JĘZYK ANGIELSKI KLASA III

KRYTERIA OCENIANIAKRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III

Wydawnictwo: Nowa Era

Autor: Aleksandra Raźniak    

Nauczyciel: Edyta Klimkowska-Stempień, Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie

 

 

Hello, Unit 1 My hobby –   Hello, Opener, Lesson 1 I ride a bike

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności
z przyswojeniem materiałuUczeń:
Dość dobrze!

Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione

w materiałach wizualnych
i audiowizualnych.

– z trudnością przypomina sobie słowa z grupy leksykalnej: sport i czas wolny, wyuczone w klasie drugiej;

– nie zna słów i wyrażeń: camera, free time, hobby, do karate, play the keyboard, ride a horse, take photos, write
a story
i nie potrafi ich właściwie zastosować.

–  z niewielką pomocą przypomina sobie słowa
z grupy leksykalnej: sport
i czas wolny, wyuczone
w klasie drugiej;– czasem myli słowa
i wyrażenia: camera, free time, hobby, do karate, play the keyboard, ride a horse, take photos, write a story, raczej je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu.
–  pamięta słowa z grupy leksykalnej: sport i czas wolny, wyuczone w klasie drugiej,
a nawet zna dodatkowe słownictwo w tym zakresie;– zna słowa i wyrażenia: camera, free time, hobby, do karate, play the keyboard, ride a horse, take photos, write
a story,
rozumie je i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie
i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – rzadko rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. What can you see in the picture? Which sports and hobbies are there on the blackboard? Listen to the alphabet song. What letters do you remember? Repeat and point to the right words. Open your books on page and check the words in the wordlist. You’ve got 3 minutes. Listen to the story and point to the right pictures.), nie zawsze potrafi poprawnie na nie zareagować. – na ogół rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. What can you see in the picture? Which sports and hobbies are there on the blackboard? Listen to the alphabet song. What letters do you remember? Repeat and point to the right words. Open your books on page and check the words in the wordlist. You’ve got 3 minutes. Listen to the story and point to the right pictures.), zwykle potrafi na nie zareagować. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. What can you see in the picture? Which sports and hobbies are there on the blackboard? Listen to the alphabet song. What letters do you remember? Repeat and point to the right words. Open your books on page and check the words in the wordlist. You’ve got 3 minutes. Listen to the story and point to the right pictures.), poprawnie na nie reaguje.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek

i wierszyków, szczególnie, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami

– ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, nie zawsze rozumie historyjkę. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i zwykle rozumie historyjkę. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie historyjkę.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– słucha nagrań i z pomocą nauczyciela wskazuje odpowiednie ilustracje;

– nie potrafi odpowiedzieć na pytania na podstawie nagrania.

– słucha nagrań i na ogół wskazuje odpowiednie ilustracje;

– z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania na podstawie nagrania.

– uważnie słucha nagrań
i wskazuje odpowiednie ilustracje;– odpowiada na pytania nauczyciela na podstawie nagrania.
Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie zawsze potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy
i zdania.
– powtarza poprawnie wyrazy i zdania. – z łatwością powtarza poprawnie wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste

i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty

z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

 

– nie potrafi opisać ilustracji wg wzoru wykorzystując nazwy czynności w 3 os. l. poj. she/he takes photos/ writes
a story.
 
–nie zawsze potrafi opisać ilustracje wg wzoru
z wykorzystaniem nazw czynności w 3 os. l. poj. she/he takes photos/ writes a story.
– opisuje ilustracje wg wzoru wykorzystując nazwy czynności w 3 os. l. poj. she/he takes photos/ writes a story.

 

 

4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie, np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi wyrecytować  rymowanki I ride my bike;

– nie potrafi zaśpiewać piosenki o literach alfabetu oraz What’s your hobby?

– razem z nagraniem oraz w grupie recytuje rymowankę
I ride my bike– razem z nagraniem oraz
w grupie śpiewa piosenkę
o literach alfabetu oraz What’s your hobby?
– samodzielnie lub w parze recytuje rymowankę I ride my bike

– samodzielnie lub w parze śpiewa piosenkę o literach alfabetu oraz What’s your hobby?

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. – rzadko potrafi utworzyć zdanie w 1 os. l. poj.

z wylosowaną nazwą czynności.  

– na ogół tworzy zdanie
w 1 os. l. poj. z wylosowaną nazwą czynności. 
– tworzy zdanie w 1 os. l. poj.
z wylosowaną nazwą czynności.  
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6a. reaguje werbalnie

i niewerbalnie na polecenia;

– nie zawsze potrafi reagować słowem lub właściwym gestem czy ruchem na określone wyrazy/wyrażenia/litery. – na ogół potrafi reagować słowem lub właściwym gestem czy ruchem na określone wyrazy/wyrażenia/litery. – potrafi reagować słowem lub właściwym gestem czy ruchem na określone wyrazy/wyrażenia/litery.
6b. przedstawia siebie i inne osoby – mówi, np. jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co potrafi robić; – nie potrafi samodzielnie powiedzieć jakie czynności wykonuje w czasie wolnym,
a także co wykonują bohaterowie historyjki.
– na ogół potrafi powiedzieć jakie czynności wykonuje w czasie wolnym, a także co wykonują bohaterowie historyjki. – potrafi powiedzieć jakie czynności wykonuje w czasie wolnym, a także co wykonują bohaterowie historyjki.

 

6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie zawsze potrafi zadać pytanie What’s your hobby?
i samodzielnie na nie odpowiedzieć.
– potrafi zadać pytanie What’s your hobby? i na ogół potrafi samodzielnie na nie odpowiedzieć. –potrafi zadać pytanie What’s your hobby? i samodzielnie na nie odpowiedzieć.
6d. stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe (np. wita się i żegna, dziękuje, prosi, przeprasza); – zwykle nie wymaga pomocy przy powitaniach
i pożegnaniach w języku angielskim.
– nie wymaga pomocy przy powitaniach i pożegnaniach w języku angielskim. – z łatwością wykorzystuje poznane zwroty przy powitaniach i pożegnaniach
w języku angielskim.
Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie, gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem. – ma problemy z powiązaniem słowa z jego graficzną formą;

– rzadko rozumie czytane wyrazy oraz proste zdania.

– na ogół potrafi powiązać słowo z graficzną formą;

– zwykle rozumie czytane wyrazy oraz proste zdania.

– potrafi powiązać słowo
z graficzną formą;– rozumie czytane wyrazy oraz proste zdania.
3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– nie zawsze potrafi do podanych czynności prawidłowo dopasować bohaterów na podstawie tekstu historyjki; –na ogół potrafi do podanych czynności prawidłowo dopasować bohaterów na podstawie tekstu historyjki; – potrafi do podanych czynności prawidłowo dopasować bohaterów na podstawie tekstu historyjki;
Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5a. przepisuje wyrazy
i proste zdania.
– ma problemy ze starannym
i bezbłędnym pisaniem.
– pisze na ogół starannie, rzadko popełniając błędy. – pisze starannie i bezbłędnie.
5b. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty. –nie potrafi samodzielnie napisać prostego zdania wg wzoru. –zwykle potrafi samodzielnie napisać proste zdanie wg wzoru. – potrafi samodzielnie napisać proste zdanie wg wzoru.
Pp. pkt 9. Umiejętność uczenia się 9. Uczeń potrafi określić czego się nauczył, i wie
w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem
– niechętnie sprawdza
i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
– na ogół chętnie sprawdza
 i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
–chętnie sprawdza i z łatwością zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki.
– rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne
w parach i w grupie;– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.
–chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– aktywnie współpracuje
z innymi podczas zabaw i gier językowych.
     Unit 1 My hobby –  Lesson 2 My collection

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności

z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione

w materiałach wizualnych
i audiowizualnych.

– nie zna słów: leaf/leaves, soft toy, sticker, collect, live, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred i nie potrafi ich właściwie zastosować. – czasem myli słowa: leaf/leaves, soft toy, sticker, collect, live, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred, raczej je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa: leaf/leaves, soft toy, sticker, collect, live, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred, rozumie je i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie

i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia;

 

 

 

 

 

 

 

– rzadko rozumie polecenia wydawane w toku lekcji,
np. How many leaves have you got? Let’s  count together. Repeat and point to the right words. What can you see in the picture? Read the dialogue. i nie zawsze potrafi poprawnie na nie zareagować.
– na ogół rozumie polecenia wydawane w toku lekcji,
np. How many leaves have you got? Let’s count together. Repeat and point to the right words. What can you see in the picture?  Read the dialogue. i zwykle potrafi poprawnie na nie zareagować.
– doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji,
np. How many leaves have you got? Let’s count together. Repeat and point to the right words. What can you see in the picture? Read the dialogue.
i poprawnie na nie reaguje.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek
i wierszyków, szczególnie, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami
– ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, nie zawsze rozumie tekst. – stara się słuchać nagrania
i zwykle rozumie tekst.
– uważnie słucha nagrania
 i rozumie tekst.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– słucha nagrań i z pomocą nauczyciela wskazuje odpowiednie ilustracje/uzupełnia tekst właściwymi wyrazami;

– nie potrafi odpowiedzieć na pytania na podstawie nagrania.

– słucha nagrań i na ogół wskazuje odpowiednie ilustracje/uzupełnia tekst właściwymi wyrazami;

– z pomocą nauczyciela potrafi odpowiedzieć na pytania na podstawie nagrania.

– uważnie słucha nagrań
i wskazuje odpowiednie ilustracje/uzupełnia tekst właściwymi wyrazami;– odpowiada na pytania na podstawie nagrania.
Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie zawsze potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy
 i zdania.
– potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy i zdania. – z łatwością potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste

i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty

z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

– rzadko potrafi utworzyć zdanie na podstawie tabelki.

 

 

 

–na ogół potrafi utworzyć zdanie na podstawie tabelki.

 

 

 

– potrafi utworzyć zdanie
na podstawie tabelki.   
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi wyrecytować  rymowanki What do you collect?

 

– razem z nagraniem oraz w grupie recytuje rymowankę What do you collect?

 

– samodzielnie i w parze recytuje rymowankę What do you collect?

.

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. –nie zawsze odgaduje zagadki
 i odpowiada na podstawie tabelki.
– na ogół odgaduje zagadki i odpowiada na podstawie tabelki. – odgaduje zagadki i odpowiada na podstawie tabelki.
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6a. reaguje werbalnie i

niewerbalnie na polecenia;

 

– na ogół potrafi reagować słowem lub wskazać właściwy wyraz/ilustrację. – potrafi reagować słowem lub wskazać właściwy wyraz/ilustrację. – z łatwością potrafi reagować słowem lub wskazać właściwy wyraz/ilustrację.
6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie zawsze rozumie pytania o kolekcje i ilość kolekcjonowanych rzeczy oraz nie potrafi na nie właściwie odpowiedzieć. – zwykle rozumie pytania
o kolekcje i ilość kolekcjonowanych rzeczy oraz na ogół potrafi na nie właściwie odpowiedzieć.
– rozumie pytania o kolekcje
 i ilość kolekcjonowanych rzeczy oraz potrafi na nie właściwie odpowiedzieć. 
Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie, gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – ma problemy z powiązaniem słowa z jego graficzną formą;

– rzadko rozumie czytane wyrazy oraz proste zdania.

– na ogół potrafi powiązać słowo z graficzną formą;

– zwykle rozumie czytane wyrazy oraz proste zdania.

– potrafi powiązać słowo
z graficzną formą;– rozumie czytane wyrazy oraz proste zdania.
3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– nie zawsze potrafi odpowiedzieć na pytania nauczyciela na podstawie przeczytanego tekstu. – na ogół potrafi odpowiedzieć na pytania nauczyciela na podstawie przeczytanego tekstu – potrafi odpowiedzieć na pytania nauczyciela na podstawie przeczytanego tekstu
Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

 

5a. przepisuje wyrazy

i proste zdania;

– ma problemy ze starannym
 i bezbłędnym pisaniem.
– pisze na ogół starannie, rzadko popełniając błędy. – pisze starannie i bezbłędnie.
5b. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty;

 

 

– nie potrafi samodzielnie napisać nazwy i liczby (słownie) kolekcjonowanych rzeczy. – zwykle potrafi samodzielnie napisać nazwy i liczby (słownie) kolekcjonowanych rzeczy. –potrafi samodzielnie napisać nazwy i liczby (słownie) kolekcjonowanych rzeczy.

 

Pp. pkt 9. Umiejętność uczenia się 9. Uczeń potrafi określić czego się nauczył, i wie w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem – niechętnie sprawdza
 i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
– na ogół chętnie sprawdza
i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
– chętnie sprawdza i z łatwością zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki.
– rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
 i w grupie;– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne
w parach i w grupie;– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– aktywnie współpracuje
z innymi podczas zabaw i gier językowych.
 

Unit 1 My hobby –  Lesson 3  I like baking

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności

z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione

w materiałach wizualnych
i audiowizualnych.

– nie zna słów: baking, gardening, hiking, travelling, watering, cookie, Me too! i nie potrafi ich właściwie zastosować. – czasem myli słowa: baking, gardening, hiking, travelling, watering, cookie, Me too!,raczej je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa: baking, gardening, hiking, travelling, watering, cookie, Me too! oraz je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie
i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – rzadko rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, np. Repeat and point to the right words. Listen and point to the right pictures. Listen to the chant. Open your books on page and check the words in the wordlist i nie zawsze potrafi poprawnie na nie zareagować. – na ogół rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, np. Repeat and point to the right words. Listen and point to the right pictures. Listen to the chant. Open your bookson page and check the words in the wordlist i zwykle potrafi poprawnie na nie zareagować. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, np. Repeat and point to the right words. Listen and point to the right pictures. Listen to the chant. Open your books on page and check the words in the wordlist i potrafi poprawnie na nie zareagować.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek
i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami;
– ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, nie zawsze rozumie dialogi. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i zwykle rozumie dialogi. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie dialogi.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– słucha nagrania i z pomocą nauczyciela wskazuje odpowiednie ilustracje/łączy części zdań;

– nie potrafi odpowiedzieć na pytania w oparciu o nagranie.

– słucha nagrania i na ogół wskazuje odpowiednie ilustracje/łączy części zdań;

– z pomocą nauczyciela potrafi odpowiedzieć na pytania w oparciu o nagranie.

 – uważnie słucha nagrania
 i wskazuje odpowiednie ilustracje/łączy części zdań;– potrafi odpowiedzieć na pytania w oparciu o nagranie.
Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie zawsze potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy oraz zdania. – potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy i zdania. – z łatwością powtarza poprawnie wyrazy i zdania.
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi wyrecytować  rymowanki: Do you like baking?  – razem z nagraniem oraz
w grupie recytuje rymowankę: Do you like baking?
– samodzielnie i w parze recytuje rymowankę: Do you like baking?
4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. – nie zawsze potrafi zapytać
o kolekcje i odpowiedzieć
w „łańcuchu pytań
i odpowiedzi”
– na ogół potrafi zapytać

o kolekcje i odpowiedzieć
w „łańcuchu pytań
i odpowiedzi”

– potrafi zapytać o kolekcje
i odpowiedzieć w „łańcuchu pytań i odpowiedzi”
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6a. reaguje werbalnie

i niewerbalnie na polecenia;

 

– na ogół potrafi reagować słowem lub wskazać właściwy wyraz/ilustrację. – potrafi reagować słowem lub wskazać właściwy wyraz/ilustrację. – z łatwością potrafi reagować słowem lub wskazać właściwy wyraz/ilustrację.
6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów;

 

– nie zawsze rozumie pytania o upodobania oraz nie potrafi na nie właściwie odpowiedzieć. – zwykle rozumie pytania
o upodobania oraz na ogół potrafi na nie właściwie odpowiedzieć.
– rozumie pytania
o upodobania oraz potrafi na nie właściwie odpowiedzieć.
6e. wyraża swoje upodobania – nie potrafi samodzielnie wyrazić swoich upodobań. – na ogół potrafi samodzielnie wyrazić swoje upodobania. – potrafi samodzielnie wyrazić swoje upodobania.
Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie, gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – ma problemy z powiązaniem słowa z jego graficzną formą;

– rzadko rozumie czytane wyrazy oraz proste zdania.

– na ogół potrafi powiązać słowo z graficzną formą;

– zwykle rozumie czytane wyrazy oraz proste zdania.

– potrafi powiązać słowo
z graficzną formą;– rozumie czytane wyrazy oraz proste zdania.
3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– nie zawsze potrafi zakreślić właściwą odpowiedź na podstawie przeczytanego tekstu. – na ogół potrafi zakreślić właściwą odpowiedź na podstawie przeczytanego tekstu. –potrafi zakreślić właściwą odpowiedź na podstawie przeczytanego tekstu.
Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5a. przepisuje wyrazy
 i proste zdania;
– ma problemy ze starannym
i bezbłędnym pisaniem.
– pisze na ogół starannie, rzadko popełniając błędy. – pisze starannie i bezbłędnie.
5b. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; – nie potrafi samodzielnie napisać pytań o upodobania
i odpowiedzi.
– zwykle potrafi samodzielnie napisać pytania o upodobania
i odpowiedzi.
– potrafi samodzielnie napisać pytania o upodobania
i odpowiedzi.
Pp. pkt 9. Umiejętność uczenia się 9. Uczeń potrafi określić czego się nauczył, i wie

w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem

– niechętnie sprawdza
i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
– na ogół chętnie sprawdza
 i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
– chętnie sprawdza i z łatwością zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki.
– rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne
w parach i w grupie;– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.
 – chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– aktywnie współpracuje
z innymi podczas zabaw i gier językowych.
    Unit 1 My hobby –  Review, I can, Active Dictionary, Wonderful World, DVD Club

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności
z przyswojeniem materiałuUczeń:
Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Środki językowe Pp. pkt 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: 1e. moje zabawy; – nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych dla opisania swoich kolekcji oraz zapytania o kolekcje innych osób. –na ogół potrafi zapamiętać i zastosować właściwe środki językowe dla opisania swoich kolekcji oraz zapytać o kolekcje innych osób. – potrafi zapamiętać
i zastosować właściwe środki językowe dla opisania swoich kolekcji oraz zapytać o kolekcje innych osób.
1h. mój czas wolny; – nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych dla wyrażenia swoich upodobań, przedstawienia swoich zainteresowań, zapytania
o upodobania
i zainteresowania innych osób.
–zwykle potrafi zapamiętać
i zastosować właściwe środki językowe dla wyrażenia swoich upodobań, przedstawienia swoich zainteresowań, zapytania
o upodobania
i zainteresowania innych osób.
– potrafi zapamiętać
i zastosować właściwe środki językowe dla wyrażenia swoich upodobań, przedstawienia swoich zainteresowań, zapytania o upodobania
i zainteresowania innych osób.
8.Kompetencja interkulturowa, uczeń: 8a. wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka;

8b. posiada podstawowe informacje o krajach,

w których ludzie posługują się danym językiem obcym.

– nie wykazuje zainteresowania informacjami o sposobach spędzania czasu wolnego przedstawionymi
w sekcji Wonderful World oraz DVD Club.  
– wykazuje niewielkie zainteresowanie informacjami o sposobach spędzania czasu wolnego przedstawionymi w sekcji Wonderful World oraz DVD Club.   –wyraża zaciekawienie informacjami o sposobach spędzania czasu wolnego przedstawionymi w sekcji Wonderful World oraz DVD Club.  
Pp. pkt 9.Umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań
i przygotowania do dalszej edukacji.
9. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych). – nie potrafi samodzielnie określić, czego się nauczył;

–nie zawsze wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.

– na ogół potrafi określić, czego się nauczył;

– zwykle wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.

– potrafi określić, czego się nauczył;

– wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.

Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki.
– rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach i w grupie;

– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

–na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne
w parach i w grupie;– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.
–chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
 i w grupie;– aktywnie współpracuje
z innymi podczas zabaw i gier językowych.
Pp. pkt 11. Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania

i korzystania

z informacji.  

11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. – nie zawsze potrafi połączyć zdjęcia
z wyrazami/wyrażeniami
w słowniczku Active Dictionary;– ma problemy ze zrozumieniem dialogów
z filmu oraz wyodrębnieniem potrzebnych informacji;– z trudnością potrafi odszukać potrzebne informacje
w podręczniku. 
– zwykle potrafi połączyć zdjęcia
z wyrazami/wyrażeniami
w słowniczku Active Dictionary;– potrzebuje więcej czasu i niewielkiej podpowiedzi, aby zrozumieć dialogi z filmu oraz wyodrębnić potrzebne informacje;– potrafi odszukać potrzebne informacje
w podręczniku. 
– z łatwością potrafi połączyć zdjęcia z wyrazami/wyrażeniami w słowniczku Active Dictionary;

– zrozumie dialogi z filmu oraz wyodrębnia potrzebne informacje;

– z łatwością potrafi odszukać potrzebne informacje
 w podręczniku.

 

 

 

Unit 2 Wild animals –   Opener

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności
z przyswojeniem materiałuUczeń:
Dość dobrze!

Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione
w materiałach wizualnych i audiowizualnych.
– z trudnością przypomina sobie słowa z grupy leksykalnej: dzikie i ulubione zwierzęta  wyuczone w klasie pierwszej i drugiej;

 

– z niewielką pomocą przypomina sobie słowa
z grupy leksykalnej: dzikie
i ulubione zwierzęta
wyuczone w klasie pierwszej i drugiej; 
– pamięta słowa z grupy leksykalnej: dzikie i ulubione zwierzęta wyuczone w klasie pierwszej i drugiej, a nawet zna dodatkowe słownictwo w tym zakresie;

 

Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – rzadko rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. What can you see in the picture? How many animals can you see? Listen to the alphabet song. What letters do you know? What letters are the new ones?), nie zawsze potrafi poprawnie na nie zareagować. – na ogół rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. What can you see in the picture? How many animals can you see? Listen to the alphabet song. What letters do you know? What letters are the new ones?), zwykle potrafi na nie zareagować. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. What can you see in the picture? How many animals can you see? Listen to the alphabet song. What letters do you know? What letters are the new ones?), poprawnie na nie reaguje.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, nie zawsze rozumie wysłuchany tekst. – stara się słuchać nagrania, zwykle rozumie wysłuchany tekst. – uważnie słucha nagrania, rozumie wysłuchany tekst.
Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie zawsze potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy
i zdania.
– powtarza poprawnie wyrazy i zdania. – z łatwością powtarza poprawnie wyrazy i zdania.
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie, np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki o literach alfabetu. – razem z nagraniem oraz
w grupie śpiewa piosenkę
o literach alfabetu.
– samodzielnie lub w parze śpiewa piosenkę o literach alfabetu.
4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. – nie zawsze potrafi zapytać
o zwierzę i udzielić odpowiedzi.
–zwykle potrafi zapytać
o zwierzę i udzielić odpowiedzi.
– potrafi zapytać o zwierzę
 i udzielić odpowiedzi.
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

 

 

 

 

 

6a. reaguje werbalnie
i niewerbalnie na polecenia;
– nie zawsze potrafi reagować słowem lub właściwym gestem czy ruchem na określone wyrazy/zdania/litery. – na ogół potrafi reagować słowem lub właściwym gestem czy ruchem na określone wyrazy/zdania/litery. – potrafi reagować słowem lub właściwym gestem czy ruchem na określone wyrazy/zdania/litery.
6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów;

 

– nie zawsze potrafi zadać pytanie i samodzielnie na nie odpowiedzieć.

 

– potrafi zadać pytanie i na ogół potrafi samodzielnie na nie odpowiedzieć.

 

– potrafi zadać pytanie
i samodzielnie na nie odpowiedzieć. 
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki.
– rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.
–na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne
w parach i w grupie;– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– aktywnie współpracuje
z innymi podczas zabaw i gier językowych.
Unit 2 Wild animals –   Lesson 1 At the zoo

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności
z przyswojeniem materiałuUczeń:
Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione
w materiałach wizualnych
i audiowizualnych.
– nie zna słów i wyrażeń: flamingo, lion, neck, panda, teeth, dangerous, gentle, tall, miss i nie potrafi ich właściwie zastosować. – czasem myli słowa
i wyrażenia: flamingo, lion, neck, panda, teeth, dangerous, gentle, tall, miss  raczej je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu.
– zna słowa i wyrażenia: flamingo, lion, neck, panda, teeth, dangerous, gentle, tall, miss oraz je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie
i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia;

 

 

 

 

 

 

 

– rzadko rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. Let’s make a pair of binoculars and look around. What can you see in the picture? Repeat and point to the right words. Listen to the story and point to the right pictures. Put your hands up), nie zawsze potrafi poprawnie na nie zareagować. – na ogół rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. Let’s make a pair of binoculars and look around. What can you see in the picture? Repeat and point to the right words. Listen to the story and point to the right pictures. Put your hands up), zwykle potrafi na nie zareagować. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. Let’s make a pair of binoculars and look around. What can you see in the picture? Repeat and point to the right words. Listen to the story and point to the right pictures. Put your hands up), poprawnie na nie reaguje.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek
 i wierszyków, szczególnie, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami
– ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, nie zawsze rozumie historyjkę. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i zwykle rozumie historyjkę. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie historyjkę.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– słucha nagrań i z pomocą nauczyciela wskazuje odpowiednie ilustracje;

– nie potrafi odpowiedzieć na pytania na podstawie nagrania

– słucha nagrań i na ogół wskazuje odpowiednie ilustracje;

– z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania na podstawie nagrania

– uważnie słucha nagrań
 i wskazuje odpowiednie ilustracje;– odpowiada na pytania nauczyciela na podstawie nagrania
Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie zawsze potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy
i zdania.
– powtarza poprawnie wyrazy i zdania. – z łatwością powtarza poprawnie wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste
i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty
z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;
– nie potrafi opisać zwierząt wg wzoru wykorzystując czasownik „have got” i „to be” w 3 os. l. poj. i mn. – nie zawsze potrafi opisać zwierzęta wg wzoru wykorzystując czasownik „have got” i „to be” w 3 os.
l. poj. i mn.
– opisuje zwierzęta wg wzoru wykorzystując czasownik „have got” i „to be” w 3 os. l. poj.
i mn.
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie, np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki o zwierzętach. – razem z nagraniem oraz
w grupie śpiewa piosenkę
o zwierzętach.
– samodzielnie lub w parze śpiewa piosenkę o zwierzętach.
4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. – rzadko potrafi utworzyć zdanie z czasownikiem „have got” i „to be” w 3 os. l. poj.
i mn. poprawiając fałszywe zdania.  
– na ogół potrafi utworzyć zdanie z czasownikiem „have got” i „to be” w 3 os. l. poj.
i mn. poprawiając fałszywe zdania.  
– tworzy zdanie z czasownikiem „have got” i „to be” w 3 os.
l. poj. i mn. poprawiając fałszywe zdania.  
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6a. reaguje werbalnie
i niewerbalnie na polecenia;
– nie zawsze potrafi reagować słowem lub właściwym gestem czy ruchem na określone wyrazy/zdania. – na ogół potrafi reagować słowem lub właściwym gestem czy ruchem na określone wyrazy/zdania. – potrafi reagować słowem lub właściwym gestem czy ruchem na określone wyrazy/zdania.
Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie, gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem. – ma problemy z powiązaniem słowa z jego graficzną formą;

– rzadko rozumie czytane wyrazy oraz proste zdania.

– na ogół potrafi powiązać słowo z graficzną formą;

– zwykle rozumie czytane wyrazy oraz proste zdania.

– potrafi powiązać słowo
z graficzną formą;– rozumie czytane wyrazy oraz proste zdania.
3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

 

– nie zawsze potrafi wskazać i poprawić fałszywe zdania na podstawie tekstu historyjki. – na ogół potrafi wskazać i poprawić fałszywe zdania na podstawie tekstu historyjki. – potrafi wskazać i poprawić fałszywe zdania na podstawie tekstu historyjki.
Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5a. przepisuje wyrazy
i proste zdania;
– ma problemy ze starannym
 i bezbłędnym pisaniem.
– pisze na ogół starannie, rzadko popełniając błędy.

 

 

– pisze starannie i bezbłędnie.
5c. pisze bardzo proste
i krótkie zdania wg wzoru
i samodzielnie
– nie potrafi samodzielnie napisać prostego zdania wg wzoru. – zwykle potrafi samodzielnie napisać proste zdanie wg wzoru.

 

– potrafi samodzielnie napisać proste zdanie wg wzoru.
Pp. pkt 9. Umiejętność uczenia się 9. Uczeń potrafi określić czego się nauczył, i wie
w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem
– niechętnie sprawdza
i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
– na ogół chętnie sprawdza
i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
– chętnie sprawdza i z łatwością zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki.
– rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne
w parach i w grupie;– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– aktywnie współpracuje
z innymi podczas zabaw i gier językowych.
     Unit 2 Wild animals –  Lesson 2 A red fox

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności
z przyswojeniem materiałuUczeń:
Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione
w materiałach wizualnych
i audiowizualnych.
– nie zna słów: egg, fox, forest, insect, mouse / mice, hunt, see, beautiful, difficult i nie potrafi ich właściwie zastosować. – czasem myli słowa: egg, fox, forest, insect, mouse / mice, hunt, see, beautiful, difficult, raczej je rozumie, ale wymaga podpowiedzi
w ich zastosowaniu.
– zna słowa: egg, fox, forest, insect, mouse / mice, hunt, see, beautiful, difficult oraz je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie
i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia;

 

 

 

 

 

 

 

– rzadko rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, np. Repeat and point to the right words. Open your books on page and check the words in the wordlist What animal can you see in the picture? Close/open your eyes. i nie zawsze potrafi poprawnie na nie zareagować. – na ogół rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, np. Repeat and point to the right words. Open your books on page and check the words in the wordlist What animal can you see in the picture? Close/open your eyes.
i zwykle potrafi poprawnie na nie zareagować.
– doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, np. Repeat and point to the right words. Open your books on page and check the words in the wordlist What animal can you see in the picture? Close/open your eyes. i poprawnie na nie reaguje.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek
i wierszyków, szczególnie, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami
– ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, nie zawsze rozumie tekst. – stara się słuchać nagrania
i zwykle rozumie tekst.
–uważnie słucha nagrania

i rozumie tekst.

2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– słucha nagrania i na ogół zakreśla właściwe wyrazy;

– nie potrafi odpowiedzieć na pytania na podstawie nagrania.

– słucha nagrania i zakreśla właściwe wyrazy;

– z pomocą nauczyciela potrafi odpowiedzieć na pytania na podstawie nagrania.

– uważnie słucha nagrań
i z łatwości ą zakreśla właściwe wyrazy;– odpowiada na pytania na podstawie nagrania.
Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie zawsze potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy

i zdania.

– potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy i zdania. – z łatwością potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy i zdania.
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki o zwierzętach oraz
o rudym lisie.
– razem z nagraniem oraz
w grupie śpiewa piosenkę
o zwierzętach oraz o rudym lisie.
– samodzielnie i w parze śpiewa piosenkę o zwierzętach oraz
o rudym lisie.
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6a. reaguje werbalnie
i niewerbalnie na polecenia; 
– na ogół potrafi reagować słowem i gestem lub wskazać właściwy wyraz. – potrafi reagować słowem
 i gestem lub wskazać właściwy gest.
– z łatwością potrafi reagować słowem i gestem lub wskazać właściwy wyraz.
6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie zawsze rozumie pytania o rudym lisie oraz nie potrafi na nie właściwie odpowiedzieć. – zwykle rozumie pytania
o rudym lisie oraz nie potrafi na nie właściwie odpowiedzieć.
– rozumie pytania o rudym lisie oraz nie potrafi na nie właściwie odpowiedzieć.

 

Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie, gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – ma problemy z powiązaniem słowa z jego graficzną formą;

– rzadko rozumie czytane wyrazy oraz proste zdania.

– na ogół potrafi powiązać słowo z graficzną formą;

– zwykle rozumie czytane wyrazy oraz proste zdania.

– potrafi powiązać słowo
z graficzną formą;– rozumie czytane wyrazy oraz proste zdania.
3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

 – nie zawsze potrafi odpowiedzieć na pytania nauczyciela na podstawie przeczytanego tekstu. – na ogół potrafi odpowiedzieć na pytania nauczyciela na podstawie przeczytanego tekstu. – potrafi odpowiedzieć na pytania nauczyciela na podstawie przeczytanego tekstu.
Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5a. przepisuje wyrazy
 i proste zdania; 
– ma problemy ze starannym
i bezbłędnym pisaniem.
– pisze na ogół starannie, rzadko popełniając błędy. – pisze starannie i bezbłędnie.
Pp. pkt 9. Umiejętność uczenia się 9. Uczeń potrafi określić czego się nauczył, i wie
w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem
– niechętnie sprawdza
 i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów;
–na ogół chętnie sprawdza
i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów;
– chętnie sprawdza i z łatwością zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów;
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki.
– rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne

w parach i w grupie;

– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 –chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– aktywnie współpracuje
z innymi podczas zabaw i gier językowych.
 

Unit 2 Wild animals –  Lesson 3  The biggest and the smallest

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności
z przyswojeniem materiałuUczeń:
Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione
w materiałach wizualnych
i audiowizualnych.
– nie zna słów: bird, cheetah, hummingbird, land animal, ostrich, question, I don’t know. I think, the tallest, the biggest,  the fastest, the smallest i nie potrafi ich właściwie zastosować. – czasem myli słowa: bird, cheetah, hummingbird, land animal, ostrich, question,
 I don’t know.
I think, the tallest, the biggest,  the fastest, the smallest,raczej je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu.
– zna słowa: bird, cheetah, hummingbird, land animal, ostrich, question, I don’t know.
I think,
the tallest, the biggest,  the fastest, the smallest oraz je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie
i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – rzadko rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, np. Listen to the chant and point to the right words. Listen and point to the right pictures. Open your books on page and check the words in the wordlist. How many animals have you learned? Which of the animals do you remember? What animal is in picture 5?
i nie zawsze potrafi poprawnie na nie zareagować.
– na ogół rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, np. Listen to the chant and point to the right words. Listen and point to the right pictures. Open your books on page and check the words in the wordlist. How many animals have you learned? Which of the animals do you remember? What animal is in picture 5? i zwykle potrafi poprawnie na nie zareagować. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, np. Listen to the chant and point to the right words. Listen and point to the right pictures. Open your books on page and check the words in the wordlist. How many animals have you learned? Which of the animals do you remember? What animal is in picture 5? i potrafi poprawnie na nie zareagować.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek
i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami;
– ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, nie zawsze rozumie dialogi. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i zwykle rozumie dialogi. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie dialogi.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– słucha nagrania i z pomocą nauczyciela wskazuje odpowiednie ilustracje/łączy wyraz z ilustracją;

– nie potrafi odpowiedzieć na pytania na podstawie nagrania.

– słucha nagrania i na ogół wskazuje odpowiednie ilustracje/łączy wyraz
z ilustracją;– z pomocą nauczyciela potrafi odpowiedzieć na pytania na podstawie nagrania.
 – uważnie słucha nagrania
 i wskazuje odpowiednie ilustracje/łączy wyraz
z ilustracją;– potrafi odpowiedzieć na pytania na podstawie nagrania.
Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie zawsze potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy oraz zdania. – potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy i zdania. – z łatwością powtarza poprawnie wyrazy i zdania.
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi wyrecytować  rymowanki: Who is the tallest in the world?  – razem z nagraniem oraz
w grupie recytuje rymowankę: Who is the tallest in the world?
– samodzielnie i w parze recytuje rymowankę: Who is the tallest in the world?
4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. – nie zawsze potrafi zapytać
o zwierzęta i odpowiedziećw zabawie z kostką.
– na ogół potrafi zapytać
o zwierzęta i odpowiedzieć w zabawie z kostką.
– potrafi zapytać o zwierzęta
i odpowiedzieć w zabawie
z kostką.
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6a. reaguje werbalnie
i niewerbalnie na polecenia; 
– na ogół potrafi reagować słowem, gestem lub wskazać właściwy wyraz/ilustrację. – potrafi reagować słowem, gestem lub wskazać właściwy wyraz/ilustrację. – z łatwością potrafi reagować słowem, gestem lub wskazać właściwy wyraz/ilustrację.
6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów;

 

– nie zawsze rozumie pytania o zwierzętach z użyciem stopnia najwyższego oraz nie potrafi na nie właściwie odpowiedzieć. – zwykle rozumie pytania
o zwierzętach z użyciem stopnia najwyższego oraz na ogół potrafi na nie właściwie odpowiedzieć.
– rozumie pytania o zwierzętach z użyciem stopnia najwyższego oraz potrafi na nie właściwie odpowiedzieć.
Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie, gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – ma problemy z powiązaniem słowa z jego graficzną formą;

– rzadko rozumie czytane wyrazy oraz proste zdania.

– na ogół potrafi powiązać słowo z graficzną formą;

– zwykle rozumie czytane wyrazy oraz proste zdania.

– potrafi powiązać słowo
z graficzną formą;– rozumie czytane wyrazy oraz proste zdania.
3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

–nie zawsze potrafi zapisać właściwą odpowiedź na podstawie przeczytanego tekstu. –na ogół potrafi zapisać  właściwą odpowiedź na podstawie przeczytanego tekstu. –potrafi zapisać właściwą odpowiedź na podstawie przeczytanego tekstu.
Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5a. przepisuje wyrazy
i proste zdania;
– ma problemy ze starannym
 i bezbłędnym pisaniem.
– pisze na ogół starannie, rzadko popełniając błędy. – pisze starannie i bezbłędnie.
5b. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; – nie potrafi samodzielnie napisać nazw zwierząt. – zwykle potrafi samodzielnie napisać nazwy zwierząt. – potrafi samodzielnie napisać nazwy zwierząt.
5c. pisze bardzo proste
i krótkie zdania wg wzorui samodzielnie
– nie potrafi samodzielnie napisać prostego zdania

z podanych wyrazów;

– zwykle potrafi samodzielnie napisać proste zdanie z podanych wyrazów;

 

– potrafi samodzielnie napisać proste zdanie z podanych wyrazów;
Pp. pkt 9. Umiejętność uczenia się 9. Uczeń potrafi określić czego się nauczył, i wie
w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem
– niechętnie sprawdza
 i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
– na ogół chętnie sprawdza
i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
– chętnie sprawdza i z łatwością zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki.
– rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
 i w grupie;– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne
w parach i w grupie;– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach

i w grupie;

– aktywnie współpracuje
z innymi podczas zabaw i gier językowych.

    Unit 2 Wild animals –  Review, I can, Active Dictionary, Wonderful World, DVD Club

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności
z przyswojeniem materiałuUczeń:
Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Środki językowe Pp. pkt 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych
w zakresie następujących tematów:
1 l. przyroda wokół mnie; – nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych dla opisania zwierząt oraz zapytania o zwierzęta, ich wygląd, sposób życia
i pokarmy, a także zapytania z wykorzystaniem przymiotnika w stopniu najwyższym. 
–na ogół potrafi zapamiętać i zastosować właściwe środki językowe dla opisania zwierząt oraz zapytania
o zwierzęta, ich wygląd, sposób życia i pokarmy,
a także zapytania
 wykorzystaniem przymiotnika w stopniu najwyższym.
– potrafi zapamiętać
i zastosować właściwe środki językowe dla opisania zwierząt oraz zapytania o zwierzęta, ich wygląd, sposób życia i pokarmy, a także zapytania
z wykorzystaniem przymiotnika w stopniu najwyższym. 
8.Kompetencja interkulturowa, uczeń: 8a. wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka;

8b. posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym językiem obcym.

– nie wykazuje zainteresowania informacjami o życiu zwierząt z różnych stron świata przedstawionymi w sekcji Wonderful World oraz DVD Club.   – wykazuje niewielkie zainteresowanie informacjami o życiu zwierząt z różnych stron świata przedstawionymi
w sekcji Wonderful World oraz DVD Club.  
– wyraża zaciekawienie informacjami o życiu zwierząt
z różnych stron świata przedstawionymi w sekcji Wonderful World oraz DVD Club.  
Pp. pkt 9.Umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań
i przygotowania do dalszej edukacji.
9. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie,

w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych).

– nie potrafi samodzielnie określić, czego się nauczył;

 – nie zawsze wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.

– na ogół potrafi określić, czego się nauczył;

– zwykle wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.

– potrafi określić, czego się nauczył;

– wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.

Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki.
– rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
 i w grupie;– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne
w parach i w grupie;– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– aktywnie współpracuje
z innymi podczas zabaw i gier językowych.
Pp. pkt 11. Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania
i korzystania
z informacji.
 
11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. – nie zawsze potrafi połączyć zdjęcia
z wyrazami/wyrażeniamiw słowniczku Active Dictionary;– ma problemy ze zrozumieniem dialogów
z filmu oraz wyodrębnieniem potrzebnych informacji;– z trudnością potrafi odszukać potrzebne informacje
w podręczniku. 
–zwykle potrafi połączyć zdjęcia
z wyrazami/wyrażeniami
w słowniczku Active Dictionary;– potrzebuje więcej czasu i niewielkiej podpowiedzi, aby zrozumieć dialogi z filmu oraz wyodrębnić potrzebne informacje;– potrafi odszukać potrzebne informacje
w podręczniku. 
– z łatwością potrafi połączyć zdjęcia z wyrazami/wyrażeniami w słowniczku Active Dictionary;

–zrozumie dialogi z filmu oraz wyodrębnia potrzebne informacje;

– z łatwością potrafi odszukać potrzebne informacje
w podręczniku.

 

           

 

 

Unit 3 Jobs –   Opener

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności
z przyswojeniem materiałuUczeń:
Dość dobrze!

Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione
w materiałach wizualnych
i audiowizualnych.
– z trudnością przypomina sobie słowa z grupy leksykalnej: jedzenie wyuczone w klasie pierwszej.

 

– z niewielką pomocą przypomina sobie słowa
z grupy leksykalnej: jedzenie wyuczone w klasie pierwszej. 
– pamięta słowa z grupy leksykalnej: jedzenie wyuczone w klasie pierwszej, a nawet zna dodatkowe słownictwo w tym zakresie.

 

Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie
i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – rzadko rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. What have I got in my bag? What can you see in the picture? What fruit can you see? Listen to the alphabet song. What letters do you know? What letters are the new ones? Let’s sing the song together.), nie zawsze potrafi poprawnie na nie zareagować. – na ogół rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. What have I got in my bag? What can you see in the picture? What fruit can you see? Listen to the alphabet song. What letters do you know? What letters are the new ones? Let’s sing the song together.), zwykle potrafi na nie zareagować. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. What have I got in my bag? What can you see in the picture? What fruit can you see? Listen to the alphabet song. What letters do you know? What letters are the new ones? Let’s sing the song together.), poprawnie na nie reaguje.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek
i wierszyków, szczególnie, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami
– ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, nie zawsze rozumie wysłuchany tekst. – stara się słuchać nagrania, zwykle rozumie wysłuchany tekst. – uważnie słucha nagrania, rozumie wysłuchany tekst.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– słucha nagrań i z pomocą nauczyciela zakreśla błędne wyrazy.

 

– słucha nagrań i na ogół zakreśla błędne wyrazy.

 

– uważnie słucha nagrań
i zakreśla błędne wyrazy. 
Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie zawsze potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy i zdania. – powtarza poprawnie wyrazy i zdania. – z łatwością powtarza poprawnie wyrazy i zdania.
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie, np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki o literach alfabetu. – razem z nagraniem oraz
w grupie śpiewa piosenkę
o literach alfabetu.
– samodzielnie lub w parze śpiewa piosenkę o literach alfabetu.
4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. – nie zawsze potrafi podać właściwą nazwę owocu, warzywa czy produktu spożywczego na podstawie tabelki. – zwykle potrafi podać właściwą nazwę owocu, warzywa czy produktu spożywczego na podstawie tabelki. – potrafi podać właściwą nazwę owocu, warzywa czy produktu spożywczego na podstawie tabelki.
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

 

 

 

 

6a. reaguje werbalnie
i niewerbalnie na polecenia;
– nie zawsze potrafi właściwie reagować na określone słowa/litery. – na ogół potrafi właściwie reagować na określone słowa/litery. – potrafi właściwie reagować na określone słowa/litery.
6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów;

 

– nie zawsze potrafi samodzielnie odpowiedzieć na pytanie nauczyciela na podstawie ilustracji. – na ogół potrafi samodzielnie odpowiedzieć na pytanie nauczyciela na podstawie ilustracji. – potrafi odpowiedzieć na pytanie nauczyciela na podstawie ilustracji .
Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie, gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem. – ma problemy z powiązaniem słowa z jego graficzną formą;

– rzadko rozumie czytane wyrazy oraz proste zdania.

– na ogół potrafi powiązać słowo z graficzną formą;

– zwykle rozumie czytane wyrazy oraz proste zdania.

– potrafi powiązać słowo
z graficzną formą;– rozumie czytane wyrazy oraz proste zdania.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki.
– rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne
w parach i w grupie;– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– aktywnie współpracuje
z innymi podczas zabaw i gier językowych.
Unit 3 Jobs –   Lesson 1 Welcome to our restaurant

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności
z przyswojeniem materiałuUczeń:
Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów i wyrażeń: chef, doctor, nurse, hospital, restaurant, teacher, waiter, cook, work, hungry i nie potrafi ich właściwie zastosować. – czasem myli słowa
 i wyrażenia: chef, doctor, nurse, hospital, restaurant, teacher, waiter, cook, work, hungry  raczej je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu.
– zna słowa i wyrażenia: chef, doctor, nurse, hospital, restaurant, teacher, waiter, cook, work, hungry oraz je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie
i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia;

 

 

 

 

 

 

 

– rzadko rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. Repeat and point to the right words. Listen to the story and point to the right pictures. Which jobs do you remember? Read the sentences and guess the jobs.), nie zawsze potrafi poprawnie na nie zareagować. – na ogół rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. Repeat and point to the right words. Listen to the story and point to the right pictures. Which jobs do you remember? Read the sentences and guess the jobs.), zwykle potrafi na nie zareagować. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. Repeat and point to the right words. Listen to the story and point to the right pictures. Which jobs do you remember? Read the sentences and guess the jobs.), poprawnie na nie reaguje.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, nie zawsze rozumie historyjkę. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i zwykle rozumie historyjkę. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie historyjkę.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– słucha nagrań i z pomocą nauczyciela wskazuje odpowiednie wyrazy/ilustracje;

– nie potrafi odpowiedzieć na pytania na podstawie nagrania.

– słucha nagrań i na ogół wskazuje odpowiednie wyrazy/ilustracje;

– z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania na podstawie nagrania.

– uważnie słucha nagrań
 i wskazuje odpowiednie wyrazy/ilustracje;– odpowiada na pytania nauczyciela na podstawie nagrania.
Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

 

 

 

 

 

 

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie zawsze potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy
i zdania.
– powtarza poprawnie wyrazy i zdania. – z łatwością powtarza poprawnie wyrazy i zdania.
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie, np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi wyrecytować  rymowanki: Where do you work?  – razem z nagraniem oraz
w grupie recytuje rymowankę: Where do you work?
– samodzielnie i w parze recytuje rymowankę: Where do you work?
4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. – rzadko potrafi odgadnąć nazwę zawodu w grze
z kostką.
– na ogół potrafi odgadnąć nazwę zawodu w grze
z kostką.
– potrafi odgadnąć nazwę zawodu w grze z kostką.
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6a. reaguje werbalnie
i niewerbalnie na polecenia;
– nie zawsze potrafi reagować właściwym gestem czy ruchem na określone wyrazy/zdania. – na ogół potrafi reagować właściwym gestem czy ruchem na określone wyrazy/zdania. – potrafi reagować właściwym gestem czy ruchem na określone wyrazy/zdania.
6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie zawsze rozumie pytania o miejsce pracy oraz na ogół nie potrafi na nie właściwie odpowiedzieć. – zwykle rozumie pytania

o miejsce pracy oraz nie zawsze potrafi na nie właściwie odpowiedzieć.

– rozumie pytania o miejsce pracy oraz potrafi na nie właściwie odpowiedzieć.

 

Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie, gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem. – ma problemy z powiązaniem słowa z jego graficzną formą;

– rzadko rozumie czytane wyrazy oraz proste zdania.

– na ogół potrafi powiązać słowo z graficzną formą;

– zwykle rozumie czytane wyrazy oraz proste zdania.

– potrafi powiązać słowo z jego graficzną formą;

– rozumie czytane wyrazy oraz proste zdania.

3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

 

– nie zawsze potrafi wskazać
 i poprawić fałszywe zdania na podstawie tekstu historyjki;– ma problemy z podaniem nazwy zawodu po przeczytaniu krótkiego opisu zawodu;– nie zawsze potrafi właściwie przykleić naklejki w tekście rymowanki.
– na ogół potrafi wskazać
i poprawić fałszywe zdania na podstawie tekstu historyjki;– zwykle podaje nazwę zawodu po przeczytaniu krótkiego opisu zawodu;– na ogół potrafi właściwie przykleić naklejki w tekście rymowanki.
– potrafi wskazać i poprawić fałszywe zdania na podstawie tekstu historyjki;

– podaje nazwę zawodu po przeczytaniu krótkiego opisu zawodu;

– potrafi właściwie przykleić naklejki w tekście rymowanki.

Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

5b. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; – nie potrafi samodzielnie napisać nazw zawodów. – zwykle potrafi samodzielnie napisać nazwy zawodów. – potrafi samodzielnie napisać nazwy zawodów.
Pp. pkt 9. Umiejętność uczenia się 9. Uczeń potrafi określić czego się nauczył, i wie
w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem
– niechętnie sprawdza
i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów;
– na ogół chętnie sprawdza
i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów;
– chętnie sprawdza i z łatwością zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów;
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki.
– rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne
w parach i w grupie;– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach

i w grupie;

– aktywnie współpracuje
z innymi podczas zabaw i gier językowych.

     Unit 3 Jobs –  Lesson 2 He’s a vet

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności
z przyswojeniem materiałuUczeń:
Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. – nie zna słów: job, kitten, medicine, puppy, vet, need, touch, treat  i nie potrafi ich właściwie zastosować. – czasem myli słowa: job, kitten, medicine, puppy, vet, need, touch, treat, raczej je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa: job, kitten, medicine, puppy, vet, need, touch, treat  oraz je rozumie
i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie
i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia;

 

 

 

 

 

 

 

– rzadko rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, (np. Repeat and point to the right words. What job is it? What can you see in the picture? How many animals have you heard? How many animals do you remember? What animal is in picture 1?) i nie zawsze potrafi poprawnie na nie zareagować. – na ogół rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, (np. Repeat and point to the right words. What job is it? What can you see in the picture? How many animals have you heard? How many animals do you remember? What animal is in picture 1?) i zwykle potrafi poprawnie na nie zareagować. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, (np. Repeat and point to the right words. What job is it? What can you see in the picture? How many animals have you heard? How many animals do you remember? What animal is in picture 1?) i poprawnie na nie reaguje.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, nie zawsze rozumie tekst. – stara się słuchać nagrania
i zwykle rozumie tekst.
– uważnie słucha nagrania
 i rozumie tekst.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– słucha nagrania i na ogół wskazuje właściwe wyrazy/ilustracje;

– nie potrafi ponumerować fragmentów tekstu na podstawie nagrania.

– słucha nagrania i wskazuje właściwe wyrazy/ilustracje;

– z pomocą nauczyciela potrafi ponumerować fragmenty tekstu na podstawie nagrania.

– uważnie słucha nagrań
i z łatwości ą wskazuje właściwe wyrazy/ilustracje;– potrafi ponumerować fragmenty tekstu na podstawie nagrania.
Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie zawsze potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy
i zdania.
– potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy i zdania. – z łatwością potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy i zdania.
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi wyrecytować  rymowanki o chorych zwierzętach.  – razem z nagraniem oraz
w grupie recytuje rymowankę o chorych zwierzętach.
– samodzielnie i w parze recytuje rymowankę o chorych zwierzętach.
4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. – nie zawsze potrafi właściwie – dopasować wyrazy do ilustracji w grze Memory. –  na ogół potrafi właściwie dopasować wyrazy do ilustracji w grze Memory. –  potrafi właściwie dopasować wyrazy do ilustracji w grze Memory.
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6a. reaguje werbalnie
i niewerbalnie na polecenia; 
– na ogół potrafi reagować słowem lub wskazać właściwy wyraz/ilustrację. – potrafi reagować słowem lub wskazać właściwy wyraz/ilustrację. – z łatwością potrafi reagować słowem lub wskazać właściwy wyraz/ilustrację.
6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie zawsze rozumie pytania oraz nie potrafi na nie właściwie odpowiedzieć na podstawie tekstu. – zwykle rozumie pytania oraz z pomocą nauczyciela potrafi na nie odpowiedzieć na podstawie tekstu. – rozumie pytania oraz potrafi na nie właściwie odpowiedzieć na podstawie tekstu.
Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie, gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – ma problemy z powiązaniem słowa z jego graficzną formą;

– rzadko rozumie czytane wyrazy oraz proste zdania.

– na ogół potrafi powiązać słowo z graficzną formą;

–  zwykle rozumie czytane wyrazy oraz proste zdania.

– potrafi powiązać słowo
z graficzną formą;– rozumie czytane wyrazy oraz proste zdania.
3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

  – nie zawsze potrafi zakreślić właściwe wyrazy w zdaniach;

– ma problemy z prawidłowym przyklejeniem naklejek
w przeczytanym dialogu.

 

– na ogół potrafi zakreślić właściwe wyrazy
w zdaniach;–  zwykle potrafi prawidłowo przykleić naklejki w przeczytanym dialogu.
–  potrafi zakreślić właściwe wyrazy w zdaniach;

– prawidłowo przykleja naklejki w przeczytanym dialogu.

 

Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

5a. przepisuje wyrazy
i proste zdania; 
– ma problemy ze starannym
i bezbłędnym pisaniem.
– pisze na ogół starannie, rzadko popełniając błędy. – pisze starannie i bezbłędnie.
Pp. pkt 9. Umiejętność uczenia się 9. Uczeń potrafi określić czego się nauczył, i wie
w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.
–  niechętnie sprawdza i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów; – na ogół chętnie sprawdza i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów; – chętnie sprawdza i z łatwością zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów;
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki.
– rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.
–  na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne
w parach i w grupie;– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– aktywnie współpracuje
z innymi podczas zabaw i gier językowych.
 

Unit 3 Jobs –  Lesson 3  My mum is a firefighter

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności
z przyswojeniem materiałuUczeń:
Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych
i audiowizualnych.
– nie zna słów: fire engine, firefighter, letter, parcel, pilot, postman, drive, fly planes, exciting, important the smallest i nie potrafi ich właściwie zastosować. – czasem myli słowa: fire engine, firefighter, letter, parcel, pilot, postman, drive, fly planes, exciting, important ,raczej je rozumie, ale wymaga podpowiedzi
w ich zastosowaniu.
– zna słowa: fire engine, firefighter, letter, parcel, pilot, postman, drive, fly planes, exciting, important oraz je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie
i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – rzadko rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, (np. Point to the right words. Listen and point to the right pictures. How many new jobs have you learned? How many jobs are there in the song? What job can you see in picture 2?) i nie zawsze potrafi poprawnie na nie zareagować. – na ogół rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, (np. Point to the right words. Listen and point to the right pictures. How many new jobs have you learned? How many jobs are there in the song? What job can you see in picture 2?) i zwykle potrafi poprawnie na nie zareagować. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, (np. Point to the right words. Listen and point to the right pictures. How many new jobs have you learned? How many jobs are there in the song? What job can you see in picture 2?) i potrafi poprawnie na nie zareagować.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek
i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami;
– ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, nie zawsze rozumie dialogi. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i zwykle rozumie dialogi. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie dialogi.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– słucha nagrania i z pomocą nauczyciela wskazuje odpowiednie ilustracje/wyrazy;

– nie potrafi odpowiedzieć na pytania na podstawie nagrania.

– słucha nagrania i na ogół wskazuje odpowiednie ilustracje/wyrazy;

– z pomocą nauczyciela potrafi odpowiedzieć na pytania na podstawie nagrania.

 – uważnie słucha nagrania

i wskazuje odpowiednie ilustracje/wyrazy;

– potrafi odpowiedzieć na pytania na podstawie nagrania.

Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie zawsze potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy oraz zdania. – potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy i zdania. – z łatwością powtarza poprawnie wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste
i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty
z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;
-nie potrafi samodzielnie opisać zawodu wg wzoru.

 

– na ogół potrafi samodzielnie opisać zawód wg wzoru. – potrafi samodzielnie opisać zawód wg wzoru.
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki o zawodach. – razem z nagraniem oraz
w grupie śpiewa piosenkę
o zawodach.
– samodzielnie lub w parze śpiewa piosenkę o zawodach.
4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. – nie zawsze potrafi odgadnąć zagadki o zawodach. – na ogół potrafi odgadnąć zagadki o zawodach. – potrafi odgadnąć zagadki
 o zawodach.
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6a. reaguje werbalnie
i niewerbalnie na polecenia; 
– na ogół potrafi reagować słowem, gestem lub wskazać właściwy wyraz/ilustrację. – potrafi reagować słowem, gestem lub wskazać właściwy wyraz/ilustrację. – z łatwością potrafi reagować słowem, gestem lub wskazać właściwy wyraz/ilustrację.
6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów;

 

– nie zawsze potrafi zadać pytanie o zawód oraz właściwie na nie odpowiedzieć. – zwykle potrafi zadać pytanie o zawód oraz właściwie na nie odpowiedzieć. – potrafi zadać pytanie o zawód oraz właściwie na nie odpowiedzieć.
Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie, gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – ma problemy z powiązaniem słowa z jego graficzną formą;

– rzadko rozumie czytane wyrazy oraz proste zdania.

– na ogół potrafi powiązać słowo z graficzną formą;

– zwykle rozumie czytane wyrazy oraz proste zdania.

– potrafi powiązać słowo
z graficzną formą;– rozumie czytane wyrazy oraz proste zdania.
3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

–ma problemy
z dopasowaniem nazwy do opisu zawodu;– nie zawsze potrafi zastąpić ilustracje słowami w czytanych zdaniach;– rzadko potrafi uzupełnić poprawnie tekst naklejkami.
–na ogół potrafi dopasować nazwę do opisu zawodu;

– na ogół potrafi zastąpić ilustracje słowami w czytanych zdaniach;

– zwykle potrafi uzupełnić poprawnie tekst naklejkami.

 

– potrafi dopasować nazwę do opisu zawodu;

–potrafi zastąpić ilustracje słowami w czytanych zdaniach;

–potrafi uzupełnić poprawnie tekst naklejkami.

Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

 

5b. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; – nie potrafi samodzielnie uzupełnić brakującymi literami nazw zawodów. – zwykle potrafi samodzielnie uzupełnić brakującymi literami nazwy zawodów. – potrafi samodzielnie uzupełnić brakującymi literami nazwy zawodów.
5c. pisze bardzo proste
i krótkie zdania wg wzoru
i samodzielnie
– nie potrafi samodzielnie napisać pytań z podanych wyrazów. – zwykle potrafi samodzielnie napisać pytania z podanych wyrazów. – potrafi samodzielnie napisać pytania z podanych wyrazów.

 

Pp. pkt 9. Umiejętność uczenia się 9. Uczeń potrafi określić czego się nauczył, i wie
w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem
–niechętnie sprawdza
i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
–na ogół chętnie sprawdza
i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
– chętnie sprawdza i z łatwością zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki.
– rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach

i w grupie;

– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne

w parach i w grupie;

– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.

–chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach

 i w grupie;

– aktywnie współpracuje
z innymi podczas zabaw i gier językowych.

    Unit 3 Jobs –  Review, I can, Active Dictionary, Wonderful World, DVD Club

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności
z przyswojeniem materiałuUczeń:
Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Środki językowe Pp. pkt 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych
w zakresie następujących tematów:
1 d. popularne zawody; – nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych dla opisania popularnych zawodów, a także zapytania
o zawód – jego miejsce oraz czynności charakteryzujące dany zawód. 
– na ogół potrafi zapamiętać i zastosować właściwe środki językowe dla opisania popularnych zawodów,
 a także zapytania o zawód – jego miejsce oraz czynności charakteryzujące dany zawód.  
–  potrafi zapamiętać

i zastosować właściwe środki językowe dla opisania popularnych zawodów, a także zapytania o zawód – jego miejsce oraz czynności charakteryzujące dany zawód .

.

 

8.Kompetencja interkulturowa, uczeń: 8a. wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka;

8b. posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym językiem obcym.

– nie wykazuje zainteresowania twórczymi, artystycznymi i znanymi na całym świecie zawodami przedstawionymi w sekcji Wonderful World oraz DVD Club.   – wykazuje niewielkie zainteresowanie twórczymi, artystycznymi i znanymi na całym świecie zawodami przedstawionymi w sekcji Wonderful World oraz DVD Club.   – wyraża zaciekawienie twórczymi, artystycznymi
i znanymi na całym świecie zawodami przedstawionymiw sekcji Wonderful World oraz DVD Club
Pp. pkt 9.Umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań
i przygotowania do dalszej edukacji.
9. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych). – nie potrafi samodzielnie określić, czego się nauczył;

– nie zawsze wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.

– na ogół potrafi określić, czego się nauczył;

– zwykle wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.

– potrafi określić, czego się nauczył;

–  wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.

Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje

z rówieśnikami w trakcie nauki.

– rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.
–  na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne
w parach i w grupie;– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.
v chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
 i w grupie;– aktywnie współpracuje
z innymi podczas zabaw i gier językowych.
Pp. pkt 11. Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania
i korzystania
z informacji.
 
11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. –  nie zawsze potrafi połączyć zdjęcia z wyrazami/wyrażeniami w słowniczku Active Dictionary;

–  ma problemy ze zrozumieniem dialogów
z filmu oraz wyodrębnieniem potrzebnych informacji;

– z trudnością potrafi odszukać potrzebne informacje
w podręczniku.

 

–  zwykle potrafi połączyć zdjęcia z wyrazami/wyrażeniami
w słowniczku Active Dictionary;– potrzebuje więcej czasu
 i niewielkiej podpowiedzi, aby zrozumieć dialogi z filmu oraz wyodrębnić potrzebne informacje;– potrafi odszukać potrzebne informacje w podręczniku. 
–  z łatwością potrafi połączyć zdjęcia z wyrazami/wyrażeniami w słowniczku Active Dictionary;

– zrozumie dialogi z filmu oraz wyodrębnia potrzebne informacje;

– z łatwością potrafi odszukać potrzebne informacje
w podręczniku.

           

 

 

Unit 4 Food –   Opener

 
Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności
z przyswojeniem materiałuUczeń:
Dość dobrze!

Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

 
Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych
 i audiowizualnych.
– z trudnością przypomina sobie słowa z grupy leksykalnej: potrawy wyuczone w klasie pierwszej;

 

–  z niewielką pomocą przypomina sobie słowa

z grupy leksykalnej: potrawy wyuczone w klasie pierwszej;

 

–  pamięta słowa z grupy leksykalnej: potrawy wyuczone w klasie pierwszej, a nawet zna dodatkowe słownictwo w tym zakresie;

 

 
Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie
i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – rzadko rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. I’ve got some pictures. Let’s guess. What can you see in the picture? What products can you see? How many products are there on the pizza? What’s the girl’s/boy’s favourite food? What letters do you know? What letters are the new ones? Let’s sing the song together.), nie zawsze potrafi poprawnie na nie zareagować. – na ogół rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. I’ve got some pictures. Let’s guess. What can you see in the picture? What products can you see? How many products are there on the pizza? What’s the girl’s/boy’s favourite food? What letters do you know? What letters are the new ones? Let’s sing the song together.), zwykle potrafi na nie zareagować. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. I’ve got some pictures. Let’s guess. What can you see in the picture? What products can you see? How many products are there on the pizza? What’s the girl’s/boy’s favourite food? What letters do you know? What letters are the new ones? Let’s sing the song together.), poprawnie na nie reaguje.  
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek
i wierszyków, szczególnie, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami
– ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, nie zawsze rozumie wysłuchany tekst. – stara się słuchać nagrania, zwykle rozumie wysłuchany tekst. – uważnie słucha nagrania, rozumie wysłuchany tekst.  
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje. – słucha nagrań i na ogół samodzielnie zaznacza w tabeli upodobania dzieci. – słucha nagrań i potrafi samodzielnie zaznaczyć
w tabeli upodobania dzieci.
– uważnie słucha nagrań
i z łatwością zaznacza w tabeli upodobania dzieci.
 
Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie zawsze potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy
i zdania.
– powtarza poprawnie wyrazy i zdania. – z łatwością powtarza poprawnie wyrazy i zdania.  
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie, np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki o literach alfabetu. – razem z nagraniem oraz
w grupie śpiewa piosenkę
o literach alfabetu.
– samodzielnie lub w parze śpiewa piosenkę o literach alfabetu.  
4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. – nie zawsze potrafi podać właściwą nazwę potrawy lub produktu spożywczego w grze Noughts and Crosses. –  zwykle potrafi podać właściwą nazwę potrawy lub produktu spożywczego
w grze Noughts and Crosses.
– potrafi podać właściwą nazwę potrawy lub produktu spożywczego w grze Noughts and Crosses.  
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

 

 

 

 

6a. reaguje werbalnie
i niewerbalnie na polecenia;
– nie zawsze potrafi właściwie reagować na konkretne polecenia. –  na ogół potrafi właściwie reagować na konkretne polecenia. –  potrafi właściwie reagować na konkretne polecenia.  
6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów;

 

– nie zawsze potrafi samodzielnie odpowiedzieć na pytanie nauczyciela na podstawie ilustracji i  treści nagrania. – na ogół potrafi samodzielnie odpowiedzieć na pytanie na podstawie ilustracji i  treści nagrania. – potrafi odpowiedzieć na pytanie nauczyciela na podstawie ilustracji i  treści nagrania.

 

 
Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie, gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem. – ma problemy z powiązaniem słowa z jego znaczeniem;

–  nie zawsze potrafi odnaleźć ukryte wyrazy w wężu wyrazowym.

– na ogół potrafi powiązać słowo z jego znaczeniem;

– zwykle potrafi odnaleźć ukryte wyrazy w wężu wyrazowym.

– potrafi powiązać słowo z jego znaczeniem;

– potrafi odnaleźć ukryte wyrazy w wężu wyrazowym.

 
Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

5b. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; – nie potrafi samodzielnie napisać nazw potraw i produktów spożywczych. –zwykle potrafi samodzielnie napisać nazwy potraw i produktów spożywczych. – potrafi samodzielnie napisać nazwy potraw i produktów spożywczych.  
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki.
– rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne
w parach i w grupie;– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– aktywnie współpracuje
z innymi podczas zabaw i gier językowych.
 
Unit 4 Food –   Lesson 1 Can I have fish and chips, please?

 

 
Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności
z przyswojeniem materiałuUczeń:
Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione
w materiałach wizualnych
i audiowizualnych.
– nie zna słów i wyrażeń: chicken, fish and chips, menu, milk, soup, vegetables, delicious, Enjoy your meal!, Help yourself., Here you are,
i nie potrafi ich właściwie zastosować.
– czasem myli słowa i wyrażenia: chicken, fish and chips, menu, milk, soup, vegetables, delicious, Enjoy your meal!, Help yourself., Here you are., raczej je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa i wyrażenia: chicken, fish and chips, menu, milk, soup, vegetables, delicious, Enjoy your meal!, Help yourself., Here you are.,oraz je rozumie i potrafi zastosować.  
Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie
i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia;

 

 

 

 

 

 

 

– rzadko rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. Repeat and point to the right words. Listen to the story and point to the right pictures. What number is it?), nie zawsze potrafi poprawnie na nie zareagować. – na ogół rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. Repeat and point to the right words. Listen to the story and point to the right pictures. What number is it?), zwykle potrafi na nie zareagować. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. Repeat and point to the right words. Listen to the story and point to the right pictures. What number is it?), poprawnie na nie reaguje.  
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek
i wierszyków, szczególnie, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami
– ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, nie zawsze rozumie historyjkę. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i zwykle rozumie historyjkę. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie historyjkę.  
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– słucha nagrań i z pomocą nauczyciela wskazuje odpowiednie wyrazy/ilustracje oraz przykleja naklejki;

–  nie potrafi odpowiedzieć na pytania na podstawie nagrania.

– słucha nagrań i na ogół wskazuje odpowiednie wyrazy/ilustracje oraz przykleja naklejki;

–  z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania na podstawie nagrania.

– uważnie słucha nagrań i wskazuje odpowiednie wyrazy/ilustracje oraz przykleja naklejki;

– odpowiada na pytania nauczyciela na podstawie nagrania.

 
Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

 

 

 

 

 

 

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie zawsze potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy
i zdania.
– powtarza poprawnie wyrazy i zdania. – z łatwością powtarza poprawnie wyrazy i zdania.  
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie, np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki Can I have a pizza? – razem z nagraniem oraz
w grupie śpiewa piosenkę Can I have a pizza?
– samodzielnie lub w parze śpiewa piosenkę Can I have
a pizza?
 
4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. – rzadko potrafi odgadnąć nazwę potrawy lub produktu spożywczego. – na ogół potrafi odgadnąć nazwę potrawy lub produktu spożywczego. – potrafi odgadnąć nazwę potrawy lub produktu spożywczego.  
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6a. reaguje werbalnie
i niewerbalnie na polecenia;
– nie zawsze potrafi reagować wskazując określone wyrazy/zdania czy ilustracje. – na ogół potrafi reagować wskazując określone wyrazy/zdania czy ilustracje. – potrafi reagować wskazując określone wyrazy/zdania czy ilustracje.  
6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie zawsze pyta o ulubione potrawy i udziela odpowiedzi;

– nie zawsze potrafi samodzielnie zamówić wybrane danie w restauracji.

– zwykle pyta o ulubione potrawy i udziela odpowiedzi;

– na ogół potrafi samodzielnie zamówić wybrane danie w restauracji.

– pyta o ulubione potrawy
i udziela odpowiedzi;– potrafi samodzielnie zamówić wybrane danie w restauracji. 
 
Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie, gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem. – ma problemy z powiązaniem słowa z jego graficzną formą;

–rzadko rozumie czytane wyrazy oraz proste zdania.

– na ogół potrafi powiązać słowo z graficzną formą;

– zwykle rozumie czytane wyrazy oraz proste zdania.

– potrafi powiązać słowo z jego graficzną formą;

– rozumie czytane wyrazy oraz proste zdania.

 
3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

 

– nie zawsze potrafi poprawne podać imię bohatera, który zamówił dany zestaw na podstawie tekstu historyjki;

– ma problemy z poprawnym ułożeniem zdań z podanych wyrazów.

 

– na ogół potrafi poprawne podać imię bohatera, który zamówił dany zestaw potraw na podstawie tekstu historyjki;

– zwykle potrafi ułożyć poprawnie zdania z podanych wyrazów.

– potrafi poprawne podać imię bohatera, który zamówił dany zestaw potraw na podstawie tekstu historyjki;

– potrafi ułożyć poprawnie zdania z podanych wyrazów.

 

 
Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

5a. przepisuje wyrazy
i proste zdania; 
– ma problemy ze starannym
i bezbłędnym pisaniem.
– pisze na ogół starannie, rzadko popełniając błędy. – pisze starannie i bezbłędnie.  
Pp. pkt 9. Umiejętność uczenia się 9. Uczeń potrafi określić czego się nauczył, i wie
w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem
– niechętnie sprawdza
i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
– na ogół chętnie sprawdza
i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
– chętnie sprawdza i z łatwością zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.  
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki.
– rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne
w parach i w grupie;– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
 i w grupie;– aktywnie współpracuje
z innymi podczas zabaw i gier językowych.
 
     Unit 4 Food –  Lesson 2 Pumpkin farm

 

 
Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności
z przyswojeniem materiałuUczeń:
Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

 
Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione
w materiałach wizualnych
i audiowizualnych.
– nie zna słów: carrot, farmer, lettuce, potato, pumpkin, shop assistant, village, grow, sell
i nie potrafi ich właściwie zastosować.
– czasem myli słowa: carrot, farmer, lettuce, potato, pumpkin, shop assistant, village, grow, sell raczej je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa: carrot, farmer, lettuce, potato, pumpkin, shop assistant, village, grow, sell oraz je rozumie i potrafi zastosować.  
Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie
i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia;

 

 

 

 

 

 

 

– rzadko rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, (np. Repeat and point to the right words. What can you see in the picture? What vegetables are in the picture? Read/Write the sentences.) i nie zawsze potrafi poprawnie na nie zareagować. – na ogół rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, (np. Repeat and point to the right words. What can you see in the picture? What vegetables are in the picture? Read/Write the sentences.) i zwykle potrafi poprawnie na nie zareagować. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, (np. Repeat and point to the right words. What can you see in the picture? What vegetables are in the picture? Read/Write the sentences.) i poprawnie na nie reaguje.  
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek
i wierszyków, szczególnie, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami
– ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, nie zawsze rozumie tekst. – stara się słuchać nagrania
i zwykle rozumie tekst.
– uważnie słucha nagrania
i rozumie tekst.
 
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– słucha nagrania i bez pomocy nauczyciela nie potrafi właściwe uzupełnić tekstu;

–  na ogół wskazuje właściwe wyrazy na podstawie nagrania.

 

– słucha nagrania i na ogół potrafi samodzielnie uzupełnić tekst brakującymi wyrazami;

–  wskazuje właściwe wyrazy
na podstawie nagrania.

 

– uważnie słucha nagrania
i potrafi samodzielnie uzupełnić tekst brakującymi wyrazami;z łatwości ą wskazuje właściwe wyrazy/ilustracje;–  z łatwością wskazuje właściwe wyrazy na podstawie nagrania. 
 
Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie zawsze potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy
i zdania.
– potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy i zdania. – z łatwością potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy i zdania.  
4b. tworzy bardzo proste
i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty
z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;
–  nie potrafi samodzielnie opisać farmy wg wzoru.

 

– zwykle potrafi samodzielnie opisać farmę wg wzoru.

 

–  potrafi samodzielnie opisać farmę wg wzoru.

 

 
4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. – nie zawsze potrafi właściwie odgadnąć poznane nazwy potraw i produktów spożywczych. – na ogół potrafi właściwie odgadnąć poznane nazwy potraw i produktów spożywczych. – potrafi właściwie odgadnąć poznane nazwy potraw
i produktów spożywczych.
 
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń: 6a. reaguje werbalnie
i niewerbalnie na polecenia;
– na ogół potrafi reagować właściwym słowem/zdaniem. – potrafi reagować właściwym słowem/zdaniem. – z łatwością potrafi właściwie reagować słowem/zdaniem.  
Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie, gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – ma problemy z powiązaniem słowa z jego graficzną formą;

– rzadko rozumie czytane zdania.

– na ogół potrafi powiązać słowo z graficzną formą;

– zwykle rozumie czytane zdania.

– potrafi powiązać słowo z graficzną formą;

– rozumie czytane zdania.

 
3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– nie zawsze potrafi zakreślić właściwe wyrazy w zdaniach;

– ma problemy z prawidłowym przeczytaniem zdania wykorzystując dopełniacz saksoński;

– na ogół potrafi ułożyć
 i przeczytać zdania
z podanych wyrazów.

– na ogół potrafi zakreślić właściwe wyrazy w zdaniach;

– zwykle potrafi prawidłowo przeczytać zdania wykorzystując dopełniacz saksoński;

– potrafi ułożyć i przeczytać zdania z podanych wyrazów.

– potrafi zakreślić właściwe wyrazy w zdaniach;

– potrafi prawidłowo przeczytać zdania wykorzystując dopełniacz saksoński;

– z łatwością potrafi ułożyć
i przeczytać zdania z podanych wyrazów.

 

 
Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

5b. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; – nie potrafi samodzielnie uzupełnić tekstu brakującymi wyrażeniami. – zwykle potrafi samodzielnie uzupełnić tekst brakującymi wyrażeniami. – potrafi samodzielnie uzupełnić tekst brakującymi wyrażeniami.  
  5c. pisze bardzo proste
i krótkie zdania wg wzoru
i samodzielnie
–nie potrafi samodzielnie napisać opisu ogrodu wg wzoru;

– na ogół potrafi napisać zdania z podanych wyrazów.

– zwykle potrafi samodzielnie napisać opis ogrodu wg wzoru;

– potrafi napisać zdania
z podanych wyrazów.

– potrafi samodzielnie napisać opis ogrodu wg wzoru;

– z łatwością pisze zdania
z podanych wyrazów.

 
Pp. pkt 9. Umiejętność uczenia się 9. Uczeń potrafi określić czego się nauczył, i wie
w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.
–niechętnie sprawdza
 i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów;
– na ogół chętnie sprawdza
i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów;
– chętnie sprawdza i z łatwością zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów;  
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki.
– rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach i w grupie;

– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne
w parach i w grupie;– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.
 – chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– aktywnie współpracujez innymi podczas zabaw i gier językowych.
 
 

Unit 4 Food –  Lesson 3  Gingerbread cookies

 

 
Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności
z przyswojeniem materiałuUczeń:
Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

 
Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione
w materiałach wizualnych
i audiowizualnych.
– nie zna słów: bowl, butter, cup, flour, ginger, gingerbread cookies, sugar, teaspoon, add, bake, mix, put i nie potrafi ich właściwie zastosować. – czasem myli słowa: bowl, butter, cup, flour, ginger, gingerbread cookies, sugar, teaspoon, add, bake, mix, put, raczej je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa: bowl, butter, cup, flour, ginger, gingerbread cookies, sugar, teaspoon, add, bake, mix, put oraz je rozumie
i potrafi zastosować.
 
Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie
i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – rzadko rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, (np. Point to the right words. What can you see in picture 3? What food products have you heard? How many food products are there in the song? Open/Close your eyes.) i nie zawsze potrafi poprawnie na nie zareagować. – na ogół rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, (np. Point to the right words. What can you see in picture 3? What food products have you heard? How many food products are there in the song? Open/Close your eyes.) i zwykle potrafi poprawnie na nie zareagować. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, (np. Point to the right words. What can you see in picture 3? What food products have you heard? How many food products are there in the song? Open/Close your eyes.) i potrafi poprawnie na nie zareagować.  
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek
i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami;
– ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, nie zawsze rozumie dialogi. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i zwykle rozumie dialogi. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie dialogi.  
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– słucha nagrania i z pomocą nauczyciela wskazuje odpowiednie ilustracje/wyrazy;

– nie potrafi odpowiedzieć na pytania na podstawie nagrania.

– słucha nagrania i na ogół wskazuje odpowiednie ilustracje/wyrazy;

– z pomocą nauczyciela potrafi odpowiedzieć na pytania na podstawie nagrania.

 – uważnie słucha nagrania
i wskazuje odpowiednie ilustracje/wyrazy;– potrafi odpowiedzieć na pytania na podstawie nagrania.
 
Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie zawsze potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy oraz zdania. – potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy i zdania. – z łatwością powtarza poprawnie wyrazy i zdania.  
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi wyrecytować rymowanki o pieczeniu ciasteczek. –razem z nagraniem oraz w grupie recytuje rymowankę
o pieczeniu ciasteczek.
– samodzielnie i w parze recytuje rymowankę
o pieczeniu ciasteczek.
 
4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. – nie zawsze potrafi zapamiętać brakujące wyrazy. – na ogół potrafi zapamiętać brakujące wyrazy. – potrafi zapamiętać brakujące wyrazy.  
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń: 6a. reaguje werbalnie
 i niewerbalnie na polecenia; 
– na ogół potrafi reagować gestem/ruchem lub wskazać właściwy wyraz/ilustrację. – potrafi reagować gestem/ruchem lub wskazać właściwy wyraz/ilustrację. – z łatwością potrafi reagować gestem/ruchem lub wskazać właściwy wyraz/ilustrację.  
Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie, gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – ma problemy z powiązaniem słowa z jego graficzną formą;

– rzadko rozumie czytane wyrazy oraz proste zdania.

– na ogół potrafi powiązać słowo z graficzną formą;

–zwykle rozumie czytane wyrazy oraz proste zdania.

– potrafi powiązać słowo
z graficzną formą;– rozumie czytane wyrazy oraz proste zdania.
 
3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– nie zawsze potrafi zastąpić ilustracje słowami w czytanych zdaniach;

– rzadko potrafi przeczytać zdania przepisu we właściwym porządku;

– zwykle łączy poprawnie zdania z ilustracjami oraz części zdań.

–na ogół potrafi zastąpić ilustracje słowami w czytanych zdaniach;

– zwykle potrafi przeczytać zdania przepisu we właściwym porządku;

– łączy poprawnie zdania
z ilustracjami oraz części zdań.

– potrafi zastąpić ilustracje słowami w czytanych zdaniach;

–potrafi przeczytać zdania przepisu we właściwym porządku;

–z łatwością łączy poprawnie zdania z ilustracjami oraz części zdań.

 

 
Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

5b. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; – nie potrafi samodzielnie napisać nazw czynności
z podanych liter.
– zwykle potrafi samodzielnie napisać nazwy czynności
z podanych liter.
– potrafi samodzielnie napisać nazwy czynności z podanych liter.  
Pp. pkt 9. Umiejętność uczenia się 9. Uczeń potrafi określić czego się nauczył, i wie
w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem
– niechętnie sprawdza
 i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
– na ogół chętnie sprawdza
i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
– chętnie sprawdza i z łatwością zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.  
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki.
– rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne
w parach i w grupie;– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– aktywnie współpracuje
z innymi podczas zabaw i gier językowych.
 
    Unit 4 Food –  Review, I can, Active Dictionary, Wonderful World, DVD Club

 

 
Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności
z przyswojeniem materiałuUczeń:
Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

 
Środki językowe Pp. pkt 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych
w zakresie następujących tematów:
1 f. jedzenie; – nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych dla zamówienia wybranego dania w restauracji, zapytania
o ulubione potrawy oraz ułożenia przepisu kulinarnego na ciasteczka. 
– na ogół potrafi zapamiętać
i zastosować właściwe środki językowe dla zamówienia wybranego dania w restauracji, zapytania o ulubione potrawy oraz ułożenia przepisu kulinarnego na ciasteczka.   
– potrafi zapamiętać
i zastosować właściwe środki językowe dla zamówienia wybranego dania w restauracji, zapytania o ulubione potrawy oraz ułożenia przepisu kulinarnego na ciasteczka. . 
 
8.Kompetencja interkulturowa, uczeń: 8a. wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka;

8b. posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym językiem obcym.

– nie wykazuje zainteresowania ulubionymi potrawami dzieci z różnych stron świata przedstawionymi w sekcji Wonderful World oraz DVD Club.   – wykazuje niewielkie ulubionymi potrawami dzieci
z różnych stron świata przedstawionymi w sekcji Wonderful World oraz DVD Club.  
–wyraża zaciekawienie ulubionymi potrawami dzieci

z różnych stron świata przedstawionymi w sekcji Wonderful World oraz DVD Club.

 
Pp. pkt 9.Umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań

i przygotowania do dalszej edukacji.

9. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie,
w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych).
– nie potrafi samodzielnie określić, czego się nauczył;

 – nie zawsze wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.

– na ogół potrafi określić, czego się nauczył;

– zwykle wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.

– potrafi określić, czego się nauczył;

– wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.

 
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki.
– rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach i w grupie;

– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach i w grupie;

– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach i w grupie;

– aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 
Pp. pkt 11. Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania
i korzystania
z informacji.  
11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. – nie zawsze potrafi połączyć zdjęcia
z wyrazami/wyrażeniami
w słowniczku Active Dictionary;– ma problemy ze zrozumieniem dialogów z filmu oraz wyodrębnieniem potrzebnych informacji;– z trudnością potrafi odszukać potrzebne informacje
w podręczniku. 
– zwykle potrafi połączyć zdjęcia
z wyrazami/wyrażeniami
w słowniczku Active Dictionary;–potrzebuje więcej czasu i niewielkiej podpowiedzi, aby zrozumieć dialogi z filmu oraz wyodrębnić potrzebne informacje;– potrafi odszukać potrzebne informacje w podręczniku. 
– z łatwością potrafi połączyć zdjęcia z wyrazami/wyrażeniami w słowniczku Active Dictionary;

– zrozumie dialogi z filmu oraz wyodrębnia potrzebne informacje;

– z łatwością potrafi odszukać potrzebne informacje
w podręczniku.

 

 

 

 

Unit 5 My week –   Opener

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności
z przyswojeniem materiałuUczeń:
Dość dobrze!

Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione
w materiałach wizualnych
i audiowizualnych.
– z trudnością przypomina sobie słowa z grupy leksykalnej: czas wolny i sport wyuczone w klasie drugiej.

 

– z niewielką pomocą przypomina sobie słowa
z grupy leksykalnej: czas wolny i sport wyuczone
w klasie drugiej. 
–pamięta słowa z grupy leksykalnej: czas wolny i sport wyuczone w klasie drugiej,
a nawet zna dodatkowe słownictwo w tym zakresie. 
Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie
i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – rzadko rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. What can you see in the picture? What do you do in summer/winter? Listen to the alphabet song. What letters do you know? What letters are the new ones? Let’s sing the song together.), nie zawsze potrafi poprawnie na nie zareagować. – na ogół rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. What can you see in the picture? What do you do in summer/winter? Listen to the alphabet song. What letters do you know? What letters are the new ones? Let’s  sing the song together.), zwykle potrafi na nie zareagować. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. What can you see in the picture? What do you do in summer/winter? Listen to the alphabet song. What letters do you know? What letters are the new ones? Let’s sing the song together.), poprawnie na nie reaguje.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, nie zawsze rozumie wysłuchany tekst. – stara się słuchać nagrania, zwykle rozumie wysłuchany tekst. – uważnie słucha nagrania, rozumie wysłuchany tekst.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje. – słucha nagrań i na ogół samodzielnie odpowiada na pytania nauczyciela. – słucha nagrań i na ogół potrafi samodzielnie odpowiedzieć na pytania nauczyciela. – uważnie słucha nagrań
i  odpowiada na pytania nauczyciela.
Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie zawsze potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy
i zdania.
– powtarza poprawnie wyrazy i zdania. – z łatwością powtarza poprawnie wyrazy i zdania.
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie, np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki o literach alfabetu. – razem z nagraniem oraz w grupie śpiewa piosenkę o literach alfabetu. – samodzielnie lub w parze śpiewa piosenkę o literach alfabetu.
4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. – nie zawsze potrafi podać właściwą nazwę czynności lub sportu w grze Memory. – zwykle potrafi podać właściwą nazwę czynności lub sportu w grze Memory. –potrafi podać właściwą nazwę czynności lub sportu w grze Memory.
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń: 6a. reaguje werbalnie
i niewerbalnie na polecenia;
– nie zawsze potrafi właściwie reagować na konkretne polecenia. – na ogół potrafi właściwie reagować na konkretne polecenia. – potrafi właściwie reagować na konkretne polecenia.
Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie, gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem. – ma problemy z powiązaniem słowa z jego znaczeniem.

 

– na ogół potrafi powiązać słowo z jego znaczeniem. – potrafi powiązać słowo z jego znaczeniem.
Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

5a. przepisuje wyrazy
i proste zdania; 
– ma problemy ze starannym
 i bezbłędnym pisaniem we właściwych kolumnach.
– pisze na ogół starannie, zwykle we właściwych kolumnach. – pisze starannie i bezbłędnie, we właściwych kolumnach.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki.
– rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach

i w grupie;

– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne

w parach i w grupie;

– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
 i w grupie;– aktywnie współpracuje
z innymi podczas zabaw i gier językowych.
Unit 5 My week –   Lesson 1 Fred’s timetable

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności
z przyswojeniem materiałuUczeń:
Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione
w materiałach wizualnych
i audiowizualnych.
– nie zna słów i wyrażeń: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, timetable, busy, easy, later on, I’m sorry. i nie potrafi ich właściwie zastosować. – czasem myli słowa i wyrażenia: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, timetable, busy, easy, later on, I’m sorry. raczej je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa i wyrażenia: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, timetable, busy, easy, later on, I’m sorry. oraz je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie

i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia;

 

 

 

 

 

 

 

– rzadko rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. Repeat and point to the right words. Listen to the story and point to the right pictures. Why is it difficult to write a timetable? What’s the advice?), nie zawsze potrafi poprawnie na nie zareagować. – na ogół rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. Repeat and point to the right words. Listen to the story and point to the right pictures. Why is it difficult to write a timetable? What’s the advice?), zwykle potrafi na nie zareagować. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. Repeat and point to the right words. Listen to the story and point to the right pictures. Why is it difficult to write a timetable? What’s the advice?), poprawnie na nie reaguje.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek

i wierszyków, szczególnie, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami

– ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, nie zawsze rozumie historyjkę. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i zwykle rozumie historyjkę. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie historyjkę.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– słucha nagrań i z pomocą nauczyciela wskazuje odpowiednie wyrazy/ilustracje oraz przykleja naklejki;

– nie potrafi odpowiedzieć na pytania na podstawie nagrania.

– słucha nagrań i na ogół wskazuje odpowiednie wyrazy/ilustracje oraz przykleja naklejki;

– z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania
na podstawie nagrania.

– uważnie słucha nagrań i wskazuje odpowiednie wyrazy/ilustracje oraz przykleja naklejki;

v odpowiada na pytania nauczyciela na podstawie nagrania.

Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

 

 

 

 

 

 

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie zawsze potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy i zdania.

 

– powtarza poprawnie wyrazy i zdania. – z łatwością powtarza poprawnie wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste
i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty
z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;
– nie potrafi samodzielnie opisać poszczególnych dni tygodnia w oparciu o plan zajęć w 1 i 3 os. l. poj. czasu Present Simple.

 

– zwykle potrafi samodzielnie opisać poszczególne dni tygodnia
w oparciu o plan zajęć w 1 i 3 os. l. poj. czasu Present Simple. 
– potrafi samodzielnie opisać poszczególne dni tygodnia
w oparciu o plan zajęć w 1 i 3 os. l. poj. czasu Present Simple. 
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie, np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki What do you do? – razem z nagraniem oraz w grupie śpiewa piosenkę What do you do? – samodzielnie lub w parze śpiewa piosenkę What do you do?
4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. –  potrafi zapytać i odpowiedzieć na pytanie

w zabawie z krzesłami.

– na ogół potrafi zapytać i odpowiedzieć na pytanie w zabawie z krzesłami. – potrafi zapytać i odpowiedzieć na pytanie w zabawie
z krzesłami.
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6a. reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia;

 

– nie zawsze właściwie reaguje wskazując określone wyrazy/zdania czy ilustracje. – na ogół właściwie reaguje wskazując określone wyrazy/zdania czy ilustracje. – właściwie reaguje wskazując określone wyrazy/zdania czy ilustracje.
6.b.przedstawia siebie i inne osoby – mówi, np. jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co potrafi robić;

 

–rzadko potrafi samodzielnie przedstawić swój plan tygodnia wykorzystując poznane słownictwo. –na ogół potrafi samodzielnie przedstawić swój plan tygodnia wykorzystując poznane słownictwo. – potrafi samodzielnie przedstawić swój plan tygodnia wykorzystując poznane słownictwo.
6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie zawsze potrafi zapytać
 i udzielić odpowiedzi na podstawie planu zajęć.
– zwykle pyta i udziela odpowiedzi na podstawie planu zajęć. – pyta i udziela odpowiedzi na podstawie planu zajęć.
Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie, gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem. – ma problemy z powiązaniem słowa z jego graficzną formą;

– rzadko rozumie czytane wyrazy i poprawnie układa
z nich proste zdania.

– na ogół potrafi powiązać słowo z graficzną formą;

–zwykle rozumie czytane wyrazy i poprawnie układa

z nich proste zdania.

– potrafi powiązać słowo z jego graficzną formą;

– rozumie czytane wyrazy
 i poprawnie układa z nich proste zdania. 

Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

5a. przepisuje wyrazy
i proste zdania; 
– ma problemy ze starannym
 i bezbłędnym wpisaniem brakujących nazw czynności. 
– pisze na ogół starannie, rzadko popełniając błędy wpisując brakujące nazwy czynności. – pisze starannie i bezbłędnie wpisując brakujące nazwy czynności.
5c. pisze bardzo proste

i krótkie zdania wg wzoru
 i samodzielnie

–nie potrafi samodzielnie napisać planu zajęć wg wzoru;

–na ogół potrafi napisać zdania z podanych wyrazów.

–zwykle potrafi samodzielnie napisać plan zajęć wg wzoru;

– potrafi napisać zdania

z podanych wyrazów.

–potrafi samodzielnie napisać plan zajęć wg wzoru;

– z łatwością pisze zdania
z podanych wyrazów.

Pp. pkt 9. Umiejętność uczenia się 9. Uczeń potrafi określić czego się nauczył, i wie
w  jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem
– niechętnie sprawdza
 i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
– na ogół chętnie sprawdza

 i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.

– chętnie sprawdza i z łatwością zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki.
– rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach i w grupie;

– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach i w grupie;

– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– aktywnie współpracuje
z innymi podczas zabaw i gier językowych.
     Unit 5 My week –  Lesson 2 At the weekend

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności

z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych

i audiowizualnych.

– nie zna słów: Saturday, Sunday, brush, musician, paint, recorder, violin, week, give a concert, together i nie potrafi ich właściwie zastosować. – czasem myli słowa: Saturday, Sunday, brush, musician, paint, recorder, violin, week, give a concert, together raczej je rozumie, ale wymaga podpowiedzi

w ich zastosowaniu.

– zna słowa: Saturday, Sunday, brush, musician, paint, recorder, violin, week, give a concert, together oraz je rozumie

i potrafi zastosować.

Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie
i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia;

 

 

 

 

 

 

 

– rzadko rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, (np. Repeat and point to the right words. What can you see in the picture? What instruments can you see in the picture? One activity, she doesn’t do it on Sundays, what it is?) i nie zawsze potrafi poprawnie na nie zareagować. – na ogół rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, (np. Repeat and point to the right words. What can you see in the picture? What instruments can you see in the picture? One activity, she doesn’t do it on Sundays, what it is?) i zwykle potrafi poprawnie na nie zareagować. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, (np. Repeat and point to the right words. What can you see in the picture? What instruments can you see in the picture? One activity, she doesn’t do it on Sundays, what it is?)) i poprawnie na nie reaguje.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek
i wierszyków, szczególnie, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami
– ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, nie zawsze rozumie tekst. – stara się słuchać nagrania i zwykle rozumie tekst. – uważnie słucha nagrania i rozumie tekst.
Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie zawsze potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy i zdania. – potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy i zdania. – z łatwością potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy i zdania.
4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. – nie zawsze potrafi wykorzystać poznane wyrazy i zwroty w zabawie naśladowczej. – na ogół potrafi wykorzystać poznane wyrazy i zwroty w zabawie naśladowczej. – potrafi wykorzystać poznane wyrazy i zwroty w zabawie naśladowczej.
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń: 6a. reaguje werbalnie
i niewerbalnie na polecenia;
– na ogół potrafi wskazać właściwe ilustracje lub wyrazy;

– zwykle właściwie reaguje gestem lub ruchem na usłyszane słowa/wyrażenia lub dźwięki.

– potrafi wskazać właściwe ilustracje lub wyrazy;

– właściwie reaguje gestem lub ruchem na usłyszane słowa/wyrażenia lub dźwięki.

– z łatwością potrafi wskazać właściwe ilustracje lub wyrazy;

– z łatwością reaguje odpowiednim gestem lub ruchem na usłyszane słowa/wyrażenia lub dźwięki.

6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie zawsze potrafi zapytać o zajęcia w dniach wolnych i udzielić odpowiedzi. – zwykle pyta o zajęcia w dniach wolnych i udziela odpowiedzi. – pyta o zajęcia w dniach wolnych i udziela odpowiedzi.

 

Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie, gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – ma problemy z powiązaniem słowa z jego graficzną formą;

– rzadko rozumie czytane wyrazy i zdania.

– na ogół potrafi powiązać słowo z graficzną formą;

– zwykle rozumie czytane wyrazy i zdania.

– potrafi powiązać słowo z graficzną formą;

– rozumie czytane wyrazy i  zdania.

3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

–nie zawsze potrafi poprawnie uzupełnić czytane zdania;

– rzadko potrafi samodzielnie odpowiedzieć na pytania na podstawie tekstu.

– na ogół potrafi poprawnie uzupełnić czytane zdania;

–zwykle potrafi samodzielnie odpowiedzieć na pytania na podstawie tekstu.

– potrafi poprawnie uzupełnić czytane zdania;

– potrafi samodzielnie odpowiedzieć na pytania na podstawie tekstu.

 

Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

5a. przepisuje wyrazy
i proste zdania; 
– ma problemy ze starannym
i bezbłędnym wpisaniem brakujących wyrazów. 
– pisze na ogół starannie, rzadko popełniając błędy przy wpisywaniu brakujących wyrazów. – pisze starannie i bezbłędnie wpisując brakujące wyrazy.
Pp. pkt 9. Umiejętność uczenia się 9. Uczeń potrafi określić czego się nauczył, i wie

w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.

– niechętnie sprawdza i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów. – na ogół chętnie sprawdza i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów. – chętnie sprawdza i z łatwością zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. – rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach i w grupie;

– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach i w grupie;

– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 – chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach i w grupie;

– aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

Unit 5 My week –  Lesson 3  In the morning

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione
w materiałach wizualnych
i audiowizualnych.
– nie zna słów: evening               , morning, brush my teeth, have breakfast, have dinner, get dressed, wash, wake up, bored, early, I’d like to sleep late. I’d like to stay up late.i nie potrafi ich właściwie zastosować. – czasem myli słowa: evening , morning, brush my teeth, have breakfast, have dinner, get dressed, wash, wake up, bored, early, I’d like to sleep late. I’d like to stay up late., raczej je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa: evening, morning, brush my teeth, have breakfast, have dinner, get dressed, wash, wake up, bored, early, I’d like to sleep late. I’d like to stay up late. oraz je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie
i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – rzadko rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, (np. Point to the right words. Listen and point to the right pictures. Read and write. Make and talk.) i nie zawsze potrafi poprawnie na nie zareagować. – na ogół rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, (np. Point to the right words. Listen and point to the right pictures. Read and write. Make and talk.) i zwykle potrafi poprawnie na nie zareagować. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, (np. Point to the right words. Listen and point to the right pictures. Read and write. Make and talk.) i potrafi poprawnie na nie zareagować.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek
i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami;
– ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, nie zawsze rozumie dialogi. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i zwykle rozumie dialogi. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie dialogi.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– słucha nagrania i z pomocą nauczyciela wskazuje odpowiednie ilustracje/wyrazy;

– nie potrafi odpowiedzieć na pytania na podstawie nagrania.

– słucha nagrania i na ogół wskazuje odpowiednie ilustracje/wyrazy;

– z pomocą nauczyciela potrafi odpowiedzieć na pytania na podstawie nagrania.

 – uważnie słucha nagrania
i wskazuje odpowiednie ilustracje/wyrazy;– potrafi odpowiedzieć na pytania na podstawie nagrania.
Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie zawsze potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy oraz zdania. – potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy i zdania. – z łatwością powtarza poprawnie wyrazy i zdania.
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki Would you like to …? – razem z nagraniem oraz
w grupie śpiewa piosenkę Would you like to …?
– samodzielnie lub w parze śpiewa piosenkę Would you like to …?
4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. – nie zawsze potrafi wykorzystać poznane wyrazy i zwroty w zabawie. – na ogół potrafi wykorzystać poznane wyrazy i zwroty w zabawie. – potrafi wykorzystać poznane wyrazy i zwroty w zabawie.
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń: 6a. reaguje werbalnie
i niewerbalnie na polecenia; 
– na ogół potrafi reagować gestem/ruchem lub wskazać właściwy wyraz/ilustrację. – potrafi reagować gestem/ruchem lub wskazać właściwy wyraz/ilustrację. – z łatwością potrafi reagować gestem/ruchem lub wskazać właściwy wyraz/ilustrację.
6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie zawsze potrafi zapytać i udzielić odpowiedzi
z wykorzystaniem wyrażenia „would like to”.
– zwykle potrafi zapytać
i udzielić odpowiedzi
z wykorzystaniem wyrażenia „would like to”.
– potrafi zapytać i udzielić odpowiedzi z wykorzystaniem wyrażenia „would like to”.

 

Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie, gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – ma problemy z powiązaniem słowa z jego graficzną formą;

– rzadko rozumie czytane wyrazy i poprawnie układa z nich proste pytania.

– na ogół potrafi powiązać słowo z graficzną formą;

–  zwykle rozumie czytane wyrazy i poprawnie układa
 z nich proste pytania.

– potrafi powiązać słowo z graficzną formą;

– rozumie czytane wyrazy
 i poprawnie układa z nich proste pytania.

Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

5c. pisze bardzo proste
i krótkie zdania wg wzoru
i samodzielnie
–  na ogół potrafi napisać pytania i odpowiedzi

z podanych wyrazów/wyrażeń.

–  potrafi napisać pytania
i odpowiedzi z podanych wyrazów/wyrażeń. 
–  z łatwością pisze pytania
 i odpowiedzi z podanych wyrazów/wyrażeń. 
Pp. pkt 9. Umiejętność uczenia się 9. Uczeń potrafi określić czego się nauczył, i wie

w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem

– niechętnie sprawdza
 i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
–  na ogół chętnie sprawdza
 i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
–  chętnie sprawdza
 i z łatwością zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów
i zwrotów.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki.
– rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne
w parach i w grupie;– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.
 –  chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– aktywnie współpracuje
z innymi podczas zabaw i gier językowych.
    Unit 5 My week –  Review, I can, Active Dictionary, Wonderful World, DVD Club

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności
z przyswojeniem materiałuUczeń:
Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Środki językowe Pp. pkt 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: 1 e. mój dzień; – nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych dla opisania czynności dnia codziennego, zapytania
o rutynowe czynności dnia oraz wyodrębnienia różnicy między czynnościami wykonywanymi każdego dnia
i w dni wolne, bądź czynnościami wykonywanymi rano i wieczorem.
 – na ogół potrafi zapamiętać i zastosować właściwe środki językowe dla opisania czynności dnia codziennego, zapytania o rutynowe czynności dnia oraz wyodrębnienia różnicy między czynnościami wykonywanymi każdego dnia i w dni wolne, bądź czynnościami wykonywanymi rano
i wieczorem.
– potrafi zapamiętać
 i zastosować właściwe środki językowe dla opisania czynności dnia codziennego, zapytania
o rutynowe czynności dnia oraz wyodrębnienia różnicy między czynnościami wykonywanymi każdego dnia i w dni wolne, bądź czynnościami wykonywanymi rano
i wieczorem.  
1 h. mój czas wolny. – nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych dla opisania tygodniowego planu zajęć pozaszkolnych oraz zapytania o zajęcia w wybrane dni tygodnia lub o zajęcia, które chciałoby się wykonywać w czasie wolnym. – zwykle potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych dla opisania tygodniowego planu zajęć pozaszkolnych oraz zapytania o zajęcia w wybrane dni tygodnia lub
o zajęcia, które chciałoby się wykonywać w czasie wolnym.
– potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych dla opisania tygodniowego planu zajęć pozaszkolnych oraz zapytania o zajęcia w wybrane dni tygodnia lub o zajęcia, które chciałoby się wykonywać
w czasie wolnym.
8.Kompetencja interkulturowa, uczeń: 8a. wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka;

8b. posiada podstawowe informacje o krajach,
w których ludzie posługują się danym językiem obcym.

– nie wykazuje zainteresowania zajęciami/pracami domowymi dzieci z różnych krajów przedstawionymi w sekcji Wonderful World oraz DVD Club.   – wykazuje niewielkie zainteresowanie zajęciami/pracami domowymi dzieci z różnych krajów przedstawionymi
w sekcji Wonderful World oraz DVD Club.  
–wyraża zaciekawienie zajęciami/pracami domowymi dzieci z różnych krajów przedstawionymi w sekcji Wonderful World oraz DVD Club
Pp. pkt 9.Umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań

i przygotowania do dalszej edukacji.

9. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych). – nie potrafi samodzielnie określić, czego się nauczył;

– nie zawsze wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.

– na ogół potrafi określić, czego się nauczył;

– zwykle wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.

– potrafi określić, czego się nauczył;

– wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.

Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje

z rówieśnikami w trakcie nauki.

– rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne
w parach i w grupie;– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– aktywnie współpracuje
z innymi podczas zabaw i gier językowych.
Pp. pkt 11. Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania

i korzystania

z informacji.  

11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. – nie zawsze potrafi połączyć zdjęcia
z wyrazami/wyrażeniami
w słowniczku Active Dictionary;– ma problemy ze zrozumieniem dialogów
z filmu oraz wyodrębnieniem potrzebnych informacji;– z trudnością potrafi odszukać potrzebne informacje
w podręczniku.
– zwykle potrafi połączyć zdjęcia
z wyrazami/wyrażeniami
w słowniczku Active Dictionary;– potrzebuje więcej czasu
i niewielkiej podpowiedzi, aby zrozumieć dialogi z filmu oraz wyodrębnić potrzebne informacje;–potrafi odszukać potrzebne informacje w podręczniku. 
– z łatwością potrafi połączyć zdjęcia z wyrazami/wyrażeniami w słowniczku Active Dictionary;

– zrozumie dialogi z filmu oraz wyodrębnia potrzebne informacje;

– z łatwością potrafi odszukać potrzebne informacje
w podręczniku.

 

           

 

 

Unit 6 My favourite season –   Opener

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności
z przyswojeniem materiałuUczeń:
Dość dobrze!

Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione

w materiałach wizualnych

i audiowizualnych.

– z trudnością przypomina sobie słowa z grupy leksykalnej: mój dzień i czas wolny wyuczone w klasie drugiej i trzeciej.

 

– z niewielką pomocą przypomina sobie słowa
z grupy leksykalnej: mój dzień i czas wolny wyuczone w klasie drugiej i trzeciej. 
– pamięta słowa z grupy leksykalnej: mój dzień i czas wolny wyuczone w klasie drugiej i trzeciej.

 

Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie

I powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – rzadko rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. What can you see in the picture? Listen to the alphabet song. What letters do you know? What letters are the new ones? Let’s sing the song together.), nie zawsze potrafi poprawnie na nie zareagować. – na ogół rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. What can you see in the picture? Listen to the alphabet song. What letters do you know? What letters are the new ones? Let’s  sing the song together.), zwykle potrafi na nie zareagować. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. What can you see in the picture? Listen to the alphabet song. What letters do you know? What letters are the new ones? Let’s sing the song together.), poprawnie na nie reaguje.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek
i wierszyków, szczególnie, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami
– ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, nie zawsze rozumie wysłuchany tekst. – stara się słuchać nagrania, zwykle rozumie wysłuchany tekst. – uważnie słucha nagrania, rozumie wysłuchany tekst.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje. – słucha nagrań i na ogół samodzielnie odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące ilustracji i treści. – słucha nagrań i na ogół potrafi samodzielnie odpowiedzieć na pytania nauczyciela dotyczące ilustracji i treści. – uważnie słucha nagrań
i  odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące ilustracji
i treści.
Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie zawsze potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy
i zdania.
– powtarza poprawnie wyrazy i zdania. – z łatwością powtarza poprawnie wyrazy i zdania.
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie, np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki o literach alfabetu. – razem z nagraniem oraz

w grupie śpiewa piosenkę

o literach alfabetu.

– samodzielnie lub w parze śpiewa piosenkę o literach alfabetu.
4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. –nie zawsze potrafi podać właściwą nazwę czynności dnia codziennego w zabawie naśladowczej. –zwykle potrafi podać właściwą nazwę czynności dnia codziennego w zabawie naśladowczej. – potrafi podać właściwą nazwę czynności dnia codziennego
w zabawie naśladowczej.
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń: 6a. reaguje werbalnie

i niewerbalnie na polecenia;

– nie zawsze potrafi właściwie reagować ruchem/gestem na określone słowa/wyrażenia. – na ogół potrafi właściwie reagować ruchem/gestem na określone słowa/ wyrażenia. – potrafi właściwie reagować ruchem/gestem na określone słowa/wyrażenia.
6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie zawsze potrafi zapytać o czynności czasu wolnego wykonywane latem lub zimą i udzielić odpowiedzi. – zwykle potrafi zapytać o czynności czasu wolnego wykonywane latem lub zimą i udzielić odpowiedzi. – potrafi zapytać o czynności czasu wolnego wykonywane latem lub zimą i udzielić odpowiedzi.
Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie, gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem. – ma problemy z powiązaniem słowa z jego znaczeniem.

 

– na ogół potrafi powiązać słowo z jego znaczeniem. – potrafi powiązać słowo z jego znaczeniem.
Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

5a. przepisuje wyrazy
i proste zdania; 
– ma problemy ze starannym
i bezbłędnym przepisaniem wyrażeń we właściwe rubryki.
–na ogół starannie przepisuje wyrażenia we właściwe rubryki. – starannie przepisuje wyrażenia we właściwe rubryki.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki.
– rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach i w grupie;

– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– aktywnie współpracujez innymi podczas zabaw i gier językowych.
Unit 6 My favourite season –   Lesson 1 I like spring

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności
z przyswojeniem materiałuUczeń:
Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione
w materiałach wizualnych
i audiowizualnych.
– nie zna słów i wyrażeń: March, April, May, June, July, August, month, plant, seed, spring, sunflower, next year
 
i nie potrafi ich właściwie zastosować.
– czasem myli słowa i wyrażenia: March, April, May, June, July, August, month, plant, seed, spring, sunflower, next year, raczej je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa i wyrażenia: March, April, May, June, July, August, month, plant, seed, spring, sunflower, next year,oraz je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie

i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia;

 

 

 

 

 

 

– rzadko rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. Repeat and point to the right words. Listen to the story and point to the right pictures.), nie zawsze potrafi poprawnie na nie zareagować. – na ogół rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. Repeat and point to the right words. Listen to the story and point to the right pictures.), zwykle potrafi na nie zareagować. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. Repeat and point to the right words. Listen to the story and point to the right pictures.), poprawnie na nie reaguje.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek

i wierszyków, szczególnie, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami

– ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, nie zawsze rozumie historyjkę. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i zwykle rozumie historyjkę. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie historyjkę.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– słucha nagrań i z pomocą nauczyciela wskazuje odpowiednie wyrazy/ilustracje;

– rzadko potrafi odpowiednio połączyć ilustracje
z wyrażeniami na podstawie nagrania.

– słucha nagrań i na ogół wskazuje odpowiednie wyrazy/ilustracje;

– zwykle potrafi odpowiednio połączyć ilustracje z wyrażeniami na podstawie nagrania.

– uważnie słucha nagrań
i wskazuje odpowiednie wyrazy/ilustracje;- potrafi odpowiednio połączyć ilustracje z wyrażeniami na podstawie nagrania.
Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

 

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie zawsze potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy
i zdania.
– powtarza poprawnie wyrazy i zdania. – z łatwością powtarza poprawnie wyrazy i zdania.
4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. – na zawsze potrafi wykorzystać poznane wyrazy
i zwroty w zabawie Hunt the Thimble.
– zwykle potrafi wykorzystać poznane wyrazy i zwroty
w zabawie Hunt the Thimble.
– potrafi wykorzystać poznane wyrazy i zwroty w zabawie Hunt the Thimble.
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6a. reaguje werbalnie
 i niewerbalnie na polecenia;
– nie zawsze właściwie reaguje wskazując określone wyrazy/zdania czy ilustracje. – na ogół właściwie reaguje wskazując określone wyrazy/zdania czy ilustracje. – właściwie reaguje wskazując określone wyrazy/zdania czy ilustracje.
6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie zawsze potrafi zapytać o pory roku i udzielić odpowiedzi. – zwykle pyta o pory roku
i udziela odpowiedzi.
– pyta o pory roku i udziela odpowiedzi.
Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie, gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem. – ma problemy z powiązaniem słowa z jego znaczeniem;

– rzadko rozumie czytane części zdań i łączy je w całość.

– na ogół potrafi powiązać słowo z jego znaczeniem;

–zwykle rozumie czytane części zdań i łączy je w całość.

– potrafi powiązać słowo z jego znaczeniem;

– rozumie czytane części zdań
i łączy je w całość.

3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– nie zawsze potrafi poprawnie uzupełnić tekst brakującymi wyrazami;

–rzadko potrafi samodzielnie odpowiedzieć na pytania na podstawie przeczytanego tekstu.

– na ogół potrafi poprawnie uzupełnić tekst brakującymi wyrazami;

– zwykle potrafi samodzielnie odpowiedzieć na pytania na podstawie przeczytanego tekstu.

–potrafi poprawnie uzupełnić tekst brakującymi wyrazami;

– potrafi samodzielnie odpowiedzieć na pytania
na podstawie przeczytanego tekstu.

Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

5a. przepisuje wyrazy
i proste zdania;
– ma problemy ze starannym
i bezbłędnym wpisaniem brakujących wyrazów.
– pisze na ogół starannie, rzadko popełniając błędy wpisując brakujące wyrazy. – pisze starannie i bezbłędnie wpisując brakujące wyrazy.
Pp. pkt 9. Umiejętność uczenia się 9. Uczeń potrafi określić czego się nauczył, i wie

w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem

– niechętnie sprawdza
i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
– na ogół chętnie sprawdza
 i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
– chętnie sprawdza i z łatwością zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje
 z rówieśnikami w trakcie nauki.
– rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne
w parach i w grupie;– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– aktywnie współpracuje
z innymi podczas zabaw i gier językowych.
     Unit 6 My favourite season–  Lesson 2 What’s the weather in autumn?

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności
z przyswojeniem materiałuUczeń:
Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione
w materiałach wizualnych
i audiowizualnych.
– nie zna słów: September, October, November, autumn, campfire, sausage, get ready, get shorter, go for a walk, warm i nie potrafi ich właściwie zastosować. – czasem myli słowa: September, October, November, autumn, campfire, sausage, get ready, get shorter, go for
a walk, warm
raczej je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu.
– zna słowa: September, October, November, autumn, campfire, sausage, get ready, get shorter, go for a walk, warm oraz je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie
i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia;

 

 

 

 

 

 

 

– rzadko rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, (np. Repeat and point to the right words. What can you see in the picture? Listen and point to the right pictures.) i nie zawsze potrafi poprawnie na nie zareagować. – na ogół rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, (np. Repeat and point to the right words. What can you see in the picture? Listen and point to the right pictures.)
i zwykle potrafi poprawnie na nie zareagować.
– doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, (np. Repeat and point to the right words. What can you see in the picture? Listen and point to the right pictures.) i poprawnie na nie reaguje.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek
 i wierszyków, szczególnie, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami
– ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, nie zawsze rozumie tekst. – stara się słuchać nagrania
 i zwykle rozumie tekst.
–uważnie słucha nagrania
i rozumie tekst.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– słucha nagrania i z pomocą nauczyciela wskazuje odpowiednie ilustracje/wyrazy/wyrażenia;

– nie potrafi odpowiedzieć na pytania nauczyciela oraz odgadnąć zagadek.

– słucha nagrania i na ogół wskazuje odpowiednie ilustracje/wyrazy/wyrażenia;

– z pomocą nauczyciela potrafi odpowiedzieć na pytania oraz odgadnąć zagadki.

 – uważnie słucha nagrania
i wskazuje odpowiednie ilustracje/wyrazy/wyrażenia;– potrafi odpowiedzieć na pytania oraz odgadnąć zagadki.
Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie zawsze potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy
i zdania.
– potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy i zdania. – z łatwością potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste
i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiektyz otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;
– nie potrafi samodzielnie ułożyć zagadki wg wzoru. –rzadko potrafi samodzielnie ułożyć zagadki wg wzoru. – potrafi samodzielnie ułożyć zagadki wg wzoru.
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi wyrecytować rymowanki o pogodzie
w różnych porach roku.
– razem z nagraniem oraz w grupie recytuje rymowankę o pogodzie w różnych porach roku. – samodzielnie lub w parze recytuje rymowankę o pogodzie w różnych porach roku.
4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. – nie zawsze potrafi wykorzystać poznane wyrazy
i zwroty w układaniu
i odgadywaniu zagadek.
– na ogół potrafi wykorzystać poznane wyrazy i zwroty w układaniu
i odgadywaniu zagadek.
–potrafi wykorzystać poznane wyrazy i zwroty w układaniu
i odgadywaniu zagadek.
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń: 6a. reaguje werbalnie

i niewerbalnie na polecenia;

– na ogół potrafi wskazać właściwe ilustracje lub wyrazy;

–zwykle właściwie reaguje gestem lub ruchem na usłyszane słowa/wyrażenia.

– potrafi wskazać właściwe ilustracje lub wyrazy;

– właściwie reaguje gestem lub ruchem na usłyszane słowa/wyrażenia.

– z łatwością potrafi wskazać właściwe ilustracje lub wyrazy;

–z łatwością reaguje odpowiednim gestem lub ruchem na usłyszane słowa/wyrażenia.

Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie, gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – ma problemy z powiązaniem słowa z jego znaczeniem.

 

– na ogół potrafi powiązać słowo z jego znaczeniem.

 

– potrafi powiązać słowo z jego znaczeniem.

 

3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

–nie zawsze potrafi poprawnie dokończyć lub uzupełnić zdania podanymi wyrazami/wyrażeniami. – na ogół potrafi poprawnie dokończyć lub uzupełnić zdania podanymi wyrazami/wyrażeniami. – potrafi poprawnie dokończyć lub uzupełnić zdania podanymi wyrazami/wyrażeniami.

 

 

Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

5a. przepisuje wyrazy
i proste zdania; 
– ma problemy ze starannym
i bezbłędnym przepisaniem brakujących zakończeń zdań. 
– pisze na ogół starannie, rzadko popełniając błędy przy wpisywaniu brakujących zakończeń zdań. – pisze starannie i bezbłędnie wpisując brakujące zakończenia zdań.
Pp. pkt 9. Umiejętność uczenia się 9. Uczeń potrafi określić czego się nauczył, i wie
w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.
– niechętnie sprawdza
i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
– na ogół chętnie sprawdza
 i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
– chętnie sprawdza i z łatwością zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki.
– rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne
w parach i w grupie;– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
 i w grupie;– aktywnie współpracuje
z innymi podczas zabaw i gier językowych.
 

Unit 6 My favourite season –  Lesson 3 To the mountains

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności
z przyswojeniem materiałuUczeń:
Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych
i audiowizualnych.
– nie zna słów: January, February, December, mountains, skier, go away, learn, higher, lower, bigger, smaller, shorter, longer, slower, faster, colder, warmer
i nie potrafi ich właściwie zastosować.
– czasem myli słowa: January, February, December, mountains, skier, go away, learn, higher, lower, bigger, smaller, shorter, longer, slower, faster, colder, warmer, raczej je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa: January, February, December, mountains, skier, go away, learn, higher, lower, bigger, smaller, shorter, longer, slower, faster, colder, warmer oraz je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie
i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – rzadko rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, (np. Point to the right words. Close/Open your eyes. Read and choose.) i nie zawsze potrafi poprawnie na nie zareagować. – na ogół rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, (np. Point to the right words. Close/Open your eyes. Read and choose.) i zwykle potrafi poprawnie na nie zareagować. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, (np. Point to the right words. Close/Open your eyes. Read and choose.) i potrafi poprawnie na nie zareagować.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek
i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami;
– ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, nie zawsze rozumie dialogi. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i zwykle rozumie dialogi. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie dialogi.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– słucha nagrania i z pomocą nauczyciela wskazuje odpowiednie wyrazy/wyrażenia;

– nie potrafi samodzielnie odpowiedzieć na pytania
na podstawie nagrania.

– słucha nagrania i na ogół wskazuje odpowiednie wyrazy/wyrażenia;

– zwykle potrafi samodzielnie odpowiedzieć na pytania na podstawie nagrania.

 – uważnie słucha nagrania

i wskazuje odpowiednie wyrazy/wyrażenia;

– potrafi odpowiedzieć na pytania na podstawie nagrania.

Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie zawsze potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy oraz zdania.

 

– potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy i zdania. – z łatwością powtarza poprawnie wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste
i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiektyz otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;
– nie potrafi samodzielnie ułożyć zdań w stopniu wyższym wykorzystując podane przymiotniki. –rzadko potrafi samodzielnie ułożyć zdania w stopniu wyższym wykorzystując podane przymiotniki. – potrafi samodzielnie ułożyć zdania w stopniu wyższym wykorzystując podane przymiotniki.
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki o ulubionej porze roku. – razem z nagraniem oraz
w grupie śpiewa piosenkę
o ulubionej porze roku.
– samodzielnie lub w parze śpiewa piosenkę o ulubionej porze roku.
4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. – nie zawsze potrafi wykorzystać poznane wyrazy
 i zwroty w grze z kostką
i w Memory.
– na ogół potrafi wykorzystać poznane wyrazy i zwroty w grze z kostką
 i w Memory.
– potrafi wykorzystać poznane wyrazy i zwroty w grze z kostką i w Memory.
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń: 6a. reaguje werbalnie
i niewerbalnie na polecenia;
– na ogół potrafi reagować gestem/ruchem lub słowem. – potrafi reagować gestem/ruchem lub słowem. – z łatwością potrafi reagować gestem/ruchem lub słowem.
Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie, gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – ma problemy z powiązaniem słowa z jego znaczeniem;

– rzadko rozumie czytane części zdań i łączy je w całość.

– na ogół potrafi powiązać słowo z jego znaczeniem;

– zwykle rozumie czytane części zdań i łączy je
w całość.

– potrafi powiązać słowo z jego znaczeniem;

– rozumie czytane części zdań
i łączy je w całość.

3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– nie zawsze potrafi poprawnie uzupełnić czytane zdania podanymi wyrazami. – na ogół potrafi poprawnie uzupełnić czytane zdania podanymi wyrazami. – potrafi poprawnie uzupełnić czytane zdania podanymi wyrazami.
Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

5a. przepisuje wyrazy
i proste zdania; 
– ma problemy ze starannym i bezbłędnym przepisaniem uzupełnionych zdań. – na ogół starannie i bezbłędnie przepisuje uzupełnione zdania. – starannie i bezbłędnie przepisuje uzupełnione zdania.
Pp. pkt 9. Umiejętność uczenia się 9. Uczeń potrafi określić czego się nauczył, i wie
w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem
– niechętnie sprawdza
i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
– na ogół chętnie sprawdza
i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
– chętnie sprawdza i z łatwością zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki.
– rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne
w parach i w grupie;– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– aktywnie współpracuje
z innymi podczas zabaw i gier językowych.
    Unit 6 My favourite season –  Review, I can, Active Dictionary, Wonderful World, DVD Club

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności
z przyswojeniem materiałuUczeń:
Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Środki językowe Pp. pkt 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych
w zakresie następujących tematów:
1 l. przyroda wokół mnie; – nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych dla opisania zmian zachodzących w poszczególnych porach roku, zapytania o pogodę lub ulubioną porę roku oraz porównania rzeczy/zjawisk
z wykorzystaniem przymiotników w stopniu wyższym.
– na ogół potrafi zapamiętać i zastosować właściwe środki językowe dla opisania zmian zachodzących
w poszczególnych porach roku, zapytania o pogodę lub ulubioną porę roku oraz porównania rzeczy/zjawisk
z wykorzystaniem przymiotników w stopniu wyższym.
– potrafi zapamiętać
i zastosować właściwe środki językowe dla opisania zmian zachodzących w poszczególnych porach roku, zapytania
o pogodę lub ulubioną porę roku oraz porównania rzeczy/zjawisk
z wykorzystaniem przymiotników w stopniu wyższym.
8.Kompetencja interkulturowa, uczeń: 8a. wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka;

8b. posiada podstawowe informacje o krajach,
w których ludzie posługują się danym językiem obcym.

– nie wykazuje zainteresowania charakterystycznymi zmianami w porach roku na przykładzie Australii oraz typowymi czynnościami wykonywanymi jesienią w Wielkiej Brytanii przedstawionymi w sekcji Wonderful World oraz DVD Club.   – wykazuje niewielkie zainteresowanie charakterystycznymi zmianami w porach roku na przykładzie Australii oraz typowymi czynnościami wykonywanymi jesienią
w Wielkiej Brytanii przedstawionymi w sekcji Wonderful World oraz DVD Club.  
– wyraża zaciekawienie charakterystycznymi zmianami w porach roku na przykładzie Australii oraz typowymi czynnościami wykonywanymi jesienią w Wielkiej Brytanii przedstawionymi w sekcji Wonderful World oraz DVD Club
Pp. pkt 9.Umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań
i przygotowania do dalszej edukacji.
9. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie,
w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych).
– nie potrafi samodzielnie określić, czego się nauczył;

–nie zawsze wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.

– na ogół potrafi określić, czego się nauczył;

– zwykle wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.

– potrafi określić, czego się nauczył;

–wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.

Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki.
– rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne
w parach i w grupie;– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.
 – chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– aktywnie współpracuje
z innymi podczas zabaw i gier językowych.
Pp. pkt 11. Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania
i korzystania
z informacji.
 
11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. – nie zawsze potrafi połączyć zdjęcia
z wyrazami/wyrażeniami
w słowniczku Active Dictionary;- ma problemy ze zrozumieniem dialogów
z filmu oraz wyodrębnieniem potrzebnych informacji;– z trudnością potrafi odszukać potrzebne informacjew podręczniku.
– zwykle potrafi połączyć zdjęcia
z wyrazami/wyrażeniami w słowniczku Active Dictionary;– potrzebuje więcej czasu
 i niewielkiej podpowiedzi, aby zrozumieć dialogi z filmu oraz wyodrębnić potrzebne informacje;– potrafi odszukać potrzebne informacje w podręczniku. 
– z łatwością potrafi połączyć zdjęcia z wyrazami/wyrażeniami w słowniczku Active Dictionary;

– zrozumie dialogi z filmu oraz wyodrębnia potrzebne informacje;

– z łatwością potrafi odszukać potrzebne informacje
w podręczniku.

 

           

 

 

Unit 7 Let’s travel –   Opener

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności
z przyswojeniem materiałuUczeń:
Dość dobrze!

Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione
w materiałach wizualnych
i audiowizualnych.
– z trudnością przypomina sobie słowa z grupy leksykalnej: pogoda i moja ulubiona pora roku wyuczone w klasie pierwszej i trzeciej.

 

–z niewielką pomocą przypomina sobie słowa
z grupy leksykalnej: pogoda i moja ulubiona pora roku wyuczone w klasie pierwszej i trzeciej.
– pamięta słowa z grupy leksykalnej: pogoda i moja ulubiona pora roku wyuczone
w klasie pierwszej i trzeciej.
Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie
i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – rzadko rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. I’ve got some cards on the blackboard! Let’s guess. What can you see in the picture? Listen to the alphabet song. What letters do you know? What letters are the new ones? Let’s sing the song together.), nie zawsze potrafi poprawnie na nie zareagować. – na ogół rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. I’ve got some cards on the blackboard! Let’s guess. What can you see in the picture? Listen to the alphabet song. What letters do you know? What letters are the new ones? Let’s sing the song together.), zwykle potrafi na nie zareagować. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. I’ve got some cards on the blackboard! Let’s guess. What can you see in the picture? Listen to the alphabet song. What letters do you know? What letters are the new ones? Let’s sing the song together.), poprawnie na nie reaguje.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami – ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, nie zawsze rozumie wysłuchany tekst. – stara się słuchać nagrania, zwykle rozumie wysłuchany tekst. – uważnie słucha nagrania, rozumie wysłuchany tekst.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje. – słucha nagrań i na ogół samodzielnie odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące ilustracji i treści. – słucha nagrań i na ogół potrafi samodzielnie odpowiedzieć na pytania nauczyciela dotyczące ilustracji i treści. – uważnie słucha nagra
 i odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące ilustracjii treści.
Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie zawsze potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy
i zdania.
– powtarza poprawnie wyrazy i zdania. – z łatwością powtarza poprawnie wyrazy i zdania.
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie, np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki o literach alfabetu. – razem z nagraniem oraz
w grupie śpiewa piosenkę
o literach alfabetu.
– samodzielnie lub w parze śpiewa piosenkę o literach alfabetu.
4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. – nie zawsze potrafi podać właściwą nazwę pory roku lub pogody w zabawie Noughts and Crosses. – zwykle potrafi podać właściwą nazwę pory roku lub pogody w zabawie Noughts and Crosses. – potrafi podać właściwą nazwę pory roku lub pogody
w zabawie Noughts and Crosses.
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń: 6a. reaguje werbalnie
i niewerbalnie na polecenia;
– nie zawsze potrafi właściwie reagować ruchem na określone zdania/wyrażenia. – na ogół potrafi właściwie reagować ruchem na określone zdania/ wyrażenia. – potrafi właściwie reagować ruchem na określone zdania/wyrażenia.
6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie zawsze potrafi zapytać
i udzielić odpowiedzi
w zabawie z kostką.
– zwykle potrafi zapytać
i udzielić odpowiedzi
w zabawie z kostką.
– potrafi zapytać i udzielić odpowiedzi w zabawie z kostką.
Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

5c. pisze bardzo proste
i krótkie zdania wg wzoru
i samodzielnie
– nie potrafi samodzielnie dokończyć zdań do podanych wyrażeń. – na ogół potrafi samodzielnie dokończyć zdania do podanych wyrażeń. – potrafi samodzielnie dokończyć zdania do podanych wyrażeń.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki.
– rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
 i w grupie;– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne
w parach i w grupie;– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– aktywnie współpracuje
z innymi podczas zabaw i gier językowych.
Unit 7 Let’s travel –   Lesson 1 Where is Chatty?

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności
z przyswojeniem materiałuUczeń:
Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione
w materiałach wizualnych
 i audiowizualnych.
– nie zna słów i wyrażeń: airport, suitcase, beach, be late, go by bus, take a taxi, to the seaside, Can you remember? It’s eleven o’clock. It’s half past eleven. What time is it? i nie potrafi ich właściwie zastosować. – czasem myli słowa
i wyrażenia: airport, suitcase, beach, be late, go by bus, take a taxi, to the seaside, Can you remember? It’s eleven o’clock. It’s half past eleven. What time is it?, raczej je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu.
– zna słowa i wyrażenia: March, airport, suitcase, beach, be late, go by bus, take a taxi, to the seaside, Can you remember? It’s eleven o’clock. It’s half past eleven. What time is it? oraz je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie
i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia;

 

 

 

 

 

 

– rzadko rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. What number is it? Repeat and point to the right words. Listen to the story and point to the right pictures. What time is on clock 2?), nie zawsze potrafi poprawnie na nie zareagować. – na ogół rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. What number is it? Repeat and point to the right words. Listen to the story and point to the right pictures. What time is on clock 2?), zwykle potrafi na nie zareagować. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. What number is it? Repeat and point to the right words. Listen to the story and point to the right pictures. What time is on clock 2?), poprawnie na nie reaguje.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek
i wierszyków, szczególnie, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami
– ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, nie zawsze rozumie historyjkę. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i zwykle rozumie historyjkę. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie historyjkę.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– słucha nagrań i z pomocą nauczyciela wskazuje odpowiednie wyrazy/ilustracje;

– rzadko potrafi zaznaczyć właściwe odpowiedzi
po wysłuchaniu nagrania.

– słucha nagrań i na ogół wskazuje odpowiednie wyrazy/ilustracje;

– zwykle potrafi zaznaczyć właściwe odpowiedzi po wysłuchaniu nagrania.

– uważnie słucha nagrań
i wskazuje odpowiednie wyrazy/ilustracje;– potrafi zaznaczyć właściwe odpowiedzi po wysłuchaniu nagrania.
Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

 

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie zawsze potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy
i zdania.
– powtarza poprawnie wyrazy i zdania. – z łatwością powtarza poprawnie wyrazy i zdania.
4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. – nie zawsze potrafi wykorzystać poznane wyrazy
i zwroty w zabawie z kartką na plecach.
– zwykle potrafi wykorzystać poznane wyrazy i zwroty w zabawie z kartką na plecach. – potrafi wykorzystać poznane wyrazy i zwroty w zabawie

z kartką na plecach.

Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6a. reaguje werbalnie
i niewerbalnie na polecenia;
– nie zawsze właściwie odpowiada na pytania nauczyciela w oparciu o ilustracje i wskazania zegara.

 

–na ogół właściwie odpowiada na pytania nauczyciela w oparciu o ilustracje i wskazania zegara.

 

– właściwie odpowiada na pytania nauczyciela w oparciu o ilustracje i wskazania zegara.

 

6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie zawsze potrafi zapytać
o miejsca podróży i środki transportu i udzielić odpowiedzi;– rzadko pyta o czas
i właściwie odpowiada.
– zwykle potrafi zapytać
o miejsca podróży i środki transportu i udzielić odpowiedzi;– na ogół pyta o czas
i właściwie odpowiada.
– potrafi zapytać o miejsca podróży i środki transportu
i udzielić odpowiedzi;– pyta o czas i właściwie odpowiada. 
Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie, gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem. – ma problemy z powiązaniem słowa z jego znaczeniem;

– rzadko rozumie wyrażenia
i właściwie łączy z ilustracjami.

– na ogół potrafi powiązać słowo z jego znaczeniem;

– zwykle rozumie wyrażenia i właściwie łączy
z ilustracjami.

– potrafi powiązać słowo z jego znaczeniem;

– rozumie wyrażenia i właściwie łączy z ilustracjami.

3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– nie zawsze potrafi samodzielnie poprawić błędne zdania na podstawie przeczytanego tekstu.

 

–na ogół potrafi samodzielnie poprawić błędne zdania na podstawie przeczytanego tekstu.

 

– potrafi samodzielnie poprawić błędne zdania na podstawie przeczytanego tekstu.

 

Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

5b. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; –nie potrafi samodzielnie napisać nazw miejsc i środków transportu. – zwykle potrafi samodzielnie napisać nazwy miejsc i środki transportu. – potrafi samodzielnie napisać nazwy miejsc i środki transportu.
Pp. pkt 9. Umiejętność uczenia się 9. Uczeń potrafi określić czego się nauczył, i wie
w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem;
– niechętnie sprawdza
i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
– na ogół chętnie sprawdza
i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
– chętnie sprawdza i z łatwością zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki.
– rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne
w parach i w grupie;– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– aktywnie współpracuje
z innymi podczas zabaw i gier językowych.
     Unit 7 Let’s travel –  Lesson 2 Let’s go to Egypt!

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności
z przyswojeniem materiałuUczeń:
Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione

w materiałach wizualnych
i audiowizualnych.

– nie zna słów: camel, country, desert, holiday, night, pyramid, river, signs, sail on
a boat, ancient, strange
i nie potrafi ich właściwie zastosować.
– czasem myli słowa: camel, country, desert, holiday, night, pyramid, river, signs, sail on a boat, ancient, strange raczej je rozumie, ale wymaga podpowiedzi
w ich zastosowaniu.
– zna słowa: camel, country, desert, holiday, night, pyramid, river, signs, sail on a boat, ancient, strange oraz je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie

i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia;

 

 

 

 

 

 

 

– rzadko rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, (np. Repeat and point to the right words/pictures. What can you see in the picture? Close/Open your eyes.) i nie zawsze potrafi poprawnie na nie zareagować. – na ogół rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, (np. Repeat and point to the right words/pictures. What can you see in the picture? Close/Open your eyes.)
i zwykle potrafi poprawnie na nie zareagować.
– doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, (np. Repeat and point to the right words/pictures. What can you see in the picture? Close/Open your eyes.) i poprawnie na nie reaguje.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek

i wierszyków, szczególnie, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami

– ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, nie zawsze rozumie tekst. – stara się słuchać nagrania
i zwykle rozumie tekst.
– uważnie słucha nagrania
 i rozumie tekst.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– słucha nagrania i z pomocą nauczyciela wskazuje odpowiednie ilustracje/wyrazy/wyrażenia;

– rzadko potrafi przeczytać właściwe pytanie do podanej odpowiedzi z tekstu.

– słucha nagrania i na ogół wskazuje odpowiednie ilustracje/wyrazy/wyrażenia;

– zwykle potrafi przeczytać właściwe pytanie do podanej odpowiedzi z tekstu.

 

 – uważnie słucha nagrania
i wskazuje odpowiednie ilustracje/wyrazy/wyrażenia;– potrafi przeczytać właściwe pytanie do podanej odpowiedzi z tekstu. 
Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie zawsze potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy i zdania. – potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy i zdania. – z łatwością potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy i zdania.
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki o podróży do Egiptu. – razem z nagraniem oraz
w grupie śpiewa piosenkę
o podróży do Egiptu.
– samodzielnie lub w parze śpiewa piosenkę o podróży
do Egiptu.
4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. – nie zawsze potrafi wykorzystać poznane wyrazy
i zwroty podając czas
na podstawie tabeli.
– na ogół potrafi wykorzystać poznane wyrazy i zwroty podając czas

na podstawie tabeli.

– potrafi wykorzystać poznane wyrazy i zwroty podając czas
na podstawie tabeli.
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń: 6a. reaguje werbalnie

i niewerbalnie na polecenia;

– na ogół potrafi wskazać właściwe symbole lub godziny. – potrafi wskazać właściwe symbole lub godziny.

 

– z łatwością potrafi wskazać właściwe symbole lub godziny.

 

Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie, gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – ma problemy z powiązaniem słowa z jego znaczeniem;

– zwykle potrafi odczytać informację z kodów wyrazowych.

– na ogół potrafi powiązać słowo z jego znaczeniem;

– potrafi odczytać informację z kodów wyrazowych.

– potrafi powiązać słowo z jego znaczeniem;

– z łatwością potrafi odczytać informację z kodów wyrazowych.

3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– nie zawsze potrafi poprawnie uzupełnić zdania podanymi wyrazami;

– ma problemy
w samodzielnym podaniu odpowiedzi na pytanie
na podstawie przeczytanego tekstu;

–  zwykle prawidłowo numeruje zdania z piosenki.

– na ogół potrafi poprawnie uzupełnić zdania podanymi wyrazami;.

– z pomocą nauczyciela potrafi podać odpowiedź na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu;

–  numeruje prawidłowo zdania z piosenki.

– potrafi poprawnie uzupełnić zdania podanymi wyrazami;

– zwykle potrafi podać odpowiedź na pytanie
na podstawie przeczytanego tekstu;

–  z łatwością numeruje prawidłowo zdania z piosenki.

Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

5c. pisze bardzo proste
 i krótkie zdania wg wzoru
i samodzielnie
– rzadko potrafi samodzielnie napisać zdania na podstawie kodów wyrazowych.

 

– na ogół potrafi samodzielnie napisać zdania na podstawie kodów wyrazowych. – potrafi samodzielnie napisać zdania na podstawie kodów wyrazowych.

 

Pp. pkt 9. Umiejętność uczenia się 9. Uczeń potrafi określić czego się nauczył, i wie
w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.
– niechętnie sprawdza

i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.

– na ogół chętnie sprawdza
i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
– chętnie sprawdza i z łatwością zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki.
– rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach

i w grupie;

– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne

w parach i w grupie;

– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 – chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach

 i w grupie;

– aktywnie współpracuje

z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

Unit 7 Let’s travel –  Lesson 3 We must hurry

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności
z przyswojeniem materiałuUczeń:
Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione
w materiałach wizualnych
i audiowizualnych.
– nie zna słów backpack, map, money, passport, snacks, swimsuit, ticket, hurry, leave, must i nie potrafi ich właściwie zastosować. – czasem myli słowa: backpack, map, money, passport, snacks, swimsuit, ticket, hurry, leave, must, raczej je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa: backpack, map, money, passport, snacks, swimsuit, ticket, hurry, leave, must oraz je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie
 powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – rzadko rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, (np. Point to the right words. Open your books. Draw and talk.)
i nie zawsze potrafi poprawnie na nie zareagować.
– na ogół rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, (np. Point to the right words. Open your books. Draw and talk.) i zwykle potrafi poprawnie na nie zareagować. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, (np. Point to the right words. Open your books. Draw and talk.)
 
i potrafi poprawnie na nie zareagować.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek
i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami;
– ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, nie zawsze rozumie dialogi. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i zwykle rozumie dialogi. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie dialogi.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– słucha nagrania i z pomocą nauczyciela wskazuje odpowiednie wyrazy lub ilustracje;

– nie potrafi samodzielnie odpowiedzieć na pytania
na podstawie nagrania;

– rzadko potrafi uzupełnić dialog brakującymi fragmentami na podstawie nagrania.

– słucha nagrania i na ogół wskazuje odpowiednie wyrazy lub ilustracje;

– zwykle potrafi samodzielnie odpowiedzieć na pytania na podstawie nagrania;

– na ogół potrafi uzupełnić dialog brakującymi fragmentami na podstawie nagrania.

 – uważnie słucha nagrania

i wskazuje odpowiednie wyrazy lub ilustracje;

– potrafi odpowiedzieć na pytania na podstawie nagrania;

– potrafi uzupełnić dialog brakującymi fragmentami na podstawie nagrania.

 

Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie zawsze potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy oraz zdania. – potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy i zdania. – z łatwością powtarza poprawnie wyrazy i zdania.
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi wyrecytować rymowanki o podróżowaniu. – razem z nagraniem oraz
w grupie recytuje rymowankęo podróżowaniu.
– samodzielnie lub w parze recytuje rymowankę

o podróżowaniu.

4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. – nie zawsze potrafi wykorzystać poznane wyrazy
 i zwroty w grze z kostką.
–na ogół potrafi wykorzystać poznane wyrazy i zwroty

w grze z kostką.

– potrafi wykorzystać poznane wyrazy i zwroty w grze z kostką.
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń: 6a. reaguje werbalnie
i niewerbalnie na polecenia;
– na ogół potrafi reagować gestem/ruchem na określone wyrażenia/zdania. – potrafi reagować gestem/ruchem na określone wyrażenia/zdania. – z łatwością potrafi reagować gestem/ruchem na określone wyrażenia/zdania.
6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie zawsze potrafi zapytać
 o rzeczy w plecaku i udzielić odpowiedzi;– rzadko właściwie odpowiada ustnie lub pisemnie na pytania o miejsce i przynależność danych rzeczy.
– zwykle potrafi zapytać
o rzeczy w plecaku i udzielić odpowiedzi;- na ogół właściwie odpowiada ustnie lub pisemnie na pytaniao miejsce i przynależność danych rzeczy.
– potrafi zapytać o rzeczy
w plecaku i udzielić odpowiedzi;–właściwie odpowiada ustnie lub pisemnie na pytania
o miejsce i przynależność danych rzeczy. 
Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie, gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – ma problemy z powiązaniem słowa z jego znaczeniem;

–  rzadko rozumie czytane wyrazy i łączy je w zdania.

– na ogół potrafi powiązać słowo z jego znaczeniem;

–  zwykle rozumie czytane wyrazy i łączy je w zdania.

– potrafi powiązać słowo z jego znaczeniem;

–  rozumie czytane wyrazy
i łączy je w zdania.

Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

5a. przepisuje wyrazy
i proste zdania; 
– ma problemy ze starannym

i bezbłędnym przepisaniem zdań z podanych wyrazów.

– na ogół starannie
i bezbłędnie przepisuje zdania z podanych.
– starannie i bezbłędnie przepisuje zdania z podanych wyrazów
Pp. pkt 9. Umiejętność uczenia się 9. Uczeń potrafi określić czego się nauczył, i wie
w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem
– niechętnie sprawdza
i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
– na ogół chętnie sprawdza
i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
–  chętnie sprawdza
 i z łatwością zapamiętuje znaczenie nowych wyrazówi zwrotów.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki.
– rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne

w parach i w grupie;

– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 – chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– aktywnie współpracuje
z innymi podczas zabaw i gier językowych.
    Unit 7 Let’s travel –  Review, I can, Active Dictionary, Wonderful World, DVD Club

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności
z przyswojeniem materiałuUczeń:
Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Środki językowe Pp. pkt 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: 1 h. wakacje; – nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych dla wyrażenia planów dotyczących miejsca podróży, środków transportu i atrakcji turystycznych, a także zapytania i podania czasu oraz opisania rzeczy niezbędnych podczas podróży. – na ogół potrafi zapamiętać i zastosować właściwe środki językowe dla wyrażenia planów dotyczących miejsca podróży, środków transportu i atrakcji turystycznych, a także zapytania i podania czasu oraz opisania rzeczy niezbędnych podczas podróży. – potrafi zapamiętać
i zastosować właściwe środki językowe dla wyrażenia planów dotyczących miejsca podróży, środków transportu i atrakcji turystycznych, a także zapytania i podania czasu oraz opisania rzeczy niezbędnych podczas podróży.
8.Kompetencja interkulturowa, uczeń: 8a. wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka;

8b. posiada podstawowe informacje o krajach,
w których ludzie posługują się danym językiem obcym.

– nie wykazuje zainteresowania charakterystycznymi miejscami i pojazdami

w różnych zakątkach świata przedstawionymi w sekcji Wonderful World oraz DVD Club.  

– wykazuje niewielkie zainteresowanie charakterystycznymi miejscami i pojazdami

w różnych zakątkach świata przedstawionymi w sekcji Wonderful World oraz DVD Club.  

– wyraża zaciekawienie charakterystycznymi miejscami i pojazdami w różnych zakątkach świata przedstawionymi w sekcji Wonderful World oraz DVD Club
Pp. pkt 9.Umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji. 9. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie,
w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych).
– nie potrafi samodzielnie określić, czego się nauczył;

 –  nie zawsze wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.

– na ogół potrafi określić, czego się nauczył;

–  zwykle wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.

– potrafi określić, czego się nauczył;

– wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.

Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje

z rówieśnikami w trakcie nauki.

– rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne

w parach i w grupie;

– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 –  chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
i w grupie;– aktywnie współpracuje
z innymi podczas zabaw i gier językowych.
Pp. pkt 11. Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania
i korzystania
z informacji.
 
11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. –  nie zawsze potrafi połączyć zdjęcia

z wyrazami/wyrażeniami
w słowniczku Active Dictionary;

–  ma problemy ze zrozumieniem dialogów

z filmu oraz wyodrębnieniem potrzebnych informacji;

–  z trudnością potrafi odszukać potrzebne informacje w podręczniku.

 

–  zwykle potrafi połączyć zdjęcia

z wyrazami/wyrażeniami
w słowniczku Active Dictionary;

– potrzebuje więcej czasu

i niewielkiej podpowiedzi, aby zrozumieć dialogi z filmu oraz wyodrębnić potrzebne informacje;

–  potrafi odszukać potrzebne informacje
w podręczniku.

 

– z łatwością potrafi połączyć zdjęcia z wyrazami/wyrażeniami w słowniczku Active Dictionary;

– zrozumie dialogi z filmu oraz wyodrębnia potrzebne informacje;

–  z łatwością potrafi odszukać potrzebne informacje

w podręczniku.

 

           

 

 

Unit 8 Our class –   Opener

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności
z przyswojeniem materiałuUczeń:
Dość dobrze!

Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione
w materiałach wizualnychi audiowizualnych.
– z trudnością przypomina sobie słowa z grupy leksykalnej: miejsca i podróże wyuczone w klasie drugiej
i trzeciej. 
– z niewielką pomocą przypomina sobie słowa z grupy leksykalnej: miejsca

i podróże wyuczone w klasie drugiej i trzeciej.

 

–pamięta słowa z grupy leksykalnej: miejsca i podróże wyuczone w klasie drugiej
i trzeciej. 
Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie
i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – rzadko rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. I’ve got some cards on the blackboard! Let’s guess. What’s N-B? What can you see in the picture? Listen to the alphabet song. What letters do you know? Are there any new letters? How many letters do you know? How many letters are in the English alphabet?)

nie zawsze potrafi poprawnie na nie zareagować.

– na ogół rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. I’ve got some cards on the blackboard! Let’s guess. What’s N-B? What can you see in the picture? Listen to the alphabet song. What letters do you know? Are there any new letters? How many letters do you know? How many letters are in the English alphabet?), zwykle potrafi na nie zareagować. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. I’ve got some cards on the blackboard! Let’s guess. What’s N-B? What can you see in the picture? Listen to the alphabet song. What letters do you know? Are there any new letters? How many letters do you know? How many letters are in the English alphabet?), poprawnie na nie reaguje.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek
i wierszyków, szczególnie, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami
– ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, nie zawsze rozumie wysłuchany tekst. – stara się słuchać nagrania, zwykle rozumie wysłuchany tekst. – uważnie słucha nagrania, rozumie wysłuchany tekst.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje. – słucha nagrań i na ogół samodzielnie odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące ilustracji i treści. – słucha nagrań i na ogół potrafi samodzielnie odpowiedzieć na pytania nauczyciela dotyczące ilustracji i treści. – uważnie słucha nagrań

i odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące ilustracji
i treści.

Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie zawsze potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy

i zdania.

– powtarza poprawnie wyrazy i zdania. – z łatwością powtarza poprawnie wyrazy i zdania.
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie, np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki o literach alfabetu. – razem z nagraniem oraz

w grupie śpiewa piosenkę

o literach alfabetu.

– samodzielnie lub w parze śpiewa piosenkę o literach alfabetu.
4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. – nie zawsze potrafi podać właściwą nazwę miejsca lub elementu krajobrazu
w zabawie z tabelą.
– zwykle potrafi podać właściwą nazwę miejsca lub elementu krajobrazu w zabawie z tabelą. – potrafi podać właściwą nazwę miejsca lub elementu krajobrazu w zabawie z tabelą.
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń: 6a. reaguje werbalnie
i niewerbalnie na polecenia;
– nie zawsze potrafi właściwie reagować ruchem/gestem na określone zdania/wyrażenia. – na ogół potrafi właściwie reagować ruchem/gestem na określone zdania/ wyrażenia. – potrafi właściwie reagować ruchem/gestem na określone zdania/wyrażenia.
6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie zawsze potrafi poprawnie odpowiedzieć posługując się informacjami
z tabeli.
– zwykle potrafi poprawnie odpowiedzieć posługując się informacjami z tabeli. – potrafi poprawnie odpowiedzieć posługując się informacjami z tabeli.
Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

5c. pisze bardzo proste
i krótkie zdania wg wzorui samodzielnie
–nie potrafi samodzielnie uzupełnić zdań brakującymi wyrazami. – na ogół potrafi samodzielnie uzupełnić zdania brakującymi wyrazami. –potrafi samodzielnie uzupełnić zdania brakującymi wyrazami.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje

z rówieśnikami w trakcie nauki.

– rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach

i w grupie;

– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne

w parach i w grupie;

– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.

–chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach

 i w grupie;

– aktywnie współpracuje

 z innymi podczas zabaw i gier językowych.

Unit 8 Our class –   Lesson 1 It’s holiday time!

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności
z przyswojeniem materiałuUczeń:
Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione
w materiałach wizualnychi audiowizualnych.
– nie zna słów: Art, English, IT, Maths, PE, science, end, mark, prize, report, teach i nie potrafi ich właściwie zastosować. – czasem myli słowa: Art, English, IT, Maths, PE, science, end, mark, prize, report, teach raczej je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu. – zna słowa: Art, English, IT, Maths, PE, science, end, mark, prize, report, teach oraz je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie
i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia;

 

 

 

 

 

 

– rzadko rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. Repeat and point to the right words/pictures. Listen to the story and point to the right pictures.), nie zawsze potrafi poprawnie na nie zareagować. – na ogół rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. Repeat and point to the right words/pictures. Listen to the story and point to the right pictures.) zwykle potrafi na nie zareagować. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji (np. Repeat and point to the right words/pictures. Listen to the story and point to the right pictures), poprawnie na nie reaguje.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek
i wierszyków, szczególnie, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami
– ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, nie zawsze rozumie historyjkę. – stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i zwykle rozumie historyjkę. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie historyjkę.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– słucha nagrań i z pomocą nauczyciela wskazuje odpowiednie wyrazy/ilustracje;

–rzadko potrafi uzupełnić tekst właściwymi naklejkami na podstawie nagrania.

– słucha nagrań i na ogół wskazuje odpowiednie wyrazy/ilustracje;

– zwykle potrafi uzupełnić tekst właściwymi naklejkami na podstawie nagrania.

– uważnie słucha nagrań
i wskazuje odpowiednie wyrazy/ilustracje;– potrafi uzupełnić tekst właściwymi naklejkami na podstawie nagrania.
Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

 

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie zawsze potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy
i zdania.
– powtarza poprawnie wyrazy i zdania. – z łatwością powtarza poprawnie wyrazy i zdania.

 

4b. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności; – nie potrafi samodzielnie opisać planu zajęć lekcyjnych w 1 i 3 osobie l. poj. czasu Present Simple.

 

– zwykle potrafi samodzielnie opisać plan zajęć lekcyjnych w 1 i 3 osobie l. poj. czasu Present Simple. – potrafi samodzielnie opisać plan zajęć lekcyjnych w 1 i 3 osobie l. poj. czasu Present Simple.

 

4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi wyrecytować rymowanki. – razem z nagraniem oraz
w grupie recytuje rymowankę.
– samodzielnie lub w parze recytuje rymowankę.
4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. – na zawsze potrafi wykorzystać poznane wyrazy

 i zwroty w zabawie naśladowczej.

–zwykle potrafi wykorzystać poznane wyrazy i zwroty

w zabawie naśladowczej.

– potrafi wykorzystać poznane wyrazy i zwroty w zabawie naśladowczej.
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń:

 

6a. reaguje werbalnie

i niewerbalnie na polecenia;

– nie zawsze właściwie ilustruje ruchem/gestem podane wyrażenia/zdania;.

– rzadko odpowiada na pytania nauczyciela.

– na ogół właściwie ilustruje ruchem/gestem podane wyrażenia/zdania;

– zwykle odpowiada na pytania nauczyciela.

– właściwie ilustruje ruchem/gestem podane wyrażenia/zdania.

– odpowiada na pytania nauczyciela.

6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie zawsze potrafi zapytać
 o przedmioty szkolne i właściwie odpowiedzieć.
– zwykle potrafi zapytać
o przedmioty szkolnei właściwie odpowiedzieć.
– potrafi zapytać o przedmioty szkolne i właściwie odpowiedzieć.
Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie, gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem. – ma problemy z powiązaniem słowa z jego znaczeniem;

– rzadko rozumie czytane wypowiedzi i właściwie zastępuje ilustracje słowami.

– na ogół potrafi powiązać słowo z jego znaczeniem;

– zwykle rozumie czytane wypowiedzi i właściwie zastępuje ilustracje słowami.

– potrafi powiązać słowo z jego znaczeniem;

– rozumie czytane wypowiedzi
i właściwie zastępuje ilustracje słowami.

Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

5a. przepisuje wyrazy

i proste zdania;

 

– ma problemy ze starannym

 i bezbłędnym przepisaniem zdań.

– na ogół starannie

i bezbłędnie przepisuje zdania.

– starannie i bezbłędnie przepisuje zdania.
Pp. pkt 9. Umiejętność uczenia się 9. Uczeń potrafi określić czego się nauczył, i wie

w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem

– niechętnie sprawdza

i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.

–na ogół chętnie sprawdza

 i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.

– chętnie sprawdza i z łatwością zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje

z rówieśnikami w trakcie nauki.

– rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach

 i w grupie;

– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

–na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne

w parach i w grupie;

– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach

i w grupie;

– aktywnie współpracuje
z innymi podczas zabaw i gier językowych.

     Unit 8 Our class –  Lesson 2 A school trip

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności
z przyswojeniem materiałuUczeń:
Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione
w materiałach wizualnych i audiowizualnych.
– nie zna słów i wyrażeń: ant, butterfly, herb, outdoor games, school trip, ask

a question, smell, tell us, in the countryside, i nie potrafi ich właściwie zastosować.

– czasem myli słowa

i wyrażenia: ant, butterfly, herb, outdoor games, school trip, ask a question, smell, tell us, in the countryside, raczej je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu.

– zna słowa I wyrażenia: ant, butterfly, herb, outdoor games, school trip, ask a question, smell, tell us, in the countryside,, strange oraz je rozumie i potrafi zastosować.
Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie
i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia;

 

 

 

 

 

 

 

– rzadko rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, (np. Repeat and point to the right words/pictures. Where can you do the activities ?What are the extra activities in the song?.) i nie zawsze potrafi poprawnie na nie zareagować. – na ogół rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, (np. Repeat and point to the right words/pictures. Where can you do the activities? What are the extra activities in the song?.) i zwykle potrafi poprawnie na nie zareagować. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, (np. Repeat and point to the right words/pictures. Where can you do the activities? What are the extra activities in the song?.)
i poprawnie na nie reaguje.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek
i wierszyków, szczególnie, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami
– ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, nie zawsze rozumie tekst. – stara się słuchać nagrania

i zwykle rozumie tekst.

– uważnie słucha nagrania

 i rozumie tekst.

Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie zawsze potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy

i zdania.

– potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy i zdania. – z łatwością potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy i zdania.
4b. tworzy bardzo proste

 i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty
z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

– nie potrafi samodzielnie utworzyć zdania wg wzoru wykorzystując poznane aktywności.

 

– zwykle potrafi samodzielnie utworzyć zdania wg wzoru wykorzystując poznane aktywności. –potrafi samodzielnie utworzyć zdania wg wzoru wykorzystując poznane aktywności.

 

4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki o aktywnościach

w lesie/na łące.

– razem z nagraniem oraz
w grupie śpiewa piosenkęo aktywnościach w lesie/na łące.
– samodzielnie lub w parze śpiewa piosenkę
o aktywnościach w lesie/na łące.
4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. – nie zawsze potrafi wykorzystać poznane wyrazy
i zwroty w zabawie naśladowczej.
– na ogół potrafi wykorzystać poznane wyrazy i zwroty w zabawie naśladowczej. – potrafi wykorzystać poznane wyrazy i zwroty w zabawie naśladowczej.
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń: 6a. reaguje werbalnie
i niewerbalnie na polecenia;
– na ogół potrafi wskazać właściwe wyrazy/wyrażenia/ilustracje;

– zwykle ilustruje ruchem /gestem określone wyrażenia.

– potrafi wskazać właściwe wyrazy/wyrażenia/ilustracje;

– ilustruje ruchem /gestem określone wyrażenia.

– z łatwością potrafi wskazać właściwe wyrazy/wyrażenia/ ilustracje;

– z łatwością ilustruje ruchem /gestem określone wyrażenia.

6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie zawsze potrafi zapytać
o przedmioty szkolnei właściwie odpowiedzieć.
– zwykle potrafi zapytać
o przedmioty szkolne
i właściwie odpowiedzieć.
– potrafi zapytać o przedmioty szkolne i właściwie odpowiedzieć.
Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie, gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – ma problemy z powiązaniem słowa z jego znaczeniem;

– zwykle potrafi dopasować wyrażenia do ilustracji;

– na ogół prawidłowo łączy wyrazy w wyrażenia.

– na ogół potrafi powiązać słowo z jego znaczeniem;

– potrafi dopasować wyrażenia do ilustracji;

– prawidłowo łączy wyrazy
w wyrażenia.

– potrafi powiązać słowo z jego znaczeniem;

– z łatwością potrafi dopasować wyrażenia do ilustracji,

– z łatwością prawidłowo łączy wyrazy w wyrażenia.

 

3b. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

 – nie zawsze potrafi poprawnie uzupełnić wyrażenia podanymi wyrazami;

– ma problemy
w samodzielnym podaniu odpowiedzi na pytanie na podstawie tekstu.

–na ogół potrafi poprawnie uzupełnić wyrażenia podanymi wyrazami;.

– z pomocą nauczyciela potrafi podać odpowiedź na pytanie na podstawie tekstu.

– potrafi poprawnie uzupełnić wyrażenia podanymi wyrazami;

– zwykle potrafi podać odpowiedź na pytanie na podstawie tekstu.

Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

5c. pisze bardzo proste
i krótkie zdania wg wzorui samodzielnie
– rzadko potrafi samodzielnie napisać zdania wg wzoru wykorzystując podane wyrażenia. – na ogół potrafi samodzielnie napisać zdania wg wzoru wykorzystując podane wyrażenia. – potrafi samodzielnie napisać zdania wg wzoru wykorzystując podane wyrażenia.

 

Pp. pkt 9. Umiejętność uczenia się 9. Uczeń potrafi określić czego się nauczył, i wie
w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.
– niechętnie sprawdza

 i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.

– na ogół chętnie sprawdza

i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.

– chętnie sprawdza i z łatwością zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje

z rówieśnikami w trakcie nauki.

– rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach

i w grupie;

– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne

w parach i w grupie;

– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 – chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach

 i w grupie;

– aktywnie współpracuje

z innymi podczas zabaw i gier językowych.

 

Unit 8 Our class –  Lesson 3 School leaving party

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności

z przyswojeniem materiału

Uczeń:

Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Słownictwo

Pp. pkt 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:

7. nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione

w materiałach wizualnych

i audiowizualnych.

– nie zna słów i wyrażeń:  ballet  performance, invitation, school leaving party, show, amazing, bring, forget, train, tomorrow, twice a week i nie potrafi ich właściwie zastosować. – czasem myli słowa
i wyrażenia: ballet  performance, invitation, school leaving party, show, amazing, bring, forget, train, tomorrow, twice a week, raczej je rozumie, ale wymaga podpowiedzi w ich zastosowaniu.
– zna słowa i wyrażenia: ballet  performance, invitation, school leaving party, show, amazing, bring, forget, train, tomorrow, twice a week oraz je rozumie

i potrafi zastosować.

Rozumienie ze słuchu

Pp. pkt 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie
i powoli, w standardowej odmianie języka.

 

2a. reaguje na polecenia; – rzadko rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, (np. Point to the right words. Make and talk.) i nie zawsze potrafi poprawnie na nie zareagować. – na ogół rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, (np. Point to the right words. Make and talk.) i zwykle potrafi poprawnie na nie zareagować. – doskonale rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, (np. Point to the right words. Make and talk.) i potrafi poprawnie na nie zareagować.
2b. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek
i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami;
– ma problemy z koncentracją podczas słuchania nagrania, nie zawsze rozumie dialogi.

 

.

 

– stara się słuchać nagrania, śledzić obrazki i zwykle rozumie dialogi. – uważnie słucha nagrania, śledzi obrazki i rozumie dialogi.
2c. znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 

– słucha nagrania i z pomocą nauczyciela wskazuje odpowiednie wyrazy lub ilustracje;

– nie potrafi samodzielnie odpowiedzieć na pytania na podstawie nagrania;

– rzadko zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach na podstawie nagrania.

– słucha nagrania i na ogół wskazuje odpowiednie wyrazy lub ilustracje;

– zwykle potrafi samodzielnie odpowiedzieć na pytania na podstawie nagrania;

– na ogół zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach na podstawie nagrania.

 – uważnie słucha nagrania
i wskazuje odpowiednie wyrazy lub ilustracje;– potrafi odpowiedzieć na pytania na podstawie nagrania;– zakreśla właściwe wyrazy
w zdaniach na podstawie nagrania. 
Mówienie

Pp. pkt 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

 

4a. powtarza wyrazy i proste zdania; – nie zawsze potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy oraz zdania. – potrafi poprawnie powtórzyć wyrazy i zdania. – z łatwością powtarza poprawnie wyrazy i zdania.
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi wyrecytować rymowanki o podróżowaniu. – razem z nagraniem oraz
w grupie recytuje rymowankęo podróżowaniu.
– samodzielnie lub w parze recytuje rymowankę
o podróżowaniu.
4c. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; – nie potrafi zaśpiewać piosenki o zakończeniu roku szkolnego. – razem z nagraniem oraz
w grupie śpiewa piosenkęo zakończeniu roku szkolnego.
– samodzielnie lub w parze śpiewa piosenkę o zakończeniu roku szkolnego.
4d. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. – nie zawsze potrafi wykorzystać poznane wyrazy
i zwroty w zabawie opartej na przekazywaniu informacji szeptem.
– na ogół potrafi wykorzystać poznane wyrazy i zwroty w zabawie opartej na przekazywaniu informacji szeptem. – potrafi wykorzystać poznane wyrazy i zwroty w opartej na przekazywaniu informacji szeptem.
Pp. pkt 6. W zakresie reakcji językowych uczeń: 6a. reaguje werbalnie
i niewerbalnie na polecenia;
– na ogół potrafi reagować gestem/ruchem na określone wyrażenia/zdania. – potrafi reagować gestem/ruchem na określone wyrażenia/zdania. – z łatwością potrafi reagować gestem/ruchem na określone wyrażenia/zdania.
6c. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; – nie zawsze potrafi zapytać

 kolegę/koleżankę
o planowane czynności

z użyciem poznanych określeń czasu i udzielić odpowiedzi.

– zwykle potrafi zapytać kolegę/koleżankę

o planowane czynności

z użyciem poznanych określeń czasu i udzielić odpowiedzi.

– potrafi zapytać kolegę/ koleżankę o planowane czynności z użyciem poznanych określeń czasu i udzielić odpowiedzi.
Czytanie

Pp. pkt 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

3a. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie, gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; – ma problemy z powiązaniem słowa z jego znaczeniem;

– zwykle potrafi dopasować wyrażenia do ilustracji.

 

– na ogół potrafi powiązać słowo z jego znaczeniem;

– potrafi dopasować wyrażenia do ilustracji.

.

– potrafi powiązać słowo z jego znaczeniem;

– z łatwością potrafi dopasować wyrażenia do ilustracji.

 

Pisanie 

Pp. pkt 5. Tworząc wypowiedzi pisemne, uczeń:

5c. pisze bardzo proste
i krótkie zdania wg wzorui samodzielnie
– rzadko potrafi samodzielnie napisać zdania wg wzoru wykorzystując podane wyrażenia. – na ogół potrafi samodzielnie napisać zdania wg wzoru wykorzystując podane wyrażenia. – potrafi samodzielnie napisać zdania wg wzoru wykorzystując podane wyrażenia.

 

Pp. pkt 9. Umiejętność uczenia się 9. Uczeń potrafi określić czego się nauczył, i wie
w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem
– niechętnie sprawdza

i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.

– na ogół chętnie sprawdza

 i zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.

– chętnie sprawdza i z łatwością zapamiętuje znaczenie nowych wyrazów i zwrotów.
Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki.
– rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach
 i w grupie;– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.
– na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne
w parach i w grupie;– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.
–chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach

i w grupie;

– aktywnie współpracuje
z innymi podczas zabaw i gier językowych.

    Unit 8 Our class –  Review, I can, Active Dictionary, Wonderful World, DVD Club

 

Ogólne cele kształcenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) Poćwicz jeszcze! Umiejętności na poziomie podstawowym; uczeń ma trudności
z przyswojeniem materiałuUczeń:
Dość dobrze! Umiejętności na poziomie dobrym

Uczeń:

Doskonale sobie radzisz! Umiejętności na poziomie bardzo dobrym

Uczeń:

Środki językowe Pp. pkt 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: 1 c. moja szkoła;

 

– nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych dla opisania planu zajęć lekcyjnych oraz zaplanowania imprezy na zakończenie roku szkolnego,
a także zapytania i wyrażenia swoich upodobań odnośnie zajęć i przedmiotów szkolnych.
– na ogół potrafi zapamiętać i zastosować właściwe środki językowe dla opisania planu zajęć lekcyjnych oraz zaplanowania imprezy na zakończenie roku szkolnego, a także zapytania i wyrażenia swoich upodobań odnośnie zajęć i przedmiotów szkolnych – potrafi zapamiętać i zastosować właściwe środki językowe dla opisania planu zajęć lekcyjnych oraz zaplanowania imprezy na zakończenie roku szkolnego,
a także zapytania i wyrażenia swoich upodobań odnośnie zajęć i przedmiotów szkolnych
1.l przyroda wokół mnie – nie potrafi zapamiętać ani zastosować właściwych środków językowych dla opisu zajęć i aktywności w terenie podczas szkolnej wycieczki. – na ogół potrafi zapamiętać i zastosować właściwe środki językowe dla opisu zajęć

i aktywności w terenie podczas szkolnej wycieczki.

–potrafi zapamiętać i zastosować właściwe środki językowe dla opisu zajęć i aktywności w terenie podczas szkolnej wycieczki.
8.Kompetencja interkulturowa, uczeń: 8a. wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka;

8b. posiada podstawowe informacje o krajach,
w których ludzie posługują się danym językiem obcym.

– nie wykazuje zainteresowania poznaniem systemu szkolnictwa

w Wielkiej Brytanii  przedstawionymi w sekcji Wonderful World oraz DVD Club.  

– wykazuje niewielkie zainteresowanie poznaniem systemu szkolnictwa

w Wielkiej Brytanii   przedstawionymi w sekcji Wonderful World oraz DVD Club.  

– wyraża zaciekawienie
w poznawaniu systemu szkolnictwa w Wielkiej Brytanii  przedstawionymi w sekcji Wonderful World oraz DVD Club
Pp. pkt 9.Umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji. 9. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie,
w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych).
– nie potrafi samodzielnie określić, czego się nauczył;

–nie zawsze wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.

– na ogół potrafi określić, czego się nauczył;

– zwykle wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.

– potrafi określić, czego się nauczył;

– wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem.

Pp. pkt 10. Umiejętność pracy zespołowej 10. Uczeń współpracuje

z rówieśnikami w trakcie nauki.

– rzadko wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach

i w grupie;

– nie potrafi aktywnie współpracować z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– na ogół chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne

w parach i w grupie;

– zwykle aktywnie współpracuje z innymi podczas zabaw i gier językowych.

– chętnie wykonuje ćwiczenia komunikacyjne w parach

i w grupie;

– aktywnie współpracuje

z innymi podczas zabaw i gier językowych.

Pp. pkt 11. Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania
i korzystania
z informacji.
 
11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. – nie zawsze potrafi połączyć zdjęcia

 z wyrazami/wyrażeniami

w słowniczku Active Dictionary;

– ma problemy ze zrozumieniem dialogów

z filmu oraz wyodrębnieniem potrzebnych informacji;

– z trudnością potrafi odszukać potrzebne informacje

w podręczniku.

–zwykle potrafi połączyć zdjęcia

z wyrazami/wyrażeniami

w słowniczku Active Dictionary;

– potrzebuje więcej czasu

i niewielkiej podpowiedzi, aby zrozumieć dialogi z filmu oraz wyodrębnić potrzebne informacje;

– potrafi odszukać potrzebne informacje

w podręczniku.

 

–z łatwością potrafi połączyć zdjęcia z wyrazami/wyrażeniami w słowniczku Active Dictionary;

–zrozumie dialogi z filmu oraz wyodrębnia potrzebne informacje;

– z łatwością potrafi odszukać potrzebne informacje

w podręczniku.