JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

 

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI

Wydawnictwo: Nowa Era Junior Explorer 6

Autor: Autor: Marta Rokicka, Jolanta Sochaczewska-Kuleta        

Nauczyciel: Edyta Klimkowska-Stempień, Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie

 

Przedmiotowy system oceniania, zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania obowiązującym w danej szkole, może uwzględniać dodatkowo m.in. takie elementy, jak np. przygotowanie ucznia do pracy na lekcji,  aktywny udział w zajęciach, wykonywanie zadań domowych, podejmowanie dodatkowych prac, prowadzenie zeszytu przedmiotowego.

 

 

Junior Explorer 6 – kryteria oceniania
Starter   Ready, steady, go!
Podstawa Programowa.
Cel kształcenia
 

Ocena niedostateczna

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra  

Ocena celująca

Znajomość środków językowych Uczeń nie opanował  wiedzy związanej
z tworzeniem
i zastosowaniem środków językowych: leksykalnych, fonetycznych, ortograficznych
i gramatycznych (present simple and present continuous; Comparisons; How much?; Past simple: be; there was/there were; must; be going to). Nie potrafi wykonać zadań o podstawowym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.
Uczeń wykorzystuje tylko niektóre poznane środki językowe: leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (present simple and present continuous; Comparisons; How much? Past simple: be; There was/There were; must; Be going to). Popełnia bardzo dużo błędów.
Uczeń wykorzystuje tylko częściowo poznane środki językowe: leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (present simple and present continuous; Comparisons; How much? Past simple: be; There was/There were; must; Be going to). Popełnia liczne błędy.
Uczeń w większości poprawnie wykorzystuje poznane środki językowe: leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (present simple and present continuous; Comparisons; How much? Past simple: be; There was/There were; must; Be going to). Popełnia nieliczne błędy.
Uczeń samodzielnie
i poprawnie wykorzystuje poznane środki językowe leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (present simple and present continuous; Comparisons; How much? Past simple: be; There was/There were; must; Be going to). Sporadycznie popełnia błędy.
Uczeń swobodnie
i bezbłędnie wykorzystuje poznane środki językowe: leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (present simple and present continuous; Comparisons; How much?; Past simple: be; There was/There were; must; Be going to).
Z łatwością i bezbłędnie wykonuje zadania
o podwyższonym stopniu trudności
z wykorzystaniem tych środków językowych.

 

 

 

Unit 1    Keep in touch
Podstawa Programowa.
Cel kształcenia
 

Ocena niedostateczna

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra  

Ocena celująca

II. Rozumienie wypowiedzi.

3. Uczeń rozumie krótkie, proste kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne.

3.1. Rozumie ogólny sens tekstu.

3.2. Wyszukuje proste informacje szczegółowe
w tekście.

Uczeń nie zrozumie krótkich, prostych kilkuzdaniowych wypowiedzi pisemnych
z rozdziału 1a „Teens’ time – A video call” oraz 1b „Animal talk”. Nie rozumie poleceń sprawdzających zrozumienie ogólnego sensu tekstów oraz nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi wyszukać prostych informacji szczegółowych zawartych w tekście.
Uczeń w ma duże trudności ze zrozumieniem krótkich, prostych kilkuzdaniowych wypowiedzi pisemnych
z rozdziału 1a „Teens’ time – A video call” oraz 1b „Animal talk”; wykonuje polecenia sprawdzające zrozumienie ogólnego sensu oraz wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte
w tekście, popełniając bardzo dużo błędów.
Uczeń w ma trudności ze zrozumieniem krótkich, prostych kilkuzdaniowych wypowiedzi pisemnych
z rozdziału 1a „Teens’ time – A video call” oraz 1b „Animal talk”; wykonuje polecenia sprawdzające zrozumienie ogólnego sensu oraz wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte
w tekście, popełniając liczne błędy.
Uczeń na ogół rozumie krótkie, proste kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne
z rozdziału 1a „Teens’ time – A video call” oraz 1b „Animal talk”; wykonuje polecenia sprawdzające zrozumienie ogólnego sensu oraz wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte
w tekście, popełniając nieliczne błędy.
Uczeń w pełni rozumie krótkie, proste kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne
z rozdziału 1a „Teens’ time – A video call” oraz 1b „Animal talk”; bezbłędnie wykonuje polecenia sprawdzające zrozumienie ogólnego sensu oraz bezbłędnie wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte w tekście.
Uczeń w pełni rozumie krótkie, proste kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne
z rozdziału 1a „Teens’ time – A video call”  1b „Animal talk” oraz bezbłędnie wykonuje polecenia dotyczace wyszukania zarówno ogólnych jak
i szczegółowych informacji z tekstów. Uzasadnia swój wybór wprawnie wskazując
w tekście cytaty potwierdzające poprawność jego odpowiedzi.
II. Rozumienie wypowiedzi.

2.3. Rozumie ogólny sens tekstu słuchanego.

2.4. Wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte
w tekście słuchanym.

2.5. Rozumie intencje rozmówców.

Uczeń nie rozumie tekstów słuchanych
z rozdziału pierwszego
i nawet przy wsparciu nauczyciela nie potrafi: płączyć obrazków
z rozmówcami, uzupełnić dialogów na podstawie tych tekstów oraz rozpoznać intencji rozmówców.
Uczeń ma duże trudności ze zrozumieniem tekstów słuchanych z rozdziału pierwszego i łączeniem obrazków
z rozmówcami, popełnia bardzo dużo błędów, uzupełniając dialogi oraz rozpoznając intencje rozmówców na podstawie dialogów.
Uczeń ma trudności ze zrozumieniem tekstów słuchanych z rozdziału pierwszego i łączeniem obrazków
z rozmówcami, popełnia liczne błędy, uzupełniając dialogi oraz rozpoznając intencje rozmówców na podstawie dialogów.
Uczeń rozumie ogólny sens tekstów słuchanych z rozdziału pierwszego
i bezbłędnie łączy obrazki z rozmówcami, uzupełnia dialogi oraz rozpoznaje intencje rozmówców na podstawie dialogów, popełniając nieliczne błędy.
Uczeń w pełni rozumie ogólny sens tekstów słuchanych z rozdziału pierwszego i bezbłędnie łączy obrazki
z rozmówcami, uzupełnia dialogi oraz rozpoznaje intencje rozmówców na podstawie dialogów.
Uczeń w pełni rozumie ogólny sens tekstów słuchanych z rozdziału pierwszego i poprawnie uzasadnia swój wybór: bezbłędnie łączy obrazki z rozmówcami, uzupełnia dialogi oraz rozpoznaje intencje rozmówców.

 

III. Tworzenie wypowiedzi.

5.2. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne według wzoru. Opisuje czynności dnia codziennego.

Uczeń nie potrafi samodzielnie utworzyć opisu obrazka, a korzystając ze wzoru popełnia liczne błędy, uniemożliwiające zrozumienie tekstu. Nie potrafi umiescić w tekście wskazanych informacji. Uczeń potrzebuje dużego wsparcia przy tworzeniu opisu obrazka, popełnia liczne błędy wpływające znacząco na zrozumienie tekstu. Zamieszcza tylko niektóre potrzebne informacje. Uczeń potrzebuje wsparcia nauczyciela, tworząc opis obrazka, popełnia przy tym liczne błędy wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Zamieszcza połowę potrzebnych informacji. Uczeń pisze tekst samodzielnie, wymienia wszystkie osoby i zwierzęta znajdujace się na obrazku, opisuje ich działania zachowując odpowiednią formę i popełniając błędy niewpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń pisze tekst samodzielnie, przedstawia osoby i zwierzęta znajdujace się na obrazku, opisuje ich działania sporadycznie popełniając błędy. Uczeń bezbłędnie wymienia wszystkie osoby i zwierzęta znajdujace się na obrazku, szczegółowo opisuje ich działania, ubiór i otoczenie. Wykorzystuje środki językowe, które wykraczają poza te, które wskazane są w rozdziale.
Znajomość środków językowych. Uczeń nie potrafi samodzielnie wykorzystać wskazanych środków językowych
–leksykalnych, ortograficznych, fonetycznych
i gramatycznych: present simple, present continuous, stative verbs, have to/don’t have to) oraz wykonać zadań o podstawowym stopniu trudności nawet przy wsparciu nauczyciela.
Uczeń wykorzystuje tylko niektóre poznane środki językowe
– leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (present simple, present continuous, stative verbs, have to/don’t have to). Popełnia bardzo dużo błędów.
Uczeń wykorzystuje tylko częściowo poznane środki językowe
– leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (present simple, present continuous, stative verbs, have to/ don’t have to). Popełnia liczne błędy.
Uczeń na ogół poprawnie wykorzystuje poznane środki językowe – leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (present simple, present continuous, stative verbs, have to/don’t have to). Popełnia nieliczne błędy.
Uczeń samodzielnie
i poprawnie wykorzystuje poznane środki językowe
– leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (present simple, present continuous, stative verbs, have to/don’t have to).
Uczeń bezbłędnie i z łatwością
wykorzystuje poznane środki językowe
– leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne: present simple, present continuous, stative verbs, have to/don’t have to); poprawnie wykonuje zadania
o podwyższonym stopniu trudności.

 

 

 

Unit 2    The travel bug
Podstawa Programowa.

Cel kształcenia

 

Ocena niedostateczna

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra  

Ocena celująca

II. Rozumienie wypowiedzi.

3. Uczeń rozumie krótkie, proste kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne.

3.1. Uczeń rozumie ogólny sens wypowiedzi.

3.2. Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe
w tekście.

Nie rozumie prostych kilkuzdaniowych wypowiedzi pisemnych
z rozdziału 2a „Teens’ time – An amazing story” 2b „The mystery of the missing pilot” 2c „A fascinating story” oraz nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi: wykonać prostych poleceń sprawdzających zrozumienie ogólnego sensu tekstów, wyszukać prostych informacji szczegółowych zawartych w tekstach.
Uczeń w ma duże trudności ze zrozumieniem krótkich, prostych kilkuzdaniowych wypowiedzi pisemnych
z rozdziału 2a „Teens’ time – An amazing story” 2b „The mystery of the missing pilot” oraz 2c „A fascinating story”. Wykonuje polecenia sprawdzające zrozumienie ogólnego sens oraz wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte
w tekście, popełniając bardzo dużo błędów.
Uczeń w ma trudności ze zrozumieniem krótkich, prostych kilkuzdaniowych wypowiedzi pisemnych
z rozdziału 2a „Teens’ time – An amazing story” 2b „The mystery of the missing pilot” oraz 2c „A fascinating story”. Wykonuje polecenia sprawdzające zrozumienie ogólnego sensu oraz wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte
w tekście, popełniając liczne błędy.
Uczeń na ogół rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne
z rozdziału 2a „Teens’ time – An amazing story” 2b „The mystery of the missing pilot” oraz 2c „A fascinating story”. Wykonuje polecenia sprawdzające zrozumienie ogólnego sensu oraz wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte
w tekście, popełniając nieliczne błędy.
Uczeń w pełni rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne
z rozdziału 2a „Teens’ time – An amazing story” 2b „The mystery of the missing pilot” oraz 2c „A fascinating story”. Bezbłędnie wykonuje polecenia sprawdzające zrozumienie ogólnego sensu oraz bezbłędnie wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte w tekście.
Bezbłędnie rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne
z rozdziału 2a „Teens’ time – An amazing story” 2b „The mystery of the missing pilot” 2c „A fascinating story” oraz w pełni poprawnie wykonuje polecenia dotyczace wyszukania ogólnych jak
i szczegółowych informacji z tekstów. Uzasadnia swój wybór wprawnie wskazując w tekście cytaty potwierdzające poprawność jego odpowiedzi.
II. Rozumienie wypowiedzi.

2.3. Rozumie ogólny sens tekstu słuchanego.

2.4. Wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte
w tekście słuchanym.

Uczeń nie potrafi zrozumieć ogólnego sensu tekstów oraz  wykonać zadań sprawdzających zrozumienie ich treści
– nie wskazuje prostych informacji szczegółowych zawartych w tekście słuchanym nawet przy wsparciu nauczyciela.
Uczeń ma duże trudności ze zrozumieniem ogólnego sensu tekstów słuchanych z rozdziału drugiego. Popełnia bardzo dużo błędów, wykonując zadania sprawdzające rozumienie oraz wyszukując proste informacje szczegółowe zawarte w tekście słuchanym. Uczeń ma trudności ze zrozumieniem ogólnego sensu tekstów słuchanych z rozdziału drugiego. Wykonuje zadania sprawdzające rozumienie oraz wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte w tekście słuchanym, popełniając liczne błędy. Uczeń na ogół rozumie ogólny sens tekstów słuchanych z rozdziału drugiego. Wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tekstu oraz wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte w tekście słuchanym, popełniając nieliczne błędy. Uczeń w pełni rozumie ogólny sens tekstów słuchanych z rozdziału drugiego. Bezbłędnie wykonuje zadania sprawdzające rozumienie oraz wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte w tekście słuchanym. Uczeń w pełni rozumie ogólny sens tekstów słuchanych z rozdziału drugiego, bezbłędnie wykonując zadania sprawdzające ich zrozumienie: poprawnie wyszukuje informacje ogólne i szczegółowe zawarte w tekście słuchanym, uzasadniając swój wybór.
III. Tworzenie wypowiedzi.

4.2. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne według wzoru. Opowiada
o czynnościach życia codziennego.

Uczeń nie potrafi stworzyć kilkuzdaniowej wypowiedzi ustnej nawet przy dużym wsparciu nauczyciela. Popełnia błędy uniemożliwiające zrozumienie wypowiedzi. Nie potrafi uwzględnić w swojej wypowiedzi informacji wymaganych we wzorze. Uczeń potrzebuje dużego wsparcia nauczyciela przy tworzeniu kilkuzdaniowej wypowiedzi ustnej. Popełnia bardzo dużo błędów znacząco wpływających na zrozumienie wypowiedzi. Zamieszcza nieliczne informacje wymagane we wzorze. Uczeń potrzebuje wsparcia przy tworzeniu kilkuzdaniowej wypowiedzi ustnej. Popełnia liczne błędy wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Nie zamieszcza połowy informacji wymaganych we wzorze. Uczeń samodzielnie tworzy kilkuzdaniową wypowiedź ustną zawierającą większość informacji podanych we wzorze. Popełnia nieliczne błędy niewpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń bezbłędnie
i samodzielnie tworzy kilkuzdaniową wypowiedź ustną zawierającą wszystkie wymagane we wzorze informacje.
Uczeń bezbłędnie
i samodzielnie tworzy obszerną wypowiedź ustną zawierającą wszystkie wymagane informacje.W swojej wypowiedzi poprawnie stosuje środki językowe znacząco wychodzące poza ramy wskazane we wzorze.
III. Tworzenie wypowiedzi.

5.1. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne według wzoru. Opisuje ludzi, przedmioty
i miejsca.

 

Nawet przy pomocy wzoru i wsparciu nauczyciela, uczeń nie potrafi stworzyć kilkuzdaniowej wypowiedzi pisemnej, zamieścić w niej wskazanych we wzorze informacji. Popełnia tak liczne błędy gramatyczne, leksykalne
i ortograficzne, że uniemożliwiają one zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń potrzebuje dużego wsparcia przy tworzeniu kilkuzdaniowej wypowiedzi pisemnej. Zamieszcza nieliczne wymagane we wzorze informacje. Popełnia bardzo dużo błędów gramatycznych, leksykalnych
i ortograficznych
z zakresu rozdziału drugiego znacząco wpływających na zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń potrzebuje wsparcia przy tworzeniu kilkuzdaniowej wypowiedzi pisemnej. Zamieszcza niektóre wymagane we wzorze informacje. Popełnia liczne błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne z zakresu rozdziału drugiego wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń samodzielnie tworzy kilkuzdaniową wypowiedź pisemną zawierającą większość wymaganych we wzorze informacji. Pisze krótką historyjkę, wykorzystując większość środki językowych (gramatycznych
i leksykalnych) z zakresu rozdziału drugiego; popełnia błędy niewpływające na zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń samodzielnie tworzy kilkuzdaniową wypowiedź pisemną zawierającą wszystkie wymagane we wzorze informacje. Pisze krótką historyjkę, wykorzystując poznane środki językowe (gramatyczne
i leksykalne) z zakresu rozdziału drugiego; popełnia nieliczne błędy niewpływające na zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń samodzielnie i w pełni poprawnie tworzy krótką historyjkę, wykorzystując środki językowe (gramatyczne
i leksykalne) wykraczające poza ramy rozdziału drugiego.
11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji
w języku obcym.
Przy wieloznaczności wyrazów, uczeń nie potrafi wybrać w słowniku polskich znaczeń podanych słów. Uczeń potrzebuje bardzo dużego wsparcia przy wyszukiwaniu
w słowniku polskich znaczeń podanych słów.
Uczeń potrzebuje wsparcia ze strony nauczyciela przy wyszukiwaniu
w słowniku polskich znaczenie podanych słów.
Uczeń tłumaczy podane słowa na język polski, posługując się słownikiem z niewielką pomocą nauczyciela. Uczeń całkowicie samodzielnie i bardzo sprawnie posługuje się słownikiem, tłumacząc podane słowa na język polski. Uczeń całkowicie samodzielnie i bardzo sprawnie posługuje się słownikiem dwujęzycznym, tłumacząc podane słowa na język polski, a także potrafi odnależć w słowniku  języka angielskiego podane wyrazy i na podstawie definicji przekazać ich znaczenie w języku polskim.
Znajomość środków językowych. Uczeń nie zna znaczenia i nawet przy wsparciu nauczyciela nie potrafi wykorzystać podanych środków językowych (leksykalnych, ortograficznych, fonetycznych
i gramatycznych: past simple: be, regular and irregular verbs; adverbs of manner).
Uczeń wykorzystuje tylko niektóre poznane środki językowe
– leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (past simple: be, regular and irregular verbs; adverbs of manner). Popełnia bardzo dużo błędów.
Uczeń wykorzystuje tylko częściowo poznane środki językowe
 – leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (past simple: be, regular and irregular verbs; adverbs of manner). Popełnia liczne błędy.
Uczeń na ogół poprawnie wykorzystuje poznane środki językowe – leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (past simple: be, regular and irregular verbs; adverbs of manner). Popełnia nieliczne błędy.
Uczeń samodzielnie
i poprawnie wykorzystuje poznane środki językowe – leksykalne, rtograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (past simple: be, regular and irregular verbs; adverbs of manner).
Uczeń bezbłędnie wykorzystuje poznane środki językowe
– leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (past simple: be, regular and irregular verbs; adverbs of manner), wykonując zadania o dużym stopniu trudności.

 

Unit 3    About town
Podstawa Programowa.

Cel kształcenia

 

Ocena niedostateczna

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra  

Ocena celująca

II. Rozumienie wypowiedzi.

3. Uczeń rozumie krótkie, proste kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne.

3.1. Uczeń rozumie ogólny sens wypowiedzi.

3.2. Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe
w tekście.

Uczeń nie zrozumie krótkich, prostych kilkuzdaniowych wypowiedzi pisemnych
z rozdziału 3a „Teens’ time – A robbery” 3b „Street artists” oraz 3c „I’m sorry”. Nie rozumie poleceń sprawdzających zrozumienie ogólnego sensu tekstów oraz nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi wyszukać prostych informacji szczegółowych zawartych w tekście.
Uczeń w ma duże trudności ze zrozumieniem krótkich, prostych kilkuzdaniowych wypowiedzi pisemnych
z rozdziału 3a „Teens’ time – A robbery” 3b „Street artists” oraz 3c „I’m sorry”. Wykonuje polecenia sprawdzające zrozumienie ogólnego sensu tekstu oraz wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte w tekście, popełniając bardzo dużo błędów.
Uczeń w ma trudności ze zrozumieniem krótkich, prostych kilkuzdaniowych wypowiedzi pisemnych
z rozdziału 3a „Teens’ time – A robbery” 3b „Street artists” oraz 3c „I’m sorry”. Wykonuje polecenia sprawdzające zrozumienie ogólnego sensu oraz wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte
w tekście, popełniając liczne błędy.
Uczeń na ogół rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne
z rozdziału 3a „Teens’ time – A robbery” 3b „Street artists” oraz 3c „I’m sorry”. Wykonuje polecenia sprawdzające zrozumienie ogólnego sensu oraz wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte
w tekście, popełniając nieliczne błędy.
Uczeń w pełni rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne
z rozdziału 3a „Teens’ time – A robbery” 3b „Street artists” oraz 3c „I’m sorry”. Bezbłędnie wykonuje polecenia sprawdzające ogólny sens oraz bezbłędnie wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte w tekście.
Uczeń w pełni rozumie krótkie, proste kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne
z rozdziału 3a „Teens’ time – A robbery” 3b „Street artists” 3c „I’m sorry” oraz bezbłędnie wykonuje polecenia dotyczące wyszukania zarówno ogólnych jak
i szczegółowych informacji z tekstów. Uzasadnia swój wybór wprawnie wskazując
w tekście cytaty potwierdzające poprawność jego odpowiedzi.
II. Rozumienie wypowiedzi.

2.3. Rozumie ogólny sens tekstu słuchanego.

2.4. Wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte
w tekście słuchanym.

2.5. Rozumie intencje rozmówców.

Uczeń nie potrafi zrozumieć ogólnego sensu tekstów słuchanych oraz  wykonać zadań sprawdzających zrozumienie ich treści
– nie odnajduje prostych informacji szczegółowych zawartych w tekście słuchanym nawet przy wsparciu nauczyciela
i nie potrafi określic intencji nadawcy.
Uczeń ma duże trudności ze zrozumieniem ogólnego sensu tekstów słuchanych z rozdziału trzeciego. Popełnia bardzo dużo błędów, wykonując zadania sprawdzające rozumienie, wyszukując proste informacje szczegółowe zawarte
w tekście słuchanym oraz rozpoznając intencje rozmówców.
Uczeń ma trudności ze zrozumieniem ogólnego sensu tekstów słuchanych z rozdziału trzeciego. Wykonuje zadania sprawdzające rozumienie, wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte
w tekście słuchanym oraz rozpoznaje intencje rozmówców, popełniając liczne błędy.
Uczeń na ogół rozumie ogólny sens tekstów słuchanych z rozdziału trzeciego. Wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tekstu, wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte w tekście słuchanym oraz rozpoznając intencje rozmówców, popełniając nieliczne błędy. Uczeń w pełni rozumie ogólny sens tekstów słuchanych z rozdziału trzeciego. Bezbłędnie wykonuje zadania sprawdzające ogólne rozumienie, wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte
w tekście słuchanym oraz rozpoznaje intencje rozmówców.
Uczeń w pełni rozumie ogólny sens tekstów słuchanych z rozdziału trzeciego, bezbłędnie wykonując zadania sprawdzające ich zrozumienie: poprawnie wyszukuje informacje ogólne i szczegółowe zawarte w tekście słuchanym oraz rozpoznaje  intencje rozmówców, uzasadniając swój wybór.
III. Tworzenie wypowiedzi.

4.2. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne według wzoru. Opowiada
o czynnościach życia codziennego.

Uczeń nie potrafi stworzyć kilkuzdaniowej wypowiedzi ustnej nawet przy dużym wsparciu nauczyciela. Popełnia błędy uniemożliwiające zrozumienie wypowiedzi. Nie potrafi uwzględnić w swojej wypowiedzi informacji wymaganych we wzorze. Nie zna środków językowych służących do wyrażania przeprosin Uczeń potrzebuje dużego wsparcia nauczyciela przy tworzeniu kilkuzdaniowej wypowiedzi ustnej. Popełnia bardzo dużo błędów znacząco wpływających na zrozumienie wypowiedzi. Zamieszcza nieliczne informacje wymagane we wzorze, wykorzystuje nieliczne poznane środki językowe związane
z przeprosinami.
Uczeń potrzebuje wsparcia przy tworzeniu kilkuzdaniowej wypowiedzi ustnej. Popełnia liczne błędy wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Nie zamieszcza połowy informacji wymaganych we wzorze, nie wykorzystuje połowy poznanych środków językowych związanych z przeprosinami. Uczeń samodzielnie tworzy kilkuzdaniową wypowiedź ustną zawierającą większość informacji podanych we wzorze. Popełnia błędy niewpływające na zrozumienie wypowiedzi. Tworzy dialog, wykorzystując poznane środki językowe związane
z przeprosinami.
Uczeń samodzielnie tworzy kilkuzdaniową wypowiedź ustną zawierającą wszystkie wymagane we wzorze informacje. Popełnia nieliczne błędy. Tworzy dialog, wykorzystując poznane środki językowe związane
z przeprosinami.
Uczeń samodzielnie
i poprawnie tworzy obszerną wypowiedź ustną zawierającą wszystkie wymagane we wzorze informacje. Swobodnie i bezbłednie prowadzi rozmowę, wykorzystując w niej środki językowe związane
z przeprosinami.
III. Tworzenie wypowiedzi.

5.1. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne według wzoru. Opisuje ludzi, przedmioty
i miejsca.

 

Nawet przy pomocy wzoru i wsparciu nauczyciela, uczeń nie potrafi stworzyć kilkuzdaniowej wypowiedzi pisemnej, zamieścić w niej wskazanych we wzorze informacji. Popełnia liczne błędy gramatyczne, leksykalne
i ortograficzne, które uniemożliwiają zrozumienie wypowiedzi. Nie potrafi dopisać zakończenia opowiadania.
Uczeń potrzebuje dużego wsparcia przy tworzeniu kilkuzdaniowej wypowiedzi pisemnej. Zamieszcza nieliczne wymagane we wzorze informacje. Popełnia bardzo dużo błędów gramatycznych, leksykalnych
i ortograficznych
z zakresu rozdziału trzeciego znacząco wpływających na zrozumienie wypowiedzi. Ma duże trudności
z dokończeniem opowiadania.
Uczeń potrzebuje wsparcia przy tworzeniu kilkuzdaniowej wypowiedzi pisemnej. Zamieszcza niektóre wymagane we wzorze informacje. Popełnia liczne błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne z zakresu rozdziału trzeciego wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Ma trudności
z dokończeniem opowiadania.
Uczeń samodzielnie tworzy kilkuzdaniową wypowiedź pisemną zawierającą większość wymaganych we wzorze informacji. Pisze krótkie opowiadanie
o przygodzie Harry’ego, wykorzystując większość środki językowych (gramatycznych
i leksykalnych) z zakresu rozdziału trzeciego; popełnia błędy niewpływające na zrozumienie wypowiedzi. Potrafi dokończyć opowiadanie.
Uczeń samodzielnie tworzy kilkuzdaniową wypowiedź pisemną zawierającą wszystkie wymagane we wzorze informacje. Pisze krótkie opowiadanie
o przygodzie Harry’ego, wykorzystując poznane środki językowe (gramatyczne
i leksykalne) z zakresu rozdziału trzeciego; popełnia nieliczne błędy niewpływające na zrozumienie wypowiedzi. Samodzielnie kończy opowiadanie.
Uczeń samodzielnie i w pełni poprawnie tworzy obszerną wypowiedź pisemną, która zawiera wszystkie wymagane we wzorze informacje. Pisze opowiadanie
o przygodzie Harry-ego, swobodnie i poprawnie wykorzystując środki językowe (gramatyczne
i leksykalne) wykraczające poza ramy rozdziału trzeciego. Kreatywnie dopisuje zakończenie opowiadania.
Znajomość środków językowych. Uczeń nie zna znaczenia i nawet przy wsparciu nauczyciela nie potrafi poprawnie zastosować  podanych środków językowych: leksykalnych, ortograficznych, fonetycznych
i gramatycznych (past continuous; past simple and past continuous with when; object pronouns).
Uczeń wykorzystuje tylko niektóre poznane środki językowe
– leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (past continuous; past simple and past continuous with when; object pronouns). Popełnia bardzo dużo błędów.
Uczeń wykorzystuje tylko częściowo poznane środki językowe
– leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (past continuous; past simple and past continuous with when; object pronouns). Popełnia liczne błędy.
Uczeń na ogół poprawnie wykorzystuje poznane środki językowe – leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (past continuous; past simple and past continuous with when; object pronouns). Popełnia nieliczne błędy.
Uczeń samodzielnie
i poprawnie wykorzystuje poznane środki językowe
– leksykalne, rtograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (past continuous; past simple and past continuous with when; object pronouns).
Uczeń bezbłędnie wykorzystuje poznane środki językowe – leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (past continuous; past simple and past continuous with when; object pronouns), wykonując zadania o dużym stopniu trudności.

 

Unit 4
Podstawa Programowa.
Cel kształcenia
  Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra  

Ocena celująca

II. Rozumienie wypowiedzi.

3. Uczeń rozumie krótkie, proste kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne.

3.1. Uczeń rozumie ogólny sens wypowiedzi.

3.2. Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe
w tekście.

Nie rozumie prostych kilkuzdaniowych wypowiedzi pisemnych
z rozdziału 4a „Teens’ time – Packing for
a trip” 4b „Household chores” 4c „What’s your problem?” oraz nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi: wykonać prostych poleceń sprawdzających zrozumienie ogólnego sensu tekstów, wyszukać prostych informacji szczegółowych zawartych w tekstach.
Uczeń w ma duże trudności ze zrozumieniem krótkich, prostych kilkuzdaniowych wypowiedzi pisemnych
z rozdziału 4a „Teens’ time – Packing for
a trip” 4b „Household chores” oraz 4c „What’s your problem?”. Wykonuje polecenia sprawdzające zrozumienie ogólnego sensu tekstu oraz wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte w tekście, popełniając bardzo dużo błędów.
Uczeń w ma trudności ze zrozumieniem krótkich, prostych kilkuzdaniowych wypowiedzi pisemnych
z rozdziału 4a „Teens’ time – Packing for a trip” 4b „Household chores” oraz 4c „What’s your problem?”. Wykonuje polecenia sprawdzające zrozumienie ogólnego sensu oraz wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte
w tekście, popełniając liczne błędy.
Uczeń na ogół rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne
z rozdziału 4a „Teens’ time – Packing for a trip” 4b „Household chores” oraz 4c „What’s your problem?”. Wykonuje polecenia sprawdzające ogólny sens oraz wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte
w tekście, popełniając przy tym nieliczne błędy.
Uczeń w pełni rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne
z rozdziału 4a „Teens’ time – Packing for
a trip” 4b „Household chores” oraz 4c „What’s your problem?”. Bezbłędnie wykonuje polecenia sprawdzające zrozumienie ogólnego sensu oraz bezbłędnie wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte w tekście.
Bezbłędnie rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne 4a „Teens’ time – Packing for a trip” 4b „Household chores” 4c „What’s your problem?” oraz w pełni poprawnie wykonuje polecenia dotyczące wyszukania zarówno ogólnych jak
i szczegółowych informacji z tekstów. Uzasadnia swój wybór wprawnie wskazując w tekście cytaty potwierdzające poprawność jego odpowiedzi.
II. Rozumienie wypowiedzi.

2. Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu.

2.3. Rozumie ogólny sens tekstu słuchanego.

2.4. Wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte
w tekście słuchanym.

Uczeń nie potrafi zrozumieć ogólnego sensu tekstów słuchanych oraz  wykonać zadań sprawdzających zrozumienie ich treści
– nie odnajduje prostych informacji ogólnych i szczegółowych zawartych w tekście słuchanym nawet przy wsparciu nauczyciela.
Uczeń ma duże trudności ze zrozumieniem ogólnego sensu tekstów słuchanych z rozdziału czwartego. Popełnia bardzo dużo błędów, wykonując zadania sprawdzające rozumienie, wyszukując proste informacje szczegółowe zawarte
w tekście słuchanym.
Uczeń ma trudności ze zrozumieniem ogólnego sensu tekstów słuchanych z rozdziału czwartego. Wykonuje zadania sprawdzające rozumienie, wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte
w tekście słuchanym.
Uczeń na ogół rozumie ogólny sens tekstów słuchanych z rozdziału czwartego. Wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tekstu, wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte w tekście słuchanym. Uczeń w pełni rozumie ogólny sens tekstów słuchanych z rozdziału czwartego. Bezbłędnie wykonuje zadania sprawdzające ogólne rozumienie, wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte
w tekście słuchanym.
Uczeń w pełni rozumie ogólny sens tekstów słuchanych z rozdziału czwartego, bezbłędnie wykonując zadania sprawdzające ich zrozumienie: poprawnie wyszukuje informacje ogólne i szczegółowe zawarte w tekście słuchanym, uzasadniając swój wybór.
III. Tworzenie wypowiedzi.

4.2. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne według wzoru. Opowiada
o czynnościach życia codziennego.

Pracując w parach, nawet przy dużym wsparciu nauczyciela uczeń nie potrafi utworzyć  dialogów. Popełnia błędy uniemożliwiające zrozumienie wypowiedzi. Nie potrafi uwzględnić w swojej wypowiedzi informacji wymaganych we wzorze oraz poznanych środków językowych
z zakresu: dom, życie rodzinne.
Pracując w parach, uczeń potrzebuje dużego wsparcia nauczyciela przy tworzeniu dialogów. Popełnia bardzo dużo błędów znacząco wpływających na zrozumienie wypowiedzi. Zamieszcza nieliczne informacje wymagane we wzorze, wykorzystuje nieliczne poznane środki językowe z zakresu: dom, życie rodzinne. Pracując w parach, uczeń potrzebuje wsparcia przy tworzeniu dialogów. Popełnia liczne błędy wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Nie zamieszcza połowy informacji wymaganych we wzorze, nie wykorzystuje połowy poznanych środków językowych z zakresu: dom, życie rodzinne. Pracując w parach, uczeń tworzy kilkuzdaniową wypowiedź ustną zawierającą większość informacji podanych we wzorze. Popełnia błędy niewpływające na zrozumienie wypowiedzi. Tworzy dialogi, wykorzystując poznane środki językowe z zakresu: dom, życie rodzinne. Pracując w parach, uczeń tworzy kilkuzdaniową wypowiedź ustną zawierającą wszystkie wymagane we wzorze informacje. Popełnia nieliczne błędy. Tworzy dialogi, wykorzystując poznane środki językowe z zakresu: dom, życie rodzinne. Uczeń bezbłędnie
i swobodnie prowadzi rozmowę zawierającą wszystkie wymagane informacje. W swojej wypowiedzi poprawnie stosuje środki językowe z zakresu: dom, życie rodzinne znacząco wychodzące poza ramy wskazane we wzorze.
III. Tworzenie wypowiedzi.

5.1. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne według wzoru. Opisuje ludzi, przedmioty
i miejsca.

 

Nawet przy pomocy wzoru i wsparciu nauczyciela, uczeń nie potrafi stworzyć kilkuzdaniowego
e-maila, zamieścić w nim wskazanych we wzorze informacji. Popełnia liczne błędy gramatyczne, leksykalne
i ortograficzne, które uniemożliwiają zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń potrzebuje dużego wsparcia przy tworzeniu kilkuzdaniowej wypowiedzi pisemnej typu e-mail. Zamieszcza nieliczne wymagane we wzorze informacje. Popełnia bardzo dużo błędów gramatycznych, leksykalnych
i ortograficznych
z zakresu rozdziału czwartego znacząco wpływających na zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń potrzebuje wsparcia przy tworzeniu kilkuzdaniowej wypowiedzi pisemnej typu e-mail. Zamieszcza niektóre wymagane we wzorze informacje. Popełnia liczne błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne z zakresu rozdziału czwartego wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń samodzielnie tworzy kilkuzdaniową wypowiedź pisemną zawierającą większość wymaganych we wzorze informacji. Pisze e-mail, wykorzystując większość środków językowych (gramatycznych
i leksykalnych) z zakresu rozdziału czwartego; popełnia błędy niewpływające na zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń samodzielnie tworzy kilkuzdaniową wypowiedź pisemną zawierającą wszystkie wymagane we wzorze informacje. Pisze e-mail, wykorzystując poznane środki językowe (gramatyczne
i leksykalne) z zakresu rozdziału czwartego; popełnia nieliczne błędy niewpływające na zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń samodzielnie
i w pełni poprawnie tworzy obszerną wypowiedź pisemną typu e-mail, która zawiera wszystkie wymagane we wzorze informacje. Swobodnie
i poprawnie wykorzystuje środki językowe (gramatyczne
i leksykalne) wykraczające poza ramy rozdziału czwartego.
11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji
w języku obcym.
Przy wieloznaczności wyrazów, uczeń nie potrafi wybrać
 w słowniku polskich znaczeń podanych słów.
Uczeń potrzebuje bardzo dużego wsparcia przy wyszukiwaniu
w słowniku polskich znaczeń podanych słów.
Uczeń potrzebuje wsparcia ze strony nauczyciela przy wyszukiwaniu
w słowniku polskich znaczeń podanych słów.
Uczeń tłumaczy podane słowa na język polski, posługując się słownikiem z niewielką pomocą nauczyciela. Uczeń całkowicie samodzielnie i bardzo sprawnie posługuje się słownikiem, tłumacząc podane słowa na język polski. Uczeń całkowicie samodzielnie i bardzo sprawnie posługuje się słownikiem dwujęzycznym, tłumacząc podane słowa na język polski, a także potrafi odnależć
w słowniku  języka angielskiego podane wyrazy i na podstawie definicji przekazać ich znaczenie w języku polskim.
Znajomość środków językowych. Uczeń nie zna znaczenia i nawet przy wsparciu nauczyciela nie potrafi poprawnie zastosować  podanych środków językowych
– leksykalnych, ortograficznych, fonetycznych
 i gramatycznych (possessive pronouns and possessive adjectives; modal verbs: can, must, have to, should).
Uczeń wykorzystuje tylko niektóre poznane środki językowe
– leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (possessive pronouns and possessive adjectives; modal verbs: can, must, have to, should). Popełnia bardzo dużo błędów.
Uczeń wykorzystuje tylko częściowo poznane środki językowe
 – leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (possessive pronouns and possessive adjectives; modal verbs: can, must, have to, should). Popełnia liczne błędy.
Uczeń na ogół poprawnie wykorzystuje poznane środki językowe – leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (possessive pronouns and possessive adjectives; modal verbs: can, must, have to, should). Popełnia nieliczne błędy.
Uczeń samodzielnie
i poprawnie wykorzystuje poznane środki językowe
 – leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (possessive pronouns and possessive adjectives; modal verbs: can, must, have to, should).
Uczeń bezbłędnie wykorzystuje poznane środki językowe
– leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (possessive pronouns and possessive adjectives; modal verbs: can, must, have to, should). Wykonuje zadania o dużym stopniu trudności.

 

Unit 5    It’s festival time
Podstawa Programowa.
Cel kształcenia
 

Ocena niedostateczna

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra  

Ocena celująca

II. Rozumienie wypowiedzi.

3. Uczeń rozumie krótkie, proste kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne.

3.1. Uczeń rozumie ogólny sens wypowiedzi.

3.2. Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe
w tekście.

Nie rozumie prostych kilkuzdaniowych wypowiedzi pisemnych
z rozdziału 5a „Teens’ time – Happy New Year!” 5b „Mardi Gras in New Orleans” 5c „Good wishes” oraz nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi: wykonać prostych poleceń sprawdzających zrozumienie ogólnego sensu tekstów, wyszukać prostych informacji szczegółowych zawartych w tekstach.
Uczeń w ma duże trudności ze zrozumieniem krótkich, prostych kilkuzdaniowych wypowiedzi pisemnych
z rozdziału 5a „Teens’ time – Happy New Year!” 5b „Mardi Gras in New Orleans” oraz 5c „Good wishes”. Wykonuje polecenia sprawdzające zrozumienie ogólnego sensu tekstu oraz wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte w tekście, popełniając bardzo dużo błędów.
Uczeń ma trudności ze zrozumieniem krótkich, prostych kilkuzdaniowych wypowiedzi pisemnych
z rozdziału 5a „Teens’ time – Happy New Year!” 5b „Mardi Gras in New Orleans” oraz 5c „Good wishes”. Wykonuje polecenia sprawdzające zrozumienie ogólnego sensu oraz wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte
w tekście, popełniając liczne błędy.
Uczeń na ogół rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne
z rozdziału 5a „Teens’ time – Happy New Year!” 5b „Mardi Gras in New Orleans” oraz 5c „Good wishes”. Wykonuje polecenia sprawdzające zrozumienie ogólnego sensu oraz wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte
w tekście, popełniając przy tym nieliczne błędy.
Uczeń w pełni rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne
z rozdziału 5a „Teens’ time – Happy New Year!” 5b „Mardi Gras in New Orleans” oraz 5c „Good wishes”. Bezbłędnie wykonuje polecenia sprawdzające zrozumienie ogólnego sensu oraz bezbłędnie wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte w tekście.
Bezbłędnie rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne
z rozdziału 5a „Teens’ time – Happy New Year!” 5b „Mardi Gras in New Orleans” 5c „Good wishes” oraz w pełni poprawnie wykonuje polecenia dotyczące wyszukania zarówno ogólnych jak
i szczegółowych informacji z tekstów. Uzasadnia swój wybór wprawnie wskazując w tekście cytaty potwierdzające poprawność jego odpowiedzi.
II. Rozumienie wypowiedzi.

2.3. Rozumie ogólny sens tekstu słuchanego.

2.4. Wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte
w tekście słuchanym.

Uczeń nie potrafi zrozumieć ogólnego sensu tekstów słuchanych z rozdziału piątego oraz  wykonać zadań sprawdzających zrozumienie ich treści
– nie odnajduje prostych informacji ogólnych
i szczegółowych zawartych w tekście słuchanym nawet przy wsparciu nauczyciela.
Uczeń ma duże trudności ze zrozumieniem ogólnego sensu tekstów słuchanych z rozdziału piątego. Popełnia bardzo dużo błędów, wykonując zadania sprawdzające ogólne rozumienie, wyszukując proste informacje szczegółowe zawarte
w tekście słuchanym.
Uczeń ma trudności ze zrozumieniem ogólnego sensu tekstów słuchanych z rozdziału piątego. Wykonuje zadania sprawdzające ogólne rozumienie, wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte w tekście słuchanym. Uczeń na ogół rozumie ogólny sens tekstów słuchanych z rozdziału piątego. Wykonuje zadania sprawdzające ogólne rozumienie, wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte w tekście słuchanym. Uczeń w pełni rozumie ogólny sens tekstów słuchanych z rozdziału piątego. Bezbłędnie wykonuje zadania sprawdzające ogólne rozumienie, wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte
w tekście słuchanym.
Uczeń w pełni rozumie ogólny sens tekstów słuchanych z rozdziału piatego, bezbłędnie wykonując zadania sprawdzające ich zrozumienie: poprawnie wyszukuje informacje ogólne i szczegółowe zawarte w tekście słuchanym, uzasadniając swój wybór.
III. Tworzenie wypowiedzi.

4.2. 4.1. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne według wzoru. Opisuje ludzi, przedmioty, miejsca. Opowiada
o czynnościach życia codziennego.

Pracując w parach, nawet przy dyżym wsparciu nauczyciela uczeń nie potrafi utworzyć  dialogu oraz krótkiej wypowiedzi ustnej. Popełnia błędy uniemożliwiające zrozumienie wypowiedzi. Nie potrafi uwzględnić w swojej wypowiedzi informacji wymaganych we wzorze oraz poznanych środków językowych
z zakresu: kultura
– święta i obrzędy.
Pracując w parach, uczeń potrzebuje dużego wsparcia nauczyciela przy tworzeniu dialogu oraz kilkuzdaniowej wypowiedzi ustnej. Popełnia bardzo dużo błędów znacząco wpływających na zrozumienie wypowiedzi. Zamieszcza nieliczne informacje wymagane we wzorze, wykorzystuje nieliczne poznane środki językowe z zakresu: kultura – święta
i obrzędy.
Pracując w parach, uczeń potrzebuje wsparcia przy tworzeniu dialogu oraz kilkuzdaniowej wypowiedzi ustnej. Popełnia liczne błędy wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Zamieszcza połowę informacji wymaganych we wzorze, wykorzystuje częściowo poznane środki językowe
z zakresu: kultura
– święta i obrzędy.
Pracując w parach, uczeń tworzy dialog oraz samodzielną kilkuzdaniową wypowiedź ustną zawierającą większość informacji podanych we wzorze. Wykorzystuje poznane środki językowe z zakresu: kultura – święta
i obrzędy.
Pracując w parach, uczeń tworzy dialog oraz samodzielną kilkuzdaniową wypowiedź ustną zawierającą wszystkie wymagane we wzorze informacje. Popełnia nieliczne błędy. Wykorzystuje poznane środki językowe
z zakresu: kultura
– święta i obrzędy.
Uczeń bezbłędnie
 i swobodnie prowadzi rozmowę oraz tworzy obszerna wypowiedź zawierającą wszystkie wymagane informacje. W swojej wypowiedzi poprawnie stosuje środki językowe
z zakresu: kultura
– święta i obrzędy znacząco wychodzące poza ramy wskazane we wzorze.
III. Tworzenie wypowiedzi.

5.1. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne według wzoru. Opisuje ludzi, przedmioty
i miejsca.

 

Nawet przy pomocy wzoru i wsparciu nauczyciela, uczeń nie potrafi stworzyć kilkuzdaniowej wypowiedzi typu e-mail – zaproszenie. Nie zamieszcza w nich wskazanych we wzorze informacji. Popełnia liczne błędy gramatyczne, leksykalne
i ortograficzne, które uniemożliwiają zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń potrzebuje dużego wsparcia przy tworzeniu kilkuzdaniowej wypowiedzi pisemnej typu e-mail
 – zaproszenie. Zamieszcza nieliczne wymagane we wzorze informacje. Popełnia bardzo dużo błędów gramatycznych, leksykalnych
i ortograficznych
z zakresu rozdziału piątego, znacząco wpływających na zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń potrzebuje wsparcia przy tworzeniu kilkuzdaniowej wypowiedzi pisemnej typu e-mail
– zaproszenie. Zamieszcza niektóre wymagane we wzorze informacje. Popełnia liczne błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne z zakresu rozdziału piątego wpływające na zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń samodzielnie tworzy kilkuzdaniową wypowiedź pisemną zawierającą większość wymaganych we wzorze informacji. Pisze e-mail – zaproszenie, wykorzystując większość środków językowych (gramatycznych
i leksykalnych) z zakresu rozdziału piątego; popełnia błędy niewpływające na zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń samodzielnie tworzy kilkuzdaniową wypowiedź pisemną zawierającą wszystkie wymagane we wzorze informacje. Pisze e-mail – zaproszenie, wykorzystując poznane środki językowe (gramatyczne
i leksykalne) z zakresu rozdziału piątego; popełnia nieliczne błędy niewpływające na zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń samodzielnie i w pełni poprawnie tworzy obszerną wypowiedź pisemną typu e-mail
– zaproszenie, który zawiera wszystkie wymagane we wzorze informacje. Swobodnie
i poprawnie wykorzystuje środki językowe (gramatyczne
i leksykalne) wykraczające poza ramy rozdziału piatego.
Znajomość środków językowych. Uczeń nie zna znaczenia i nawet przy wsparciu nauczyciela nie potrafi poprawnie zastosować  podanych środków językowych: leksykalnych, ortograficznych, fonetycznych
i gramatycznych (present perfect; present perfect with ever, never).
Uczeń wykorzystuje tylko niektóre poznane środki językowe
– leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (present perfect; present perfect with ever, never). Popełnia bardzo dużo błędów.
Uczeń wykorzystuje tylko częściowo poznane środki językowe
 – leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (present perfect; present perfect with ever, never). Popełnia liczne błędy.
Uczeń w większości poprawnie wykorzystuje poznane środki językowe – leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (present perfect; present perfect with ever, never). Popełnia nieliczne błędy.
Uczeń samodzielnie
i poprawnie wykorzystuje poznane środki językowe
– leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (present perfect; present perfect with ever, never).
Uczeń bezbłędnie wykorzystuje poznane środki językowe
 – leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (present perfect; present perfect with ever, never) Wykonuje zadania
o dużym stopniu trudności z użyciem tych środków językowych.

 

Unit 6    Life in future
Podstawa Programowa.
Cel kształcenia
 

Ocena niedostateczna

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra  

Ocena celująca

II. Rozumienie wypowiedzi.

3. Uczeń rozumie krótkie, proste kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne.

3.1. Uczeń rozumie ogólny sens wypowiedzi.

3.2. Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe
w tekście.

Uczeń nie zrozumie krótkich, prostych kilkuzdaniowych wypowiedzi pisemnych
z rozdziału 6a „Teens’ time – The sky at night” 6b „Science fiction”  
6c „In the future” oraz nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi: wykonać prostych poleceń sprawdzających zrozumienie ogólnego sensu tekstów, wyszukać prostych informacji szczegółowych zawartych w tekstach.
Uczeń ma duże trudności ze zrozumieniem krótkich, prostych kilkuzdaniowych wypowiedzi pisemnych
z rozdziału 6a „Teens’ time – The sky at night” 6b „Science fiction” oraz 6c „In the future”. Wykonuje polecenia sprawdzające zrozumienie ogólnego sensu tekstu oraz wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte w tekście, popełniając bardzo dużo błędów.
Uczeń ma trudności ze zrozumieniem krótkich, prostych kilkuzdaniowych wypowiedzi pisemnych
z rozdziału 6a „Teens’ time – The sky at night” 6b „Science fiction” oraz 6c „In the future”. Wykonuje polecenia sprawdzające zrozumienie ogólnego sensu oraz wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte
w tekście, popełniając liczne błędy.
Uczeń na ogół rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne
z rozdziału 6a „Teens’ time – The sky at night” 6b „Science fiction” oraz 6c „In the future”. Wykonuje polecenia sprawdzające zrozumienie ogólnego sensu oraz wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte
w tekście, popełniając nieliczne błędy.
Uczeń w pełni rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne
z rozdziału 6a „Teens’ time – The sky at night” 6b „Science fiction” oraz 6c „In the future”. Bezbłędnie wykonuje polecenia sprawdzające zrozumienie ogólnego sensu oraz bezbłędnie wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte w tekście.
Bezbłędnie rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne
z rozdziału 6a „Teens’ time – The sky at night” 6b „Science fiction”  
6c „In the future” oraz
w pełni poprawnie wykonuje polecenia dotyczące wyszukania zarówno ogólnych jak
 i szczegółowych informacji z tekstów. Uzasadnia swój wybór wprawnie wskazując
w tekście cytaty potwierdzające poprawność jego odpowiedzi.
II. Rozumienie wypowiedzi.

2.3. Rozumie ogólny sens tekstu słuchanego.

2.4. Wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte
w tekście słuchanym.

Uczeń nie potrafi zrozumieć ogólnego sensu tekstów słuchanych z rozdziału szóstego oraz  wykonać zadań sprawdzających zrozumienie ich treści
– nie odnajduje prostych informacji ogólnych
i szczegółowych zawartych w tekście słuchanym nawet przy wsparciu nauczyciela.
Uczeń ma duże trudności ze zrozumieniem ogólnego sensu tekstów słuchanych z rozdziału szóstego. Popełnia bardzo dużo błędów, wykonując zadania sprawdzające ogólne rozumienie sensu oraz wyszukując proste informacje szczegółowe zawarte w tekście słuchanym. Uczeń ma trudności ze zrozumieniem ogólnego sensu tekstów słuchanych z rozdziału szóstego. Wykonuje zadania sprawdzające ogólne rozumienie, wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte w tekście słuchanym. Uczeń na ogół rozumie ogólny sens tekstów słuchanych z rozdziału szóstego. Wykonuje zadania sprawdzające ogólne rozumienie, wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte w tekście słuchanym. Uczeń w pełni rozumie ogólny sens tekstów słuchanych z rozdziału szóstego. Bezbłędnie wykonuje zadania sprawdzające ogólne rozumienie, wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte
w tekście słuchanym.
Uczeń w pełni rozumie ogólny sens tekstów słuchanych z rozdziału szóstego, bezbłędnie wykonując zadania sprawdzające ich zrozumienie: poprawnie wyszukuje informacje ogólne i szczegółowe zawarte w tekście słuchanym, uzasadniając swój wybór.
III. Tworzenie wypowiedzi.

4.3. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne według wzoru. Przedstawia swoje upodobania.

Pracując w grupie, nawet przy dyżym wsparciu nauczyciela uczeń nie potrafi zadać
i odpowiedzieć na pytanie. Popełnia błędy uniemożliwiające zrozumienie wypowiedzi. Nie potrafi uwzględnić w swojej wypowiedzi informacji wymaganych we wzorze oraz poznanych środków językowych
z zakresu: świat przyrody – kosmos
i wynalazki, podróże
w czasie.
Pracując w grupie, uczeń potrzebuje dużego wsparcia przy poprawnym zadawaniu pytania i udzielaniu odpowiedzi. Popełnia bardzo dużo błędów znacząco wpływających na zrozumienie wypowiedzi. Wykorzystuje nieliczne poznane środki językowe z zakresu: świat przyrody – kosmos i wynalazki, podróże
w czasie.
Pracując w grupie, uczeń potrzebuje wsparcia przy poprawnym zadawaniu pytania
i udzielaniu odpowiedzi. Popełnia liczne błędy wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Tylko częściowo wykorzystuje poznane środki językowe z zakresu: świat przyrody – kosmos i wynalazki, podróże
w czasie.
Pracując w grupie, uczeń na ogół samodzielnie zadaje pytania i udziela odpowiedzi, wykorzystując poznane środki językowe
z zakresu: świat przyrody – kosmos
i wynalazki, podróże w czasie. Popełnia błędy niewpływające na zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń, pracując
w grupie, samodzielnie zadaje pytania i udziela odpowiedzi, wykorzystując poznane środki językowe
z zakresu: świat przyrody – kosmos
i wynalazki, podróże
w czasie. Popełnia nieliczne błędy.
Uczeń bezbłędnie
i swobodnie prowadzi rozmowę – zadaje
i odpowiada na pytania. W swojej wypowiedzi poprawnie stosuje środki językowe
z zakresu:  świat przyrody – kosmos
i wynalazki, podróże
w czasie, znacząco wychodzące poza ramy wskazane we wzorze.
III. Tworzenie wypowiedzi.

5.1. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne według wzoru. Opisuje ludzi, przedmioty
i miejsca.

Nawet przy pomocy wzoru i wsparciu nauczyciela, uczeń nie potrafi stworzyć kilkuzdaniowej wypowiedzi. Nie zamieszcza w niej wskazanych we wzorze informacji. Popełnia liczne błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne, które uniemożliwiają zrozumienie wypowiedzi. Uczeń potrzebuje dużego wsparcia przy tworzeniu kilkuzdaniowej wypowiedzi pisemnej. Zamieszcza nieliczne wymagane we wzorze informacje. Popełnia bardzo dużo błędów gramatycznych, leksykalnych
i ortograficznych, wykorzystując środki językowe z zakresu rozdziału szóstego, znacząco wpływających na zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń potrzebuje wsparcia przy tworzeniu kilkuzdaniowej wypowiedzi pisemnej. Zamieszcza niektóre wymagane we wzorze informacje. Popełnia liczne błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne, wykorzystując środki językowe z zakresu rozdziału szóstego, wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń tworzy kilkuzdaniową wypowiedź pisemną zawierającą większość wymaganych we wzorze informacji. Wykorzystuje większość środków językowych (gramatycznych
i leksykalnych) z zakresu rozdziału szóstego; popełnia błędy niewpływające na zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń samodzielnie tworzy kilkuzdaniową wypowiedź pisemną zawierającą wszystkie wymagane we wzorze informacje. Wykorzystuje poznane środki językowe (gramatyczne
i leksykalne) z zakresu rozdziału szóstego; popełnia nieliczne błędy niewpływające na zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń samodzielnie i w pełni poprawnie tworzy obszerną wypowiedź pisemną, która zawiera wszystkie wymagane we wzorze informacje. Swobodnie i poprawnie wykorzystuje środki językowe (gramatyczne
i leksykalne) wykraczające poza ramy rozdziału szóstego.
11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji
w języku obcym.
Przy wieloznaczności wyrazów, uczeń nie potrafi wybrać w słowniku polskich znaczeń podanych słów. Uczeń potrzebuje bardzo dużego wsparcia przy wyszukiwaniu
w słowniku polskich znaczeń podanych słów.
Uczeń potrzebuje wsparcia ze strony nauczyciela przy wyszukiwaniu
w słowniku polskich znaczeń podanych słów.
Uczeń tłumaczy podane słowa na język polski, posługując się słownikiem z niewielką pomocą nauczyciela. Uczeń całkowicie samodzielnie i bardzo sprawnie posługuje się słownikiem, tłumacząc podane słowa na język polski. Uczeń całkowicie samodzielnie i bardzo sprawnie posługuje się słownikiem dwujęzycznym, tłumacząc podane słowa na język polski, a także potrafi odnależć
w słowniku  języka angielskiego podane wyrazy i na podstawie definicji przekazać ich znaczenie w języku polskim.
Znajomość środków językowych. Uczeń nie zna znaczenia i nawet przy wsparciu nauczyciela nie potrafi poprawnie zastosować  podanych środków językowych: leksykalnych, ortograficznych, fonetycznych
i gramatycznych (future simple; time expressions for the future; future simple).
Uczeń wykorzystuje tylko niektóre poznane środki językowe
 – leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (future simple; time expressions for the future; future simple). Popełnia bardzo dużo błędów.
Uczeń wykorzystuje tylko częściowo poznane środki językowe
 – leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (future simple; time expressions for the future; future simple). Popełnia liczne błędy.
Uczeń na ogół poprawnie wykorzystuje poznane środki językowe – leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (future simple; time expressions for the future; future simple). Popełnia nieliczne błędy.
Uczeń samodzielnie
i poprawnie wykorzystuje poznane środki językowe
– leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (future simple; time expressions for the future; future simple).
Uczeń bezbłędnie wykorzystuje poznane środki językowe
 – leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (future simple; time expressions for the future; future simple). Wykonuje zadania o dużym stopniu trudności
z użyciem tych środków językowych.

 

Unit 7    It’s a material world
Podstawa Programowa.
Cel kształcenia
 

Ocena niedostateczna

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra  

Ocena celująca

II. Rozumienie wypowiedzi.

3. Uczeń rozumie krótkie, proste kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne.

3.1. Uczeń rozumie ogólny sens wypowiedzi.

3.2. Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe
w tekście.

Uczeń nie zrozumie krótkich, prostych kilkuzdaniowych wypowiedzi pisemnych
z rozdziału 7a „Teens’ time – Every day gadgets” 7b „Reuse, renew, recycle”  7c „Shopping habits” oraz nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi: wykonać prostych poleceń sprawdzających zrozumienie ogólnego sensu tekstów, wyszukać prostych informacji szczegółowych zawartych w tekstach.
Uczeń ma duże trudności ze zrozumieniem krótkich, prostych kilkuzdaniowych wypowiedzi pisemnych
z rozdziału 7a „Teens’ time – Every day gadgets” 7b „Reuse, renew, recycle” oraz 7c „Shopping habits”. Wykonuje polecenia sprawdzające zrozumienie ogólnego sensu tekstu oraz wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte w tekście, popełniając bardzo dużo błędów.
Uczeń w ma trudności ze zrozumieniem krótkich, prostych kilkuzdaniowych wypowiedzi pisemnych
z rozdziału 7a „Teens’ time – Every day gadgets” 7b „Reuse, renew, recycle” oraz 7c „Shopping habits”. Wykonuje polecenia sprawdzające zrozumienie ogólnego sensu oraz wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte
w tekście, popełniając liczne błędy.
Uczeń na ogół rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne
z rozdziału 7a „Teens’ time – Every day gadgets” 7b „Reuse, renew, recycle” oraz 7c „Shopping habits”. Wykonuje polecenia sprawdzające zrozumienie ogólnego sensu tekstu oraz wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte w tekście, popełniając przy tym nieliczne błędy.
Uczeń w pełni rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne
z rozdziału 7a „Teens’ time – Every day gadgets” 7b „Reuse, renew, recycle” oraz 7c „Shopping habits”. Bezbłędnie wykonuje polecenia sprawdzające zrozumienie ogólnego sensu tekstu oraz bezbłędnie wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte
w tekście.
Bezbłędnie rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne
z rozdziału 7a „Teens’ time – Every day gadgets” 7b „Reuse, renew, recycle” 7c „Shopping habits” oraz w pełni poprawnie wykonuje polecenia dotyczące wyszukania zarówno ogólnych jak
i szczegółowych informacji z tekstów. Uzasadnia swój wybór wprawnie wskazując
w tekście cytaty potwierdzające poprawność jego odpowiedzi.
II. Rozumienie wypowiedzi.

2. Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu.

2.3. Rozumie ogólny sens tekstu słuchanego.

2.4. Wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte
w tekście słuchanym.

Uczeń nie potrafi zrozumieć ogólnego sensu tekstów słuchanych z rozdziału siódmego oraz  wykonać zadań sprawdzających zrozumienie ich treści
 – nie odnajduje prostych informacji ogólnych
i szczegółowych zawartych w tekście słuchanym nawet przy wsparciu nauczyciela.
Uczeń ma duże trudności ze zrozumieniem ogólnego sensu tekstów słuchanych z rozdziału siódmego. Popełnia bardzo dużo błędów, wykonując zadania sprawdzające ogólne rozumienie oraz wyszukując proste informacje szczegółowe zawarte w tekście słuchanym. Uczeń ma trudności ze zrozumieniem ogólnego sensu tekstów słuchanych z rozdziału siódmego. Wykonuje zadania sprawdzające ogólne rozumienie, wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte w tekście słuchanym. Uczeń na ogół rozumie ogólny sens tekstów słuchanych z rozdziału siódmego. Wykonuje zadania sprawdzające ogólne rozumienie, wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte w tekście słuchanym. Uczeń w pełni rozumie ogólny sens tekstów słuchanych z rozdziału siódmego. Bezbłędnie wykonuje zadania sprawdzające ogólne rozumienie, wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte
w tekście słuchanym.
Uczeń w pełni rozumie ogólny sens tekstów słuchanych z rozdziału siódmego, bezbłędnie wykonując zadania sprawdzające ich zrozumienie: poprawnie wyszukuje informacje ogólne i szczegółowe zawarte w tekście słuchanym, uzasadniając swój wybór.
III. Tworzenie wypowiedzi.

4.2. 4.1. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne według wzoru. Opisuje ludzi, przedmioty, miejsca. Opowiada
o czynnościach życia codziennego.

Pracując w parach, nawet przy dyżym wsparciu nauczyciela uczeń nie potrafi utworzyć  dialogu oraz krótkiej wypowiedzi ustnej. Popełnia błędy uniemożliwiające zrozumienie wypowiedzi. Nie potrafi uwzględnić w swojej wypowiedzi informacji wymaganych we wzorze oraz poznanych środków językowych
 z zakresu: kultura
 – zakupy i usługi
Pracując w parach, uczeń potrzebuje dużego wsparcia nauczyciela przy tworzeniu dialogu oraz kilkuzdaniowej wypowiedzi ustnej. Popełnia bardzo dużo błędów znacząco wpływających na zrozumienie wypowiedzi. Zamieszcza nieliczne informacje wymagane we wzorze, wykorzystuje nieliczne poznane środki językowe z rozdziału siódmego z zakresu: zakupy i usługi. Pracując w parach, uczeń potrzebuje wsparcia przy tworzeniu dialogu oraz kilkuzdaniowej wypowiedzi ustnej. Popełnia liczne błędy wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Zamieszcza połowę informacji wymaganych we wzorze, wykorzystuje częściowo poznane środki językowe
z rozdziału siódmego
z zakresu: zakupy
i usługi.
Pracując w parach, uczeń tworzy dialog oraz samodzielną kilkuzdaniową wypowiedź ustną zawierającą większość informacji podanych we wzorze. Wykorzystuje poznane środki językowe z rozdziału siódmego z zakresu: zakupy i usługi. Pracując w parach, uczeń tworzy dialog oraz samodzielną kilkuzdaniową wypowiedź ustną zawierającą wszystkie wymagane we wzorze informacje. Popełnia nieliczne błędy. Wykorzystuje poznane środki językowe
z rozdziału siódmego
z zakresu: zakupy
i usługi.
Uczeń bezbłędnie
i swobodnie prowadzi rozmowę oraz tworzy obszerną wypowiedź zawierającą wszystkie wymagane informacje. W swojej wypowiedzi poprawnie stosuje środki językowe
z zakresu: zakupy i usługi znacząco wychodzące poza ramy wskazane we wzorze.
III. Tworzenie wypowiedzi.

5.1. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne według wzoru. Opisuje ludzi, przedmioty
i miejsca.

Nawet przy pomocy wzoru i wsparciu nauczyciela, uczeń nie potrafi stworzyć kilkuzdaniowej wypowiedzi i napisać ogłoszenia. Nie zamieszcza w niej wskazanych we wzorze informacji. Popełnia liczne błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne, które uniemożliwiają zrozumienie wypowiedzi. Uczeń potrzebuje dużego wsparcia przy tworzeniu kilkuzdaniowej wypowiedzi pisemnej. Pisze ogłoszenie. Zamieszcza nieliczne wymagane we wzorze informacje. Popełnia bardzo dużo błędów gramatycznych, leksykalnych
i ortograficznych, wykorzystując środki językowe z zakresu rozdziału siódmego, które to błędy znacząco wpływają na zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń potrzebuje wsparcia przy tworzeniu kilkuzdaniowej wypowiedzi pisemnej. Pisze ogłoszenie. Zamieszcza niektóre wymagane we wzorze informacje. Popełnia liczne błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne, wykorzystując środki językowe z zakresu rozdziału siódmego, wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń tworzy kilkuzdaniową wypowiedź pisemną zawierającą większość wymaganych we wzorze informacji. Pisze ogłoszenie. Wykorzystuje większość środków językowych (gramatycznych
i leksykalnych) z zakresu rozdziału siódmego, popełnia błędy niewpływające na zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń samodzielnie tworzy kilkuzdaniową wypowiedź pisemną zawierającą wszystkie wymagane we wzorze informacje. Pisze ogłoszenie. Wykorzystuje poznane środki językowe (gramatyczne
i leksykalne) z zakresu rozdziału siódmego, popełnia nieliczne błędy niewpływające na zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń samodzielnie i w pełni poprawnie tworzy obszerną wypowiedź pisemną oraz pisze ogłoszenie, które zawiera wszystkie wymagane we wzorze informacje. Swobodnie
i poprawnie wykorzystuje środki językowe (gramatyczne
i leksykalne) wykraczające poza ramy rozdziału siódmego.
11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji
w języku obcym.
Przy wieloznaczności wyrazów, uczeń nie potrafi wybrać w słowniku polskich znaczeń podanych słów. Uczeń potrzebuje bardzo dużego wsparcia przy wyszukiwaniu
w słowniku polskich znaczenie podanych słów.
Uczeń potrzebuje wsparcia ze strony nauczyciela przy wyszukiwaniu
w słowniku polskich znaczeń podanych słów.
Uczeń tłumaczy podane słowa na język polski, posługując się słownikiem z niewielką pomocą nauczyciela. Uczeń całkowicie samodzielnie i bardzo sprawnie posługuje się słownikiem, tłumacząc podane słowa na język polski. Uczeń całkowicie samodzielnie i bardzo sprawnie posługuje się słownikiem dwujęzycznym, tłumacząc podane słowa na język polski, a także potrafi odnależć
w słowniku  języka angielskiego podane wyrazy i na podstawie definicji przekazać ich znaczenie w języku polskim.

 

Znajomość środków językowych. Uczeń nie zna znaczenia i nawet przy wsparciu nauczyciela nie potrafi poprawnie zastosować  podanych środków językowych: leksykalnych, ortograficznych, fonetycznych
i gramatycznych (present perfect and past simple; present perfect and present simple; present perfect with for, since)
Uczeń wykorzystuje tylko niektóre poznane środki językowe
– leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (present perfect and past simple; present perfect and present simple; present perfect with for, since). Popełnia bardzo dużo błędów.
Uczeń wykorzystuje tylko częściowo poznane środki językowe
 – leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (present perfect and past simple; present perfect and present simple; present perfect with for, since). Popełnia liczne błędy.
Uczeń na ogół poprawnie wykorzystuje poznane środki językowe – leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (present perfect and past simple; present perfect and present simple; present perfect with for, since). Popełnia nieliczne błędy.
Uczeń samodzielnie
 i poprawnie wykorzystuje poznane środki językowe
 – leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (present perfect and past simple; present perfect and present simple; present perfect with for, since).
Uczeń bezbłędnie wykorzystuje poznane środki językowe
 – leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (present perfect and past simple; present perfect and present simple; present perfect with for, since) Wykonuje zadania
o dużym stopniu trudności z użyciem tych środków językowych.

 

Unit 8    The natural world
Podstawa Programowa.

Cel kształcenia

 

Ocena niedostateczna

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra  

Ocena celująca

II. Rozumienie wypowiedzi.

3. Uczeń rozumie krótkie, proste kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne.

3.1. Uczeń rozumie ogólny sens wypowiedzi.

3.2. Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe
w tekście.

Uczeń nie zrozumie krótkich, prostych kilkuzdaniowych wypowiedzi pisemnych
z rozdziału 8a „Teens’ time – Susie’s blog” 8b „That’s rubbish” 8c „Come rain or shine” oraz nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi: wykonać prostych poleceń sprawdzających zrozumienie ogólnego sensu tekstów, wyszukać prostych informacji szczegółowych zawartych w tekstach.
Uczeń ma duże trudności ze zrozumieniem krótkich, prostych kilkuzdaniowych wypowiedzi pisemnych
z rozdziału 8a „Teens’ time – Susie’s blog” 8b „That’s rubbish” oraz 8c „Come rain or shine”. Wykonuje polecenia sprawdzające zrozumienie ogólnego sensu tekstu oraz wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte w tekście, popełniając bardzo liczne błędy.
Uczeń w ma trudności ze zrozumieniem krótkich, prostych kilkuzdaniowych wypowiedzi pisemnych
z rozdziału 8a „Teens’ time – Susie’s blog” 8b „That’s rubbish” oraz 8c „Come rain or shine”. Wykonuje polecenia sprawdzające zrozumienie ogólnego sensu tekstu oraz wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte w tekście, popełniając liczne błędy.
Uczeń na ogół rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne
z rozdziału 8a „Teens’ time – Susie’s blog” 8b „That’s rubbish” oraz 8c „Come rain or shine”. Wykonuje polecenia sprawdzające zrozumienie ogólnego sensu tekstu oraz wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte w tekście, popełniając nieliczne błędy.
Uczeń w pełni rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne
z rozdziału 8a „Teens’ time – Susie’s blog” 8b „That’s rubbish” oraz 8c „Come rain or shine”. Bezbłędnie wykonuje polecenia sprawdzające zrozumienie ogólnego sensu tekstu oraz bezbłędnie wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte
w tekście.
Bezbłędnie rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne
z rozdziału 8a „Teens’ time – Susie’s blog” 8b „That’s rubbish” 8c „Come rain or shine”oraz w pełni poprawnie wykonuje polecenia dotyczące wyszukania zarówno ogólnych jak
i szczegółowych informacji z tekstów. Uzasadnia swój wybór wprawnie wskazując
w tekście cytaty potwierdzające poprawność jego odpowiedzi.
II. Rozumienie wypowiedzi.

2. Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu.

2.3. Rozumie ogólny sens tekstu słuchanego.

2.4. Wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte
w tekście słuchanym.

Uczeń nie potrafi zrozumieć ogólnego sensu tekstów słuchanych z rozdziału ósmego oraz  wykonać zadań sprawdzających zrozumienie ich treści
– nie odnajduje prostych informacji ogólnych
i szczegółowych zawartych w tekście słuchanym nawet przy wsparciu nauczyciela.
Uczeń ma duże trudności ze zrozumieniem ogólnego sensu tekstów słuchanych z rozdziału ósmego. Popełnia bardzo dużo błędów, wykonując zadania sprawdzające ogólne rozumienie tekstu oraz wyszukując proste informacje szczegółowe zawarte w tekście słuchanym. Uczeń ma trudności ze zrozumieniem ogólnego sensu tekstów słuchanych z rozdziału ósmego. Wykonuje zadania sprawdzające ogólne rozumienie tekstu, wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte
w tekście słuchanym.
Uczeń na ogół rozumie ogólny sens tekstów słuchanych z rozdziału ósmego. Wykonuje zadania sprawdzające ogólne rozumienie tekstu, wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte
w tekście słuchanym.
Uczeń w pełni rozumie ogólny sens tekstów słuchanych z rozdziału ósmego. Bezbłędnie wykonuje zadania sprawdzające ogólne rozumienie, wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte
w tekście słuchanym.
Uczeń w pełni rozumie ogólny sens tekstów słuchanych z rozdziału ósmego, bezbłędnie wykonując zadania sprawdzające ich zrozumienie: poprawnie wyszukuje informacje ogólne i szczegółowe zawarte w tekście słuchanym, uzasadniając swój wybór.
III. Tworzenie wypowiedzi.

4.2. 4.1. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne według wzoru. Opisuje ludzi, przedmioty, miejsca. Opowiada
o czynnościach życia codziennego.

Pracując w parach, nawet przy dyżym wsparciu nauczyciela uczeń nie potrafi utworzyć dialogu oraz krótkiej wypowiedzi ustnej. Popełnia błędy uniemożliwiające zrozumienie wypowiedzi. Nie potrafi uwzględnić w swojej wypowiedzi informacji wymaganych we wzorze oraz poznanych środków językowych
z zakresu: świat przyrody i środowisko.
Pracując w parach, uczeń potrzebuje dużego wsparcia nauczyciela przy tworzeniu dialogu oraz kilkuzdaniowej wypowiedzi ustnej. Popełnia bardzo dużo błędów znacząco wpływających na zrozumienie wypowiedzi. Zamieszcza nieliczne informacje wymagane we wzorze, wykorzystuje nieliczne poznane środki językowe z rozdziału ósmego z zakresu: świat przyrody i środowisko. Pracując w parach, uczeń potrzebuje wsparcia przy tworzeniu dialogu oraz kilkuzdaniowej wypowiedzi ustnej. Popełnia liczne błędy wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Zamieszcza połowę informacji wymaganych we wzorze, wykorzystuje częściowo poznane środki językowe
z rozdziału ósmego
z zakresu: świat przyrody i środowisko.
Pracując w parach, uczeń tworzy dialog oraz samodzielną kilkuzdaniową wypowiedź ustną zawierającą większość informacji podanych we wzorze. Wykorzystuje poznane środki językowe z rozdziału ósmego z zakresu: świat przyrody i środowisko. Pracując w parach, uczeń tworzy dialog zawierający wszystkie wymagane we wzorze informacje. Popełnia nieliczne błędy. Wykorzystuje poznane środki językowe
z rozdziału ósmego
z zakresu: świat przyrody
i środowisko.
Uczeń bezbłędnie
i swobodnie prowadzi rozmowę oraz tworzy obszerną wypowiedź zawierającą wszystkie wymagane informacje. W  swojej wypowiedzi poprawnie stosuje środki językowe z zakresu: świat przyrody
 i środowisko znacząco wychodzące poza ramy wskazane we wzorze.
III. Tworzenie wypowiedzi.

5.1. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne według wzoru. Opisuje ludzi, przedmioty
i miejsca.

Nawet przy pomocy wzoru i wsparciu nauczyciela, uczeń nie potrafi stworzyć kilkuzdaniowej wypowiedzi pisemnej
 –wpisu na blogu zawierajacego instrukcję dotyczącą właściwej pielęgnacji ogrodu. Nie zamieszcza w niej wskazanych we wzorze informacji. Popełnia liczne błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne, które uniemożliwiają zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń potrzebuje dużego wsparcia przy tworzeniu kilkuzdaniowej wypowiedzi pisemnej. Tworzy wpis na blogu zawierający instrukcję dotyczącą właściwej pielęgnacji ogrodu. Zamieszcza nieliczne wymagane we wzorze informacje. Wykorzystując środki językowe z zakresu rozdziału ósmego, popełnia bardzo dużo błędów gramatycznych, leksykalnych i ortograficznych znacząco wpływających na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń potrzebuje wsparcia przy tworzeniu kilkuzdaniowej wypowiedzi pisemnej. Tworzy wpis na blogu zawierający instrukcję dotyczącą właściwej pielęgnacji ogrodu. Zamieszcza niektóre wymagane we wzorze informacje. Popełnia liczne błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne, wykorzystując środki językowe z zakresu rozdziału ósmego, które to błędy wpływają na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń tworzy kilkuzdaniową wypowiedź pisemną zawierającą większość wymaganych we wzorze informacji. Tworzy wpis na blogu zawierający instrukcję dotyczącą właściwej pielęgnacji ogrodu. Wykorzystuje większość środków językowych (gramatycznych
i leksykalnych) z zakresu rozdziału ósmego; popełnia błędy niewpływające na zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń samodzielnie tworzy kilkuzdaniową wypowiedź pisemną zawierającą wszystkie wymagane we wzorze informacje. Tworzy wpis na blogu zawierający instrukcję dotyczącą właściwej pielęgnacji ogrodu. Wykorzystuje poznane środki językowe (gramatyczne
i leksykalne) z zakresu rozdziału ósmego; popełnia nieliczne błędy niewpływające na zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń samodzielnie i w pełni poprawnie tworzy obszerną wypowiedź pisemną (wpis na blogu) zawierającą instrukcję dotyczącą właściwej pielęgnacji ogrodu, która zawiera wszystkie wymagane we wzorze informacje. Swobodnie
i poprawnie wykorzystuje środki językowe (gramatyczne
i leksykalne) wykraczające poza ramy rozdziału ósmego.
Znajomość środków językowych. Uczeń nie zna znaczenia i nawet przy wsparciu nauczyciela nie potrafi poprawnie zastosować  podanych środków językowych: leksykalnych, ortograficznych, fonetycznych
i gramatycznych (zero conditional; first conditional; the imperative)
Uczeń wykorzystuje tylko niektóre poznane środki językowe
–leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (zero conditional; first conditional; the imperative). Popełnia bardzo dużo błędów.
Uczeń wykorzystuje tylko częściowo poznane środki językowe
– leksykalne, ortograficzne, fonetyczne i gramatyczne (zero conditional; first conditional; the imperative). Popełnia liczne błędy.
Uczeń w większości poprawnie wykorzystuje poznane środki językowe – leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (zero conditional; first conditional; the imperative). Popełnia nieliczne błędy.
Uczeń samodzielnie
i poprawnie wykorzystuje poznane środki językowe
– leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
i gramatyczne (zero conditional; first conditional; the imperative).
Uczeń bezbłędnie wykorzystuje poznane środki językowe
 – leksykalne, ortograficzne, fonetyczne
 i gramatyczne (zero conditional; first conditional; the imperative) Wykonuje zadania o dużym stopniu trudności
z użyciem tych środków językowych.