REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „Granty na zabytki – jak środki z UE zmieniają zabytki w mojej okolicy”

25 kwiecień 2024
Kategoria Aktualności, Konkursy
25 kwietnia 2024, Komentarze Możliwość komentowania REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „Granty na zabytki – jak środki z UE zmieniają zabytki w mojej okolicy” została wyłączona

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„Granty na zabytki – jak środki z UE zmieniają zabytki w mojej okolicy”

 

I. SŁOWNIK POJĘĆ STOSOWANYCH W REGULAMINIE
Regulamin – niniejszy regulamin, określa zasady Konkursu. Jego aktualna treść jest dostępna na stronie
internetowej www.feniks.kultura.gov.pl
Kampania – kampania edukacyjna, której celem jest pokazanie jak Fundusze Europejskie (FE) wpływają
na poprawę stanu zabytków. Celem głównym kampanii jest przekazanie wiedzy na temat efektów
dofinansowania zabytków kultury materialnej w Polsce ze środków FE w ramach Programu
Infrastruktura i Środowisko (XI Oś Priorytetowa na lata 2007-2013 oraz VIII Oś Priorytetowa na lata
2014-2020).
Organizator – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z siedzibą przy ul. Krakowskie
Przedmieście 15, 00-71 Warszawa, będącym przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art.
919 Kodeksu cywilnego oraz finansującym ww. nagrody.
Sekretariat Konkursu – gremium powołane przez Organizatora na potrzeby organizacji Konkursu i
wyłonienia laureatów, prowadzone pod adresem: ul. Wierzbowa 9, 00-094 Warszawa, e-mail:
promocjaDFE@kultura.gov.pl (z Konkurs plastyczny w tytule maila) Sekretariat Konkursu funkcjonuje w
godzinach 9.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku, w dni robocze,
w trakcie trwania Konkursu.
Konkurs – postępowanie prowadzone przez Organizatora, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym
Regulaminie, pod nazwą Granty na zabytki – jak środki z UE zmieniają zabytki z mojej okolicy w ramach
którego wybrani zostaną Zwycięzcy Konkursu, a w związku z tym przyznane nagrody dla Zwycięzców
Konkursu.
Uczestnik Konkursu (Szkoła) – Szkoła Podstawowa (placówka publiczna oraz niepubliczna z obszaru
Rzeczypospolitej Polskiej zajmująca się kształceniem dzieci w wieku od 6 do 15 lat na poziomie
podstawowym) spełniająca warunki uczestnictwa w Konkursie. Ilekroć w Regulaminie mowa jest
o zbywaniu lub nabywaniu praw przez Szkołę oznacza to dokonywanie czynności prawnych na rzecz
organu prowadzącego Szkoły posiadającego podmiotowość prawną.
Uczeń – oznacza ucznia danej Szkoły, który spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie.
Praca Konkursowa – praca stanowiąca zrealizowanie zadania określonego w Regulaminie Konkursu.
Nagroda – nagrody rzeczowe i nierzeczowe przekazane Zwycięzcom Konkursu przez Organizatora
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Celem Konkursu jest:
1) zachęcenie uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką Funduszy Europejskich,
2) promocja zabytków i polskiego dziedzictwa kulturowego,
3) skierowanie uwagi najmłodszych na zmiany, jakie nastąpiły w obszarze materialnego
dziedzictwa kulturowego Polski dzięki środkom z Unii Europejskiej,
4) promocja obchodów 20 – lecia Polski w Unii Europejskiej
5) promocja Programu Infrastruktura i Środowisko i projektów realizowanych w ramach
programu,
6) rozwijanie zainteresowań plastycznych wśród uczniów,
7) promowanie młodych talentów.
2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie, polegającym na
wyłonieniu najbardziej kreatywnych prac plastycznych, które obrazują wpływ Funduszy
Europejskich w szczególności z Programu Infrastruktura i Środowisko na zmieniające się dzięki
tym środkom zabytki.
III. OGÓLNE ZASADY KONKURSU
1. Konkurs przeznaczony jest dla Uczniów klas od I-VIII Szkół podstawowych. Konkurs obejmuje
trzy grupy wiekowe uczestników:
I grupa wiekowa – uczniowie klas I-III
II grupa wiekowa – uczniowie klas IV-VI
III grupa wiekowa – uczniowie klas VII-VIII
2. Konkurs jest organizowany w ramach Kampanii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym
Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla Uczniów Szkół podstawowych (zgodnie z definicją
Szkoły wskazanej w pkt. I)
3. Konkurs rozpoczyna się 22.04.2024 r., a kończy 13.09.2024 r. Organizator zastrzega sobie
prawo do zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia Konkursu.
4. Praca Konkursowa polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej zabytek oraz
zmiany jakie zaszły w tym zabytku dzięki Funduszom Europejskim.
5. Wymagania dotyczące Pracy Konkursowej:
a) praca plastyczna wykonana w dowolne technice rysunkowej (ołówki, kredki, cienkopisy,
tusze), malarskiej (pastele, farby) lub mieszanej (z wyłączeniem elementów
trójwymiarowych oraz wystających poza format).
b) format A3;
c) Praca Konkursowa musi być wykonana indywidualnie i samodzielnie przez Ucznia, nigdzie
wcześniej niepublikowana i nie przedstawiana na innych konkursach. Nadesłanie pracy jest
równoznaczne ze złożeniem deklaracji o tym fakcie;
d) Do Pracy Konkursowej należy załączyć Oświadczenia stanowiące Załączniki od 1 do 3
do Regulaminu;
e) termin nadsyłania prac do Organizatora upływa w dniu 13.09.2024 r. O zachowaniu terminu
decyduje data wpływu pracy do Organizatora na adres podany w pkt. IV.6 Regulaminu.
6. Uczestnicy Konkursu nie mogą przesyłać prac plastycznych sprzecznych z prawem, ogólnie
przyjętymi zasadami etyki, zasadami dobrego wychowania, kultury osobistej, wykorzystujących
zakazane treści, niezgodnych z dobrymi obyczajami, nawołujących do nietolerancji,
obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc,
naruszających prawo do prywatności, , zawierających wulgaryzmy, czy treści reklamowe
podmiotów trzecich.
7. Nadesłanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie, iż uczestnik oświadcza, że nie narusza ona
praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw osobistych i majątkowych, zaś w przypadku
wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia ww. praw, to na
uczestniku ciąży odpowiedzialność odszkodowawcza.
8. Prace Konkursowe zgłoszone po terminie, określonym w pkt. III.5.e Regulaminu zostaną
odrzucone.
9. Zgłoszone Prace Konkursowe podlegać będą weryfikacji przez Organizatora odnośnie
spełnienia wymagań określonych w pkt. III.5 Regulaminu.
10. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od terminu nadsyłania Prac
Konkursowych określonego w pkt. III.5.e
11. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
IV. ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
1. Zgłoszone do Konkursu mogą być Prace Konkursowe uczniów posiadających zgodę rodziców/
opiekunów prawnych na udział w konkursie. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.
Wyrażenie zgody jest równoznaczne z akceptacją zapisów regulaminu.
2. Szkoły biorące udział w Konkursie dokonują wewnętrznej selekcji Prac Konkursowych
przygotowanych przez Uczniów i przesyłają do Organizatora wyłącznie wybrane Prace
Konkursowe wyłonione w poszczególnych grupach wiekowych.
3. Po wewnętrznej selekcji prac, Szkoła wysyła do Organizatora wyłącznie po jednej pracy z każdej
grupy wiekowej.
4. Organizator nie narzuca wewnętrznego systemu oceny prac przez Szkoły.
5. Wszystkie Prace Konkursowe biorące udział w Konkursie, będą podlegały ostatecznej ocenie
przez Komisję powołaną przez Organizatora.
6. Szkoła przekazuje po jednej zwycięskiej pracy z każdej grupy wiekowej, na adres Sekretariatu
Konkursu:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Funduszy i Spraw Europejskich
ul. Wierzbowa 9, 00-094 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs plastyczny”
7. Dana szkoła może przesłać maksymalnie 3 prace konkursowe, po jednej z każdej grupy
wiekowej.
8. W przypadku przesłania przez Szkołę większej liczby prac niż określone w pkt. V.2 żadna praca
z tej szkoły nie będzie brana pod uwagę podczas oceny przez Organizatora.
9. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest złożenie – przez Uczestnika Konkursu (Szkołę) u
Organizatora – oświadczenia pozyskanego od Ucznia (autora wybranej Pracy Konkursowej),
którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
10. W etapie szkolnym autor wybranej pracy (Uczeń) przekazuje autorskie prawa majątkowe Szkole
(Uczestnikowi Konkursu), na tych samych polach eksploatacji, na których Szkoła udziela licencji
Organizatorowi. W imieniu Ucznia nie mającego zdolności do czynności prawnych (tj. który nie
ukończył lat 13) oświadczenie o przekazaniu autorskich praw majątkowych do Pracy
Konkursowej podpisują jego rodzice albo opiekun dziecka.
11. Wraz z momentem przesłania Prac Konkursowych do Organizatora, Szkoła przenosi na
Organizatora majątkowe prawa autorskie, bez prawa do wynagrodzenia, obejmujące
uprawnienie do korzystania z Pracy Konkursowej, lub z jej fragmentów oraz prawo do udzielania
zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do Pracy Konkursowej bez ograniczeń
terytorialnych na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności na takich jak:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie – wytworzenie dowolną techniką egzemplarzy, w tym
w szczególności techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową,
b) wprowadzenie do obrotu we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach,
c) wykorzystanie dla potrzeb wykonania dowolnych materiałów reklamowych (np. reklamy
prasowe, ulotki, pocztówki, kalendarze, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały
okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich
utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej, oraz wprowadzenie do
obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci
komputera bez względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy,
e) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audio lub audiowizualnym, a w szczególności na:
nośnikach CD, DVD, wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym,
w sieci multimedialnej (w tym Internet),
f) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach wideo,
dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego,
w sieci multimedialnej (w tym Internet),
g) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie,
h) wykorzystanie na wszelkich stronach internetowych Organizatora,
i) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych,
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
j) publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci Internet.
12. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest złożenie – przez Uczestnika Konkursu (Szkołę)
wobec Organizatora – oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1. Ocenie podlegać będą zanonimizowane Prace Konkursowe.
2. Kryteria oceny Prac Konkursowych ustalone zostają w następujący sposób:
a) zgodność z tematem Konkursu – przedstawienie wpływu środków UE na zmiany
zachodzące dzięki nim w zabytkach,
b) kreatywność i pomysłowość,
c) estetyka i staranność wykonania pracy.
3. Organizator dokona oceny Prac Konkursowych i wyłoni Laureatów Konkursu w oparciu
o kryteria wskazane w punkcie 1 w ciągu 14 dni roboczych od terminu nadsyłania Prac.
4. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
VI. LAUREACI KONKURSU
1. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie Organizatora www.pois.gov.pl/konkurs-plastyczny nie
później niż 14 dni od ostatecznego terminu nadsyłania Prac Konkursowych.
2. Uczestnicy Konkursu nagrodzeni lub wyróżnieni w Konkursie zostaną poinformowani o tym
fakcie telefonicznie lub mailowo przez Organizatora.
VII. NAGRODY
1. Organizator przewiduje następujące nagrody dla Laurentów Konkursu w każdej grupie
wiekowej:
a) Jedna nagroda za zdobycie pierwszego miejsca w każdej grupie wiekowej
b) Jedna nagroda za zdobycie drugiego miejsca w każdej grupie wiekowej
c) Jedna nagroda za zdobycie trzeciego miejsca w każdej grupie wiekowej
d) Wyróżnienia.
2. Nagrodami w każdej grupie wiekowej są:
a) Za zdobycie I miejsca:
• Karta podarunkowa o wartości 2000,00 zł
• Zaproszenie dla Ucznia, którego praca uzyskała nagrodę oraz jego opiekuna na
spektakl teatralny w Warszawie
• Wizyta w Międzyuczelnianym Instytucie Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
b) Za zdobycie II miejsca:
• Karta podarunkowa o wartości 1000,00 zł
• Zaproszenie dla Ucznia, którego praca uzyskała nagrodę oraz jego opiekuna na
spektakl teatralny w Warszawie
• Dedykowane zwiedzanie Muzeum Narodowego w Warszawie.
c)  Za zdobycie III miejsca:
• Karta podarunkowa o wartości 500,00 zł
• Zaproszenie dla Ucznia, którego praca uzyskała nagrodę oraz jego opiekuna na
spektakl teatralny w Warszawie
• Dedykowane zwiedzanie Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie.
d) W ramach nagrody Organizator zapewnia:
• pokrycie kosztów dojazdu do Warszawy dla Ucznia i Opiekuna,
• bilet na spektakl dla Ucznia i Opiekuna.
3. Szczegóły organizacyjne będą uzgadniane bezpośrednio ze zwycięską Szkołą (Uczestnikiem
Konkursu). Zaproszenia będą dotyczyć spektakli granych w IV kwartale 2024 roku.
4. Autorzy nagrodzonych oraz wyróżnionych prac otrzymają również imienne Dyplomy od
Organizatora oraz zestawy książek i gier planszowych.
VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WRĘCZENIE NAGRÓD
1. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się we wrześniu 2024 r.
O miejscu i sposobie wręczenia nagród organizator poinformuje w odrębnym komunikacie.
2. Organizator powiadomi uczestników o miejscu i terminie uroczystości z odpowiednim
wyprzedzeniem.
3. Koszty dojazdu ponosi uczestnik.
IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczniów oraz przedstawicieli Uczestników Konkursu jest
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 15,
00-071 Warszawa (na potrzeby niniejszego pkt VII Regulaminu określany jako „Administrator”).
2. Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji obchodów 20 – lecia przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej, w tym w szczególności w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów,
kontaktu z Uczestnikami, poinformowania o wynikach konkursu oraz zapewnienia informacji
o wydarzeniu i jego promocji. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Niemniej brak ich
podania uniemożliwi nam dalszą współpracę w zakresie tych działań.
3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z tym, że:
1) zobowiązuje nas do tego prawo (art. 6 ust. 1 lit. c RODO1), tj. ustawa z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020,
2) przetwarzamy je zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz.
Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, s.1-88)
3) wykonujemy zadania w interesie publicznym lub sprawujemy powierzoną władzę publiczną
(art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
4. Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą albo od Uczestników Konkursu.
5. Dane Osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) instytucje wdrażające oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy wykonywanie zadań
w PO IiŚ 2014-2020;
b) podmioty, które wykonują dla nas usługi związane z obsługą i rozwojem systemów
teleinformatycznych, a także zapewnieniem łączności, np. dostawcy rozwiązań IT
i operatorzy telekomunikacyjni.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
• sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
• usunięcia swoich danych (art. 17 RODO), jeśli nie było okoliczności, o których mowa w art.
17 ust. 3 RODO,
• żądania od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych (art. 18 RODO),
• sprzeciwienia się wobec przetwarzania Państwa danych (art. 21 RODO), jeśli przetwarzanie
odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu o którym
mowa w art. 6 ust. 1 lit. e),
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO), w
przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza
przepisy RODO lub inne krajowe przepisy ochrony danych osobowych, które obowiązują
w Rzeczpospolitej Polskiej.
8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez maksymalnie 10 lat od
zamknięcia sprawy, w której je przetwarzaliśmy (zgodnie z przepisami o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach).
9. Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w następujący sposób:
• pod adresem (pocztą tradycyjną): ul. Krakowskie Przedmieście 15, 00-071 Warszawa,
• elektronicznie (adres e-mail: IOD@kultura.gov.pl).
X POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminów Konkursu oraz do
zmiany Regulaminu. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Organizatora, wskazanej w I punkcie Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyduje Organizator. Od decyzji Organizatora
nie przysługuje odwołanie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub
nieaktualnych danych przez Uczestników Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do niekomercyjnego wykorzystania prac konkursowych
w różnych formach (wystawy, publikacje, itd.).
5. Zgłoszenie pracy w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie
XI. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1. Formularz zgody opiekuna prawnego na udział w konkursie
Załącznik nr 2. Oświadczenie dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych
Załącznik nr 3. Oświadczenie dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych przez Szkołę na
Organizatora

 

 

Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu na najlepszą pracę plastyczną na temat

„Granty na zabytki – jak środki z UE zmieniają zabytki z mojej okolicy”

 

 

Dane Ucznia
Imię  
Nazwisko  
Klasa  
Szkoła  

 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………………………..

w Konkursie Plastycznym pn. „Granty na zabytki – jak środki z UE zmieniają zabytki z mojej okolicy”

Niniejszym akceptuję Regulamin Konkursu i potwierdzam, że zapoznałam /zapoznałem się
z informacją, o której mowa w art. 13 i 14 RODO[1] na temat przetwarzania danych osobowych mojego dziecka przez Organizatorów Konkursu dla celów związanych z jego przeprowadzeniem w ramach obchodów 20 -lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

 

 

 

 

………………….……………………………………………….

 czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, s.1-88)

 

 

Załącznik nr 2
do Regulaminu Konkursu na najlepszą pracę plastyczną na temat

„Granty na zabytki – jak środki z UE zmieniają zabytki z mojej okolicy”

 

 

OŚWIADCZENIE

rodzica/opiekuna prawnego Ucznia dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych

 

Oświadczam, iż z momentem przesłania przez Szkołę Pracy Konkursowej w ramach konkursu „Granty na zabytki – jak środki z UE zmieniają zabytki z mojej okolicy” do Organizatora, przenoszę na Szkołę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe, w tym prawo do korzystania
z Pracy Konkursowej, lub z jej fragmentów oraz prawo do udzielania zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do Pracy Konkursowej bez ograniczeń terytorialnych na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności na takich jak:

 1. utrwalenie i zwielokrotnienie – wytworzenie dowolną techniką egzemplarzy, w tym
  w szczególności techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową,
 2. wprowadzenie do obrotu we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach,
 3. wykorzystanie dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (np. reklamy prasowe, ulotki, pocztówki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 4. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy,
 5. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audio lub audiowizualnym, a w szczególności na: nośnikach CD, DVD, wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym Internet),
 6. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach wideo, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet),
 7. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie,
 8. wykorzystanie na wszelkich stronach internetowych Organizatora
 9. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
 10. publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci Internet.

 

…………………………………………………………………….

Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna Ucznia

 

 

Załącznik nr 3
do Regulaminu Konkursu na najlepszą pracę plastyczną na temat

„Granty na zabytki – jak środki z UE zmieniają zabytki z mojej okolicy

 

Dane szkoły
Nazwa  
 

 

Adres

Ul.
Miasto
Kod pocztowy
Adres e-mail
Nr telefonu
Osoba do kontaktu Nr telefonu

 

OŚWIADCZENIE

Szkoły dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych

Oświadczam, iż z momentem przesłania przez Szkołę Pracy Konkursowej w ramach konkursu „Granty na zabytki – jak środki z UE zmieniają zabytki z mojej okolicy” do Organizatora, przenoszę na Organizatora nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe, w tym prawo do korzystania z Pracy Konkursowej, lub z jej fragmentów oraz prawo do udzielania zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do Pracy Konkursowej bez ograniczeń terytorialnych na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności na takich jak:

 1. utrwalenie i zwielokrotnienie – wytworzenie dowolną techniką egzemplarzy, w tym
  w szczególności techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową,
 2. wprowadzenie do obrotu we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach,
 3. wykorzystanie dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (np. reklamy prasowe, ulotki, pocztówki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
  w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 4. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy,
 5. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audio lub audiowizualnym, a w szczególności na: nośnikach CD, DVD, wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym Internet),
 6. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach wideo, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego,
  w sieci multimedialnej (w tym Internet),
 7. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie,
 8. wykorzystanie na wszelkich stronach internetowych Organizatora
 9. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
 10. publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci Internet.

 

……………………………………………………………………………

Data i podpis dyrektora Szkoły

Komentarze zablokowane.