MATEMATYKA KLASA VI

MATEMATYKA  Z  KLUCZEM   KLASA  VI

 

Przedmiotowe zasady oceniania (PZO) to podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów z konkretnego przedmiotu. Powinny być zgodne z podstawą programową oraz obowiązującymi w szkole wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania (WZO). Przedstawiony materiał może posłużyć nauczycielom jedynie jako pomoc w opracowaniu własnych zasad, zgodnych z przepisami obowiązującymi w szkole.

 

 1. Ogólne zasady oceniania uczniów

 

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz jego poziomu w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, opracowanych zgodnie z nią.
 2. Nauczyciel:
 • informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie;
 • udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 • udziela uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
 • motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce;
 • dostarcza rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.
 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.
 3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
 4. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.

 

 1. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności

 

Ocenie podlegają: prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, ćwiczenia praktyczne, praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.

 

 1. Prace klasowe przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu danego działu.
 • Prace klasowe planuje się na zakończenie każdego działu.
 • Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (jeśli WZO nie reguluje tego inaczej).
 • Przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy.
 • Każdą pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa (lub dwie lekcje), podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.
 • Zasady uzasadniania oceny z pracy klasowej, jej poprawy oraz sposób przechowywania prac klasowych są zgodne z WZO.
 • Praca klasowa umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych – od koniecznego do wykraczającego.
 • Zasada przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny jest zgodna z WZO.
 • Zadania z pracy klasowej są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac.

 

 1. Sprawdziany przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu semestru lub całego roku.
 • Sprawdziany planuje się na zakończenie I i II semestru.
 • Uczeń jest informowany o planowanych sprawdzianach na początku roku szkolnego.
 • Każdy sprawdzian poprzedza lekcja powtórzeniowa (lub dwie lekcje), podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego semestru czy roku.
 • Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac.

 

 1. Kartkówki przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego 2, 3 ostatnich jednostek lekcyjnych.
 • Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki.
 • Kartkówka jest tak skonstruowana, by uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.
 • Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami WZO.
 • Umiejętności i wiadomości objęte kartkówką wchodzą w zakres pracy klasowej przeprowadzanej po zakończeniu działu i tym samym zła ocena z kartkówki może zostać poprawiona pracą klasową.
 • Zasady przechowywania kartkówek reguluje WZO.
 1. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając odpowiedź ustną, nauczyciel bierze pod uwagę:
 • zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,
 • właściwe posługiwanie się pojęciami,
 • zawartość merytoryczną wypowiedzi,
 • sposób formułowania wypowiedzi.

 

 1. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.
 • Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub w formie zleconej przez nauczyciela.
 • Brak pracy domowej oceniany jest zgodnie z umową nauczyciela z uczniami, przy uwzględnieniu WZO.
 • Błędnie wykonana praca domowa jest sygnałem dla nauczyciela, mówiącym o konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie może być oceniona negatywnie.
 • Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność i poprawność wykonania.

 

 1. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane (jeśli WZO nie stanowi inaczej), zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów i minusów.
 • Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązaniu problemu, przygotowanie do lekcji.
 • Minus uczeń może uzyskać m.in. za brak przygotowania do lekcji (np. brak przyrządów, zeszytu, zeszytu ćwiczeń), brak zaangażowania na lekcji.
 • Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem i uczniami, przy uwzględnieniu zapisów WZO.

 

 1. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:
 • wartość merytoryczną,
 • dokładność wykonania polecenia,
 • staranność,
 • w wypadku pracy w grupie stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia.

 

 1. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki ściennej, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:
 • wartość merytoryczną pracy,
 • estetykę wykonania,
 • wkład pracy ucznia,
 • sposób prezentacji,
 • oryginalność i pomysłowość pracy.

 

 1. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych i międzyszkolnych, są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WZO.

 

 • Kryteria wystawiania oceny po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego

 

 1. Klasyfikacja semestralna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.
 2. Zgodnie z zapisami WZO nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki,
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej,
 • trybie odwoływania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej.
 1. Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych w punkcie II różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności. Szczegółowe kryteria wystawienia oceny klasyfikacyjnej określa WZO.
 2. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen

 

 1. Uczeń może poprawić każdą ocenę.
 2. Oceny z prac klasowych poprawiane są na poprawkowych pracach klasowych lub ustnie w ciągu tygodnia po omówieniu pracy klasowej i wystawieniu ocen, o ile zapis WZO nie stanowi inaczej.
 3. Oceny z kartkówek poprawiane są zgodnie z WZO.
 4. Oceny z odpowiedzi ustnych mogą być poprawione ustnie lub na pracach klasowych.
 5. Ocenę z pracy domowej lub ćwiczenia praktycznego uczeń może poprawić, wykonując tę pracę ponownie.
 6. Uczeń może uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach, biorąc udział w zajęciach wyrównawczych lub drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem.
 7. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej semestralnej lub rocznej regulują przepisy WZO i rozporządzenia MEN.

 

 1. Zasady badania wyników nauczania

 

 1. Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia.
 2. Badanie to odbywa się w trzech etapach:
 • diagnozy wstępnej,
 • diagnozy na zakończenie I semestru nauki,
 • diagnozy na koniec roku szkolnego.
 1. Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają wpływu na ocenę semestralną i roczną.

 

 1. Poziomy wymagań a ocena szkolna

Wyróżniono następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające poza program nauczania (W).

Wymienione poziomy wymagań odpowiadają w przybliżeniu ocenom szkolnym. Nauczyciel, określając te poziomy, powinien sprecyzować, czy opanowania konkretnych umiejętności lub wiadomości będzie wymagał na ocenę dopuszczającą (2), dostateczną (3), dobrą (4), bardzo dobrą (5) czy celującą (6).

 

 • Wymagania konieczne (K) – obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych podczas lekcji i wykonywać prostych zadań nawiązujących do sytuacji z życia codziennego.
 • Wymagania podstawowe (P) – obejmują wymagania z poziomu K oraz wiadomości stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe kontynuowanie dalszej nauki.
 • Wymagania rozszerzające (R) – obejmują wymagania z poziomów K i P oraz wiadomości i umiejętności o średnim stopniu trudności, dotyczące zagadnień bardziej złożonych i nieco trudniejszych, przydatnych na kolejnych poziomach kształcenia;
 • Wymagania dopełniające (D) – obejmują wymagania z poziomów K, P i R oraz obejmują wiadomości i umiejętności złożone dotyczące zadań problemowych, o wyższym stopniu trudności.
 • Wymagania wykraczające (W) – stosowanie znanych wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, nietypowych, złożonych.

 

Wymagania na poszczególne oceny szkolne:

ocena dopuszczająca –    wymagania z poziomu K,

ocena dostateczna      –    wymagania z poziomów K i P,

ocena dobra                 –    wymagania z poziomów: K, P i R,

ocena bardzo dobra    –    wymagania z poziomów: K, P, R i D,

ocena celująca            –    wymagania z poziomów: K, P, R, D i W.

 

 

 

 

 

 

 • Wymagania na poszczególne oceny

 

Dział I – Liczby całkowite

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli:

1. wskazuje liczby należące do zbioru liczb całkowitych
2. objaśnia, że liczba dodatnia jest większa od zera, liczba ujemna jest mniejsza od zera, a zero nie jest ani liczbą dodatnią, ani ujemną
3. podaje przykłady stosowania liczb ujemnych w różnych sytuacjach praktycznych (np. temperatura, długi, obszary znajdujące się poniżej poziomu morza)
4. wyznacza liczby przeciwne do danych
5. odczytuje liczby całkowite zaznaczone na osi
6. porównuje dwie liczby całkowite
7. dodaje liczby przeciwne
8. dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby całkowite jedno- i dwucyfrowe

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli:

1. porządkuje liczby w zbiorze liczb całkowitych
2. wyznacza liczby odwrotne do danych
3. oblicza temperaturę po spadku lub wzroście o podaną liczbę stopni
4. oblicza wartość bezwzględną liczby całkowitej
5. interpretuje operację dodawania na osi liczbowej
6. oblicza sumę kilku liczb całkowitych złożonych z pełnych setek i tysięcy
7. stosuje przemienność i łączność dodawania
8. potęguje liczby całkowite jedno- i dwucyfrowe
9. oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych złożonych z kilku działań i liczb całkowitych jednocyfrowych
10. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach całkowitych

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli:

1. porównuje liczby dodatnie i ujemne, które nie są liczbami całkowitymi
2. dodaje, odejmuje, mnoży, dzieli i potęguje liczby całkowite
3. wskazuje liczbę całkowitą różniącą się od danej liczby o podaną liczbę naturalną
4. oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych złożonych z kilku działań i liczb całkowitych
5. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach całkowitych

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli:

1. rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach całkowitych
2. oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających wartość bezwzględną
3. podaje przykłady liczb spełniających proste równania z wartością bezwzględną

 

Dział II – Działania na liczbach – część 1

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli:

1. czyta ze zrozumieniem krótki tekst zawierający informacje liczbowe
2. wskazuje różnice między krótkimi tekstami o podobnej treści
3. weryfikuje odpowiedź do prostego zadania tekstowego
4. dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby naturalne wielocyfrowe oraz dodatnie ułamki dziesiętne za pomocą kalkulatora
5. rozróżnia pojęcia cyfry i liczby
6. nazywa rzędy pozycyjne poniżej miliarda
7. określa znaczenie wskazanej cyfry w liczbie
8. odczytuje oraz zapisuje słownie liczby zapisane cyframi i odwrotnie
9. odczytuje liczby naturalne zaznaczone na osi
10. zaznacza liczby naturalne na osi
11. podaje wielokrotności liczb jednocyfrowych
12. podaje dzielniki liczb nie większych niż 100
13. korzysta z cech podzielności do rozpoznania liczb podzielnych przez 2, 5, 10, 100
14. rozpoznaje liczby pierwsze i liczby złożone nie większe niż 100
15. rozkłada liczby dwucyfrowe na czynniki pierwsze
16. oblicza NWD liczb jedno- i dwucyfrowych
17. oblicza NWW liczb jednocyfrowych
18. nazywa rzędy pozycyjne w ułamkach dziesiętnych
19. stosuje ze zrozumieniem pojęcia: ułamek właściwy, ułamek niewłaściwy oraz liczba mieszana
20. odczytuje dodatnie i ujemne ułamki dziesiętne, ułamki zwykłe i liczby mieszane zaznaczone na osi liczbowej
21. zaznacza dodatnie i ujemne ułamki dziesiętne, ułamki zwykłe i liczby mieszane na osi liczbowej
22. rozszerza i skraca ułamki zwykłe do wskazanego mianownika
23. zapisuje ułamek dziesiętny skończony w postaci ułamka zwykłego lub liczby mieszanej
24. zamienia ułamek zwykły o mianowniku typu 2, 5, 20, 50 na ułamek dziesiętny przez rozszerzanie ułamka
25. szacuje wyniki dodawania i odejmowania liczb naturalnych
26. dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne, ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe (proste przypadki)
27. dodaje i odejmuje pisemnie liczby naturalne i ułamki dziesiętne
28. dodaje i odejmuje ułamki i liczby mieszane o jednakowych i o różnych mianownikach
29. dodaje i odejmuje w pamięci dodatnie i ujemne ułamki tego samego typu (proste przypadki)

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli:

1. układa plan rozwiązania prostego zadania tekstowego
2. szacuje wyniki działań
3. rozwiązuje proste zadania tekstowe, wykorzystując kalkulator do obliczeń
4. zaokrągla liczbę z podaną dokładnością
5. korzysta z cech podzielności do rozpoznania liczb podzielnych przez 3, 4, 9
6. oblicza NWW liczb dwucyfrowych
7. porównuje dodatnie i ujemne ułamki dziesiętne, ułamki zwykłe i liczby mieszane, wykorzystując oś liczbową
8. doprowadza ułamki do postaci nieskracalnej
9. zamienia ułamek zwykły o mianowniku typu 2, 5, 20 na ułamek dziesiętny przez rozszerzanie ułamka
10. zamienia liczby mieszane na ułamki niewłaściwe i ułamki niewłaściwe na liczby mieszane
11. oblicza sumę ułamka zwykłego i dziesiętnego (proste przypadki)
12. stosuje własności działań odwrotnych do rozwiązywania prostych równań
13. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania liczb naturalnych i ułamków
14. dodaje i odejmuje w pamięci dodatnie i ujemne ułamki tego samego typu
15. oblicza wartości dwu- i trzydziałaniowych wyrażeń zawierających dodawanie i odejmowanie ułamków tego samego typu
16. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania dodatnich i ujemnych ułamków tego samego typu

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli:

1. czyta ze zrozumieniem kilkuzdaniowy tekst zawierający informacje liczbowe
2. układa plan rozwiązania typowego zadania tekstowego
3. weryfikuje odpowiedź do zadania tekstowego
4. dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby dodatnie i ujemne za pomocą kalkulatora
5. nazywa rzędy pozycyjne od miliarda wzwyż
6. zaokrągla liczbę z podaną dokładnością w trudniejszych przykładach
7. wskazuje przybliżone położenie danej liczby na osi
8. rozwiązuje zadania-łamigłówki z wykorzystaniem cech podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100
9. podaje wielokrotności liczb dwucyfrowych i większych
10. podaje dzielniki liczb większych niż 100
11. rozpoznaje liczby pierwsze i liczby złożone większe niż 100
12. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem NWD i NWW
13. porządkuje rosnąco lub malejąco kilka dodatnich i ujemnych ułamków dziesiętnych i zwykłych
14. dodaje kilka dodatnich i ujemnych ułamków zwykłych oraz dziesiętnych
15. oblicza różnicę dodatniego ułamka zwykłego i dodatniego ułamka dziesiętnego
16. odejmuje dodatnie i ujemne ułamki zwykłe oraz dziesiętne występujące w tej samej różnicy
17. porównuje liczby z wykorzystaniem ich różnicy
18. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania dodatnich i ujemnych ułamków zwykłych oraz dziesiętnych występujących w tej samej sumie (różnicy)

 

 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli:

1. układa plan rozwiązania zadania tekstowego
2. oblicza za pomocą kalkulatora wartości wyrażeń wielodziałaniowych
3. wskazuje liczby, których zaokrąglenia spełniają podane warunki; określa, ile jest takich liczb
4. rozumie różnicę między zaokrąglaniem liczby a zaokrąglaniem jej zaokrąglenia
5. rozkłada liczby trzycyfrowe i większe na czynniki pierwsze
6. rozkłada liczby na czynniki pierwsze, jeśli przynajmniej jeden z czynników jest liczbą większą niż 10
7. oblicza NWD oraz NWW liczb trzycyfrowych i większych
8. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem NWD i NWW
9. zamienia ułamek zwykły na dziesiętny przez rozszerzanie ułamka
10. oblicza wartości wielodziałaniowych wyrażeń zawierających dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych
11. rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące porównywania ułamków z wykorzystaniem ich różnicy
12. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania liczb naturalnych i ułamków
13. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania (odejmowania) dodatnich i ujemnych ułamków zwykłych oraz dziesiętnych występujących w tej samej sumie (różnicy)

 

Dział III – Działania na liczbach – część 2

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli:

1. mnoży i dzieli w pamięci liczby całkowite, dodatnie i ujemne ułamki dziesiętne oraz zwykłe (proste przypadki)
2. mnoży pisemnie liczby naturalne i ułamki dziesiętne
3. mnoży i dzieli dodatnie i ujemne ułamki zwykłe oraz liczby mieszane (proste przypadki)
4. dzieli pisemnie liczby naturalne i ułamki dziesiętne przez liczby naturalne
5. zaokrągla ułamki dziesiętne z dokładnością do części dziesiątych, setnych i tysięcznych
6. wskazuje okres ułamka dziesiętnego nieskończonego okresowego
7. stosuje zamiennie zapis ułamka okresowego w formie wielokropka lub nawiasu
8. oblicza, jakim ułamkiem jednej liczby całkowitej jest druga liczba całkowita
9. oblicza ułamek danej liczby całkowitej (proste przypadki)
10. dopasowuje zapis rozwiązania do treści zadania (proste przypadki)

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli:

1. szacuje iloczyn liczb całkowitych i ułamków dziesiętnych
2. mnoży dodatnie i ujemne ułamki zwykłe oraz liczby mieszane
3. dzieli ułamki zwykłe (dodatnie i ujemne)
4. dzieli ułamki dziesiętne (dodatnie i ujemne)
5. oblicza kwadraty i sześciany liczb całkowitych, dodatnich i ujemnych ułamków zwykłych oraz dziesiętnych
6. zapisuje wynik dzielenia w postaci z resztą
7. oblicza wartości wyrażeń złożonych z dwóch lub trzech działań na dodatnich i ujemnych ułamkach zwykłych oraz dziesiętnych
8. rozwiązuje proste zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania na liczbach całkowitych, dodatnich i ujemnych ułamkach dziesiętnych oraz zwykłych
9. rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące średniej arytmetycznej
10. znajduje okres rozwinięcia dziesiętnego ułamka, jeśli okres jest co najwyżej dwucyfrowy
11. zaokrągla dane liczbowe do postaci, w której warto je znać lub są używane na co dzień
12. oblicza ułamek danej liczby całkowitej
13. oblicza liczbę na podstawie jej ułamka, jeśli licznik ułamka jest równy 1
14. rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące obliczania ułamka danej liczby
15. układa zadania do prostego wyrażenia arytmetycznego

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli:

1. oblicza iloczyny kilku liczb, wśród których są jednocześnie liczby całkowite, dodatnie i ujemne ułamki zwykłe oraz dziesiętne
2. oblicza potęgi o wykładnikach naturalnych liczb całkowitych, dodatnich i ujemnych ułamków zwykłych oraz dziesiętnych
3. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach całkowitych, dodatnich i ujemnych ułamkach zwykłych oraz dziesiętnych
4. dzieli wielocyfrowe liczby całkowite
5. dzieli dodatnie i ujemne ułamki zwykłe oraz dziesiętne występujące jednocześnie w tym samym ilorazie
6. oblicza wartości wyrażeń złożonych z więcej niż trzech działań na liczbach całkowitych, dodatnich i ujemnych ułamkach zwykłych oraz dziesiętnych (proste przypadki)
7. zapisuje wynik dzielenia w różnych postaciach i interpretuje go stosownie do treści zadania
8. rozwiązuje typowe zadania tekstowe wymagające wykonania mnożenia lub dzielenia
9. zamienia ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne skończone z wykorzystaniem dzielenia licznika przez mianownik
10. znajduje okres rozwinięcia dziesiętnego ułamka
11. używa kalkulatora do zamiany ilorazu dużych liczb na liczbę mieszaną z wykorzystaniem dzielenia z resztą
12. oblicza ułamek danego ułamka zwykłego lub dziesiętnego
13. oblicza liczbę na podstawie jej ułamka
14. rozwiązuje typowe zadania tekstowe dotyczące obliczania ułamka danej liczby
15. rozwiązuje typowe zadania tekstowe wymagające obliczenia liczby z danego jej ułamka

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli:

1. oblicza wartości wyrażeń złożonych z więcej niż trzech działań na liczbach całkowitych, dodatnich i ujemnych ułamkach zwykłych oraz dziesiętnych (trudniejsze przypadki)
2. oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego podanego w postaci ułamka, w którym licznik i mianownik są wyrażeniami arytmetycznymi
3. zapisuje wyrażenie o podanej wartości, spełniające podane warunki
4. rozwiązuje trudniejsze zadania tekstowe wymagające wykonania kilku działań na liczbach całkowitych, dodatnich i ujemnych ułamkach dziesiętnych oraz zwykłych
5. rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące średniej arytmetycznej
6. podaje cyfrę, która będzie na danym miejscu po przecinku w ułamku dziesiętnym okresowym
7. stawia i sprawdza proste hipotezy dotyczące zamiany ułamków zwykłych na ułamki dziesiętne nieskończone okresowe oraz zaobserwowanych regularności
8. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe dotyczące obliczania ułamka danej liczby
9. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe wymagające obliczenia liczby z danego jej ułamka

 

Dział IV – Figury na płaszczyźnie

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli:

1. używa ze zrozumieniem pojęć: koło i okrąg
2. wskazuje środek, promień, średnicę, cięciwę koła i okręgu
3. rysuje koła i okręgi o podanych promieniach lub średnicach
4. mierzy odległość punktu od prostej
5. wskazuje wierzchołek i ramiona kąta
6. rozpoznaje rodzaje kątów
7. rozróżnia kąty wklęsłe i wypukłe
8. mierzy kąty wypukłe
9. rysuje kąty wypukłe o danych miarach
10. konstruuje trójkąt o danych bokach
11. rozpoznaje trójkąt ostrokątny, prostokątny i rozwartokątny
12. rozpoznaje trójkąt równoboczny, równoramienny i różnoboczny
13. oblicza miary kątów trójkąta (proste przypadki)
14. wskazuje wysokości trójkąta
15. wskazuje wierzchołek trójkąta, z którego prowadzona jest wysokość, i bok, do którego jest ona prostopadła
16. oblicza pole trójkąta przy danej długości boku i prostopadłej do niego wysokości, wyrażonych w tej samej jednostce
17. oblicza obwód wielokąta o długościach boków wyrażonych w tej samej jednostce
18. rozpoznaje czworokąty i ich rodzaje
19. wskazuje boki, wierzchołki i przekątne czworokąta
20. opisuje własności różnych rodzajów czworokątów
21. rysuje czworokąty spełniające podane warunki (proste przypadki)
22. wskazuje wysokości czworokątów (o ile jest to możliwe)
23. oblicza pole prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu, trapezu, których wymiary są wyrażone w tej samej jednostce
24. rysuje na kratce 5 mm trójkąty i czworokąty o danych wymiarach
25. określa własności figur narysowanych na kratce
26. odczytuje długości odcinków narysowanych na kratce 5 mm
27. oblicza obwody figur narysowanych na kratce 5 mm
28. oblicza pola trójkątów i czworokątów narysowanych na kratce 5 mm (proste przypadki)

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli:

1. stosuje własności koła i okręgu do rozwiązywania prostych zadań geometrycznych
2. korzysta ze skali do obliczania wymiarów figur
3. szacuje miarę kąta w stopniach
4. mierzy kąty
5. rysuje kąty o danych miarach
6. oblicza miary kątów na podstawie danych kątów przyległych, wierzchołkowych i dopełniających do 360°
7. rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem różnych rodzajów kątów
8. stosuje nierówność trójkąta
9. oblicza pole trójkąta przy danych dwóch bokach (wysokościach) i jednej wysokości (jednym boku), wyrażonych w tej samej jednostce
10. oblicza pole trójkąta prostokątnego o danych przyprostokątnych, wyrażonych w tej samej jednostce
11. oblicza obwód trójkąta przy danym jednym boku i podanych zależnościach między pozostałymi bokami
12. oblicza miary kątów czworokąta (proste przypadki)
13. oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków
14. klasyfikuje czworokąty
15. oblicza pole prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu, trapezu
16. oblicza pole kwadratu przy danym obwodzie
17. oblicza pola wielokątów, stosując podział wielokąta na dwa czworokąty
18. rozwiązuje proste zadania dotyczące własności czworokątów i ich pól

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli:

1. stosuje własności kątów powstałych w wyniku przecięcia prostą dwóch prostych równoległych
2. rozwiązuje typowe zadania z wykorzystaniem własności kątów
3. oblicza miary kątów trójkąta i czworokąta (bardziej złożone przypadki)
4. oblicza długość podstawy (wysokość) trójkąta, gdy są znane jego pole i wysokość (długość podstawy)
5. oblicza pole wielokąta powstałego po odcięciu z prostokąta części w kształcie trójkątów prostokątnych
6. rysuje czworokąty spełniające podane warunki
7. rozwiązuje typowe zadania dotyczące obwodów czworokątów
8. oblicza długość boku (wysokość) równoległoboku przy danym polu i danej wysokości (długości boku)
9. ustala długości odcinków narysowanych na kratce innej niż 5 mm, której jednostka jest podana

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli:

1. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z wykorzystaniem własności koła i okręgu
2. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z wykorzystaniem odległości punktu od prostej
3. wyznacza miarę kąta wklęsłego
4. wskazuje oraz oblicza miary różnych rodzajów kątów na bardziej złożonych rysunkach
5. rozwiązuje nietypowe zadania z wykorzystaniem własności kątów
6. oblicza wysokości trójkąta przy danych bokach i jednej wysokości
7. rozwiązuje trudniejsze zadania dotyczące pola trójkąta
8. rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące obliczania miar kątów trójkątów i czworokątów
9. oblicza wysokość trapezu przy danych podstawach i polu
10. oblicza długość podstawy trapezu o danym polu, danej wysokości i danej długości drugiej podstawy
11. oblicza pola wielokątów metodą podziału na czworokąty lub uzupełniania do większych wielokątów, również narysowanych na kratce
12. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe dotyczące obwodów i pól figur, również narysowanych na kratce

 

Dział V – Równania

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli:

1. wskazuje lewą i prawą stronę równania
2. oznacza niewiadomą za pomocą litery
3. układa równania do prostych zadań tekstowych
4. sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania, obliczając wartość lewej i prawej strony równania (proste przypadki)
5. rozwiązuje proste równania typu: ax + b = c
6. sprawdza poprawność otrzymanego rozwiązania równania
7. upraszcza równania, w których niewiadoma występuje po jednej stronie, np. 2 · x – 7 + x = 8
8. analizuje treść zadania tekstowego, ustala wielkości dane i niewiadome (proste przypadki)
9. określa kolejne kroki rozwiązania zadania tekstowego (proste przypadki)

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli:

1. układa równanie, którego rozwiązaniem jest dana liczba
2. sprawdza rozwiązanie równania z warunkami zadania
3. rozwiązuje równania typu: 2 · x – 7 + x = 8
4. rozwiązuje proste zadania tekstowe za pomocą równań
5. rozwiązuje proste zadania geometryczne za pomocą równań

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli:

1. układa równania do typowych zadań tekstowych
2. układa zadania tekstowe do prostego równania
3. sprawdza, czy podana liczba jest rozwiązaniem danego równania (trudniejsze przypadki)
4. wskazuje równania, które potrafi rozwiązać poznanymi metodami
5. upraszcza równania typu: 2 · x – 7 + x – 18 = 8 + x – 17 – 5 · x
6. analizuje treść zadania tekstowego, ustala wielkości dane i niewiadome
7. określa kolejne kroki rozwiązania zadania tekstowego
8. układa równania do zadań tekstowych
9. rozwiązuje typowe zadania tekstowe za pomocą równań
10. rozwiązuje typowe zadania geometryczne za pomocą równań

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli:

1. układa równania do zadań tekstowych
2. układa zadania tekstowe do danego równania
3. wskazuje przykłady równań, które mają jedno rozwiązanie, kilka rozwiązań, nieskończenie wiele rozwiązań lub nie mają rozwiązań
4. ustala, jakie operacje zostały wykonane na równaniach równoważnych
5. rozwiązuje równania typu: 2 · x – 7 + x – 18 = 8 + x – 17 – 5 · x
6. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe za pomocą równań
7. rozwiązuje nietypowe zadania geometryczne za pomocą równań

 

Dział VI – Bryły

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli:

1. rozpoznaje oraz nazywa ostrosłupy i graniastosłupy proste
2. wskazuje oraz nazywa podstawy, ściany boczne, krawędzie, wierzchołki ostrosłupa i graniastosłupa
3. podaje liczbę wierzchołków, krawędzi i ścian graniastosłupa i ostrosłupa o danej podstawie
4. rysuje rzut graniastosłupa prostego i ostrosłupa
5. oblicza objętość bryły zbudowanej z sześcianów jednostkowych
6. oblicza objętość sześcianu o danej długości krawędzi
7. oblicza objętość prostopadłościanu o wymiarach podanych w tej samej jednostce
8. zamienia jednostki długości (w przypadkach typu 2 cm 7 mm = 27 mm)
9. stosuje jednostki objętości i pojemności
10. rozpoznaje siatki graniastosłupów i ostrosłupów
11. dopasowuje bryłę do jej siatki
12. rozpoznaje i nazywa graniastosłup na podstawie jego siatki
13. określa na podstawie siatki wymiary wielościanu
14. rysuje siatki prostopadłościanów o podanych wymiarach
15. rozumie pojęcie pola powierzchni całkowitej graniastosłupa

 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli:

1. oblicza objętość graniastosłupa prostego przy danym polu podstawy i danej wysokości bryły
2. rozwiązuje proste zadania dotyczące objętości i pojemności
3. zamienia jednostki długości
4. wyraża objętość danej bryły w różnych jednostkach (proste przypadki)
5. rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem jednostek pola, objętości i pojemności
6. wskazuje na siatce graniastosłupa i ostrosłupa sklejane wierzchołki i krawędzie
7. oblicza pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu o wymiarach podanych w tej samej jednostce
8. rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące pola powierzchni całkowitej prostopadłościanu

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli:

1. określa rodzaj graniastosłupa lub ostrosłupa na podstawie informacji o liczbie jego wierzchołków, krawędzi lub ścian
2. oblicza objętość prostopadłościanu o wymiarach podanych w różnych jednostkach
3. oblicza objętość prostopadłościanu, którego wymiary spełniają podane zależności
4. oblicza objętość graniastosłupa o podanej wysokości i podstawie, której pole potrafi obliczyć
5. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z wykorzystaniem różnych jednostek pola, objętości i pojemności
6. oblicza objętość graniastosłupa na podstawie jego siatki
7. wskazuje na siatce ściany bryły, które są sąsiadujące, równoległe, prostopadłe
8. oblicza pole powierzchni całkowitej graniastosłupa o podanych wymiarach
9. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z wykorzystaniem pola powierzchni całkowitej i objętości

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli:

1. oblicza pole podstawy (wysokość) graniastosłupa przy danych objętości i wysokości bryły (danym polu podstawy)
2. oblicza wysokość graniastosłupa przy danej objętości i danym polu podstawy
3. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe dotyczące objętości graniastosłupa prostego
4. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z wykorzystaniem różnych jednostek pola, objętości i pojemności
5. rysuje siatki graniastosłupów prostych
6. oblicza pole powierzchni całkowitej ostrosłupa o podanych wymiarach
7. oblicza długość krawędzi sześcianu przy danym jego polu powierzchni
8. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z wykorzystaniem pola powierzchni całkowitej i objętości

 

Dział VII – Matematyka i my

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli:

1. odczytuje dane zamieszczone w tabelach
2. rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem danych podanych w jednej tabeli
3. odczytuje dane przedstawione na diagramie
4. odczytuje dane przedstawione na wykresie
5. interpretuje 1% jako 1/100 całości
6. ustala, jaki procent figury został zamalowany
7. wyraża procenty za pomocą ułamków
8. oblicza procent liczby naturalnej w przypadkach: 10%, 25%, 50%
9. interpretuje prędkość jako drogę pokonaną w danej jednostce czasu
10. oblicza prędkość w km/h przy drodze podanej w km i czasie podanym w pełnych godzinach
11. czas określony jako ułamek godziny wyraża w postaci minut
12. czas określony w minutach wyraża jako część godziny
13. oblicza wartość wyrażenia algebraicznego dla podanych wartości zmiennych
14. zapisuje proste wyrażenia algebraiczne opisujące zależności podane w kontekście praktycznym
15. posługuje się mapą i planem w podstawowym zakresie
16. rozpoznaje kierunki geograficzne w terenie i na mapie
17. stosuje różne sposoby zapisywania skali (liczbowa, liniowa, mianowana)
18. mierzy odległość między obiektami na planie, mapie

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli:

1. stosuje skróty w zapisie liczb (np. 5,7 tys., 1,42 mln)
2. tworzy diagram ilustrujący zbiór danych
3. rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem danych przedstawionych na diagramie
4. rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem danych przedstawionych na wykresie
5. wyraża ułamki za pomocą procentów
6. oblicza, jakim procentem całości jest dana wielkość w przypadkach 10%, 25%, 50%
7. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe dotyczące procentów
8. oblicza długość drogi w km przy prędkości podanej w km/h i czasie podanym w pełnych godzinach
9. oblicza czas w godzinach przy drodze podanej w km i prędkości podanej w km/h
10. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe dotyczące prędkości
11. oblicza prędkość w km/h przy drodze podanej w km i czasie, który jest ułamkiem godziny
12. oblicza długość drogi w km przy prędkości podanej w km/h i czasie, który jest ułamkiem godziny
13. oblicza czas, który jest ułamkiem godziny, przy drodze podanej w km i prędkości podanej w km/h
14. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe dotyczące prędkości
15. dopasowuje opis słowny do wzoru
16. dopasowuje wzór do opisu słownego
17. rozwiązuje proste zadania tekstowe wymagające wykorzystania podanego wzoru
18. zamienia skalę liczbową na mianowaną
19. oblicza rzeczywistą odległość między obiektami na podstawie planu, mapy
20. oblicza odległość między obiektami na planie, mapie na podstawie ich rzeczywistej odległości w terenie

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli:

1. projektuje tabele potrzebne do zapisania zgromadzonych danych
2. interpretuje dane zamieszczone w tabeli, przedstawione na diagramie lub wykresie
3. rozwiązuje zadania tekstowe z wykorzystaniem danych podanych w kilku tabelach
4. oblicza dany procent liczby naturalnej
5. oblicza, jakim procentem całości jest dana wielkość
6. oblicza prędkość przy podanej drodze i podanym czasie
7. oblicza prędkość średnią
8. oblicza długość drogi przy podanej prędkości i podanym czasie
9. oblicza czas przy podanej drodze i podanej prędkości
10. zapisuje w postaci wyrażenia algebraicznego zauważone zależności
11. rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykorzystania podanego wzoru
12. odczytuje informacje podane na mapie, planie

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli:

1. rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności z wykorzystaniem danych zamieszczonych w tabelach, przedstawionych na diagramie lub wykresie
2. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności dotyczące procentów
3. rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące co najmniej dwóch różnych prędkości lub gdy rozwiązanie wymaga zamiany jednostek długości i/lub czasu
4. znajduje wartość zmiennej dla podanej wartości wyrażenia algebraicznego
5. rozwiązuje bardziej złożone problemy i zadania tekstowe wymagające korzystania z mapy, planu

 

Dział VIII – Matematyka na co dzień

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli:

1. szacuje koszt zakupu określonej ilości towaru przy podanej cenie jednostkowej
2. zamienia jednostki masy
3. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe dotyczące zakupów
4. oblicza rzeczywiste wymiary figur narysowanych w skali
5. oblicza pola czworokątów na podstawie wymiarów odczytanych z rysunków
6. oblicza obwody i pola powierzchni pomieszczeń o podanych wymiarach
7. zamienia jednostki długości (w przypadkach typu 2 m 63 cm = 263 cm)
8. odczytuje dane przedstawione na rysunku, w tabeli, cenniku, na diagramie lub na mapie
9. odczytuje informacje z rozkładu jazdy
10. posługuje się mapą i planem w podstawowym zakresie
11. rozpoznaje kierunki geograficzne w terenie i na mapie
12. mierzy odległość między obiektami na planie, mapie
13. zamienia jednostki czasu
14. stosuje cyfry rzymskie do zapisu dat
15. przyporządkowuje podany rok odpowiedniemu stuleciu

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli:

1. oblicza, ile towaru można kupić za daną kwotę przy podanej cenie jednostkowej
2. zamienia jednostki długości
3. rozwiązuje zadania z wykorzystaniem jednostek: ar i hektar
4. rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące pól powierzchni w sytuacjach praktycznych
5. oblicza rzeczywistą odległość między obiektami na podstawie planu, mapy
6. oblicza odległość między obiektami na planie, mapie na podstawie ich rzeczywistej odległości w terenie
7. rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące obliczeń związanych z podróżą
8. rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem danych podanych w tabeli, tekście, na diagramie

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli:

1. rozwiązuje typowe zadania tekstowe dotyczące zakupów
2. zaokrągla do pełnych groszy kwoty typu 5,638 zł
3. planuje zakupy z uwzględnieniem różnych rodzajów opakowań i cen
4. oblicza pola i obwody figur, których wymiary są podane w skali
5. rozwiązuje typowe zadania tekstowe dotyczące obwodu i pola powierzchni w sytuacjach praktycznych
6. odczytuje informacje podane na mapie, planie
7. oblicza prędkość średnią

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli:

1. rozwiązuje zadania, które wymagają wyszukania informacji np. w encyklopedii, gazetach, internecie
2. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe dotyczące obwodu i pola powierzchni w sytuacjach praktycznych
3. rozwiązuje bardziej złożone problemy i zadania tekstowe wymagające korzystania z mapy, planu
4. zbiera, analizuje i interpretuje informacje potrzebne do zaplanowania podróży
5. rozwiązuje złożone zadania tekstowe dotyczące obliczeń związanych z podróżą
6. rozwiązuje złożone zadania tekstowe z wykorzystaniem danych podanych w tabeli, tekście, na diagramie