STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Załącznik do zarządzenia  Nr  5
Dyrektora

Szkoły Podstawowej w  Bałdrzychowie
z dnia 22 stycznia  2024 r.

 

 

 

 

Standardy Ochrony Małoletnich w Szkole Podstawowej w Bałdrzychowiew

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 • 1. Standardy Ochrony Małoletnich w Szkole Podstawowej w Bałdrzychowie, zwane dalej „Standardami” określają:

1) zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;

2) zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;

3) procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”;

4) zasady przeglądu i aktualizacji standardów;

5) zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu  placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;

6) zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;

7) osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;

8) sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.

 1. Ponadto Standardy określają:

1)wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone;

2) zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet;

3) procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie;

4) zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.

 

 

 • 2. Ilekroć w niniejszych Standardach jest mowa bez bliższego określenia o:
 • szkole – należy rozumieć przez to Szkołę Podstawową w Bałdrzychowie;
 • dziecku lub małoletnim – należy rozumieć osobę do ukończenia 18 roku życia będąca uczniem Szkoły;
 • rodzicach – rozumie się przez to także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem;
 • pracowniku lub współpracowniku – rozumie się przez to każdą  osobę zatrudnioną w Szkole  na podstawie umowy o pracę,  osobę  świadczącą pracę na podstawie  umowy zlecenia, a także stażystę, wolontariusza lub praktykanta;
 • organizatorze- rozumie się przez to innych niż Szkołą organizatorów  w zakresie działalności związanej z opieką, wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich;
 • dyrektorze- należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły.
 • 3. 1.Wolontariuszem może być osoba wyłącznie w wieku powyżej 13 roku życia.
 1. Umowę z wolontariuszem poniżej 18 roku życia zawiera się za uprzednią zgodą jego przedstawiciela ustawowego.
 • 4. 1. Każdy pracownik/współpracownik przed dopuszczeniem do realizacji obowiązków podaje dane osobowe, które następnie służą Szkole do wykonania obowiązku określonego w art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i sprawdzeniu pracownika/współpracownika w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zwanym dalej Rejestrem.
 1. W aktach osobowych pracownika/współpracownika przechowuje się wydruk pierwszego oraz ostatniego sprawdzenia osoby w Rejestrze.
 2. Osoba figurująca w Rejestrze nie może zostać zatrudniona.
 3. Zakres danych osobowych niezbędnych do sprawdzenia osoby w Rejestrze znajduje się w załączniku nr 4. do niniejszych Standardów.
 4. Za realizację obowiązku odpowiada dyrektor, który może upoważnić do tego innego pracownika Szkoły.
 5. W celu monitorowania bezpieczeństwa w Szkole, poza wykonaniem obowiązku określonego w ust.1 Szkoła dokonuje każdego roku sprawdzenia figurowania pracownika/współpracownika w Rejestrze.
 6. W przypadku powzięcia informacji o wszczęciu wobec pracownika/współpracownika postępowania karnego o przestępstwo przeciwko wolności seksualnej. przeciwko obyczajności lub przestępstwo z użyciem przemocy popełnione przeciwko dzieciom, należy niezwłocznie takiego pracownika/ współpracownika odsunąć  od wszelkich form kontaktu z dziećmi i przenieść na stanowisko pracy na którym kontakt ten nie występuje lub rozważyć zakończenie umowy z tą osobą.

 

Rozdział 2
Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem szkoły,                                      a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich

 • 4. 1. Pracownicy Szkoły posiadają odpowiednią wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.
 1. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka pracownicy/współpracownicy organizacji którzy pozostają z dzieckiem/jego rodziną w bezpośrednim kontakcie i podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.
 2. Pracownicy i współpracownicy monitorują sytuację i dobrostan dziecka i w przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka  pracownicy i współpracownicy przekazują tę informację dyrektorowi Szkoły.
 3. Pracownicy zobowiązani są do odnoszenia się do małoletniego z szacunkiem, wydając polecenia rzeczowo, jasno i konkretnie.
 • 5. Pracownicy i współpracownicy Szkoły:
 • równo traktują każde dziecko bez względu na jego pochodzenie, wygląd, przekonania, wyznanie, kolor skóry;
 • odnoszą się z szacunkiem do jego innych przekonań, innych doświadczeń, innej perspektywy wynikającej z bycia dzieckiem;
 • wysłuchują dziecka z uwagą i traktują jego wypowiedzi i przedstawioną wersję zdarzeń z należytą powagą;
 • używają języka pozbawionego ocen, etykiet, dostosowanego do poziomu rozwoju dziecka;
 • tworzą w Szkole kulturę otwartości i wzajemnej odpowiedzialności sprzyjającej zgłaszaniu i omawianiu wszelkich zagadnień i problemów dotyczących ochrony dzieci.
 • 6. 1 Niedozwolone  są następujące zachowania pracowników i współpracowników Szkoły wobec małoletnich:
 • wszelkie zachowania, które zawstydzają, upokarzają, deprecjonują lub poniżają dzieci, lub mają znamiona innych form przemocy psychicznej, fizycznej lub wykorzystywania seksualnego;
 • niestosowny kontakt fizyczny z dzieckiem, naruszający godność dziecka. Dopuszczalny kontakt fizyczny powinien być w naturalny sposób związany z zabawą, pomocą dziecku w czynnościach higienicznych, koniecznością zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, potrzebą uspokojenia dziecka;
 • podawanie dziecku alkoholu, leków, wszelkich środków psychoaktywnych;
 • akceptowanie bądź uczestniczenie w nielegalnych czynnościach, w które angażowane jest dziecko;
 • nawiązywanie relacji o charakterze seksualnym z dziećmi;
 • zachowywanie się w sposób seksualnie prowokacyjny;
 • goszczenie dziecka we własnym domu;
 • spanie w tym samym pokoju co dziecko podczas wycieczek, zielonych szkół, biwaków, wyjazdów.
 1.   Pracownicy i współpracownicy nie kontaktują się prywatnymi kanałami komunikacji  z dziećmi bez wiedzy ich opiekunów prawnych.
 2. W szczególności pracownicy i współpracownicy nie prowadzą z dziećmi prywatnych rozmów z wykorzystaniem mediów społecznościowych.
 3. Pracownicy i współpracownicy mogą prowadzić z dziećmi korespondencję grupową na tematy związane z działalnością Szkoły, o ile we wspólnej rozmowie uczestniczy co najmniej jeden inny pracownik/współpracownik oraz rodzic/opiekun prawny dziecka.
 4. W przypadku rozpoczęcia prywatnej rozmowy z wykorzystaniem mediów społecznościowych przez samo dziecko pracownik/współpracownik nie kontynuuje rozmowy i poleca dziecku zgłoszenie się do niej/niego w miejscu wykonywania obowiązków służbowych lub z wykorzystaniem służbowych kanałów komunikacji zdalnej.
 5.   Zasada, o której mowa w ust. 5  nie dotyczy sytuacji (potencjalnego) zagrożenia życia i zdrowia dziecka. W takim przypadku pracownik/współpracownik może kontynuować rozmowę, lecz zobowiązany jest jednocześnie powiadomić dyrektora Szkoły o kontakcie z dzieckiem i przyczynach tego kontaktu. Powiadomienie powinno być w miarę możliwości dokonane pisemnie lub mailowo.
 6. Zasady, o których mowa w ust. 2-3 oraz ust. 5-6 nie dotyczą realizacji nauczania zdalnego, których zasady określają odpowiednie przepisy Statutu Szkoły.
 7. Wszelkie podejrzenia dotyczące nieodpowiednich zachowań pracowników i współpracowników Szkoły wobec dzieci są bezzwłocznie wyjaśniane.

 

Rozdział 4

Zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego

 • 7. Szkoła w miarę możliwości prowadzi dla dzieci cykliczne (przynajmniej raz w roku) zajęcia na temat bezpiecznych relacji z innymi osobami, w tym z dorosłymi oraz konieczności zgłaszania dorosłym wszystkiego, co je niepokoi.
 • 8.1. Określa się zasady interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka.
 1. Pracownicy i współpracownicy Szkoły działają na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
 2. W swojej pracy Pracownicy i współpracownicy Szkoły kierują się przepisami prawa.
 3. Każda informacja dotycząca podejrzenia krzywdzenia dziecka traktowana jest poważnie i wyjaśniana jest bez względu na to czy pochodzi od dziecka/opiekuna/, pracownika, osoby dorosłej profesjonalisty oraz bez względu na to czy dotyczy podejrzenia krzywdzenia ze strony innego dziecka, opiekuna dziecka, czy też pracownika bądź współpracownika Szkoły.
 4. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub zagrożenia dobra dziecka pracownicy/ współpracownicy Szkoły podejmują niezwłocznie interwencję.
 5. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka, pracownik, który pozyskał taką informację, niezwłocznie podejmuje interwencję poprzez natychmiastowe powiadomienie telefoniczne oraz przesłanie emailem lub faksem zawiadomienia o bezpośrednim zagrożeniu bądź naruszeniu życia i zdrowia dziecka do odpowiedniej jednostki policji. Potwierdzenie wysłania emaila / faksu/ notatka z rozmowy telefonicznej jest przechowywana w dokumentacji Szkoły.

7.Decyzję o podjęciu interwencji podejmuje pracownik, który pozyskał informację.

 1. Decyzję o podjęciu interwencji polegającą na przesłaniu zawiadomienia do prokuratury podejmuje dyrektor Szkoły.
 2. Jednocześnie oferowana jest pomoc i wsparcie psychologa dziecku oraz jego niekrzywdzącym opiekunom.
 • 9. 1. Określa się zasady interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia związanego z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia lub życia dziecka (interwencja nagła).
 1. Jeżeli pracownik Szkoły w trakcie wykonywania obowiązków służbowych poweźmie informacje o bezpośrednim zagrożeniu życia lub/i zdrowia dziecka jest obowiązany natychmiast podjąć interwencję (interwencja nagła).
 2. Interwencja nagła polega na natychmiastowym powiadomieniu telefonicznym oraz przesłaniu emailem / faksem zawiadomienia o bezpośrednim zagrożeniu życia i zdrowia dziecka do odpowiedniej jednostki Policji, zgodnie z poniższymi.
 3. W zawiadomieniu przesyłanym faksem / emailem pracownik powinien podać wszystkie informacje, jakie uzyskał odnośnie dziecka (imię, nazwisko, adres, miejsce, w którym się znajduje), opisać rodzaj zagrożenia, a w przypadku rozmowy telefonicznej – podać dokładną godzinę połączenia, czas trwania połączenia oraz numer, z którego dzwoniło dziecko lub inna osoba.
 4. Jeśli pracownikowi znane jest miejsce, w którym dziecko aktualnie przebywa, pracownik wysyła faks / email do dyżurnego Komendy Policji właściwej dla tego miejsca.
 5. Jeżeli pracownik nie posiada informacji o miejscu, w którym dziecko aktualnie przebywa, w zawiadomieniu należy podać wszystkie istotne informacje dotyczące sytuacji zagrożenia, a w przypadku rozmowy telefonicznej: dokładną godzinę nawiązania połączenia oraz dokładny czas trwania połączenia, a także opis kontaktu z osobą dzwoniącą i treść.
 6. Zawiadomienie wysyłane faksem / emailem podpisuje pracownik podejmujący interwencję .
 7. Pracownik podejmuje interwencję nagłą bez konsultacji. Jeżeli jednak sytuacja na to pozwala, należy skonsultować się przed podjęciem interwencji z dyrektorem Szkoły lub innym ewentualnie z innym wyznaczonym pracownikiem.
 8. Zawiadomienie wysłane faksem / emailem należy przesłać pocztą na adres właściwej komendy Policji najpóźniej następnego dnia roboczego po dokonaniu interwencji.
 • 10. Zagrożenie bezpieczeństwa dzieci może przybierać różne formy oraz z wykorzystaniem różnych sposobów kontaktu i komunikowania -stąd na potrzeby niniejszego dokumentu przyjęto następującą kwalifikację zagrożenia bezpieczeństwa dzieci:

1) popełniono przestępstwo na szkodę dziecka (np. wykorzystanie seksualne, znęcanie się nad dzieckiem);

2) doszło do innej formy krzywdzenia, niebędącej przestępstwem, takiej jak np. krzyk, kary fizyczne, poniżanie;

3) doszło do zaniedbania potrzeb życiowych dziecka (np. związanych z żywieniem, higieną czy zdrowiem).

 • 11.1. W przypadku podjęcia przez pracownika podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji dyrektorowi. Notatka może mieć formę pisemną lub mailową.
 1. Interwencja prowadzona jest przez dyrektora, który może wyznaczyć na stałe do tego zadania inną osobę. W przypadku wyznaczenia takiej osoby jej dane (imię, nazwisko, email, telefon) zostaną podane do wiadomości pracowników.
 2. Jeżeli zgłoszono krzywdzenie ze strony osoby wyznaczonej do prowadzenia interwencji, wówczas interwencja prowadzona jest przez dyrektora.
 3. Jeżeli zgłoszono krzywdzenie ze strony dyrektora, wówczas działania opisane w niniejszym rozdziale podejmuje osoba, która dostrzegła krzywdzenie lub do której zgłoszono podejrzenie krzywdzenia.
 4. Do udziału w interwencji można doprosić specjalistów, w szczególności psychologów i pedagogów, celem skorzystania z ich pomocy przy rozmowie z dzieckiem o trudnych doświadczeniach.
 • 12.1. W przypadku podejrzenia, że życie dziecka jest zagrożone lub grozi mu ciężki uszczerbek na zdrowiu należy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby (Policja, pogotowie ratunkowe), dzwoniąc pod numer 112 lub 998 (pogotowie).
 1. Poinformowania służb dokonuje pracownik, który pierwszy powziął informację o zagrożeniu i następnie wypełnia kartę interwencji.
 2. Z przebiegu każdej interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 1. do niniejszych Standardów. Kartę załącza się do akt dot. dziecka.
 • 13. 1. Pracownicy i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.
 1. W przypadku gdy podejrzenie zagrożenia bezpieczeństwa dziecka zgłosili rodzice dziecka, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie na piśmie tych rodziców poinformować.

 

Rozdział 5

Procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty”

 • 14. Na potrzeby niniejszego dokumentu wyróżniono procedury interwencji w przypadku podejrzenia działania na szkodę dziecka przez:

1) pracownika/współpracownika;

2) inne osoby trzecie;

3) rodziców/opiekunów prawnych;

4) inne dziecko – krzywdzenie rówieśnicze.

 • 15. 1. Krzywdzenie ze strony pracownika.
 1. W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie dziecka przez pracownika osoba ta zostaje natychmiast odsunięta od wszelkich form kontaktu z dziećmi (nie tylko dzieckiem pokrzywdzonym) do czasu wyjaśnienia sprawy.
 2. Dyrektor przeprowadza rozmowę z dzieckiem i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) dziecka, w szczególności jego opiekunami.
 3. Dyrektor stara się ustalić przebieg zdarzenia, ale także wpływ zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji (załącznik nr 1).
 4. Dyrektor organizuje spotkanie/a z rodzicami  dziecka, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o potrzebie/możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych organizacji lub służb.
 5. W przypadku, gdy wobec dziecka popełniono przestępstwo dyrektor sporządza zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i przekazuje je do właściwej miejscowo policji lub prokuratury. Wzór zawiadomienia określa w Załącznik nr 6.
 6. W przypadku gdy pracownik dopuścił się wobec dziecka innej formy krzywdzenia niż popełnienie przestępstwa na jego szkodę, dyrektor bada wszystkie okoliczności sprawy, w szczególności ma obowiązek wysłuchać pracownika podejrzewanego o krzywdzenie, dziecko oraz innych świadków zdarzenia. 
 7. W sytuacji gdy naruszenie dobra dziecka jest znaczne, w szczególności gdy doszło do dyskryminacji lub naruszenia godności dziecka, należy rozważyć rozwiązanie stosunku prawnego z osobą, która dopuściła się krzywdzenia, lub zarekomendować takie rozwiązanie zwierzchnikom tej osoby.
 8. Jeżeli pracownik, który dopuścił się krzywdzenia, nie jest bezpośrednio zatrudniony przez Szkołę, lecz przez podmiot trzeci, wówczas należy zawiadomić ten podmiot i zarekomendować zakaz wstępu tej osoby na teren Szkoły, a w razie potrzeby rozwiązać umowę z tym podmiotem. 

 

 • 16. 1. Krzywdzenie przez inne osoby trzecie.
 1. W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie dziecka przez osobę trzecią (obcą, bądź spokrewnioną) dyrektor przeprowadza rozmowę z dzieckiem i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) dziecka, w szczególności jego rodzicami.
 2. Dyrektor stara się ustalić przebieg zdarzenia, ale także wpływ zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji (załącznik nr 1).
 3. Dyrektor organizuje spotkanie/a z rodzicami dziecka, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o potrzebie/możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych organizacji lub służb.
 4. W przypadku, gdy wobec dziecka popełniono przestępstwo dyrektor sporządza zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i przekazuje je do właściwej miejscowo policji lub prokuratury (załącznik nr 6).
 5. W przypadku, gdy z rozmowy z rodzicami wynika, że nie są oni zainteresowani pomocą dziecku, ignorują zdarzenie lub w inny sposób nie wspierają dziecka, które doświadczyło krzywdzenia, dyrektor sporządza wniosek o wgląd w sytuację rodziny, który kieruje do właściwego sądu rodzinnego (wzór w załączniku nr 7).
 6. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji instytucji, o których mowa w ust.5.

 

 • 17. 1. Krzywdzenie ze strony rodziców/opiekunów
 1. W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie dziecka przez rodziców/opiekunów dyrektor przeprowadza rozmowę z dzieckiem i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) dziecka.
 2. Dyrektor stara się ustalić nie tylko przebieg zdarzenia, ale także wpływ zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji (załącznik nr 1).
 3. W przypadku, gdy wobec dziecka popełniono przestępstwo dyrektor sporządza zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i przekazuje je do właściwej miejscowo policji lub prokuratury ( załącznik nr 6).
 4. W przypadku, gdy z przeprowadzonych ustaleń wynika, że opiekun dziecka zaniedbuje jego potrzeby psychofizyczne lub rodzina jest niewydolna wychowawczo (np. dziecko chodzi w nieadekwatnych do pogody ubraniach, opuszcza miejsce zamieszkania bez nadzoru osoby dorosłej), rodzina stosuje przemoc wobec dziecka (rodzic/inny domownik krzyczy na dziecko, stosuje klapsy lub podobne rodzajowo kary fizyczne), dyrektor powiadamia  właściwy ośrodek pomocy społecznej o potrzebie pomocy rodzinie, gdy niespełnianie potrzeb wynika z sytuacji ubóstwa, bądź – w przypadku przemocy i zaniedbania – o  konieczności wszczęcia procedury Niebieskiej Karty.
 5. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji instytucji, o których mowa w ustępach poprzedzających.

 

 • 18. 1. Krzywdzenie rówieśnicze
 1. W przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez inne dziecko przebywające w Szkole (np. na zajęciach grupowych) pracownik (nauczyciel) przeprowadza rozmowę z dzieckiem podejrzewanym o krzywdzeniem oraz z jego opiekunami, a także oddzielnie z dzieckiem poddawanym krzywdzeniu i jego opiekunami.
 2. Ponadto pracownik (nauczyciel) przeprowadza rozmowę z innymi osobami mającymi wiedzę o zdarzeniu.
 3. W trakcie rozmów należy dążyć do ustalenia przebiegu zdarzenia, a także wpływu zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka krzywdzonego. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji (załącznik nr 1).
 4. Dla dziecka krzywdzącego oraz krzywdzonego sporządza się oddzielne karty interwencji.
 5. Nauczyciel wspólnie z rodzicami/opiekunami dziecka krzywdzącego opracowuje plan naprawczy, celem zmiany niepożądanych zachowań.
 6. Z rodzicami/opiekunami dziecka poddawanego krzywdzeniu nauczyciel opracowuje plan zapewnienia mu bezpieczeństwa, włączając w ten plan sposoby odizolowania go od źródeł zagrożenia.
 7. W trakcie rozmów należy upewnić się, że dziecko podejrzewane o krzywdzenie innego dziecka samo nie jest krzywdzone przez rodziców/opiekunów, innych dorosłych bądź inne dzieci. W przypadku potwierdzenia takiej okoliczności należy przejść do procedury odpowiednio z §15 lub §16 .
 8. Z zastrzeżeniem ust. 9, w przypadku, gdy dziecko krzywdzące nie uczęszcza Szkoły należy porozmawiać z dzieckiem poddawanym krzywdzeniu, innymi osobami mającymi wiedzę o zdarzeniu, a także z rodzicami dziecka krzywdzonego celem ustalenia przebiegu zdarzenia, a także wpływu zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka.
 9. Dyrektor organizuje spotkanie/a z opiekunami dziecka, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o potrzebie/możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym w instytucjach do tego powołanych oraz o sposobach reakcji na zdarzenie (poinformowanie sądu rodzinnego, poinformowanie szkoły, poinformowanie rodziców dziecka krzywdzącego).
 10. Jeżeli osobą podejrzewaną o krzywdzenie jest dziecko w wieku od 13 do 17 lat, a jego zachowanie stanowi czyn karalny, dyrektor informuje właściwy miejscowo sąd rodzinny lub policję poprzez pisemne zawiadomienie.
 11. Jeżeli osobą podejrzewaną o krzywdzenie jest dziecko powyżej lat 17, a jego zachowanie stanowi przestępstwo, wówczas dyrektor informuje właściwą miejscowo jednostkę policji lub prokuratury poprzez pisemne zawiadomienie.
 • 19. Osobą odpowiedzialną za wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty” jest dyrektor szkoły.

 

 

Rozdział 6

Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu  szkoły do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności

 • 20. 1. Standardy określające zasady ochrony małoletnich  w wersji zupełnej  oraz w wersji skróconej dla małoletnich  opracowuje zespół powołany przez dyrektora Szkoły w składzie:
 • dyrektor Szkoły jako przewodniczący
 • psycholog;
 • pedagog szkolny;
 • pedagog specjalny;
 • nauczyciel języka polskiego
 • przewodniczący Rady Rodziców Szkoły
 1. Za przygotowanie merytoryczne pracowników do stosowania Standardów, w tym za przeprowadzenie spotkań szkoleniowych w zakresie  stosowania Standardów  odpowiada psycholog zatrudniony w   Szkole.
 2. Za przygotowanie pracowników do stosowania zasad dokumentowania  czynności, w tym za przeprowadzenie spotkań szkoleniowych  odpowiada pedagog szkolny.
 • 21. Dyrektor Szkoły w miarę potrzeb organizuje pracownikom spotkania szkoleniowe z przedstawicielami policji, sądu rodzinnego, kuratorów ds. małoletnich i nieletnich, pracowników ośrodka pomocy społecznej, a także organizacji i stowarzyszeń zajmujących się problematyką ochrony małoletnich.

 

 

Rozdział 7

Zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub

faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania

 • 22. 1. Standardy w wersji zupełnej zamieszcza się na stronie internetowej  Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie.
 1. Na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie,   na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie oraz w aplikacji dziennika elektronicznego zamieszcza się Standardy w wersji  skróconej, przeznaczonej dla małoletnich.
 • 23. 1. Do końca października każdego roku szkolnego nauczyciele wychowawcy klas omawiają z uczniami zapisy Standardów w wersji  skróconej, przeznaczonej dla małoletnich.
 1. Do końca października każdego roku szkolnego nauczyciele wychowawcy klas

 

Rozdział 8

Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia

 

 • 23. 1. Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu są dyrektor i zastępca dyrektora.
 1. Osobami odpowiedzialnymi za udzielenie małoletniemu wsparcia są:

1) dyrektor;

2) pedagog szkolny;

3) psycholog;

4) nauczyciel wychowawca.

 1. W przypadku uzyskania informacji lub zauważenia przez pracownika, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i zgłoszenia tego faktu dyrektorowi.
 2. Każde uzasadnione podejrzenie powinno być zgłoszone.
 3. Uzasadnione podejrzenie jest podstawą do podjęcia interwencji , a pracownik ma obowiązek podjęcia interwencji zawsze w przypadku:
 4. a) podejrzenia krzywdzenia dziecka na podstawie jego obserwacji;
 5. b) gdy dziecko ujawniło doświadczenia krzywdzenia;
 6. c) gdy inna osoba (dorosła lub dziecko) zgłosiła fakt krzywdzenia dziecka.
 7. W przypadku, gdy osobą krzywdzącą jest pracownik, zostaje sporządzona notatka służbowa przez dyrektora, który przeprowadza czynności  wyjaśniające i podejmuje działania dyscyplinujące.
 8. Dyrektor wzywa rodziców dziecka, co do którego powziął informacje      o możliwości krzywdzenia i informuje ich o sytuacji dziecka.
 9. W sytuacjach szczególnych dyrektor może powołać zespół interwencyjny, w skład, którego wchodzą osoby mogące mieć wiedzę o sytuacji dziecka oraz mają możliwości wsparcia i zapewnienia bezpieczeństwa dziecku. W skład zespołu mogą także wchodzić osoby spoza placówki, które mogą pomóc dziecku.

 

 

 

 1. Zespół interwencyjny sporządza:

1) opis sytuacji przedszkolnej i rodzinnej dziecka   na   podstawie   rozmów     z dzieckiem, dyrektorem, nauczycielami, wychowawcami, psychologiem, rodzicami i opiekunami lub innych informacji uzyskanych przez członków zespołu;

2)  plan pomocy dziecku na podstawie w/w opisu;

 1. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:

1) działań, jakie Szkoła  zapewnia dziecku w celu poczucia bezpieczeństwa;

2) wsparcia, jakie Szkoła zaoferuje dziecku;

3) skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku lub przekazanie informacji o takich miejscach, jeżeli istnieje taka potrzeba.

 1. Plan pomocy dziecku jest przedstawiany przez wychowawcę rodzicom/opiekunom z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.

 

Rozdział 9

Sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego

 

 • 24. Zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka określa instrukcja kancelaryjna Szkoły .

 

Rozdział 10

wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone

 

 • 25. 1. Określa się procedury postępowania w sytuacjach zachowania agresywnego ze strony uczniów do których należą:

1) bójki;

2) stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia własnego i innych;

3) posiadanie niebezpiecznych przedmiotów(środki pirotechniczne,

łańcuchy, noże, zapalniczki, kije, itp.), używanie ognia na terenie

szkoły, posiadanie niebezpiecznych substancji;

4) wulgarne zachowanie, lekceważący i arogancki stosunek do uczniów i

pracowników szkoły;

5) nierespektowanie zarządzeń obowiązujących w szkole;

6) wymuszenie, zastraszenie, podżeganie do bójek, wyzywanie;

7) dewastowanie mienia szkolnego i cudzej własności.

 1. W każdym przypadku, gdy uczeń jest świadkiem wypadku, pobicia, agresywnego zachowania bądź innego zdarzenia sprzecznego z normami i zasadami obowiązującymi na terenie szkoły natychmiast zgłasza zaistnienie zdarzenia informując o nim najbliżej znajdującą się osobę dorosłą:

pracownika szkoły,

nauczyciela,

wychowawcę,

dyrektora szkoły.

 1. W sytuacjach, o których mowa w ust.1, uczeń ma obowiązek podporządkować się do poleceń wszystkich pracowników szkoły.
 2. W przypadku krzywdzenia ucznia przez inne dziecko na terenie szkoły, pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia zobowiązany jest:
 3. a) zdecydowanie i stanowczo przerwać negatywne zachowania uczestników zajścia;
 4. b) rozdzielić strony konfliktu;
 5. c) jeśli istnieje potrzeba skierować poszkodowanych do gabinetu pomocy przedmedycznej- higienistki szkolnej lub samemu udzielić pierwszej pomocy. (W przypadku poważniejszych obrażeń, dyrektor szkoły wzywa karetkę);
 6. d) poinformować wychowawcę o zdarzeniu ,a w poważniejszych przypadkach również dyrektora szkoły;
 7. Jeżeli ofiara przemocy doznała dotkliwych obrażeń cielesnych, wymagających interwencji medycznej, lub następuje długotrwały proces przemocy (dręczenie), a wcześniej stosowane strategie naprawcze nie przyniosły oczekiwanych rezultatów i sprawca przemocy ukończył 13 lat dyrektor szkoły powiadamia o zdarzeniu Policję i/lub Sąd Rodzinny.
 8. Wychowawca klasy przy współpracy z pedagogiem/psychologiem szkolnym zobowiązany jest wyjaśnić okoliczności zajścia, powiadomić rodziców/opiekunów poszkodowanego ucznia oraz sprawcy.
 9. Z uczniem-sprawcą przeprowadza rozmowę omawiającą jego zachowanie oraz powiadamia o konsekwencjach, zgodnych ze statutem szkoły.
 10. Zarówno poszkodowany, jak i sprawca, objęci zostają wsparciem psychologiczno – pedagogicznym.

 

Rozdział 11

Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet

 

 • 26. 1. Szkołą zapewniając dzieciom dostęp do Internetu  podejmuje działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju; w szczególności należy zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające przed złośliwym oprogramowaniem i filtrujące treści.
 1. Na terenie Szkoły dostęp dziecka do Internetu możliwy jest:
 2. a) pod nadzorem pracownika lub współpracownika na zajęciach komputerowych lub
 3. b) bez nadzoru pracownika lub współpracownika – na przeznaczonych do tego komputerach, znajdujących się na terenie organizacji (dostęp swobodny)\;
 4. c) za pomocą sieci wifi organizacji, po podaniu hasła.
 5. W przypadku dostępu realizowanego pod nadzorem pracownika, pracownik ma obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu.
 6. Pracownik czuwa także nad bezpieczeństwem korzystania z Internetu przez dzieci podczas zajęć.
 7. Szkoła prowadzi z dziećmi cykliczne (przynajmniej raz na rok) szkolenia dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu.
 8. Organizacja w miarę możliwości zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych, dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu, przy komputerach, z których możliwy jest dostęp swobodny.

 

 

Rozdział 12

Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie

 

 • 27. 1.Osoba odpowiedzialna za Internet zapewnia, aby sieć internetowa organizacji była zabezpieczona przed niebezpiecznymi treściami, instalując i aktualizując odpowiednie, nowoczesne oprogramowanie.
 1. Oprogramowanie jest aktualizowane przez wyznaczonego pracownika/współpracownika organizacji w miarę potrzeb, przynajmniej raz w miesiącu.
 2. Wyznaczony pracownik przynajmniej raz w miesiącu sprawdza, czy na komputerach ze swobodnym dostępem podłączonych do Internetu nie znajdują się niebezpieczne treści.
 3. W przypadku znalezienia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik stara się ustalić kto korzystał z komputera w czasie ich wprowadzenia.
 4. Informację o dziecku, które korzystało z komputera w czasie wprowadzenia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik przekazuje dyrektorowi, który aranżuje dla dziecka rozmowę z psychologiem lub pedagogiem – pracownikiem szkoły lub zewnętrznym.
 5. Pedagog/psycholog przeprowadza z dzieckiem, o którym mowa w punktach poprzedzających, rozmowę na temat bezpieczeństwa w Internecie.
 6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rozmowy psycholog/pedagog uzyska informacje, że dziecko jest krzywdzone, podejmuje działania opisane w niniejszym dokumencie.

 

 

 

 

 

 

Rozdział 13

Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia

 

 • 28. 1.Zakres zadań poszczególnych pracowników szkoły w przypadku podejrzenia lub uzyskania informacji, że dziecko jest krzywdzone:
 1. Dyrektor szkoły:
 • przyjmuje zgłoszenie o krzywdzeniu lub podejrzeniu krzywdzenia dziecka
 • bierze udział w rozmowie z rodzicami lub opiekunami prawnymi
 • w sytuacjach podejrzenia przemocy domowej wobec dziecka podejmuje decyzję o uruchomieniu procedury „ Niebieska Karta”
 • w przypadku, gdy dziecko doświadcza przemocy domowej lub jeżeli rodzice odmawiają współpracy ze szkołą składa wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu lub zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu przestępstwa ,
 • w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka natychmiast zawiadamia policję;
 • w sytuacji gdy sprawcą przemocy jest osoba dorosła spoza rodziny zawiadamia policję;
 • w przypadku, gdy sprawcą przemocy jest nieletni(a wcześniejsze metody postępowania szkolnego okazały się nieskuteczne) zawiadamia sąd;
 • informuje o konsekwencjach prawnych stosowania przemocy;
 • organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dziecka;
 • prowadzi nadzór nad prowadzeniem przypadku ucznia krzywdzonego;
 • zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań np. ułatwia konsultacje trudnych spraw ze specjalistami, organizuje szkolenia w zakresie reagowania na przemoc wobec dzieci
 • uzyskuje od rodziców i opiekunów informacje zwrotne nt. realizacji w placówce Standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
 1. Pedagog szkolny:
 • przyjmuje i odnotowuje sprawę zgłoszenia przemocy w rodzinie;
 • diagnozuje sytuację ucznia i jego rodziny;
 • jest koordynatorem pomocy dziecku oraz jego rodzinie;
 • przeprowadza rozmowy z dzieckiem oraz jego rodzicami lub prawnymi opiekunami;
 • pozostaje w ciągłym kontakcie z wychowawcą i dyrektorem w sprawach dotyczących dziecka;
 • pomaga pracownikom szkoły we właściwym postępowaniu względem ofiary przemocy;
 • informuje rodziców o możliwych kierunkach wsparcia ucznia;
 • pomaga rodzicom w zrozumieniu typowych reakcji dzieci na różnorodne sytuacje;
 • kieruje dziecko oraz rodziców do placówek specjalistycznych
 • współpracuje ze specjalistami pomagającymi dziecku i jego rodzinie;
 • może być osobą, która uruchamia procedurę „ Niebieskiej Karty” poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta”
 • bierze udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego opracowującego strategie działań względem całej rodziny, a w szczególności względem ofiary i sprawcy przemocy;
 • dokumentuje podejmowane działania względem dziecka i jego rodziny;
 • opracowuje w zespole interwencyjnym plan pomocy dziecku krzywdzonemu
 • umożliwia poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych z ochroną dziecka przed zagrożeniami oraz pozytywnymi metodami wychowawczymi;
 • uzyskuje od rodziców i opiekunów informacje zwrotne nt. realizacji w Szkole Standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem
 • dba o to, by na terenie szkoły znajdowały się powszechnie dostępne informacjeo organizacjach i instytucjach pomagających ofiarom przemocy (adresy, telefony itp.).

 

 1. Wychowawca:

przyjmuje zgłoszenie o podejrzeniu przemocy w rodzinie ucznia, sporządza notatkę służbową;

 • powiadamia dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego;
 • może być osobą, która uruchamia procedurę „ Niebieskiej Karty” poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta”;
 • w przypadku, gdy uczeń ma obrażenia przeprowadza go do miejsca udzielania pomocy;
 • uważnie wsłuchuje się w relację dziecka, dba, by ofiara przemocy czuła się bezpiecznie;
 • wzywa rodziców;
 • opracowuje w zespole interwencyjnym plan pomocy dziecku krzywdzonemu;
 • udziela stałego wsparcia dziecku oraz dyskretnie monitoruje jego sytuację w okresie późniejszym;
 • monitoruje zespół klasowy, by skutki przemocy nie wpływały na sytuację szkolną dziecka;
 • dba o realizację treści z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki w bieżącej pracyz uczniami;
 • dba o to, żeby rodzice znali obowiązującą w placówce Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem i procedury zgłaszania zagrożeń, zachęca rodziców/opiekunów dzieci do angażowania się w działania na rzecz ochrony dzieci
 • umożliwia rodzicom oraz opiekunom prawnym poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych z ochroną dziecka przed zagrożeniami oraz pozytywnymi metodami wychowawczymi;
 • uzyskuje od rodziców i opiekunów informacje zwrotne nt. realizacji w placówce Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
 1. Nauczyciele:
 • przekazują wychowawcy i pedagogowi szkolnemu informacje o tym, że podejrzewają przemoc wobec dziecka;
 • sporządzają notatkę służbową;
 • monitorują sytuację dziecka;
 • mogą być osobami, które uruchamiają procedurę „ Niebieskiej Karty” poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta”;
 • opracowują w zespole plan pomocy dziecku krzywdzonemu;
 • dbają o realizację treści z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki w bieżącej pracy pedagogicznej z uczniami.

 

 

6.Pielęgniarka szkolna:

 • dyskretnie, z poszanowaniem praw dziecka dokonuje obejrzenia obrażeń;
 • udziela pierwszej pomocy przedmedycznej, jeśli sytuacja tego wymaga;
 • sporządza notatkę służbową.

 

 1. Niepedagogiczni pracownicy szkoły:
 • są uważni i wrażliwi na sytuację dzieci;
 • reagują na objawy przemocy oraz niepokojące zachowania, których mogą być świadkami;
 • zgłaszają obserwowane, niepokojące sygnały dyrekcji szkoły, pedagogowi szkolnemu lub wychowawcy.

 

Rozdział 14

Zasady przeglądu i aktualizacji standardów

 

 • 29. 1. Wyznacza pedagoga szkolnego jako osobę odpowiedzialną za monitorowanie Standardów.
 1. Osoba, o której mowa w ust.1 jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Standardów, za reagowanie na sygnały ich naruszenia  oraz za proponowanie zmian w oich treści.
 2. Osoba, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przeprowadza wśród pracowników organizacji raz na  dwa lata  ankietę monitorującą poziom realizacji Standardów. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 2.
 3. W ankiecie pracownicy organizacji mogą proponować zmiany w Standardach oraz wskazywać naruszenia Standardów
 4. Osoba, o której mowa w ust. 1 dokonuje opracowania wypełnionych przez pracowników i współpracowników ankiet. Sporządza na tej podstawie raport z monitoringu, który następnie przekazuje dyrektorowi.
 5. Dyrektor wprowadza do Standardy niezbędne zmiany i ogłasza stosownym zarządzeniem  nowe brzmienie .

 

Rozdział 14

Postanowienia końcowe

 

 • 30. . Standardy wchodzą w życie z dniem podpisania zarządzenia.
 1. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników w szczególności poprzez wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla pracowników oraz poprzez przesłanie jej tekstu drogą elektroniczną.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Standardów ochrony małoletnich:

Karta interwencji

 1. Imię i nazwisko dziecka
 2. Przyczyna interwencji (forma krzywdzenia) – opis
 3. Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu krzywdzenia
 4. Działania podjęte wobec dziecka (skierowanie do specjalistów, w tym jakich, oraz daty)
 5. Ustalenia planu pomocy (jeśli dotyczy)
 6. Spotkania z opiekunami dziecka:
 7. Opis (w tym data)
 8. ….
 9. Interwencja prawna (właściwe zakreślić)
 10. zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 11. wniosek o wgląd w sytuację dziecka/rodziny,
 12. inny rodzaj interwencji. Jaki? (opis)
 13. Dane dotyczące interwencji (nazwa i adres organu, do którego zgłoszono interwencję) i data interwencji
 14. Wyniki interwencji: działania organów wymiaru sprawiedliwości, jeśli organizacja uzyskała informacje o wynikach/działania organizacji/działania rodziców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2. do Standardów  ochrony małoletnich

 

 

Monitoring do Standardów  ochrony małoletnich – ankieta

 

 1. Pytanie Tak      Nie
 2. Czy zapoznałeś się z dokumentem do Standardy ochrony małoletnich?             
 3. Czy potrafisz rozpoznawać symptomy krzywdzenia dzieci?
 4. Czy wiesz, jak reagować na symptomy krzywdzenia dzieci?
 5. Czy zdarzyło Ci się zaobserwować naruszenie Standardów  ochrony małoletnich przez innego pracownika?                
 6. Czy masz jakieś uwagi/poprawki/sugestie dotyczące do Standardów ochrony małoletnich (wpisz poniżej tabeli)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3  do Standardów  ochrony małoletnich

 

 

 

Miejscowość, ………………………..

 

 

Oświadczenie

 

 

……………………………………………………………………………….. legitymująca/y się dowodem osobistym o nr …………………………….. oświadczam, że

 

nie byłam/em skazana/y za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego i nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne (w tym postępowanie przygotowawcze), ani dyscyplinarne w tym zakresie.

 

 

 

 

……………………………………………….

 

podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6  do Standardów  ochrony małoletnich

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (wzór)

 

 

 

Miejscowość , dnia …………………………… r. 

 

Prokuratura Rejonowa w …………………………… [1]

Zawiadamiający: …………………………… z siedzibą w ……………………………

reprezentowana przez: ……………………………

adres do korespondencji: ……………………………

 

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Niniejszym składam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ……………………………na szkodę małoletniego …………………………… (imię i nazwisko, data urodzenia) przez …………………………… (imię i nazwisko domniemanego sprawcy).  

Uzasadnienie

W trakcie wykonywania przez …………………………… (imię i nazwisko pracownika/wolontariusza) czynności służbowych – wobec małoletniej/go……………………………imię i nazwisko), dziecko ujawniło niepokojące treści dotyczące relacji z …………………………… [2]. 

Dalszy opis podejrzenia popełnienia przestępstwa …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mając na uwadze powyższe informacje, a także dobro i bezpieczeństwo małoletniej/małoletniego wnoszę o wszczęcie postępowania w tej sprawie.

Osobą mogącą udzielić więcej informacji jest …………………………… (imię, nazwisko, telefon, adres do korespondencji).

Wszelką korespondencję w sprawie proszę przesyłać na adres korespondencyjny, z powołaniem się na numer i liczbę dziennika pisma.

 

 

…………………………..                     

podpis osoby upoważnionej               

    

 

[1] Zawiadomienie należy złożyć do prokuratury rejonowej/policji właściwej ze względu na miejsce popełnienia przestępstwa.

[2] Opis sytuacji, która miała miejsce. Należy uzupełnić zgodnie z tym, co się wydarzyło (ważne jest, by zaznaczyć np.: kiedy i gdzie miało miejsce zdarzenie, kto mógł je widzieć/wiedzieć o nim, kto mógł popełnić przestępstwo).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7 do  Standardów  ochrony małoletnich

Wzór wniosku o wgląd w sytuację rodziny

 

Miejscowość, dnia ………………………….

 

                                                                             Sąd Rejonowy

                                                                             W……………………………

                                                                             Wydział Rodzinny i Nieletnich[1]

 

Wnioskodawca: …………………………………

reprezentowana przez: …………………………

adres do korespondencji: …………………………

 

Uczestnicy postępowania: ………………..(imiona i nazwiska rodziców)

                                 ul………………………. (adres zamieszkania)

                                  rodzice małoletniego: ………………(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia)

 

Wniosek o wgląd w sytuację dziecka

 

Niniejszym  wnoszę o wgląd w sytuację małoletniego ………………… (imię i nazwisko dziecka, data urodzenia[2])  i wydanie odpowiednich zarządzeń opiekuńczych.

 

Uzasadnienie

Z informacji uzyskanych od pracowników …………………… będących w kontakcie z małoletnim/ą wynika, że

Rodzina nie ma założonej Niebieskiej Karty.

Mając powyższe fakty na uwadze można przypuszczać, ze dobro małoletniego ………………. jest zagrożone a ………………………….. nie wykonują właściwie władzy rodzicielskiej. Dlatego wniosek o wgląd w sytuację rodzinną małoletniego/ją i ewentualne wsparcie rodziców jest uzasadniony.

 

Pracownikiem opiekującym się małoletnim/ą w organizacji jest…………………….(imię, nazwisko, telefon służbowy, adres placówki).

 

…………………………………(podpis)     

 

Załączniki:

 1. Ew. dokumenty, jak są dostępne,
 2. Odpis pisma.

 

 

 

[1] Wniosek należy złożyć do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, nie zameldowania.

[2] Należy zawsze podać imię i nazwisko dziecka i adres jego pobytu. Tylko w takim wypadku sąd może skutecznie pomóc, m.in. poprzez wysłanie do rodziny kuratora na wywiad.