbogacanie warsztatu informacyjnego biblioteki;
 5. gromadzenie materiałów wspomagających pracę nauczyciela;
 6. rozpoznawanie i zaspokajanie w ramach możliwości zgłaszanych potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
 7. udzielanie porad, informacji bibliotecznych, doradztwo w sprawach czytelnictwa, promocję księgozbioru pozalekturowego i nowości wydawniczych i bibliotecznych.
 8. Organizacja biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodne
  z potrzebami szkoły, polegają na:

  • organizowaniu różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną
   in. poprzez:
 9. informowanie o wydarzeniach kulturalnych w regionie,
 10. prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa przez organizowanie wystaw i pokazów,
 11. organizowanie konkursów czytelniczych, recytatorskich, literackich
  i plastycznych,
 12. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz innymi bibliotekami:
 • współpraca z uczniami polega na:
 1. rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów;
 2. przygotowaniu ich do samodzielnego poszukiwania i zdobywania wiedzy;
 3. indywidualnych rozmowach z czytelnikami.
 • współpraca z nauczycielami polega na:
 1. udostępnianiu programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych
  i materiałów ćwiczeniowych;
 2. wspieraniu nauczycieli w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów;
 3. współdziałaniu w tworzeniu warsztatu informacyjnego;
 4. zgłaszaniu propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów;
 5. udzielaniu pomocy w selekcji zbiorów;
 6. współdziałaniu w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki;
 7. współorganizowaniu uroczystości i imprez szkolnych oraz konkursów.
 • współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami, środowiskiem i innymi bibliotekami polega na:
 1. wyposażaniu uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
 2. wypożyczaniu książek zainteresowanym rodzicom;
 3. informowaniu rodziców o aktywności czytelniczej dzieci;
 4. organizowaniu wycieczek do innych bibliotek;
 5. współorganizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa;
 6. wspieraniu działalności kulturalnej bibliotek np. gminnej, powiatowej;
 7. uczestniczeniu w lekcjach bibliotecznych przeprowadzanych przez bibliotekarzy z innych bibliotek;
 8. udziale w spotkaniach z pisarzami;
 9. udziale w konkursach poetyckich i plastycznych.
 10. Biblioteka prowadzi działania rozwijające indywidualne zainteresowania uczniów
  i promujące czytelnictwo poprzez:

  • rozpoznawanie zainteresowań czytelniczych uczniów i dostosowanie księgozbioru
   do indywidualnych potrzeb czytelników;
  • promowanie nowości czytelniczych;
  • motywowanie uczniów do czytelnictwa poprzez ranking najlepszych czytelników oraz ich nagradzanie i wyróżnianie;
  • prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa przez organizowanie wystaw i pokazów;
  • organizowanie różnorodnych konkursów, motywowanie uczniów do udziału w nich;
 11. Biblioteka tworzy warunki do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną poprzez funkcjonowanie centrum biblioteczno-informatycznego ICIM.
 12. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
 • w zakresie pracy pedagogicznej:
 1. organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole;
 2. wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samodoskonalenia z użyciem różnych źródeł informacji;
 3. wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez rozwijanie umiejętności poszukiwania źródeł informacji wykraczających poza program nauczania;
 4. wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu informacji potrzebnych w nauce;
 5. organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
 • w zakresie prac organizacyjnych:
 1. gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
 2. ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 3. prowadzenie ewidencji księgozbioru;
 4. wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych;
 5. wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
 6. wybieranie i selekcjonowanie zbiorów, dbałość o ich wygląd i estetykę;
 7. opracowanie sprawozdań z realizacji zadań biblioteki.
 • udostępnianie książek i innych źródeł informacji:
 1. gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie różnych źródeł informacji;
 2. gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
 3. pomoc w poszukiwaniu źródeł i doborze literatury;
 4. udzielanie porad bibliograficznych;
 5. kierowanie czytelników do innych bibliotek i ośrodków informacji.
 • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
  z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną:
 1. wykorzystanie w pracy biblioteki komputerów;
 2. wzbogacanie zasobów biblioteki o najnowsze pozycje książkowe i źródła medialne;
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie
  u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez organizację uroczystości, imprez, konkursów, wystaw i kiermaszów, w tym kiermaszów używanych podręczników.
 • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną poprzez organizację wycieczek, wyjazdów, lekcji bibliotecznych, lekcji muzealnych, współpracę z innymi bibliotekami, poradnictwo czytelnicze i inne.
 • 14

Zajęcia świetlicowe/ stołówka

 1. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców – na wniosek rodziców oraz ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
 2. Zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
 3. Zajęcia prowadzone są w wymiarze minimalnym 10 godzin świetlicowych tygodniowo, grupa wychowawcza liczy do 25 uczniów.
 4. Uczniowie przebywający w świetlicy są pod stałą opieką wychowawców.
 5. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania ze stołówki.
 6. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne.
 7. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 8. Do opłat za posiłki nie wnosi się kosztów wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od wynagrodzenia oraz kosztów utrzymania stołówki.
 9. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców ucznia z całości lub części opłat za posiłki w przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
 10. Organ prowadzący upoważnia dyrektora szkoły do dokonywania zwolnień uczniów
  z opłat za posiłki w stołówce szkolnej.
 11. Posiłki wydawane są w czasie przerw obiadowych, tj. o godz. 10.35 i 11. 35.
 • 15
 1. Dla realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:
  • sal dydaktycznych z niezbędnym wyposażeniem,
  • sali rekreacyjnej wraz z zapleczem,
  • terenu rekreacyjnego, boisk sportowych,
  • pomieszczenia biblioteki,
  • z pomieszczenia kuchennego i stołówki,
  • składnicy akt,
  • gabinetu dyrektora,
  • pracowni komputerowej,
  • pracowni językowej,
  • pracowni ICIM,
  • pomieszczeń sanitarnych i szatni.
  • 16
 2. W szkole zatrudnia się nauczycieli i  pracowników obsługi. W określonych przypadkach można zatrudnić asystenta nauczyciela.
 3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
 4. Obsługę finansową zapewnia księgowa, a obsługę płacową kadrowa.
 5. W/w osoby wykonują zadania zgodne z ustalonym przydziałem obowiązków i są zatrudniani przez odpowiednie komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Poddębicach .
 6. Wszyscy nauczyciele i pracownicy obsługi są odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów podczas ich pobytu w szkole oraz podczas imprez, wyjazdów, wycieczek organizowanych przez szkołę.

                                                

 • 17

  Zadania i obowiązki nauczycieli i wychowawców.

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość pracy i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów (dotyczy wszystkich nauczycieli, wychowawców, nauczyciela biblioteki, nauczycieli zajęć świetlicowych).
 2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zobowiązany jest do kierowania się dobrem uczniów jako wartością nadrzędną.
 3. Do zadań nauczycieli należą w szczególności:
  • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
  • prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;
  • dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;
  • wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
  • bezstronność oraz obiektywizm w ocenie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;
  • udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów; wskazywanie sposobów uczenia się;
  • doskonalenie umiejętności dydaktycznych i  podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;
  • realizacja planu dydaktyczno-wychowawczego według tygodniowego rozkładu zajęć;
  • dbanie o bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć dydaktycznych i przerw śródlekcyjnych, a także podczas wycieczek, rajdów i uroczystości szkolnych.
  • organizowanie dla uczniów wycieczek, wyjazdów, zajęć terenowych, na które wymagana jest zgoda rodziców (prawnych opiekunów);
  • realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach, która w optymalnym stopniu przyczynia się do zrealizowania celów szkoły;
  • bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów;
  • informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy, dyrekcję i Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów;
  • określenie zasad udostępniania uczniom i  rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych, prowadzenie oceniania na bieżąco;
  • wdrażanie uczniów do poszanowania mienia szkoły;
  • pełnienie dyżurów zgodnie z tygodniowym harmonogramem;
  • wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o objęcie opieką zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;
  • przestrzeganie zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej, zawartych w opiniach i orzeczeniach;
  • doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach rady pedagogicznej, warsztatach, szkoleniach, konferencjach metodycznych, zespołach samokształceniowych, konsultacjach z doradcami metodycznymi;
  • wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora.
  • W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.

   22 ) Nauczyciele wychowania fizycznego w ramach programu „Sportowe Talenty” przeprowadzają testy 

        sprawności fizycznej uczniów klas IV – VIII zgodnie z rozporządzeniem i przekazują  poprzez  

        platformę internetową. Pozyskują od rodziców dzieci pomiary somatyczne i przekazują do programu

 1. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne problemowo-zadaniowe.
  • Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.
  • Zespół dokonuje wyboru programów nauczania oraz jego modyfikacji.
  • Zespół opracowuje kryteria oceniania uczniów.
  • Zespół opiniuje opracowane w szkole autorskie programy nauczania.
  • Zespół organizuje wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli.
 2. Nauczyciele i wychowawcy w szkole prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się. W przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej – obserwację ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się lub szczególnych uzdolnień.
 3. Nauczyciele i wychowawcy informują bezzwłocznie wychowawcę klasy w przypadku, gdy stwierdzą, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 4. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli i wychowawców o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
 5. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawca klasy planuje i  koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala wspólnie z dyrektorem szkoły formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane;
 6. Wychowawca klasy współpracuje z  rodzicami ucznia, innymi nauczycielami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, uwzględniając wnioski zawarte w dokumentacji ucznia.
 7. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
  w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, jest zadaniem zespołu, który
  z porozumieniu z dyrektorem, podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 8. Podczas udzielania pomocy uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego formy i okres udzielania pomocy są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami prawa oświatowego. W powyższym programie uwzględniane są wnioski do dalszej pracy z uczniem, a o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną informowani są pisemnie, przez dyrektora- rodzice ucznia.

12.Oddziałem/ klasą opiekuje się nauczyciel wychowawca.

 • wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 • metody i formy pracy wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych
 • wychowawcę wyznacza dyrektor szkoły.
 • do zadań wychowawcy należy:
 1. otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka;
 2. planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia klasowego, ustalanie tematów lekcji wychowawczych;
 3. współdziałanie z  pozostałymi nauczycielami w zakresie uzgadniania z nimi i koordynowania działań wychowawczych;
 4. współpracowanie z rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo- wychowawczych ich dzieci;
 5. informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu na zebraniach, podczas konsultacji indywidualnych, za pomocą poczty elektronicznej, podczas rozmowy telefonicznej lub poprzez dziennik elektroniczny;
 6. współdziałanie z pedagogiem lub psychologiem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub z innymi specjalistami w zakresie rozpoznawania potrzeb oraz udzielania w razie potrzeby pomocy wychowankom, a także w zakresie rozwijania zainteresowań i uzdolnień.
  • Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące oddziału, a w szczególności prowadzi dokumentację przebiegu nauczania i zachowania wychowanków.
  • Wychowawca prowadzi teczkę wychowawcy klasy, która powinna zawierać:
 7. listy obecności rodziców na spotkaniach z wychowawcą;
 8. listę dzieci ubezpieczonych;
 9. notatki odnośnie klasy z działalności wychowawcy;
 10. korespondencje z rodzicami;
 11. zeszyty spraw finansowych;
 12. usprawiedliwienia nieobecności w szkole;
 13. plan pracy wychowawczej na dany rok szkolny;
 14. zeszyt uwag i pochwał.
  1. W szkole może być zatrudniony asystent nauczyciela w klasach I-III.
   • Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela.
   • Asystenta zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.
   • Asystentowi, nie powierza się zadań określonych dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z  zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
  2. W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w szkole lub placówce publicznej może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole lub placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 • 18

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA DLA KLAS I-VIII

OCENIANIE w KLASACH I-III

 1. W klasach I–III stosuje się ocenianie opisowe. Wymagania edukacyjne wynikają z treści podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej.
 2. Ocenianie w klasach I-III polega na gromadzeniu informacji o zachowaniu i osiągnięciach edukacyjnych ucznia oraz na sprawdzaniu jego postępów w nauce, adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka.

 

 1. Ocenianie opisowe służy systematycznemu wspieraniu rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka

    i prowadzi do osiągnięcia umiejętności samodzielnego uczenia się.

 

 1. System oceniania ma na celu dostarczyć informacji:
 • Uczniowi – o efektach jego nauczania i poziomie osiągnięć edukacyjnych. Jest źródłem wiedzy o trudnościach i problemach w nauce i zachowaniu oraz motywuje do dalszej pracy.
 • Nauczycielom – na temat rozwoju uczniów oraz efektywności stosowanych metod i form pracy z uczniami.
 • Rodzicom – o postępach w nauce i zachowaniu ich dziecka, ewentualnych sposobach udzielania pomocy w przypadku trudności w opanowaniu treści podstawy programowej.
 1. Ocena opisowa pełni następujące funkcje:
 • diagnostyczną – bada osiągnięcia uczniów, wskazuje stopień opanowania treści podstawy programowej.
 • informacyjną – dostarcza wiedzy na temat pracy, jaką wykonał uczeń, w celu opanowania treści podstawy programowej.
 • korekcyjną – wskazuje niedociągnięcia i braki, nad którymi uczeń musi jeszcze pracować.
 • motywacyjną – wspiera rozwój ucznia motywuje go do podjęcia starań o lepsze wyniki, natomiast nauczyciela do podjęcia większej aktywności i wprowadzenia zmian w metodach nauczania.
 1. Ocena opisowa informuje o:
 • osiągniętych efektach pracy w zakresie:
 1. rozwoju poznawczego – mówienie i słuchanie, pisanie i czytanie, umiejętności przyrodnicze, matematyczne;
 2. rozwoju artystycznego – zdolności manualne, plastyczne, słuch muzyczny, zdolności techniczne;
 3. rozwoju społeczno-emocjonalnego i fizycznego.
 • trudnościach w nauce i zachowaniu, problemach edukacyjnych.
 • potrzebach rozwojowych ucznia, rozwijających zainteresowania uczniów.
 • formie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • sposobach i metodach pracy stosowanych przez nauczyciela.
 1. Zasady bieżącego, śródrocznego i rocznego oceniania wewnątrzszkolnego:
  • W klasach I–III za opanowanie wiadomości i umiejętności edukacyjnych ustala się następujące oceny bieżące wyrażane w formie cyfrowych symboli:
 2. Symbol cyfrowy 6 – otrzymuje uczeń, który wzorowo opanował zakres wiedzy i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej.
 3. Symbol cyfrowy 5 – otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej.
 4. Symbol cyfrowy 4 – otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych w zakresie pozwalającym na dobre rozumienie i wykonywanie większości zadań, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej.
 5. Symbol cyfrowy 3 – otrzymuje uczeń, który opanował podstawowy zakres wiedzy i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej.
 6. Symbol cyfrowy 2 – otrzymuje uczeń, który opanował niezbędne minimum podstawowych wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej.
 7. Symbol cyfrowy 1 – otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej.
  • Symbole od 2-6 cyfry oznaczają pozytywną ocenę, symbol cyfry 1 oznacza ocenę negatywną. .
  • Ocena śródroczna i roczna z zachowania jest oceną opisową.
  • Bieżące ocenianie może mieć charakter oceny ustnej lub pisemnej. Nauczyciel zawsze podaje jawnie umotywowane oceny do wiadomości ucznia i jego rodziców.
 1. OCENIANIE W KLASACH IV-VIII
 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia.
 3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
  i wychowawców poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
 4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

5.Celami oceniania są:

informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w nauce,

przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

motywowanie ucznia do dalszej pracy,

 • wdrażanie ucznia do systematyczności, samokontroli, samooceny,
 • udzielanie uczniowi pomocy w planowaniu swojego rozwoju,
 • informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o trudnościach w nauce, jakie napotyka ich dziecko, o jego postępach oraz uzdolnieniach,
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • informowanie wychowawcy klasy, dyrektora szkoły o efektach nauczania
  i uczenia się, aktywności uczniów w pracy nad własnym rozwojem.

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  • ustalanie kryteriów ocen zachowania,
  • ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
   z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach przyjętych w danej szkole,
  • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
  • przeprowadzanie egzaminów poprawkowych,
  • ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
 1. Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych
 • Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 • Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o zasadach oceniania zachowania.
 • Uczeń zna kryteria oceniania z każdego przedmiotu.
 • W przypadku otrzymania najniższej oceny, uczeń powinien być poinformowany o konsekwencjach wynikających z dalszego kształcenia.
 • Każda ocena jest jawna dla ucznia, a na życzenie zainteresowanego utajniona przed klasą.
 • Uczeń i jego rodzice mają prawo do uzasadnienia wystawionej przez nauczyciela oceny cząstkowej, śródrocznej i rocznej.
 1. Ocenianiu bieżącemu podlegają:
 • odpowiedzi ustne,
 • testy,
 • kartkówki (nauczyciel ma prawo sprawdzić przygotowanie się ucznia do lekcji, wykorzystując w tym celu materiał z trzech ostatnich tematów),
 • sprawdziany (prace klasowe) według specyfikacji przedmiotu (nauczyciele uzgadniają między sobą datę sprawdzianów, zachowując wymóg nieprzekraczania dwóch sprawdzianów/ prac klasowych w tygodniu w danej klasie),
 • testy lub prace pisemne, których celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności z całego półrocza lub roku (odbywa się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela),
 • testy osiągnięć szkolnych, badanie wyników nauczania odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora na początku roku szkolnego.
 1. Oceniając ucznia, należy określać jego mocne i słabe strony, wpierać jego możliwości percepcyjne, traktować podmiotowo, indywidualnie.
 2. Kryteria oceniania
  • Uczniowie oceniani są według następującej skali ocen:

celująca – 6

bardzo dobra – 5

dobra – 4

dostateczna – 3

dopuszczająca – 2

niedostateczna – 1

 • Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający.
 • Negatywną oceną jest ocena niedostateczna.

 

 1. Ocenianie zachowania
 • Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 • Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli uczących w tym oddziale oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia ustalonych w statucie szkoły.
 • Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
  2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
  3. dbałość o honor i tradycje szkoły,
  4. dbałość o piękno mowy ojczystej,
  5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
  6. godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
  7. okazywanie szacunku innym osobom.
 • Dla uczniów z klas IV–VIII obowiązuje skala ocen:
  1. wzorowe – wz,
  2. bardzo dobre – bdb,
  3. dobre – db,
  4. poprawne – pop,
  5. nieodpowiednie – ndp,
  6. naganne – ng.
 • Oceną wyjściową zachowania jest ocena dobra.
 1. Szczegółowe zasady oceniania znajdują się  w  Wewnątrzszkolnych  Zasadach  Oceniania , na  poszczególnych  przedmiotach Przedmiotowe  Zasady  Oceniania

 

 • 19

Prawa i obowiązki uczniów

 1. Uczniowi przysługują prawa zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka a w szczególności prawo do:
 • poszanowania godności osobistej i dobrego imienia;
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, bezpieczeństwa;
 • ochrony przed przemocą, agresją, uzależnieniami, demoralizacją oraz przed innymi niebezpieczeństwami;
 • korzystania z pomocy pedagoga, psychologa, wychowawcy i innych nauczycieli;
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli wiedzy i umiejętności zgodnie z  zasadami wewnątrzszkolnego oceniania;
 • korzystania z  pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki;
 • wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się
  w organizacjach działających w szkole;
 • uczeń i jego rodzice mają prawo – w przypadku, gdy szkoła korzysta z dziennika elektronicznego – do bezpłatnego uzyskiwania informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki;
 • uczeń ma prawo do prywatności i ochrony danych osobowych w zakresie m.in.: informacji o stanie zdrowia, wyników testów psychologicznych, informacji dotyczących rodziny – statusu materialnego, wykształcenia rodziców, ewentualnych problemów rodzinnych.
  1. Tryb składania i rozpatrywania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:
 • w razie naruszenia praw ucznia rozpatruje się skargi i wnioski dotyczące działań dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych i innych spraw organizacyjnych szkoły;
 • skargi i wnioski rozpatrywane są przez dyrektora szkoły lub zespół powołany przez dyrektora szkoły w skład którego mogą wchodzić: wybrany przez Radę Pedagogiczną jej przedstawiciel, przedstawiciel zespołu wychowawczego ewentualnie przedstawiciel rodziców, pedagog lub psycholog;
 • skargi i wnioski są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia;
 • odpowiedź ustna lub pisemna jest kierowana do osób składających skargę lub wniosek;
 • osobie składającej skargę lub wniosek przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego szkołę (w zależności od rodzaju skargi) za pośrednictwem dyrektora szkoły w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.
  1. Uczeń jest zobowiązany do:
 • Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły;
 • Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę: rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w wybranych przez siebie organizacjach młodzieżowych, zajęciach pozalekcyjnych lub wyrównawczych;
 • Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych;
 • Dbania o wspólne dobro, ład, porządek i honor szkoły;
 • Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka;
 • Uczestniczenia w życiu szkoły np. imprezach, uroczystościach, wycieczkach i innych;
 • Przestrzegania zasad godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej;
 • Przestrzegania zapisów w szkolnych regulaminach;
 • Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, pracowników szkoły oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego;
 • Okazywanie szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły oraz innym uczniom, przestrzegając społecznie akceptowane normy;

       11) Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, wystrzeganie się szkodliwych    

             nałogów: alkoholu, papierosów, środków odurzających oraz napojów energetycznych : przynoszenie  

             do szkoły i spożywanie wymienionych;

 • Naprawiania we własnym zakresie lub finasowania udowodnionych, wyrządzonych szkód materialnych;
 • Pisemnego usprawiedliwiania nieobecności w terminie 7 dni od dnia powrotu do szkoły. Istnieje również możliwość usprawiedliwiania nieobecności w formie elektronicznej za pomocą e-dziennika na zasadach ustalonych między wychowawcą i rodzicami. Nieusprawiedliwione nieobecności mogą mieć wpływ na ocenę z zachowania;
 • Zwolnienia z lekcji (zajęć), którego może dokonać tylko osobiście jeden z rodziców (prawnych opiekunów) bezpośrednio u wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu. Uczeń może być zwolniony i odebrany przez inne osoby, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców/ prawnych opiekunów;
 • Noszenia schludnego stroju: stonowane kolory odzieży wierzchniej , nie noszenia biżuterii zagrażającej życiu i zdrowiu ucznia i innych, nie używania makijażu. Ucznia obowiązuje strój galowy podczas uroczystości szkolnych i lokalnych: granatowe lub czarne spodnie i spódnice, białe bluzki i Ucznia obowiązuje bezwzględny zakaz noszenia biżuterii podczas zajęć wychowania fizycznego;
 • Nie przynoszenia do szkoły przedmiotów wartościowych, dużych kwot pieniężnych (za zaginięcie tych przedmiotów szkoła nie ponosi odpowiedzialności);
 • Nie przynoszenia do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu
  i zdrowiu uczniów np. ostrych narzędzi, materiałów wybuchowych i innych;
 • Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonu komórkowego w czasie zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przerw międzylekcyjnych. Wyjątkowo można użyć telefonu, w celu skorzystania z dostępu do Internetu, ewentualnie na porozumienie się z rodzicami wyłącznie za zgodą nauczyciela;
 • Uczestniczenia w zajęciach świetlicowych pod opieką nauczyciela świetlicy w przypadku oczekiwania na odjazd autokaru szkolnego lub odbioru osobistego przez rodziców/prawnych opiekunów.
 • Odjazdu autobusem szkolnym w wyznaczonej godzinie, po zakończonych lekcjach,
  w oparciu o plan dowozów.

 

 • 19 A

Kształcenie osób przybywających z zagranicy

            1) Osoby niebędące obywatelami polskimi a podlegające obowiązkowi szkolnemu, korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach podstawowych  na warunkach dotyczących obywateli polskich.

            2 )

 

 • 20

Kary i nagrody, tryb odwołania

 1. Uczniowie mogą być nagradzani za:
  • Rzetelną, systematyczną naukę oraz wysokie osiągnięcia w nauce i zachowaniu;
  • Pracę społeczną, działalność w organizacjach szkolnych, w tym w wolontariacie;
  • Wzorową postawę i frekwencję;
  • Osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych;
  • Dzielność, odwagę, altruizm.
 2. Formami nagród są:
  • pochwała wychowawcy wobec klasy;
  • pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej;
  • dyplom, list gratulacyjny;
  • nagroda rzeczowa, książkowa;
  • bezpłatna wycieczka (możliwość);
  • nagrody finansowane z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców;
 3. Dyrektor szkoły jest zobowiązany poinformować rodziców o przyznanej uczniowi nagrodzie.
 4. Uczeń i jego rodzice mogą złożyć zastrzeżenia do przyznanej nagrody.
 5. Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody przedstawia się następująco:
  • Odwołanie w formie pisemnego zastrzeżenia można składać za pośrednictwem wychowawcy klasy lub Samorządu Uczniowskiego do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od otrzymania nagrody.
  • W piśmie należy uzasadnić zastrzeżenia do przyznanej nagrody.
  • Dyrektor ma 14 dni na wyjaśnienie sprawy i udzielenie pisemnej odpowiedzi składającemu zastrzeżenie.
 6. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu uczeń może być ukarany poprzez:
  • upomnienie wychowawcy wobec klasy;
  • upomnienie dyrektora;
  • pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia przez wychowawcę i dyrektora;
  • obniżenie zachowania o stopień niżej lub w przypadku wykroczenia i przestępstwa – obniżenie oceny zachowania do nagannej;
  • uczeń może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem do innej szkoły – za zgodą Łódzkiego Kuratora Oświaty i dyrektora szkoły do której jest przeniesiony (§ 18 ust. 9)
  • powiadomienie policji w przypadku:
 1. kradzieży (w porozumieniu z  rodzicami dziecka pokrzywdzonego i na ich wniosek);
 2. bycia pod wpływem alkoholu na terenie szkoły;
 3. zażywania narkotyków, środków odurzających lub ich rozprowadzania na terenie szkoły;
 4. fizycznego i psychicznego znęcania się nad innymi uczniami;
 5. brutalności;
 6. dopuszczenia do innych wykroczeń, które naruszają ogólnie przyjęte zasady moralne i społeczne.
 • niedopuszczalne jest stosowanie kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.
 1. Dyrektor szkoły jest zobowiązany poinformować na piśmie rodziców ucznia
  o zastosowaniu wobec niego kary.
 2. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania się od kary.
 3. Tryb odwołania się od kary przedstawia się następująco:
  • Od każdej wymierzonej kary uczeń i jego rodzice mają prawo pisemnego odwołania się od kary za pośrednictwem wychowawcy klasy lub Samorządu Uczniowskiego do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.
  • W odwołaniu należy uargumentować zastrzeżenia do kary.
  • Dyrektor w terminie 14 dni od daty wpłynięcia odwołania rozpatruje je i udziela pisemnej odpowiedzi zainteresowanym.
  • W przypadku braku odpowiedzi dyrektora, należy odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 4. Przypadki, w których dyrektor szkoły podstawowej może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
  • Uczeń szkoły podstawowej objęty jest obowiązkiem szkolnym, co wyklucza skreślenie go z listy uczniów (art. 39 ust. 2 ustawy o systemie oświaty). Wyjątek stanowią uzasadnione przypadki i wniosek dyrektora szkoły, wniesiony do kuratora oświaty z prośbą o przeniesienie ucznia do innej szkoły. (art.39 ust. 2a cyt. Ustawy)
  • Na uzasadniony wniosek dyrektora, o którym mowa w ust. 9 pkt. 1 przeniesienia ucznia dokonuje Łódzki Kurator Oświaty w Łodzi.
  • Przypadki, w których uczeń może zostać przeniesiony do innej szkoły:
 1. Zagrażanie bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły;
 2. Rozpowszechnianie, posiadanie i spożywanie w szkole środków odurzających, psychotropowych i alkoholu;
 3. Naruszenie nietykalności i godności innych osób;
 4. Notoryczne nieusprawiedliwione nieobecności, powtarzanie tego procederu w dwóch kolejnych latach;
 5. Kradzieże i wymuszenia, szantaż;
 6. Fałszowanie dokumentów państwowych.

 

 

 

 • 21

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. Szkoła współpracuje i współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz instytucjami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 2. Współdziałanie z poradniami polega na:
 • wydawaniu opinii na temat uczniów, którym potrzebna jest pomoc specjalistyczna oraz wydanie diagnozy dotyczącej specjalnych potrzeb ucznia;
 • konsultacji i  doradztwie w  zakresie rozpoznawania trudności w  nauce i niepowodzeniach szkolnych;
 • wspieraniu nauczycieli w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych w stosunku do uczniów;
 • wspieraniu uczniów w wyborze dalszej drogi edukacji lub kariery zawodowej;
 • udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z  realizowanych programów nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów;
 • wspieraniu rozwoju zdolności i talentów dzieci i młodzieży;
 • wydawanie opinii i orzeczeń, celem wskazania sposobów pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  1. Współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży polega na:
 • Terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych;
 • Edukacji prozdrowotnej wśród dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców;
 • Profilaktyki uzależnień;
 • Pomocy w rozwiązywaniu konfliktów, stosowanie mediacji i innych sposobów rozwiązywania problemów komunikacyjnych.
  1. Wychowawcy klas pełnią funkcję koordynatorów w zakresie współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, specjalistycznymi, z Sądem Rodzinnym, Policją, kuratorami sądowymi, poradniami rodzinnymi, w tym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, z  Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z Komisją ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, z asystentem rodziny, mediatorem i innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.
  2. Szkolni koordynatorzy ds. współpracy z poradniami i instytucjami, o których mowa w § 19 ust. 4, opracowują szczegółowe warunki współpracy.
 • 22

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki

 1. Rodzice ucznia mają następujące obowiązki:
 • zapisać dziecko do szkoły w terminie i zgodnie z zasadami ustalonymi w regulaminie rekrutacji szkoły;
 • zadbać o regularne uczęszczanie i przygotowanie dziecka na zajęcia szkolne;
 • na bieżąco usprawiedliwiać nieobecność dziecka oraz osobiście zwalniać z zajęć ( w razie uzasadnionej potrzeby );
 • stwarzać optymalne warunki do nauki dla swojego dziecka;
 • informować dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, w terminie do dnia 30 września każdego roku, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w innej szkole lub w szkole za granicą;
 • współpracować ze szkołą w kwestii organizowania dla dziecka pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • systematycznego kontaktu z wychowawcą i nauczycielami oraz udziału w zebraniach z rodzicami.
  1. Rodzice ucznia mają następujące prawa:
 • poznać zadania szkoły w zakresie działań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;
 • poznać szkolną dokumentację, w szczególności statut szkoły z wymaganiami edukacyjnymi, zasadami oceniania i programem wychowawczo-profilaktycznym;
 • poznać koncepcję pracy szkoły, kalendarz imprez i uroczystości i organizację pracy szkoły;
 • wnosić własne propozycje do programu wychowawczo-profilaktycznego, do kalendarza imprez i uroczystości oraz do koncepcji pracy szkoły;
 • otrzymywać informację o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a następnie uzyskania pisemnej informacji o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, wyrażać zgodę lub odmawiać udzielania w/w pomocy;
 • otrzymywać rzetelną i wyczerpującą informację na temat funkcjonowania dziecka w szkole: jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce bezpośrednio od wychowawcy, nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem;
 • wyrażać swoją opinię na temat pracy szkoły do dyrektora szkoły, rady rodziców, samorządu uczniowskiego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz do organu prowadzącego szkołę;
 • do ochrony danych osobowych, zwłaszcza w kwestii danych wrażliwych dotyczących własnego dziecka i rozwiązywania jego problemów.
  1. Rodzice ucznia, wszystkie sprawy dotyczące ich dziecka mogą omawiać na terenie szkoły w terminach nie zakłócających nauczycielom realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zajęć opiekuńczych, w tym dyżurów pełnionych w czasie przerw zgodnie z harmonogramem lub w ramach doraźnych zastępstw.
  2. Rodzice ucznia, wszystkie sprawy dotyczące ich dziecka z zakresu nauczania, wychowania i profilaktyki, powinni omawiać w następującej kolejności z:
 • nauczycielem przedmiotu lub specjalistą prowadzącym zajęcia z uczniem;
 • wychowawcą oddziału, do którego uczęszcza dziecko;
  1. Kontakty rodziców ze szkołą mają formę zebrań, indywidualnych porad i konsultacji, które odbywają się według ustalonego harmonogramu lub zgodnie z potrzebami rodziców i nauczycieli.
  2. Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami, wychowawcami poprzez:
 • osobisty kontakt w szkole, w wyznaczonym terminie;
 • rozmowy telefoniczne;
 • pocztę elektroniczną za pomocą e-dziennika;
 • pocztę tradycyjną, w formie korespondencji;
  1. Rodzice mogą uczestniczyć w szkolnych warsztatach dla rodziców, pogadankach, szkoleniach, konferencjach organizowanych w szkole dla rodziców.
  2. Wszystkie informacje o postępach ucznia w nauce, zachowaniu oraz o frekwencji są przekazywane rodzicom na bieżąco przez nauczycieli poprzez wpisywanie  do e-dziennika.
  3. Rodzice mają prawo wglądu do prac ich dziecka. Prace pisemne są dostępne w szkole,
   u nauczycieli uczących, przez okres jednego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.
  4. Informacje o ocenach proponowanych śródrocznych i rocznych są przekazywane rodzicom na tydzień przed wystawieniem ocen w formie informacji pisemnej lub w e-dzienniku.
  5. O proponowanej ocenie niedostatecznej lub nagannym zachowaniu rodzice są informowani na trzy tygodnie przed wystawieniem ocen śródrocznych i rocznych.
  6. Wszelkie informacje w e-dzienniku na temat osiągnięć uczniów, ich ocen nauczania i zachowania, są bezpłatne, szkoła nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z mobilnego dostępu do dziennika elektronicznego.
 • 23

Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.

1.Działalność innowacyjna szkoły polega na wyzwalaniu i rozwijaniu kreatywności            uczniów i nauczycieli. 

2.Celem działalności innowacyjnej jest inspirowanie nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nieszablonowych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów.

3.Współdziałanie ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej polega na kształtowaniu u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.

4.Szkoła stwarza warunki do rozwoju aktywności w zakresie rozwijania kreatywności uczniów poprzez wzbogacanie bazy szkoły w nowoczesne pomoce i wyposażenie szkoły, współpracuje z organizacjami i stowarzyszeniami, z pomocą których realizuje określone zadania lub pozyskuje środki na realizację innowacyjnych projektów i programów.

5.W szkole mogą być stosowane nowatorskie rozwiązania metodyczne, programowe i organizacyjne, które rozwijają kompetencje uczniów i nauczycieli oraz są wdrażane we współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami.

6.Celem rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz celem wzbogacania form działalności innowacyjnej – w szkole mogą działać: koło wolontariatu, drużyna harcerska oraz stowarzyszenia.

7.Działalność innowacyjna szkoły realizowana we współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami wspiera rozwój zdolności i talentów uczniów poprzez: organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów, wycieczek tematycznych, przedmiotowych, krajoznawczych, wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela, organizowanie szkoleń dla nauczycieli, pobudzających ich kreatywność i aktywność zawodową.

 • 24

Organizacja doradztwa zawodowego

 1. W szkole organizuje się działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 2. Doradztwo w szkole funkcjonuje na podstawie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa.
 3. W ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole ustala się zasady współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi poradniami specjalistycznymi lub instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dla uczniów i rodziców w zakresie wyboru dalszej drogi edukacyjno-zawodowej.
 4. Organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole polega na:
 • prowadzeniu zajęć z zakresu doradztwa, celem rozpoznania zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczniów, prowadzących do dokonania prawidłowych wyborów, pomoc w wyborze dalszego kształcenia i kariery zawodowej;
 • diagnozowaniu potrzeb uczniów, doradztwie w wyborze dalszej drogi edukacji;
 • rozwijaniu umiejętności, selekcjonowanie informacji dotyczących edukacji i rynku pracy;
 • doradztwie ścieżki edukacyjno-zawodowej dla uczniów niepełnosprawnych;
 • diagnozowaniu potrzeb rynku, gromadzeniu i udostępnianiu uczniom informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 • nawiązywaniu współpracy z zakładami pracy, firmami, osobami odpowiedzialnymi za nabór, rekrutację w konkretnym zawodzie;
 • organizowanie spotkań z potencjalnymi pracodawcami;
 • współpraca z innymi nauczycielami i wychowawcami w zakresie działań doradztwa zawodowego w szkole.
 • 25

Ceremoniał szkoły

 1. Szkoła posiada własny ceremoniał szkoły.
 2. Ważne uroczystości państwowe , święta narodowe są obchodzone w formie uroczystych  apeli 
 • Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, upamiętnienie rocznicy wybuchu
  II wojny światowej;
 • Dnia Edukacji Narodowej;
 • Święta Odzyskania Niepodległości;
 • Rocznica Konstytucji 3 Maja;
 • Pożegnanie absolwentów;
 • Pożegnanie pracowników szkoły.
 1. Symbole narodowe – godło, flaga, hymn państwowy
  • flagami dekorujemy szkołę z okazji świąt i rocznic państwowych oraz ważnych świąt szkolnych np. Święto Patrona, Rocznica Konstytucji 3 Maja i inne;
  • w czasie żałoby narodowej zawieszamy flagi państwowe z czarną wstęgą, przed budynkiem szkoły;
  • godło wisi w każdym pomieszczeniu szkoły;
  • w każdej sali znajduje się krzyż zawieszony na ścianie obok godła państwowego.
 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Zasada prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

 

 • 26

Postanowienia końcowe

Procedura wprowadzania zmian w Statucie Szkoły

 1. Przygotowanie projektu zmian przez zespół zadaniowy.
 2. Przedstawienie projektu zmian Radzie Rodziców, Radzie SU oraz Radzie Pedagogicznej.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej zapisy w Statucie.
 4. Przesłanie znowelizowanego statutu do organu prowadzącego i nadzorującego, celem sprawdzenia zgodności zapisów statutowych z prawem.
 5. Pierwszy Statut nadaje organ prowadzący, natomiast jego nowelizacja leży w gestii Rady Pedagogicznej.
 6. Jeśli znowelizowany statut nie jest zgodny z prawem, wówczas Kurator Oświaty może go uchylić w całości lub w części, której dotyczą zapisy niezgodne z prawem.
 7. Następuje to w drodze decyzji administracyjnej, od której organ nadający Statut może się odwołać do MEN w terminie 14 dni.
 8. Jeśli w dalszym ciągu decyzja jest niekorzystna, wówczas istnieje możliwość odwołania się do sądu administracyjnego.
 9. Uprawnioną do dokonywania nowelizacji Statutu jest Rada Pedagogiczna, podejmując stosowną uchwałę.
 10. Inicjatorami projektu zmian mogą być:
 • Dyrektor Szkoły jako przewodniczący Rady Pedagogicznej;
 • Rada Rodziców;
 • Samorząd Uczniowski;
 • Organ Prowadzący;
 • Organ Nadzoru Pedagogicznego.
 1. Statut jest opublikowany na stronach internetowych szkoły oraz w wersji papierowej do wglądu w bibliotece szkoły i w gabinecie dyrektora.