WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASY VII-VIII

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO-2019/2020

KLASY VII – VIII

 

Cele nauczania wychowania fizycznego

 

Wszechstronny rozwój organizmu, korygowanie wad postawy  przez odpowiedni dobór środków i metod stymulujących i korygujących rozwój i funkcjonowanie układu ruchowego, sercowo-naczyniowego, oddechowego i nerwowego.

Rozwój sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej oraz dostarczenie uczniom wiadomości i umiejętności umożliwiających samokontrolę, samoocenę i samodzielne podejmowanie działań w tym zakresie.

Wykształcenie umiejętności ruchowych przydatnych w aktywności zdrowotnej, utylitarnej, rekreacyjnej i sportowej.

Wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę i umiejętności umożliwiające bezpieczną organizację zajęć ruchowych w różnych warunkach środowiskowych, indywidualnie, w grupie rówieśniczej oraz w rodzinie.

Ukształtowanie postawy świadomego i permanentnego uczestnictwa uczniów w różnych formach aktywności sportowo-rekreacyjnych w czasie nauki w szkole oraz po jej ukończeniu dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego.

Kształtowanie postaw osobowościowych: poczucia własnej wartości, szacunku dla innych osób, zwłaszcza słabszych i mniej sprawnych.

Kształtowanie współdziałania w zespole, grupie, akceptacji siebie i innych, kultury kibicowania, stosowania zasady „fair play” w sporcie i w życiu.

 

 

Cele oceniania

 

Informowanie o poziomie sprawności ruchowej ucznia, o postępach w motoryce i umiejętnościach ruchowych ucznia, o trudnościach i specjalnych uzdolnieniach.

Motywowanie ucznia do dalszej pracy nad podnoszeniem swojej sprawności ruchowej.

Diagnozowanie rozwoju fizycznego ucznia-określenie indywidualnych potrzeb i przyczyn trudności każdego dziecka.

Wdrażanie do samokontroli i samooceny

Wspieranie – wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

 

 

Obszary aktywności ucznia podlegające ocenianiu

 

Zachowanie i postawa.

Umiejętności ruchowe i organizacyjne.

Wiadomości z zakresu kultury fizycznej i sportu.

 

 

         ZACHOWANIE I POSTAWA

 

Aktywność na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych (zaangażowanie, wysiłek wkładany w rozwój sprawności udział w życiu sportowym klasy i szkoły).

Stosunek do przedmiotu i frekwencja na zajęciach wychowania fizycznego.

Przygotowanie do zajęć .

Dbałość o zdrowie (higiena osobista, estetyka stroju).

Przestrzeganie regulaminów, przepisów i obowiązków ucznia.

Życzliwy stosunek do innych (postawa fair play).

 

 

UMIEJĘTNOŚCI

 

Umiejętności ruchowe: stopień opanowania umiejętności sportowo-rekreacyjnych, utylitarnych i zdrowotnych, (co potrafię, jak wykonuję) zgodnie z planem pracy.

Umiejętności organizacyjne, stopień  umiejętności współorganizowania zadań rekreacyjnych i sportowych oraz zabaw w grupach rówieśniczych.

Umiejętność udzielania 1. pomocy.

 

 

WIADOMOŚCI Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ

 

Znajomość tematyki: rozwój fizyczny, rozwój sprawności fizycznej, zdrowy styl życia, higiena, hartowanie organizmu.

Znajomość i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na obiektach sportowych.

Znajomość regulaminów, przepisów i zasad poznanych dyscyplin sportowych.

Stosowanie zasady „czystej gry” i sportowego kibicowania.

 

 

Metody, sposoby i częstotliwość oceny

 

Obserwacja ucznia podczas lekcji:

Premiowanie aktywności.

Rozmowy i dyskusje w obszarze kontroli wiadomości.

Projekty

Prowadzenie części wstępnej zajęć.

Zadania kontrolno-oceniające dla poszczególnych poziomów nauczania, pozwalające określić stopień opanowania umiejętności ruchowych.

Samoocena ucznia.

Częstotliwość oceniania ucznia – średnio jeden raz w miesiącu.

 

Metody kontroli sprawności fizycznej

 

Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej

inne testy i indeksy sprawności

Test Coopera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCENA CELUJĄCA ( 6)

 

Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą.

Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły, bądź też w innych formach działalności związanej z kulturą fizyczną.

Prezentuje postawę fair play, jest wzorem dla innych uczniów.

Zajmuje wysokie miejsce w zawodach gminnych, powiatowych lub wojewódzkich.

Uczestniczy systematycznie w sportowych zajęciach pozalekcyjnych.

Jest kulturalny, wykonuje polecenia n-la, szanuje przeciwnika, kolegów.

 

 

OCENA BARDZO DOBRA  ( 5 )

 

Uczeń opanował pełen zakres umiejętności i wiedzy określony wymaganiami edukacyjnymi programu nauczania przedmiotu w danej klasie.

Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą najmniejszych zastrzeżeń.

Jest aktywny, wkłada maksymalny wysiłek w kształtowanie swojego rozwoju psychofizycznego, wykazuje pozytywny stosunek do przedmiotu.

Ćwiczenia wykonuje właściwą techniką, pewnie, dokładnie, w odpowiednim tempie, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie.

Posiada duże wiadomości z zakresu kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym działaniu.

Systematycznie doskonali swą sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu.

Jest zawsze przygotowany do zajęć, dba o higienę osobistą.

Właściwie odnosi się do mniej sprawnych fizycznie.

Sporadycznie uczestniczy w sportowych zajęciach  pozalekcyjnych .

 

 

OCENA DOBRA  ( 4 )

 

Uczeń opanował umiejętności ruchowe, zawarte w programie nauczania, na poziomie podstawowym wykonując ćwiczenia samodzielnie, jednak z małymi błędami technicznymi lub w słabym tempie.

Wykazuje dość dobre postępy w osobistym usprawnianiu, podejmuje liczne próby doskonalenia własnej sprawności fizycznej.

Posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela.

Cechuje go pozytywny stosunek do przedmiotu i aktywna postawa na lekcji.

Zna i stosuje zasady higieny osobistej.

Nie wykazuje rażących błędów w zakresie wychowania społecznego (jest koleżeński i zdyscyplinowany).

Sporadycznie uczestniczy w sportowych  zajęciach  pozalekcyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

OCENA DOSTATECZNA  ( 3 )

 

Uczeń opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie ze znacznymi brakami.

Wkłada minimalny wysiłek w swoje usprawnianie, wykazując małe postępy.

Ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie, z dużymi błędami technicznymi, czyni to niechętnie.

Posiada niepełne wiadomości z zakresu kultury fizycznej i nie potrafi ich wykorzystać w praktycznym działaniu.

Przejawia braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do przedmiotu.

Sporadycznie jest nieprzygotowany do lekcji.

Nie wykazuje aktywności na lekcjach.

Uczestniczy w minimum 70% zajęć.

 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA  ( 2 )

 

Uczeń nie opanował materiału w stopniu dostatecznym i ma poważne braki.

Ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi.

Jego wiadomości z przedmiotu są niewystarczające.

Niesystematycznie bierze udział w zajęciach (min. ilość obecności: 50%) i wykazuje bardzo małe postępy w osobistym usprawnianiu.

Jest często nieprzygotowany do zajęć.

Jego postawa społeczna budzi poważne zastrzeżenia.

 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA ( 1)

 

Uczeń jest daleki od spełniania wymagań stawianych w podstawie programowej.

Najprostsze ćwiczenia wykonuje z rażącymi błędami.

Często świadomie odmawia wykonania ćwiczeń.

Charakteryzuje się niewiedzą z zakresu kultury fizycznej.

Jego stosunek do przedmiotu jest lekceważący, a postawa na lekcji nieodpowiednia – utrudniająca sprawne i bezpieczne prowadzenie zajęć.

Nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu.

Wystawienie oceny okresowej

 

Podstawą oceny okresowej z wychowania fizycznego jest:

 

Systematyczne i aktywne uczestnictwo w lekcji.

Zdyscyplinowanie i postawa fair play.

Posiadanie czystego stroju.

Ocena cząstkowa za przygotowanie do zajęć w semestrze:

 

3 x brak stroju –  bez konsekwencji

Kolejne braki  oceny  cząstkowe niedostateczne  4x , 7x , 10x itd.

 

Uczeń zawsze posiada strój sportowy – bardzo  dobry .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postęp w rozwoju sprawności motorycznej mierzony na podstawie testów sprawnościowych i zadań kontrolno – sprawdzających.

Znajomość przepisów i zasad poznanych dyscyplin sportowych.

Wkład ucznia w opanowanie określonych umiejętności wyrażający się dodatkową pracą. ( 3 x „+”- ocena cząstkowa bardzo dobry).

Nauczyciel informuje rodziców o proponowanej ocenie na półrocze i koniec roku szkolnego  wpisem  w dzienniku elektronicznym na 2 tygodnie  przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej (powiadamia również wychowawca na koniec roku szkolnego).

Obniża się  ocenę za:

 

Używanie wulgaryzmów.

Brak tolerancji (wyśmiewanie się z kolegów).

Ignorowanie uwag nauczyciela.

Niechętny stosunek do ćwiczeń.

Zajmowanie się sprawami  niezwiązanymi z lekcją.

Brak podporządkowania się pracy zespołowej.

Spóźnianie się na lekcję .

 

 

Zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego

 

Uczeń i rodzice zobowiązani są do zgłaszania nauczycielowi wszelkich przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń (przebyte choroby, urazy). Każda niedyspozycja ucznia musi być potwierdzona przez rodzica na piśmie (za wyjątkiem nagłych wypadków). W innym przypadku będzie uznawana za brak stroju. Dopuszcza się zgłoszenie niedyspozycji przez ucznia jeśli zaistniała w szkole.

 

W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego na czas określony. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. W przypadku zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się zwolniony ( absencja na tyle długa, że nie ma możliwości wystawienia oceny rocznej).

 

Na podstawie opinii lekarza uczeń może być zwolniony z wykonywania niektórych ćwiczeń podczas lekcji. Decyzję o ograniczeniach  podejmuje  dyrektor szkoły.