Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej w Bałdrzychowie od 1 września 2020 r. mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19

 Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej w Bałdrzychowie

od 1 września 2020 r.  mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19

 

Na  podstawie :

 

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356, 1393 i 1425).
 2. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).
 3. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od

1 września 2020 r.

 1. Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w

strefie czerwonej/żółtej.

 1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych

i niepublicznych szkołach i placówkach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. PROCEDURY ORGANIZACYJNE

 

 1. Do szkoły uczęszczają dzieci zdrowe, nie mające objawów infekcji górnych dróg oddechowych.
 2. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach oddziałów przedszkolnych („zerówka”) w godzinach od

    07:30 do 13:30 i oddziałów szkolnych (klasy I – VIII) od 7:00 do 15:15.

 1. Przed wejściem do budynku zostanie umieszczona informacja o skorzystaniu z płynu

    dezynfekującego do rąk oraz informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby    

    dorosłe, wchodzące do budynku.

 1. Rodzice/opiekunowie, wchodzący do budynku (wyłącznie za zgodą pracownika) , zobowiązani

    są dezynfekować dłonie przy wejściu lub założyć rękawiczki ochronne oraz zakryć usta i nos.

 1. Przed rozpoczęciem zajęć Rodzice klas młodszych wchodzą do szatni w maseczkach. Dzieci

    odbieramy po lekcjach oczekując na dzieci poza szkołą. Do szatni mogą wchodzić rodzice klas  

    0 i klasy I

 1. W szatniach szkolnych obowiązuje noszenie maseczek zakrywających nos i usta. Dodatkowo,

    w przypadku, gdy pracownik będzie wykonywał czynności, przy których nie będzie mógł

    zachować odpowiedniego dystansu wobec dziecka, np. czynności higieniczne, pomoc w

    ubieraniu się dziecka itp., należy nałożyć maseczkę, a w razie potrzeby rękawiczki i fartuch.

 1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Wszystkie pomieszczenia wraz z wyposażeniem będą dezynfekowane po zakończeniu

    pracy, natomiast pomieszczenia sanitarne, blaty stołów i poręcze krzeseł oraz klamki

    po każdej lekcji oraz w razie zajścia takiej potrzeby.

 1. Dyrektor monitoruje codziennie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem

    utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni

    dotykowych w salach i w pomieszczeniach.

 1. Dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym, zapewnia środki do dezynfekcji

      rąk i powierzchni oraz środki ochrony dla pracowników.

 1. Rodzice/opiekunowie, w razie zmiany numeru telefonu, zobowiązani są uaktualniać

      swoje numery, aby zapewnić szybką komunikację z wychowawcą dziecka.

 1. Ograniczamy przebywanie osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum,

      z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki

      jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

 1. Na tablicy ogłoszeń w holu, na piętrze oraz drzwiach wejściowych, znajdują się

      numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych,

      z którymi Dyrektor lub upoważniony pracownik będzie się kontaktować

      w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie

      placówki.

 1. Żywienie dzieci odbywać się będzie zmianowo, z zachowaniem procedury higieny

      i bezpieczeństwa.

 1. Konsultacje i zebrania z Rodzicami będą odbywać się stacjonarnie / z zachowaniem zasad

      bezpieczeństwa / drogą telefoniczną, z wykorzystaniem zdalnej komunikacji lub indywidualnie,  

      po wcześniejszym umówieniu się z Nauczycielem.

 1. Dzieci szkolne korzystające z dowozów autobusem mają obowiązek mieć założoną

      maseczkę na usta i nos podczas jazdy.

 

II 2   ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE KLAS SZKOLNYCH.

 

 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego.
 2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie.
 3. Dziecko do szkoły mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
 4. Zajęcia danej klasy odbywają się w wyznaczonych, stałych salach lekcyjnych / z wyjątkiem wychowania fizycznego, informatyki/
 5. Sale, w których prowadzone są zajęcia oraz przestrzenie wspólne (korytarze) będą wietrzone  w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 6. W czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie przebywają w wyznaczonych strefach:

Klasy I – III: sala gimnastyczna

Klasy IV – VI: dolny korytarz

Klasy VII – VIII: górny korytarz

W czasie przerw uczniowie starają się zachować dystans społeczny i nie noszą maseczek .

Jeżeli warunki atmosferyczne pozwalają uczniowie podczas przerw 15 minutowych wychodzą na boisko szkolne.

 1. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 2. Uczniowie nie przynoszą do szkoły zbędnych przedmiotów.
 3. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa i zachowania obecnie obowiązują w szkole .
 4. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 5. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel, może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć.
 6. Uczniowie mogą korzystać z dystrybutorów wody z zachowaniem zasad bezpieczeństwa / używają własnych kubeczków, dbają o czystość nie wymieniają się kubeczkami między sobą, istnieje możliwość umycia kubeczków w zmywarce /

 

III. ZADANIA PRACOWNIKÓW SZKOŁY

 

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną

    i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.

 1. Przyłbice/ maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu

    odległości oraz kontaktach z osobami z zewnątrz.

 1. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku

    zakrywania ust i nosa.

 1. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany

    z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do specjalnego kosza.

 1. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły

    o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie    

    szerzenia się COVID-19.

 1. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do:
 • utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),
 • dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,
 • dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł,
 • dezynfekcji toalet,
 • dezynfekcji zabawek i innych przyrządów znajdujących się w klasie i sali przedszkolnej.
 1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się

    na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia

    dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów

 1. Do obowiązków personelu obsługi należy także:

    ◦ sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu     

      do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,

    ◦ napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i  

      dezynfekowanie,

 

 

 

 

 

IV ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.

 

 1. W ramach realizacji zajęć wychowania fizycznego, nie przeprowadza się ćwiczeń, gier

    i zadań kontaktowych, które uniemożliwiają zachowanie dystansu.

 1. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania sprzętu sportowego bez pozwolenia

    nauczyciela.

 1. Po powrocie ze świeżego powietrza dzieci muszą dokładnie umyć ręce.
 2. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować,

    umyć.

 1. Należy ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

 

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

1.Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie   

   udostępniony w dzienniku elektronicznym.

 1. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki.
 2. W bibliotece mogą przebywać tylko dwie osoby wypożyczające lub oddające książki.
 3. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów,

    włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.

 1. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na

    wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

 

VI WYDAWANIE POSIŁKÓW  – STOŁÓWKA

 

1.Wszyscy pracownicy obsługi pracujący w stołówce  posiadają wymagane badania   

   profilaktyczne.

 1. Przed każdorazowym wejściem do budynku szkoły pracownicy kuchni dezynfekują ręce płynem

   do dezynfekcji.

3.Przed rozpoczęciem pracy pracownicy zakładają ubrania ochronne (fartuchy z długim rękawem).

 1. a) przechowują próbki każdego posiłku w ustalony sposób wskazany w instrukcji HACCP i

       sanepidu.

 1. Pracownicy przyjmują w przedsionku szkolnym przywieziony posiłek w termosach i ponoszą

    odpowiedzialność za to, by posiłki nie uległy zanieczyszczeniu.

 1. Wydawane posiłki są poporcjowane.
 2. Przed wydaniem posiłków pracownicy sprawdzają stan naczyń, w których wydają posiłki.

    Naczynia te są wcześniej wyparzone w zmywarce w temperaturze min. 60oC z dodatkiem

    detergentu.

 1. Powierzchnie blatów, poręczy, wózki kelnerskie oraz posadzki w pomieszczeniu stołówki są

    czyszczone każdorazowo przed wydaniem posiłku dla dzieci/uczniów.

 1. Pracownicy rozkładają posiłki na stołach o łatwej zmywalności.
 2. Po opuszczeniu pomieszczenia przez dzieci/uczniów, woźna wietrzy pomieszczenie, sprząta,

   myje i dezynfekuje salę po posiłku.

 1. Pracownicy obsługi zbierają resztki pokarmów z talerzy i wyrzucają do kontenera stojącego na

       zewnątrz budynku z zachowaniem środków ostrożności (w fartuchach ochronnych i   

      rękawicach jednorazowych).

11.Pracownicy obsługi czyszczą stoły, krzesła i myją oraz dezynfekują podłogę w obrębie stołów i

     powierzchnie dotykowe: blaty, stoły i poręcze krzeseł, na których siedzą dzieci/uczniowie, po

     każdym posiłku

12.W czasie spożywania posiłków w sali przedszkolnej / stołówce mogą przebywać tylko

     dzieci/uczniowie i obsługa przedszkola/szkoły przydzielona do określonego oddziału.

13.Na posiłki wydawane przez stołówkę  składają się:

     Obiad klasy młodsze : 10:20

     Obiad klasy starsze   : 11:20

 

 

VII  PRACA STACJONARNA, HYBRYDOWA, ZDALNA.

 

 1. Wyboru formy kształcenia – stacjonarnej lub zdalnej w zależności od stopnia zagrożenia

    epidemiologicznego na obszarze Powiatu Poddębickiego, lub sytuacji epidemiologicznej w  

    Szkole Podstawowej w Bałdrzychowie – dokonuje dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem  

    prowadzącym i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poddębicach

 1. W zależności od tego, czy Powiat Poddębicki, na terenie którego ma siedzibę Szkoła

    Podstawowa  w Bałdrzychowie, został zaliczony do strefy „czerwonej” lub „żółtej”, zgodnie z

    Rozporządzeniem RM z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych    

    ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz.

   1356), dyrektor podejmuje decyzję o rozpoczęciu procedury ograniczenia funkcjonowania szkoły  

   przewidzianej w odrębnych przepisach.

 1. W sytuacji niezaliczenia Powiatu Poddębickiego do strefy „żółtej” lub „czerwonej” w szkole

    funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i

    placówek oświatowych.

 1. W przypadku zaliczenia Powiatu Poddębickiego do strefy „żółtej” dyrektor podejmuje decyzję o

    przeprowadzeniu procedury wprowadzenia:

   1) mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia

       zajęć stacjonarnych grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub    

       całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć  

       stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego),

  2) kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas

      określony i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).

 1. W przypadku zaliczenia Powiatu Poddębickiego do strefy „czerwonej” dyrektor podejmuje

    decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia kształcenia zdalnego – oznaczającego   

    zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia      

    na odległość (edukacji zdalnej).

 1. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 4 pkt 1i 2wymaga uzyskania zgody

    organu prowadzącego i otrzymania pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora   

    Sanitarnego.

 1. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 4 i 5 dyrektor

    ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej.

 

VIII POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA CHOROBY ZAKAŹNEJ U DZIECKA

 

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą

    przychodzić do szkoły.

 1. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się

    telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

 1. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w tym podwyższoną temperaturę ciała

    powyżej 37,5ºC niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę klasy, który   

    kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły.  

    Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w odrębnym pomieszczeniu.

 1. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania

    dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.

 1. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 2. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 1,5 m

    odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej

    odebrać dziecko ze szkoły.

 1. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców

    dziecka, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poddębicach nr tel. 43 678 86 00 ,  

    oraz organ prowadzący szkołę Urząd Gminy w Poddębicach tel. . 43 678 25 80 /burmistrz,   

    kierownik wydziału

 1. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych

    działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.

 1. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu

    sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie

    dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 1. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki,

     w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS

     odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

IX PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19

(PRACOWNIK LUB INNA OSOBA DOROSŁA)

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły, będącego na stanowisku

    niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie

    przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu,

    zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło

    do przenoszenia zakażenia.

 1. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do szkoły kolejnych dzieci

    do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się

    pracownik.

 1. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno epidemiologiczną

    (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń w holu głównym szkoły

     i na drzwiach wejściowych) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje

     i polecenia przez nią wydawane.

 1. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia

    COVID-19, jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak

    klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego

    wyznaczoną.

 1. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba

    podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej

    stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 1. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym

   zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu

   w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się

   z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek,

   instrukcji do dalszego postępowania.

 1. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach

   chorobowych pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.

 1. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji

    powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych

    działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

 1. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym

    zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu

    w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się

    z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek,

    instrukcji do dalszego postępowania.

 

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. W razie pojawienia się nowych zasad i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa,

w jednostce na bieżąco będą podejmowane odpowiednie działania.

 1. Nauczyciele i pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu.
 2. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszego spotkania w szkole z wychowawcą.
 3. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą przez stronę internetową szkoły
 4. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.
 5. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych