INFORMATYKA KLASA V

INFORMATYKA  KLASA  V

 

 1. Ogólne zasady oceniania uczniów

 

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. Nauczyciel powinien analizować i oceniać poziom wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania (opracowanych zgodnie z podstawą programową danego przedmiotu).
 2. Nauczyciel ma za zadanie:
  • informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie,
  • pomagać uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,
  • motywować ucznia do dalszych postępów w nauce,
  • informować rodziców (opiekunów prawnych) o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.
 3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel uzasadnia ocenę w sposób określony w statucie szkoły.
 5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym).
 6. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.

 

 1. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności

 

Ocenie podlegają: sprawdziany, kartkówki, ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne, prace domowe, aktywność i praca na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.

 1. Sprawdziany mogą wymagać zapisania odpowiedzi na wydrukowanym arkuszu lub sprawdzać praktyczne umiejętności na komputerze, a ich celem jest weryfikacja wiadomości i umiejętności ucznia po realizacji działu podręcznika.
  • Sprawdzian planuje się na zakończenie działu.
  • Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (jeśli WSO nie reguluje tego inaczej).
  • Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jego zakres programowy.
  • Sprawdzian może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.
  • Reguły uzasadniania oceny ze sprawdzianu, jej poprawy oraz sposób przechowywania sprawdzianów są zgodne z WSO.
  • Sprawdzian pozwala zweryfikować wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych, od koniecznego do wykraczającego.
  • Zasady przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny są zgodne z WSO.
  • Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac.
 2. Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich jednostek lekcyjnych (maksymalnie trzech).
  • Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki.
  • Kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.
  • Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami WSO.
  • Zasady przechowywania kartkówek reguluje WSO.
 3. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:
  • wartość merytoryczną,
  • stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia,
  • dokładność wykonania polecenia,
  • staranność i estetykę.
 4. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:
  • zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,
  • właściwe posługiwanie się pojęciami,
  • zawartość merytoryczną wypowiedzi,
  • sposób formułowania wypowiedzi.
 5. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.
  • Pracę domową uczeń wykonuje na komputerze, w zeszycie lub w innej formie zleconej przez nauczyciela.
  • Brak pracy domowej jest oceniany zgodnie z umową między nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów WSO.
  • Błędnie wykonana praca domowa jest dla nauczyciela sygnałem mówiącym o konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie może być oceniona negatywnie.
  • Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, poprawność i estetykę wykonania.
 6. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane (jeśli WSO nie stanowi inaczej), zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów i minusów lub oceny.
  • Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji.
  • Minus uczeń może uzyskać m.in. za nieprzygotowanie do lekcji (np. brak podręcznika, zeszytu, plików potrzebnych do wykonania zadania), brak zaangażowania na lekcji.
  • Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów WSO.
 7. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:
  • wartość merytoryczną pracy,
  • stopień zaangażowania w wykonanie pracy,
  • estetykę wykonania,
  • wkład pracy ucznia,
  • sposób prezentacji,
  • oryginalność i pomysłowość pracy.
 8. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych i międzyszkolnych), są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WSO.

 

 1. Kryteria wystawiania ocen po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego

 

 1. Klasyfikacje semestralna i roczna polegają na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.
 2. Zgodnie z zapisami WSO nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o:
  • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z informatyki,
  • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
  • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej,
  • trybie odwołania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej.
 3. Przy wystawianiu ocen śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych w punkcie 2 (Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności) różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności. Szczegółowe kryteria wystawiania oceny klasyfikacyjnej określa WSO.

 

 1. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen

 

 1. Sprawdziany są obowiązkowe. Oceny ze sprawdzianów uczniowie mogą poprawiać raz w semestrze, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.
 2. Ocen ze sprawdzianów wyższych niż ocena dopuszczająca nie można poprawić.
 3. Ocen z kartkówek, odpowiedzi ustnych i ćwiczeń praktycznych nie można poprawić.
 4. Nauczyciel informuje ucznia o otrzymanej ocenie z ostatniej pracy bezpośrednio po jej wystawieniu.
 5. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą uzyskać szczegółowe informacje o wynikach i postępach w pracy ucznia podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielem (według harmonogramu spotkań przyjętego przez szkołę).
 6. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach (wynikające np. z nieobecności), biorąc udział w zajęciach wyrównawczych lub drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem (także online).
 7. W przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, które uniemożliwiły uzyskanie przez ucznia oceny semestralnej lub końcowej, należy stosować przepisy WSO.
 8. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej regulują przepisy WSO i rozporządzenia MEN.

 

 1. Zasady badania wyników nauczania

 

 1. Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia.
 2. Badanie to odbywa się w trzech etapach:
  • diagnozy wstępnej,
  • diagnozy na zakończenie I semestru nauki,
  • diagnozy na koniec roku szkolnego.
 3. Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają wpływu na oceny semestralną i roczną.

 

 1. Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 5 szkoły podstawowej

 

 1. W zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów uczeń:
  • analizuje problem opisany w zadaniu, określa cel do osiągnięcia i opracowuje rozwiązanie zadania,
  • wyróżnia kroki prowadzące do rozwiązania zadania,
  • formułuje algorytmy określające sterowanie obiektem na ekranie.
 2. W zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych uczeń:
  • tworzy dokumenty tekstowe,
  • wymienia zasady formatowania tekstu i stosuje je podczas sporządzania dokumentów,
  • wymienia i stosuje skróty klawiszowe ułatwiające pracę na komputerze,
  • wstawia do dokumentu obrazy pobrane z internetu,
  • wstawia do dokumentu tekstowego obiekty WordArt,
  • wstawia do dokumentu kształty i zmienia ich wygląd,
  • zmienia tło dokumentu tekstowego,
  • dodaje obramowanie do dokumentu tekstowego,
  • umieszcza w dokumencie tabele,
  • omawia budowę tabeli,
  • dodaje do tabeli kolumny i wiersze,
  • usuwa z tabeli kolumny i wiersze,
  • tworzy animacje i gry w wizualnym języku programowania,
  • przygotowuje plan tworzonej gry,
  • rysuje tło do swojej gry,
  • buduje skrypty określające sposób sterowania postacią na ekranie,
  • wykorzystuje polecenia sekwencyjne, warunkowe i iteracyjne,
  • programuje konsekwencje zajścia zdarzeń,
  • buduje skrypty rysujące figury geometryczne,
  • opracowuje kolejne etapy swojej gry,
  • określa położenie elementów na ekranie, wykorzystując układ współrzędnych,
  • sprawdza, czy zbudowane skrypty działają zgodnie z oczekiwaniami, poprawia ewentualne błędy,
  • objaśnia zasadę działania zbudowanych skryptów,
  • tworzy prezentacje multimedialne,
  • dodaje nowe slajdy do prezentacji,
  • umieszcza na slajdach teksty, obrazy, dźwięki i filmy,
  • dodaje przejścia do slajdów,
  • dodaje animacje do elementów prezentacji,
  • przygotowuje proste animacje przedstawiające ruch postaci,
  • tworzy własne postaci i wykorzystuje je w animacjach,
  • prezentuje krótkie historie w animacjach,
  • zapisuje efekty pracy w wyznaczonym miejscu,
  • porządkuje zasoby w komputerze lub w innych urządzeniach.
 3. W zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi uczeń:
  • właściwie interpretuje komunikaty komputera i prawidłowo na nie reaguje,
  • wykorzystuje pomoc dostępną w programach,
  • właściwie zapisuje i przechowuje swoje prace wykonane na komputerze,
  • wyszukuje w internecie obrazy i wykorzystuje je w swoich projektach,
  • porządkuje na dysku twardym komputera obrazy pobrane z internetu,
  • zapisuje tworzone projekty w różnych formatach.
 4. W zakresie rozwijania kompetencji społecznych uczeń:
  • uczestniczy w pracy grupowej, wykonując zadania i realizując projekty,
  • dba o właściwy podział obowiązków podczas pracy w grupie,
  • przestrzega zasad obowiązujących podczas współpracy z innymi.
 5. W zakresie przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa uczeń:
  • przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze,
  • stosuje zasady bezpiecznego korzystania z internetu,
  • przestrzega praw autorskich, wykorzystując materiały pobrane z internetu.

 

 1. Wymagania na poszczególne oceny

 

Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień poprzedni.

Wymagania na ocenę celującą obejmują stosowanie przyswojonych informacji i umiejętności w sytuacjach trudnych, złożonych i nietypowych.

 

Ocena
Stopień dopuszczający
Uczeń:
Stopień dostateczny
Uczeń:
Stopień dobry
Uczeń:
Stopień bardzo dobry
Uczeń:
•  zmienia krój czcionki w dokumencie tekstowym,

•  zmienia wielkość czcionki w dokumencie tekstowym,

•  określa elementy, z których składa się tabela,

•  wstawia do dokumentu tekstowego tabelę o określonej liczbie kolumn i wierszy,

•  zmienia tło strony w dokumencie tekstowym,

•  dodaje do dokumentu tekstowego obraz z pliku,

•  wstawia kształty do dokumentu tekstowego,

•  ustala cel wyznaczonego zadania w prostym ujęciu algorytmicznym,

•  wczytuje do gry tworzonej w Scratchu gotowe tło z pliku,

•  dodaje postać z biblioteki do projektu tworzonego w Scratchu,

•  buduje skrypty do przesuwania duszka po scenie,

•  korzysta z bloków z kategorii Pisak do rysowania linii na scenie podczas ruchu duszka,

•  dodaje nowe slajdy do prezentacji multimedialnej,

•  wpisuje tytuł prezentacji na pierwszym slajdzie,

•  wstawia do prezentacji multimedialnej obiekt Album fotograficzny i dodaje do niego zdjęcie z dysku,

•  tworzy prostą prezentacje multimedialną składającą się z kilku slajdów i zawierającą zdjęcia,

•  dodaje do prezentacji muzykę z pliku,

•  dodaje do prezentacji film z pliku,

•  podczas tworzenia prezentacji korzysta z obrazów pobranych z internetu,

•  omawia budowę okna programu Pivot Animator,

•  tworzy prostą animację składającą się z kilku klatek,

•  uruchamia edytor postaci,

•  współpracuje w grupie podczas pracy nad wspólnymi projektami.

•  ustawia pogrubienie, pochylenie (kursywę) i podkreślenie tekstu,

•  zmienia kolor tekstu,

•  wyrównuje akapit na różne sposoby,

•  umieszcza w dokumencie obiekt WordArt i formatuje go,

•  w tabeli wstawionej do dokumentu tekstowego dodaje oraz usuwa kolumny i wiersze,

•  ustawia styl tabeli, korzystając z szablonów dostępnych w programie Word,

•  dodaje obramowanie strony,

•  zmienia rozmiar i położenie elementów graficznych wstawionych do dokumentu tekstowego,

•  zbiera dane niezbędne do osiągnięcia celu,

•  osiąga wyznaczony cel bez wcześniejszej analizy problemu w sposób algorytmiczny,

•  samodzielnie rysuje tło dla gry tworzonej w Scratchu,

•  ustala miejsce obiektu na scenie, korzystając z układu współrzędnych,

•  w budowanych skryptach zmienia grubość, kolor i odcień pisaka,

•  wybiera motyw prezentacji multimedialnej z gotowych szablonów,

•  zmienia wersję kolorystyczną wybranego motywu,

•  dodaje podpisy pod zdjęciami wstawionymi do prezentacji multimedialnej,

•  zmienia układ obrazów w obiekcie Album fotograficzny w prezentacji multimedialnej,

•  dodaje do prezentacji obiekt WordArt,

•  dodaje przejścia między slajdami,

•  dodaje animacje do elementów prezentacji multimedialnej,

•  ustawia odtwarzanie na wielu slajdach muzyki wstawionej do prezentacji,

•  ustawia odtwarzanie w pętli muzyki wstawionej do prezentacji,

•  zmienia moment odtworzenia filmu wstawionego do prezentacji na Automatycznie lub Po kliknięciu,

•  dodaje do prezentacji multimedialnej dodatkowe elementy graficzne: kształty i pola tekstowe,

•  dodaje tło do animacji tworzonej w programie Pivot Animator,

•  tworzy nowe postaci w edytorze dostępnym w programie Pivot Animator i dodaje je do swoich animacji.

•  wykorzystuje skróty klawiszowe podczas pracy w edytorze tekstu,

•  podczas edycji tekstu wykorzystuje tzw. twardą spację oraz miękki enter,

•  sprawdza poprawność ortograficzną i gramatyczną tekstu, wykorzystując odpowiednie narzędzia,

•  zmienia w tabeli wstawionej do dokumentu tekstowego kolor cieniowania komórek oraz ich obramowania,

•  formatuje tekst w komórkach tabeli,

•  zmienia wypełnienie i obramowanie kształtu wstawionego do dokumentu tekstowego,

•  zmienia obramowanie i wypełnienie obiektu WordArt,

•  analizuje problem i przedstawia różne sposoby jego rozwiązania,

•  wybiera najlepszy sposób rozwiązania problemu,

•  buduje w Scratchu skrypty do przesuwania duszka za pomocą klawiszy,

•  buduje w Scratchu skrypt rysujący kwadrat,

•  dodaje do prezentacji multimedialnej obrazy i dostosowuje ich wygląd oraz położenie na slajdzie,

•  podczas tworzenia prezentacji multimedialnej stosuje najważniejsze zasady przygotowania eleganckiej prezentacji,

•  formatuje wstawione do prezentacji zdjęcia, korzystając z narzędzi na karcie Formatowanie,

•  określa czas trwania przejścia slajdu,

•  określa czas trwania animacji na slajdach,

•  zapisuje prezentację multimedialną jako plik wideo,

•  zmienia wygląd dodatkowych elementów wstawionych do prezentacji,

•  w programie Pivot Animator tworzy animację składającą się z większej liczby klatek i przestawiającą postać podczas konkretnej czynności,

•  modyfikuje postać dodaną do projektu,

•  wykonuje rekwizyty dla postaci wstawionych do animacji.

 

•  formatuje dokument tekstowy według wytycznych podanych przez nauczyciela lub wymienionych w zadaniu,

•  używa w programie Word opcji Pokaż wszystko do sprawdzenia formatowania tekstu,

•  tworzy wcięcia akapitowe,

•  korzysta z narzędzia Rysuj tabelę do dodawania, usuwania oraz zmiany wyglądu linii tabeli wstawionych do dokumentu tekstowego,

•  korzysta z narzędzi na karcie Formatowanie do podstawowej obróbki graficznej obrazów wstawionych do dokumentu tekstowego,

•  w programie Scratch buduje skrypt liczący długość trasy,

•  dodaje drugi poziom do tworzonej siebie gry w Scratchu,

•  używa zmiennych podczas programowania,

•  buduje skrypty rysujące dowolne figury foremne,

•  dobiera kolorystykę i układ slajdów prezentacji multimedialnej tak, aby były one wyraźne i czytelne,

•  umieszcza dodatkowe elementy graficzne w albumie utworzonym w prezentacji multimedialnej,

•  dodaje dźwięki do przejść i animacji w prezentacji multimedialnej,

•  korzysta z dodatkowych ustawień dźwięku dostępnych w programie PowerPoint,

•  korzysta z dodatkowych ustawień wideo dostępnych w programie PowerPoint,

•  zmienia kolejność i czas trwania animacji, aby dopasować je do historii przestawianej w prezentacji,

•  tworzy w programie Pivot Animator płynne animacje, tworząc dodając odpowiednio dużo klatek nieznacznie się od siebie różniących,

•  tworzy animację z wykorzystaniem samodzielnie stworzonej postaci.